Click here to load reader

Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa · PDF filemga Apostoles mihan-ay sa sunod-sunod nga Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang ninyo nga maduol sa inyong

 • View
  31

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa · PDF filemga Apostoles mihan-ay sa sunod-sunod nga Mga...

 • M ga Pagtulun-an sa m

  ga Presidente sa Sim bahan: Ezra Taft B

  enson

  Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan

  Ezra Taft Benson

 • MGA PAGTULUN-AN SA MGA PRESIDENTE SA SIMBAHAN

  EZRA TAFT BENSON

  Gimantala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

  Siyudad sa Salt Lake, Utah

 • Han-ay sa mga Libro diha sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan

  Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Smith (numero sa item 36481 853)

  Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Brigham Young (35554 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: John Taylor (35969 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Wilford Woodruff (36315 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Lorenzo Snow (36787 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph F. Smith (35744 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Heber J. Grant (35970 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: George Albert Smith

  (36786 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: David O. McKay (36492 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Joseph Fielding Smith

  (36907 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Harold B. Lee (35892 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Spencer W. Kimball (36500 853) Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan: Ezra Taft Benson (08860 853)

  Aron makaangkon og kopya niini nga libro, adto sa inyong lokal nga sentro sa pag-apud-apod o bisitaha ang store. lds. org. Ang mga libro anaa usab sa LDS. org ug sa Gospel Library mobile application.

  Ang inyong mga komentaryo ug mga sugyot kabahin niini nga libro pasalamatan. Palihug isumiter kini ngadto sa Curriculum Develop- ment, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-0024 USA.

  Email: cur [email protected] ldschurch. org

  Palihug isulat ang inyong pangalan, pinuy-anan, ward ug stake. Siguroha nga mabutang ang ulohan sa libro. Dayon ihatag ang in- yong mga komentaryo ug mga sugyot kabahin sa kamaayo sa libro ug sa mga bahin nga nagkinahanglan nga palamboon.

  © 2014 pinaagi sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin

  Giimprinta sa Tinipong Bansa sa Amerika Pagtugot sa Iningles: 3/11

  Pagtugot sa paghubad: 3/11. Hubad sa: Teachings of Presidents of the Church: Ezra Taft Benson

  Cebuano 08860 853

 • Mga Sulod

  Pasiuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Summary sa Kasaysayan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xii Ang Kinabuhi ug Pangalagad ni Ezra Taft Benson . . . . . . . . . . . .1 1 Ang Dakong Sugo—Higugmaa ang Ginoo . . . . . . . . . . . . . . 43 2 Pag-ampo Kanunay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3 Kagawasan sa Pagpili, usa ka Mahangturon nga

  Baruganan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4 Nagpuyo sa Hingpit nga Kalipay sa mga Panahon

  sa Kasamok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 5 Mga Baruganan sa Tinuod nga Paghinulsol . . . . . . . . . . . . . 91 6 Jesukristo, Atong Manluluwas ug Manunubos . . . . . . . . . . 107 7 Joseph Smith, usa ka Instrumento diha sa mga

  Kamot sa Ginoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 8 Ang Gahum sa Pulong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 9 Ang Basahon ni Mormon—Sukaranang Bato

  sa Atong Tinuohan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 10 Pagpuno sa Yuta ug sa Atong mga Kinabuhi

  sa Basahon ni Mormon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 11 Sunda ang Buhing Propeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 12 Tinguhaa ang Espiritu sa Tanan Ninyong Buhaton . . . . . . . 187 13 Bililhon nga mga Panalangin diha sa Balay sa Ginoo . . . . . 201 14 Kaminyoon ug Pamilya—Gi-orden sa Dios . . . . . . . . . . . . 215 15 Ang Sagradong mga Calling sa mga Amahan

  ug mga Inahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 16 Ang mga Tigulang sa Simbahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 17 Pagsunod sa Balaod sa Kaputli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 18 Maglikay sa Garbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 19 Pagpangulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 20 “Pakan-a ang Akong Karnero” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

 • iv

  M g a S u l o d

  21 Mga Baruganan sa Temporal ug Espiritwal nga Kaayohan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

  22 Pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa Kalibutan . . . . . . . . 329 23 “Lig-una ang Inyong mga Stake” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 24 Kinabuhi nga Nakasentro kang Kristo . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Lista sa mga Biswal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

 • vii

  Pasiuna

  Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihan-ay sa sunod-sunod nga Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan aron sa pagtabang ninyo nga maduol sa inyong Langitnong Amahan ug pagpalawom sa inyong pagsabut sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Samtang ang Simbahan magdugang og mga basahon dinhi niini nga han-ay, makakolekta mo og mga basahon sa pakisayran sa ebanghelyo diha sa inyong balay. Ang mga basahon niini nga han-ay gihimo aron gamiton alang sa personal nga pagtuon ug alang sa Dominggo nga pagpa- nudlo. Kini makatabang usab kaninyo sa pagpangandam og uban nga mga leksyon o mga pakigpulong ug sa pagtubag sa mga pa- ngutana mahitungod sa doktrina sa Simbahan.

  Kining libroha naghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente Ezra Taft Benson, kinsa nagserbisyo isip Presidente sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gikan sa Nobyem- bre 10, 1985, hangtud Mayo 30, 1994.

  Personal nga Pagtuon

  Samtang kamo magtuon sa mga pagtulun-an ni Presidente Ezra Taft Benson, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu Santo. Ang mga pangutana nga naa sa katapusan sa kada kapitulo makatabang ninyo sa pagpamalandong, pagsabut, ug pag-apply sa mga pagtu- lun-an ni Presidente Benson. Ang mosunod nga mga ideya maka- tabang usab kaninyo:

  • Pagsulat og mga ideya ug pagbati nga inyong madawat gikan sa Espiritu Santo samtang magtuon mo.

  • Paglinya og mga pagtulun-an nga gusto ninyong mahinumdu- man. Ikonsiderar ang pagmemorya niining mga pagtulun-an o isulat kini sa kasulatan tupad sa may kalabutang mga bersikulo.

 • viii

  Pa S i u n a

  • Pagbasa og kapitulo o pagtulun-an sobra sa kausa aron inyong mas masabtan kini.

  • Pangutan-a ang inyong kaugalingon sama sa mosunod: Sa unsang paagi ang pagtulun-an ni Presidente Benson makapa- lambo sa akong pagsabut sa mga baruganan sa ebanghelyo? Un- say gusto sa Ginoo nga akong makat-unan gikan niining mga pagtulun-an?

  • Pagpakigbahin sa inyong nakat-unan sa mga sakop sa pamilya ug mga higala.

  • Pangutan-a ang inyong kaugalingon kon sa unsang paagi ang mga pagtulun-an niining basahon makatabang sa inyong perso- nal nga mga hagit o problema.

  Pagtudlo gikan Niini nga Basahon

  Kini nga basahon gidesinyo nga gamiton sa panimalay ug sa simbahan. Ang mosunod nga mga sumbanan makatabang kaninyo unsaon pagtudlo niini nga basahon.

  Pangandam sa Pagtudlo

  Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo samtang nangandam kamo sa pagtudlo. Tun-i sa mainampoong paagi ang gi-assign nga kapi- tulo aron mahimong masaligon diha sa inyong pagsabut sa mga pagtulun-an ni Presidente Benson. Makatudlo mo uban sa sinseri- dad ug gahum kon ang iyang mga pulong nakaimpluwensya ninyo mismo (tan-awa sa D&P 11:21).

  Kon kamo nagtudlo sa leksyon sa Melchizedek Priesthood o Re- lief Society, ayaw ipadaplin kining basahon o pag-andam og mga leksyon gikan sa uban nga mga materyal. Pilia sa mainampoong paagi kadtong mga pagtulun-an gikan niini nga kapitulo nga in- yong gibati nga labing makatabang sa inyong gitudloan. Ang pipila ka mga kapitulo naglangkob og mas daghan nga materyal kay sa inyong mahisgutan atol sa oras sa klase.

  Awhaga ang mga partisipante sa pagtuon sa kapitulo sa dili pa ang leksyon ug sa pagdala sa libro. Kon sila mohimo niini, sila mas andam sa pag-apil sa mga diskusyon ug makalig-on sa usag usa.

 • ix

  Pa S i u n a

  Sa inyong pagpangandam sa pagtudlo, hatagi og espesyal nga pagtagad ang “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Pagtudlo” sa kata- pusan sa kada kapitulo. Sa ubos niini nga ulohan, anaa ang mga pangutana, may kalabutan nga mga kasulatan, ug tabang sa pag- tuon o tabang sa pagtudlo. Ang mga pangutana ug may kalabutan nga mga kasulatan pihong gihan-ay sa kapitulo kon asa kini makita. Ang tabang sa pagtuon ug tabang sa pagtudlo makagiya sa inyong mga paningkamot aron makat-on ug magpakabuhi sa ebanghelyo ug motabang sa uban sa pagbuhat usab niini.

  Pagpaila sa Kapitulo

  Samtang kamo nagpaila sa kapitulo, ug sa tibuok nga leksyon, paningkamot sa pagmugna og usa ka kahimtang diin ang Espi- ritu makatandog sa mga kasingkasing ug mga hunahuna niadtong imong gitudloan. Sa pagsugod sa leksyon, tabangi kadtong in- yong gitudloan nga mo-focus diha sa mga pagtulun-an sa kapitulo. Mahimo ninyong gamiton ang usa o sobra pa nga mosunod nga mga ideya:

  • Basaha ug hisguti ang seksyon nga giulohan

Search related