of 200 /200
1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, Ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga mayubiton: 2 Kondili anaa sa Kasugoan ni Jehova ang iyang kalipay; Ug sa Kasugoan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii. 3 Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, Nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, Kansang dahon usab dili malaya, Ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. 4 Dili ingon niini ang mga dautan, Kondili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. 5 Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom, Ni ang mga makasasala diha sa katil- ingban sa mga matarung. 6 Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarung; Apan ang dalan sa mga dautan mawala. 1151 Mga Salmo

liturhiya.info · 1Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, Ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga mayubiton: 2Kondili

 • Upload
  others

 • View
  9

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1 Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, Ni magatindog sadalan sa mga makasasala, Ni magalingkod sa mga lingkoranan sa mga mayubiton:2Kondili anaa sa Kasugoan ni Jehova ang iyang kalipay; Ug sa Kasugoan niya nagapalandongsiya sa adlaw ug sa gabii.3Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, Nga nagadala saiyang bunga sa iyang panahon, Kansang dahon usab dili malaya, Ug bisan unsa nga ginabuhatniya magamauswagon.

  4 Dili ingon niini ang mga dautan, Kondili ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin.5Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom, Ni ang mga makasasala diha sa katil-ingban sa mga matarung.6Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarung; Apan ang dalan sa mga dautan mawala.

  Mga SalmoCapitulo 1

  1151

  Mga Salmo

 • 1 Ngano nga nagalungotlungot ang mga nasud, Ug ang mga katawohan nagapalandongsa butang nga kawang?2Ang mga hari sa yuta nanagpahamutang sa ilang kaugalingon, Ug ang mga punoannanagsabutsabut sa tingub, Batok kang Jehova ug batok sa iyang dinihog, nga nagaingon :3Pagabugtoon nato ang ilang mga talikala, Ug igasalibay ta gikan kanato ang ilang mga ig-tatakgus.4Siya nga nagalingkod sa kalangitan magakatawa: Ang Ginoo magahimo kanila nga yu-bitonon.5Unya siya magasulti kanila diha sa iyang kaligutgut, Ug diha sa iyang kapungot siya ma-gagubot kanila.6Ngani nga gibutang ko ang akong hari Ibabaw sa Sion, ang akong bungtod nga balaan.

  7 Magamantala ako sa sugo: Si Jehova nag-ingon kanako: Ikaw mao ang akong anak;gianak ko ikaw niining adlawa.8Kanako mangayo ka, ug kanimo igahatag ko ang mga nasud nga imong panulondon, Ugmapanag-iya mo ang mga kinatumyang dapit sa yuta.9Pagadugmokon mo sila sa sungkod nga puthaw: Pagapulpugon mo sila ingon sa banga samagkokolon.

  10 Busa karon, Oh mga hari, magmaalamon kamo, Magpatudlo kamo, mga maghuhukomsa yuta.11Sa kahadlok, umalagad kamo kang Jehova, Ug managlipay kamo uban ang pagkurog.12Humalok kamo sa anak, aron siya dili masuko, ug mangawala kamo diha sa dalan, Kayang kapungot niya mosilaub sa dili madugay. Bulahan kadtong tanan nga modangup dihakaniya.

  Capitulo 2

  1152

  Capitulo 2

 • 1 Oh Jehova, daw unsa ang pagkadaghan sa akong mga kaaway! Daghan sila nga mgamingtindog batok kanako.2Daghan ang nagaingon mahatungod sa akong kalag: Walay tabang alang kaniya diha saDios. (Selah)3Apan ikaw, Oh Jehova, mao ang taming nga nagalibut kanako, Ang himaya ko ug angmagbabangon sa akong ulo.

  4 Sa akong tingog nagatu-aw ako kang Jehova, Ug siya nagatubag kanako gikan sa iyangbungtod nga balaan. (Selah)5Mihigda ako ug nakatulog, Nahigmata ako; kay nagasagang kanako si Jehova.6Dili ako mahadlok sa napulo ka libo sa katawohan Nga misulong nga milikus batok kanako.7Tumindog ka, Oh Jehova, luwasa ako, Oh Dios ko; Kay gihampak mo sa apapangig angtanan ko nga mga kaaway: Ang mga ngipon sa mga dautan gipanugmok nimo.8Iya ni Jehova ang kaluwasan: Ang imong panalangin anaa sa ibabaw sa imong katawohan.(Selah)

  Capitulo 3

  1153

  Capitulo 3

 • 1 Tubagon mo ako sa diha nga magtawag ako, Oh Dios sa akong pagkamatarung;Gibuhian mo ako sa diha ako sa akong kalisdanan: Kaloy-i ako ug patalinghugan mo angakong pag-ampo.2Oh kamo nga mga anak sa mga tawo, hangtud ba anus-a nga pagabalihon ninyo ang akonghimaya ngadto sa pagkatalamayon? Hangtud anus-a ba ang paghigugma ninyo sakakawangan, ug ang pagpangita ninyo sa kabakakan? (Selah)3Apan hibaloi nga si Jehova nagpinig alang kaniya sa tawo nga diosnon: Si Jehovamagapatalinghug sa diha nga magatawag ako kaniya.4Tumindog kamo nga may pagkurog, ug dili kamo magpakasala: Makigsulti kamo sa inyongkaugalingong kasingkasing diha sa inyong higdaanan, ug maghilum kamo. (Selah)5Panghalad kamo ug mga halad sa pagkamatarung, Ug ibutang ang inyong pagsalig dihakang Jehova.

  6 Daghan ang mga nagaingon: Kinsa ang magapakita kanato ug butang maayo? Ibanwag,Oh Jehova, ang kahayag sa imong nawong sa ibabaw namo.7Nagbutang ikaw ug kalipay sa akong kasingkasing, Labaw pa kay sa ilang hingbatonan sapanahon nga midaghan ang ilang trigo ug ang ilang duga sa parras.8Sa pakigdait magahigda ako, ug magakatulog ako: Kay ikaw lamang, Jehova, angnagapapuyo kanako sa walay kabilinggan.

  Capitulo 4

  1154

  Capitulo 4

 • 1 Patalinghugi, Oh Jehova, ang akong mga pulong; Tulotimbanga ang akong pagpa-landong.2Pamatia ang tingog sa akong pagtu-aw, Hari ko ug Dios ko: Kay kanimo nagaampo ako.3Oh Jehova, sa buntag magapatalinghug ka sa akong tingog; Sa buntag pasakaon ko angakong pag-ampo nganha kanimo ug magahulat ako.4Kay ikaw dili mao ang Dios nga may kalipay diha sa kadautan: Ang dautan dili magapuyouban kanimo.5Ang mga mapahitas-on dili magatindog sa atubangan sa imong mga mata: Nagadumotikaw sa tanang mga mamumuhat sa kasal-anan.6Pagalaglagon mo kadto sila nga nagasulti ug mga bakak: Si Jehova nagadumot sa giuhawsa dugo ug sa tawo nga malimbongon.

  7 Apan mahitungod kanako, diha sa kadagaya sa imong mahigugmaong-kalolot, mosulodako sa imong balay: Sa pagkahadlok kanimo, magasimba ako sa atubangan sa imong templonga balaan.8Mandoi ako, Oh Jehova, sa imong pagkamatarung tungod sa akong mga kaaway; Tul-ironmo sa akong atubangan ang imong dalan.9Kay sa ilang baba walay pagkamatinumanon; Sa ilang sulod nga bahin lonlon mga kadautan;Ang ilang totonlan maoy usa ka lubnganan nga inablihan: Magaulog-ulog sila uban sa ilangdila.10Hukmi sila nga sad-an, Oh Dios; Ipahulog sila pinaagi sa ilang kaugalingong tambag:Tungod sa pagkadaghan sa ilang mga kalapasan itukmod sila; Kay mingsukol sila batokkanimo.11Apan papaglipaya kadtong tanan nga nanagsalig kanimo; Sa gihapon pasinggita sila sakalipay, tungod kay ginalabanan mo sila: Pasagdi nga maglipay usab diha kanimo ang mganahagugma sa imong ngalan.12Kay ikaw magapanalangin sa mga matarung; Oh Jehova, ikaw magalikus kaniya uban sakalooy ingon nga usa ka taming.

  Capitulo 5

  1155

  Capitulo 5

 • 1 Oh Jehova, ayaw ako pagbadlonga diha sa imong kapungot, Ni pagcastigohon mo akodiha sa imong mainit nga kaligutgut.2Malooy ikaw kanako, Oh Jehova; kay nalaya ako: Ayohon mo ako, Oh Jehova, kay angakong mga bukog nangatay-og.3Ang akong kalag usab nagubot sa hilabihan gayud: Ug ikaw, Oh Jehova, hangtud ba anus-a?4Bumalik ka, Oh Jehova, luwasa ang akong kalag: Luwason mo ako tungod sa imongmahigugmaong-kalolot.5Kay diha sa kamatayon walay paghandum mahitungod kanimo: Kinsa ba ang magapasalamatkanimo didto sa Sheol?6Gikapuyan na ako sa akong pagagulo: Sa matag-gabii ginapalunopan ko ang akong hig-daanan; Ang akong kama ginabisibisan ko sa akong mga luha;7Ang akong mata namad-an na tungod sa kaguol; Nahalap kini tungod sa tanan ko nga mgakaaway.

  8 Pahalayo kanako, ngatanan kamo nga mamumuhat sa kasal-anan: Kay si Jehova nag-patalinghug sa tingog sa akong paghilak.9Si Jehova nagpatalinghug sa akong pagpangaliyupo; Si Jehova magadawat sa kong pag-ampo.10Mangaulaw ug mangalisang sa hilabihan ang tanan ko nga mga kaaway: Sila motalikod,sila pagapakaulawan sa kalit gayud.

  Capitulo 6

  1156

  Capitulo 6

 • 1 Oh Jehova nga akong Dios, diha kanimo midangup ako: Luwasa ako gikan sa tanannga mga nagalutos kanako, ug bawi-on mo ako,2Kay tingali unya ingon sa leon magagisi sila sa akong kalag, Nga magawataswatas niinisamtang nga walay bisan kinsa nga magaluwas.3Oh Jehova nga akong Dios, kong akong gibuhat kini: Kong sa akong mga kamot adunaykasal-anan:4Kong ako nagbalus ug dautan kaniya nga diha sa pakigdatit uban kanako; (Oo, akong git-ugyan siya nga sa walay gipasikaran nahimong akong kabatok);5Ipalutos sa kaaway ang akong kalag, ug hiagpasan kini; Oo, patumbi kaniya ngadto sa yutaang akong kinabuhi, Ug ang akong himaya ibutang diha sa abug. (Selah6Tumindog ka, Oh Jehova, diha sa imong kasuko: Bumangon ka batok sa kapungot sa akongmga kabatok: Ug magmata ka alang kanako; ikaw nga nagsugo sa paghukom.7Paalironga libut kanimo ang katilingban sa mga katawohan; Ug sa ibabaw nila, bumalikka sa kahitas-an.8Si Jehova nagpahamtang ug hukom sa mga katawohan: Hukman mo ako, Oh Jehova,sumala sa akong pagkamatarung, ug sumala sa akong pagkahingpit nga ania kanako.9Oh laglagon mo ang kadautan sa mga dautan, apan patindogon mo ang matarung, Kayang Dios nga matarung nagasusi sa mga hunahuna ug sa mga kasingkasing.

  10 Ang akong taming anaa sa Dios, Nga nagaluwas sa mga matul-id sa kasingkasing.11Ang Dios mao ang maghuhukom nga matarung: Oo, usa ka Dios nga batok sa mga dautanmay kaligutgut sa matag-adlaw.12Kong ang usa ka tawo dili makabig, pagabairon niya ang iyang espada; Gibawog niya angiyang pana, ug giandam niya kini;13Giandam usab niya alang kaniya ang mga hinagiban sa kamatayon: Gibuhat niya ang iyangmga udyong nga mga mahait.14Ania karon, magaanak siya uban sa kasal-anan; Oo, nanamkon siya ug limbong, ugnagaanak ug bakak.15Nagbuhat siya ug atabay, ug nagkalot niini: Ug siya nahulog ngadto sa kalut nga iyanggibuhat.16Ang iyang dautang buhat magabalik sa ibabaw sa iyang ulo, Ug ang iyang kabangismahulog sa iyang alimpulo.17Magapasalamat ako kang Jehova sumala sa iyang pagkamatarung, Ug magaawit ako sapagdayeg sa ngalan ni Jehova, ang Hataas Uyamut.

  Capitulo 7

  1157

  Capitulo 7

 • 1 Oh Jehova nga Ginoo namo, Pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibook nga yuta,Nga gibutang mo ang imong himaya sa ibabaw sa mga langit!2Gikan sa baba sa mga magagmayng bata ug sa mga nagasuso gipahamutang mo ang kalig-on, Tungod sa imong mga kabatok, Aron ikaw makapahilum sa kaaway ug sa tigpanimalus.

  3 Sa magapalandong ako sa imong mga langit, sa buhat sa imong mga tudlo, Sa bulanug sa mga bitoon nga imong gibut-an;4Unsa ba ang tawo, nga ikaw matinagdanon man kaniya? Ug ang anak sa tawo, nga ikawnagdu-aw man kaniya?5Kay gibuhat mo siya nga ubos lamang ug diyutay kay sa mga manolonda, Ug gipurongpur-ongan mo siya uban sa himaya ug dungog.6Binuhat mo siya nga agalon sa mga binuhat sa imong mga kamot; Ang tanan gibutang mosa ilalum sa iyang mga tiil:7Tanang mga carnero ug mga vaca, Oo, ug ang mga mananap sa kapatagan,8Ang mga langgam sa kalangitan, ug ang mga isda sa dagat, Bisan unsa nga moagi sa mgaalagianan sa kadagatan.9Oh Jehova, nga among Ginoo, Pagkahalangdon sa imong ngalan sa tibook nga yuta!

  Capitulo 8

  1158

  Capitulo 8

 • 1 Pasalamatan ko ikaw, Oh Jehova, sa bug-os ko nga kasingkasing; Igapakita ko angtanan nimong mga buhat nga katingalahan.2Magahimaya ako ug magakalipay ako diha kanimo; Magaawit ako sa pagdayeg sa imongngalan, Oh ikaw nga Hataas Uyamut.3Sa diha nga motalikod ang akong mga kaaway, Mangapukan ug mangawala sila sa imongpresencia.4Kay nagalaban ka sa akong katungod ug sa akong baruganan; Nagalingkod ka sa trono sapaghukom nga matarung gayud.5Gibadlong mo ang mga nasud, gilaglag mo ang mga dautan; Gipala mo ang ilang ngalansa gihapon ug sa walay katapusan.6Ang mga kaaway miabut na sa katapusan, gilaglag sila sa dayon; Ug ang mga ciudad ngagipanlumpag nimo, Ang mao gayud nga handumanan nila nahanaw na.7Apan si Jehova nagalingkod ingon nga Hari sa walay katapusan: Siya nagaandam sa iyangtrono alang sa paghukom;8Ug sa pagkamatarung magahukom siya sa kalibutan, Sa katul-id magapahamtang siya ugpaghukom sa mga katawohan.9Si Jehova mahimo usab nga usa ko ka hataas nga torre nga dalangpanan alang sa mgalinupigan, Usa ka hataas nga torre sa mga panahon sa kagul-anan;10Ug kanimo managsalig ang mga nakaila sa imong ngalan, Kay ikaw, Oh Jehova, walamobiya niadtong mga nanagpangita kanimo.

  11 Mag-awit kamo ug mga pagdayeg kang Jehova, nga nagapuyo sa Sion: Ipahayag ninyosa katawohan ang iyang mga buhat.12Kay siya nga nagahimo ug panimalus tungod sa dugo, nahanumdum kanila; Siya walamalimot sa pagtu-aw sa mga kabus.13Kaloy-an mo ako, Oh Jehova; Tan-awa ang akong kaguol nga akong ginaantus tungodkanila nga nagadumot kanako, Ikaw nga nagtuboy kanako gikan sa mga ganghaan sakamatayon:14Aron igapahayag ko ang bug-os mong pagdayeg. Sa mga ganghaan sa anak nga babaye saSion Ako magakalipay diha sa imong kaluwasan.15Nangahulog ang mga nasud sa gahong nga ilang gibuhat: Sa pukot nga ilang gitagoan,nagapus ang ilang kaugalingong tiil.16Nagpaila si Jehova sa iyang kaugalingon, nagpahamtang siya ug paghukom: Ang dautannalit-agan sa buhat sa iyang kaugalingong mga kamot (Higgaion. Selah Higgaion: Selah mgangalan sa musica nga ginagamit sa mga Hebreohanon lamang.17Ang mga dautan pabalikon ngadto sa Sheol, Lakip ang tanang mga nasud nga nalimot saDios.18Kay ang kabus sa kanunay dili hikalimtan, Ni ang paglaum sa mga kabus mawala ngadayon.

  Capitulo 9

  1159

  Capitulo 9

 • 19Tumindog ka, Oh Jehova; dili mo itugot nga ang tawo modaug: Papahukmi ang mganasud diha sa atubangan nimo.20Iibutang mo sila sa kahadlok, Oh Jehova: Pailha ang mga nasud nga sila mga tawo lamang.(Selah)

  1160

  Capitulo 9

 • 1 Ngano nga nagatindog ka sa halayo, Oh Jehova? Ngano ba nga nagatago ka sa panahonsa kagul-anan?2Sa palabilabi sa dautan ang kabus gilutos sa mainit gayud; Ipabitik sila diha sa mga lalangnga ilang gimugna.3Kay nangandak ang dautan tungod sa pangandoy sa iyang q2 kasingkasing, Ug ang masi-nahon nagasalikway, oo, nagatamay kang Jehova,4Ang dautan, tungod sa palabilabi sa iyang nawong, nagaingon : Siya dili maningil niini Angtanan niya nga paghunahuna mao: Walay Dios.5Ang iyang mga dalan hilabihan kalig-on sa tanan nga panahon; Ang imong mga paghukomhataas da kaayo ibabaw sa iyang pagtan-aw: Mahatungod sa iyang mga kabatok nga tanan,siya nagakantalita kanila.6Nagaingon siya sa iyang kasingkasing: Dili ako matarug; Ngadto sa tanang kaliwatan diliako mahamutang sa kalisud.7Ang iyang baba napuno sa pagtunglo, ug mga bakak ug pagdaugdaug: Sa ilalum sa iyangdila anaa ang pagdaut ug ang kasal-anan.8Nagalingkod siya sa mga dapit nga hup-anan sa mga kabalangayan; Sa mga hilit nga dapitginapatay niya ang inocente; Ang iyang mga mata nagapaniid batok sa tawong walay tabang.9Nagahupo siya sa tago ingon sa leon diha sa iyang lubganan; Nagahab-on siya sa pagdakupsa kabus: Gidakup niya ang kabus pinaagi sa pagsikup kaniya sa iyang pukot.10Siya miukoy, siya miyukbo, Ug ang walay tabang nahulog tungod sa iyang mga malig-ongkuko .11Nagaingon siya sa sulod sa iyang kasingkasing: Ang Dios nahikalimot na, Gitagoan niyaang iyang nawong, dili na gayud siya makakita niini.

  12 Tumindog ka, Oh Jehova; Oh Dios, bayawa ang imong kamot: Ayaw hikalimti angmga kabus.13Ngano ba nga ang dautan nagatamay sa Dios, Ug nagaingon sa sulod sa iyang kasingkasing:Dili ka ba maningil niini ?14Ikaw nakakita niini ; kay ginatan-aw mo ang buhat nga dautan ug ang dautang pagbati,aron sa pagpanimalus niini pinaagi sa imong kamot: Kanimo nagadangup ang tawong walaytabang; Ikaw mao ang magtatabang sa mga ilo.15Dugmoka ang bukton sa dautan; Ug mahatungod sa tawo nga dautan, magapangita ka saiyang kadautan, hangtud nga wala na gayud ing makaplagan.16Si Jehova, mao ang Hari nga dayon ug sa walay katapusan: Gikan sa iyang yuta nangalaglagang mga nasud.17Jehova, ikaw nagpatalinghug sa tinguha sa maaghup: Ikaw magaandam sa ilang kasingkas-ing, ug magpatalinghug ka sa imong igdulungog;18Sa paghukom sa mga ilo ug sa mga linupigan, Aron nga ang tawo nga iya sa yuta dili namahimong kalisangan.

  Capitulo 10

  1161

  Capitulo 10

 • 1 Kang Jehova midangup ako: Unsaon ninyo pag-ingon sa akong kalag: Kumalagiw kangadto sa bukid ingon sa usa ka langgam;2Kay, ania karon, ang mga dautan nagabawog sa pana, Ginaandam nila ang ilang mgaudyong sa ibabaw sa pisi, Aron sa pagpana gikan sa kangitngit niadtong mga matul-id sakasingkasing;3Kong ang mga patukoranan pagagun-obon, Unsa man ang arang mahimo sa matarung?

  4 Si Jehova anaa sa iyang templo nga balaan; Si Jehova, ang iyang trono atua sa langit;Ang iyang mga mata nagatan-aw, ang iyang mga tabontabon nagasulay sa mga anak sa mgatawo.5Si Jehova nagasulay sa matarung; Apan ang dautan ug ang nahagugma sa pagpanlupig,ginadumtan sa iyang kalag.6Sa ibabaw sa mga dautan magapaulan siya ug mga lit-ag: Kalayo ug azufre, ug hangin ngamakasunog, mao ang bahin sa ilang copa.7Kay si Jehova matarung; siya nahagugma sa pagkamatarung: Ang matarung magatan-awsa iyang nawong.

  Capitulo 11

  1162

  Capitulo 11

 • 1 Tabangi, Oh Jehova, kay ang tawo nga diosnon nahurot; Kay ang matinumanonnagakawagtang gikan sa taliwala sa mga anak sa mga tawo.2Sila nagasulti ug bakak tagsatagsa kanila sa iyang silingan; Uban sa ngabil nga maulog-ulogon, ug inubanan sa kasingkasing nga palingpaling, nagasulti sila.3Pagaputlon ni Jehova ang tanang mga ngabil nga maulog-ulogon, Ang dila nga nagasultiug mga dagkung butang;4Nga nanag-ingon: Tungod sa among dila modaug kami; Ang among mga ngabilkaugalingon namo: kinsa ba ang ginoo sa ibabaw namo?5Tungod sa mga kabus nga gilupigan, tungod sa panghupaw sa mga hangul, Karon motindogako, nagaingon si Jehova; Igabutang ko siya sa kasigurohan nga iyang gipangandoy.6Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli; Ingon sa salapi nga inulay diha sahasohasan sa ibabaw sa yuta, Giulay sa nakapito ka pilo.7Ikaw, Oh Jehova magabantay kanila, Pagabantayan mo sila sa walay katapusan gikan niiningkaliwatana.8Ang mga datuan nagalakaw sa bisan diin dapit, Sa diha nga ginapahataas ang kangil-aransa taliwala sa mga anak sa mga tawo.

  Capitulo 12

  1163

  Capitulo 12

 • 1 Hangtud anus-a ba, Oh Jehova? hikalimtan mo ako sa walay katapusan? Hantud anus-a ba pagatagoon mo ang imong nawong gikan kanako?2Hangtud anus-a ba magapakitambag ako sa akong kalag, Nga adunay kaguol sa akongkasingkasing sa tibook nga adlaw? Hangtud anus-a ba pagabayawon ang akong kaaway saibabaw nako?3Palandunga, ug tubaga ako, Oh Jehova nga Dios ko: Hayagan mo ang akong mga mata,kay tingali unya mahikatulog ako sa paghikatulog nga sa kamatayon;4Aron dili magaingon ang akong kaaway. Gidaug ko siya; Tingali unya ang akong mgakabatok managkalipay sa diha nga matarug ako.5Apan sa imong mahigugmaong-kalolot misalig ako; Ang akong kasingkasing magakalipaysa imong kaluwasan.6Magaawit ako kang Jehova, Tungod kay nagatagad siya kanako sa madagayaon gayud.

  Capitulo 13

  1164

  Capitulo 13

 • 1 Ang buang diha sa iyang kasingkasing miingon: Walay Dios. Mga dunot sila, nanag-buhat sila sa mga buhat nga makaluod; Walay bisan kinsa nga nagabuhat ug maayo.2Si Jehova nagsud-ong sukad sa langit sa ibabaw sa mga anak sa mga tawo, Sa pagtan-awkong may usa ba nga nakasabut, Nga nangita sa Dios.3Silang tanan nanghisalaag, nangadunot sila sa tingub; Walay bisan kinsa nga nagabuhatug maayo, wala, walay bisan usa.

  4 Wala bay kahibalo ang tanan nga mamumuhat sa kadautan, Nga nanaglamoy sa akongkatawohan sama sa nagakaon sila ug tinapay, Ug kang Jehova wala sila managtawag?5Anaa sila sa dakung kahadlok; Kay ang Dios anaa man sa kaliwatan sa mga matarung.6Ang tambag sa kabus gipakaulawan ninyo, Tungod kay si Jehova mao ang iyang dalang-panan.7Agad pa unta nga ang kaluwasan sa Israel moabut gikan sa Sion! Sa diha nga si Jehovamagabawi sa pagkabinihag sa iyang katawohan, Unya si Jacob magakalipay ug ang Israelmagamaya.

  Capitulo 14

  1165

  Capitulo 14

 • 1 Oh Jehova, kinsa man ang magapuyo sa imong tabernaculo? Kinsa man ang magapuyosa imong bungtod nga balaan?2Siya nga nagalakaw sa matul-id gayud ug nagabuhat sa pagkamatarung, Ug siya nga nagasultisa kamatuoran diha sa iyang kasingkasing;3Siya nga dili magbutang-butang uban sa iyang dila. Ni magabuhat ug kadautan sa iyanghigala, Ni magpasipala batok sa iyang isigkatawo;4Sa kang kinsang mga mata ginatamay ang tawo nga dunot ug kasingkasing; Apan nagatahudsiya sa mga nagakahadlok kang Jehova; Siya nga nagapanumpa batok sa iyang kaugalingon,ug siya dili mausab;5Siya nga wala magapahulam sa iyang salapi aron patuboan, Ni magdawat ug ganti batokniadtong inocente. Siya nga nagabuhat niining mga butanga dili gayud matarug.

  Capitulo 15

  1166

  Capitulo 15

 • 1 Bantayan mo ako, Oh Dios, kay kanimo midangup ako.2Oh kalag ko , ikaw miingon kay Jehova: Ikaw mao ang Ginoo ko: Ako walay kaayohangawas kanimo.3Mahitungod sa mga balaan nga ania sa yuta, Sila mao ang mga matarung nga kanila anaaang bug-os ko nga kalipay.4Pagapilo-piloon ang ilang mga kasub-anan niadtong nanghatag ug mga gasa sa lain ngadios : Dili ko igahalad ang ilang mga halad-nga-ilimnon sa dugo, Ni pagadawaton ang ilangmga ngalan sa akong mga ngabil.5Si Jehova mao ang akong bahin sa akong panulondon ug sa akong copa; Ikaw nagapadayonsa akong kapalaran.6Ang mga pitik nanghibahin kanako sa mga dapit nga malipayon; Oo, aduna akoy panulon-don nga maayo.7Magadayeg ako kang Jehova, nga nagahatag kanako ug tambag; Oo, ang akong kasingkasingnagapahamangno kanako sa mga panahon sa kagabhion.

  8 Si Jehova gibutang ko sa kanunay sa atubangan nako: Tungod kay ania siya sa akongtoong kamot, ako dili matarug.9Busa nagamaya ang akong kasingkasing, ug nagakalipay ang akong himaya: Ang akongunod usab magapuyo sa kasigurohan.10Tungod kay dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol; Ni motugot ka nga ang imongbalaan makakita sa pagkadunot.11Igapakita mo kanako ang dalan sa kinabuhi: Sa imong presencia anaa ang kahupnganansa kalipay; Sa imong toong kamot adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan.

  Capitulo 16

  1167

  Capitulo 16

 • 1 Patalinghugi, Oh Jehova, ang matarung, patalinghugi ang akong pagtu-aw; Patal-inghugan mo ang akong pagampo nga wala magagula sa mga ngabil nga malimbongon.2Patunghaa ang akong hukom gikan sa imong presencia; Ipatan-aw sa imong mga mataang katul-id.3Ikaw nagsulay sa akong kasingkasing; nagdu-aw ka kanako sa kagabhion; Nasulayan moako, ug walay dautan nga hingkaplagan mo; Gisaad ko nga ang akong baba dili magalapas.4Mahatungod sa mga buhat sa mga tawo, pinaagi sa pulong sa imong mga ngabil Naglikayako sa mga dalan sa mga malupigon.5Ang akong mga lakang nanagpadayon sa imong mga alagianan, Ang akong mga tiil walamahadalin-as.6Ako nagtawag kanimo, kay ikaw motubag kanako, Oh Dios: Ikiling kanako ang imong ig-dulungog, ug patalinghugi ang akong pulong.7Ipakita ang imong katingalahan nga mahigugmaong-kalolot, Oh ikaw nga nagaluwas pinaagisa imong toong kamot, kanila nga nagadangup kanimo Gikan niadtong mga mingtindogbatok kanila .

  8 Bantayan mo ako ingon sa kalimutaw sa mata: Tagoon mo ako sa ilalum sa landongsa imong mga pako,9Gikan sa mga dautan nga nanglupig kanako, Gikan sa mga mabangis ko nga mga kaaway,nga nagalibut kanako.10Nalukban sila sa kaugalingon nilang tambok: Uban sa ilang baba nagasulti sila sapagkamapahitas-on.11Sila karon nanaglibut kanamo sa among mga lakang; Sila nanagtutok sa ilang mga mataaron sa pagbanlod, kanamo sa yuta.12Siya sama sa leon nga nagahinamhinam sa iyang tukbonon, Ug ingon sa leon nga itoy nganagahupo sa mga dapit nga tago.13Tumindog ka, Oh Jehova, Asdangon mo siya, ilambos mo siya: Luwason mo ang akongkalag gikan sa dautan, pinaagi sa imong espada;14Gikan sa mga tawo, pinaagi sa imong kamot, Oh Jehova, Gikan sa mga tawo sa kalibutan,kansang bahin ania niining kinabuhia, Ug kansang tiyan gibusog mo sa imong bahandi: Silanangabusog sa mga anak, Ug igabilin nila ang salin sa ilang bahandi ngadto sa ilang mgabata.15Mahatungod kanako magatan-aw ako sa imong nawong sa pagkamatarung; Matagbawako, sa diha nga mahigmata ako, sa pagtan-aw sa imong dagway.

  Capitulo 17

  1168

  Capitulo 17

 • 1 Gihigugma ko ikaw, Oh Jehova, ikaw ang akong kusog.2Si Jehova mao ang akong bato, ug akong kuta, ug ang akong manluluwas; Dios ko, akongbato nga kanimo modangup ako; Taming ko, ug ang sungay sa akong kaluwasan, ang akonghataas nga torre.3Magatawag ako kang Jehova, nga mao ang takus pagadayegon: Busa maluwas ako gikansa akong mga kaaway.4Ang mga gapu sa kamatayon milikus kanako, Ug ang mga baha sa pagkadilidiosnonnagapahadlok kanako,5Ang mga gapus sa Sheol milibut kanako; Ang mga lit-ag sa kamatayon midangat kanako.6Sa akong kagul-anan nagsangpit ako kang Jehova, Ug nagtu-aw ako sa akong Dios: Siyanagpatalinghug sa akong tingog gikan sa iyang templo, Ug ang akong pagtu-aw sa atubanganniya midangat sa iyang mga igdulungog.7Unya ang yuta miuyog ug mikurog; Ang mga patukoranan usab sa mga bukid minglinogUg nangauyog sila tungod sa iyang kasuko.8May miutbo nga aso gikan sa iyang ilong, Ug gikan sa iyang baba ang kalayo milamoy:Ang mga baga gisiga niini.9Gibawog usab niya ang mga langit, ug mikunsad siya. Ug ang mabaga nga kangitngit dihasa ilalum sa iyang mga tiil.10Ug siya mikabayo sa ibabaw sa usa ka querubin ug milupad; Oo, naglupad-lupad siya saibabaw sa mga pako sa hangin.11Gibuhat niya ang kangitngit nga iyang tagoanan, nga maoy iyang tabil nga nagalibutkaniya, Kangitngit sa mga tubig, mga mabagang dag-um sa kalangitan.12Sa kasilaw sa atubangan niya, ang iyang mabagang dag-um nanagpangangi, Ulan-nga-yelo ug mga baga sa kalayo.13Si Jehova usab midalugdog didto sa kalangitan, Ug ang Hataas Uyamut misinggit sa iyangtingog, Ulan-nga-yelo ug mga baga sa kalayo.14Ug gipana niya ang iyang mga udyong, ug gipatibulaag niya sila; Oo, mga kilat ngadaghanan uyamut, ug nakabungkag kanila.15Unya mitungha ang mga kahiladman sa mga tubig, Ug ang mga patukoranan sa kalibutannaablihan, Sa imong pagbadlong, Oh Jehova, Tungod sa gininhawa sa imong ilong.16Mipadala siya gikan sa itaas, gikuha niya ako; Gihaw-as niya ako gikan sa daghang mgatubig.17Giluwas niya ako gikan sa akong gamhanan nga kaaway, ug gikan niadtong mga nanag-dumot kanako; kay sila hilabihan sa pagkakusganon alang kanako.18Sila mingdangat kanako sa adlaw sa akong kalisud; Apan si Jehova mao ang akongsandiganan.19Gipagawas usab ako ni Jehova ngadto sa dapit nga halapad; Giluwas niya ako, kay siyanahamuot kanako.

  Capitulo 18

  1169

  Capitulo 18

 • 20 Nagbalus si Jehova kanako sumala sa akong pagkamatarung; Sumala sa pagkalinissa akong mga kamot, gitumbasan niya ako.21Kay gibantayan ko ang mga dalan ni Jehova, Ug sa pagkadautan wala ako mobulag saakong Dios.22Kay ang tanan niyang mga tulomanon ania sa atubangan ko, Ug wala ko isalikway angiyang kabalaoran gikan kanako.23Uban kaniya hingpit man usab ako, Ug naglikway ako gikan sa akong kadautan.24Busa gitumbasan ako ni Jehova sumala sa akong pagkamatarung, Sumala sa pagkalinis saakong mga kamot diha sa atubangan sa iyang mga mata.25Sa mga maloloy-on magapakita ikaw nga maloloy-on; Uban sa tawong hingpit, magapakitaikaw nga hingpit;26Uban sa maputli magapakita ikaw nga maputli; Ug uban sa hiwi, magapakita ikaw ngasukwahi.27Kay ikaw magaluwas sa katawohan nga dinaugdaug; Apan pagapaubson mo ang mgamata nga palabilabihon.28Kay ikaw magadagkut sa akong lamparahan: Si Jehova nga akong Dios magahayag saakong kangitngit.

  29 Kay uban kanimo magabungkag ako ug mga kasundalohan; Ug uban sa akong Diosmolukso ako ibabaw sa usa ka kuta.30Mahitungod sa Dios, ang iyang dalan hingpit man: Ang pulong ni Jehova inulay; Siyamao ang taming sa tanang mga modangup kaniya.31Kay kinsa ang laing Dios, gawas kang Jehova? Ug kinsa man ang usa ka bato gawas saatong Dios,32Ang Dios nga nagabakus kanako sa kusog, Ug nagahingpit sa akong dalan?33Siya ang nagahimo sa akong mga tiil nga ingon sa mga tiil sa lagsaw: Ug nagabutangkanako ibabaw sa akong mga dapit nga hataas.34Siya nagatudlo sa akong mga kamot sa pagpanggubat; Sa pagkaagi nga ang akong mgabukton nagabusog sa pana nga tumbaga.35Ikaw usab nagahatag kanako sa taming sa imong kaluwasan; Ug ang imong toong kamotang nagasagang kanako, Ug ang imong pagka-mapuangoron nagapadaku kanako.36Gipahalapad mo ang akong mga lakang sa ubos ko, Ug wala mahadalin-as ang akong mgatiil.37Pagagukdon ko ang akong mga kaaway, ug agpason ko sila; Dili ako motalikod nangtudnga mangaut-ut sila.38Pagapatyon ko sila, sa pagkaagi nga dili na sila arang makatindog: Mangapukan sila sailalum sa akong mga tiil.39Kay gibaksan mo ako sa kusog alang sa pagpanggubat: Gidaug mo tungod kanako kadtongmga mingtindog batok kanako.

  1170

  Capitulo 18

 • 40Gipatalikod mo usab kanako ang mga bukobuko sa akong mga kaaway, Aron maputolko sila nga mga nanagdumot kanako.41Mingtuaw sila, apan walay bisan kinsa nga maluwas kanila: Bisan pa ngadto kang Jehova,apan siya wala motubag kanila.42Unya gidugmok ko sila ingon sa abug sa atubangan sa hangin; Giyabyab ko sila ingon salapuk sa kadalanan.43Giluwas mo ako gikan sa mga pakigbugno sa katawohan; Gibuhat mo ako nga pangulosa mga nasud: Usa ka katawohan nga wala ko hiilhi magaalagad kanako.44Sa diha nga makadungog sila mahitungod kanako, magapasakup sila kanako; Ang mgadumuloong managpanugyan sa ilang kaugalingon kanako.45Ang mga dumuloong magakahanaw, Ug manggula nga magakurog gikan sa ilang mgadapit nga tinakpan.46Buhi man si Jehova; ug dalayegon ang akong bato; Ug igapahitaas ang Dios sa akongkaluwasan,47Bisan ang Dios nga nagapahamtang ug panimalus alang kanako, Ug nagasakup ug mgakatawohan sa ilalum nako.48Siya magaluwas kanako gikan sa akong mga kaaway; Oo, gituboy mo ako ibabaw kanilanga mingtindog batok kanako; Giluwas mo ako gikan sa tawo nga malupigon.49Busa pagapasalamatan ko ikaw sa taliwala sa mga nasud, Oh Jehova, Ug pagaawiton koang mga pagdayeg sa imong ngalan.50Dakung kaluwasan gihatag niya sa iyang hari, Ug nagapakita ug mahigugmaongkalolotsa iyang dinihog, Kang David ug sa iyang kaliwat hangtud sa walay katapusan.

  1171

  Capitulo 18

 • 1 Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios; Ug ang hawan nagapadayag sa buhatsa iyang mga kamot.2Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, Ug ang gabii ngadto sa gabii nagapadayag ugkinaadman.3Walay sinultihan ni pinulongan; Ang ilang tingog dili hidunggan.4Sa tibook nga yuta migula ang ilang latid, Ug sa kinatumyan sa kalibutan ang ilang mgapulong. Diha kanila gibutang niya ang usa ka balong-balong sa adlaw,5Nga ingon sa usa ka kaslonon nga nagagula gikan sa iyang higdaanan, Ug nagakalipay siyaingon sa usa ka tawong kusgan sa pagdalagan sa iyang dalaganan.6Gikan sa usa ka kinatumyan sa mga langit mao ang iyang paggikan, Ug ang iyang paglibutngadto sa mga kinatumyan niini; Ug walay bisan unsa nga natago gikan sa iyang kainit.

  7 Ang Kasugoan ni Jehova hingpit, nga nagapabag-o sa kalag: Ang pagpamatuod ni Je-hova matinumanon, nga nagahimo nga maalam sa mga walay-pagtagad.8Ang mga sugo ni Jehova mga matul-id, nga nagalipay sa kasingkasing: Ang sugo ni Jehovaulay man, nga nagahayag sa mga mata.9Ang kahadlok kang Jehova malinis, nga nagapadayon sa walay katapusan: Ang mga tulo-manon ni Jehova mga matuod, ang tanan lonlon matarung.10Kini labing tinguhaon kay sa bulawan, oo, labi kay sa daghang bulawan nga hamili; Matam-is usab labi kay sa dugos, ug sa mga tinulo sa dugos sa udlan.11Labut pa ang imong ulipon ginatambagan pinaagi kanila: Nga sa pagbantay kanila adunaydakung balus.12Sa mga sayup niya , kinsa ba ang makasabut? Kuhaan mo ako sa mga sala nga natago.13Ingon man usab pugngan mo ang imong ulipon gikan sa mga sala sa pagpalabilabi; Ngadili magagahum sila sa ibabaw kanako: Nan magamatarung ako, Ug pagakuhaan ako sadakung kalapasan.14Itugot nga ang mga pulong sa akong baba, ug ang pagpalandong sa akong kasingkasing.Mahimong kahimut-an sa imong mga mata, Oh Jehova, bato ko, ug mamamawi ko.

  Capitulo 19

  1172

  Capitulo 19

 • 1 Si Jehova motubag kanimo sa adlaw sa kasamok; Ang ngalan sa Dios ni Jacob magat-uboy kanimo sa itaas;2Magapadala kanimo ug tabang gikan sa balaang puloy-anan, Ug gikan sa Sion pagalig-onon ikaw;3Hinumduman mo ang tanan mong mga halad, Ug dawaton ang imong halad-nga-sinunog;(Selah4Hatagan ikaw ingon sa tinguha sa imong kasingkasing, Ug tumanon ang bug-os mongtambag.5Kami makadaug diha sa imong kaluwasan, Ug sa ngalan sa among Dios, magapakayabkami sa among mga bandila: Si Jehova magatuman sa tanan mong mga pangayo.

  6 Karon nahibalo ako nga si Jehova nagaluwas sa iyang dinihog; Siya magatubag kaniyagikan sa iyang langit nga balaan Uban sa kusog sa kaluwasan sa iyang toong kamot.7Ang uban nagasalig sa mga carro, ug ang uban sa mga kabayo; Apan kami magahisgut sangalan ni Jehova nga among Dios.8Ginapaluhod sila ug nangapukan; Apan kami nagatindog, ug nagabarug nga matul-id.9Luwasa, Oh Jehova: Patubaga ang Hari, sa diha nga magatawag kami kaniya .

  Capitulo 20

  1173

  Capitulo 20

 • 1 Magakalipay ang hari diha sa imong kusog, Oh Jehova; Ug diha sa imong kaluwasandaw unsa ka daku gayud ang iyang kalipay!2Ikaw nagahatag kaniya sa tinguha sa iyang kasingkasing, Ug wala mo pagdumilii sa gi-pangayo sa iyang mga ngabil. (Selah3Kay migula ka sa pagsugat kaniya uban ang mga panalangin sa kaayohan: Nagabutang kaug purongpurong sa lunsay nga bulawan sa ibabaw sa iyang ulo.4Kinabuhi gipangayo niya kanimo ug gihatagan mo siya, Bisan sa pahalugway sa mga adlawsa mga katuigan nga walay katapusan.5Ang iyang himaya daku sa imong kaluwasan: Dungog ug pagkahalangdon ginabutang mosa ibabaw niya.6Kay gihimo mo siya nga labing bulahan nga walay katapusan: Sa imong presencia gipunomo siya sa kalipay.

  7 Kay ang hari nagasalig kang Jehova; Ug pinaagi sa mahigugmaong-kalolot sa HataasUyamut, dili siya matarug.8Hipalgan sa imong kamot ang tanan nimong mga kaaway; Hipalgan sa imong toong kamotkadtong mga nanagdumot kanimo.9Pagabuhaton mo sila ingon sa hasohasan sa kalayo sa panahon sa imong kaligutgut: Si Jehovamagatulon kanila sa iyang kapungot, Ug ang kalayo magalamoy kanila.10Ang ilang bunga pagalaglagon mo gikan sa yuta, Ug ang ilang kaliwat gikan sa mga anaksa mga tawo.11Kay gitinguha nila ang dautan batok kanimo; Nanaghunahuna sila ug usa ka lalang ngadili sila makahimo sa pagbuhat.12Kay ikaw magapatalikod kanila; Magaandam ka uban sa imong mga pisi sa pana batok sailang nawong.13Pagabayawon ka, Oh Jehova, diha sa imong kusog: Sa ingon niini kami magaawit ugmagadayeg sa imong gahum.

  Capitulo 21

  1174

  Capitulo 21

 • 1 Dios ko, Dios ko, nganong gibi yaan mo ako? Ngano nga halayo ka kaayo gikan sapagtabang kanako, ug sa mga pulong sa akong pag-agulo?2Oh Dios ko, nagatu-aw ako sa adlaw, apan wala ka magapatalinghug kanako; Ug sa panahonsa kagabhion, ug wala ako magahilum.3Apan ikaw balaan man, Oh ikaw nga nagapuyo sa taliwala sa mga pagdayeg sa Israel.4Kanimo mingsalig ang among mga amahan: Mingsalig sila ug ikaw nagluwas kanila.5Mingtu-aw sila kanimo, ug giluwas sila: Minglaum sila kanimo, ug sila wala ibutang sakaulawan.6Apan ako usa ka ulod, ug dili tawo; Usa ka kaulawan sa mga tawo, ug tinamay sa katawohan.7Ang tanan nga nakakita kanako nagakatawa sa pagtamay kanako: Gibudlot ang ilangngabil, ginalingolingo ang ilang ulo, nga nagaingon :8Itugyan mo ang imong kaugalingon kang Jehova; siya paluwasa kaniya: Siya patabangakaniya sanglit siya nagapahimuot kaniya.9Apan ikaw mao ang nagkuha kanako gikan sa tagoangkan; Ikaw ang nagpasalig kanako sadiha pa ako sa mga suso sa akong inahan.10Kanimo nahimugso ako gikan sa tagoangkan; Ikaw mao ang akong Dios Sukad ianak akosa akong inahan.

  11 Ayaw pagpahilayo kanako; kay ang kasamok haduol; Kay walay bisan kinsa ngamagatabang.12Gilibutan ako sa daghanan nga mga vaca nga lake; Mga kusganon nga mga vaca nga lakesa Basan ang nanaglibut kanako.13Ginganga nila kanako ang ilang baba, Ingon sa manunubad ug sa nagangulob nga leon.14Gibubo ako sama sa tubig, Ug ang tanan ko nga kabukogan nangalisa: Ang akong kas-ingkasing sama sa talo; Kini natunaw sa sulod nako.15Miuga sama sa usa ka bika ang akong kusog; Ug ang akong dila mitapot sa akong mgaapapangig; Ug gidala mo ako ngadto sa abug sa kamatayon.16Kay ang mga iro nanaglibut kanako: Usa ka panon sa mamumuhat sa kadautan nanaglikuskanako; Gipalagbasan nila ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil.17Arang ko nga maisip ang tanan ko nga mga bukog. Sila nagatan-aw ug nagatutok kanako;18Gibahinbahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila, Ug sa akong kupo nanagrifa sila.19Apan ikaw, Oh Jehova, dili ka magpahilayo: Oh ikaw nga magtatabang, dumali ka sapagtabang kanako.20Luwason mo ang akong kalag gikan sa espada, Ang akong minahal nga kinabuhi gikansa gahum sa iro.21Luwasa ako gikan sa baba sa leon; Oo, gikan sa mga sungay sa mga ihalas nga vaca ikawnagatubag kanako.

  22 Igapahayag ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsoonan; Sa kinataliwad-an sakatilingban pagadayegon ko ikaw.

  Capitulo 22

  1175

  Capitulo 22

 • 23Kamo nga nahadlok kang Jehova, dayegon ninyo siya; Ngatanan kamo nga kaliwat niJacob, himayaon ninyo siya; Ug tumindog sa kataha tungod kaniya, ngatanan kamo ngakaliwat sa Israel.24Kay wala niya pagtamaya ni pagdumti ang kagul-anan sa sinakit; Wala usab pagtagoagikan kaniya ang iyang nawong; Apan sa diha nga nagtu-aw sa iya ngadto kaniya, iyang gi-patalinghugan siya .25Mahitungod kanimo nagaabut ang akong pagdayeg sa kinataliwadan sa daku nga katiling-ban: Akong pagatumanon ang akong mga panaad sa atubangan sa mga nangahadlok kaniya.26Ang maaghup magakaon ug mabusog; Magadayeg kang Jehova sila nga nagapangitakaniya; Palungtara ang inyong kasingkasing sa walay katapusan.27Ang tanang mga kinatumyan sa yuta mahinumdum ug managbalik ngadto kang Jehova;Ug ang tanang mga kabanayan sa mga kanasuran managsimba sa atubangan mo.28Kay iya ni Jehova ang gingharian; Ug siya mao ang magmamando ibabaw sa mga nasud,29Ang tanang mga matambok sa yuta magakaon ug magasimba sila: Ngatanan sila ngananaug ngadto sa abug manghapa sa atubangan niya, Bisan siya nga dili arang makatipigsa iyang kalag nga buhi.30Usa ka kaliwat magaalagad kaniya; Kini igasugilon ni Jehova ngadto sa sunod nga kaliwatan.31Mangabut sila ug managmantala mahatungod sa iyang pagkamatarung Ngadto sa usa kakatawohan nga matawo, nga siya nagbuhat niini.

  1176

  Capitulo 22

 • 1 Si Jehova mao ang akong magbalantay; Walay makulang kanako.2Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw; Siya nagatultol kanako sadaplin sa mga tubig nga malinaw.3Gipalig-on niya ang akong kalag: Ginamandoan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarungtungod sa iyang ngalan.4Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, Ako walay kahadlok sabisan unsa nga dautan; Kay ikaw nagauban kanako; Ang imong baras ug ang imong sungkod,kini nagapalig-on kanako.5Ikaw nagaandam ug pagkaon sa atubangan ko tinambongan sa akong mga kaaway: Gidihogmo ang akong ulo sa lana; Ang akong copa nagaawas.6Sa pagkamatuod ang kaayo ug ang mahigugmaong-kalolot magasunod kanako sa adlawngatanan sa akong kinabuhi; Ug sa balay ni Jehova magapuyo ako sa walay katapusan.

  Capitulo 23

  1177

  Capitulo 23

 • 1 Iya ni Jehova ang yuta ug ang pagkapuno niana; Ang kalibutan, ug sila nga mgananagpuyo niini;2Kay siya ang nagtukod niana sa ibabaw sa kadagatan, Ug gipalig-on niya sa ibabaw sakatubigan.

  3 Kinsa ang mosaka ngadto sa bungtod ni Jehova? Ug kinsa ba ang motindog sa iyangdapit nga balaan?4Siya nga malinis ug mga kamot ug may usa ka putli nga kasingkasing; Siya nga wala mag-bayaw sa iyang kalag ngadto sa kabakakan, Ug wala makapanumpa sa malimbongon.5Siya magadawat ug panalangin gikan kang Jehova, Ug pagkamatarung gikan sa Dios saiyang kaluwasan.6Kini mao ang kaliwatan kanila nga nanagpangita kaniya, Nga nagapangita sa imong nawong,bisan si Jacob. (Selah

  7 Sakwata ninyo, Oh mga ganghaan, ang inyong mga ulo; Ug sakwata ninyo ang inyongkaugalingon, mga pultahan nga walay katapusan: Ug ang Hari sa himaya mosulod.8Kinsa ba kining Hari sa himaya? Si Jehova ang kusgan ug makagagahum, Si Jehova angmakagagahum sa panggubatan.9Sakwata ninyo, Oh mga ganghaan, ang inyong mga ulo; Oo, sakwata ninyo sila, kamongmga pultahan nga walay katapusan: Ug ang Hari sa himaya mosulod.10Kinsa ba kining Hari sa himaya? Si Jehova sa mga panon, Siya mao ang Hari sa himaya(Selah

  Capitulo 24

  1178

  Capitulo 24

 • 1 Kanimo, Oh Jehova, bayawon ko ang akong kalag.2Oh Dios ko, kanimo misalig ako, Ayaw ako ibutang sa kaulawan; Dili mo ako ipadaug saakong mga kaaway.3Oo, walay bisan kinsa nga nagapaabut alang kanimo nga igabutang mo sa kaulawan: Silapagapakaulawan nga nagabudhi sa walay kapasikaran.4Ipakita mo kanako, Oh Jehova, ang imong mga dalan; Itudlo mo kanako ang imong mgaalagianan.5Tultoli ako sa imong kamatuoran, ug tudloi ako; Kay ikaw mao ang Dios sa akongkaluwasan; Kanimo nagapaabut ako sa tibook nga adlaw.6Hinumdumi, Oh Jehova, ang imong malomong mga kalooy ug ang imong mga mahigug-maong-kalolot; Kay sila diha kanimo sukad pa sa mga tuig sa katuigan.7Ayaw paghinumdumi ang mga sala sa akong pagkabatan-on, ni ang akong mga kalapasan:Sumala sa imong mahigugmaong-kalolot hinumduman mo ako, Tungod sa imong kaayo,Oh Jehova.

  8 Maayo ug matul-id si Jehova: Busa, pahamangnoon niya sa dalan ang mga makasasala.9Sa mga maaghup siya magatultol ngadto sa dalan sa justicia; Ug ang maaghup pagatudloanniya sa iyang dalan.10Ang tanang mga alagianan ni Jehova lonlon mahigugmaong-kalolot ug kamatuoran Alangsa mga nagabantay sa iyang tugon ug sa iyang mga pagpamatuod.11Tungod sa gugma sa imong ngalan, Oh Jehova, Pasayloa ako sa akong sala, kay kini hilabi-han pagkadaku.12Unsa bang tawohana nga mahadlok man kang Jehova? Kaniya ipahimangno niya angdalan nga iyang pagapilion.13Ang iyang kalag magapuyo sa kasayon; Ug ang iyang kaliwat magapanunod sa yuta.14Ang pagpakig-abyan ni Jehova anaa kanila nga nahadlok kaniya; Ug kanila igapadayagniya ang iyang tugon.

  15 Ang akong mga mata sa gihapon gitutuk ngadto kang Jehova; Kay pagahulboton niyaang akong mga tiil gikan sa pukot.16Lingia ako ug malooy ka kanako; Kay ako biniyaan ug sinakit.17Ang mga kasamok sa akong kasingkasing nagakadaku: Oh kuhaon mo ako gikan sa akongmga kagul-anan.18Sud-onga ang akong kasakit ug ang akong pag-antus; Ug pasayloa ang tanan ko nga mgasala.19Sud-onga ang akong mga kaaway, kay sila daghan uyamut; Ug nanagdumot sila kanakosa mabangis gayud nga pagdumot.20Oh bantayan mo ang akong kalag, ug luwason mo ako: Ayaw ako pag-ibutang sa kaulawan,kay ako midangup kanimo.

  Capitulo 25

  1179

  Capitulo 25

 • 21Pabantaya kanako ang pagkahingpit-sa-kasingkasing ug ang pagkatul-id, Kay kanimonagapaabut ako.22Tubson mo, Oh Dios, ang Israel, Gikan sa tanan niyang mga kalisdanan.

  1180

  Capitulo 25

 • 1 Hukmi ako, Oh Jehova, kay naglakaw ako sa akong pagkahingpit-sa-kasingkasing:Ako misalig usab kang Jehova sa walay pagduhaduha,2Sutaon mo ako, Oh Jehova, ug sulayan mo ako; Sulayi ang akong kasingkasing ug angakong salabutan.3Kay ang imong mahigugmaongkalolot anaa sa atubangan sa akong mga mata; Ug sa imongkamatuoran naglakaw ako.4Wala ako maglingkod uban sa mga tawo sa kabakakan; Ni mosulod ako uban sa mga sa-lingkapaw.5Gidumtan ko ang katilingban sa mga mamumuhat sa dautan, Ug ako dili molingkod ubansa mga tawong dautan.

  6 Ako manghunaw sa akong mga kamot sa pagka-walay sala: Sa ingon niana magalakawako libut sa imong halaran, Oh Jehova;7Aron ikapabati ko ang tingog sa pagpasalamat, Ug ikasugilon ko ang tanan nimong mgabuhat nga katingalahan.8Oh Jehova, nahagugma ako sa puloy-anan sa imong balay, Ug sa dapit diin magpuyo angimong himaya.9Ayaw itipon ang kalag ko sa mga makasasala, Ni itipon mo ang kinabuhi ko sa mga tawosa dugo;10Kang Kinsang mga kamot anaa ang kadautan, Ug ang ilang toong kamot napuno sa mgahiphip.11Apan alang kanako, magalakaw ako sa akong kaugalingong pagkahingpit-sa-kasingkasing:Tubson mo ako, ug magmaloloy-on ikaw kanako.12Ang akong tiil nagatindog sa dapit nga patag: Sa mga katilingban magadayeg ako kangJehova.

  Capitulo 26

  1181

  Capitulo 26

 • 1 Si Jehova mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan; Kinsa man ang akongpagakahadlokan? Si Jehova mao ang kusog sa akong kinabuhi; Kang kinsa man ako malisang?2Sa diha nga nagtigum batok kanako ang mga mamumuhat sa kadautan sa pagkaon sa akongunod, Bisan ang akong mga kabatok ug mga kaaway, sila nanghipangdol ug nangapukan.3Bisan ang usa ka dakung panon magapahamutang batok kanako, Dili mahadlok ang akongkasingkasing: Bisan ang gubat patindogon batok kanako, Bisan pa niini ako masaligon.4Usa ka butang ang gipangayo ko kang Jehova, nga pagapangitaon Ko: Nga makapuyo akosa balay ni Jehova sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, Aron sa pagtan-aw sa katahumni Jehova. Ug sa pagpakisayud sa iyang templo.5Kay sa adlaw sa kasamok pagatagoan niya ako sa iyang puloyanan: Diha sa tabil sa iyangbalongbalong pagatagoan niya ako; Ituboy niya ako sa ibabaw sa usa ka bato.6Ug karon pagabayawon ang ulo ko sa ibabaw sa akong mga kaaway nga nagalibut kanako;Ug magahalad ako diha sa iyang balong-balong, mga halad sa kalipay; Ako magaawit, oo,magaawit ako ug mga pagdayeg ngadto kang Jehova.

  7 Magpatalinghug ka , Oh Jehova, kong magatu-aw ako uban sa akong tingog: Malooyka usab kanako, ug tubagon mo ako.8Sa diha nga ikaw moingon : Pangitaa ninyo ang akong nawong; ang akong kasingkasingmiingon kanimo. Ang nawong nimo, Oh Jehova, ang pagapangitaon ko.9Ayaw pagtagoa ang imong nawong gikan kanako; Ayaw pag-isalikway ang imong uliponsa kaligutgut: Ikaw mao ang akong panabang; Ayaw ako pag-itukmod, ayaw pagbiyai, OhDios sa akong kaluwasan.10Kong ako pagabiyaan sa akong amahan ug sa akong inahan, Unya si Jehova ang magadawatkanako.11Tudloi ako sa imong dalan, Oh Jehova; Ug mandoi ako sa alagianan nga matul-id, Tungodsa akong mga kaaway.12Dili mo ako itugyan sa kabubuton sa akong mga kabatok: Kay ang mga saksi nga bakakonnanindog batok kanako, Ug ingon man ang mga nanagpangusmo ug kabangis.13Napunawan unta ako, kong wala pa akoy pagtoo sa pagtan-aw sa kaayo ni Jehova Sa yutasa mga buhi.14Maghulat ka kang Jehova: Magmalig-on ka, ug paisugon mo ang imong kasingkasing;Oo, maghulat ka kang Jehova.

  Capitulo 27

  1182

  Capitulo 27

 • 1 Kanimo magatu-aw ako, Oh Jehova: Bato ko, ayaw pagpakabungol kanako; Tingaliunya kong ikaw maghilum kanako, Mahimo ako nga sama kanila nga nanganaug salubnganan.2Patalinghugi ang tingog sa akong mga pangaliyupo, sa diha nga magatu-aw ako kanimo,Sa diha nga magabayaw ako sa akong mga kamot paingon sa imong balaan nga dapit.3Dili mo ako ibutang uban sa mga dautan, Ug uban sa mga nagabuhat ug hilabihangkadautan: Nga nagasulti ug pakigdait sa ilang isigkatawo, Apan ang pagkadautan anaa samga kasingkasing nila.4Hatagan mo sila sumala sa buhat nila, ug sumala sa kadautan sa ilang mga gibuhat: Hataganmo sila sumala sa buhat sa ilang mga kamot; Hatagan mo sila sa ilang igong bayad.5Kay wala sila managtagad sa mga buhat ni Jehova, Ni sa buhat sa iyang mga kamot; Siyamagabungkag kanila, ug sila dili niya pagapatindogon.

  6 Dalayegon si Jehova, Kay siya nagpatalinghug sa tingog sa akong mga pangaliyupo.7Si Jehova mao ang akong kusog ug ang akong taming; Ang akong kasingkasing kaniyamisalig, ug gitabangan ako: Busa nalipay ug daku ang akong kasingkasing; Ug sa akongawit pagadayegon ko siya.8Si Jehova mao ang ilang kusog, Ug siya ang dalangpanan sa kaluwasan sa iyang dinihog.9Luwasa ang imong katawohan, ug panalangini ang imong panulondon: Mamagbalantayka usab, ug sapnayon mo sila sa walay katapusan.

  Capitulo 28

  1183

  Capitulo 28

 • 1 Ihatag ninyo kang Jehova, Oh kamo nga mga anak sa gamhanan, Ihatag ninyo kangJehova ang himaya ug ang kusog.2Ihatag ninyo kang Jehova ang himaya nga angay sa iyang ngalan; Simbaha ninyo si Jehovasa katahum sa pagkabalaan.3Ang tingog ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga tubig: Ang Dios sa himaya nagadalugdug,Bisan si Jehova sa ibabaw sa daghang mga tubig.4Ang tingog ni Jehova gamhanan, Ang tingog ni Jehova napuno sa pagkahalangdon.5Ang tingog ni Jehova nagapukan sa mga cedro; Oo, gipulpog ni Jehova ang mga cedro saLibano.6Ug gipalukso niya sila sama sa mga nati nga vaca; Ang Libano ug ang Sirion sama sa usaka nating vaca nga ihalas.7Ang tingog ni Jehova nagapabilin sa mga siga sa kalayo.8Ang tingog ni Jehova nagauyog sa kamingawan: Si Jehova nagauyog sa kamingawan saCades.9Ang tingog ni Jehova nagapahamugso sa mga lagsaw nga baye, Ug gihukasan niya ang mgakalasangan: Ug sa sulod sa iyang templo ang tagsatagsa ka butang nagaingon: Himaya.10Si Jehova milingkod ingon nga Hari ibabaw sa Lunop; Oo, si Jehova nagalingkod ingonnga hari sa walay katapusan.11Si Jehova magahatag ug kusog sa iyang katawohan: Si Jehova magapanalangin sa iyangkatawohan sa pakigdait.

  Capitulo 29

  1184

  Capitulo 29

 • 1 Pagadayegon ko ikaw, Oh Jehova; kay gisakwat mo ako, Ug wala mo pagbuhata ngamagkalipay ang akong mga kaaway sa ibabaw nako.2Oh Jehova nga akong Dios, Kanimo nagtu-aw ako, ikaw nagayo kanako.3Oh Jehova, ikaw nagkuha sa kalag ko gikan sa Sheol; Gibantayan mo ako nga buhi arondili ako makakanaug sa lubnganan.4Manag-awit kamo ug pagdayeg kang Jehova, Oh kamong mga balaan niya, Ug managpas-alamat sa iyang balaang halandumon nga ngalan .5Kay ang iyang kasuko umalagi lamang; Ang iyang kalooy alang sa tibook kinabuhi: Angpaghilak mopabilin sa kagabhion, Apan ang kalipay moabut sa kabuntagon.

  6 Mahitungod kanako, nag-ingon ako sa akong kauswagan, Dili gayud ako matarug.7Ikaw, Oh Jehova, tungod sa imong kalooy gipatindog mo ang akong bukid nga adunaykalig-on; Gitagoan mo ang imong nawong; nasamok ako.8Kanimo, Oh Jehova, nagtu-aw ako; Ug kang Jehova nagpangaliyupo ako:9Unsay kapuslanan niining akong dugo, sa diha nga manaug ako sa lubnganan? Magadayegba kanimo ang abug? igamantala ba niini ang imong kamatuoran?10Patalinghugi, Oh Jehova, ug malooy ka kanako: Oh Jehova, mahimo ka unta ngamagtatabang kanako.11Ang akong pagbalata gibayloan mo ug sayaw; Gihukas mo ang akong bisti nga sako, uggibaksan mo ako sa kalipay;12Sa tuyo nga ang akong himaya magaawit ug pagdayeg kanimo, ug dili magapakahilum.Oh Jehova nga Dios ko, pasalamatan ko ikaw sa walay katapusan.

  Capitulo 30

  1185

  Capitulo 30

 • 1 Kanimo, Oh Jehova, midangup man ako; Ayaw gayud itugot nga pakaulawan ako:Luwason mo ako diha sa imong pagkamatarung.2Ikiling kanako ang imong igdulungog; luwason mo ako sa madali: Bato nga malig-on ikawalang kanako. Usa ka kuta nga dalangpanan sa pagluwas kanako,3Kay ikaw mao ang akong bato ug ang akong kuta; Busa mandoi ako, ug tutoli ako.4Agawon mo ako gikan sa pukot nga ilang giladlad sa tago alang kanako; Kay ikaw mao angakong maligong salipdanan.5Sa imong kamot nagatugyan ako sa akong espiritu: Nagtubos ikaw kanako, Oh Jehova,ikaw ang Dios sa kamatuoran.6Gidumtan ko ang mga nanagtagad sa kakawangan nga malimbongon; Apan ako kang Jehovanagasalig.7Mahinangup ako ug magakalipay sa imong mahigugmaong-kalolot; Kay nasud-ong moang akong kagulanan: Naila mo ang akong kalag nga anaa sa mga kalisdanan.8Ug wala mo ako palukbi sa kamot sa kaaway; Gipahamutang mo ang akong mga tiil sakinalapdan.

  9 Malooy ka kanako, Oh Jehova, kay ania ako sa kagul-anan: Ginaut-ut sa kasakit angakong mata, oo, ang akong kalag ug ang akong lawas.10Kay ang akong kinabuhi nagaantus sa kasakit, Ug ang akong mga tuig sa pagpanghupaw:Ang akong kusog naluya tungod sa akong kasal-anan, Ug ang akong mga bukog nagakaut-ut.11Tungod sa tanan ko nga mga kabatok nahimo ako nga usa ka talamayon, Oo, talamayonnga hilabihan sa akong isigkatawo, Ug usa ka kalisang ako sa akong mga kaila: Ang mganakakita kanako sa gawas, nanagpangalagiw gikan kanako.12Hingkalimtan ako ingon sa usa ka minatay nga wala nay handumanan: Nahimo ako ngasama sa usa ka sudlanan nga nabuak.13Kay nadungog ko ang pagtamay sa daghan, Kahadlok sa tagsatagsa nga kiliran: Samtangnanagsabut sila pagtingub batok kanako, Nanaglalang sila sa pagkuha sa akong kinabuhi.14Apan misalig ako kanimo, Oh Jehova: Miingon ako: Ikaw mao ang akong Dios.15Sa imong kamot anaa ang akong panahon: Luwason mo ako gikan sa kamot sa akong mgakaaway, ug gikan sa akong mga manlulutos.16Pasidlaka ang imong nawong sa ibabaw sa imong ulipon: Luwason mo ako tungod saimong mahigugmaong-kalolot.17Ayaw ako itugot nga mahamutang sa kaulaw, Oh Jehova; kay nagpakitabang ako kanimo:Ipabutang ang dautan sa kaulawan, pahiluma sila didto sa Sheol.18Ipahimo nga amang ang mga ngabil nga bakakon, Nga nagasulti sa pagpanamastamas,batok sa matarung. Nga adunay palabilabi ug pagtamay.

  Capitulo 31

  1186

  Capitulo 31

 • 19 Oh pagkadaku sa imong kaayo, Nga gitagana mo sa mga magakahadlok kanimo, Ngagibuhat mo alang kanila nga nagadangup kanimo, Sa atubangan sa mga anak nga lalake samga tawo!20Sa tagoanan sa imong presencia pagatipigan mo sila gikan sa mga hikay nga mabudhionsa tawo: Pagatagoon mo gayud sila sa usa ka puloy-anan gikan sa paglalis sa mga dila.21Bulahan ni Jehova; Kay gipakita niya kanako ang iyang katingalahan nga mahigugmaong-kalolot Sa ciudad nga malig-on.22Mahitungod kanako, miingon ako sa pagdali, Gipapahawa ako gikan sa atubangan saimong mga mata: Apan, bisan pa niini, gipatalinghugan mo ang tingog sa akong mgapangaliyuyo, Sa diha nga nagtu-aw ako kanimo.23Oh higugmaon ninyo si Jehova, kamong tanan nga mga balaan niya: Si Jehova magabantaysa mga matinumanon, Ug panimaslan niya sa makadaghan gayud ang nagabuhat nga adunaypalabilabi.24Magmalig-on kamo, ug padasiga ang inyong kasingkasing, Ngatanan kamo nga maypaglaum kang Jehova.

  1187

  Capitulo 31

 • 1 Bulahan siya kang kinsang kalapasan gipasaylo, Kang kinsang sala gitabonan.2Bulahan ang tawo nga kaniya wala pag-isipa ni Jehova ang kasalanan, Ug diha sa iyangespiritu walay limbong.3Sa nagpakahilum ako, nagkaut-ut ang akong mga bukog Pinaagi sa akong pag-agulo satibook nga adlaw.4Kay sa adlaw ug sa gabii ang imong kamot nagpabug-at sa ibabaw nako: Ang kaumog konailisan ingon sa pagkamala sa ting-init. (Selah)5Giila ko ang akong sala nganha kanimo, Ug wala ko tagoi ang akong kasal-anan: Miingonako: Igasugid ko kang Jehova ang akong mga kalapasan; Ug imong gipasaylo ang pagkadautansa akong sala. (Selah)6Tungod niini ang tagsatagsa nga diosnon magaampo kanimo sa usa ka panahon nga ikawmahimo nga makaplagan: Sa pagkamatuod sa paglunop sa daghang mga tubig sila dilimakaabut kaniya.

  7 Ikaw ang akong tagoanan; pagabantayan mo ako gikan sa kagul-anan; Uban sa mgaalawiton sa kaluwasan pagalibutan mo ako. (Selah8Igapahamatngon ko kanimo, ug igatudlo ko kanimo ang dalan nga imong pagalaktan: Saibabaw nimo igatutuk ko ang akong mga mata sa pagtambag kanimo.9Ayaw kamo pagpanig-ingon sa kabayo kun sa mula, nga walay salabutan; Kang kansangulo ug baba sa rinda ug bocado pagapugngan, Aron dili sila magaduol nganha kanimo.10Daghan ang mga kasubo nga modangat sa mga tawong dautan; Apan siya nga magasaligkang Jehova, pagalikusan sa mahigugmaong-kalolot.11Managkalipay kamo kang Jehova, ug managmaya kamo, kamo nga mga matarung; Ugmanaghugyaw kamo tungod sa kalipay, ngatanan kamong mga matul-id ug kasingkasing.

  Capitulo 32

  1188

  Capitulo 32

 • 1 Managkalipay kamo kang Jehova, Oh kamong mga matarung: Kay sa mga matul-idmatahum ang pagdayeg.2Managpasalamat kamo kang Jehova nga adunay alpa: Manag-awit kamo ug mga pagdayegkaniya nga adunay tulonggon nga may napulo ka kuldas.3Manag-awit kamo haniya sa usa ka alawiton nga bag-o; Managtugtug kamo sa dakungkabatid uban sa usa ka makusog nga paningog.4Kay ang pulong ni Jehova matulid man; Ug ang tanan niya nga buhat sa pagkamatinumanongibuhat .5Siya nahagugma sa pagkamatarung ug sa justicia: Ang yuta napuno sa mahigugmaong-kalolot ni Jehova.6Pinaagi sa pulong ni Jehova nabuhat ang mga langit, Ug ang tanan nga panon nila pinaagisa gininhawa sa iyang baba.7Gitigum niya ingon sa usa ka pinundok ang mga tubig sa dagat: Gibutang niya ang mgakahiladman sulod sa mga dapa.8Pahadloka kang Jehova ang tibook nga yuta: Patindoga nga may kataha kaniya ang tanangmga pumoluyo sa kalibutan.9Kay siya misulti, ug kini nahimo; Siya misugo, ug kini milungtad.10Gipawalay bili ni Jehova ang tambag sa mga nasud; Gihimo niya ang pagpakyas sa mgahunahuna sa katawohan.11Ang tambag ni Jehova nagapadayon sa walay katapusan, Ang mga hunahuna sa iyangkasingkasing ngadto sa tanang mga kaliwatan.

  12 Bulahan ang nasud nga si Jehova mao ang Dios, Ang katawohan nga gipili niya alangsa iyang kaugalingong panulondon.13Gikan sa langit nagsud-ong si Jehova; Nakita niya ang tanang mga anak sa mga tawo;14Gikan sa dapit sa iyang puloyanan nagasud-ong siya Sa ibabaw sa tanang mga pumoluyosa yuta.15Siya nga nagaumol sa kasingkasing nila ngatanan, Nga nagapalandong sa tanan nila ngamga buhat.16Walay hari nga maluwas pinaagi sa panon sa kasundalohan: Ang tawong gamhanan dilimakagawas pinaagi sa daku nga kusog.17Usa ka butang nga kawang ang usa ka kabayo alang sa pagluwas; Pinaagi sa kadaku sa iyanggahum dili siya makaluwas kang bisan kinsa.18Ania karon, ang mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga nagakahadlok kaniya, Sa ibabawsa mga nagasalig sa iyang mahigugmaong-kalolot;19Aron sa pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon, Ug aron sa pagbantay kanila ngabuhi sa panahon sa gutom.20Ang among kalag nagahulat kang Jehova: Siya mao ang among katabang ug ang amongtaming.

  Capitulo 33

  1189

  Capitulo 33

 • 21Kay kaniya magakalipay ang among kasingkasing, Kay sa iyang balaan nga ngalan misaligkami.22Ibutang sa ibabaw namo ang imong mahigugmaong-kalolot, Oh Jehova, Sumala sa amongpaglaum kanimo.

  1190

  Capitulo 33

 • 1 Pagadayegon ko si Jehova sa tanang mga panahon: Ang pagdayeg kaniya magakanunaysa akong baba.2Ang akong kalag magapangandak tungod kang Jehova: Managpatalinghug niini ang mgamaaghup, ug managkalipay sila .3Oh padakuon ninyo si Jehova uban kanako, Ug usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan.4Gipangita ko si Jehova, ug gitubag niya ako, Ug giluwas niya ako gikan sa tanan ko ngamga kahadlok.5Nanagtutuk sila kaniya, ug gihayagan sila ; Ug ang ilang mga nawong dili gayud maulawan.6Kining kabus nga tawo nagtu-aw, ug gipatalinghugan siya ni Jehova, Ug giluwas siya gikansa tanang mga kalisdanan niya.7Ang manolonda ni Jehova magapahaluna sa paglibut sa mga nangahadlok kaniya, Ugmagaluwas kanila.8Oh tilawi ug tan-awa ninyo nga si Jehova maayo: Bulahan ang tawo nga modangup kaniya.9Pangahadlok kamo kang Jehova, Oh kamong mga balaan niya; Kay sa mga nangahadlokkaniya wala ing makulang.10Ang mga magagmay nga leon makulangan, ug nag-antus sa kagutom; Apan ang mganagapangita kang Jehova dili makulangan sa bisan unsang butang nga maayo.

  11 Umari kamo, mga anak, patalinghug kamo kanako: Ang pagkahadlok kang Jehovaigatudlo ko kaninyo.12Kinsa ba ang tawo nga magatinguha ug kinabuhi, Ug mahagugma sa daghang mga adlaw,aron makita niya ang maayo?13Bantayi ang imong dila gikan sa dautan, Ug ang imong ngabil gikan sa pagsulti ug limbong.14Pahalayo ka gikan sa dautan, ug buhaton mo ang maayo; Pangitaon mo ang pakigdait, ugsundon mo kini.15Ang mga mata ni Jehova anaa sa ibabaw sa mga matarung, Ug nagapatalinghug ang iyangmga igdulungog sa ilang pagtu-aw.16Ang nawong ni Jehova batok sa mga nagabuhat ug dautan, Aron sa pagputol sa handu-manan nila gikan sa yuta.17Nanagtu-aw ang mga matarung , ug nagpatalinghug si Jehova, Ug nagluwas kanila gikansa tanan nilang mga kalisdanan.18Si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing, Ug nagaluwas siya niadtongmahinulsulon sa espiritu.19Daghan ang mga kagul-anan sa matarung; Apan si Jehova magaluwas kaniya gikan kanilangtanan.20Siya nagabantay sa tanan niyang mga bukog: Walay usa kanila nga madugmok.21Ang dautan magapatay sa dautan; Ug ang nagadumot sa tawong matarung pagahukmansa silot.

  Capitulo 34

  1191

  Capitulo 34

 • 22Si Jehova nagatubos sa kalag sa iyang mga ulipon; Ug walay mausa sa modangup kaniyanga pagahukman sa silot.

  1192

  Capitulo 34

 • 1 Awaya, Oh Jehova, ang mga nagapakig-away batok kanako: Gubaton mo ang mganakiggubat batok kanako.2Kumupot ka sa taming ug kalasag, Ug tumindog ka nga katabang nako.3Bakyawa usab ang bangkaw, ug lukbi ang dalan batok sa mga nagalutos kanako: Ipamulongmo sa akong kalag: Ako mao ang imong kaluwasan.4Ibutang sila sa kaulawan ug dad-a sa pagka-walay kadungganan ang mga nagapangita saakong kalag: Pasibuga sila ug libuga ang mga nagalalang ug kadautan kanako.5Himoa silang ingon sa tahop sa atubangan sa hangin, Ug ang manolonda ni Jehovamagaabog kanila .6Himoang mangitngit ug padangloga ang ilang dalan, Ug ang manolonda ni Jehova ma-gagukod kanila.7Kay sa walay gipasikaran nanagtago sila alang kanako ug usa ka pukot sa usa ka gahong;Sa walay gipasikaran nagkalot sila ug usa ka gahong alang sa akong kalag.8Padangata sa ibabaw kaniya ang pagkalaglag sa walay pagpanghibalo; Ug himoa nga angiyang pukot nga iyang gitagoan molimis sa iyang kaugalingon: Niining maong pagkalaglaghuloga siya.9Ug ang akong kalag magakalipay kang Jehova: Kini magakalipay diha sa iyang kaluwasan.10Ang tanan ko nga mga bukog manag-ingon: Jehova, kinsa ba ang sama kanimo, Ngaginaluwas mo ang mga kabus gikan kaniya nga labi pang kusgan kay kaniya, Oo, ang kabusug ang hangul gikan kaniya nga nagatulis kaniya?

  11 Nanagpanindog ang mga saksi nga dili-matarung; Nangutana sila kanako mahitungodsa mga butang nga wala ko hibaloi.12Gibalusan nila ako ug dautan tungod sa maayo, Aron sa pagpaguol sa akong kalag.13Apan mahitungod kanako, sa nanagmasakiton sila, nagbisti ako ug sako: Gisakit ko angakong kalag nga may pagpuasa; Ug ang akong pag-ampo nagabalikbalik sa akong sabakan.14Naggawi ako nga daw ingon nga kini akong higala kun akong igsoon: Nagpailub ako nganagbalata, ingon sa usa nga nagminatay tungod sa iyang inahan.15Apan sila nanagkalipay sa akong kagul-anan, ug nanagtigum sila sa tingub: Ang mgatalamayon nanagtigum batok kanako, ug ako wala mahibalo niini ; Gikuniskunis nila akoug wala sila mohunong:16Sama sa mga himalikas nga mayubiton didto sa mga fiesta, Sila nanagpakagot sa ilangmga ngipon batok kanako.

  17 Ginoo, hangtud anus-a ba nga ikaw magasud-ong niini? Bawia ang akong kalag gikansa ilang mga paglaglag, Ang akong mahal nga kinabuhi gikan sa mga leon.18Magapasalamat ako kanimo diha sa daku nga katilingban: Pagadayegon ko ikaw sa taliwalasa daghang katawohan.19Ayaw itugot nga sila nga akong mga kaaway managkalipay nga dili matarung sa ibabawnako; Ni pakidhaton mo ang mga nanagdumot kanako sa walay gipasikaran.

  Capitulo 35

  1193

  Capitulo 35

 • 20Kay dili sila magasulti sa pakigdait; Kondili batok sa mga maaghup sa yuta nagalalang silaug mga malimbongong mga pulong.21Oo, ginga-nga nila ang ilang baba batok kanako: Nanag-ingon sila: Aha! Aha! ang amongmata nakakita niana.22Ikaw nakakita, Oh Jehova; ayaw pagpakahilum; Oh Ginoo, dili ka magpahalayo gikankanako.23Lumihok ka, ug magmata ka sa paghatag ug justicia nga angay kanako, Bisan alang saakong katungod, Dios ko ug Ginoo ko.24Hukman mo ako sumala sa imong pagkamatarung Oh Jehova nga Dios ko; Ug dili moitugot nga managkalipay sila batok kanako.25Ayaw itugot nga moingon sila sa ilang kasingkasing: Aha! matuman ang among tinguha:Ayaw itugot nga moingon sila: Nasubad siya namo.26Ipabutang sila sa kaulawan, ug sa kagubot, ang mga nagakalipay sa tingub tungod sa akongkadautan: Pasul-obi sila sa kaulawan ug sa pagkawalay dungog kadto nga mga nagapakadakubatok kanako.27Pasinggita sila sa kalipay, ug papagmayaa ang mga nagalaban sa akong matarung nga ka-tungod: Oo, pasultiha sila sa kanunay, si Jehova pagapadakuon, Nga nahamuot sakauswagon sa iyang ulipon.28Ug ang akong dila magasulti mahitungod sa imong pagkamatarung ug sa imong pagdayegsa tibook nga adlaw.

  1194

  Capitulo 35

 • 1 Ang kalapasan sa dautan nagaingon sulod sa akong kasingkasing: Walay kahadlok saDios sa atubangan sa iyang mga mata.2Kay nagaulog-ulog siya sa iyang kaugalingon nga mga mata, Nga ang iyang kadautan dilihikaplagan ug dili pagadumtan.3Ang mga pulong sa iyang baba mao ang kasal-anan ug limbong: Mihunong siya sapagkamasinabuton ug sa pagbuhat ug maayo.4Sa iyang higdaanan nagalalang siya ug kadautan; Nagapahamutang siya sa usa ka dalannga dili maayo; Ug sa dautan wala siya magadumot.

  5 Oh Jehova, ang imong mahigugmaong-kalolot anaa sa mga langit; Ang imongpagkamatinumanon nagaabut ngadto sa mga langit.6Ang imong pagkamatarung sama sa mga bukid sa Dios; Ang imong mga paghukom usaka dakung kahiladman: Oh Jehova, sa tawo ug sa mananap ikaw nagabantay.7Pagkabilihon sa imong mahigugmaong-kalolot, Oh Dios! Tungod niana ang mga anak samga tawo mingdangup sa ilalum sa landong sa imong mga pako.8Sila pagabusgon sa madagayaon gayud sa tambok sa imong balay; Ug ikaw magpainumkanila sa sapa sa imong mga kalipay.9Kay kanimo anaa ang tuburan sa kinabuhi: Sa imong kahayag makakita kami ug kahayag.10Padayonon mo ang imong mahigugmaong-kalolot niadtong mga nakaila kanimo, Ug angimong pagkamatarung niadtong mga matul-id sa kasingkasing.11Ayaw itugot nga moabut batok kanako ang tiil sa palabilabi, Ug ang kamot sa dautan diliunta mohingilin kanako.12Didto ang mga mamumuhat sa kadautan nangapukan: Gipanukmod sila ug dili sila arangmakatindog.

  Capitulo 36

  1195

  Capitulo 36

 • 1 Dili ka magkaguol tungod sa mga mamumuhat sa dautan, Ni masina ikaw batok ni-adtong mga nagabuhat ug dilimatarung.2Kay sa madali pagaputlon sila ingon sa balili, Ug mangalaya sila ingon sa lunhaw ngabunglayon.3Magsalig ka kang Jehova, ug magbuhat ka ug maayo; Magpuyo ka sa yuta, ug magkaon kasa iyang pagkamatinumanon.4Magkalipay ka usab kang Jehova, Ug siya magahatag kanimo sa mga tinguha sa imongkasingkasing.5Itugyan mo kang Jehova ang imong dalan; Ug sumalig ka usab kaniya, ug siya magabuhatniana.6Ug siya magapahayag sa imong pagkamatarung ingon sa suga, Ug sa imong katul-id ingonsa udto sa adlaw.

  7 Mopahulay ka kang Jehova ug maghulat ka kaniya: Dili ka magkaguol tungod kaniyanga nagamauswagon sa iyang dalan, Tungod sa tawo nga nagapahanabo sa dautan nga mgapaglalang.8Biyaan mo ang kasuko, ug ayran mo ang kaligutgut: Dili ka makaguol, kay kana nagapaingonngadto sa buhat nga dautan.9Kay ang mga mamumuhat sa dautan pagalaglagon; Apan ang mga nagahulat kang Jehova,sila magapanunod sa yuta.10Kay sa dili madugay ang mga dautan mangawala: Oo, pagasusihon mo sa dakung kakugiang iyang dapit, ug siya mawala diha.11Apan ang mga maaghup magapanunod sa yuta, Ug magakalipay sa ilang kaugalingontungod sa kadagaya sa pakigdait.12Nagalalang ang dautan batok sa matarung, Ug nagakagut ang iyang mga ngipon tungodkaniya.13Ang Ginoo magakatawa kaniya; Kay siya nagatan-aw nga umaabut ang iyang adlaw.14Ang mga dautan nanag-ibut sa pinuti ug nanagbingat sa ilang pana, Sa pagpukan sa kabusug sa hangul, Sa pagpatay niadtong mga mutal-id diha sa dalan.15Ang pinuti nila molagbas sa ilang kaugalingon nga kasingkasing, Ug ang ilang panapagabali-on.16Maayo pa ang diyutay nga gibatoan sa matarung Kay sa kadagaya sa daghan nga mgamakasasala.17Kay ang mga bukton sa mga dautan pagadugmokon; Apan si Jehova magasapnay sa mgamatarung.18Si Jehova nahibalo sa mga adlaw sa mga hingpit; Ug ang ilang panulondon magapadayonsa walay katapusan.19Dili sila maulawan sa panahon nga dautan; Ug sa mga adlaw sa gutom pagabusgon sila.

  Capitulo 37

  1196

  Capitulo 37

 • 20Apan ang mga dautan mangawala, Ug ang mga kaaway ni Jehova maingon sa tambok samga nating carnero: Pagahutdon sila; mangahanaw sila sama sa aso.

  21 Ang dautan nagapangutang, ug dili na mobayad; Apan ang matarung adunay kalooyug nagahatag.22Kay kutob sa mga gipanalanginan niya magapanunod sa yuta; Ug sila nga mga gitungloniya pagalaglagon.23Ang mga paglakaw sa tawo gitukod ni Jehova; Ug siya nagakalipay sa iyang dalan.24Bisan siya mapukan, dili siya mohay-ad nga dayon; Kay si Jehova magasapnay kaniya saiyang kamot.25Nabata ako kaniadto , ug karon ako tigulang na ; Apan wala ako makakita sa matarungnga gibayaan, Ni magpakilimos ug tinapay ang iyang kaliwat.26Sa tibook nga adlaw aduna siyay kalooy ug nagapahulam; Ug ang iyang kaliwat gipanalangin-an.27Pahalayo ka sa dautan, ug buhuta ang maayo; Ug magpuyo ka sa walay katapusan.28Kay si Jehova nahigugma sa justicia, Ug dili mobiya sa iyang mga balaan; Gibantayan silasa walay katapusan: Apan ang kaliwat sa mga dautan pagalaglagon.29Ang mga matarung magapanunod sa yuta, Ug magapuyo sila sa ibabaw niini sa walaykatapusan.30Ang baba sa matarung magasulti ug kaalam, Ug ang iyang dila magalitok ug justicia.31Ang Kasugoan sa iyang Dios anaa sa iyang kasingkasing; Sa iyang mga lakang walay ma-hadalin-as.32Ang dautan nagapaniid ug maayo sa matarung, Ug nagatinguha sa pagpatay kaniya.33Si Jehova dili mobiya kaniya sa iyang kamot, Ni magasilot kaniya, kong magahukom nakaniya.

  34 Paghulat kang Jehova, ug bantay sa iyang dalan, Ug siya magabayaw kanimo sa pag-panunod sa yuta: Sa diha nga pagalaglagon ang mga makasasala, ikaw makakita niana.35Nakita ko ang dautan nga anaa sa dakung gahum, Ug nagalambo siya sa iyang kaugalingonsama sa usa ka kahoy nga lunhaw diha sa iyang natugkan nga yuta.36Apan ang usa miagi, ug, ania karon, siya wala na: Oo, gipangita ko siya, apan siya walahikaplagi.37Timan-i ang tawong hingpit, ug tan-awa ang matarung; Kay adunay malipayong kaulahiansa tawo sa pakigdait.38Apan alang sa mga malapason, sila pagalaglagon ngatanan sa tingub. Ang katapusan samga dautan pagalaglagon.39Apan ang kaluwasan sa mga matarung anaa kang Jehova: Ug siya mao ang ilang malig-ong dalangpanan sa panahon sa kalisdanan.40Ug si Jehova nagatabang kanila, ug nagaluwas kanila: Siya nagabawi kanila gikan sa mgadautan, ug nagaluwas kanila, Kay sila mingdangup kaniya.

  1197

  Capitulo 37

 • 1 Oh Jehova, dili mo ako pagbadlongon diha sa imong kapungot; Ni pagcastigohon modiha sa imong mainit nga kasuko.2Kay ang imong mga udyong mingtaroy kanako, Ug sa ibabaw nako nagadat-og ang imongkamot.3Walay pagkaayo sa akong unod tungod sa imong kaligutgut; Ni may kalinaw ang akongmga bukog tungod sa akong sala.4Kay ang akong kasal-anan milapaw sa akong ulo: Ingon sa mabug-at nga palas-anon, hil-abihan da sila kabug-at alang kanako.5Nangadunot ug nangabaho ang akong mga samad, Tungod sa akong kabuang.6Nasakitan ako, ug natikuko ako sa hilabihan gayud; Nagalakaw ako nga nagabalata satibook nga adlaw.7Kay ang akong hawak napuno sa kainit; Ug walay pagkaayo sa akong unod.8Napunawan ako ug nangapangos sa hilabihan gayud: Nagaagulo ako tungod sa kagubotsa akong kasingkasing.9Ginoo, sa atubangan mo anaa ang tanan ko nga tinguha; Ug ang akong mga pag-agulowala matago gikan kanimo.10Ang akong kasingkasing nagaputok-putok, ug nawad-an ako sa akong kusog: Mahitungodsa kahayag sa akong mga mata nawala usab kini kanako.11Ang akong mga hinigugma ug ang akong mga abyan nanagpahalayo sa akong kasakit; Ugang akong mga kabanayan nanagbarug sa halayo.

  12 Sila usab nga mga nanagpangita sa akong kinabuhi nanagbutang ug mga lit-ag alangkanako ; Ug sila nga nanagtinguha sa akong pagkalaglag nanagsulti ug mga buhat ngakadautan, Ug nanagpamalandong ug mga limbong sa tibook nga adlaw.13Apan ako, ingon sa tawong bungol, wala makadungog; Ug ingon ako sa usa ka amangnga wala magbuka sa iyang baba.14Oo, ako ingon sa usa ka tawo nga wala makadungog, Ug sa kang kinsang baba walay mgapagbadlong.15Kay kanimo, Oh Jehova, nagalaum ako: Ikaw magatubag, Oh Ginoo, Dios ko.16Kay miingon ako: Tingali unya managkalipay sila sa ibabaw nako: Sa diha nga mahadalin-as ang akong tiil, sila managpadaku sa ilang kaugalingon batok kanako.17Kay hapit na ako mapukan, Ug ang akong kasubo ania kanunay sa atubangan ko.18Kay igapahayag ko ang akong kasal-anan; Magasubo ako tungod sa akong sala.19Apan ang akong mga kaaway mga maabtik, ug mga kusgan; Ug sila nga nanagdumotkanako sa walay gipasikaran gipadaghan.20Sila usab nga nanagbayad ug dautan sa maayo Mga kabatok nako, tungod kay nagasunodman ako sa butang nga maayo.21Ayaw ako pagbiyai, Oh Jehova: Oh Dios ko, ayaw pagpahilayo kanako.22Pagdali sa pagtabang kanako, Oh Ginoo, nga akong kaluwasan.

  Capitulo 38

  1198

  Capitulo 38

 • 1 Ako miingon: Pagamatngonan ko ang akong mga dalan, Aron dili ako makasala ubansa akong dila: Pagabantayan ko ang akong baba uban sa bukado, Samtang ang mga dautanania sa atubangan nako.2Naamang ako, uban ang paghilum, mihilum ako, bisan pa tungod sa maayo; Ug misamotang akong kasakit.3Ang akong kasingkasing nag-init sa sulod nako; Samtang nagapalandong ako, misiga angkalayo; Unya misulti ako uban sa akong dila:4Jehova, pahibaloa ako sa akong katapusan, Ug sa sukod sa akong mga adlaw; Pahibaloaako sa akong kahuyang.5Ania karon, imong gipahamubo ang akong mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong mgakamot ; Ug ang tibook ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay-bili sa imong atubangan: Sapagkamatuod, ang tagsatagsa ka tawo diha sa iyang labing maayong kahimtang maingonlamang sa kakawangan nga tim-os. (Selah)6Sa pagkamatuod, ang tagsatagsa ka tawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang ngatalanawon; Sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang: Siya nagatigum ug mga ba-handi , ug wala mahibalo kong kinsa ang mahiagum kanila.

  7 Ug karon, Ginoo, unsa ba ang ginapaabut ko! Ang akong paglaum anaa kanimo.8Luwasa ako gikan sa tanan ko nga mga kalapasan: Ayaw ako himoa nga yubitonon sa mgabuang.9Naamang ako, wala ako magbuka sa akong baba; Kay ikaw ang nagbuhat niini.10Kuhaa sa ibabaw nako ang imong hampak: Naut-ut ako pinaagi sa pagbunal sa imongkamot.11Sa diha nga ikaw magasaway sa tawo tungod sa iyang kasal-anan, Ikaw magapala sa iyangkatahum sama sa usa ka anunogba: Sa pagkamatuod ang tagsatagsa ka tawo maoykakawangan lamang . (Selah)12Pamatia ang akong pag-ampo, Oh Jehova, ug patalinghugi ang akong pagtu-aw; Ayawpagpakahilum niining akong mga luha: Kay ako lumalangyaw uban kanimo, Usa ka humal-apit, ingon sa tanan ko nga mga amahan.13Oh tugoti ako, nga mahiulian ako ug kusog, Sa dili pa ako mogikan ug mawagtang.

  Capitulo 39

  1199

  Capitulo 39

 • 1 Naghulat ako nga mapailubon gayud kang Jehova; Ug siya mikiling kanako, ug nag-patalinghug sa akong pagtu-aw.2Siya nagkuha usab kanako gikan sa usa ka makalilisang nga gahong, gikan sa lapokon ngayanang. Ug gipahamutang niya ang akong mga tiil sa ibabaw sa bato, ug gitanos niya angakong mga lakang.3Ug nagbutang siya sa akong baba ug alawiton nga bag-o, bisan ang pagdayeg sa atong Dios:Makakita niini ang daghan, ug mangahadlok sila , Ug sila magasalig kang Jehova.4Bulahan ang tawo nga kang Jehova anaa ang iyang pagsalig, Ug dili magatahud sa mgapalabilabihon, bisan sa mga mosunod ngadto sa kabakakan.5Daghanan, Oh Jehova nga Dios ko, ang mga katingalahang buhat nga nahimo mo, Ug angimong mga hunahuna nga sa kanunay nganhi kanamo: Dili sila ikapahamutang diha kanimo;Kong ako magapahayag ug magasulti tungod kanila, Daghan pa sila kay sa maihap.

  6 Halad ug gasa wala mo kahamut-i; Ang akong mga igdulungog gibuksan mo: Halad-nga-sinunog, ug halad-tungod sa-sala, wala mo kinahanglana.7Unya miingon ako: Ania karon mianhi ako; sa basahon nga linukot nasulat kini mahatungodkanako:8Nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Dios ko; Oo, ang imong Kasugoanania sa sulod sa akong kasingkasing.9Nagmantala ako ug mga malipayong balita sa daku nga katilingban; Ania karon, dili kopagpugngan ang akong mga ngabil, Oh Jehova, ikaw nahibalo.10Wala ko pagtagoi ang imong pagkamatarung sa sulod sa akong kasingkasing; Gipahayagko ang imong pagkamatinumanon ug ang imong kaluwasan; Wala ko pagtagol ang imongmahigugmaong-kalolot ug ang imong kamatuoran gikan sa daku nga katilingban.

  11 Ayaw ipahalayo ang imong mga malomong kalooy gikan kanako, Oh Jehova;Pabantaya kanako sa kanunay ang imong mahigugmaong-kalolot ug ang imong kamatuoran.12Kay dili maisip ang mga kadautan nga naglibut kanako; Ang akong mga kasal-anan na-kaagpas kanako sa paagi nga dili na ako arang makayahat sa pagtan-aw; Daghan pa sila kaysa mga buhok sa akong ulo; Ug ang akong kasingkasing nagluya kanako.13Mahamuot ka unta, Oh Jehova, sa pagluwas kanako: Dumali ka sa pagtabang kanako, OhJehova.14Pakaulawi ug ipagubot sa tingub Ang mga nagapangita sa akong kinabuhi aron sa paglaglagniini: Pasiboga sila ug pakaulawi ang mga nagapanghinaut sa akong kadautan.15Ipalaglag sila, tungod sa ilang kaulaw Nga nagaingon kanako: Aha! Aha!16Itugot nga ang tanan nga nagapangita kanimo, managmaya ug managkalipay diha kanimo:Papamulonga sa kanunay ang mga nahagugma sa imong kaluwasan, Si Jehova pagapadakuon.17Apan ako kabus ug hangul; Bisan pa niana si Jehova nagahunahuna kanako: Ikaw maoang akong katabang ug akong magbabawi; Dios ko, ayaw paglangan.

  Capitulo 40

  1200

  Capitulo 40

 • 1 Bulahan siya nga nagapalandong sa mga kabus: Si Jehova magaluwas kaniya sa adlawsa kadautan.2Si Jehova magabantay kaniya, ug magahatag kaniya ug kinabuhi, Ug mabulahan siya saibabaw sa yuta; Ug dili mo siya igatugyan sa kabubut-on sa iyang mga kaaway.3Si Jehova magapalig-on kaniya sa ibabaw sa higdaanan sa kasakit: Pagahumokon mo angtibook niyang higdaanan diha sa iyang balatian.4Ako miingon: Oh Jehova, malooy ka kanako: Ayuhon mo ang akong kalag; kay nakasalaako batok kanimo.

  5 Ang akong mga kaaway nagapumulong ug dautan batok kanako, nga nagaingon :Anus-a ba siya mamatay, ug ma-hanaw ang iyang ngalan?6Ug kong siya moanhi sa pagpakigkita kanako , siya magasulti ug bakak; Ang iyang kas-ingkasing nagatigum ug kasal-anan alang sa iyang kaugalingon: Sa diha nga mopanaw siyasa halayong dapit, siya magasulti niana.7Ang tanan nga nanagdumot kanako, nanaglibak batok kanako sa tingub; Batok kanakonanaglalang sila alang sa akong kadautan.8Ang usa ka mangil-ad nga sakit, matud nila , motakud kaniya; Ug karon nga siyanagahigda na, dili na siya makabalik sa pagbangon.9Oo, ang akong suod nga higala, nga gisaligan ko, Nga nakakaon sa akong tinapay, Nag-alsasa iyang tikod batok kanako.10Apan ikaw, Oh Jehova, malooy ka kanako, ug patindoga ako, Aron igabayad ko kanilaang balus.11Pinaagi niini maila ko nga ikaw nahamuot kanako, Tungod kay ang akong kaaway dilimakadaug kanako.12Ug mahitungod kanako, ikaw nagasagang sa akong pagkatarung, Ug nagapapuyo kanakosa atubangan sa imong nawong sa walay katapusan.13Bulahan si Jehova, ang Dios sa Israel, Gikan sa walay katapusan ngadto sa walay katapusan.Hinaut unta, ug Hinaut unta.

  Capitulo 41

  1201

  Capitulo 41

 • 1 Ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan, Mao usab angakong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo, Oh Dios.2Ang akong kalag giuhaw sa Dios, sa Dios nga buhi: Anus-a moanha ako ug magapakita saatubangan sa Dios?3Ang akong mga luha maoy akong tinapay sa adlaw ug sa gabii, Samtang sila sa kanunaynagaingon kanako: Hain man ang imong Dios?4Nahanumdum ako niini nga mga butanga, ug gibubo ko ang akong kalag sa sulod nako,Giunsa ko ang pag-uban sa panon sa katawohan, ug gipangulohan ko sila ngadto sa balaysa Dios, Uban sa tingog sa kalipay ug sa pagdayeg, nga ang usa ka dakung panon nagasaulogsa adlaw nga balaan.5Ngano nga nagasubo ka, Oh kalag ko? Ug ngano nga nagubot ikaw sa sulod nako? Lumaumka sa Dios; kay magadayeg pa ako kaniya Tungod sa panabang sa iyang nawong.

  6 Oh Dios ko, ang akong kalag nagasubo sa sulod nako: Busa nahinumdum ako kanimogikan sa yuta sa Jordan, Ug sa mga Hermonhon, sukad sa bungtod sa Misar.7Ang kahiladman nagatawag ngadto sa kahiladman sa dinaguok sa imong mga busay: Angtanan mong mga balud, ug ang tanan mong mga bakat nangagi sa ibabaw nako.8Bisan pa niini , si Jehova magasugo sa iyang mahigugmaong-kalolot sulod sa adlaw; Ug sakagabhion ang iyang alawiton magauban kanako, Bisan ang usa ka pag-ampo ngadto saDios sa akong kinabuhi.9Magaingon ako sa Dios nga akong bato: Nganong hikalimtan mo ako? Ngano ngamagalakaw ako nga magabalata tungod sa paglupig sa mga kaaway?10Ingon sa usa ka espada sa akong mga bukog, ang akong mga kabatok nanagtamay kanako,Samtang nanagpadayon sila sa pag-ingon kanako: Hain man ang imong Dios?11Ngano nga nagsubo ka, Oh kalag ko? Ug ngano nga nagubot ka sa sulod nako? Lumaumka sa Dios; kay magadayeg pa ako kaniya, Nga mao ang panabang sa akong nawong, ug angakong Dios.

  Capitulo 42

  1202

  Capitulo 42

 • 1 Hukmi ako, Oh Dios, ug labani ang akong katungod batok a usa ka nasud nga dili-diosnon; Oh luwasa ako gikan sa tawo nga limbongan ug dili matarung.2Kay ikaw mao ang Dios sa akong kalig-on; ngano nga gisalikway mo ako? Ngano ngamagalakaw ako nga magabalata tungod sa paglupig sa kaaway?3Oh ipadan-ag ang imong kahayag ug ang imong kamatuoran; pamandoa sila kanako: Ipa-hatud nila ako ngadto sa imong bungtod nga balaan, Ug ngadto sa imong mga tabernaculo.4Unya moadto ako ngadto sa halaran sa Dios, Ngadto sa Dios nga akong daku uyamut ngakalipay; Ug sa alpa magadayeg ako kanimo, Oh Dios, Dios ko.5Ngano nga nagasubo ka, Oh kalag ko? Lumaum ka sa Dios; kay magadayeg pa ako kaniya,Nga mao ang panabang sa akong nawong, ug ang akong Dios.

  Capitulo 43

  1203

  Capitulo 43

 • 1 Oh Dios, sa among mga igdulngog nadungog namo, Ang among mga amahannanagsugilon kanamo, Sa buhat nga gibuhat mo sa ilang mga adlaw, Niadtong karaang mgaadlaw.2Ikaw sa imong kamot naghingilin sa mga nasud; Apan sila gipahamutang mo: Gisakit moang mga katawohan; Apan gipapatlaag mo sila sa halayong dapit.3Kay sila wala makapanag-iya sa yuta pinaagi sa ilang kaugalingong pinuti, Ni sa ilangkaugalingong bukton nangaluwas sila; Kondili sa imong toong kamot, ug sa imong bukton,ug sa kahayag sa imong nawong, Tungod kay nalooy ikaw kanila.4Ikaw Oh Dios, mao ang akong Hari: Magsugo ka ug kaluwasan alang kang Jacob.5Pinaagi kanimo papahawaon namo ang among mga kabatok: Pinaagi sa imong ngalanamong pagatumban ang mga nagatindog batok kanamo.6Kay ako dili mosalig sa akong pana, Ni magaluwas kanako ang akong espada.7Apan ikaw nagluwas kanamo gikan sa among mga kabatok, Ug gipakaulawan mo sila, angmga nanagdumot kanamo.8Diha sa Dios anaa ang among pagpangandak sa tibook nga adlaw, Ug magahatag kami saamong mga pasalamat sa imong ngalan sa walay katapusan. (Selah

  9 Apan karon imong gisalikway kami , ug gidala mo kami ngadto sa kaulawan, Ug walaka na mogula uban sa among kasundalohan.10Gipasibog mo kami gikan sa among kabatok; Ug kadtong nanagdumot kanamo nanag-pangagaw gikan kanamo alang sa ilang kaugalingon.11Gibutang mo kami sama sa mga carnero nga gitagana alang sa pagkaon, Ug gipapatlaagmo kami sa taliwala sa mga nasud.12Gibaligya mo ang imong katawohan sa walay bili, Ug wala madugangi ang imong bahanditungod sa ilang bili.13Gibuhat mo kami ingon nga usa ka kaulawan sa among mga silingan, Usa ka yubitononug talamayon kanila nga nagalibut kanamo.14Gihimo mo kami nga usa ka pagya sa taliwala sa mga nasud, Usa ka yango-yangoan saulo sa taliwala sa mga katawohan.15Sa tibook nga adlaw ania ang akong kaulawan sa atubangan ko, Ug ang kaulaw sa akongnawong nagatabon kanako,16Tungod kay ang tingog niya nga nagatamay ug nagabalikas kanako, Pinaagi sa katarungansa kaaway ug sa tigpapanimalus.

  17 Kini ngatanan mingdangat sa ibabaw namo; bisan pa niini wala kami malimot kanimo,Ni maglapas kami sa imong tugon.18Ang among kasingkasing wala motalikod, Ni mosimang ang among mga lakang gikan saimong dalan,19Nga bisan ikaw nagdugmok kanamo sa dapit sa mga irong-ihalas, Ug gitabonan mo kamisa landong sa kamatayon.

  Capitulo 44

  1204

  Capitulo 44

 • 20Kong mahikalimot kami sa ngalan sa among Dios, Kun nabayaw ang among mga kamotsa lain nga dios;21Dili ba kami pagasusihon sa Dios? Kay siya nahibalo sa mga tinago sa kasingkasing.22Oo, tungod kanimo gipamatay kami sa tibook nga adlaw; Ginaisip kami ingon sa mgacarnero alang sa ihawan.23Pagmata, ngano nga nagakatulog ka, Oh Ginoo? Bumangon ka, ayaw kami pag-isalikwaysa walay katapusan.24Ngano ba nga ginatagoan mo man ang imong nawong, Ug hingkalimtan mo ang amongkasakit, ug ang among pagkadinaugdaug?25Kay ang among kalag gipaumod ngadto sa abug: Ang among lawas nagatapot ngadto sayuta.26Bumangon ka sa pagtabang q2 kanamo, Ug tubson mo kami tungod sa imong mahigug-maong-kalolot.

  1205

  Capitulo 44

 • 1 Nagaawas ang kasingkasing ko sa maayong butang; Nagasulti ako sa mga butang ngagibuhat ko mahatungod sa hari: Ang akong dila maoy dagang sa usa ka andam nga magsu-sulat.2Ikaw matahum pa kay sa mga anak sa mga tawo; Ang gracia gibubo diha sa ibabaw saimong mga ngabil: Busa ang Dios nagpanalangin kanimo sa walay katapusan.3Ibakus mo ang imong pinuti likus sa imong hawak, Oh kusganon, Ang imong himaya ugang imong pagkahalangdon.4Ug diha sa imong pagkahalangdon magakabayo ka nga mauswagon, Tungod sa kamatuoran,ug sa kaaghup, ug sa pagkamatarung: Ug ang imong toong kamot magatudlo kanimo ugmga butang nga makalilisang.5Mahait ang imong mga udyong; Ang katawohan mangapukan sa ilalum nimo; Manglagbassila sa kasingkasing sa mga kaaway sa hari.

  6 Ang imong trono, Oh Dios, alang sa mga katuigan nga walay katapusan: Usa ka barassa katul-id mao ang baras sa imong gingharian.7Gihigugma mo ang pagkamatarung, ug gidumtan mo ang pagkadautan: Tungod niana angDios, ang imong Dios, nagdihog kanimo, Sa lana sa kalipay labaw kay sa imong mgakaubanan.8Mahumot ang imong tanang mga bisti sa mirra, ug mga aloe, ug casia; Gikan sa mga palacionga marfil ang mga kinuldasan nga mga tulonggon naglipay kanimo.9Ang mga anak nga babaye sa hari maoy kauban sa taliwala sa halangdon nga kababayen-an: Sa imong toong kamot magatindog ang reina nga adunay bulawan sa Ofir.

  10 Patalinghug, Oh anak nga babaye, ug magpalandong ka, ug ikiling ang imong igdu-lungog; Hikalimti usab ang imong kaugalingong katawohan, ug ang balay sa imong amahan:11Sa ingon niana ang hari magatinguha sa imong katahum; Kay siya mao ang imong Ginoo;ug pakamahalon mo siya.12Ug ang anak nga babaye sa Tiro moadto uban sa usa ka gasa; Ang dato sa taliwala sakatawohan mangaliyupo sa imong kalooy.13Ang anak nga babaye sa hari nga anaa sa sulod sa palacio maoy tibook nga kahimayaan:Ang iyang bisti maoy hinabol sa hilo nga bulawan.14Siya pagapaatubangon ngadto sa hari diha sa iyang binoldahang bisti : Ang mga ulay ngaiyang mga kauban nga magasunod kaniya Pagadad-on nganha kanimo.15Uban sa kalipay ug pagmaya sila pagamandoan: Mosulod sila ngadto sa palacio sa hari.16Puli sa imong mga amahan mao ang imong mga anak, Nga buhaton mong mga principesa tibook nga yuta.17Himoon ko nga ang imong ngalan pagapahinumduman sa tanang mga kaliwatan: Busaang mga katawohan mohatag kanimo sa mga pasalamat sa mga katuigan nga walay katapusan.

  Capitulo 45

  1206

  Capitulo 45

 • 1 Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kalig-on, Madali nga katabang sa atongkalisdanan.2Busa dili kami mahadlok, bisan ang yuta pagaalid-an, Ug bisan ang mga bukid pagauyugonngadto sa kahiladman sa kadagatan;3Bisan ang mga tubig niini magangulob ug mangalubog, Bisan ang mga bukid manguroggumikan sa pagtubo niini. (Selah)4Adunay usa ka suba nga ang mga sapa niya makapahamuot sa ciudad da Dios, Ang balaangdapit sa mga tabernaculo sa Hataas Uyamut.5Ang Dios anaa sa taliwala niya; siya dili matarug: Ang Dios magatabang kaniya, ug kanahimoon sa pagbanagbanag sa kabuntagon

  6 Ang mga nasud naglungotlungot, ang mga gingharian giuyog: Ang iyang tingog iyanggipalanog, ang yuta natunaw.7Si Jehova sa mga panon nagauban kanato; Ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob.(Selah)8Umari kamo , tan-awa ang mga buhat ni Jehova, Unsa ang mga pagkalaglag nga gibuhatniya sa yuta.9Nagapahunong siya sa mga gubat hangtud sa kinatumyan sa yuta; Gibali niya ang pana,ug gibunggo ang bangkaw; Sa kalayo gisunog niya ang mga carro.10Humilum kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabayawon ako sa taliwala samga nasud, pagabayawon ako dinhi sa yuta.11Si Jehova sa mga panon nagauban kanato; Ang atong dalangpanan mao ang Dios ni Jacob.(Selah

  Capitulo 46

  1207

  Capitulo 46

 • 1 Oh pagakpaka ninyo ang inyong mga kamot, ngatanan kamong katawohan; Man-aghugyaw kamo ngadto sa Dios uban ang tingog sa pagdaug.2Kay si Jehova ang Hataas Uyamut makalilisang uyamut; Siya maoy usa ka dakung Hari saibabaw sa tibook nga yuta.3Gidaug niya ang mga katawohan sa ilalum nato, Ug ang mga nasud sa ilalum sa atong mgatiil.4Siya nagapili sa atong panulondon alang kanato, Sa himaya ni Jacob nga iyang gihigugma.(Selah)

  5 Mikayab ang Dios inubanan sa paghugyaw, Si Jehova uban sa tingog sa usa ka trompeta.6Manag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios, manag-awit ug mga pagdayeg: Manag-awitug mga pagdayeg ngadto sa atong Hari, manag-awit ug mga pagdayeg.7Kay ang Dios mao ang Hari sa tibook nga yuta: Manag-awit kamo ug mga pagdayeg ubanang salabutan.8Ang Dios nagahari ibabaw sa mga nasud: Ang Dios nagalingkod sa iyang balaan nga trono.9Ang mga principe sa mga katawohan nanagtigum sa tingub Aron mahimong katawohansa Dios ni Abraham; Kay ang mga taming sa yuta iya man sa Dios: Siya gayud ang gibayawsa kahitas-an.

  Capitulo 47

  1208

  Capitulo 47

 • 1 Gamhanan si Jehova, ug dalayegon gayud sa pag-ayo , Sa ciudad sa atong Dios, sa iyangbukid nga balaan.2Matahum sa gitas-on, ang kalipay sa tibook nga yuta. Mao ang bukid sa Sion, sa mga dapitsa amihanan. Ang ciudad sa gamhanang Hari.3Ang Dios nagpaila sa iyang kaugalingon sa mga palacio niini nga maoy dalangpanan.4Kay, ania karon, ang mga hari manag-alirong sa ilang kaugalingon, Sila ming-agi sa tingub.5Nakakita sila niini, unya sila nanghibulong; Nangalisang sila, nangalagiw sila sa pagdali.6Ang panagkurog didto mingdakup kanila, Kasakit, ingon sa usa ka babaye nga nagaanak.7Uban sa hangin sa timogan. Ginaguba mo ang mga sakayan sa Tarsis.

  8 Ingon sa among nadungog mao man ang among nakita Sa ciudad ni Jehova sa mgapanon, sa ciudad sa atong Dios: Ang Dios magapahamutang niini sa w