1
Karagdagang tulong para sa mga magulang na ang mga kamay ay puno Ngayon, may isang kabawasan sa mga bagay na iisipin mo. Ang Medicaid at ang CHIP ay nag-aalok ng libre o may mababang-halaga ng segurong pangkalusugan para sa mga bata at mga tagsibol. Ang mga bata ay makakakuha ng palagiang mga pagrerepaso, mga bakuna, mga pagbisita sa doktor at dentista, pangangalaga sa ospital, mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip, mga inireresetang gamot, at marami pa. Ang mga pamilya na may apat na miyembro na kumikita ng hanggang $50,000 ay maaaring maging kuwalipikado (o mas mataas pa sa ibang mga estado). Pumunta sa InsureKidsNow.gov o tumawag sa 1-877-543-7669 (KIDS-NOW) tupang makaalam pa ng higit tungkol sa abot-kayang pagsakop para sa iyong pamilya. CMS Product No. 11637-T January 2018

Karagdagang tulong para sa mga magulang na ang mga kamay ... · sa mga magulang na ang mga kamay ay puno. Ngayon, may isang kabawasan sa mga bagay na iisipin mo. Ang Medicaid at ang

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Karagdagang tulong para sa mga magulang na ang mga kamay ay punoNgayon, may isang kabawasan sa mga bagay na iisipin mo. Ang Medicaid at ang CHIP ay nag-aalok ng libre o may mababang-halaga ng segurong pangkalusugan para sa mga bata at mga tagsibol. Ang mga bata ay makakakuha ng palagiang mga pagrerepaso, mga bakuna, mga pagbisita sa doktor at dentista, pangangalaga sa ospital, mga serbisyo para sa kalusugan ng pag-iisip, mga inireresetang gamot, at marami pa. Ang mga pamilya na may apat na miyembro na kumikita ng hanggang $50,000 ay maaaring maging kuwalipikado (o mas mataas pa sa ibang mga estado).

Pumunta sa InsureKidsNow.gov o tumawag sa 1-877-543-7669 (KIDS-NOW) tupang makaalam pa ng higit tungkol sa abot-kayang pagsakop para sa iyong pamilya.

CMS Product No. 11637-T

January 2018