Click here to load reader

MGA TURO NG MGA PANGULO NG SIMBAHAN GEORGE ALBERT media. · PDF filepag-aayos ng mga talata sa orihinal na mga pinagkunan maliban kung kinailangan itong baguhin ng patnugot o itama

 • View
  18

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MGA TURO NG MGA PANGULO NG SIMBAHAN GEORGE ALBERT media. · PDF filepag-aayos ng mga talata sa...

 • Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan

  George Albert Smith

  M ga Turo ng m

  ga Pangulo ng Sim bahan: G

  eorge A lbert Sm

  ith

 • MGA TURO NG MGA PANGULO NG SIMBAHAN

  GEORGE ALBERT SMITH

  Inilathala ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

  Salt Lake City, Utah

 • Serye ng mga Aklat sa Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith

  (aytem bilang 36481 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Brigham Young (35554 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: John Taylor (35969 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Wilford Woodruff (36315 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph F. Smith (35744 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Heber J. Grant (35970 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: George Albert Smith (36786 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: David O. McKay (36492 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Harold B. Lee (35892 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Spencer W. Kimball (36500 893)

  Para maka-order ng mga aklat na ito, pumunta sa distribution center sa inyong lugar o bisitahin ang store .lds .org.

  Ang iyong mga puna at mungkahi tungkol sa aklat na ito ay pasasalama- tan. Isumite po lamang ang mga ito sa Curriculum Development, 50 East North Temple Street, Room 2404, Salt Lake City, UT 84150-3220 USA.

  O ipadala sa e-mail ang inyong mga puna at mungkahi sa: [email protected] ldschurch .org

  Isulat lamang ang iyong pangalan, address, ward, at stake. Tiyaking ibi- gay ang pamagat ng aklat. Pagkatapos ay ibigay ang inyong mga puna at mungkahi tungkol sa mga kalakasan ng aklat at mga bahaging maaari pang pagandahin.

  © 2011 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan

  Inilimbag sa Estados Unidos ng Amerika Pagsang-ayon sa Ingles: 8/02

  Pagsang-ayon sa pagsasalin: 8/02 Pagsasalin ng Teachings of Presidents of the Church:

  George Albert Smith Tagalog

  36786 893

 • iii

  Mga Nilalaman Pamagat Pahina

  Pambungad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Buod ng Kasaysayan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ix Ang Buhay at Ministeryo ni George Albert Smith . . . . . . . . . . . . . . xii 1 Pamumuhay Ayon sa Ating Paniniwala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 “Iibigin Mo ang Iyong Kapuwa na Gaya ng Iyong Sarili” . . . . . 13 3 Ang Ating Patotoo Tungkol kay Jesucristo . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 Ang Propetang Joseph Smith, Kasangkapan ng Diyos

  sa Pagpapanumbalik ng Katotohanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5 Ang Banal na Priesthood—para Pagpalain

  ang mga Anak ng Diyos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 6 Pagsang-ayon sa Lahat ng Sinasang-ayunan ng Panginoon . . . 63 7 Ang Kawalang-Kamatayan ng Kaluluwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8 Mga Pagpapala ng Templo para sa Ating Sarili

  at sa Ating mga Ninuno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 9 Buksan ang Inyong Kaluluwa sa Panginoon sa Panalangin . . 101 10 Mga Banal na Kasulatan, ang Pinakamahalagang

  Aklat sa Mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 11 Paghahayag mula sa Diyos para sa Kanyang mga Anak . . . . . 123 12 Masigasig na Hangaring Ibahagi ang Ebanghelyo . . . . . . . . . 135 13 Gawin ang Ating Tungkulin na Ibahagi ang Ebanghelyo . . . . 149 14 Paano Epektibong Maibabahagi ang Ebanghelyo . . . . . . . . . 163 15 Pagsusulong sa Gawain ng Panginoon . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 16 “Ihandog ang Inyong Sakramento sa Aking Banal na Araw” . . 187 17 Ang Nagpapalakas na Kapangyarihan ng Pananampalataya . . 199 18 Manatili sa Panig ng Panginoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 19 Temporal at Espirituwal na mga Pagpapala

  mula sa Word of Wisdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 20 Temporal na Kaligtasan para sa Ating Sarili at sa Iba . . . . . . . 235 21 Ang Bisa ng Kabaitan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 22 Palakihin ang mga Anak sa Liwanag at Katotohanan . . . . . . . . 259 23 “Kayo ay Kinakailangang Magpatawad” . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 24 Mabuting Pamumuhay sa mga Panahong Mapanganib . . . . . 283 Listahan ng mga Larawan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

 • v

  Pambungad

  Ang Unang Panguluhan at ang Korum ng Labindalawang Apostol ay nagpasimula ng seryeng Mga Turo ng mga Pangulo ng Simba- han para tulungan kayong palalimin ang inyong pag-unawa sa ipi- nanumbalik na ebanghelyo at lalo kayong mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mga turo ng mga propeta sa mga huling araw. Sa pagdaragdag ng Simbahan ng mga aklat sa seryeng ito, makaka- kolekta kayo ng mga reperensyang aklat ng ebanghelyo sa inyong tahanan. Ang mga tomo sa seryeng ito ay nilayong magamit sa personal na pag-aaral at sa pagtuturo sa araw ng Linggo. Matutulu- ngan rin kayo nitong ihanda ang iba pang mga aralin o mensahe at sagutin ang mga tanong tungkol sa doktrina ng Simbahan.

  Tampok sa aklat na ito ang mga turo ni Pangulong George Albert Smith, na naglingkod bilang Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw mula Mayo 21, 1945, hanggang Abril 4, 1951.

  Personal na Pag-aaral

  Habang pinag-aaralan ninyo ang mga turo ni Pangulong George Albert Smith, mapanalanging hangarin ang inspirasyon ng Espi- ritu. Ang mga tanong sa dulo ng bawat kabanata ay makakatulong upang maunawaan ninyo ang mga turo ni Pangulong Smith at mai- angkop ang mga ito sa inyong buhay. Habang pinag-aaralan ninyo ang mga turong ito, maaari ninyong isipin kung paano ninyo ito maituturo sa mga kapamilya at kaibigan. Palalakasin nito ang pag- unawa ninyo sa inyong binabasa.

  Pagtuturo mula sa Aklat na Ito

  Magagamit ninyo ang aklat na ito sa pagtuturo sa tahanan o sa simbahan. Makakatulong sa inyo ang sumusunod na mga tuntunin.

 • vi

  Pa m b u n g a d

  maghandang magturo

  Hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo habang naghahanda kayong magturo. Mapanalanging pag-aralan ang kabanata upang magkaroon kayo ng tiwala sa pagkaunawa ninyo sa mga turo ni Pangulong Smith. Makapagtuturo kayo nang mas taimtim at mabisa kapag naimpluwensyahan kayo ng kanyang mga salita (tingnan sa D at T 11:21).

  Kung nagtuturo kayo ng aralin sa Melchizedek Priesthood o Relief Society, hindi ninyo dapat isantabi ang aklat na ito o ihanda ang mga aralin mula sa iba pang mga materyal. Mapanalanging piliin mula sa kabanata ang mga turong sa pakiramdam ninyo ay makakatulong nang malaki sa mga tinuturuan ninyo. Ang ilang kabanata ay naglalaman ng mas maraming materyal kaysa kaya ninyong talakayin sa oras ng klase. Hayaang magpatuloy ang maga- gandang talakayan sa halip na sikaping talakayin ang lahat ng turo.

  Hikayatin ang mga kalahok na pag-aralan ang kabanata bago ituro ang aralin at dalhin nila ang aklat. Kapag ginawa nila ito, magiging mas handa silang makilahok sa talakayan at patatagin ang isa’t isa.

  Pasimulan ang Kabanata

  Habang pinasisimulan ninyo ang kabanata, at sa buong aralin, sikaping lumikha ng kapaligiran na maaantig ng Espiritu ang mga puso at isipan ng inyong mga tinuturuan. Upang masimulan ang aralin, tulungan ang mga tinuturuan ninyo na magtuon sa mga turo sa kabanata. Upang magawa ito, maaari ninyong:

  • Basahin at talakayin ang bahaging pinamagatang “Mula sa Buhay ni George Albert Smith” sa simula ng kabanata.

  • Talakayin ang isang larawan o talata mula sa kabanata.

  • Kantahin ang isang kaugnay na himno.

  • Ibahagi nang kaunti ang isang personal na karanasan tungkol sa paksa.

  Pangunahan ang Talakayan tungkol sa mga Turo ni Pangulong Smith

  Habang nagtuturo kayo mula sa aklat na ito, anyayahan ang iba na ibahagi ang kanilang iniisip, magtanong, at turuan ang isa’t isa.

 • vii

  Pa m b u n g a d

  Matututo silang mabuti kapag aktibo silang nakikilahok. Mabuting paraan din ito para matulungan silang tumanggap ng personal na paghahayag. Upang makahikayat ng talakayan, gamitin ang mga tanong sa dulo ng kabanata. Ang mga tanong na ito ay nakarepe- rensya sa iba’t ibang bahagi ng kabanata upang ipakita kung aling bahagi ng mga turo ang tinutukoy nito. Maaari din kayong gu- mawa ng sarili ninyong mga tanong para sa mga tinuturuan ninyo. Halimbawa, maaari ninyong itanong sa mga kalahok kung paano nila maiaakma ang mga turo ni Pangulong Smith sa kanilang mga tungkulin bilang magulang o bilang home teacher o visiting teacher.

  Ang sumusunod na mga opsyon ay maaaring magbigay sa inyo ng karagdagang mga ideya:

  • Ipabahagi sa mga kalahok ang natutuhan nila mula sa kanilang personal na pag-aaral sa kabanata. Maaaring makatulong kung kokontakin ang ilang kalahok sa loob ng linggong iyon at pag- handain silang magbahagi ng kanilang natutuhan pagdating nila.

  • Atasan ang mga kalahok na basahin ang mga piling tanong sa dulo ng kabanata (isa-isa o sa maliliit na grupo). Ipahanap sa ka- nila ang mga turo sa kabanata na may kaugnayan sa mga tanong. Pagkatapos ay ipabahagi sa kanila sa grupo ang kanilang mga iniisip at ideya.

  • Sama-samang basahin ang mga piling pahayag ni Pangulong Smith mula sa kabanata. Ipabahagi sa mga kalahok ang mga ha- limbawa mula sa mga banal na kasulatan at mula sa sarili nilang karanasan na naglalarawan ng

Search related