Click here to load reader

Mga Metodo Sa Pagpadaghan - MGA METODO SA... · PDF fileJesus, nga mikuha sa mga tawo nga mga mangingisda, mga maniningil sa buhis, ug uban pa, ug mibag-o kanila ngadto sa mapuslanong

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mga Metodo Sa Pagpadaghan - MGA METODO SA... · PDF fileJesus, nga mikuha sa mga tawo nga...

 • Mga Metodo

  Sa

  Pagpadaghan

  HARVESTIME INTERNATIONAL INSTITUTE

  Kini nga kurso kabahin sa Harvestime International Institute, usa ka programa nga gide-

  sinyo aron sa pagsangkap sa mga magtotoo alang sa epektibo nga espirituhanong pag-ani.

  Ang nag-unang mga tema sa pagbansay-bansay mao ang pagtudlo kon unsa ang gipanudlo ni

  Jesus, nga mikuha sa mga tawo nga mga mangingisda, mga maniningil sa buhis, ug uban pa,

  ug mibag-o kanila ngadto sa mapuslanong mga kristohanon nga moabot sa ilang katilingban

  uban sa Ebanghelyo nga adunay pagpakita ug gahum.

  Kini nga manwal maoy usa ka kurso sa pipila ka mga modyuls sa kurikulum nga magapali-

  hok sa mga magtotoo gikan sa paghanduraw ngadto sa pagpahimutang, pagpadaghan, pag-

  organisar, ug pagpalakaw aron sa pagkab-ot sa tumong sa pag-ebanghelyo.

  Harvestime International Institute

  0

 • MGA KAUNDAN

  Unsaon Paggamit Kini Nga Manwal . . . . . . . 2

  Mga Sugyot Sa Grupo nga Pagtuon . . . . . . . 3

  Pasiuna . . . . . . . . . . 4

  Mga Tumong sa Kurso . . . . . . . . 6

  1. Mga Mangingisda ug Tawo . . . . . . . 6

  2. Ang Adlaw sa Gagmayng mga Butang . . . . . . 14

  3. Mga Sambingay sa Pagpadaghan. . . . . . . 35

  4. Ang Usa Dugangan ug Usa Katumbas sa Kapin pa sa Duha . . . 45

  5. Ang Pasiuna sa Pagtubo sa Iglesia . . . . . . 57

  6. Sulodnon nga Pagtubo . . . . . . . 69

  7. Paglapad nga Pagtubo . . . . . . . . 89

  8. Pagdako nga Pagtubo . . . . . . . 113

  9. Pagsumpay nga Pagtubo . . . . . . . 122

  10. Mga Desisyon o mga Disipulo . . . . . . . 139

  11. Nasumpo nga Pagtubo . . . . . . . . 160

  12. Ang Pagpadako nga Sentro sa Pagbansay . . . . . 171

  Mga Tubag sa Kinaugalingong mga Eksamen . . . . . 188

  1

 • UNSAON PAGGAMIT KINI NGA MANWAL

  PORMAT SA MANWAL

  Ang matag leksyon naglangkob sa:

  Mga Tumong: Kini mao ang mga kalab-oton nga kinahanglang makab-ot pinaagi sa pagtuon

  sa kapitulo. Basaha una usa magsugod sa leksyon.

  Sag-ulohong Bersikulo: Kini nga bersikulo nagpatigbabaw sa mga nag-unang konsepto sa

  kapitulo.Sag-uloha kini.

  Hisgutan sa Kapitulo: Tun-i ang matag seksyon. Gamita ang inyong Biblia sa pagtan-aw sa

  bisan unsa nga pakisayran nga wala iimprinta sa manwal.

  Kinaugalingong Eksamen: Kuhaa kini nga eksamen pagkatapos magatu-on sa kapitulo. Su

  layi sa pagtubag ang mga pangutana sa walay paggamit sa inyong Biblia o niini nga manwal.

  Sa diha nga kamo matapos na sa kinaugalingong eksamen, i-tsek ang inyong mga tubag diha

  sa tubag nga seksyon nga gihatag sa katapusan sa basahon.

  Alang sa Dugang Pagtuon: Kini nga seksyon makatabang kaninyo nga mopadayon sa in-

  yong pagtuon sa Pulong sa Dios, ipalambo ang inyong mga kahanas sa pagtuon, ug gamita

  ang inyong nakat-onan sa inyong kinabuhi ug ministeryo.

  Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada

  wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kina-

  hanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa

  gisugo.

  DUGANG MATERYALES NGA GIKINAHANGLAN

  Kinahanglanon ninyo ang King James nga hubad sa Biblia.

  2

 • MGA SUGYOT ALANG SA GRUPONG PAGTUON

  UNANG PANAGTIGOM

  Pagsugod: Sugdan sa pag-ampo ug magpaila-ila. Mag-inilhanay sa usag-usa ug itala ang mga

  estudyante.

  Paghimo ug mga pamaagi alang sa Grupo: Seguradohon kon kinsa ang mogiya sa mga

  miting, ang panahon, dapit, ug mga petsa alang sa sunod pa nga mga sesyon.

  Pagdayeg ug Pagsimba: Dapita ang presensya sa Balaang Espiritu sa inyong sesyon sa pag

  bansay.

  Iapod-apod ang mga Manwal sa mga Estudyante: Ipaila ang titulo sa manwal, pormat, ug

  mga tumong sa kurso nga gihatag sa unang pipila ka mga pahina sa manwal.

  Himoa ang Unang Buluhaton: Ipabasa sa mga estudyante ang mga kapitulo nga nakatuka ug

  ipakuha ang kinaugalingong eksamen sa dili pa ang sunod nga panagkita. Ang gidaghanon sa

  mga kapitulo nga ituka matag miting mag-agad sa gitas-on sa mga kapitulo, sa sulod niini, ug

  sa mga abilidad sa inyong grupo.

  IKADUHA UG SA SUNOD PANG PANAGTIGOM

  Pagsugod: Pag-ampo. Pag-abi-abi ug irehistro ang mga bag-ong estudyante ug iapod-apod sa

  kanila ang manwal. Kuhaa ang listahan sa mitambong. Tagai ug panahon sa pagdayeg ug pag

  simba.

  Balikan Pagtuon: Ipresentar ang usa ka mubo nga kinatibuk-an sa gitun-an sa naunang

  miting.

  Leksyon: Hisguti ang matag seksyon sa kapitulo gamit ang mga oluhan nga adunay dagkong

  mga letra ingon nga latid sa usa ka pagtulun-an. Pangutan-a ang mga estudyante kon aduna

  bay mga pangutana o mga komentaryo sa ilang gitun-an. Iaplikar ang leksyon sa mga kinabu

  hi ug sa mga ministeryo sa inyong mga estudyante.

  Kinaugalingong eksamen: Balikan ang kinaugalingong eksamen sa mga estudyante nga na

  tapos. (Pahinumdom: Kon dili ninyo gusto nga ang mga estudyante adunay sumbanan sa mga

  tubag sa kinaugalingong eksamen, mahimong pilason ang mga panid sa tubag sa likod sa ma

  tag manwal.)

  Alang sa Dugang Pagtuon: Mahimo nga buhaton kini nga mga proyekto sa usa ka grupo o

  sa indibiduwal nga basihan.

  Katapusang Eksaminasyon: Kon kamo nalista niini nga kurso para adunay grado, makada

  wat kamo ug katapusang eksaminasyon niini nga kurso. Sa pagtapos niini nga kurso, kina

  hanglan nga makompleto ninyo ang eksaminasyon ug ibalik kini alang sa grado ingon sa

  gisugo.

  3

 • MODYUL: Pagpadaghan

  KURSO: Mga Metodo sa Pagpadaghan

  PASIUNA

  Ang Biblia nagtala sa paglalang sa kalibutan ug sa unang lalaki ug babaye (Genesis 1). Ang

  unang sugo nga gihatag sa Dios sa bag-ong nalalang nga mga tawo mao ang pagdaghan:

  Ug gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios

  gibuhat niya sila, lalaki ug babaye iyang gibuhat sila.

  Ug gipanalanginan sila sa Dios, ug miingon ang Dios kanila: Sumanay ug dumag

  han kamo, ug pun-on ang yuta, ug magagahum kamo niini... (Genesis 1: 27-28)

  Kini nga proseso dili lamang sa pisikal nga pagpadaghan, kini usab sa espirituhanon. Ingon

  nga si Adan ug si Eva modaghan sa pisikal sila mopuno sa yuta sama sa ilang kaugalingon;

  mga tawo nga nakaila sa Dios ug naglakaw sa pagpakig-ambitay uban kaniya. Sila magapa

  daghan sa espirituhanon ingon man usab sa lawasnon.

  Ang pagkahulog sa tawo ngadto sa sala nakabalda niini nga proseso (Genesis 3). Ang sala

  miresulta sa pisikal nga kamatayon nga nakapugong sa pisikal nga pagpadaghan (Genesis

  2:17). Kini usab ang hinungdan sa espirituhanon nga kamatayon nga mao ang espirituhanong

  panagbulag sa makasasala nga tawo gikan sa matarung nga Dios. Kini nakapugong sa espiritu

  hanong pagpadaghan.

  Tungod kay gihigugma kaayo sa Dios ang tawo, siya naghimo ug usa ka linain nga plano sa

  pagluwas sa mga tawo gikan niining makalilisang nga espirituhanong kamatayon. Ang Dios

  nagpadala kang Jesu-Kristo aron mamatay alang sa kasal-anan sa tanang katawhan.Gibayaran

  ni Jesus ang silot nga kamatayon sa atong dapit, unya iyang nabuntog ang kamatayon pinaagi

  sa pagkabanhaw gikan sa mga patay (Juan 20).

  Ang matag indibiduwal kinahanglan mopili sa pagdawat sa plano sa Dios sa kaluwasan pinaa

  gi sa pagpangayo ug kapasayloan sa sala ug pagdawat kang Jesus ingon nga manluluwas. *

  Ingon nga magtotoo kang Jesus nga adunay mga sala nga gipasaylo, kamo naluwas gikan sa

  espirituhanon nga kamatayon.

  Bisan tuod ang pisikal nga lawas sa usa ka adlaw mamatay, kamo magpadayon sa pagpuyo sa

  espirituwal ug makadawat ug bag-ong lawas nga buhi sa walay katapusan:

  ... Kitang tanan mangausab ... sa kalit, sa usa ka pagpamilok sa mata ... ang mga

  patay pagabanhawon nga adunay lawas nga dili madunuton, ug kita mangausab

  ... nan matuman na unya ang nahisulat nga nagaingon, ang kamatayon gilamoy

  diha sa kadaugan. (I Mga Taga Corinto 15:51, 52, 54)

  ___________________

  * Ang Harvestime International Institute nga kurso, "Mga Pundasyon sa Pagtoo," mopasabot

  sa plano sa Dios sa kaluwasan nga detalyado.

  4

 • Sa dihang inyong gidawat si Jesus ingon nga Manluluwas, kini sama sa paglalang pag-usab

  sa Dios. Ang Biblia nagtawag niini nga "pagpakatawo pag-usab":

  Si Jesus mitubag ug miingon kaniya: sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, ako

  magaingon kanimo, gawas kon ang tawo magpakatawo pag-usab, dili siya

  makakita sa gingharian sa Dios. (Juan 3: 3)

  Ang "pagkatawo pag-usab" wala magtumong sa pisikal nga pagpakatawo. Kini naghisgot sa

  espirituhanong pagpakatawo. Kamo gilalang pag-usab sa espirituwal isip usa ka bag-ong binu

  hat diha kang Kristo. Kamo "bag-o" tungod kay wala na kamo nagpuyo sa sala ug nagbuhat

  sa daan nga makasasala nga pagkinabuhi:

  Busa, kong ang tawo anaa na kang Kristo, siya bag-o nang binuhat; ang daang

  mga butang nanagpangagi na; Tan-awa, ang tanang mga butang nangabag-o.

  (II Corinto 5:17)

  Sa sinugdan sa kalibutan, ang unang sugo sa Dios sa iyang bag-ong gilalang nga mga tawo

  mao ang pagdaghan. Ang iyang unang sugo sa gilalang pag-usab, ang "natawo pag-usab" nga

  mga magtotoo managsama. Kita magapadaghan sa espirituwal ug pun-on ang yuta sa ubang

  mga tawo sama sa atong kaugalingon; mga tawo nga nahigugma sa Dios ug naglakaw sa pa-

  kig-ambitay uban kaniya.

  Sa dihang si Jesus unang mitawag sa mga t