Click here to load reader

MGA TURO NG MGA PANGULO NG SIMBAHAN

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MGA TURO NG MGA PANGULO NG SIMBAHAN

JOSEPH SMITH
JOSEPH SMITH
Inilathala ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw
Salt Lake City, Utah
Ang inyong mga puna at mungkahi tungkol sa aklat na ito ay lubos na pasasalamatan. Mangyaring ipadala ang mga ito sa Curriculum Development, 50 East North Temple Street, Room 2420, Salt Lake City, UT 84150-3220 USA. E-mail: [email protected]
Isulat lamang ang inyong pangalan, tirahan, ward, at stake. Tiyaking ibigay ang pamagat ng aklat. Pagkatapos ay ibigay ang inyong mga puna at mungkahi tungkol sa mga kahusayan ng aklat at mga puntong maaari pang pagandahin.
© 2007 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan
Inilimbag sa Estados Unidos ng Amerika
Pagsang-ayon sa Ingles: 8/00 Pagsang-ayon sa pagsasalin: 8/00
Pagsasalin ng Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith Tagalog
Mga Nilalaman
Pamagat Pahina
Panimula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Buod ng Kasaysayan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xv Ang Buhay at Ministeryo ni Joseph Smith . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Ang Unang Pangitain: Nagpakita ang Ama
at ang Anak kay Joseph Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2 Diyos Amang Walang Hanggan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3 Jesucristo, ang Banal na Manunubos ng Daigdig . . . . . . . . 53 4 Ang Aklat ni Mormon: Saligang Bato ng Ating Relihiyon . . 67 5 Pagsisisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 6 Ang Misyon ni Juan Bautista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 7 Binyag at ang Kaloob na Espiritu Santo . . . . . . . . . . . . . . 103 8 Ang Walang Hanggang Priesthood . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 9 Mga Kaloob ng Espiritu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
10 Panalangin at Personal na Paghahayag . . . . . . . . . . . . . . . 145 11 Ang Organisasyon at Tadhana ng Tunay at
Buhay na Simbahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 12 Magpahayag ng Mabubuting Balita sa Buong Mundo . . . . 173 13 Pagsunod: “Kapag Inutos ng Panginoon, Gawin Ito” . . . . 185 14 Mga Salita ng Pag-asa at Kaaliwan sa Oras ng Kamatayan . . 199 15 Pagtatatag ng Kapakanan ng Sion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 16 Paghahayag at ang Buhay na Propeta . . . . . . . . . . . . . . . . 223 17 Ang Dakilang Plano ng Kaligtasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 18 Kabilang Buhay: Buhay sa mga Kawalang-hanggan. . . . . . 253 19 Manatiling Tapat sa mga Unos ng Buhay . . . . . . . . . . . . . 265 20 Isang Pusong Puspos ng Pagmamahal at Pananampalataya:
Ang mga Liham ng Propeta sa Kanyang Pamilya. . . . . . . . . 277 21 Ang Ikalawang Pagparito at ang Milenyo . . . . . . . . . . . . . 289 22 Pagtatamo ng Kaalaman tungkol sa mga
Walang Hanggang Katotohanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
iii
M G A N I L A L A M A N
iviv
23 “Kaybuti at Kaysaya na Magsitahang Magkakasama sa Pagkakaisa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
24 Pamumuno sa Paraan ng Panginoon . . . . . . . . . . . . . . . 329 25 Mga Katotohanan mula sa mga Talinghaga
ng Tagapagligtas sa Mateo 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 26 Si Elijah at ang Pagpapanumbalik ng
mga Susi sa Pagbubuklod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 27 Mag-ingat sa Mapapait na Bunga ng Apostasiya . . . . . . . 369 28 Paglilingkod ng Misyonero: Isang Banal na Tungkulin,
Isang Maluwalhating Gawain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 29 Pamumuhay sa Piling ng Iba nang Mapayapa
at May Pagkakasundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 30 Magiting sa Layon ni Cristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 31 “Ang Diyos ay Kasama Mo Magpakailanman at
Walang Katapusan”: Ang Propeta sa Liberty Jail . . . . . . . 421 32 Pagtugon sa Pang-aapi nang May Pananampalataya
at Katapangan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 33 Mga Espirituwal na Kaloob na Magpagaling,
Magsalita sa Iba’t Ibang Wika, Magpropesiya, at Makahiwatig ng mga Espiritu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
34 Ang Kapangyarihan ng Pagpapatawad . . . . . . . . . . . . . . 459 35 Pagtubos sa mga Patay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 36 Pagtanggap ng mga Ordenansa at Pagpapala
ng Templo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 37 Pag-ibig sa Kapwa-tao, ang Dalisay na Pag-ibig ni Cristo . . 497 38 Ang Wentworth Letter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 39 Relief Society: Banal na Organisasyon ng Kababaihan . . 525 40 Kasiya-siya ang mga Tapat, Matwid,
at Tunay na Kaibigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 41 Pagiging mga Tagapagligtas sa Bundok ng Sion . . . . . . . 549 42 Pamilya: Ang Pinakamatamis na Ugnayan sa
Buhay na Ito at sa Kawalang-hanggan . . . . . . . . . . . . . . 563 43 “Siya ay Propeta ng Diyos”: Nagpatotoo ang
mga Kasama at Kakilala ni Joseph Smith Tungkol sa Kanyang Misyon Bilang Propeta . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
M G A N I L A L A M A N
v
44 Ang Panunumbalik ng Lahat ng Bagay: Ang Dispensasyon ng Kaganapan ng Panahon . . . . . . . . 593
45 Ang Damdamin ni Joseph Smith tungkol sa Kanyang Misyon Bilang Propeta . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
46 Ang Pagkamatay Bilang Martir: Tinatakan ng Propeta ng Kanyang Dugo ang Kanyang Patotoo . . . . . . 617
47 “Purihin ang Propeta”: Mga Patotoo ng mga Propeta sa mga Huling Araw tungkol kay Propetang Joseph Smith. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Apendise: Mga Sangguniang Ginamit sa Aklat na Ito . . . . . . 651 Listahan ng mga Biswal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
“Si Joseph Smith, ang Propeta at Tagakita ng Panginoon, ay nakagawa nang higit pa, maliban lamang kay Jesus, para sa
kaligtasan ng mga tao sa daigdig na ito, kaysa sa sinumang tao na kailanman ay nabuhay rito. . . . Siya ay nabuhay na dakila,
at siya ay namatay na dakila sa paningin ng Diyos at ng kanyang mga tao” (D at T 135:3).
vii
Panimula
Ang Unang Panguluhan at ang Korum ng Labindalawang Apostol ay nagpasimula ng seryeng Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan para tulungan kayong higit na maunawaan ang ipina- numbalik na ebanghelyo at lalong mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng mga turo ng mga Pangulo ng Simbahan sa mga huling araw. Sa pagdaragdag ng Simbahan ng mga tomo sa ser- yeng ito, magkakaroon kayo ng koleksyon ng mga sangguniang aklat ng ebanghelyo sa inyong tahanan. Ang mga tomo sa ser- yeng ito ay dinisenyong magamit kapwa sa personal na pag-aaral at sa pagtuturo sa korum at klase.
Tampok sa aklat na ito ang mga turo ni Propetang Joseph Smith, na tinawag ng Diyos na magbukas sa dispensasyon ng kaganapan ng mga panahon sa mga huling araw na ito. Sa pagi- tan ng kanyang pangitain tungkol sa Ama at sa Anak noong tag- sibol ng 1820 at ng kanyang pagkamatay bilang martir noong Hunyo 1844, itinatag niya Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at inihayag ang kaganapan ng ebang- helyo, na hindi na muling babawiin kailanman mula sa lupa.
Personal na Pag-aaral
Sa pag-aaral ninyo ng mga turo ni Propetang Joseph Smith, hangarin ang inspirasyon ng Espiritu. Alalahanin ang pangako ni Nephi: “Siya na naghahanap nang masigasig ay makasusumpong; at ang mga hiwaga ng Diyos ay ilalahad sa kanila, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo” (1 Nephi 10:19). Simulan sa panalangin ang inyong pag-aaral, at patuloy na manalangin at magnilay-nilay sa inyong puso habang kayo ay nagbabasa.
Sa hulihan ng bawat kabanata, makikita ninyo ang mga tanong at sanggunian sa banal na kasulatan na makakatulong para mau- nawaan at maisagawa ninyo ang mga turo ni Joseph Smith. Repasuhin muna ang mga ito bago ninyo simulang basahin ang kabanata.
PA N I M U L A
viii
Isaalang-alang din ang sumusunod na mga mungkahi:
• Maghanap ng mahahalagang salita at parirala. Kung may makita kayong salita na hindi ninyo maunawaan, gumamit ng diksyu- naryo o iba pang sanggunian para higit na maunawaan ang ibig sabihin nito. Isulat ang inyong puna sa gilid ng pahina para maalala ninyo ang inyong natutuhan tungkol sa salitang iyon.
• Isipin kung ano ang ibig sabihin ng mga turo ni Joseph Smith. Maaari ninyong markahan ang mga kataga at pangungusap na nagtuturo ng partikular na mga alituntunin ng ebanghelyo o aantig sa inyong puso’t isipan, o maaari ninyong isulat sa gilid ng pahina ang naiisip ninyo at nadarama.
• Pagnilay-nilayin ang mga naging karanasan ninyo na may kina- laman sa mga turo ng Propeta.
• Pag-isipang mabuti kung paano naaangkop sa inyo ang mga turo ni Joseph Smith. Isipin kung ano ang kaugnayan ng mga turo sa inyong mga problema o katanungan. Magpasiya kung ano ang inyong gagawin bilang resulta ng natutuhan ninyo.
Pagtuturo mula sa Aklat na Ito
Ang aklat na ito ay maaaring gamitin sa pagtuturo sa tahanan o sa simbahan. Ang sumusunod na mga mungkahi ay makakatu- long sa inyo:
Pagtuunan ng Pansin ang mga Salita ni Joseph Smith at ang mga Banal na Kasulatan
Inutusan tayo ng Panginoon na “wala nang iba pang bagay [tayong ituturo] kundi ang mga isinulat ng mga propeta at apos- tol, at ang yaong mga itinuro sa [atin] ng Mang-aaliw sa pamama- gitan ng panalangin na may pananampalataya” (D at T 52:9). Ipinahayag din Niya na “ang mga elder, saserdote, at guro ng sim- bahang ito ay magtuturo ng mga alituntunin ng aking ebanghelyo, na nasa Biblia at Aklat ni Mormon, na kung saan ang kabuuan ng ebanghelyo” (D at T 42:12).
Ang tungkulin ninyo ay tulungan ang iba na maunawaan ang mga turo ni Propetang Joseph Smith at ng mga banal na kasulatan. Huwag isantabi ang aklat na ito o maghanda ng mga lesson mula sa iba pang mga materyal. Ilaan ang malaking bahagi ng lesson sa
PA N I M U L A
ix
pagbabasa ng mga turo ni Joseph Smith sa aklat na ito at talakayin ang kahulugan at aplikasyon ng mga ito.
Hikayatin ang mga miyembro ng klase na dalhin ang aklat na ito kapag nagsisimba upang lalo silang maging handang makila- hok sa mga talakayan sa klase.
Hangarin ang Patnubay ng Espiritu Santo
Habang nagdarasal kayo para humingi ng tulong at masigasig na naghahanda, gagabayan kayo ng Espiritu Santo sa inyong mga pagsisikap. Tutulungan Niya kayong bigyang-diin ang mga bahagi ng bawat kabanata na hihikayat sa iba na unawain at ipamuhay ang ebanghelyo.
Kapag nagtuturo kayo, magdasal sa inyong puso na samahan ng kapangyarihan ng Espiritu ang inyong mga salita at ang mga talakayan sa klase. Sinabi ni Nephi, “Kapag ang isang tao ay nag- sasalita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nagdadala nito sa puso ng mga anak ng tao” (2 Nephi 33:1; tingnan din sa D at T 50:13–22).
Maghandang Magturo
Ang mga kabanata sa aklat na ito ay isinaayos upang tulungan kayong maghanda sa pagtuturo. Ang bahaging “Mula sa Buhay ni Joseph Smith” sa bawat kabanata ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa buhay ni Joseph Smith at sa kasaysayan ng Simbahan noon na maaaring gamitin sa pagpapasimula at pagtuturo ng lesson. Ang bahaging “Mga Turo ni Joseph Smith” ay nahahati sa ilang maliliit na bahagi, na may mga pamagat na nagbubuod sa mga pangunahing ideya sa kabanata. Ang mga pamagat na ito ay maaaring magsilbing balangkas na pagkukunan ninyo ng ituturo. Ang huling bahagi, “Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Pagtuturo,” ay naglalaan ng mga tanong at banal na kasulatang may kaugnayan sa mga turo.
Mas magiging epektibo kayo sa inyong pagtuturo kapag ginawa ninyo ang sumusunod:
1. Pag-aralan ang kabanata. Basahin ang kabanata para magka- roon ng tiwala sa pagkaunawa ninyo sa mga turo ni Joseph Smith. Makapagtuturo kayo nang may higit na katapatan at
PA N I M U L A
x
kapangyarihan kapag kayo ay personal na naimpluwensyahan ng kanyang mga salita (tingnan sa D at T 11:21). Habang nag- babasa, isaisip ang mga pangangailangan ng mga tinuturuan ninyo. Maaari ninyong markahan ang mga doktrina at alituntu- nin sa kabanata na inaakala ninyong makakatulong sa kanila.
2. Magpasiya kung aling mga bahagi ang gagamitin. Ang nila- laman ng bawat kabanata ay higit kaysa makakaya ninyong ituro sa isang lesson. Sa halip na sikaping talakayin ang buong kabanata, may panalanging piliin ang mga doktrina at alitun- tunin na sa inyong palagay ay makakatulong nang husto sa mga tinuturuan ninyo. Halimbawa, maaari kayong magtuon sa isa o dalawang maiikling bahagi at sa ilang katanungan na makakatulong sa mga miyembro ng klase na talakayin ang mga alituntunin sa mga bahaging napili ninyo.
3. Magpasiya kung paano sisimulan ang lesson. Para makuha ang pansin sa simula ng lesson, maaari ninyong ibahagi ang isang personal na karanasan o ipabasa sa mga miyembro ng klase ang isang kuwento sa simula ng kabanata o tingnan ang isang larawan sa kabanata. Pagkatapos ay maaari ninyong ita- nong, “Ano ang itinuturo ng kuwento (o larawan) na ito tung- kol sa pangunahing paksa ng kabanata?” Ang iba pang opsyon sa pagsisimula ng lesson ay magpabasa ng banal na kasulatan o isang sipi mula sa kabanata o kaya’y umawit ng himno. Mabuti ring ipaalam sa klase kung ano ang mahahalagang punto ng lesson. Maaari din ninyong ipaalala sa mga miyembro ng klase ang nakaraang lesson mula sa aklat na ito sa paghiling sa kanila na gunitain ang tinalakay na mga pangyayari, tao, ali- tuntunin, o doktrina.
4. Magpasiya kung paano maghihikayat ng talakayan. Dito kayo dapat mag-ukol ng mas maraming oras sa lesson dahil natututuhang mabuti ng mga miyembro ng klase ang mga dok- trina at alituntunin kapag sumasali sila sa mga talakayan ukol sa mga ito. Repasuhin ang mga mungkahi kung paano mangasiwa ng nakasisiglang mga talakayan sa mga pahina xii–xiii ng aklat na ito. Maaari ninyong gamitin ang mga tanong mula sa “Mga Mungkahi sa Pag-aaral at Pagtuturo” na nasa hulihan ng
PA N I M U L A
xi
kabanata. Maaari din kayong maghanda ng sarili ninyong mga tanong gamit ang sumusunod na mga mungkahi:
• Magtanong ng mga bagay na makakatulong sa mga miyem- bro ng klase na maghanap ng mga katunayan, pangyayari, doktrina, at alituntunin. Ang ganitong uri ng mga tanong ay nakakatulong para mapagtuunang mabuti ng mga miyembro ng klase ang partikular na mga katotohanang nais ninyong bigyang-diin at maging pamilyar sila sa partikular na impor- masyon na nasa mga turo ng Propeta. Halimbawa, matapos tukuyin ang isang partikular na siping-banggit, maaari nin- yong itanong, “Ano ang ilan sa mahahalagang salita o parirala sa siping-banggit na ito?” o “Ano ang paksa ng siping-banggit na ito?”
• Magtanong ng mga bagay na makakatulong sa mga miyem- bro ng klase na mag-isip tungkol sa mga doktrina at alitun- tunin na itinuro ni Joseph Smith. Ang ganitong uri ng mga tanong ay nakahihikayat sa mga miyembro ng klase na suriin at ibahagi ang kanilang naiisip at nadarama tungkol sa mga turo ni Joseph Smith. Halimbawa, “Sa inyong palagay bakit mahalaga ang turong ito?” o “Ano ang naiisip o nadarama ninyo tungkol sa siping-banggit na ito?” o “Para sa inyo ano ang kahulugan ng turong ito?”
• Magtanong ng mga bagay na hihikayat sa mga miyembro ng klase na ihambing ang natututuhan nila mula sa mga turo ng Propeta sa sarili nilang kaisipan, damdamin, at mga karanasan. Halimbawa, “Anong mga karanasan ninyo ang maiuugnay ninyo sa sinabi ni Propetang Joseph Smith?”
• Magtanong ng mga bagay na makakatulong sa mga miyem- bro ng klase na ipamuhay nila mismo ang itinuturo. Natutulungan ng mga tanong na ito ang mga miyembro ng klase na mag-isip ng mga paraan kung…