Cal MediConnect ¢â‚¬¢ Ang mga benepisyo, ang Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot, at ang mga parmasya

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cal MediConnect ¢â‚¬¢ Ang mga benepisyo, ang Listahan ng Mga Sinasaklaw na...

 • H3237_2014_0502_TAG CMS Approved 03102014

  Cal MediConnect

 • 1

  Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) 2014 Direktoryo ng Provider at Parmasya • Ang Health Net Cal MediConnect

  ay isang planong pangkalusugan na nakikipagkontrata sa Medicare at Medi-Cal upang magkaloob ng mga benepisyo ng parehong programa sa mga nagpapatala.

  • Ang mga benepisyo, ang Listahan ng Mga Sinasaklaw na Gamot, at ang mga parmasya at provider na kasama sa mga network ng Health Net Cal MediConnect, ay maaaring magbago nang pana-panahon sa kabuuan ng taon at sa Enero 1 ng bawat taon.

  • Maaari mong hilingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571. Libre ang tawag.

  • You can get this information for free in other languages. Call 1-855-464-3571 (TTY 711) 24 hours a day, 7 days a week. The call is free.

  ? Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY 711) 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Libre ang tawag. Para sa higit pang impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari mo ring hilingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571.

  (TTY 711) 1-855-464-3571

 • 32

  • Nakalista sa Direktoryo ang mga propesyunal sa pangangalagang pangkalusugan (gaya ng mga doktor, manggagamot na nars at psychologist), pasilidad (gaya ng mga ospital o klinika), at tagabigay ng suporta (gaya ng mga provider ng Adult Day Health at Home Health) na maaari mong puntahan bilang isang miyembro ng Health Net Cal MediConnect. Inililista rin namin ang mga parmasya na magagamit mo upang makuha ang iyong mga inireresetang gamot.

  • Tatawagin namin ang pangkat na ito bilang “mga provider sa network” sa Direktoryong ito. Ang mga provider na ito ay pumirma ng kontrata sa amin upang magkaloob ng mga serbisyo.

  • Ito ay isang listahan ng mga provider sa network ng Health Net Cal MediConnect para sa Los Angeles County.

  Ang listahang ito ay huling na-update noong 03/18/2014, ngunit kailangan mong malaman na: • Ang ilang provider sa network ng

  Health Net Cal MediConnect ay maaaring naidagdag o naalis na mula sa aming network pagkatapos ma-print ng Direktoryong ito.

  • Ang ilang provider ng Health Net Cal MediConnect sa aming network ay maaaring hindi tumatanggap ng mga bagong miyembro. Kung nagkakaproblema ka sa paghahanap ng provider na tatanggap ng mga bagong miyembro, tawagan ang Member Services sa 1-855-464-3571 at tutulungan ka namin.

  ÆUpang makuha ang pinakanapapa- nahong impormasyon tungkol sa mga provider sa network ng Health Net Cal MediConnect sa iyong lugar, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect o tawagan ang Member Services sa 1-855-464-3571, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Libre ang tawag. TTY 711.

  Ang mga doktor at propesyunal sa pangangalagang pangkalusugan na nasa network ng Health Net Cal MediConnect ay nakalista sa pahina 11-426 sa Bahagi 1 at pahina 427-1313 sa Bahagi 2. Ang mga parmasya na nasa aming network ay nakalista sa pahina 1925-2085 sa Bahagi 4.

  Mga Provider Pagsisimula sa Health Net Cal MediConnect Ipinapaliwanag sa seksyong ito ang mga pangunahing termino na makikita mo sa aming Direktoryo ng Provider at Parmasya. • Ang Mga Provider ay mga doktor, nars,

  pharmacist, therapist, at iba pang tao na nagbibigay ng pangangalaga at mga serbisyo. Kasama rin sa terminong mga provider ang mga ospital, klinika at iba pang mga lugar na nagbibigay ng mga serbisyong medikal, kagamitang medikal, at pangmatagalang serbisyo at suporta.

  • Kasama sa Mga Serbisyo ang medikal na pangangalaga, mga pangmatagalang serbisyo at suporta, serbisyo, supply, inireresetang gamot, kagamitan, at iba pang mga serbisyo.

  • Ang Mga provider sa network ay ang mga provider na nakipagkontrata sa amin upang magbigay ng mga serbisyo sa mga miyembro sa aming plano. Karaniwan kaming sinisingil nang direkta ng mga provider sa aming network para sa pangangalagang binibigay nila sa iyo. Kapag magpapatingin ka sa isang provider sa network, kadalasan ay wala kang babayaran para sa mga sinasaklaw na serbisyo.

  • Ang Primary Care Provider (PCP) ay isang doktor na nagbibigay sa iyo ng regular na pangangalaga sa kalusugan. Pananatilihin ng iyong PCP ang iyong mga medikal na talaan at aalamin ang iyong mga pangangailangan sa kalusugan sa paglipas ng panahon.

 • 3

  ? Kung mayroon kang mga tanong, mangyaring tawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY 711) 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat linggo. Libre ang tawag. Para sa higit pang impormasyon, bumisita sa www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari mo ring hilingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571.

  Kahit na sinanay ang iyong PCP upang pangasiwaan ang karamihan sa iyong mga karaniwang pangangailangan sa kalusugan, maaaring may mga pagkakataon na mapagtanto niyang kailangan mo pa ng espesyal na panggagamot. Sa ganoong sitwasyon, maaari kang makatanggap ng referral (nasusulat na pahintulot) upang magpatingin sa isang espesyalista.

  • Ang Mga Espesyalista ay mga doktor na nagbibigay ng mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan para sa isang partikular na sakit o bahagi ng katawan. Maraming uri ng mga espesyalista. Narito ang ilang halimbawa: – Pangangalaga ng mga Oncologist para

  sa mga pasyenteng may cancer. – Pangangalaga ng mga Cardiologist

  para sa mga pasyenteng may mga sakit sa puso.

  – Pangangalaga ng mga Orthopedist para sa mga pasyenteng may ilang partikular na sakit sa buto, kasu- kasuan o kalamnan.

  • Maaaring kailanganin mo ng referral upang makapagpatingin sa isang espesyalista o sa isang tao na hindi mo PCP. Ang isang referral ay nangangahulugan na kailangan ka munang bigyan ng iyong PCP sa network ng pag-apruba bago ka maaaring magpatingin sa ibang provider. Kung hindi ka makakuha ng referral, maaaring hindi saklawin ng Health Net Cal MediConnect ang serbisyo. – Ang mga referral mula sa iyong PCP

  sa network ay hindi kinakailangan para sa: » Pang-emergency na pangangalaga, » Agarang kinakailangan na

  pangangalaga,

  » Mga serbisyo ng dialysis sa kidney na nakukuha mo sa sertipikado ng Medicare na pasilidad ng dialysis kapag nasa labas ka ng lugar ng serbisyo ng plano, o

  » Pagpapatingin sa isang espesyalista sa kalusugan ng kababaihan.

  – Bukod pa riyan, kung kwalipikado kang makatanggap ng mga serbisyo mula sa mga Indian na provider ng kalusugan, maaari kang magpatingin sa mga provider na ito nang walang referral. Dapat naming bayaran ang Indian na provider ng kalusugan para sa mga serbisyong iyon, kahit na nasa labas sila ng network ng aming plano.

  – Available ang higit pang impormasyon sa mga referral sa Kabanata 3 ng Handbook ng Miyembro.

  • Mayroon ka ring access sa isang Coordinator ng Pangangalaga at koponan ng pangangalaga na pinili mo. – Tumutulong sa iyo ang isang

  Coordinator ng Pangangalaga na pamahalaan ang iyong mga medikal na provider at serbisyo.

  – Ang iyong Koponan ng Pangangalaga ay isang pangkat ng mga tao na trabahong alamin ang iyong mga pangangailangan at makikipagtulungan sa iyong gumawa ng nakasulat na Personal na Plano sa Pangangalaga. Kakausapin ka ng iyong Koponan ng Pangangalaga tungkol sa mga serbisyo na naaangkop para sa iyo. Layunin nitong suportahan ang iyong mga kahilingan sa pangangalagang pangkalusugan at tulungan kang maibalik sa dati ang iyong kalusugan at mapahusay ang iyong mga kakayahan.

  – Ang iyong Koponan ng Pangangalaga ay nagsisimula sa iyong Primary

 • 54

  Care Provider at Coordinator ng Pangangalaga. Kasama sa iba pang mga miyembro ng koponan, batay sa iyong mga pangangailangan at pagpipilian, ang isang dalubhasa sa kalusugan sa pag-uugali o serbisyong panlipunan, espesyalistang manggagamot, o dietician.

  – Ang isang Personal na Plano sa Pangangalaga ay ang listahan ng mga layunin sa pangangalagang pangkalusugan na sinang-ayunan mong isakatuparan kasama ng iyong Koponan ng Pangangalaga. Kasama sa mga layuning ito ang:

  • Iyong pangangalaga sa kalusugan ng katawan (physical health);

  • Iyong pangangalaga sa kalusugan ng pag-iisip (mental health);

  • Mga pangmatagalang serbisyo at suporta. (Ang mga ito ay para sa mga taong kailangan ng tulong sa pagsasagawa ng mga pang-araw- araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, paghahanda ng pagkain, at pag-inom ng gamot.)

  – Ang lahat ng nasa Koponan ng Pangangalaga ay nagtutulungan upang matiyak na magkakatugma ang iyong pangangalaga. Nangangahulugan ito na tinitiyak nila na tapos na ang mga pagsusuri at laboratoryo sa sandaling maibahagi ang mga resulta sa mga naaangkop na provider. Nangangahulugan din ito na dapat alam ng iyong PCP ang lahat ng gamot na iniinom mo upang mabawasan niya ang anumang mga hindi mabuting epekto. Palaging hihingin ng iyong PCP ang iyong pahintulot bago ibahagi ang iyong medikal na impormasyon sa iba pang mga provider.

  Pagpili ng Primary Care Provider (PCP) Makakakuha ka ng mga serbisyo mula sa anumang provider na nasa aming network at tumatanggap ng mga bagong miyembro.

  Una, kakailanganin mong pumili ng Primary Care Provider o ng PCP. Sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon, makakapili ka rin ng espesyalista na kumikilos bilang iyong PCP. Ang

View more >