Click here to load reader

01 Filipino Para sa mga · PDF file Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod sa una) Para sa elementarya 1.Mga banyaga na na na-isyuhan

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 01 Filipino Para sa mga · PDF file Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga...

 • 1

  01 Filipino Para sa mga Magulang

  ●02 Paano mag-enrol sa eskuwelahan

  ●03 Ang Sistemang pang-edukasyon ng Japan

  ●04 Ang Kindergarten

  ●05 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya?(Buhay studyante)

  ●06 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang pang-elementarya?(pangyayari)

  ●07 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan?(Buhay studyante)

  ●08 Ano ang nangyayari sa loob ng eskwelahang Gitnang Paaralan?(pangyayari)

  ●09 Ang daan pagkatapos ng gitnang paaralan

  ●10 Ano ang High school?

  ●11 Ang mga patakaran sa pagkuha ng pasukan pagsusulit

  ●12 Pagkatapos ng mataas na paaralan

  ●13 Mga kagamitan para sa eskuwela

  ●14 Ang programa ng paaralan at munisipyo ukol sa pagsalin

  ●15 Listahan ng mga pang-internasyonal na paaralan

  ●16 Mga klase sa wikang hapon sa loob ng paaralan at sa komunidad

  ●17 Saan makakapagkonsulta tungkol sa mga problema sa pamumuhay, pagtratrabaho, pagpapagamot

  at Edukasyon (Listahan ng mga opisina)

  ●18 Ang Sistema ng pagturo ng pambokasyon sa eskwela (Osaka Prefecture Human Resources Bank)

  ●19 Lugar kung saan makakakuha ng imporasyon tungkol sa trabaho (Listahan ng Hello work)

  ●20 Bukod sa mga karaniwang klase sa mataas na paaralan, mayroong mga paaralan na naghahandog

  ng dalubhasang karunungan at pagsasanay sa kakayahan (Pagkuha ng kasanayan para

  makapagtrabaho)

  ●21 Ano na pagkatapos ng gitnang paaralan? Malapit na kaming umuwi sa bansa namin. (Career ng

  bata)

  ●22 Ayaw nang bata na pumunta sa eskwela. (Hindi pumapasok?)

 • 2

  Para sa pag-enrol sa eskuwelahan

  02 Paano mag-enrol sa eskuwelahan TOP

  ◎Para sa mga baguhang papasok (papasok sa eskuwela mula sa unang baitang)

  ◆Kindergarten

  1.Mga banyaga na na na-isyuhan na ng “Resident Card”, dalhin ito at magpunta sa dibisyon ng pamamayan

  ng inyong munisipyo.

  2.Humingi ng aplikasyon mula sa paaralang kindergarten kung saan gusto ninyong ipadala ang inyong anak.

  Sagutin ang lahat ng tanong at isumite sa tanggapan ng kindergarten.

  3.Pumunta sa kindergarten na inaplayan ninyo sa takdang araw na ibinigay.

  ◎Para sa mga baguhang papasok (papasok sa eskuwela mula sa unang baitang)

  ◆Para sa elementarya at gitnang paaralan

  1.Mga banyaga na na na-isyuhan na ng “Resident Card”, dalhin ito at magpunta sa dibisyon ng pamamayan

  ng inyong munisipyo.

  2.Ipagpaalam sa Lupon ng Edukasyon, Dibisyon ng Pagngangasiwa ng mga paaralan, ang intensyon ninyo

  na ipaaral ang bata. Pagkatanggap ng Gabay para sa pagpasok sa paaralan, sagutin ang lahat ng tanong at

  isumite sa nararapat na tanggapan.

  Para sa mga magulang o tagapag-alaga na dati ng naka-rehistro at naninirahan sa Osaka, papadalhan sila

  ng Lupon ng edukasyon ng kopya ng gabay pagsapit ng bata sa wastong gulang upang mag-aral. Marapat

  lamang na sagutin ito at isumite.

  3.Sa takdang araw, ang bata, kasama ang kanilang magulang o tagapag-alaga ay tutungo sa eskuwelahan.

  Huwag kalimutang dalhin ang permiso na naitanggap mula sa Dibisyon ng Pangangasiwa ng mga paaralan.?

  Sa mga paaralan ng Hapon, ang baitang ng bata ay batay sa kanyang gulang.

  Para sa mga nahihirapan pang makaintindi ng wikang Hapon sa loob ng mga klase sa elementarya o gitnang

  paaralan, mayroon mga lokalidad na pinapayagan ang mga tagapag-salin na pumasok sa silid-paaralan.

  Kung mahirap pahintulutan ang tagapag-salin tuwing klase, maari naman nilang samahan ang mga

  magulang o tagapag-alaga tuwing kailangan nilang bumisita sa paaralan, katulad ng tuwing pagpupulong

  kasama ang guro at iba pang okasyon. Para sa karagdagang kaalaman, maaring magtanong sa guro. (Ito

  ay maaring gawin kahit sa kindergarten at mataas na paaralan).

  ◆Para sa mataas na paaralan

  Upang makapasok sa mataas na paaralan, kailangan na kumuha ng entrance exam. Para sa karagdagang

  detalye pumunta sa bahagi tungkol sa daan pagkatapos ng gitnang paaralan at ang sistema sa pagkuha ng

  pasukan pagsusulit.

  ◎Mga lilipat na estudyante (mga estudyanteng papasok sa mga paaralang Hapon sa baitang bukod

  sa una)

  ◆Para sa elementarya

  1.Mga banyaga na na na-isyuhan na ng “Resident Card”, dalhin ito at magpunta sa dibisyon ng

  pamamayan ng inyong munisipyo.

  2.Ipagpaalam sa Lupon ng edukasyon, dibisyon ng pangangasiwa ng mga paaralan, ng inyong lugar ang

  inyong intensyon na lumipat ng paaralan. Makakatanggap kayo ng gabay sa pagpasok. Matapos sagutin

  isumite sa nararapat na tanggapan.

  3.Sa takdang araw, tumungo sa nakasaad na paaralan. Dalhin ang natanggap na permiso mula sa

 • 3

  dibisyon ng pangangasiwa ng mga paaralan.

  ◆Para sa mataas na paaralan

  Para sa mga nagnanais na mag-aral ng buong araw sa mga mataas na paaralan sa Osaka, pareho ang

  mga magulang o tagapag-alaga at ang mag-aaral mismo ay dapat residente ng Osaka. Para sa mag-aaral

  lamang ng part-time, ang mag-aaral ay dapat residente ng Osaka at kasalukuyang nagtratrabaho.

  Kailangan din isumite ang kanilang mga papeles mula sa dati nilang paaralan sa ibayong dagat.

  1.Ipagpaalam sa Bureau ng Edukasyon ng Osaka (Grupo ng Pangasiwaan ng mga paaralan, Dibisyon ng

  mataas na paaralan, Pagpapalawig ng Edukasyon) ang inyong intensyon na lumipat ng paaralan.

  2.Sa Bureau ng Edukasyon, inaalam kung ang aplikante ay kwalipikado na lumipat ng paaralan. Matapos

  tiyakin ang kakayahan niyang makaintindi ng wikang Hapon, ang susunod na hakbang ay ang

  pakikipagkonsulta sa tanggapan para sa mga lilipat ng paaralan.

  3.Ang mga pagsusulit sa paglipat ng eskuwelahan ay nagaganap palagi bago mag-umpisa ang bawat

  termino. Magkaiba ang pagsusulit sa bawat paaralan ngunit ito ay karaniwang pagsusuri ng kakayahan na

  matuto.

  4. Ang aplikante ay maaring pumasok sa paaralan pagkapasa sa pagsusulit.

 • 4

  03 Ang Sistema ng pang-edukasyon ng Japan TOP

  * May kurso ng apat na taon tulad ng pang-gabi na part-time, atbp.

 • 5

  04 Ang Kindergarten TOP

  Ang Kindergarten ang kauna-unahang institusyong pang-edukasyon na maaring pasukan ng mga bata.

  Mula anyos tatlo hanggang bago silang pumasok sa elementarya, maari silang makatanggap ng

  magkaparehong uri ng edukasyon mula saanman sa Japan. (May mga paaralan din ang pumapayag na

  ang mga batang nakaabot na ng tatlong taong gulang na pumasok sa gitna ng taon, at hindi na kailangang

  maghintay para sa umpisa ng pasok tuwing Abril.) Ang Kindergarten, bilang pinaka-unang karanasan ng

  mga bata sa pakikisama sa isang malaking grupo, ay nagpapalago ng kakayahan ng bawat mag-aaral.

  Magkaiba ang kindergarten sa elementarya at gitnang paaralan dahil walang aklat ang ginagamit at ang

  pag-aaral ay naka-sentro sa paglalaro. Mula sa ibatarya, maari silang makatanggap ng magkaparehong uri

  ng edukasyon mula saanman sg kanilang bokabularyo, at ipagpahalaga ang kagandahan at misteryo ng

  kalikasan. Mula dito naitatatag ang pundasyon ng pag-aaral sa elementaryo.

  Kahit na tinatawag ito na laro, sinisikap ng guro na pag-isipan kung ano ang mga karanasan na

  kinakailangan para sa pagpapaunlad ng bawat bata at lumilikha ng plano patungo sa pagpapatupad nito. Sa

  ganitong paraan, nakakasigurado ang patuloy na paggagabay.

  【Mga baitang】

  Ang mga klase ay nahahati sa 3 taon, 4 na taon at 5 taong gulang na mga seksyon.

  【Mga guro】

  Ang bawat guro ay humahawak ng klase na may 35 na estudyante o mas kaunti kaysa dito. Nariyan din

  ang prinsipal at ang mga tauhan sa pagmamalakad ng paaralan.

  【Mga distrikto】

  Ang mga pampublikong paaralan ay nahahati sa mga distrikto. Ang mga pribadong paaralan ay walang

  ganitong sistema.

  【Mga bakasyon】

  May bakasyon tuwing tag-init, taglamig at tagsibol na panahon. Ang mga pampublikong kindergarten ay

  walang klase tuwing sabado.

  Ang pagkakaiba ng pampubliko at pampribado na paaralan

  Parehong pumapailalim sa awtoridad ng Ministeryo ng Edukasyon. Subalit ang bayarin para sa daycare

  sa mga pampribadong paaralan ay masmagastos, may klase sa pagtuto ng Ingles, at maaring pahabain ang

  oras ng daycare.

  ●Mga pangunahing kaganapan (maaring umiba sa bawat paaralan)

  Abril – Panimulang seremonya para sa unang termino, Pagpasok na seremonya, pagbisita sa bahay

  Mayo – Araw ng mga bata, Umpisa ng pagdala ng baon, Araw ng mga ina, mga field trip

  Hunyo – Araw ng pagpapahalaga sa kalusugan ng ngipin, Araw ng mga ama, Pagsusuri ng doktor,

  Pangwakasang seremonya para sa unang termino

  Hulyo – Paglaro sa tubig, Piesta ng Tanabata, Magdamagang childcare, Pangwakas na seremonya para sa

 • 6

  unang termino

  Agosto – Bakasyon sa tag-init

  Setyembre – Araw ng paggalang sa mga nakakatanda

  Oktubre – Paligsahan sa palakasan, Pag-ani ng patatas, field trip

  Nobyembre – Piesta ng shichisango, Araw ng manggagawa

  Disyembre – Pagtanghal ng mga gawa ng mga estudyant

Search related