Click here to load reader

IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng ... ang ikatlong kwarto ng programa

 • View
  373

 • Download
  50

Embed Size (px)

Text of IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG · PDF filePAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS ... Ang...

 • 1Hunyo-Agosto 2017

  IPAGLABAN ANG KARAPATANG MAGBUNGKAL!

  IPAGTANGGOL ANG MGA TAGUMPAY NG REBOLUSYONG AGRARYO sa asyenda uy!

  Pulang Alamat:Ka Japson, Batikang Kumander at Mandirigma ng BHBsundan sa pahina 8

  Sama-samang babakuran ang asyenda upang hindi masira ang mga pananim habang iginigiit pa rin sa panginoong maylupa ang kanyang obligasyong bakuran ang kanyang mga baka. Minsan nang napayukod sa kagustuhan ng magsasaka ang dating makapangyarihang panginoong maylupang si Uy, tiyak na kaya uli itong gawin ngayon sa pamamagitan ng mas mahigpit na pagkakaisa at determinadong paglaban. Sundan sa pahina 11

  Ronda Gerilya:Serye ng mga aksyong militar ng NPA sa nakaraang dalawang buwansundan sa pahina 3

  Opinyon:Ang Ating mga Tungkulin para Biguin ang Tatlong Gera ni Dutertesundan sa pahina 4

  Panayam:Isang Panayam kay Ka Cleo del Mundo Tungkol sa Nalantad na Tunay na Mukha ni Dutertesundan sa pahina 6

  PAHAYAGAN NG PARTIDO KOMUNISTA NG PILIPINAS SOUTH QUEZON - BONDOC PENINSULA

  ISYU 11HUNYO-AGOSTO 2017

 • 2 Hunyo-Agosto 2017

  Ang ay ang rebolusyonaryong pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas - Marxismo-Leninismo-Maoismo sa South

  Quezon-Bondoc Peninsula. Ito ang boses ng mamamayang nakikibaka at tagapamandila ng mga tagumpay ng digmang bayan sa SQBP.

  Para sa inyong mga komentaryo, katanungan, panukala at mga kontribusyon, makipag-ugnayan lamang o i-email kami sa:

  [email protected]

  Wala nang duda na pagkatapos ng ikalawang State of the Nation Address ni Rodrigo Duterte ay tuluyan na niyang tinalikuran ang mga pangako niya, at paurong pa nang paurong papalayo sa kapakanan ng mamamayan ang kanyang gubyerno.

  Wala nang hihintayin ang sambayanan na paparating na pagbabago. Tiyak nang hindi matutupad ang mga ipinangako ni Duterte sapagkat ang tugon niya sa papalalang krisis ng bansa ay ang pagsunod at pagpapatupad ng mga ekonomyang patakarang neo-liberal katambal ang brutal na kampanyang pangseguridad na ikinukumpas ng mga numero unong maka-Amerikang heneral at opisyal-militar.

  Siguradong pinapalakpakan ng imperyalistang US ang batas militar at gera sa Mindanao laban sa mamamayang Moro na alinsunod sa gera kontra-terorismo ng Amerika. Nagtagumpay ang trio ng mga pangunahing tuta ng Amerika na sina Lorenzana, Esperon at Ao na paglakuan si Duterte ng pinakakumikitang negosyo sa daigdig ang gerang agresyon.

  Kakumbina ng gera laban-sa-terorismo ang gera kontra-droga at todo-gera laban sa rebolusyunaryong kilusan at mamamayan.

  Sapat na batayan ang tatlong gerang nabanggit para tawagin si Duterte na panibagong Hitler, o sa kasalukuyang kolokyal ay Marcos-level-up. Sa pinakaangkop, ay isang butangerong Pangulo na diktador-pasista.

  Kahit nasa libingan na, mamamatay pa nang paulit-ulit sa pagkakapahiya ang yumaong diktador na si Marcos dahil nilalampasan na ang kanyang rekord sa dami ng bilang ng pinaslang, winasak na buhay at kabuhayan, at nilabag na mga karapatang pantao.

  At dahil nga nabuwang si Duterte sa popularidad at kapangyarihan, maging ang rebolusyunaryo at progresibong kilusan ang pinakamaaasahan at tapat sana niyang alyado ay kanyang tinalikuran. Tahasan niyang sinabi na ayaw na niyang bumalik sa mesa ng usapang kapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines.

  Isang taon na nagtimpi ang sambayanan kay Duterte. Bukod sa hindi na maaring palampasin ang ginagawang pangungutya

  at pagmamaliit sa mamamayang nakikibaka, lalong hindi na kayang sikmurain ng mamamayan ang patuloy na pagkabusabos sa ilalim ng rehimeng US-Duterte.

  Ang gera kontra-droga, mas kilalang Oplan Tokhang ay kumitil na ng hindi bababa sa 10,000 buhay na karamihan ay karaniwang mamamayan na nasangkot sa ilegal na droga dahil sa kahirapan bunga ng kapabayaan mismo ng kasalukuyan at nagdaang reaksyunaryong mga rehimen na magbigay ng oportunidad sa trabaho, kabuhayan at batayang serbisyong publiko. Habang libu-libo ang bumulagta na nag-iwan sa ilampung libong naulila, si Duterte ay tuwang-tuwa na minumura pa ang mga biktima at pinapapurihan ang kanyang pulisya na nagsisilbing death squad sa buong bansa.

  Ang hindi ipinapakita sa mamamayan ay ang posibilidad na ang gera kontra-droga ni Duterte ay gera niya kontra-kalabang-sindikato. Maaring ang mga itinutumba niyang malalaking drug lord gaya ni Espinosa at Parojinog ay mga karibal niya sa negosyo ng droga sa bansa.

  Wala pa ring lupa ang mga magsasaka. Binoladas lamang ni Duterte ang mga magbubukid sa pangakong repormang agraryo at pagpapahusay ng agrikultura. Hindi pa rin nawawasak ang monopolyong kontrol ng mga panginoong maylupa sa mga lupang sakahan. Hindi pa rin libre ang irigasyon. Wala pa rin sa kamay ng mga magniniyog ang bilyong pisong pondo ng coco levy. Kamamatayan na ito ng mismong ina ni Duterte, na ayon sa kanya ay benepisyaryo ng pondo, pero hinding-hindi siya gagawa ng paraan para maipamahagi ang coco levy funds.

  Patuloy ang endo. Nalegalisa pa at lalong tumibay ang patakarang kontrakwalisasyon. Sa halip na gawing regular sa mga pagawaan at pinagtatrabahuhan ang mga manggagawa ay sa mga manpower agency sila ginawang regular na trabahador. Kumikita ang kapitalista sa natitipid nilang obligasyon sa mga manggagawa. Kumikita ang manpower agency sa pinipiga nilang komisyon sa sahod ng mga manggagawa. Ang win-win solution ng Department of Labor and Employment ay panalo ng kapitalista at manpower agency.

  Palpak ang serbisyong panlipunan. Walang malinaw na proyektong pabahay para sa mga maralitang lungsod. Kung hindi pa sama-samang kumilos ang kanilang sektor para okupahin ang mga nakatiwangwang na pabahay ng National Housing Authority ay hindi sila magkakaroon ng tirahan. Kahit ang libreng matrikula sa kolehiyo ay hindi naman mapakinabangan ng mga estudyante dahil walang mahanap na pondo para rito, sa halip magbabawas pa ng badyet para sa 43 pampublikong kolehiyo at unibersidad sa susunod na taon.

  Si Duterte na lamang ang naniniwala sa kanyang sarili. Suklam-na-suklam na sa kanya ang mamamayang pinangakuan niya ng

  Tuluy-tuloy na Ilantad at Labanan ang Diktador-Pasistang Rehimeng US-Duterte!

  Ang kamaong laging iniuumang ni Duterte sa kanyang harapan ay kamay-na-bakal na ngayong nakaamba sa mamamayan na minsang naniwala at umasa sa pangako niyang change is coming pero walang dumating na pagbabago.

  Editoryal

 • Hunyo-Agosto 2017

  maginhawang buhay noong kampanyang Mayo 2016. Ang popularidad ng bastos na Pangulo ay popularidad ng isang maton na kinatatakutan ng inaapi nyang mamamayan. Hindi ito popularidad ng isang pinaniniwalaan at kinagigiliwang lider.

  Siguradong malaot madali ay guguho na rin ang natitira pang pagtitiis ng iilan na natatakot kaya sumusuporta sa kanya, at sa gayon ay bumaling na rin sa papalakas na pagtutol at paglaban ng mamamayan sa kriminal at korap na paghahari ni Duterte.

  May napakahalagang tungkulin ang rebolusyunaryong kilusan at mamamayan sa lalawigan ng Quezon para tuluy-tuloy na ilantad at labanan ang barumbadong rehimen ni Duterte. Kailangang pamunuan ang pagbubuo ng isang malawak na alyansa ng mamamayan.

  Dapat na maging busluan ang alyansang ito ng pagsasama-sama ng mga magsasaka, manggagawa, propesyunal, guro, kabataan, kababaihan, mamamayang Moro at pambansang minorya, OFW, mga relihiyoso, mga makabayang pulitiko at negosyante, at iba pang sektor at grupo.

  Ang alyansang ito ay dapat na magsagawa ng malalaking protesta at pagkilos laban sa kontra-mamamayang patakaran ni Duterte. Dapat na maging mapagbantay sa paglabas ng mga pekeng balita, disimpormasyon at itim na propaganda, at kaagad itong kontrahin at ituwid para huwag tuluyang maligaw ang madla sa tunay na nangyayari sa lipunan.

  Kailangang pangunahan ng uring magsasaka lalo na sa South Quezon-Bondoc Peninsula ang pag-okupa sa mga lupaing kontrolado ang pagmamay-ari ng malalaking panginoong maylupa. Ipagpatuloy ang pagbabalik-saka at kampanyang paggigiit ng mas malaking partihan pabor sa magsasaka, manawagan sa pagtataas ng presyo ng lukad, at pagbibigay relip sa nasalanta ng mga nagdaang kalamidad na ngayon ay nagdudulot ng kagutuman.

  Sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lalawigan, patuloy na palakasin ang armadong pakikibaka na inilulunsad ng New Peoples Army. Kasabay nito ay patatagin ang mga base ng uring magsasaka sa pamamagitan ng patuloy na pagtatayo ng balangay ng Pambansang Katipunan ng

  Balita

  Magbubukid sa antas bayan. Ilunsad ang maraming kumperensya ng mga saligang organisasyong masa at gawing pangunahing resolusyon sa pagtitipon ang pagpapasampa sa Hukbong Bayan at paglulunsad ng rebolusyong agraryo.

  Ilunsad ng lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa lalawigan ang mga taktikal na opensiba para biguin ang Oplan Kapayapaan ng pasistang AFP. Pagsilbihin ang mga taktikal na opensiba para makalikom ng dagdag na armas sa papalaking bilang ng Hukbong Bayan sa lalawigan. Dapat na pagbayarin nang mahal ang mga pusakal na yunit ng sundalo at pulis na nangunguna sa madugo at brutal na gera ni Duterte.

  Sa kabuuan, nararapat na pagkaisahin at pakilusin ang mamamayan sa buong lalawigan ng Quezon sa diwa ng sentral na panawagan

  Matagumpay na inilunsad ng Apolonio Mendoza Command ang serye ng mga aksyong militar noong Hunyo at Hulyo sa mga bayan ng Catanauan, Gumaca, at Lopez sa lalawigan ng Quezon.

  Noong gabi ng Hunyo 18, binomba ng isang yunit ng AMC ang rumerespondeng sikbay trak ng 85th IBPA sa Brgy. Pala-Ajos sa Catanauan, na may lulang hindi bababa sa 24 na sundalo.

  Ayon mismo sa Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines, nagtamo sila ng kaswalti sa naturang insidente. Dalawang sundalo ang inamin nilang nasugatan, pero pinabulaanan ito ng mga ulat ng

  R O N D A G E R I L Y A

  residente at kagawad ng barangay na hindi bababa sa 10 ang sugatan a

Search related