Click here to load reader

mga pagtulun-an sa mga presidente sa simbahan brigham young

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of mga pagtulun-an sa mga presidente sa simbahan brigham young

MGA PAGTULUN-AN SA MGA PRESIDENTE SA SIMBAHAN

BRIGHAM YOUNG

Gimantala saAng Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Siyudad sa Salt Lake, Utah

MGA PAGTULUN-AN SA MGA PRESIDENTE SA SIMBAHAN

BRIGHAM YOUNG

Pahina 8: Pagtabok sa Mississippi nga adunay Ice, ni C. C. A. Christensen.

sa maayong kabubut-on sa Museum of Art, Brigham Young University.

Ang tanang mga katungod gigahin.

Pahina 48: Ang Wali sa Bukid, ni Carl Bloch. Orihinal anaa sa Kapilya sa Frederiksborg

Castle, Denmark. Gigamit pinaagi sa pagtugot sa Frederiksborgmuseum.

Pahina 102: Ngadto Kanila sa Katapusan nga Karwahe, ni Lynn Fausett. sa maayong

kabubut-on sa Museum of Art, Brigham Young University. Ang tanang mga katungod gigahin.

Pahina 144: Buhata Kini agig Handuman Kanako, ni Harry Anderson.

Gigamit pinaagi sa pagtugot sa Pacific Press Publishing Association.

Pahina 148: Litrato sa maayong kabubut-on sa Utah State Historical Society,

Charles W. Carter.

Pahina 170: Litrato sa maayong kabubut-on sa Utah State Historical Society

Pahina 255: Pagpanakop og mga Buntog, ni C. C. A. Christensen. sa maayong kabubut-

on sa Museum of Art, Brigham Young University. Ang tanang mga katungod gigahin.

Pahina 260: Ang Manggugubot nga Panon Miataki sa Unang Panimuyo sa

Jackson County, Missouri, 1883, ni C. C. A. Christensen. sa maayong kabubut-on

sa Museum of Art, Brigham Young University. Ang tanang mga katungod gigahin.

Pahina 264: Hauns Mill, ni C. C. A. Christensen. sa maayong kabubut-on sa

Museum of Art, Brigham Young University. Ang tanang mga katungod gigahin.

Pahina 345: Si Joseph Smith Mibisita ni Brigham Young gikan sa Kalibutan sa Espiritu,

ni Clark Kelley Price. Clark Kelley Price.

1997 Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw

Tanang mga katungod gigahin

Giimprinta sa Tinipong Bansa sa Amerika

Pagtugot sa Iningles: 10/95

Pagtugot sa Iningles: 8/04

Hubad sa Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young

Cebuano

iii

Mga SulodUlohan Pahina

Pasiuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v

Summary sa Kasaysayan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

1 Ang Pangalagad ni Brigham Young . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2 Ang Ebanghelyo Gipasabut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Pagsunod sa Ebanghelyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

4 Pag-ila ug Pagtahud sa Dios nga Kapangulohan . . . . . . . . . . 33

5 Pagdawat sa Pag-ula ni Jesukristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

6 Ang Komunikasyon tali sa Dios ug sa Tawo . . . . . . . . . . . . 48

7 Ang Plano sa Kaluwasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

8 Hugot nga Pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. . . . . . . . . . . 65

9 Paghinulsol ug Bunyag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

10 Ang Impluwensya sa Espiritu Santo . . . . . . . . . . . . . . . . 77

11 Pagpili nga Maglakaw diha sa Pagkamasulundon . . . . . . . . . 83

12 Paglikay sa Personal nga Apostasiya . . . . . . . . . . . . . . . . 93

13 Pagpangandam alang sa Mahangturong Pag-uswag . . . . . . . 100

14 Mga Dispensasyon sa Ebanghelyo . . . . . . . . . . . . . . . . 109

15 Ang Pagpuyo didto sa Kasadpan. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

16 Pagtukod sa Zion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

17 Ang mga Kasulatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

18 Ang Priesthood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

19 Ang Relief Society ug ang Indibidwal nga Responsibilidad . . . 153

20 Organisasyon ug Pangagamhanan sa Simbahan . . . . . . . . . 160

21 Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay ug sa Sakrament. . . . . . 169

22 Ikapulo ug Pagpahinungod [Consecration] . . . . . . . . . . . 181

23 Ang Pagsabut sa Bag-o ug Walay Katapusan ngaPakigsaad sa Kaminyoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

24 Pagtudlo sa Pamilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

25 Pag-ugmad og Pagpasalamat, Pagkamapainubsanon,ug Pagkamatinuoron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

26 Kalipay ug Sosyal nga Kalingawan . . . . . . . . . . . . . . . . 214

27 Pagkat-on pinaagi sa Pagtuon ug pinaagi sa Hugot nga Pagtuo . . 225

28 Pagbansay sa Pagkontrol sa Kaugalingon . . . . . . . . . . . . . 235

29 Pagsunod sa Pulong sa Kaalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

30 Pagpalambo og Sama kang Kristo nga Kinaiya ngadto sa Uban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

31 Pagdaginot, Pagkugi, ug Pagpaningkamot sa Kaugalingon. . . . 262

32 Temporal nga Bahandi ug ang Gingharian sa Dios . . . . . . . . 273

33 Misyonaryo nga Buhat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

34 Pagpalig-on sa mga Santos pinaagi sa mga Gasa sa Espiritu . . . 292

35 Ang mga Panalangin sa mga Pagsulay, Pagpanton, ug Pagpanggukod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

36 Yutan-ong Panggobyerno ug ang Gingharian sa Dios . . . . . . 310

37 Pagsabut sa Kamatayon ug Pagkabanhaw . . . . . . . . . . . . . 315

38 Ang Kalibutan sa Espiritu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

39 Mahangturong Paghukom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

40 Kaluwasan pinaagi ni Jesukristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

41 Mga Ordinansa sa Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

42 Tulumanon sa Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

43 Ang Atong Pagpangita sa Kamatuoran ug Personal nga Pagpamatuod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

44 Ang Gingharian sa Dios ug ang Pagpundok sa Israel . . . . . . 372

45 Ang Katapusang mga Adlaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379

46 Responsibilidad sa mga Ginikanan . . . . . . . . . . . . . . . . 387

47 Ang Saksi ni Presidente Brigham Young kabahin ni Propeta Joseph Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

48 Tawag alang sa Panaghiusa, sa Pagpamatuod, ug sa Panalangin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Mga Buhat nga Gikutlo ug mga Minubo [Abbreviation]

nga Gigamit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

iv

M G A S U L O D

Pasiuna

Si propeta Brigham Young mitudlo sa gipahiuli nga ebanghelyo niJesukristo sa sayon, praktikal nga paagi nga makahatag og inspirasyon ugpaglaum sa mga Santos nga nanlimbasug sa pagtukod og panimalay diha sakamingawan. Bisan og sobra sa usa ka siglo na karon ang nakalabay, angiyang mga pulong lab-as gihapon ug angay kanato karon samtang kitamopadayon sa buhat sa pagtukod sa gingharian sa Dios.

Si Presidente Young mipahayag nga isip mga miyembro sa AngSimbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ania kanatoang doktrina sa kinabuhi ug kaluwasan alang sa tanang matinuoron sakasingkasing (DBY, 7).* Misaad siya nga kadtong modawat sa ebanghelyosa ilang mga kasingkasing makapahigmata sa ilang kaugalingon og usa katinguha nga makahibalo ug makasabut sa tanang mga butang sa Dios labawkay sa ilang nahimo kaniadto sa ilang mga kinabuhi ug mosugod sa pag-pangutana, pagbasa ug pagsiksik ug kon sila moduol sa ilang Amahan dihasa pangalan ni Jesus siya dili mobiya kanila nga dili makaangkon og pag-saksi (DBY, 450).

Kini nga libro nagpakita sa tinguha sa Unang Kapangulohan ug saKorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nga mas malawom ang pagsa-but sa mga miyembro sa Simbahan sa doktrina ug sa pagpukaw diha kanilaog labaw nga tinguha nga makahibalo sa mga butang sa Dios. Makapadasigug makapaaghat kini sa mga indibidwal, sa mga korum sa priesthood, ugsa mga klase sa Relief Society sa pagpangutana, pagbasa, pagsiksik, ugdayon sa pagduol sa ilang Amahan sa Langit alang sa usa ka pagsaksi sakamatuoran niini nga mga pagtulun-an.

Ang matag hugna adunay duha ka mga seksyonMga Pagtulun-an niBrigham Young ug Mga Sugyot alang sa Pagtuon. Ang unang seksyonnaglangkob sa mga kinuha gikan sa mga sermon ni Brigham Young ngadto

v

*Alang sa pagpahayag sa mga minubo [abbreviation] nga gigamit niini nga libro sa pag-pakita sa mga tinubdan diin gikuha ang mga pamahayag ni Presidente Brigham Young, tan-awa sa Ginganlan nga mga Trabaho ug mga Minubo nga Gigamit sa pahina 413.

sa unang mga Santos. Ang matag pamahayag adunay mga pakisayran, ugang orihinal nga spelling ug punctuation gipreserbar; hinoon, ang mgatinubdan nga gisulti dili pa magamit sa kasagarang mga miyembro. Kini ngaorihinal nga mga tinubdan dili na kinahanglan aron epektibong makatuono makatudlo gikan niini nga libro. Ang mga miyembro dili kinahanglan ngamopalit og dugang mga pakisayran ug mga komentaryo sa pagtuon o pag-tudlo niini nga mga hugna. Ang teksto nga ania niini nga libro, inubanan samga kasulatan, igo na alang sa panudlo. Kinahanglang magmainampoonang mga miyembro sa pagbasa ug sa pagtuon sa mga pagtulun-an niPresidente Young aron makabaton og bag-ong mga panabut sa mga baru-ganan sa ebanghelyo ug makahibalo unsaon sa paggamit niini nga mgabaruganan sa ilang inadlaw nga mga kinabuhi. Pinaagi sa matinud-anon ugmainampoon nga pagtuon niini nga mga seleksyon, ang mga Santos saUlahing mga Adlaw makabaton og mas labaw nga pagsabut sa mga baruga-nan sa ebanghelyo ug mas hingpit nga magpasalamat sa tulukibon ug dina-sig nga mga pagtulun-an niining gamhanan nga propeta.

Ang ikaduhang seksyon sa matag

Search related