2014 Buod ng Mga Benepisyo - Kung mayroon kang mga tanong ppakitawagan ang Health Net Cal MediConnect

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2014 Buod ng Mga Benepisyo - Kung mayroon kang mga tanong ppakitawagan ang Health Net Cal...

 • 1

  H3237_2014_0591_TAG CMS Tinanggap noong 02252014

  2014 Buod ng Mga Benepisyo Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)

 • Kung mayroon kang mga tanong, ppakitawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY 711), 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Libre ang tawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari mo ring hingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571. Libre ang tawag.

  ?

  Health Net Cal MediConnect Buod ng Mga Benepisyo

  Isa itong buod ng mga serbisyong pangkalusugan na saklaw ng Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan) para sa 2014. Isa lamang itong buod. Pakibasa ang Handbook ng Miyembro para sa kumpletong listahan ng mga benepisyo.

  • Ang Health Net Community Solutions ay isang planong pangkalusugan na nakikipagkontrata sa parehong Medicare at Medi‑Cal upang ibigay ang mga benepisyo ng parehong programa sa mga nagpapatala sa ilalim ng MediConnect Program. Para ito sa mga taong mayroon ng parehong Medicare at Medi‑Cal.

  • Sa ilalim ng Health Net Cal MediConnect, makukuha mo ang iyong mga serbisyo ng Medicare at Medi‑Cal sa isang planong pangkalusugan. Tutulong ang isang Tagapayo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Health Net Cal MediConnect na pamahalaan ang iyong mga pangangailangan sa pangangalagang pangkasalusugan.

  • Hindi ito isang kumpletong listahan. Ang impormasyon sa benepisyo ay isang maikling buod, hindi isang kumpletong paglalarawan ng mga benepisyo. Para sa higit pang impormasyon, maaari mong tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect o basahin ang Handbook ng Miyembro ng Health Net Cal MediConnect.

  • Maaaring malapat ang mga limitasyon, co‑pay, at paghihigpit. Para sa higit pang impormasyon , tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro ng Health Net Cal MediConnect o basahin ang Handbook ng Miyembro ng Health Net Cal MediConnect.

  • Maaaring pana‑panahong magbago ang mga benepisyo, Listahan ng mga Saklaw na Gamot, parmasya at mga network ng tagabigay ng serbisyo at/o mga co‑payment sa buong taon at sa Enero 1 ng bawat taon.

  • Maaaring magkaiba ang mga copay para sa mga gamot na kailangan ng reseta batay sa antas ng Karagdagang Tulong na iyong natatanggap. Mangyaring makipag‑ugnayan sa plano para sa higit pang mga detalye.

  • You can get this information for free in other languages. Call 1‑855‑464‑3571. (TTY 711). The call is free.

  !

  2

 • 3

  Kung mayroon kang mga tanong, ppakitawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY 711), 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Libre ang tawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari mo ring hingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571. Libre ang tawag.

  ?

 • Health Net Cal MediConnect: Buod ng Mga Benepisyo

  Kung mayroon kang mga tanong, ppakitawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY 711), 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Libre ang tawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari mo ring hingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571. Libre ang tawag.

  ?

  4

  Nakalista sa sumusunod na chart ang mga madalas itanong. Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions o FAQ)

  Mga Sagot

  Ano ang isang plano ng Cal MediConnect?

  Ang Plano ng MediConnect ay isang organisasyon na binubuo ng mga doktor, ospital, parmasya, tagabigay ng mga pangmatagalang serbisyo, at iba pang mga tagabigay ng serbisyo. Mayroon din itong Mga Tagapayo sa Pangangalagang Pangkalusugan upang tulungan kang pamahalaan ang lahat ng iyong tagabigay at serbisyo. Nagtutulungan sila upang ibigay ang pangangalagang kailangan mo. Ang Health Net Cal MediConnect (Medicare-Medicaid Plan) ay isang Plano ng MediConnect na nagbibigay ng mga benepisyo ng Medi-Cal at Medicare sa mga nagpapatala.

  Ano ang isang Tagapayo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Health Net Cal MediConnect?

  Ang isang Tagapayo sa Pangangalagang Pangkalusugan ng Health Net Cal MediConnect ay isang pangunahing tao na maaari mong tawagan. Tumutulong ang taong ito na pamahalaan ang lahat ng iyong mga tagabigay at serbisyo at tinitiyak na nakukuha mo kung ano ang kailangan mo.

  Ano ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta?

  Ang mga pangmatagalang serbisyo at suporta ay tulong mula sa mga taong nangangailangan ng tulong sa mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pagligo, pagbibihis, paghahanda ng pagkain, at pag-inom ng gamot. Karamihan sa mga serbisyong ito ay ibinibigay sa iyong bahay o sa iyong komunidad ngunit maaaring ibigay sa isang nursing home o ospital.

  Makukuha mo ba ang katulad na mga benepisyo ng Medicare at Medi‑Cal sa Health Net Cal MediConnect na nakukuha mo ngayon?

  Makukuha mo ang karamihan ng iyong mga saklaw na benepisyo ng Medicare at Medi-Cal nang direkta sa Health Net Cal MediConnect. Makikipagtulungan ka sa isang koponan ng mga tagabigay na tutulong na tukuyin kung anong mga serbisyo ang pinakaaangkop sa iyong mga pangangailangan. Nangangahulugan ito na maaaring mabago ang ilan sa mga serbisyong nakukuha mo ngayon. Kapag nagpatala ka sa Health Net Cal MediConnect, magtutulungan kayo ng iyong koponan upang bumuo ng isang Pang-indibidwal na Plano sa Pangangalaga (Individualized Care Plan) upang tugunan ang iyong mga pangangailangan sa kalusugan at suporta, na sumasalamin sa iyong mga personal na kagustuhan at layunin.

  Gayundin, kung umiinom ka ng anumang mga gamot na kailangan ng reseta ng Medicare Part D na hindi kadalasang sinasaklaw ng Health Net Cal MediConnect, maaari kang kumuha ng pansamantalang supply at tutulungan ka namin na lumipat sa panibagong gamot o kumuha ng pagbubukod para sa Health Net Cal MediConnect upang saklawin ang iyong gamot kung medikal na kinakailangan.

 • 5

  Health Net Cal MediConnect: Buod ng Mga Benepisyo

  Kung mayroon kang mga tanong, ppakitawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY 711), 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Libre ang tawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari mo ring hingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571. Libre ang tawag.

  ?

  Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions o FAQ)

  Mga Sagot

  Maaari ka bang pumunta sa parehong mga doktor na pinupuntahan mo ngayon?

  Madalas ganyan ang sitwasyon. Kung nakikipagtulungan ang iyong mga tagabigay (kasama ang mga doktor at parmasya) sa Health Net Cal MediConnect at may kontrata sa amin, maaari kang magpatuloy na pumunta sa kanila. Ang mga tagabigay na may kasunduan sa amin ay “nasa network.” Dapat mong gamitin ang mga tagabigay sa network ng Health Net Cal MediConnect. Kung kailangan mo ng agaran o pang-emergency na pangangalaga o mga serbisyo sa dialysis na wala sa lugar ng binibigyan ng serbisyo, maaari kang gumamit ng mga tagabigay sa labas ng plano ng Health Net Cal MediConnect. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pakikipagkita sa mga tagabigay sa labas ng network ng Health Net Cal MediConnect, pakitawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro o basahin ang Handbook ng Miyembro ng Health Net Cal MediConnect.

  Upang alamin kung nasa network ng plano ang iyong mga doktor, tawagan ang Mga Serbisyo sa Miyembro o basahin ang Direktoryo ng Tagabigay at Parmasya ng Health Net Cal MediConnect.

  Kung bago sa iyo ang Health Net Cal MediConnect, makikipagtulungan kami sa iyo upang bumuo ng Pang-indibidwal na Plano sa Pangangalaga upang tugunan ang iyong mga pangangailangan. Maaari kang patuloy na magpatingin sa mga doktor na pinupuntahan mo hanggang 6 na buwan kung nagbibigay sila ng mga serbisyo na sasaklawin ng Medicare. Maaari ka ring patuloy na magpatingin sa iyong doktor hanggang 12 buwan kung nagbibigay sila ng mga serbisyo na sasaklawin ng Medi-Cal.

  Ano ang mangyayari kung kailangan mo ng serbisyo ngunit walang kahit isa sa network ng Health Net Cal MediConnect ang makakapagbibigay nito?

  Ang karamihan sa mga serbisyo ay ibibigay ng aming mga nasa network na tagabigay. Kung kailangan mo ng serbisyo na hindi maibibigay sa loob ng aming network, babayaran ng Health Net Cal MediConnect ang gastos sa isang wala sa network na tagabigay.

  Saan available ang Health Net Cal MediConnect?

  Kasama ng lugar ng serbisyo para sa planong ito ang: Los Angeles County, CA (na may pagbubukod sa sumusunod na ZIP code lamang: 90704). Dapat nakatira ka sa lugar na ito upang sumali sa plano.

 • Health Net Cal MediConnect: Buod ng Mga Benepisyo

  Kung mayroon kang mga tanong, ppakitawagan ang Health Net Cal MediConnect sa 1-855-464-3571 (TTY 711), 24 na oras kada araw, 7 araw kada linggo. Libre ang tawag. Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang www.healthnet.com/calmediconnect. Maaari mo ring hingin ang impormasyong ito sa iba pang mga format, gaya ng Braille o large print. Tumawag sa 1-855-464-3571. Libre ang tawag.

  ?

  6

  Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions o FAQ)

  Mga Sagot

  Nagbabayad ka ba ng buwanang halaga (tinatawag ding premium) sa ilalim ng Health Net Cal MediConnect?

  Hindi ka magbabayad ng anumang mga buwanang premium sa Health Net Cal MediConnect para sa iyong saklaw ng