Click here to load reader

MGA PAGTULUN-AN SA MGA PRESIDENTE SA ... ... v Pasiuna A ng Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihan-ay sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidentesa Simbahan

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MGA PAGTULUN-AN SA MGA PRESIDENTE SA ... ... v Pasiuna A ng Unang Kapangulohan ug ang Korum sa...

 • MGA PAGTULUN-AN SA MGA PRESIDENTE SA SIMBAHAN

  DAVID O. MCKAY

 • MGA PAGTULUN-AN SA MGA PRESIDENTE SA SIMBAHAN

  DAVID O. MCKAY

  Gimantala sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw Dakbayan sa Salt Lake, Utah

 • Ang inyong mga komentaryo ug mga sugyot mahitungod niining libro- ha ikahimuot kaayo. Palihug isumiter kini ngadto sa Curriculum Planning, 50 East North Temple Street, Room 2420, Salt Lake City, UT 84150-3220 USA.

  E-mail: [email protected]

  Palihug isulat ang inyong pangalan, address, ward, ug stake. Ihatag pag- siguro ang ngalan sa libro. Dayon ihatag ang inyong mga komentaryo ug mga sugyot mahitungod sa kanindot sa libro ug asang bahina sa libro ang mahimo pang paninduton.

  © 2003 sa Intellectual Reserve, Inc. Tanang mga katungod gigahin

  Giimprinta sa Tinipong Bansa sa Amerika

  Pagtugot sa Iningles: 8/00 Pagtugot sa paghubad: 8/00

  Hubad sa Teachings of the Presidents of the Church: David O. McKay Cebuano

 • iii

  Mga Sulod

  Ulohan Pahina

  Pasiuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Minubo sa Kasaysayan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi Ang Kinabuhi ug Pangalagad ni David O. McKay. . . . . . . . . . . . . xv 1 Jesukristo: “Ang Dalan, ang Kamatuoran, ug ang Kinabuhi” . . . 1 2 Ang Duha ka Kinaiya sa Tawo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3 Ang Katuyoan sa Simbahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4 Ang mga Elemento sa Pagsimba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5 Ang mga Panalangin sa Panaghiusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 6 “Matag Miyembro usa ka Misyonaryo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7 Ang Kamahinungdanon sa Pagkabanhaw . . . . . . . . . . . . . . . . 73 8 Ang Gahum sa Pag-ampo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 9 Pagbuntog sa Tintasyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  10 Ang Balaang Tawag ni Propeta Joseph Smith . . . . . . . . . . . . 109 11 Pagsunod sa Pulong sa Kaalam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 12 Priesthood, ang Responsibilidad sa Pagrepresentar sa Dios . . 135 13 Ang Sagradong Pagkaimportante sa mga Templo . . . . . . . . . 151 14 Pagpangandam alang sa usa ka

  Mahangturong Kaminyoon ug Pamilya . . . . . . . . . . . . . . . . 163 15 Pagsinati og Kalipay diha sa Kaminyoon. . . . . . . . . . . . . . . . 173 16 Ang Halangdong Katungdanan sa mga Ginikanan . . . . . . . . 185 17 Usa ka Pagpamatuod sa Kamatuoran . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 18 Kaisug sa Pagpuyo nga Matarung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 19 Ang Kabalaan sa Pagserbisyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 20 Pagtudlo, usa ka Halangdong Buhat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 21 Ang Unang mga Baruganan ug mga

  Ordinansa sa Ebanghelyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 22 Kabubut-on ug Responsibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 23 Pagpalambo og Kristohanong Kinaiya. . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 24 “Pasigaa Ninyo ang Inyong Kahayag” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Lista sa mga Hulagway [Paintings] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

 • iv

  Si David O. McKay giordinahan nga usa ka Apostol niadtong 1906 ug gi-sustain isip Presidente sa Simbahan niadtong 1951.

 • v

  Pasiuna

  Ang Unang Kapangulohan ug ang Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mihan-ay sa Mga Pagtulun-an sa mga Presidente sa Simbahan sa sunod-sunod nga paagi aron sa pagtabang sa mga miyembro sa Simbahan nga modako ang ilang pagsabut sa doktrina sa ebanghelyo ug makapaduol ngadto ni Jesukristo pi- naagi sa mga pagtulun-an sa mga propeta niini nga dispensas- yon. Kini nga libro naghisgot sa mga pagtulun-an ni Presidente David O. McKay, kinsa nag-alagad isip Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw gi- kan niadtong Abril 1951 hangtud pagka Enero 1970.

  Unsaon Paggamit Kining Libroha

  Kada kapitulo niining libroha adunay upat ka mga seksyon: (1) usa ka pangbukas nga kinutlo nga naghatag og mubong pa- siuna mahitungod sa hilisgutan sa kapitulo; (2) usa ka “Pasiuna,” nga naghulagway sa mga mensahe sa kapitulo uban sa usa ka istorya o tambag gikan ni Presidente McKay; (3) “Mga Pagtulun-an ni David O. McKay,” nga nagpresentar sa mga dok- trina gikan sa iyang daghang mga mensahe ug mga sermon; ug (4) “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan,” nga adunay mga pangutana nga makaawhag og personal nga pagribyu ug pagpakisayud, paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo, ug pa- naghisgutan diha sa panimalay ug sa simbahan. Ang pagribyu sa mga pangutana sa dili pa magtuon sa mga pulong ni Presidente McKay makahatag og dugang pagsabut sa iyang mga pagtulun-an. Usab, isip kabahin sa mga kapanguhaan alang sa dugang pagtu- on ug panaghisgutan, ang matag kapitulo adunay usa ka mubo nga listahan sa may kalabutan nga mga kasulatan.

  Kining libroha pagagamiton sa mosunod nga mga kahimtang:

  Alang sa personal ug pangpamilya nga pagtuon. Pinaagi sa mainampoong pagbasa ug mapalandungon nga pagtuon, ang tag- sa-tagsa makadawat og personal nga pagsaksi sa mga kamatuoran

 • vi

  PA S I U N A

  nga gitudlo ni Presidente McKay. Kini nga libro nagdugang sa mga basahon sa ebanghelyo sa matag miyembro ug mahimong usa ka importanting kapanguhaan alang sa pagtudlo sa pamilya ug sa pagtuon diha sa panimalay.

  Alang sa panaghisgutan sa mga miting sa Dominggo. Kining libroha mao ang teksto alang sa mga miting sa Dominggo sa mga grupo sa mga high priest, sa mga korum sa mga elder, ug sa Relief Society, sa kasagaran sa ikaduha ug ikatulo nga mga Dominggo sa matag bulan. Kining mga miting sa Dominggo ki- nahanglang maghisgot lamang mahitungod sa mga doktrina ug mga baruganan sa ebanghelyo. Ang mga magtutudlo kinahang- lang mopokus sa sulod sa teksto ug sa may kalabutan nga mga kasulatan ug kinahanglang mopahaum niining mga pagtulun-an ngadto sa mga panghitabo nga pamilyar sa mga sakop sa klase. Mahimong mogamit sila sa mga pangutana sa katapusan sa ma- tag kapitulo aron madasig ang klase sa paghisgutanay. Kon angay, ang mga miyembro kinahanglang mopamatuod ug mopakigba- hin og personal nga mga ehemplo nga may kalabutan sa mga lek- syon. Kon ang mga magtutudlo mapainubsanong magtinguha sa Espiritu sa pagpangandam ug pagtudlo sa mga leksyon, ang ta- nang moapil malig-on sa ilang kahibalo sa kamatuoran.

  Ang mga lider ug ang mga magtutudlo kinahanglan moawhag sa mga miyembro sa pagbasa sa mga kapitulo agig pagpangan- dam alang sa mga miting sa Dominggo ug sa pagdala sa libro nganha sa simbahan. Kinahanglang ilang tahuron ang mao nga pagpangandam pinaagi sa pagtudlo gikan sa mga pulong ni Presidente McKay. Kon ang mga miyembro nakabasa nang daan sa kapitulo, andam silang motudlo ug molig-on sa usag usa.

  Wala kinahanglana o girekomendar nga ang mga miyembro mopalit og dugang mga komentaryo o mga teksto nga pakisay- ran aron dugangan ang materyal niining libroha. Alang sa du- gang pagtuon sa doktrina, ang mga miyembro giawhag sa paggamit sa mga kasulatan nga naghisgot bahin niini nga gilakip sa katapusan sa seksyon sa “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan.”

  Tungod kay kining libroha gihimo alang sa personal nga pag- tuon ug pakisayran sa ebanghelyo, daghan ang mga kapitulo nga

 • vii

  PA S I U N A

  naghisgot og daghang mga butang nga dili mahisgutan sa mga miting sa Dominggo Busa, ang pagtuon diha sa panimalay im- portante kaayo aron mas makaangkon og kaayohan gikan sa mga pagtulun-an ni Presidente McKay.

  Ang Pagtudlo sa mga Leksyon gikan sa mga Kapitulo Niining Libroha

  Ang mga kapitulo niining libroha adunay daghang impormas- yon kay sa mahimong matudlo sa hapit tanang mga magtutudlo sa usa lang ka klase. Ang mga magtutudlo kinahanglang mag- ampo para sa panabang, mangita sa giya sa Espiritu Santo, ug magtrabaho sa makugihong paagi samtang sila mopili og mga ki- nutlo, mga pakisayran sa kasulatan, ug mga pangutana nga la- bing maayong makatubag sa mga panginahanglan sa mga sakop sa klase.

  Ang Pag-andam og Leksyon

  Ang mosunod nga mga sugyot naghulagway og posibling paa- gi sa pagtabang sa mga magtutudlo sa pag-andam ug sa pagtudlo sa mga leksyon niining libroha (kini nga mga sumbanan magamit usab sa mga ginikanan sa pag-andam og mga leksyon sa family home evening):

  1. Tun-i sa mainampoong paagi ang kapitulo. Mahimong marka- han ang mga tudling nga labing makapadasig kanimo.

  2. Tinoa unsay angay mahitabo sa mga kinabuhi niadtong imong gitudloan isip usa ka resulta sa mga pagtulun-an sa kapitulo. Tinguhaa ang giya sa Espiritu Santo samtang ikaw mamalan- dong sa mga panginahanglan niadtong imong gitudloan.

  3. Hunahunaa unsay itudlo. Basaha pag-usab ang kapitulo, magpili sa mga tudling nga mas makatabang niadtong imong gitudloan.

  4. Hunahunaa unsaon sa pagtudlo. Pagplano og mga paagi sa pagtudlo sa mga tudling nga imong gipili. Ang mosunod mao ang pipila ka mga sugyot.

  • Pagpasiugda og mga panaghisgot base sa mga pangutana diha sa “Mga Sugyot alang sa Pagtuon ug Panaghisgutan” sa kata- pusan sa matag kapitulo.

 • viii

  PA S I U N A

  • Hisguti ang gipili nga mga tudling sa kasulatan gikan sa may kalabutan nga mga kasulatan nga gilista sa katapusan sa matag kapitulo.

  • Pagplanog paagi nga makuha ang atensyon sa mga miyembro sa sinugdanan sa leksyon. Sam