Click here to load reader

TALAMDAN SA PAGTULUN-AN · PDF fileTALAMDAN SA PAGTULUN-AN YUNIT IV: Pagiging Bahagi ng Komunidad Module 1: Ang Kahalagahan ng Komunidad Pagtulun-an 1 Mga Serbisyong Ginahatag sa Barangay

 • View
  421

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of TALAMDAN SA PAGTULUN-AN · PDF fileTALAMDAN SA PAGTULUN-AN YUNIT IV: Pagiging Bahagi ng...

 • TALAMDANTALAMDANTALAMDANTALAMDAN SASASASA PAGTULUN-ANPAGTULUN-ANPAGTULUN-ANPAGTULUN-AN

  YUNITYUNITYUNITYUNIT IV:IV:IV:IV: PagigingPagigingPagigingPagiging BahagiBahagiBahagiBahagi ngngngng KomunidadKomunidadKomunidadKomunidad

  ModuleModuleModuleModule 1:1:1:1: AngAngAngAng KahalagahanKahalagahanKahalagahanKahalagahan ngngngng KomunidadKomunidadKomunidadKomunidad

  Pagtulun-an 1 Mga SerbisyongGinahatag sa Barangay

  2

  Pagtulun-an 2 Mga SerbisyongGinahatag sa Eskwelahan

  10

  Pagtulun-an 3 Mga SerbisyongGinahatag sa HealthCenter

  17

  Pagtulun-an 4 Mga Katungod sa Tawo 23

  Pagtulun-an 5 Kahulugan sa Katungodug ang mga NaglangkubNiini

  28

  Pagtulun-an 6 Ang Pagpatuman sa mgaKatungod sa Tawo

  33

  Pagtulun-an 7 Epekto sa Pagpatuman ugWala Pagpatuman samga Katungod sa Tawo

  38

  Pagtulun-an 8 Ang Kamahinungdanon saKatungod

  43

 • 1

 • 2

  MODULEMODULEMODULEMODULE 1:1:1:1: ANGANGANGANG KAMAHINUNGDANONKAMAHINUNGDANONKAMAHINUNGDANONKAMAHINUNGDANON SASASASAKOMUNIDADKOMUNIDADKOMUNIDADKOMUNIDAD

  Pagtulun-anPagtulun-anPagtulun-anPagtulun-an 1111 :::: MgaMgaMgaMga SerbisyongSerbisyongSerbisyongSerbisyong GinahatagGinahatagGinahatagGinahatagsasasasa BarangayBarangayBarangayBarangay

  BalikBalikBalikBalik LantawLantawLantawLantaw

  Atong awiton ang Dinhi sa Komunidad gamit angsa tono sa RollRollRollRoll OverOverOverOver TheTheTheThe OceanOceanOceanOcean.

  Unsa ang mga buluhaton aron mapakusgan angtama ug maayo nga pagpangulo sa usa ka pundok?

 • 3

  Pag-aghatPag-aghatPag-aghatPag-aghat

  Tan-awa ninyo ang hulagway sa usa ka bata ngaluyahon. Unsa ang inyong ikasulti mahitungod niini?

  Atong basahon ang estorya mahitungod niini ngabata.

 • 4

  Si Edong usa ka bata nga nag- edad ogpito ka tuig, ug nagpuyo sa BarangaySampaguita.Walay maayong pangita ang iyangmga ginikanan, busa dili manahatagang tanan niyang panginahanglan.Walay saktong pagkaon ug kanunaysiya nga masakit tungod kay walayhusto nga pagpanglimpyo diha sa ilangpalibot.Kulang ang suplay sa tubig ugwalay kasilyas halos tanan nga namuyoniini nga barangay.Apan luyo niining tanan si Edongnagapadayon sa pagtungha.Nangandoy nga makahuman aronmakatabang sa iyang pamilya.

 • 5

  Tubaga ninyo ang mosunod nga mga pangutana:

  Unsay inyong ikasulti mahitungod sa bata ngasi Edong?

  Ginahatag ba kaniya ang tanan niyangpanginahanglan?

  Unsa ang mga butang nga kulang ug wala saiyang pamilya? Sa ilang barangay?

  Unsa nga mga tabang o serbisyo anggikinahanglan ni Edong ug ang ilang lugar?

  Kinsa ang muhatag niini nga mga tabang ugserbisyo?

  BuhataBuhataBuhataBuhata KiniKiniKiniKini

  Isulat sa sulod sa kahon ang mga serbisyong angayihatag sa barangays ngadto sa mga tawongginsakopan niini.

  MgaMgaMgaMga SerbisyongSerbisyongSerbisyongSerbisyong AngayAngayAngayAngayIhatagIhatagIhatagIhatag sasasasa BarangayBarangayBarangayBarangay

 • 6

  Tubaga ang mosunod nga mga pangutana.

  Unsa ang mga serbisyo nga angay iGinahatagsa mga panginahanglan diha sa komunidad?

  Unsa usab ang mga serbisyo nga nadawatninyo sa inyong barangay? Malipayon bakamo niini nga mga serbisyo?

  Timan-iTiman-iTiman-iTiman-i KiniKiniKiniKini

  Adunay mga serbisyo nga ginahatag angbarangay ngadto sa komunidad.

  Pananglit niini ang mosunod: Patubig/pagtukod og mga poso Pagtukod og mga kasilyas Pagpatuman sa programangPanginabuhian

  Pagpatuman sa kalinaw ug kahapsaysa palibot

  Pagpatuman sa hustong paagi sapaglabay sa basura ugpagpanglimpyo sa palibot

  Pagseguro sa lugar nga luwas sa mgadisgrasya ug kalamida

 • 7

  SulayiSulayiSulayiSulayi KiniKiniKiniKini

  Unsa ang angay ginahatag nga serbisyo sa mgasitwasyon nga makita sa mosunod nga hulagway?

  1.

 • 8

  2.

  3.

 • 9

  PaghanasPaghanasPaghanasPaghanas

  Basaha ang matag hugpulong. Idibuho ang

  panagway nga malipayon kung tama anggibuhat. Kung mali ang gibuhat , idibuho ang

  panagway nga subo kung mali.

  1. Nagpatawag og pulong-pulong ang kapitansa barangay.

  2. Gitudloan ang mga kababayen-an sapamaagi sa pagpangita og panginabuhian.

  3. Nagbutang og daghang poso sa kada kantosa barangay.

  4. Nanggihatag og mga gamit para sapagdula ang mga konsehal sa barangay.

  5. Gikolekta ang mga basura sa mgakabalayan.

 • 10

  Pagtulun-anPagtulun-anPagtulun-anPagtulun-an 2:2:2:2: MgaMgaMgaMga SerbisyongSerbisyongSerbisyongSerbisyong GinahatagGinahatagGinahatagGinahatag sasasasaEskwelahanEskwelahanEskwelahanEskwelahan

  BalikBalikBalikBalik LantawLantawLantawLantaw

  Sa lumba nga paagi, ang matag grupo magsulat sablackboardblackboardblackboardblackboard og mga serbisyo nga angay ihatag sabarangay ngadto sa mga tawo.

  Ang husto nga tubag adunay puntos. Angmakakuha og daghang puntos mao ang mudaog.

 • 11

  Pag-aghatPag-aghatPag-aghatPag-aghat

  Sa mao gihapon nga grupo, tubaga ninyo ang usaka puzzlepuzzlepuzzlepuzzle.Human makita ang mga pulong, isulti ninyo kungunsa ang kahulugan niini ug asa kini makita.

  gigamit sa pagbasa nagtudlo sa mga batagamit sa paglingkodlugar sulatanangamit sa pagsulatgamit sulatanan

  AAAA CCCC LLLL IIII BBBB RRRR OOOO TTTT GGGG

  DDDD MMMM AAAA EEEE SSSS TTTT RRRR AAAA LLLL

  HHHH BBBB AAAA NNNN GGGG KKKK OOOO PPPP HHHH

  MMMM NNNN LLLL AAAA MMMM EEEE SSSS AAAA KKKK

  SSSS DDDD LLLL AAAA PPPP IIII SSSS WWWW LLLL

  RRRR FFFF PPPP AAAA PPPP EEEE LLLL CCCC NNNN

 • 12

  SusihaSusihaSusihaSusiha KiniKiniKiniKini

  Atong basahon ang usa ka dayalogo.Tubaga angmga pangutana mahitungod niini.

  Nagstoryahanay ang managsilingan nga Leny ugMarites sa eskwelahan.

  Leny:Leny:Leny:Leny: Kabalo ka ba Marites nga nananomog mga kahoy ang mga GradeGradeGradeGrade TwoTwoTwoTwonga magtutongha gahapon sa atongbarangay? Kauban nila ang ilangmagtutudlo nga si Miss Cruz.

 • 13

  Marites:Marites:Marites:Marites: Kanindot diay! Maayo kay mingtabangog pananom ang mga magtutonghasa atong eskwelahan. Bisan sa ilangkabatan-on aduna silay kaikag sapagpananom.

  Leny:Leny:Leny:Leny: Tinuod kaayo kana. Kini makatabangaron mapugngan ang kanunay ngapagbaha sa mga nagkalain-laing lugar.

  Marites:Marites:Marites:Marites: Sige Leny, moapil pod ta og pananomsunod.

  LenyLenyLenyLeny: Oo, sige, muapil ta.

  Tubaga ang mosunod nga mga pangutana: Unsa ang gibalita ni Leny kang Marites? Unsa ang gibuhat sa mga magtutongha sailang lugar?

  Nakatabang ba kini nga buluhaton sakomunidad?

  Gawas sa pagpanudlo sa mga kabataan, Unsa pa ang mga serbisyo nga ginahatag samga eskwelahan ngadto sa komunidad

 • 14

  BuhataBuhataBuhataBuhata KiniKiniKiniKini

  Unsa nga serbisyo ang angay nga ginahatag samga musunod nga sitwasyon nga makita sahulagway.

  1. 2.

  Base sa inyong mga tubag, ipakita sa klase kunggiunsa kini paghimo nga mga serbisyo.

 • 15

  Timan-iTiman-iTiman-iTiman-i KiniKiniKiniKini

  MgaMgaMgaMga SerbisyongSerbisyongSerbisyongSerbisyong GinahatagGinahatagGinahatagGinahatag sasasasa Eskwelahan:Eskwelahan:Eskwelahan:Eskwelahan:

  pagpanudlo sa mga bata pagtabang sa mga buluhaton sakomunidad sama sa pagpanglimpyo

  pagpangulo sa pagpananom og mgapunoan/tree planting

  pagpagamit sa classroomsclassroomsclassroomsclassrooms nga mahimongkasilungan sa mga biktima sa kalamidad

  pagpangalap og mga donasyon/tabangalang sa mga biktima sa kalamidad

  SulayiSulayiSulayiSulayi KiniKiniKiniKini

 • 16

  Unsa usab ang mga serbisyo nga ginahatag saeskwelahan sa inyong komunidad? Isulat kini samanilamanilamanilamanila paperpaperpaperpaper o daan nga kalendaryo.Nakadawat ang among komunidad og serbisyogikan sa eskwelahan sama sa:

  ______________________________________________________________________________________________________________________________

  PaghanasPaghanasPaghanasPaghanas

  Butangi og tsek () kung ang serbisyo gikan saeskwelahan, ekis () kung dili.1. Gamiton ang eskwelahan nga kasilungan samga nasunugan. _______

  2. Pagtaod og poso sa palibot. _____3. Pag-aghat sa mga kabataan sa pagpananomog kahoy. ______

  4. Paggahin og panahon sa pagpanudlo sa mgakabataan nga wala na magtungha. ______

  5. Paghatag og bitamina sa mga bata. ______

  Pagtulun-anPagtulun-anPagtulun-anPagtulun-an 3:3:3:3: MgaMgaMgaMga SerbisyongSerbisyongSerbisyongSerbisyongGinahatagGinahatagGinahatagGinahatag sasasasa HealthHealthHealthHealth CenterCenterCenterCenter

 • 17

  BalikBalikBalikBalik LantawLantawLantawLantaw

  Basaha ang mga nakasulat nga pulongan samanilamanilamanilamanilapaperpaperpaperpaper/daan nga kalendaryo ug isulat sa tukma ngakahon ang mga nawala nga letra aron mapormaang tibuok nga pulong.Unsa man ang gihisgutan niini?a. serbisyo nga gihatag sa eskwelahan ngadto sakomunidad

  nagpasiugda sa p g p n n m

  og mga kahoy

  b. ginabuhat sa magtutudlo ngadto sa mga bata

  p g t d l sa mga kabataan

  Unsa ang mga serbisyo nga ginahatag saeskwelahan ngadto sa komunidad?Nakatabang ba kini sa mga panginahanglan samga tawo?Unsa man ang mga natabang niini?

  Pag-aghatPag-aghatPag-aghatPag-aghat

 • 18

  Atong kantahon ang awit sa mosunod nga panid.Tubaga ang mga pangutana sa mahitungod niini.Isulat ang mga tubag sa husto nga lumbay.

  HimsogHimsogHimsogHimsog KitaKitaKitaKita(Tono: Paruparong Bukid)

  Nindot ang pagbatiUg ang pagkabutangDaghang mga tawo

  Hapsay ang kahimtangSentro sa KahimsogKanunay mutabang

  Aron sakit mapugnganSa bata ug tigulang.

  Libre ang bakuna (Uy!)Tambal ug bitamina (Uy!)

  Bata ginatimbangSa mga kabalayanNagtudlo usab silaMaayong disiplina

  Sa tamang pa