Click here to load reader

Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan Howard W. · PDF filepersonal kayong naimpluwensyahan ng kanyang mga salita (tingnan sa D at T 11:21). Karamihan sa mga kabanata ay naglalaman ng

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan Howard W. · PDF filepersonal kayong naimpluwensyahan ng...

 • M ga Turo ng m

  ga Pangulo ng Sim bahan: H

  ow ard W

  . H unter

  Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan

  Howard W. Hunter

 • MGA TURO NG MGA PANGULO NG SIMBAHAN

  HOWARD W. HUNTER

  Inilathala ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

  Salt Lake City, Utah

 • Serye ng mga Aklat na Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan

  Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith (aytem bilang 36481 893)

  Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Brigham Young (35554 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: John Taylor (35969 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Wilford Woodruff (36315 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Lorenzo Snow (36787 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph F. Smith (35744 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Heber J. Grant (35970 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: George Albert Smith (36786 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: David O. McKay (36492 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Fielding Smith (36907 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Harold B. Lee (35892 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Spencer W. Kimball (36500 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Ezra Taft Benson (08860 893) Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Howard W. Hunter (08861 893)

  Para makakuha ng kopya ng mga aklat na ito, magpunta sa in- yong lokal na distribution center o bumisita sa store. lds. org. Ang mga aklat ay makukuha rin sa digital format sa LDS. org at sa Gospel Library mobile application.

  Ang inyong mga puna at mungkahi tungkol sa aklat na ito ay pasasalamatan. Mangyaring isumite ang mga ito sa:

  Curriculum Development 50 East North Temple Street Salt Lake City, UT 84150- 0024 USA Email: PTH - [email protected] ldschurch. org Isulat lamang ang inyong pangalan, address, ward, at stake. Tiya-

  king ibigay ang pamagat ng aklat. Pagkatapos ay ibigay ang inyong mga puna at mungkahi tungkol sa mga kalakasan ng aklat at mga bahaging maaari pang pagandahin.

  © 2015 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

  Inilimbag sa Estados Unidos ng Amerika Pagsang- ayon sa Ingles: 3/11

  Pagsang- ayon sa pagsasalin: 3/11 Pagsasalin ng Teachings of Presidents of the Church: Howard W. Hunter

  Tagalog 08861 893

 • Mga Nilalaman

  Pambungad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii Buod ng Kasaysayan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xii Ang Buhay at Ministeryo ni Howard W. Hunter . . . . . . . . . . . . . .1 1 Jesucristo—Ang Tanging Daan Natin Tungo sa Pag- asa

  at Kagalakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2 “Ang Aking Kapayapaan ay Ibinibigay Ko sa Inyo” . . . . . . . 55 3 Paghihirap—Bahagi ng Plano ng Diyos para sa Ating

  Walang- Hanggang Pag- unlad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4 Tulong mula sa Itaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 5 Joseph Smith: Propeta ng Panunumbalik . . . . . . . . . . . . . . . 97 6 Ang Pagbabayad- sala at Pagkabuhay na Mag- uli ni

  Jesucristo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 7 Patuloy na Paghahayag sa Pamamagitan ng mga

  Buhay na Propeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 8 Paghahatid ng Ebanghelyo sa Buong Mundo . . . . . . . . . . . 133 9 Ang Batas ng Ikapu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

  10 Mga Banal na Kasulatan—Ang May Pinakamalaking Pakinabang sa Lahat ng Pag- aaral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

  11 Tunay na Kadakilaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 12 Magsibalik Kayo at Magpakabusog sa Hapag ng

  Panginoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 13 Ang Templo—Ang Dakilang Simbolo ng Ating

  Pagiging Miyembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 14 Pagpapabilis ng Gawain sa Family History at sa Templo . . . 205 15 Ang Sakramento ng Hapunan ng Panginoon . . . . . . . . . . . 215 16 Pag- aasawa—Isang Walang- Hanggang Pagsasamahan . . . . 227 17 Pangalagaan at Protektahan ang Pamilya . . . . . . . . . . . . . . 239 18 Naniniwala Kami sa Pagiging Matapat . . . . . . . . . . . . . . . . 253 19 Ang Ating Lubos na Katapatan sa Diyos . . . . . . . . . . . . . . . 265 20 Pagtulad sa Halimbawa ng Pag- ibig sa Kapwa- Tao ng

  Tagapagligtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 21 Pananampalataya at Patotoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

 • iv

  22 Pagtuturo ng Ebanghelyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 23 “Hindi Nakabababa ng Kapakinabangan” . . . . . . . . . . . . . 319 24 Pagtulad sa Halimbawa ni Jesucristo . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Listahan ng mga Larawan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

 • vii

  Pambungad

  Ang Unang Panguluhan at ang Korum ng Labindalawang Apostol ay nagpasimula ng seryeng Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan para tulungan kayong higit na mapalapit sa inyong Ama sa Langit at mapalalim ang inyong pag- unawa sa ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo. Sa pagdaragdag ng Simbahan ng mga aklat sa seryeng ito, makakakolekta kayo ng mga reperensyang aklat ng ebanghelyo sa inyong tahanan. Ang mga aklat na ito ay nilayong magamit sa personal na pag- aaral at sa pagtuturo sa araw ng Linggo. Matutulu- ngan din kayo nitong maghanda ng mga aralin para sa family home evening, maghanda ng iba pang mga aralin o mensahe at sagutin ang mga tanong tungkol sa doktrina ng Simbahan.

  Tampok sa aklat na ito ang mga turo ni Pangulong Howard W. Hunter, na naglingkod bilang Pangulo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw mula Hunyo 5, 1994, hanggang Marso 3, 1995.

  Personal na Pag- aaral

  Habang pinag- aaralan ninyo ang mga turo ni Pangulong Howard W. Hunter, mapanalanging hangarin ang inspirasyon ng Espiritu Santo. Matutulungan kayo ng mga tanong sa dulo ng bawat kabanata na pagnilayan, maunawaan, at maipamuhay ang mga turo ni Pangulong Hunter. Ang sumusunod na mga ideya ay maaari ding makatulong:

  • Isulat ang mga kaisipan at damdaming dumarating sa inyo mula sa Espiritu Santo habang nag- aaral kayo.

  • Salungguhitan ang mga talatang gusto ninyong matandaan. Isiping isaulo ang mga talatang ito o isulat ang mga ito sa inyong mga banal na kasulatan sa tabi ng kaugnay na mga talata.

  • Basahin ang kabanata o talata nang mahigit isang beses para mas maunawaan ninyo ito.

 • viii

  Pa m b u n g a d

  • Itanong sa inyong sarili ang tulad nito, Paano nadaragdagan ng mga turo ni Pangulong Hunter ang pagkaunawa ko sa mga alitun- tunin ng ebanghelyo? Ano ang gusto ng Panginoon na matutuhan ko mula sa mga turong ito?

  • Itanong sa sarili kung paano kayo matutulungan ng mga turo sa aklat na ito sa inyong personal na mga pagsubok at alalahanin.

  • Ibahagi ang natututuhan ninyo sa mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan.

  Pagtuturo mula sa Aklat na Ito

  Matutulungan kayo ng sumusunod na mga patnubay na magturo mula sa aklat na ito, maging sa tahanan man o sa simbahan.

  maghandang magturo

  Hangarin ang patnubay ng Espiritu Santo habang naghahanda kayong magturo. Mapanalanging pag- aralan ang kabanata upang magkaroon kayo ng tiwala sa pagkaunawa ninyo sa mga turo ni Pangulong Hunter. Makapagtuturo kayo nang mas mabisa kapag personal kayong naimpluwensyahan ng kanyang mga salita (tingnan sa D at T 11:21).

  Karamihan sa mga kabanata ay naglalaman ng mas maraming materyal kaysa kaya ninyong talakayin sa oras ng klase. Mapanala- nging piliin ang mga turo na sa pakiramdam ninyo ay makakatulong nang malaki.

  Hikayatin ang inyong mga tinuturuan na maagang pag- aralan ang kabanata upang mas handa silang makilahok sa mga talakayan at mapalakas ang isa’t isa.

  Sa paghahanda ninyong magturo, higit na bigyang- pansin ang bahaging “Mga Mungkahi sa Pag- aaral at Pagtuturo” sa dulo ng bawat kabanata. Sa bahaging iyan, makikita ninyo ang mga tanong, mga banal na kasulatan, at tulong sa pag- aaral o tulong sa pagtuturo. Ang mga tanong at banal na kasulatan ay nauugnay sa nakasaad sa kabanata. Ang mga tulong sa pag- aaral at pagtuturo ay magagamit lalo na sa pagkatuto at pagtuturo ng ebanghelyo.

 • ix

  Pa m b u n g a d

  Pasimulan ang Kabanata

  Kapag sinimulan ninyo ang kabanata, sikaping lumikha ng ka- paligiran na maaantig ng Espiritu ang puso’t isipan ng inyong mga tinuturuan. Maaari ninyong gamitin ang isa o higit pa sa sumusunod na mga ideya:

  • Basahin o repasuhin ang bahaging may pamagat na “Mula sa Buhay ni Howard W. Hunter” sa simula ng kabanata, at talakayin ito.

  • Talakayin ang isang sipi, larawan, o banal na kasulatan mula sa kabanata.

  • Sama- samang kumanta ng himno.

  • Ibahagi nang maikli ang isang personal na karanasan tungkol sa paksa.

  maghikayat ng Talakayan Tungkol sa mga Turo ni Pangulong Hunter

  Habang nagtuturo kayo mula sa aklat na ito, anyayahan ang iba na ibahagi ang kanilang iniisip, magtanong, magpatotoo, at turuan ang isa’t isa. Kapag aktibo silang nakikibahagi, magiging mas handa silang matuto at tumanggap ng personal na paghahayag.

  Hayaang magpatuloy ang magagandang talakayan sa halip na sikaping talakayi

Search related