of 41 /41
1 01 Filipino Para sa mga Magulang 02 Paano mag-enrol sa eskuwelahan 03 Ang Sistemang pang-edukasyon ng Japan 04 Ang Kindergarten 05 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya?Buhay studyante06 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya?pangyayari07 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan?Buhay studyante08 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan?pangyayari09 Ang daan pagkatapos ng gitnang paaralan 10 Ano ang High school? 11 Ang mga patakaran sa pagkuha ng pasukan pagsusulit 12 Pagkatapos ng mataas na paaralan 13 Mga kagamitan para sa eskuwela 14 Ang programa ng paaralan at munisipyo ukol sa pagsalin 15 Listahan ng mga pang-internasyonal na paaralan 16 Mga klase sa wikang hapon sa loob ng paaralan at sa komunidad 17 Saan makakapagkonsulta tungkol sa mga problema sa pamumuhay, pagtratrabaho, pagpapagamot at Edukasyon (Listahan ng mga opisina) 18 Ang Sistema ng pagturo ng pambokasyon sa eskwela (Osaka Prefecture Human Resources Bank) 19 Lugar kung saan makakakuha ng imporasyon tungkol sa trabaho (Listahan ng Hello work) 20 Bukod sa mga karaniwang klase sa mataas na paaralan, mayroong mga paaralan na naghahandog ng dalubhasang karunungan at pagsasanay sa kakayahan (Pagkuha ng kasanayan para makapagtrabaho) 21 Ano na pagkatapos ng gitnang paaralan? Malapit na kaming umuwi sa bansa namin. (Career ng bata) 22 Ayaw nang bata na pumunta sa eskwela. (Hindi pumapasok?)

01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga...

Page 1: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

1

01 Filipino Para sa mga Magulang

●02 Paano mag-enrol sa eskuwelahan

●03 Ang Sistemang pang-edukasyon ng Japan

●04 Ang Kindergarten

●05 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya?(Buhay studyante)

●06 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya?(pangyayari)

●07 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan?(Buhay studyante)

●08 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan?(pangyayari)

●09 Ang daan pagkatapos ng gitnang paaralan

●10 Ano ang High school?

●11 Ang mga patakaran sa pagkuha ng pasukan pagsusulit

●12 Pagkatapos ng mataas na paaralan

●13 Mga kagamitan para sa eskuwela

●14 Ang programa ng paaralan at munisipyo ukol sa pagsalin

●15 Listahan ng mga pang-internasyonal na paaralan

●16 Mga klase sa wikang hapon sa loob ng paaralan at sa komunidad

●17 Saan makakapagkonsulta tungkol sa mga problema sa pamumuhay, pagtratrabaho, pagpapagamot

at Edukasyon (Listahan ng mga opisina)

●18 Ang Sistema ng pagturo ng pambokasyon sa eskwela (Osaka Prefecture Human Resources Bank)

●19 Lugar kung saan makakakuha ng imporasyon tungkol sa trabaho (Listahan ng Hello work)

●20 Bukod sa mga karaniwang klase sa mataas na paaralan, mayroong mga paaralan na naghahandog

ng dalubhasang karunungan at pagsasanay sa kakayahan (Pagkuha ng kasanayan para

makapagtrabaho)

●21 Ano na pagkatapos ng gitnang paaralan? Malapit na kaming umuwi sa bansa namin. (Career ng

bata)

●22 Ayaw nang bata na pumunta sa eskwela. (Hindi pumapasok?)

Page 2: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

2

Para sa pag-enrol sa eskuwelahan

02 Paano mag-enrol sa eskuwelahan TOP

◎Para sa mga baguhang papasok (papasok sa eskuwela mula sa unang baitang)

◆Kindergarten

1.Mga banyaga na na na-isyuhan na ng “Resident Card”, dalhin ito at magpunta sa dibisyon ng pamamayan

ng inyong munisipyo.

2.Humingi ng aplikasyon mula sa paaralang kindergarten kung saan gusto ninyong ipadala ang inyong anak.

Sagutin ang lahat ng tanong at isumite sa tanggapan ng kindergarten.

3.Pumunta sa kindergarten na inaplayan ninyo sa takdang araw na ibinigay.

◎Para sa mga baguhang papasok (papasok sa eskuwela mula sa unang baitang)

◆Para sa elementarya at gitnang paaralan

1.Mga banyaga na na na-isyuhan na ng “Resident Card”, dalhin ito at magpunta sa dibisyon ng pamamayan

ng inyong munisipyo.

2.Ipagpaalam sa Lupon ng Edukasyon, Dibisyon ng Pagngangasiwa ng mga paaralan, ang intensyon ninyo

na ipaaral ang bata. Pagkatanggap ng Gabay para sa pagpasok sa paaralan, sagutin ang lahat ng tanong at

isumite sa nararapat na tanggapan.

Para sa mga magulang o tagapag-alaga na dati ng naka-rehistro at naninirahan sa Osaka, papadalhan sila

ng Lupon ng edukasyon ng kopya ng gabay pagsapit ng bata sa wastong gulang upang mag-aral. Marapat

lamang na sagutin ito at isumite.

3.Sa takdang araw, ang bata, kasama ang kanilang magulang o tagapag-alaga ay tutungo sa eskuwelahan.

Huwag kalimutang dalhin ang permiso na naitanggap mula sa Dibisyon ng Pangangasiwa ng mga paaralan.?

Sa mga paaralan ng Hapon, ang baitang ng bata ay batay sa kanyang gulang.

Para sa mga nahihirapan pang makaintindi ng wikang Hapon sa loob ng mga klase sa elementarya o gitnang

paaralan, mayroon mga lokalidad na pinapayagan ang mga tagapag-salin na pumasok sa silid-paaralan.

Kung mahirap pahintulutan ang tagapag-salin tuwing klase, maari naman nilang samahan ang mga

magulang o tagapag-alaga tuwing kailangan nilang bumisita sa paaralan, katulad ng tuwing pagpupulong

kasama ang guro at iba pang okasyon. Para sa karagdagang kaalaman, maaring magtanong sa guro. (Ito

ay maaring gawin kahit sa kindergarten at mataas na paaralan).

◆Para sa mataas na paaralan

Upang makapasok sa mataas na paaralan, kailangan na kumuha ng entrance exam. Para sa karagdagang

detalye pumunta sa bahagi tungkol sa daan pagkatapos ng gitnang paaralan at ang sistema sa pagkuha ng

pasukan pagsusulit.

◎Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod

sa una)

◆Para sa elementarya

1.Mga banyaga na na na-isyuhan na ng “Resident Card”, dalhin ito at magpunta sa dibisyon ng

pamamayan ng inyong munisipyo.

2.Ipagpaalam sa Lupon ng edukasyon, dibisyon ng pangangasiwa ng mga paaralan, ng inyong lugar ang

inyong intensyon na lumipat ng paaralan. Makakatanggap kayo ng gabay sa pagpasok. Matapos sagutin

isumite sa nararapat na tanggapan.

3.Sa takdang araw, tumungo sa nakasaad na paaralan. Dalhin ang natanggap na permiso mula sa

Page 3: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

3

dibisyon ng pangangasiwa ng mga paaralan.

◆Para sa mataas na paaralan

Para sa mga nagnanais na mag-aral ng buong araw sa mga mataas na paaralan sa Osaka, pareho ang

mga magulang o tagapag-alaga at ang mag-aaral mismo ay dapat residente ng Osaka. Para sa mag-aaral

lamang ng part-time, ang mag-aaral ay dapat residente ng Osaka at kasalukuyang nagtratrabaho.

Kailangan din isumite ang kanilang mga papeles mula sa dati nilang paaralan sa ibayong dagat.

1.Ipagpaalam sa Bureau ng Edukasyon ng Osaka (Grupo ng Pangasiwaan ng mga paaralan, Dibisyon ng

mataas na paaralan, Pagpapalawig ng Edukasyon) ang inyong intensyon na lumipat ng paaralan.

2.Sa Bureau ng Edukasyon, inaalam kung ang aplikante ay kwalipikado na lumipat ng paaralan. Matapos

tiyakin ang kakayahan niyang makaintindi ng wikang Hapon, ang susunod na hakbang ay ang

pakikipagkonsulta sa tanggapan para sa mga lilipat ng paaralan.

3.Ang mga pagsusulit sa paglipat ng eskuwelahan ay nagaganap palagi bago mag-umpisa ang bawat

termino. Magkaiba ang pagsusulit sa bawat paaralan ngunit ito ay karaniwang pagsusuri ng kakayahan na

matuto.

4. Ang aplikante ay maaring pumasok sa paaralan pagkapasa sa pagsusulit.

Page 4: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

4

03 Ang Sistema ng pang-edukasyon ng Japan TOP

* May kurso ng apat na taon tulad ng pang-gabi na part-time, atbp.

Page 5: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

5

04 Ang Kindergarten TOP

Ang Kindergarten ang kauna-unahang institusyong pang-edukasyon na maaring pasukan ng mga bata.

Mula anyos tatlo hanggang bago silang pumasok sa elementarya, maari silang makatanggap ng

magkaparehong uri ng edukasyon mula saanman sa Japan. (May mga paaralan din ang pumapayag na

ang mga batang nakaabot na ng tatlong taong gulang na pumasok sa gitna ng taon, at hindi na kailangang

maghintay para sa umpisa ng pasok tuwing Abril.) Ang Kindergarten, bilang pinaka-unang karanasan ng

mga bata sa pakikisama sa isang malaking grupo, ay nagpapalago ng kakayahan ng bawat mag-aaral.

Magkaiba ang kindergarten sa elementarya at gitnang paaralan dahil walang aklat ang ginagamit at ang

pag-aaral ay naka-sentro sa paglalaro. Mula sa ibatarya, maari silang makatanggap ng magkaparehong uri

ng edukasyon mula saanman sg kanilang bokabularyo, at ipagpahalaga ang kagandahan at misteryo ng

kalikasan. Mula dito naitatatag ang pundasyon ng pag-aaral sa elementaryo.

Kahit na tinatawag ito na laro, sinisikap ng guro na pag-isipan kung ano ang mga karanasan na

kinakailangan para sa pagpapaunlad ng bawat bata at lumilikha ng plano patungo sa pagpapatupad nito. Sa

ganitong paraan, nakakasigurado ang patuloy na paggagabay.

【Mga baitang】

Ang mga klase ay nahahati sa 3 taon, 4 na taon at 5 taong gulang na mga seksyon.

【Mga guro】

Ang bawat guro ay humahawak ng klase na may 35 na estudyante o mas kaunti kaysa dito. Nariyan din

ang prinsipal at ang mga tauhan sa pagmamalakad ng paaralan.

【Mga distrikto】

Ang mga pampublikong paaralan ay nahahati sa mga distrikto. Ang mga pribadong paaralan ay walang

ganitong sistema.

【Mga bakasyon】

May bakasyon tuwing tag-init, taglamig at tagsibol na panahon. Ang mga pampublikong kindergarten ay

walang klase tuwing sabado.

Ang pagkakaiba ng pampubliko at pampribado na paaralan

Parehong pumapailalim sa awtoridad ng Ministeryo ng Edukasyon. Subalit ang bayarin para sa daycare

sa mga pampribadong paaralan ay masmagastos, may klase sa pagtuto ng Ingles, at maaring pahabain ang

oras ng daycare.

●Mga pangunahing kaganapan (maaring umiba sa bawat paaralan)

Abril – Panimulang seremonya para sa unang termino, Pagpasok na seremonya, pagbisita sa bahay

Mayo – Araw ng mga bata, Umpisa ng pagdala ng baon, Araw ng mga ina, mga field trip

Hunyo – Araw ng pagpapahalaga sa kalusugan ng ngipin, Araw ng mga ama, Pagsusuri ng doktor,

Pangwakasang seremonya para sa unang termino

Hulyo – Paglaro sa tubig, Piesta ng Tanabata, Magdamagang childcare, Pangwakas na seremonya para sa

Page 6: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

6

unang termino

Agosto – Bakasyon sa tag-init

Setyembre – Araw ng paggalang sa mga nakakatanda

Oktubre – Paligsahan sa palakasan, Pag-ani ng patatas, field trip

Nobyembre – Piesta ng shichisango, Araw ng manggagawa

Disyembre – Pagtanghal ng mga gawa ng mga estudyante, Pasko, Ang paglinis bago mag-bagong taon,

Pangwakasang seremonya para sa pangalawang termino

Enero – Bakasyon sa taglamig, Panimulang seremonya para sa pangatlong termino

Pebrero – Piesta ng paghagis ng patani

Marso – Piesta ng Hina, Pangwakas na seremonya para sa pangatlong termino, Bakasyon sa Tagsibol

* Meron rin mga pang-eskwelahang iskursyon na kasama ang mga magulang, at mga iskursiyon na kasama

lamang ang mga guro. Isang beses bawat buwan, ipinagdidiwang ang kaarawan ng lahat na naisilang sa

buwan na iyon.

Page 7: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

7

05 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya?(Buhay studyante)

TOP

Sa prefektyur ng Osaka ang mga sumusunod ay nakatakdang mga patnubay. Maari ang mga ito ay

magkaiba sa bawat paaralan, kaya’y marapat na tanungin ang inyong mga guro.

◆Pagpunta sa Eskuwela

1. Ang daan papuntang eskuwela

Mayroon mga nakatakdang landas papunta sa bawat eskuwela upang makasigurado sa kaligtasan ng mga

mag-aaral. Ang mga tawag dito ay “tsuugakuro”. Ang mga landas na ito ay pinili bilang pinakaligtas na

daanan kaya marapat na ang mga ito ay gamitin.

2. Mga paraan sa pagpunta sa eskuwela

○Magkagrupo

Mga bata na nakatira malapit sa isa’t-isa ay lumalakbay papuntang eskuwela ng sabay-sabay.Manigurado

na makarating sa lugar ng pagtatagpo sa takdang oras.

○Sarilinan

Ang bata ay lumalakbay papuntang paaralan ng mag-isa o kasama ang kapitbahay.

◆Simula ng klase

Nag-sisimula ang klase bawat araw ng mga 8:25 hanggang 8:30 ng umaga. Siguraduhing dumating sa

paaralan ng sampung minuto bago magsimula ang klase. Kapag hindi pumunta sa eskuwelahan bago ang

oras na ito itinuturing na “late” ang mag-aaral. Marapat na ipaalam sa eskuwelahan kung ang estudyante

ay mahuhuli o liliban sa klase buhat ng sakit o ibang dahilan

◆Oras ng pag-aaral

Ang bilang ng mga klase at oras ng labasan ay umiiba batay sa araw at baitang. Para sa ika-anim na

baitang, nagsisimula ang klase sa 8:30 at may 4 na klase sa umaga (bawat klase ay tumatagal ng 45

minuto). Pagkatapos ng tanghalian (maaring laan ng paaralan o baon), meron 2ng klase natitira sa hapon.

Sa isang araw, ang mga klase ay tumatagal ng 5 o 6 na oras sa kabuuan. Ang pag-aaral ay naka-sentro sa

direksyon ng guro.

◆Mga tanghalian linalaan ng paaralan o baon (tanghaliang dala mula sa bahay)

Halos lahat ng paaralang pang-elementarya sa Osaka ay naglalaan ng tanghalian para sa mga estudyante.

Sa tanghalian, ang mga bata ay pumapalit kung sino ang may tungkulin sa pagmamahagi ng pagkain at sa

paglilinis pagkatapos. Ito ang tinatawag na pagiging “kyushoku touban”.

May mga araw na walang nakalaan na tanghalian ang eskuwela, katulad ng unang araw ng pasukan o

tuwing may magaganap sa paaralan. Sa mga okasyon na ito, kinakailangan magdala ng baon. Magbibigay-

alam ng eskuwela ng maaga bago ito magaganap.

Kung merong mga pagkain na hindi makakain ng bata dahil sa kanyang relihiyon o dahil ito ay

nakakasama sa kanya, marapat na makipag-konsulta sa guro upang malaman ang maaring gawin.

Ang mga tanghalian linalaan ng eskuwelahan ay dapat bayaran ng mga magulang o ng tagapag-alaga. Ito

ay nagkakahalaga ng 3500 yen hanggang 4500 yen bawat buwan.

◆Oras ng paglilinis

May oras bawat araw na nakalaan sa paglilinis. Sa elementarya, ito ay nagaganap pagkatapos ng

tanghalian. Nililinis ng mga bata ang silid-aralan, ang hagdanan, ang pasilyo, ang palikuran at iba pa.

Linisin natin ng sama-sama ang lugar kung saan tayo’y nag-aaral ng sama-sama.

Page 8: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

8

◆Uwian

Ang mga mag-aaral ay ginagamit ang parehong daan sa pag-uwi. Ang oras ng uwian ay umiiba batay sa

baitang at araw ng linggo. Naiiba din ito tuwing araw na may magaganap sa paaralan. Ipagpapaalam ng

paaralan ng maaga bago ito magaganap.

◆Damit pampaaralan

Halos lahat ng paaralan sa elementarya ay pinapayagan na suotin ng estudyante ang anuman na gusto

nila. Ngunit meron din mga eskuwela na may takdang uniporme.

Tuwing oras ng P.E. kinakailangan na magpalit ang mga mag-aaral sa kanilang P.E. uniform upang sila ay

malayang makakagalaw. Bukod sa mga pangsilid-aralan na mga sapatos, may mga paaralan na

kinakailangang magpalit ang mga mag-aaral sa mga sapatos na para lamang sa loob ng dyim.

Kung ang bata ang itinakdang mamahagi ng tanghalian para sa araw, kinakailangan niyang gumamit ng

takip sa mukha, epron, at sumbrero. Ang takip sa mukha ay dapat pangsariling-gamit lamang.

Tuwing klase ng palangoy sa panahon ng tag-init, kinakailangan na magsuot ng kasuotang panligo at takip

para sa ulo (swimsuit at swimming cap). Kapwang pangsariling-gamit lamang. Dapat sulatin ang pangalan

ng bata sa sariling kagamitan. Para sa karagdagang kaalaman, makipagusap sa paaralan.

◆Ang klase

Ang isang klase ay binubuo ng 40 na estudyante o mas mababa at isang moderator na guro. Bagama’t ang

moderator ang namumuno sa mga klase, maaring may ibang guro ang magtuturo ng arts and crafts, musika,

o karunungang pang-bahay. Posible rin na hindi lamang iisa ang itatakdang guro para sa mga ito.

※Ang bawat paaralan ay may kanya-kanyang tinatalakay, mga gawain sa umpisa at wakas ng klase, at iba’t-

ibang pagdiriwang ng paaralan. Kung may hindi malinaw o pagaatubili huwag mahiyang magtanong kaagad

sa guro.

◆Ang Kurikulum

Ito ay ang mga sabjek para sa bawat baitang.

1-2 na baitang: Wika (Hapon), Aritmetika, Buhay, Musika, Arts and Crafts, P.E., Natatanging sabjek “Moral

Values”

3-4 na baitang: Wika (Hapon), Aritmetika, Araling Panlipunan, Science, Musika, Arts and Crafts, P.E.,

Natatanging sabjek “Moral Values”, mga aktibidad sa wikang banyaga

5-6 na baitang: Wika (Hapon), Aritmetika, Araling Panlipunan, Science, Musika, Arts and Crafts, P.E.,

Karunungang Pambahay, Natatanging sabjek “Moral Values”, mga akitibidad sa wikang banyaga

※Bukod sa mga ito, mayroong oras para sa mga natatanging gawain (sa silid-aralan, sa konseho ng mag-

aaral, club, mga kaganapan ng eskwela) at pangkalahatang edukasyon.

Ang mga natatanging gawain ay masasabing katulad ng mga gawain ng konseho ng estudyante, na

pinapatupad mismo ng mga bata upang gawing mas maganda ang pamumuhay sa eskwela.

◆Mga gamit para sa silid-aralan

Ang mga aklat-pampaaralan ay libre. Ang ibang gamit na kakailanganin maliban sa mga aklat ay marapat

lamang na ihanda sa bahay. May mga klase na nangangailangan na dalhin ng mga estudyante ang sarili

nilang gamit.

Pambansang Wika (Hapon) – panulat na brush, tinta atbp.

Musika – Silindro na may teklado, rekorder atbp.

Page 9: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

9

Arts and Crafts – akwarela, krayola, kraypas atbp.

Karunungang Pantahanan – mga gamit pantahi atbp.

Batay sa aralin, ang mga gamit na itinakdang kailangan ng paaralan ay sabay-sabay na binibili ng paaralan

para sa lahat kaya may kasong maniningil para sa mga sari-saring gamit.

◆Mga tagapagsalin

Para sa mga magulang o tagapag-alaga at kanilang mga anak na kasalukuyang nahihirapan makipag-usap

sa wikang Hapon, may eskuwelahan ng maaring ipagpatawag ang mga tagapagsalin. Para sa

karagdagang kaalaman, ikonsulta ang guro.

◆Mga pagsusuring medical

【Mga pagsusuring medikal】

Mga paaralan sa Japan ay itunuturing mahalaga ang pagsusuring medikal. Mayroong maraming uri ng

pagsusuring medikal.

- Pagsisiyasat sa kalusugan (pagkuha ng kasaysayan, pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan)

- Pagsukat ng tangkad at timbang, pagsuri sa loob ng katawan (kondisyon ng tiyan), pagsuri sa mga mata

(tungkol sa kalusugan ng mga mata), pagsuri sa tenga at ilong (tungkol sa kalusugan ng tenga at ilong),

pagsuri sa ngipin (tungkol sa kalusugan ng ngipin), pagsuri sa paningin (tungkol sa antas ng paningin),

pagsuri sa pandinig (tungkol sa pagpaparinig ng tunog)

- Pagsusuri para sa TB (Tuberculin reaction test)

- Pagsusuri sa puso (ECG) Lahat ng mag-aaral ng unang grado ng elementarya ay kinakailangang

sumailalim sa pagsusuring ito.

- Pagsusuri ng ihi

※Mayroong din mga okasyon na kinakailangang sumailalim sa pagsusuri bago lumahok sa mga

nakakapagod na gawain, katulad ng paglalangoy, takbuhan, pag-akyat ng bundok at magdamagang

paglalakbay.

◆Ang talaan ng marka

Ang mga grado at pagsapi sa mga gawain ng paaralan ng bata ay nakatala dito. Natatanggap ito sa araw ng

Pangwakas na seremonya, ang huling araw ng termino. Pagkatapos na ipakita sa mga magulang o tagapag-

alaga, binabalik ito sa guro sa araw ng Panimulang seremonya, ang unang araw ng susunod na termino.

Page 10: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

10

06 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya? (pangyayari) TOP

Buhay studyante sa elementarya at mga kaganapan

Nag-uumpisa ang bawat school year mula Abril at nagwawakas sa Mayo sa susunod na taon. Karamihan ng

paaralan ay hinahati ang taon sa tatlong bahagi (trimester), ngunit meron ding mga paaralan na hinahati ang

taon sa dalawa o tatlong bahagi. Maraming pagdidiriwang ang nagaganap sa eskwelahan. May okasyon na

kinakailangan ang pag-dalo ng mga magulang o ng tagapag-alaga. Mayroon ding kinakailangan ng kaunting

pag-laan ng salapi. Ang paaralan mismo ang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon. Ang

pagtawag sa kaganapan ay maaring magkaiba sa bawat paaralan at lokasyon ng tirahan, ngunit ang mga ito

ay maraming pagkakahawig, katulad ng nakaasaad sa sumusunod ng may tatlong termino.

Unang termino (Abril- Hulyo)

●Panimulang seremonya

Ginaganap sa unang araw ng pasukan. Ang bawat antas ng buong paaralan ay karaniwang kasapi dito

●Seremonya ng pagpasok

Ito ay pagdiwang sa pagtanggap ng mga estudyante sa unang baitang. Ang mga magulang o ang

tagapag-alaga ay maari ding dumalo.

●Pagsusuring medikal

Tinitingnan ng doctor kung nasa magandang kalusugan ang mga estudyante.

●Pagsukat ng tangkad at timbang

Sinusukat ang tangkad at timbang ng mga mag-aaral

●Pagbisita sa bahay

Ang guro ay bumibisita sa bahay ng bata upang pag-usapan ang sitwasyon sa bahay sa mga magulang o

tagapag-alaga.

●Field Trip

Ang mga bagay-bagay na hindi maaring mapag-aralan sa loob ng silid-aralan ay pinagaaralan sa labas.

Maaring dumapo sa mga paksa na nauugnay sa kalikasan, kasaysayan, kultura at iba pa.

●Pagbisita sa silid-aralan

Mga magulang o ang mga tagapag-alaga ay maaring magbisita sa silid-aralan upang malaman ang mga

karanasan ng mga bata sa eskwelahan.

●Pagpupulong ng mga magulang at guro

Ang mga gulang o mga tagapagalaga ay nakikipagkita sa guro ng isang beses bawat termino at

pinag-uusapan ang pag-aaral, ang buhay sa paaralan at sa bahay ng mga bata

● Pagpupulong sa klase

Ang mga magulang o tagapag-alaga ay dumadating sa klase upang pag-usapan sa guro tungkol sa

kanilang mga anak.

●Pagpupulong ng mga magulang, anak at guro

Nakikipag-usap ang tatlo (o apat) na guro, ang mga magulang o tagapag-alaga at bata tungkol sa buhay

sa paaralan at bahay. Ito ay karaniwang nagaganap malapit sa dulo ng termino.

●Pag-aral ng paglangoy

May mga swimming pools karamihan sa mga paaralan. May mga swimming classes na ginaganap tuwing

gitna ng Hunyo hanggang Hulyo.

●Pangwakas na seremonya

Ito ay ginaganap tuwing magtatapus ang isang termino sa paaralan. Nagpupulong ang buong paaralan.

●Tag-init na bakasyon

Ito ay isang mahabang bakasyon na tumatagal ng tatlumpu hanggang apatnapung araw. Sa panahong ito,

Page 11: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

11

maaring bumalik ang mga mag-aaral sa eskwelahan para sa mga klase sa paglalangoy, mga gawain para

sa kanilang mga klub, at iba pa.

Pangalawang Termino (Setyembre-Disyembre)

●Paligsahan

Ang layunin nito ay gawing masaya ang pisikal na pagkilos sa pamamagitan ng mga paligsahan katulad

ng takbuhan, relay race, pagsasayaw at pag-cheer sa kapwa kaklase.

Depende sa paaralan, maaring hilingin ang partisipasyon ng mga magulang. Karaniwang tinatawag na

“undoukai”.

●Field trip

Ang mga mag-aaral mula sa ika-anim na baiting ay sabay-sabay maglalakbay sa isang lugar at mananatili

ng magdamagan. Ito ay karaniwang nagaganap sa pangalawang termino.

●Pagdiriwang ng kultura, Pagpalabas ng mga gawa ng estudyante, Pagtanghal ng Arts

Ang mga bata ay nasisiyahan sa pagpapalabas ng kanilang mga gawa sa arts, crafts, karunungang

pantahanan; pageksibit ng kanilang mga pananaliksik sa araling panlipunan at science; pagtugtog ng mga

instrumentong musikal o pagkakanta; pagtatanghal ng dula at iba pa. Mga magulang o ang tagapag-alaga

ay karaniwang maaring dumalo.

●Taglamig na bakasyon (mula dulo ng Disyembre hanggang umpisa ng Enero)

Ang bakasyong ito ay tumatagal ng dalawang linggo.

Ikatatlong Termino (Enero-Marso)

●Pagtatapos

Isang kaganapan ng selebrasyon kung saan binibigyan ng diploma ang mga kinikilala na nakatapos ng pag-

aaral.

●Pangwakas na seremonya

Nagaganap sa huling araw ng klase. Kadalasang nakatipon ang lahat ng mag-aaral.

●Tagsibol na Bakasyon

Ito ay nagtatagal ng mga dalawang linggo. Nagsisimula mula sa pagtapos ng Pangwakas na seremonya.

Pagkatapos ng bakasyon na ito, ang mga mag-aaral ay sinusulong sa susunod na baitang at isang

panibagong school year ay magsisimula muli sa Abril.

Page 12: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

12

07 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan? (Buhay studyante)

TOP

Sa mga junior high school sa Osaka ang mga sumusunod ay nakatakdang mga patnubay. Maari ang mga

ito ay magkaiba sa bawat paaralan, kaya’y marapat na sumangguni sa inyong mga guro.

◆Pagpunta sa Eskuwela

1 Ang daan papuntang eskuwela

Mayroon mga nakatakdang landas papunta sa bawat eskuwela upang makasigurado sa kaligtasan ng mga

mag-aaral. Ang mga tawag dito ay “tsuugakuro”. Ang mga landas na ito ay pinili bilang pinakaligtas na

daanan kaya marapat na ang mga ito ay gamitin.

2 Paraan pagpunta sa eskuwela

Ang paraan ang pagpunta sa eskuwela nang mag-isa o kasama ang mga batang kapitbahay. Sa gitnang

paaralan, ang mga estudyate ay kadalasang pumapasok sa paaralan nang isa’t isa.

◆Simula ng klase

Nag-sisimula ang klase bawat araw ng mga 8:25 hanggang 8:30 ng umaga. Siguraduhing dumating sa

paaralan ng mga sampung minuto bago magsimula ang klase . Kapag hindi dumating sa eskuwelahan

bago ang oras na ito, ituturing na “late” ang mag-aaral. Marapat na ipaalam sa eskuwelahan kung ang

estudyante ay mahuhuli o liliban sa klase buhat ng sakit o ibang dahilan.

◆Oras ng pag-aaral

Ang bilang ng mga klase at oras ng labasan atbp ay magkapareho para sa lahat ng baitang. Nagsisimula

ang klase ng 8:30 am at may 4 na klase sa umaga (bawat klase ay nagtatagal ng 50 minuto). Pagkatapos

ng tanghalian mayroong 2 pang klase sa hapon. Sa kabuuan may 5-6 na oras ng klase sa isang araw.

Magkakaiba ang guro para sa bawat klase

◆Baon (hinahanda sa bahay)

Para sa mga eskwelehang may “kyuushoku”, ang mga bata ay nagpapalitan kung sino ang may tungkulin

sa pagmamahagi ng tanghalian at sa paglilinis pagkatapos. Ito ang tinatawag na pagiging “kyushoku

touban”.

May mga araw na walang nakalaan na tanghalian ang eskuwela, katulad ng unang araw ng pasukan o

tuwing may magaganap sa paaralan. Sa mga okasyon na ito, kinakailangan magdala ng baon. Magbibigay-

alam ng eskuwela ng maaga bago ito magaganap.

Kung merong mga pagkain na hindi makakain ng bata dahil sa kanyang relihiyon o dahil ito ay

nakakasama sa kanya, marapat na makipag-konsulta sa guro upang malaman ang maaring gawin.

Ang mga tanghalian linalaan ng eskuwelahan ay dapat bayaran ng mga magulang o ng tagapag-alaga. Ito

ay nagkakahalaga ng 3,400 yen hanggang 5,900 yen bawat buwan.

Subalit, halos lahat ng gitnang paaralan sa Osaka ay hindi naghahanda ng tanghalian para sa mag-

aaral(kyuushoku). Maari lamang magdala ng sarili ninyong baon pagpunta sa eskwela. May mga paaralan

na may kantina kung saan makakabili ng pagkain. Kumain lamang sa loob ng paaralan. Ipinagbabawal ang

paguwi ng bahay para klumain ng pananghalian.

◆Oras ng paglilinis

Bago mag-uwian, may oras bawat araw na nakalaan sa paglilinis. Nililinis ng mga bata ang silid-aralan, ang

hagdanan, ang pasilyo, ang palikuran at iba pa. Linisin natin ng sama-sama ang lugar kung saan tayo’y

nag-aaral ng sama-sama.

Page 13: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

13

◆Mga club o mga samahan

Pagkatapos ng oras ng pag-aaral, maaring kayong makisali sa mga gawain na may kaugnay sa isport na

kung saan naipapamalas ang inyong kahusayan o sa mga klab na may kaugnay sa kultura.

◆Uwian

Ang mga mag-aaral ay ginagamit ang parehong daan sa pag-uwi na ginamit nilang papunta sa eskwela.

Ang oras ng uwian ay magkaiba batay sa baitang at araw ng linggo. Umiiiba din ito tuwing araw na may

magaganap sa paaralan. Ipagpapaalam ng paaralan ng maaga bago ito magaganap.

◆Damit pampaaralan

Karamihan ng gitnang paaralan ay may sarili nilang takdang uniporme. Ang mga mag-aaral ay dumadating

sa eskwela na suot-suot ang mga ito (mayroon para sa taglamig at para sa tag-init na panahon).

Tuwing oras ng P.E. kinakailangan na magpalit ang mga mag-aaral sa kanilang P.E. uniform upang sila ay

malayang makakagalaw. Bukod sa mga pangsilid-aralan na mga sapatos, may mga paaralan na

kinakailangan magpalit ang mga mag-aaral sa mga sapatos na para lamang sa loob ng dyim.

Tuwing klase ng palangoy sa panahon ng tag-init, kinakailangan na magsuot ng kasuotang panligo at takip

para sa ulo (swimsuit at swimming cap). Kapwang pangsariling-gamit lamang. Dapat sulatin ang pangalan

ng bata sa sariling kagamitan. Para sa karagdagang kaalaman, konsultahin ang paaralan.

◆Ang mga klase

Ang adviser ay may hawak ng klase na binubuo ng 40 na bata pababa. Ang adviser ay maaring may

katulong-guro. Magkakaiba ang guro para sa bawat subject.

※Ang bawat paaralan ay may kani-kanilang tinatalakay, mga gawain sa umpisa at wakas ng klase, at iba’t-

ibang pagdiriwang ng paaralan. Kung may hindi malinaw o pagaatubili huwag mahiyang magtanong

kaagad sa guro.

◆Ang mga tinatalakay

Mayroong pambansang wika (Hapon), Matematika, Araling Panlipunan, Science, Musika, Arts, Kalusugan

at P.E., Teknolohiya at Karunungang Pantahanan, Banyagang wika (Ingles), natatanging sabjek “Moral

Values”.

※Bukod sa mga ito, mayroong oras para sa mga natatanging gawain (sa silid-aralan, sa konseho ng mag-

aaral, mga club, at mga kaganapan sa eskwela) at pangkalahatang edukasyon.

◆Mga Kagamitan sa klase

Ang mga aklat-pampaaralan ay libre. Ang ibang gamit na kakailanganin ay marapat lamang na handain sa

bahay. May mga klase na nangangailangan na dalhin ng mga estudyante ang sarili nilang kagamitan.

Pambansang wika (Hapon) – panulat na brush, tinta atbp

Teknolohiya at Karunungang Pantahanan – mga gamit sa pananahi

Batay sa aralin, ang mga gamit na itinakdang kailangan ng paaralan ay sabay-sabay na binibili ng paaralan

para sa lahat kaya may kasong maniningil para sa mga sari-saring gamit.

◆Mga tagapagsalin

Para sa mga magulang o tagapag-alaga at kanilang mga anak na kasalukuyang nahihirapan makipag-usap

sa wikang Hapon, may eskuwelahan ng maaring ipagpatawag ang mga tagapagsalin. Para sa

karagdagang kaalaman, ikonsulta ang guro.

Page 14: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

14

◆Mga pagsusuring medikal

【Mga pagsusuring medikal】

Mga paaralan sa Japan ay pinagpapahalagahan ang pagsusuring medikal. Mayroong maraming uri ng

pagsusuring medikal.

- Pagsisiyasat sa kalusugan – (pagkuha ng kasaysayan, pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan)

- Pagsukat ng tangkad at timbang, pagsuri sa loob ng katawan (kondisyon ng tiyan), pagsuri sa mga mata

(tungkol sa kalusugan ng mga mata), pagsuri sa tenga at ilong (tungkol sa kalusugan ng tenga at ilong),

pagsuri sa ngipin (tungkol sa kalusugan ng ngipin), pagsuri sa paningin (tungkol sa antas ng paningin),

pagsuri sa pandinig (tungkol sa pagpaparinig ng tunog)

- Pagsusuri para sa TB (Tuberculin reaction test)

- Pagsusuri sa puso (ECG) Lahat ng mag-aaral ng unang grado ng elementarya ay kinakailangang

sumailalim sa pagsusuring ito

- Pagsusuri ng ihi

※Mayroong din mga okasyon na kinakailangang sumailalim sa pagsusuri bago lumahok sa mga

nakakapagod na gawain, katulad ng paglalangoy, takbuhan, pag-akyat ng bundok at magdamagang

paglalakbay

◆Periyodikong pagsusulit

Sa gitnang paaralan, mayroong 5 o anim na periyodikong pagsusulit bawat taon (sa gitna at dulo ng bawat

termino). May mga klase na nangangailangan ng 1ng pagsusulit lamang bawat termino, ang iba 2, may iba

rin na walang pagsusulit anuman, at may iba na binabatay ang grado ng estudyante sa kanilang

partisipasyon sa klase lamang. Ang mga periyodikong pagsusulit ay binibigay sa loob ng 2 o 3 araw.

Mayroong mga paaralan na nagbibigay ng pagsusulit na maaring gawin sa bahay o mga pagsusulit na

bilang pagsusuri lamang. Magtanong sa guro para sa karagdagang detalye.

◆Ang talaan ng marka

Ang mga grado at partisipasyon sa mga gawain ng paaralan ng bata ay naka-ulat dito. Natatanggap ito sa

araw ng Pangwakas na seremonya, ang huling araw ng termino. Pagkatapos na ipakita sa mga magulang

o tagapag-alaga, binabalik ito sa adviser sa araw ng Panimulang seremonya, ang unang araw ng susunod

na termino.

Page 15: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

15

08 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan? (pangyayari) TOP

Ang unang taon ng gitnang paaralan

Nag-uumpisa ang bawat school year mula Abril at nagwawakas sa Mayo sa susunod na taon. Karamihan ng

paaralan ay hinahati ang taon sa tatlong bahagi (trimester), ngunit meron ding mga paaralan na hinahati ang

taon sa dalawa o tatlong bahagi. Maraming pagdidiriwang ang nagaganap sa eskwelahan. May okasyon na

kinakailangan ang pag-dalo ng mga magulang o ng tagapag-alaga. Mayroon ding kinakailangan ng kaunting

pag-laan ng salapi. Ang paaralan mismo ang makakapagbigay ng karagdagang impormasyon. Ang

pagtawag sa kaganapan ay maaring magkaiba sa bawat paaralan at lokasyon ng tirahan, ngunit ang mga ito

ay maraming pagkakahawig, katulad ng nakaasaad sa sumusunod ng may tatlong termino.

Unang Termino (Abril- Hulyo)

●Panimulang seremonya

Ginaganap sa unang araw ng pasukan. Ang bawat antas ng buong paaralan ay karaniwang kasapi dito.

●Seremonya ng pagpasok

Ito ay pagdiwang sa pagtanggap ng mga estudyante sa unang baitang. Ang mga magulang o ang tagapag-

alaga ay maari ding dumalo.

●Pagsusuring medikal

Tinitingnan ng doctor kung nasa magandang kalusugan ang mga estudyante.

●Pagsukat ng tangkad at timbang

Sinusukat ang tangkad at timbang ng mga mag-aaral

●Pagbisita sa bahay

Ang guro ay bumibisita sa bahay ng bata upang pag-usapan ang sitwasyon sa bahay sa mga magulang or

tagapag-alaga.

●Field Trip

Ang mga bagay-bagay na hindi maaring mapag-aralan sa loob ng silid-aralan ay pinagaaralan sa labas.

Maaring dumapo sa mga paksa na nauugnay sa kalikasan, kasaysayan, kultura at iba pa.

●Pagbisita sa silid-aralan

Mga magulang o ang mga tagapag-alaga ay maaring magbisita sa silid-aralan upang malaman ang mga

karanasan ng mga bata sa eskwelahan.

●Pagpupulong ng mga magulang at guro

Ang mga gulang o mga tagapagalaga ay nakikipagkita sa guro ng isang beses bawat termino at pinag-

uusapan ang pag-aaral, ang buhay sa paaralan at sa bahay ng mga bata.

●Pagpupulong sa klase

Ang mga magulang o tagapag-alaga ay dumadating sa klase upang pag-usapan sa guro tungkol sa kanilang

mga anak.

●Pagpupulong ng mga magulang, anak at guro

Nakikipag-usap ang tatlo (o apat) na guro, ang mga magulang o tagapag-alaga at bata tungkol sa buhay sa

paaralan at bahay. Ito ay karaniwang nagaganap malapit sa dulo ng termino

●Magdamagang iskursyon

Ang mga nasa ika-3 baitang ay magkasamang lalakbay at titigil ng magdamagan sa isang lugar. Karaniwang

nagaganap ito tuwing unang termino

●Pag-aral ng paglangoy

May mga swimming pools karamihan sa mga paaralan. May mga swimming classes na ginaganap tuwing

gitna ng Hunyo hanggang Hulyo.

Page 16: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

16

●Pangwakas na seremonya

Ito ay ginaganap sa pinaka-huling araw ng bawat termino. Ang bawat antas ng buong paaralan ay

karaniwang kasapi

●Tag-init na bakasyon

Ito ay isang mahabang bakasyon na tumatagal ng tatlumpu hanggang apatnapung araw. Sa panahong ito,

maaring bumalik ang mga mag-aaral sa eskwelahan para sa mga klase sa paglalangoy, mga gawain para

sa kanilang mga klub, at iba pa.

Pangalawang Termino (Setyembre-Disyembre)

●Paligsahan

Ang layunin nito ay gawing masaya ang pisikal na pagkilos sa pamamagitan ng mga paligsahan katulad ng

maiksing distansyang takbuhan, relay race, pagsasayaw at pag-cheer sa kapwa kaklase. Depende sa

paaralan, maaring hilingin ang partisipasyon ng mga magulang. Karaniwang tinatawag na “taiiku taikai” sa

middle school.

●Pagdiriwang ng kultura, Pagpapakita ng mga gawa ng estudyante, Pagtanghal ng Arts

Ang mga bata ay nasisiyahan sa pagpapakita ng kanilang mga gawa sa arts, paglikha, teknolohiya,

karunungang pantahanan; pageksibit ng kanilang mga pananaliksik sa araling panlipunan at science;

pagtugtog ng mga instrumentong musikal o pagkakanta; pagtatanghal ng dula at iba pa. Mga magulang o

ang tagapag-alaga ay karaniwang maaring ding dumalo.

●Taglamig na bakasyon (mula dulo ng Disyembre hanggang umpisa ng Enero)

Ang bakasyong ito ay tumatagal ng dalawang linggo.

Pangatlong Termino (Enero-Marso)

●Pagtatapos

Isang kaganapan ng selebrasyon kung saan binibigyan ng diploma ang mga kinikilala na nakatapos ng pag-

aaral.

●Pangwakas na seremonya

Nagaganap sa huling araw ng klase. Kadalasang nakatipon ang lahat ng mag-aaral.

●Tagsibol na Bakasyon

Ito ay nagtatagal ng mga dalawang linggo. Nagsisimula mula sa pagtapos ng Pangwakas na Seremonya sa

ikatatlong termino. Pagkatapos ng bakasyon na ito, ang mga mag-aaral ay sinusulong sa susunod na baitang

at isang panibagong school year ay magsisimula muli sa Abril.

Page 17: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

17

09 Ang daan pagkatapos ng gitnang paaralan TOP

Ang daan pagkatapos ng gitnang paaralan ay nahahati sa dalawang landas. Ang landas patungo sa mas

mataas na pag-aaral at ang landas patungo sa paghanap ng trabaho. Para sa mas mataas na pag-aaral

nariyan ang high school, ang mga kolehiyo ng teknolohiya, mga pang-teknikal na paaralan at iba pang uri ng

paaralan. Dahil sa maraming iba’t-ibang uri, mainam na makipag-konsulta sa mga magulang, tagapag-alaga

at mga guro ng masinsinan. Ang mga high school ay naiiba batay sa katagalan ng pag-aaral at hangarin.Dahil

dito lalong-lalo na mahalaga na pumili ng eskwelan na nababagay sa bata. Atsaka, sa pagkuha ng pasukan

pagsusulit para sa mga pampublikong high school ng Osaka, maaring makatanggap ng “bukod-tanging

konsiderasyon” na maaring pahabain ang oras ng pagsusulit, pagpapahintulutan ang paggamit ng

diksyonaryo at iba pa. Marapat na tanungin ang mga guro sa gitnang paaralan tungkol sa pagkuha ng

pasukan pagsusulit.

Para sa paghanap ng empleyo, may dalawang paraan.

Ang unang paraan ay ang pampublikong tanggapan ng pang-empleyo na dumadaan sa gitnang paaralan.

Dito ay napapahintulutan ang mga naghahanap ng trabaho na tingnan ang mga kinakailangan ng mga

kumpanyang naghahanap ng empleyado;

makipag-konsulta ang bata at mga magulang o tagapag-alaga sa pamamagitan ng mga guro;

bisitahin ang lugar ng trabaho na nakuha ang interes nila; makapili ang kumpanya na nais nilang

pagtrabuhan;

at makakuha ng pagsusulit para sa pagka-empleyo.

Ang pagsusulit ay magkaiba sa bawat kumpanya, ngunit ang nakakarami ay nagbibigay din ng

pakikipagpanayam.

Ang pangalawang paraan ay sa pamamagitan ng mga koneksyon. Maraming kaso na ang isang kakilala mo

ay tutulungan ka na maghanap ng trabaho.

Gayunpaman, kailangang pa rin makipagbigay-alam sa pampublkong tanggapan ng pang-empleyo na

idadaan sa eskwelahan.

Kahit anumang landas ang kukunin ng bata, kung ito man ay sa patungo sa mas mataas na pag-aaral o sa

pagtratrabaho marapat lamang na pag-isipan ng mabuti ang kinabukasan ng bata at makipag-usap sa kanila

at sa kanilang guro bago magdesisyon.

Page 18: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

18

10 Ano ang High school? TOP

Mataas na Paaralan

Sa mga pampublikong high school ng Osaka ang mga sumusunod ay nakatakdang mga patnubay. Maari

ang mga ito ay magkaiba sa bawat paaralan, kaya’y marapat na sumangguni sa inyong mga guro.

◆Ang mga baitang

Ang mataas na paaralan ay maaring isalin sa dalawang uri, ang mga sumusunod ng sistemang school year

at ang mga may sistemang kredito. Sa sistemang school year, may takdang bilang ng klase bawat taon (ang

isang pangkat ay maaring pumili ng sarili nilang mga klase). Maraming pagliliban, ang kabiguan na

magsumite ng mga kinakailangang gawain, at di pag-aabot sa tunguhin ng resulta ng mga pagsusulit ay

maghahantong sa kabiguan na makasulong sa susunod na baitang at kailangang ulitin ang buong taon. Sa

sistemang kredito, walang school year at walang paguulit ng baitang. Upang makapagtapos, may takdang

bilang ng kinakailangang mga klase. Ang pagpasa ng mga klase na ito ay makakapagkita ng mga yunito.

Ang pagkuha ng kinakailangang bilang ng yunito ang makakapagbigay ng karapatan sa inyo na magtapos.

◆Mga yunito

Ang opisyal na katumbas ng yunito ay isang klase na tumatagal ng 50 minuto at nakikipagkita ng 35 na beses.

O pwede rin pag-isipan ito na bilang ilang oras nagkikita ang isang klase sa isang linggo. Halimbawa, kung

ang klase sa matematika ay nagkikita ng 4 na oras sa isang linggo, katumbas ito ng 4 na yunito. Sa high

school ang bilang ng yunito na kailangan ninyo para makapagtapos ay nakatakda na , kapag nag-aral ng

isang taon at nakuha ang nakatakdang puntos sa pagsusulit at iba pa, makukuha na ang yunito sa nasabing

aralin. Magkaiba para sa bawat paaralan ngunit ang karamihan ay nangangailangan ng 74 yunito pataas.

◆Simula ng klase

Nag-sisimula ang klase bawat araw ng mga 8:25 hanggang 8:30 ng umaga. Maniguradong makarating sa

paaralan ng mga sampung minuto bago sumapit ang oras na ito. Ang pagdating sa eskuwelahan lipas ng

oras na ito ay itinuturing na “huli” ang mag-aaral. Marapat na ipaalam sa eskuwelahan kung ang estudyante

ay mahuhuli o liliban sa klase buhat ng sakit o ibang dahilan.

◆Pagiging huli

Ang estudynate ay itinuturing na huli kung hindi pa siya nakapasok ng silid-aralan pag-umpisa ng klase. May

maraming kaso na ang pagiging huli ay katumbas sa pagliban sa klase, at maaring makahadlang sa

pagtanggap ng yunito para sa klase. Marapat na ipaalam sa eskuwelahan kung ang estudyante ay mahuhuli

o liliban sa klase buhat ng sakit o ibang dahilan.

◆Oras ng pag-aaral

Ang bilang ng mga klase at oras ng labasan atbp ay magkapareho para sa lahat ng baitang. Nagsisimula

ang klase ng 8:30 am at may 4 na klase sa umaga (bawat klase ay nagtatagal ng 50 minuto). Pagkatapos

ng tanghalian (maaring handa ng paaralan o dalang baon) mayroong 2-3 pang klase sa hapon. Sa kabuuan

may 6-7 ng klase sa isang araw. Magkakaiba ang guro para sa bawat klase.

◆Baon (hinahanda sa bahay)

Ang mga mataas na paaralan ng Osaka ay hindi naglalaan ng handang pang-tanghalian. Maaring magdala

ng inyong sariling baon sa eskwelahan o bumili ng tinapay at dalhin sa eskwelahan. May mga mataas na

paaralan na mayroong sariling kantina.

Page 19: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

19

◆Oras ng paglilinis

Pagkatapos ng mga klase, may oras na linalaan para sa paglinis ng eskwela. Nililinis ng mga bata ang silid-

aralan, ang hagdanan, ang pasilyo, ang palikuran at iba pang silid. Linisin natin ng sama-sama ang lugar

kung saan tayo’y nag-aaral ng sama-sama.

◆Ang mga club or samahan

Ang oras pagkatapos ng mga klase na nakalaan para sa mga gawain ng mga klab ay tinatawag na “houkago”.

Sa panahong ito, maari kayong sumali sa mga klab na may ugnayan sa isport kung saan naipapamalas ang

inyong kahusayan o sa mga may kaugnayan sa kultura.

◆Damit pampaaralan

Karamihan ng high school ay may sariling takdang uniporme. Dumadating ang estudyante sa paaralan na

suot-suot ang mga ito (mayroon para sa tag-init at para sa tag-lamig na panahon). Tuwing oras ng P.E. (P.E.)

kinakailangan na magpalit ang mga mag-aaral sa kanilang P.E. uniform upang sila ay malayang

makakagalaw. Bukod sa mga pangsilid-aralan na mga sapatos, may mga paaralan na kinakailangan magpalit

ang mga mag-aaral sa mga sapatos na para lamang sa loob ng dyim. Bawat paaralan ay may kanya

kanayang PE uniform. Tuwing klase ng palangoy sa panahon ng tag-init, kinakailangan na magsuot ng

kasuotang panligo at takip para sa ulo (swimsuit at swimming cap). Kapwang pangsariling-gamit lamang.

Dapat sulatin ang pangalan ng bata sa sariling kagamitan. Para sa karagdagang kaalaman, konsultahin ang

paaralan.

◆Ang mga klase

Ang adviser ay may hawak sa klaseng binubuo ng 40 o pababa na bilang ng bata. Ang adviser ay maaring

may katulong-guro. Magkakaiba ang guro para sa bawat subject.

※ Ang pinag-aaralan sa bawat kurikula, ang mga aktibidad sa klase na pinapatupad sa umpisa at dulo ng

isang araw ng pasok, at ang iba’t-ibang ibento ng paaralan, ay kadalasang pinapatupad sa bawat klase.

Kung dahil sa mga ito mayroon kayong di nalalaman o nagkaproblema, mangyari lamang makipag-konsulta

kaagad sa gurong humahawak ng klase.

◆Ang mga tinatalakay

Sa mataas na paaralan pinag-aaralan ang wika (makabago at klasikong Hapong katha), Araling Panlipunan

(Geograpiya, Kasaysayan atbp), Civics (modernong panlipunan, atbp), Matematika, Science (Pisika,

Byolohiya, Kimika atbp.), Kalusugan at P.E., Arts (Arts, Kaligrapiya, Musika atbp), Banyagang wika atbp. Ang

ibang uri ng high school ay may sarili nilang partikular na asignatura.

※ Bukod sa mga ito, mayroong Edukasyong Pagpapahalaga, bukod-tanging mga gawain (Aktibidad ng klase,

sa konseho ng mag-aaral, at mga kaganapan) at pangkalahatang edukasyon. Itong mga bukod-tanging mga

gawain, katulad ng Konseho ng mag-aaral, ay pinapahintulutan ang mga bata na gumawa ng sarili nilang

mga aktibidad para sa ikabubuti ng buhay sa paaralan.

◆Mga kagamitan

Ang mga gamit sa pag-aaral kasama na ang mga aklat ay hindi libre. Sa Arts at iba pang klase, kakailanganin

ng estudyante ng sarili niyang gamit.

◆Mga tagapagsalin

Ang Lupon ng Edukasyon ng Osaka ay tinutulungan ang mga estudyante na limitado pa ang pagkaunawa

ng wikang Hapon sa pagbibigay ng karagdagang klase. Nagpapadala din sila ng tagapagsalin para sa mga

magulang na hindi pa makapag-usap sa wikang Hapon tuwing pagpupulong sa guro. Maari lamang tanungin

Page 20: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

20

ang inyong mga guro para sa karagdagang impormasyon.

◆Mga pagsusuring medikal

<Mga pagsusuring medical>

Mga paaralan sa Japan ay gumagawa ng regular na pagsusuring medikal. May maraming uri ng pagsusuring

medikal.

- Pagsisiyasat sa kalusugan (pagkuha ng kasaysayan, pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan)

- Pagsukat ng tangkad at timbang, pagsuri sa loob ng katawan (kondisyon ng tiyan), pagsuri sa mga mata

(tungkol sa kalusugan ng mga mata), pagsuri sa tenga at ilong (tungkol sa kalusugan ng tenga at ilong),

pagsuri sa ngipin (tungkol sa kalusugan ng ngipin), pagsuri sa paningin (tungkol sa antas ng paningin),

pagsuri sa pandinig (tungkol sa pagpaparinig ng tunog)

- Pagsusuri para sa TB (Tuberculin reaction test) Para sa nangangailangan lamang

- Pagsusuri sa puso (ECG) Lahat ng mag-aaral ng unang grado ng elementarya ay kinakailangang

sumailalim sa pagsusuring ito.

- Pagsusuri ng ihi

※Mayroong din mga okasyon na kinakailangang sumailalim sa pagsusuri bago lumahok sa mga

nakakapagod na gawain, katulad ng paglalangoy, takbuhan, pag-akyat ng bundok at magdamagang

paglalakbay.

◆Periyodikong pagsusulit

Sa mataas na paaralan, mayroong 5ng periyodikong pagsusulit bawat taon (sa gitna at dulo ng bawat

termino). May mga klase na nangangailangan ng 1ng pagsusulit lamang bawat termino, ang iba 2, may iba

rin na walang pagsusulit anuman, at may iba na binabatay ang grado ng estudyante sa kanilang pagsali at

paggawa sa loob ng klase, atbp. Ang mga periyodikong pagsusulit ay karaniwang binibigay sa loob ng 3~5

araw. Mayroong mga paaralan na nagbibigay ng pagsusulit na maaring gawin sa bahay o mga pagsusulit na

bilang pagsusuri lamang. Magtanong sa guro para sa karagdagang detalye.

◆Ang talaan ng marka

Ang mga grado at partisipasyon sa mga gawain ng paaralan (pagdalo, pagliban atbp) ng bata ay naka-ulat

dito. Natatanggap ito sa araw ng Pangwakas na seremonya, ang huling araw ng termino. Pagkatapos na

ipakita sa mga magulang o tagapag-alaga, binabalik ito sa adviser sa araw ng Panimulang seremonya, ang

unang araw ng susunod na termino.

Ano ang High school?

Naguumpisa ang bawat school year mula Abril at nagwawakas sa Marso. May dalawang uri ng high school.

Ang isa ay gumagamit ng sistemang school year, kung saan kinakailangang ulitin ng mag-aaral ang buong

taon kung hindi nila maabot karapat-dapat na grado at maging liban sa klase lampas sa pinahihintulutan na

bilang ng araw bawat taon). At ang iba naman ay gumagamit ng sistemang kredito, kung saan

makakapagtapos ang estudyante kung maaabot nila ang karapat-dapat na grado at makadalo sa mga klase

sa riniseta na bilang ng araw sa loob ng 3 taon pataas. Ang sistemang school year na mga paaralan na

pinapalakad sa ilalim ng sistema na may 3 termino at iba na 2 termino lamang. May mga okasyon na

kinakailangan ang pagdalo ng mga magulang o tagapag-alaga sa eskwelahan upang makipagpulong sa

adviser. Bukod sa tuition fee (bayarin sa pagturo), may mga kaganapan na kinakailangang magtustos ng

gastusin (katulad ng magdamagang paglalakbay). Ang mataas na paaralan ay mas sumesentro sa mga mag-

aaral kaysa sa elementarya o gitnang paaralan. Ang pagtawag sa kaganapan ay maaring magkaiba sa bawat

paaralan at lokasyon ng tirahan, ngunit ang mga ito ay maraming pagkakahawig. Tignan natin ang halimbawa

ng isang paaralan na may tatlong termino.

Page 21: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

21

Unang Termino (Abril- Hulyo)

●Panimulang seremonya

Ginaganap sa unang araw ng pasukan. Ang bawat antas ng buong paaralan ay karaniwang kasapi dito.

●Seremonya ng pagpasok

Ito ay pagdiwang sa pagtanggap ng mga estudyante sa unang baitang. Ang mga magulang o ang tagapag-

alaga ay maari ding dumalo.

●Pagsusuring medikal

Tinitingnan ng doctor kung nasa magandang kalusugan ang mga estudyante.

●Pagsukat ng tangkad at timbang

Sinusukat ang tangkad at timbang ng mga mag-aaral

●Field Trip

Ang mga bagay-bagay na hindi maaring mapag-aralan sa loob ng silid-aralan ay pinagaaralan sa labas.

Maaring dumapo sa mga paksa na nauugnay sa kalikasan, kasaysayan, kultura at iba pa.

●Pagpupulong ng mga magulang, anak at guro

Ang mga magulang o ang tagapag-alaga, kasama ang kanilang mga anak, ay pag-uusapan ang buhay sa

paaralan at bahay sa guro.

●Pag-aral ng paglangoy

May mga swimming pool ang karamihan sa mga high school. May mga swimming classes na ginaganap

tuwing gitna ng Hunyo hanggang Hulyo.

●Pangwakas na seremonya

Ito ay ginaganap sa pinaka-huling araw ng bawat termino. Ang bawat antas ng buong paaralan ay

karaniwang kasapi.

●Tag-init na bakasyon

Ito ay isang mahabang bakasyon na tumatagal ng tatlumpu hanggang apatnapung araw. Sa panahong ito,

maaring bumalik ang mga mag-aaral sa eskwelahan para sa mga klase sa paglalangoy, mga gawain para

sa kanilang mga klub at mga gawaing kauri nito.

Pangalawang Termino (Setyembre-Disyembre)

●Paligsahan

Ang layunin nito ay gawing masaya ang pisikal na pagkilos sa pamamagitan ng mga paligsahan katulad ng

maiksing distansyang takbuhan, relay race, pagsasayaw at pag-cheer sa kapwa kaklase. Depende sa

paaralan, maaring hilingin ang partisipasyon ng mga magulang.

●Pagdiriwang ng kultura, Pagpapakita ng mga gawa ng estudyante

Ang mga bata ay nasisiyahan sa pakikinig sa bawat klase na magpatugtog ng instrumentong musika, sa

pagpapakata at pagtatanghal ng dula. Mga magulang o ang tagapag-alaga ay karaniwang maaring ding

dumalo.

●Taglamig na bakasyon (mula dulo ng Disyembre hanggang umpisa ng Enero)

Ang bakasyong ito ay tumatagal ng dalawang linggo.

Ikatatlong Termino (Enero - Marso)

●Magdamagang iskursyon

Sa mga pampublikong mataas na paaralan, ang mga nasa ika-2 baitang ay magkasamang lalakbay at titigil

ng magdamagan sa isang lugar. Karaniwang nagaganap ito tuwing 2ng or 3ng termino.

●Pagtatapos

Isang kaganapan ng selebrasyon kung saan binibigyan ng diploma ang mga kinikilala na nakatapos ng pag-

aaral. (Ang mga nakakuha ng kinakailangang dami ng unit.)

* Para sa karagdagang detalye, puntahan ang bahagi tungkol sa mga uri ng High School.

●Pangwakas na seremonya

Nagaganap sa huling araw ng klase. Kadalasang nakatipon ang lahat ng mag-aaral.

●Tagsibol na Bakasyon

Pagkatapos ng Pangwakas na Seremonya ay nagiging tag-sibol na bakasyon na.

Page 22: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

22

11 Ang mga patakaran sa pagkuha ng pasukan pagsusulit TOP

●Sa Japan, 90% ng mga nakapagtapos ng gitnang paaralan ay tumutuloy sa mataas na paaralan

Para sa mga nais kunin ang pasukan pagsusulit para sa mataas na paaralan, paaralang bokasyonal o ang

mga katulad nito, mainam na mag-isip ng estratehiya at maghanda sa lalong madaling panahon.

・ Piliin ang eskwelang nais pasukan habang sa maagang panahon

→ Mainam na piliin ang eskuwelahan na nais ninyong pasukan ng mga 6 na buwan bago mag-umpisa

ang mga pasukan pagsusulit. Marami kayong malalaman sa pagbisita sa “multilingual career guidance”.

Maari kayong makipag-usap ng pribado.

・ Bisitahin ang paaralan

→ Bisitahin ang paaralan bago magpasya na doon talaga nais ninyong pumasok. Sa karamihan ng

mga mataas na paaralan, ito ang tinatawag na pagtikim ng pagpasok sa high school ng deretsahan. Maari

ninyong puntahan ang paaralan at tingnan ang mga silid-aralan, ang himnasyon atbp. Maari rin kayong

maki-salo sa mg klase. Baka, pinapahintulutan na sumama ang isang tagapag-salin, ikonsulta ang guro.

・ Mag-aral ng mabuti

→ Ang mga pasukan pagsusulit ay may malawak na saklaw. Isaliksik ng lubusan at pag-aralan ng

mabuti. Tanungin ang guro para sa payo sa pinaka-mabisang paraan ng pag-aaral.

・ Konsultahin ang mga guro, magulang o tagapag-alaga ng madalas

→ Kahit na ang pagpili ng mataas na paaralan ay iyo sa kahuli-hulihan, makakabigay ang inyong mga

guro, magulang o tagapag-alaga ng mga mahalagang payo. At saka, kapag hindi makipag-alam ang

inyong paaralan sa high school na inaplayan, hindi ninyo matatanggap ang espesyal konsiderasyon at

ibang kailangang dokyumento at hindi kayo makakapagkuha ng pagsusulit.

・ Isumite ang aplikasyon sa piniling high school

→ Matapos makipag-usap sa inyong mga guro, sagutin ang aplikasyon at isumite sa piniling high

school sa takdang panahon.

・ Kunin ang pagsusulit

→ Magtungo sa paaralan sa takdang araw at kunin ang pagsusulit.

Page 23: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

23

12 Pagkatapos ng mataas na paaralan TOP

Ang landas pagkatapos ng mataas na paaralan ay sumasanga sa dalawang magkalayong destinasyon.:

ang paghanap ng trabaho o ang pagpapatuloy ng pag-aaral (pagpasok sa kolehiyo).

Para sa pagpapatuloy ng pag-aaral, maraming pagsusulit ang kailangang daanan.

Ang pag-aaral pagkatapos ng mataas na paaralan ay nahuhulog sa maraming kategorya: ang apat na taon

na Unibersidad, ang dalawang taong Kolehiyong Komunidad, mga paaralang bokasyonal at iba pa. Ang

pasukan pagsusulit para sa unibersidad at kolehiyo ay maraming iba’t-ibang uri.

Para sa mga Pambansang at Pampublikong Unibersidad

○Lahat ng mga aplikante ay kinakailangang kumuha ng Pambansang Sentrong Pagsusulit sa Enero (May

ibang pribadong paaralan na nangangailangan itong kunin.)

Ang linalaman ng pagsusulit ay magkaiba para sa bawat unibersidad at bawat departamento. Para sa

karagdagang impormasyon paki-tingin na lamang sa homepage ng Pamabansang Sentrong Pagsusulit

http://www.dnc.ac.jp/

○Pagkatapos nito ang bawat unibersidad ay may sari-sarili nilang pasukan pagsusulit na kinukuha sa

dalawang magkaibang araw. May ibang unibersidad na may mas-maraming araw ng pagsusulit. Ang

pagpasa nito ay pinapahintulutan ang pagpasok sa unibersidad o kolehiyo.

Para sa mga pribadong unibersidad

○Mga pasukan pagsusulit na may takdang rinerekomenda – Para sa bawat mataas na paaralan, ang

mga unibersidad at kolehiyo ay tumatakda ng bilang at katangian ng maaring kumuha ng pagsusulit. Ang

ganitong uri ng pagsusulit ay nagaganap bandang umpisa ng Oktubre. Ang mga pumapasa ay hindi

makakatanggi na pumasok sa unibersidad.

○Mga pasukan pagsusulit na may karaniwang rinerekomenda – Itong uri ng pasukan pagsusulit ay

nagaganap bandang huli ng Oktubre. Ang mga unibersidad at kolehiyo ang mismong pumipili ang mga

pangalan ng mga mag-aaral na maaring kumuha ng kanilang pagsusulit. May ibang unibersidad na hindi

makakapayag ang pagtanggi sa pagpasok sa kanilang paaralan. Alamin muna kung ito nga ang kondisyon

ng pagkuha ng pagsusulit.

○Karaniwang pasukan pagsusulit – Ito ay naguumpisa mula Enero. Maaring kumuha ng pagsusulit ng

iba’t-ibang paaralan at ng ilanmang beses. Ang pagpasa ng mga ito ay di nahuhulugan ang pilitang

pagpasok sa paaralan.

○AO type Entrance Exams – Ang estudyante ay maaaring mapili hindi base sa written exam pero base sa

sa kanyang High School grade, interbyu, pagsasalaysay, pagsulat ng essay at iba pa.

Maaring magkaiba ang patakaran para sa mga nagsisibalikang estudyante, mga banyaga at iba pang

bukod-tanging sitwasyon. Mainam na makipag-usap sa guro o ng tagapagpayo at magsaliksik ng lubusan

ukol sa napiling paaralan.

Page 24: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

24

Para sa mga nais maghanap ng trabaho, may dalawang opsyon.

(1) Paghanap ng trabaho sa pamamagitan ng inyong paaralan

Karaniwang pinapadala ng mga kompanya ang mga anunsyo ng mga bakanteng posisyon (kasama ang

listahan ng mga tungkulin, ang posibleng sahod at iba pa) unang-una sa mga mataas na paaralan.

Para sa ganitong paraan

1 Masusing saliksikin ang kalagayan ng bawat kompanya.

Importante na basahin ng maigi ang anunsyo.

2 Pag-usapan tungkol dito sa mga magulang o tagapag-alaga at guro.

Nababagay ba ang trabaho para sa inyo? Makakatagal ka ba sa trabahong ito batay sa mga tungkulin ng

trabaho at ang sariling sitwasyon sa bahay. Ang mga ito ay halimbawa ng mga tanong na dapat pag-isipan.

3 Bisitahin ang kompanya na gusto ninyong pasukan

Masmainam na tingnan mismo ang loob ng kompanya kaysa umasa lamang sa anunsyo.

4 Piliin ang kompanyang nais ninyong pasukan

Matapos na bisitahin, saliksikan at pag-usapan, piliin ang kompanyang nais ninyong pasukan.

Ipagpaalam sa guro o tagapagpayo ng paaralan ang inyong intensyon at sila ang maglalakad ng

aplikasyon para sa inyo.

5 Kunin ang pagsusulit ng kompanya

Alamin ang mga detalye tungkol sa pagsusulit (oras, araw, lokasyon) mula sa inyong guro. Pagkapasa nito

sigurado na ang inyong pagpasok sa kompanya. Magkaiba ang pagsusulit ng bawat kompanya

Subalit ang karamihan ay may kasamang panayam pa.

【Mga dapat alahanin sa pagkuha ng pagsusulit】

・Maghanda ng mapa at tanungin ang mga detalye tungkol sa lokasyon ng pagsusulit. Kung ito ay

magaganap sa isang lugar na hindi ninyo kabisado, mainam na bisitahin muna bago ng araw na kailangan

itong kunin.

・Lumuwas ng bahay ng maaga at maniguradong makarating ng mahigit sa 30 minuto bago magumpisa ang

pagsusulit.

・Alamin kung magkano ang gagastusin sa pagpunta doon. At magdala ng dagdag na pera para sa di

inaasahang pangyayari.

・Maging maayos sa hitsura at pananamit sa pagdating sa lugar ng pagsusulit. Mas mainam na suotin ang

uniporme ng paaralan kung mayroon.

・Bantayan ang pagsasalita. Halos lahat ng tao sa kompanya ay nakakatanda kaysa sa iyo. Huwag kalimutan

na magsalita ng kagalang-galang.

・Hanggang sa maaari, hingin ang tulong ng mga guro sa paghahanda. Magsanay sa pagsagot ng posibleng

tanungin sa panayam kasama nila.

※ May mga eskuwelahan na nakakatanggap ng maraming anunsyo, at iba ay kakaunti lamang. Kung

wala kayong mahanap na kompanya na nais ninyong pasukan sa mga anunsyo na pinadala sa

eskuwelahan ninyo, mainam na puntahan ang pampublikong ahensya ng pagtratrabaho sa inyong lugar.

Mga hindi mag-aaral at karaniwang mamamayan ay maari din maghanap ng trabaho sa

pamamagitan nito

Hello Work

Page 25: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

25

(2) Paghanap ng trabaho gamit ang kakilala

Maari ring maghanap ng trabaho sa pamamagitan ng mga kakilala. May mga pagkakataon na ang mga taong

kilala ninyo ay ipapakilala kayo sa mga bakante. Ngunit huwag isaalang-alang ang lahat sa kanila lamang.

Magtanong ng angkop na tanong tungkol sa trabaho at kalagayan ng kompanya. Importante na intindihin ng

lubusan ang papasukan.

Importanted din na ang magpapakilala sa trabaho ay isang tao na kilala mo o kilala ng inyong pamilya

ng mabuti. Gayunpaman, marapat na humingi ng payo ng guro.

Page 26: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

26

13. Mga Kagamitang Ginagamit sa Eskwela TOP

Kagamitan Paliwanag

Panulat Ginagamit sa klase ng wikang bansa (Hapon) at kaligrapiya. Ang brush ay

ginagamit sa pagsulat ng letra.

Ruler (naka-

sentimetro) Para sa matematika at aritmetika. Sinusukat ang haba ng mga bagay.

Tatsulok Ginagamit sa klase sa matematika at aritmetika.

Kumpas Ginagamit sa klase ng matematika, aritmetika at Arts. Pang-guhit ng bilog.

Protraktor Ginagamit sa klase sa matematika at aritmetika. Sinusukat ang grado ng

anggulo.

Silindro Karaniwang ginagamit sa klase ng musika para sa mababang antas ng

elementarya.

Kastanyedas Karaniwang ginagamit sa klase ng musika para sa mababang antas ng

elementarya.

Silindro na may

teklada

Karaniwang ginagamit sa klase ng musika para sa mababang antas ng

elementarya.

Rekorder (plauta) Ginagamit tuwing klase sa musika.

Lalagyan Kung saan tinatago ang sariling gunting, pandikit atbp.

Gunting Para sa klase sa Arts and Crafts.

Pandikit Para sa klase sa Arts and Crafts.

Iskats teyp Para sa klase sa Arts and Crafts.

Kraypas Para sa klase sa Arts and Crafts.

May kulay na mga

lapis Para sa klase sa Arts and Crafts.

Akwarela Para sa klase sa Arts and Crafts.

Pait Para sa klase sa Arts and Crafts.

Gamit sa pananahi Para sa klase sa karunungang pantahanan. Kasama ang karayom, sinulid,

gunting atbp.

Laktaw-lubid Ginagamit tuwing klase sa P.E.

Uniporme (pang-

tag-init at tag-lamig)

Ang takdang pang-araw-araw na suot para sa paaralan. May mga eskuwela na

walang tinatakdang uniporme.

Bota Hindi para sa loob ng paaralan. Iuwi isang beses bawat linggo para linisin.

Mainam rin na magkaroon ng sarili nitong lalagyan.

Bag, dagdag na bag Ang mga elementarya ay gumagamit ng backpack (randoseru).

Ang mga nasa gitna at mataas na paaralan ay may sariling takdang uri ng bag.

P.E. uniporme

(pang-tag-init at tag-

lamig)

Sinusuot tuwing klase sa P.E. upang bigyan ng kalayaan ng pagkilos.

Karamihan ng paaralan ay may takdang disenyo.

P.E. sapatos Sinusuot sa loob ng himnasyo.

Kasuotang

panglangoy, swim

cap

Ang mga ito ay sinusuot tuwing klase sa paglangoy tuwing tag-init. Bawat

paaralan ay may takdang kasuotang panglangoy at takip sa ulo.

Tuwalyang panligo Ginagamit tuwing klase sa paglangoy.

Page 27: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

27

Bag pang swimming Nabibitbit na plastik na bag kung saan linalagay ang nabasa na tuwalya at

panglangoy.

Lalagyan ng inumin

Dalhin sa tag-init at kapag may iskursyon. Lagyan ng tsaa. (Huwag lagyan ng

juice o matamis na tsaa.)

Chopsticks Ginagamit tuwing tanghalian

Epron, takip sa ulo,

takip sa mukha

Sa elementarya, ito ay isinusuot ng mga batang namamahagi ng tanghalian

hinanda ng eskuwelahan, at tuwing klases sa karunungang pantahanan. Ang

mga mag-aaral sa gitna at mataas na paaralan ay sinusuot din ang mga ito

tuwing klase sa karunungang pantahan.

Sipilyo, tasa

Ginagamit pagkatapos ng tanghalian, tuwing ang lahat ay nagsisipilyo ng

kanilang ngipin.

Karaniwang dala ng mga estudyanteng elementarya.

Page 28: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

28

14 Ang programa ng paaralan at munisipyo ukol sa pagsalin TOP

Kung sakaling hindi bihasa ang bata sa wikang Hapon (kapapasok o kalilipat lamang sa paaralan), may

eskuwelahan ng isang tagapagsalin ay maaring makisali sa klase ng bata. Ito ay angkop sa mga elementarya,

gitnang paaralan at high school na mga bata.

Maliban dito, may pagkakataon na ang tagapagsalin ay maari din sumama sa mga magulang o ang mga

tagapag-alaga ng bata sa okasyon na kinakailangan nilang bumisita sa eskwelahan, katulad ng tuwing

magpupulong ang mga magulang at guro.

Sa kasalukuyan, mahirap makisali ang tagapagsalin sa mga klase ng kindergarten. Ngunit maari pa rin nilang

samahan ang mga magulang sa mga pagpupulong.

Itong patakaran ay maaring umiba depende sa lokasyon ng inyong tirahan. Kung kinakailangan na ang mga

magulang mismo ang maghanap ng tagapagsalin at kung hanggang saan sila maaring makisali. Ipagpaalam

sa eskwelahan sa panahon ng pagmatrikula kung kinakailangan ang tagapagsalin ay makisali sa klase. Kung

kinakailangan ang tagapagsalin sa ibang okasyon, ipagpaalam sa eskwelahan o sa guro pagsapit ng

pangangailangan.

Pampook na patakaran ukol sa mga tagapagsalin

Depende sa lugar, may mga pandaigdigang organisasyon na maaring magpadala ng mga tagapagsalin.

Maraming NGO at NPO na kompanya ay nagpapadala din ng tagapagsalin.

Ang serbisyo ay umiiba sa bawat ahensya, ngunit meron mga tagapagsalin na maaring samahan kayo kung

kinakailangan na bumisita sa ospital o sa munisipyo. Maari rin silang pakiusapan na mag-salin ng mga

dokyumento na mahalaga para sa mga transakyon sa munisipyo. Para sa karagdagang kaalaman, paki-

konsulta ang listahan ng mga tanggapan.

Page 29: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

29

15 Listahan ng mga pang-internasyonal na paaralan TOP

Mga Magkakaibang Paaralang Bokasyonal

Pangalan ng Paaralan Lokasyon Telepono

(Osaka Chūka Gakkō)

Osaka Chinese na Paaralan

〒556-0012 1-8-13 Shikitsuhigashi, Naniwa-

ku, Ōsaka-shi 06-6649-6849

(Osaka Chōsen Kōkyū Gakkō)

Osaka Koreanong Mataas na Paaralan

〒578-0984 2-18-26 Hishie, Higashiōsaka-

shi 072-963-3481

(Nakaosaka Chosen Shochūkyū Gakkō)

Gitnang Osaka Koreanong Elementarya

at Gitnang Paaralan

〒537-0021 3-17-6 Higashinakamoto,

Higashinari-ku, Ōsaka-shi 06-6981-8981

(Higashi Osaka Chōsen Chūkyū Gakkō)

Silangang Osaka Koreanong Gitnang

Paaralan

〒578-0984 2-18-26 Hishie, Higashiōsaka-

shi 072-963-0991

(Kita Osaka Chōsen Shochūkyū Gakkō)

Hilagang Osaka Koreanong Elementarya

at Gitnang Paaralan

〒533-0015 1-5-19 Ōsumi,

Higashiyodogawa-ku, Ōsaka-shi 06-6328-6794

(Minami Osaka Chōsen Shokyū Gakkō)

Timog Osaka Koreanong Paaralang

Elementarya

〒559-0011 1-11-1 Kitakagaya, Suminoe-ku,

Ōsaka-shi 06-6685-6505

(Higashi Osaka Chōsen Shokyū Gakkō)

Silangang Osaka Koreanong Paaralang

Elementarya

〒577-0845 2-4-22 Teramae-chō,

Higashiōsaka-shi 06-6728-4202

(Osaka Chōsen Daiyon Shokyū Gakkō)

Osaka ika-4 na Koreanong Paaralang

Elementarya

〒544-0034 4-9-22 Momodani, Ikuno-ku,

Ōsaka-shi 06-6712-8833

(Ikuno Chōsen Shokyū Gakkō) Ikuno

Koreanong Paaralang Elementarya

〒544-0012 3-14-16 Tatsuminishi, Ikuno-ku,

Ōsaka-shi 06-6758-0848

(Jōhoku Chōsen Shokyū Gakkō)

Jōhoku Koreanong Paaralang

Elementarya

〒535-0022 6-8-4 Shinmori, Asahi-ku,

Ōsaka-shi, 06-6951-3221

(Osaka Fukushima Chōsen Shokyū

Gakkō)

Osaka Fukushima Koreanong Paaralang

Elementarya

〒555-0033 6-2-3 Himeshima,

Nishiyodogawa-ku, Ōsaka-shi 06-6473-8487

International School sa Osaka ng

Kwansei Gakuin

http://www.senri.ed.jp/

〒562-0032 4-4-16 Onoharanishi, Minoo-shi 072-727-5050

Osaka YMCA Paaralang Internasyonal

http://www.oyis.org

〒531-0071 6-7-34 Nakatsu, Kita-ku, Ōsaka-

shi 06-6345-1661

(Korea Kokusai Gakuen)

Korea International School

http://www.kiskorea.org/

〒567-0057 2-13-35 Toyokawa, Ibaraki-shi 072-643-4200

Page 30: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

30

Mga pribadong paaralang na may maraming banyagang mag-aaral (Batas ng Paaralang Edukasyon Artikulo

1)

Pangalan ng paaralan Lokasyon Telepono

(Kongo Gakuen

Sho/Chū/Kōtō Gakkō)

Kongo Elementarya/Gitna/Mataas na

Paaralan

http://www.kongogakuen.ed.jp/

〒559-0034 2-6-10 Nankoukita Suminoe-ku

Ōsaka-shi 06-4703-1780

(Hakutou Gakuin Kenkoku

Yō/Sho/Chū/Kōtō Gakkō)

Baekdu Hagwon Pundasyon ng

Edukasyon

Kinder/Elementarya/Gitna/Mataas na

Paaralan http://www.keonguk.ac.jp/

〒558-0032 2-3-13 Oriono, Sumiyoshi-ku,

Ōsaka-shi 06-6691-1231

Page 31: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

31

16 Mga klase sa wikang hapon sa loob ng paaralan at sa komunidad TOP

Sa mga elementarya at gitnang paaralan, maraming lugar sa Osaka ay nagbubukas ng mga klase sa wikang

Hapon para sa mga nais matuto. Ibaal o sa munisipyo. Maari rin silang pNgunit, ang karamihan ay makikita

sa loob ng paaralan mismo. Tuwing mga oras ng klase na mahirap intindihin (katulad ng Pambansang wika

o Araling Panlipunan) gawa ng kakulangan sa pag-intindi ng wikang Hapon, iniilipat ang mga mag-aaral na

nahihirapan sa ibang silid-aralan (o kaya sa ibang paaralan) para sa oras ng klaseng na iyon lamang, at

kasama ang ibang ka-baitang ay nag-aaral ng wikang Hapon.

Sa mga lugar na ganitong uri ng klase ay hindi hinahandog, tuwing oras ng Pambansang wika o anumang

mahirap na klase, ang mga mag-aaral ay linilipat sa ibang silid-aralan kung saan sila ay tinuturuan ng dahan-

dahan ng ibang guro upang sila ay makapagunawa. Maari din itong maganap pagkatapos ng regular na klase

o tuwing bakasyon.

Mangyaring bigyan pansin na ang laman at kadalasan ng mga klase sa wikang Hapon ay magkaiba sa bawat

pook (o sa bawat paaralan). Marapat lamang na makipag-ugnay muna sa guro.Ang mga klase sa wikang

hapon ay karaniwang hindi hinahandog sa mga mataas na paaralan.

Mga klase sa wikang hapon sa inyong lokalidad

Sa bawat lokalidad sa Osaka, maaring dumalo sa mga klase sa wikang Hapon na itinatatag ng mga Samahan

ng Pandaigdigang Pagpapalitan at mga ka-uri nito.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga klase, pumunta dito:

http://www.call-jsl.jp/

Page 32: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

32

17 Saan makakapagkonsulta tungkol sa mga problema sa pamumuhay, pagtratrabaho,

pagpapagamot at Edukasyon (Listahan ng mga opisina) TOP

Pamumuhay

Pangalan Lokasyon Telepono Wika Oras

Pagpayo sa mga

Banyaga sa Osaka

*“Mga pangunahing

kaalaman sa

pamumuhay sa Osaka”

Isang gabay na

naglalaman ng iba’t-

ibang impormasyon ukol

sa pamumuhay sa

Osaka.

Inilathala ng: Osaka

Foundation of

International Exchange

Pampublikong

Organisasyon)

5F MyDome Osaka,

2-5 Honmachibashi,

Chuo-ku, Osaka-shi

sa loob ng

Pandaigdigang

Pundasyon ng

Prepektura ng Osaka

(OFIX)

(Pampublikong

Organisasyon)

06-6941-2297 Ingles, Chinese,

Koreano, Thai,

Portuges, Espanyol,

Pilipino, Vietnum,

Bahasa Indonesia,

Nepali, Hapon

Lunes at Biyernes

(maliban sa holiday)

9:00-20:00

Martes, Miyerkules at

Huwebes (maliban sa

holiday)

9:00-17:30

Pangalawa at pang-

apat na Linggo

13:00-17:00

Sentro ng pandaigdigang na

pakikipag-ugnayan ng Osaka

Sentro ng impormasyon

Tanggapan ng

impormasyon

8-2-6 Uehonmachi,

Tennoji-ku, Osaka-

shi (sa loob ng

Pandaigdigang

Bahay ng Osaka)

(Pampublikong

Organisasyon)

06-6773-6533 Ingles, Chinese,

Koreano,

Thai, Portuges,

Indonesiano,

Espanyol ,Pilipino,

Vietnum, Hapon

Lunes-Biyernes

9:00-19:00

Sabado, Linggo at

holiday

9:00-17:30

(Maliban sa

katapusan at simula

ng taon)

Mga problema ng manggawa at estado ng pagiging residente

Pangalan Lokasyon Telepono Lenguahe Oras

Sentro ng Pagpayo

para sa mga

Banyagang

Manggagawa

(Osaka Labor Bureau)

4-1-67 Otemae, Chuo-ku,

Osaka-shi

9F Osaka Godo Chosha

No.2 hall, sa loob ng

dibisyon ng Kawanihan ng

mga Pamantayan sa

Paggawa - Tanggapan ng

Tagapagmahala sa Lungsod

ng Osaka

06-6949-6490 Para sa mga

problema ng

manggawa.

・Ingles

・Chinese

・Portuge

Ingles: Lunes,

Miyerkules at Biyernes

(maliban sa pang-apat

na Lunes)

Intsik: Miyerkules

Portuges: Miyerkules,

Huwebes

9:00 - 17:00

Page 33: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

33

Tanggapan ng

Imigrasyon ng Osaka

(Sentro ng

Impormasyon para sa

mga Banyagang

Residente)

1-29-53 Minami-Kohoku

Suminoe-ku, Osaka-shi

0570-013904 Problema sa

pagiging

residente

・Ingles

・Chinese

・Espanyol

・Koreano

・Weekday

8:30-17:15

Center ng Serbisyo

para sa Banyagang

Manggagawa sa

Osaka

Pampublikong

Ahensya ng Empleyo

(Hello Work)

16F Hankyu Grand Bldg., 8-

47 Kakuda-cho, Kita-ku,

Osaka-shi

06-7709-9465 (Pagpayo ukol

sa trabaho)

Ingles、

Chinese、

Portuges

Espanyol

・Lunes-Biyernes

10:00-18:00

Maliban sa Sabado,

Linggo, katapusan at

simula ng taon

Makipag-ugnayan

lamang tungkol sa oras

na may interpreter.

Tanggapan ng

Karapatang Pantao ng

mga Dayuhan sa loob

ng Legal Affairs

Bureau ng Osaka

Pangalawang

magkasamang gusali ng

pambatas na pamahalaan

ng Osaka 2-1-17 Tanimachi,

Chuo-ku, Osaka-shi

0570-090911 Chinese

Ingles

Koreano

Filipino

Portuges

Vietnamese,

Hapon

9:00-17:00

Weekday (maliban sa

katapusan at simula ng

taon)

Pagkonsultang Medikal

Pangalan Telepono Serbisyo Lenguahe Oras

Gabay sa medikal na

impormasyon para sa

mga banyaga

Tanggapan ng

Lalawigan ng

Osaka para sa

Alangang

pangkalusugan

06-6941-0351

Talaan ng Medikal

na Impormasyon

para sa Lalawigan

ng Osaka

Ingles

Chinese

Timog Koreano -Hilagang

Koreano

Espanyol, Portuges

Hapon

http://www.pref.osaka.

lg/iryo/medicalinfo/

Edukasyon

Pangalan Lokasyon Mga numero Karagdagang komento

Konseho ng Pananaliksik para

sa Pagpapaaral ng mga

Banyaga ng Lalawigan ng

Osaka

FAX:050-3383-2683

Mail:

[email protected]

Konseho ng Pananaliksik para

sa Pagpapaaral ng mga

Banyaga ng Lungsod ng Osaka

TEL:090-3847-2420

Page 34: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

34

Konseho ng Pananaliksik para

sa Pagpapaaral ng Banyaga sa

mga Paaralan ng Osaka

TEL:072-299-9000

FAX:072-293-2859

Mail:

[email protected]

Bureau of Education ng

lalawigan ng Osaka

2 Ootemae, Chuo-

ku, Osaka-shi

06-6941-0351

(Panglalawigang

Tanggapan)

Kinabukasan, mga

oportunidad sa

trabaho. Dibisyon ng

High School , Grupo

sa pagpayo sa mga

estudyante

(ekstensyon 3432)

Paglipat ng eskwela,

pasukan pagsusulit

atbp. Dibisyon ng High

School, Grupo ng

Usaping

Pangpaaralan

(ekstensyon 3420)

○Mga sentro ng kapakanan ng mga bata at pamilya, Mga sentro para sa pagpayo ng mga bata

Sa pamamagitan ng Batas para sa Kapakanan ng Kabataan, mga sentro ng pagpayo ay itinayo bilang

pangunahing institusyon para sa kapakanan ng mga kabataan sa mga pangunahing rehiyon ng Japan, at

pati rin sa mga pangunahing lungsod. Noong 1994, ang mga sentro sa Osaka ay dumaan sa pagbago ng

istruktura, pagpalit ng pangalan at iba’t-ibang pagtatalakay ukol sa kapakanan ng mga bata at ng mga

pamilya.

■Pagpayo sa mga bata

Mga sentro ng pagpayo sa mga bata

Alinsunod sa Batas ng Kapakanan ng mga Bata, ang mga sentro ng pagpayo ng mga bata, bilang katawan

ng pamamahala ng nabanggit na batas, ay naghahandog ng libreng eksaminasyong medikal, pagpapagamot,

at pati mga pansamantalang tagapag-alaga

- Ang mga sentro ay nagkikipagkonsultasyon sa pamilya at ibang sektor ng lipunan tungkol sa lahat ng

problema may kaugnayan sa mga bata.

- Sa pagsusuri ng lipunan base sa mga pagtatanong ng Tanggapan ng Kapakanang Pambata, sa

pagsusuring sikolohikal ng mga eskperto, eksaminasyon ng mga propesyonal sa larangan ng medisina, at

iba pang mga komprehensibong pagsusuri, ay mga sentro ay layunin ang paghanap ng lutas para sa mga

problema na may kaugnayan sa kapakanan ng bata, at pati na rin ng mga pamilya.

- Kung kinakailangan, ang mga bata ay maaring gamitin o manatili sa mga sentro, o kaya’y ipagkatiwala sa

mga tagapag-alaga o bagong mga magulang. Ang mga sentro ay nagpaplano para sa mabuting paglalaki ng

mga bata.

- Kung magkaroon ng pangangailangan para sa isang panamantalang tagapag-alaga, makakapaglaan ang

mga sentro ng ito.

- Ang mga sentro ay tumutulong sa maagang pag-unlad ng katalinuhan ng mga bata at nagpupulong para

sa mga paraan na makakamtan ito.

Page 35: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

35

Pangalan ng sentro Lokasyon, Telepono Karagdagang Komento

Sentro sa Pagpayo ng

mga Bata (para sa mga

bata lamang)

0120(728)525

(walang bayad)

(Bukas buong taon)

Osaka chuo Sentro ng

Kapakanan ng mga Bata

at Pamilya

28-5 Yasaka-chou, Neyagawa-

shi 〒572-0838

072(828)0161

Para lamang sa mga sumusunod na lungsod:

Moriguchi, Hirakata, Neyagawa, Daitou,

Kadoma, Shijounawate, Katano

Ikeda Sentro ng

Kapakanan ng mga Bata

at Pamilya

9-17 Masumi-chou Ikeda-shi〒

563-0041

0727(51)2858

Para sa mga sumusunod na lungsod:

Toyonaka, Ikeda, Minoo, Toyono-chou,

Nozechou

Suita Sentro ng

Kapakanan ng mga Bata

at Pamilya

19-3 Deguchi-chou Suita-shi〒

564-0072

06(6389)3526

Para sa mga sumusunod na lungsod: Suita,

Takatsuki, Ibaraki, Settsu, Shimamoto-chou

East Osaka Sentro ng

Kapakanan ng mga Bata

at Pamilya

1-7-4 Eiwa, Higashi Osaka-shi

〒577-0809

06(6721)1966

Para sa mga sumusunod na lungsod: Higashi

Osaka-shi, Yao, Kashiwara

Sakai City Sentro ng

Konsulta ng mga Bata

4-3-1 Nakamachi, Asahigaoka,

Sakai- ku, Sakai-shi 〒590-0808

072-245-9197

Para sa mga sumusunod na lungsod: Sakai

Tondabayashi Sentro ng

Kapakanan ng mga Bata

at Pamilya

Minami Kawachi Sentro ng

Mamamayan (sa loob ng gusali),

2-6-1 Kotobuki-chou,

Tondabayashi-shi

〒584-0031

0721(25)1131

Para sa mga sumusunod na lungsod:

Tondabayashi, Kawachi Nagano, Matsubara,

Habikino, Fujiidera, Osaka Sayama, Taishi-

chou, Kanan-chou, Chihaya Akasaka-mura

Kishiwada Sentro ng

Kapakanan ng mga Bata

at Pamilya

7-30 Miyamae-chou, Kishiwada-

shi 〒596-0043

072(445)3977

Para sa mga sumusunod na lungsod: Izumi-

Otsu, Izumi, Takaishi, Kishiwada, Izumisano,

Kaiduka, Sennan, Hannan, Kumatori-chou,

Tajiri-chou, Tadaoka-chou, Misaki-chou

Osaka City Sentro ng

Konsulta ng mga Bata

1-17-5 Morinomiya Chuo, Chuo-

ku Osaka-shi 〒540-0003

06-4301-3100

Siyudad ng Osaka

Osaka City Sentro ng

Konsulta ng mga Bata

1-17-5 Morinomiya Chuo, Chuo-

ku Osaka-shi 〒540-0003

06-4301-3100

Lungsod ng Osaka (Dalawampung Ku

maliban sa Abeno-ku, Sumiyoshi-ku,

Higashisumiyoshi-ku, Hirano-ku)

Sentro ng Konsulta ng

mga Bata sa Timog na

bahagi ng Osaka City

6-2-55 Kirenishi, Hirano-ku,

Osaka-shi 〒547-0026

06-6797-1511

Lungsod ng Osaka (Abeno-ku, Sumiyoshi-ku,

Higashisumiyoshi-ku, Hirano-ku)

Page 36: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

36

18 Ang Sistema ng pagturo ng pambokasyon sa eskwela (Osaka Prefecture Human

Resources Bank) TOP

Sa Osaka mayroong sistema na tinatawag na bangko ng yamang tao para sa pagtulong sa mga paaralan.

Itong sistema ay talaan ng mga tao na aktibo sa iba’t-ibang larangan na makakapagturo ng tanging

karunungan sa mga bata sa mga paaralan.

Sa pamamagitan ng sistemang ito, marami na ngayon ang aktibo sa mga paaralan ng mga munisipyo at ng

lalawigan.

http://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/jinzai/index.html

Page 37: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

37

19 Lugar kung saan makakakuha ng imporasyon tungkol sa trabaho (Listahan ng Hello work)

TOP

Dito ay kung saan ang mga taong nais maghanapbuhay ay ipapakilala sa mga trabaho.

Ang sumusunod ay ang mga pampublikong ahensiya ng pagtatrabaho sa Osaka.

Lokalidad Numero ng

Telepono Zip Kowd Lokasyon

Hello Work Osaka Higashi 06-6942-4771 540-0011 1F-3F Pip Bldg., 2-1-36 Nouninbashi, Chūō-ku,

Ōsaka-shi

Hello Work Umeda 06-6344-8609 530-0001 16F, No.2 building, 1-2-2 Umeda, Kita-ku,

Ōsaka-shi

Hello Work Osaka Nishi 06-6582-5271 552-0011 1-2-34 Minami Ichioka, Minato-ku, Ōsaka-shi

Hello Work Abeno 06-4399-6007 545-0004 1-4-2 Fuminosato, Abeno ku, Osaka shi

Abeno Wakamoto Hello Work

(10F ng Lucias office) 06-6631-1675 545-0052

10F, Abeno Lucias Building, 1-5-1 Abenosuji,

Abeno-ku, Ōsaka-shi

Hello Work Yodogawa 06-6302-4771 532-0024 3-4-11 Jūsōhon-machi, Yodogawa-ku, Ōsaka-

shi

Hello Work Fuse 06-6782-4221 577-0056 4F AEON Fuse Ekimae branch, 1-8-37 Chodo,

Higashi Osaka-shi

Hello Work Sakai 072-238-8301 590-0078

The 1st to 3rd floor of Sakai district

Goudouchousha, 2-29, Minami-Kawaramachi,

Sakai-ku, Sakai-shi

Hello Work Sakai Higashi Ekima

Office 072-238-8305 590-0028

9F Takashimaya Sakai Ten, 59

Mikunigaokamiyukidori, Sakai-ku, Sakai-shi

Hello Work Kishiwada 072-431-5541 596-0826 1264 Zakuzaichō, Kishiwada-shi

Hello Work Ikeda 072-751-2595 563-0058 12-9 Sakaehon-machi, Ikeda-shi

Hello Work Izumiōtsu 0725-32-5181 595-0025 TEXPIA OSAKA 2F

22-45 Asahi-chō, Izumiōtsu-shi

Hello Work Fujiidera 072-955-2570 583-0027 3F DH Fujiidera Ekimae Bldg. 2-10-18 Oka

Fujiidera-shi

Hello Work Hirakata 072-841-3363 573-0031 6F VIE. ORNER, AEON Hirakata Branch, 7-1

Okamoto-cho, Hirakata-shi

Hello Work Izumisano 072-463-0565 598-0007 2-1-20 Ue-machi, Izumisano-shi

Hello Work Ibaraki 072-623-2551 567-0885 1-12 Higashichūjō-chō, Ibaraki-shi

Hello Work Kawachinagano 0721-53-3081 586-0025 7-2 Shōei-chō, Kawachinagano-shi

Hello Work Kadoma 06-6906-6831 571-0045

2F, Hall ng Commerce-and-industry ng

Moriguchi-Kadoma, 6-4 Tonoshima-chō,

Kadoma-shi

Osaka Employment Service

Center for Foreigners 06-7709-9465 530-0017

16F Hankyu Grand Building, 8-47 Kakuda-cho,

Kita-ku, Osaka-shi

Page 38: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

38

20 Bukod sa mga karaniwang klase sa mataas na paaralan, mayroong mga paaralan na

naghahandog ng dalubhasang karunungan at pagsasanay sa kakayahan

(Pagkuha ng kasanayan para makapagtrabaho) TOP

◆Mga Paaralan ng Dalubhasang Pagsasanay (Koutou Shokugyou Gijutsu Senmonkou)

Ito ay mga institusyon na nagaalay ng iba’t-ibang pagsasanay na may kaugnayan sa pagtrabaho ng

maikling panahon ng kalahating taon hanggang 2 na taon at kung saan makakakuha ng dalubhasang

karunungan at kakayahan.

Maaring idaan ang aplikasyon sa mga pampublikong ahensiyang pantrabaho (Hello Work!).Sa Osaka,

mayroong 6 na ganitong uri ng paaralan, kasama ang Paaralan para sa Pag-unlad ng Pantrabahong

Kakayahan ng mga may Kapansanan ng Osaka.

Techno Center Minami-Osaka 072-553-3005

Techno Center Kita (North) Osaka 072-808-2151

Techno Center Higashi (East) Osaka 072-964-8836

Techno Center Yuuhigaoka 06-6776-9900

Paaralan para sa Pag-unlad ng Pantrabahong

Kakayahan ng mga may Kapansanan ng Osaka 072-296-8311

※Para sa karagdagang impormasyon maari lamang makipagkonsulta sa inyong guro o tagapayo ng

inyong eskuwela.

◆ Kolehiyong Pang-teknolohiya (Koutou Senmon Gakkou)

Ito ay mga paaralan na sumisikap na paunlarin ang kakayahan na kinkailangan sa trabaho sa paghandog

ng mga napaka-komprehensibong kurso. Sila ay nakatuon sa mga kurso na may kinalaman sa industriya.

Pagkalipas ng 5 taon maaring makapagtrabaho ang mga nagsipagtapos bilang propesyonal na inhinyero o

pumasok sa mga unibersidad.

Sa Osaka nariyan ang (Osaka Furitsu Daigaku Kougyou Koutou Senmon Gakkou) o ang Kolehiyong

Pangteknolohiya ng Lalawigan ng Osaka na mayroong 5 taong sistema.

◆Mga walang kategoryang paaralan at mga paaralang teknikal

○ Mga walang kategoryang paaralan (Kakushu Gakkou)

Ang mga ito ay mga institusyong pang-edukasyon kung saan ang kakayahan at mga katangian na

kailangan upang maging isang mapakanikanibangang miyembro ng lipunan sa maiksi lamang na panahon.

Ang mga kurso ay karaniwang tumatagal ng isang taon lamang.

Mga kurso: Pagpapaganda at pag-ayos ng buhok, Pagluluto atbp.

○ Mga paaralang Teknikal (Senshuu Gakkou)

Ang mga ito ay mga paaralan kung saan pumapasok ang mga nagtapos ng gitnang paaralan at

sumusunod ng ordinaryong kurikulum ng mataas na paaralan na may karaniwang klase at may

karagdagang mga pang-dalubhasang klase. Pinagsasama nila ang pagsasanay sa kakayahan at sa

pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga mataas na paaralan, makakatanggap din ang mga estudyante

ng high school diploma.

Mga kurso: Pagsasanay sa Komputer, Pagpapaganda at pag-ayos ng buhok, Karunungang pantahan, mga

banyagang wika, pag-ayos ng sasakyan atbp.

Page 39: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

39

21 Ano na pagkatapos ng gitnang paaralan? Malapit na kaming umuwi sa bansa namin.

(Career ng bata) TOP

Q1. Ang aking anak ay malapit nang magtapos ng gitnang paaralan. Ano ang maari niyang gawin

pagkatapos?

A. Sa Japan, pagkatapos ng gitnang paaralan, ang landas ay nahahati sa dalawa. Sa mas mataas na

pag-aaral o ang paghanap ng trabaho.

Para sa mas mataas na pag-aaral, nariyan ang high school, mga kolehiyo ng teknolohiya, mga tanging

pagsasanay na paaralan at iba pa. Mamili pagkatapos lamang na payuhan ng inyong guro. Ang sinoman

ay marapat lamang dumaan ng gitnang paaralan bago makapagtrabaho kaya marapat lamang na makipag-

usap sa guro bago magpasya. Tingnan ang pahina para sa mga detalye tungkol sa “Pagkatapos ng

Middle School”.

Q2. Hindi namin alam kung kailan kami makakabalik sa bansa namin. Kung kukuha ng mas

mataas na pag-aaral ang anak ko dito sa Japan, kikilanlin ba ang lahat ng kanyang nakamit na pag-

aaral pagbalik namin?

A. Magkaiba ang bawat sistema ng edukasyon ng bawat bansa. Subalit ang karamihan ay kikilanlin ang

natanggap niyang pag-aaral. Kung kulang ang bilang ng taon ng pag-aaral

kulang ang bilang ng mga kursong dinaanan, kailangang kunin ng bata ang natitira pagbalik sa sarili

ninyong bansa. http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21636/00000000/05_H29FILIPINO.pdf

Q3. Gusto kong ipadala ang anak ko sa mataas na paaralan pero nag-aalala ako na kukulangin kami

ng pera.

A. Sa Japan mayroon mga organisasyon na namimigay ng iskolarsip. Maari nilang ipautang ang

kailangang halaga para sa pagpasok ng mataas na paaralan, kolehiyo o paaralang bokasyonal. Ang

pinautang na halaga ay binabayaran matapos mag-aral ang estudyante at maari nang magtrabaho.

Ang paraan ng pagbayag ng utang ay magkaiba para sa bawat orginasasyon. Para sa mga mataas na

paaralan, nariyan ang Osakafu Ikuei Kai (Ang asosayon pang-iskolarsip ng lalawigan ng Osaka). Tingnan

ang pahina para sa mga detalye “tungkol sa scholarship”.

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/21636/00000000/05_philipino_h30.pdf

Q4. Ano dapat ang isuot para sa eskuwela?

A. Karaniwang ang mga estudyante sa gitnang at mataas na paaralan ay nagsusuot ng uniporme bago

pumunta sa eskuwela. Ang bawat eskwela ay may sariling takdang uniporme. Ang para sa tag-lamig ay

karaniwang sinsuot mula umpisa ng Oktubre hanggang dulo ng Mayo. Ang para sa tag-init ay sinusuot

mula umpisa ng Hunyo hanggang dulo ng Setyembre.Sa kabilang dako, ang mga paaralang elementarya

ay walang takdang uniporme. Mas mainam kung susuot ang bata ng nakakabigay ng kalayaan ng pagkilos.

Q5. Kailangan ko bang gumawa ng baon para dalhin sa eskuwela?

A. Sa mga paaralang elementarya, may tanghalian na hinahanda ng paaralan mismo na sabay-sabay

kinakain ng mga bata. Sa gitnang paaralan, may mga paaralan naghahanda ng tanghalian. May paaralang

Page 40: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

40

nagbibigay ng tanghalian sa lahat ng estudyante, meron ding paaralan na binibigyan lamang ang sinumang

nag-aplay para sa tanghalian. Kung hindi naghahanda ang paaralan ng tanghalian, kinakailangang pagdala

ng baon. Kung hindi makakapagdala ng baon, bumili ng tinapay at dalhin ito sa paaralan. May paaralan

ding nagbebenta ng tinapay. Karamihan sa mataas na paaralan ang kailangang magdala ng baon. May

mga eskwela na may sariling kantina kung saan maaring bumili ang mga estudyante ng pangtanghalian o

ng makakain.

Sa Japan, maraming paaralan ang hindi pinapahintulutan ang mga estudyante na lumabas ng kampus

bago ng oras ng pag-uwi. Dahil dito, dapat lamang na magdala ng baon o ng perang pambili ng pagkain sa

kantina ng paaralan.

Q6. Ano ang PTA?

A. Sa Ingles ang ibig sabihin nito ay “Parent Teacher Association” o ang samahan ng mga magulang at

mga guro. Dito nagpupulong-pulong ang mga magulang o tagapag-alaga at mga guro.

Sa mga pagpupulong na mga ito, nagtutulungan ang mga magulang/tagapag-alaga at mga guro sa

pagpapalaki ng mga bata sa tamang paraan sa pag-usap tungkol sa pagpapaaral ng bata sa bahay at sa

paaralan. Pinag-uusapan din ang paglahok ng mga magulang sa mga kaganapan sa paaralan bilang kasapi

ng PTA, atbp. Sa kasalukuyan, dumadami ang mga kaso ng pambibiktima ng mga bata sa daang patungo

sa eskuwelahan. Mayroong mga paaralan kung saan ang PTA ay ang nagbabantay nito.

Page 41: 01 Filipino Para sa mga Magulang · Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

41

22 Ayaw nang bata na pumunta sa eskwela. (Hindi pumapasok)? TOP

(1) Hindi madalang ang mga kaso ng pagliban sa eskuwela.

Q. Mula sa magulang o tagapag-alag

Hindi na pumapasok ang anak ko sa eskuwela. (Ayaw pumunta.) Ano dapat gawin ko?

A. Ang tugon ng tagapayo

Ang hindi pagkaintindi ng salitang hapon pagpasok sa eskuwela, at ang hindi pagsanay sa kulturang

Hapon at sistemang edukasyon ay ang mga dahilan na ang bata na nanggagaling sa ibang bansa ay

nahihirapan makipagkaibigan sa kaklase, maintindihan ang leksiyon at maging hiyang sa tanghalian na

pang-Hapon at iba pa. Dahil sa mga rason na ito maaring tumigil ang bata sa pagpunta sa eskuwela.

Upang maipababalik ang bata sa eskuwela, importante na pagisipan kung ano ang sanhi at puksain ito.

Ngunit, kahit na makapag-isip ka ng maraming panglutas sa problema, marapat na makipag-usap muna sa

guro, dahil siya ang mas nakakaalam tungkol sa sitwasyon sa eskuwela. Mahalaga na magtulungan ang

mga magulang o tagapag-alaga at ang guro para sa kabutihan ng bata.

Unang-una sa lahat, makipag-usap sa guro.

(2) Mga sentro ng pagpapayo sa labas ng eskuwela

Kung sakaling mahihirapan makipag-usap sa guro, ang Mga Sentro ng Kapakanan ng Bata at ng Pamilya

sa Osaka (Osakafu Kodomo Katei center) ay makakapagbigay ng payo tungkol sa problema ng pagliban

sa eskuwela.

Tingnan ninyo ang listahan ng pag-usap sa guro, ang mga Sentro ng Kapakanan ng Bata at ng Pamilya sa

Osaka (Osakafu Kodomo Katei Center).