Click here to load reader

MGA BANAL Ang Kuwento ng Simbahan ni ... bagong detalye at pananaw sa mga mas kilalang tao at mga pangyayari mula sa kasaysayan ng Simbahan. Ang bawat kabanata ay makatutulong sa mga

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MGA BANAL Ang Kuwento ng Simbahan ni ... bagong detalye at pananaw sa mga mas kilalang tao at mga...

 • MGA BANAL 1815–1846

  1815–1846

  A N

  G P AM

  AN TAYAN

  N

  G K

  AT O

  T O

  H AN

  AN

  ANG PAMANTAYAN NG KATOTOHANAN

  Tomo 1

  NOONG 1820, ISANG BATANG taga- bukid na hinahanap ang kato-tohanan ang nagkaroon ng isang pangitain tungkol sa Diyos Ama at kay Jesucristo. Makalipas ang tatlong taon, isang anghel ang pumatnubay sa kanya sa isang sinaunang talaan na nakabaon sa isang burol malapit sa kanyang tahanan. Sa tulong ng Diyos, isinalin niya ang tala at inorganisa ang simbahan ng Tagapagligtas sa mga huling araw. Hindi nagtagal ay may mga ibang sumama sa kanya, tinatanggap ang paanyaya na maging mga Banal sa pamamagitan ng Pagbabayad- sala ni Jesucristo.

  Ngunit ang pagsalungat at karahasan ay sumusunod sa mga luma- laban sa mga lumang tradisyon upang tanggapin ang ipinanumba- lik na mga katotohanan. Kailangang pumili ng mga kababaihan at kalalakihan na sumapi sa simbahan kung gagawin nila o hindi na manatiling tapat sa kanilang mga tipan, itatag ang Sion, at ipahayag ang ebanghelyo sa isang magulong mundo.

  Ang Pamantayan ng Katotohanan ay ang unang aklat ng Mga Banal, isang bago at may apat na tomong pasalaysay na kasaysayan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. May mabilis na daloy ng kuwento, buong ingat na sinaliksik, at isinulat sa ilalim ng pamamahala ng Unang Panguluhan, ang Mga Banal ay nag- sasalaysay ng mga tunay na kuwento ng mga Banal sa mga Huling Araw sa buong mundo at tumutugon sa panawagan ng Panginoon na isulat ang kasaysayan “para sa ikabubuti ng Simbahan, at para sa [umuusbong na] salinlahi” (Doktrina at mga Tipan 69:8).

  7250797816299

  ISBN 9781629725079

 • MGA BANAL Ang Kuwento ng

  Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw

 • MGA BANAL Ang Kuwento ng

  Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw

  Tomo 1

  Ang Pamantayan ng Katotohanan

  1815–1846

  Inilathala ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

  Salt Lake City, Utah

 • © 2018 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Inilimbag sa Pilipinas Bersyon 1, 8/18

  Pagsang- ayon sa Ingles: 1/18 Pagsang- ayon sa Pagsasalin: 1/18 Pagsasalin ng Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, Volume 1, The Standard of Truth, 1815–1846 Tagalog PD60001624 893

  Karapatang- sipi © 2018 ng Intellectual Reserve, Inc. Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng aklat na ito ay maaaring kopyahin sa anumang anyo o sa anumang paraan nang walang nakasulat na pahintulot. Para sa karagdagang impormasyon, makipag- ugnayan sa [email protected]

  saints.lds.org

  Larawan sa pabalat ni Greg Newbold Disenyo ng pabalat at panloob na layout ni Patric Gerber

 • Ang pamantayan ng katotohanan ay naitayo

  na. Walang kamay na di pinaging banal ang

  maaaring pumigil sa pagsulong ng gawain; ang

  mga pag- uusig ay maaaring magngitngit, ang mga

  mandurumog ay maaaring magkaisa, ang mga hukbo

  ay maaaring magkatipon, ang kasinungalingan

  ay maaaring manira, subalit ang katotohanan ng

  Diyos ay magpapatuloy nang may kagitingan,

  may pagkamaharlika, at may kalayaan, hanggang

  sa makapasok ito sa bawat lupalop, makadalaw

  sa bawat klima, makaraan sa bawat bansa, at

  mapakinggan ng bawat tainga, hanggang sa ang

  mga layunin ng Diyos ay matupad, at ang dakilang

  Jehova ay magsabing ang gawain ay naganap na.

  —Joseph Smith, 1842

 • M G A N A G - A M B A G

  MGA BANAL ANG KUWENTO NG SIMBAHAN NI JESUCRISTO

  SA MGA HULING ARAW

  Mananalaysay at Tagapagtala ng Simbahan Ehekutibong Direktor, Church History Department

  Elder Steven E. Snow

  Katuwang na Ehekutibong Direktor, Church History Department

  Elder J. Devn Cornish

  Katuwang na Mananalaysay at Tagapagtala ng Simbahan Tagapamahalang Direktor,

  Church History Department Reid L. Neilson

  Direktor, Publications Division Matthew J. Grow

  Tagapamahalang Mananalaysay Steven C. Harper

  Tagapamahala ng Produkto Ben Ellis Godfrey

  Tagapamahala ng Digital na Nilalaman Matthew S. McBride

  Tagapamahala sa Editoryal Nathan N. Waite

 • TOMO 1 ANG PAMANTAYAN NG KATOTOHANAN

  1815–1846

  Mga Pangkalahatang Patnugot Matthew J. Grow

  Richard E. Turley Jr. Steven C. Harper

  Scott A. Hales

  Mga Manunulat Scott A. Hales

  James Goldberg Melissa Leilani Larson Elizabeth Palmer Maki

  Steven C. Harper Sherilyn Farnes

  Mga Patnugot ng Pagrepaso sa Kasaysayan Jed L. Woodworth

  Lisa Olsen Tait

  Mga Patnugot Leslie Sherman Edgington

  Nathan N. Waite

  Mga Espesyalista sa Pagsasaliksik Kathryn Burnside Chad O. Foulger Brian D. Reeves

 • M G A N I L A L A M A N

  Isang Mensahe mula sa Unang Panguluhan xv

  Paunang Salita xvii

  UNANG BAHAGI: Ang Aking Tagapaglingkod na si Joseph

  Abril 1815–Abril 1830

  1 Humiling nang May Pananampalataya 3

  2 Pakinggan Siya 16

  3 Mga Laminang Ginto 23

  4 Maging Mapagbantay 36

  5 Nawala na ang Lahat 49

  6 Ang Kaloob at Kapangyarihan ng Diyos 62

  7 Mga Kapwa Tagapaglingkod 74

  8 Ang Pagsisimula ng Simbahan ni Cristo 87

  IKALAWANG BAHAGI: Isang Bahay ng Pananampalataya

  Abril 1830–Abril 1836

  9 Sa Buhay man o sa Kamatayan 102

  10 Pinagtipon 117

  11 Kayo ay Makatatanggap ng Aking Batas 130

  12 Matapos ang Maraming Kapighatian 143

  13 Nanumbalik ang Kaloob 156

  14 Mga Pangitain at Bangungot 167

  15 Mga Banal na Lugar 181

  16 Isa Lamang Simula 196

  17 Kahit Paslangin Tayo ng mga Mandurumog 209

  18 Ang Kampo ng Israel 224

 • x

  19 Mga Katiwala sa Ministeryong Ito 239

  20 Huwag Mo Akong Itakwil 252

  21 Ang Espiritu ng Diyos 266

  IKATLONG BAHAGI: Itinapon sa Kailaliman Abril 1836–Abril 1839

  22 Subukin ang Panginoon 281

  23 Bawat Patibong 296

  24 Mananaig ang Katotohanan 312

  25 Lumipat sa Kanluran 326

  26 Isang Banal at Nakalaang Lupain 342

  27 Ipinahahayag Nating Malaya na Tayo 355

  28 Nagawa na ang Lahat 369

  29 Diyos at Kalayaan 383

  30 Lumaban na tulad ng mga Anghel 397

  31 Paano Ito Magwawakas? 411

  32 Pilitin mang S’ya’y Yanigin ng Kadiliman 425

  33 O Diyos, Nasaan Kayo? 439

  IKAAPAT NA BAHAGI: Kaganapan ng Panahon Abril 1839– Pebrero 1846

  34 Magtayo ng Isang Lunsod 455

  35 Isang Magandang Lugar 473

  36 Hikayatin Sila na Magtipon 489

  37 Susubukin Natin Sila 505

  38 Isang Traydor o Isang Tunay na Lalaki 521

  39 Ang Ikapitong Kaguluhan 535

 • xi

  40 Nagkakaisa sa Walang Hanggang Tipan 549

  41 Ang Diyos na ang Hahatol 564

  42 Ihanda ang Iyong mga Balikat 581

  43 Isang Panganib sa Madla 594

  44 Isang Kordero sa Katayan 612

  45 Isang Makapangyarihang Pundasyon 630

  46 Pinagkalooban ng Kapangyarihan 649

  Mga Tala 670

  Paalala tungkol sa Sources 744

  Sources na Binanggit 747

  Mga Pagkilala 769

  Indeks 770

 • HULYO 1837 – British mission OKTUBRE 1841 – inilaan ni Orson Hyde ang Banal na Lupain MAYO 1843 – Pacific mission

  ABRIL 10, 1815 – Pagputok ng Mt. Tambora, Indonesia SETYEMBRE 22, 1827 – Natanggap ni Joseph ang mga laminang ginto HULYO 20, 1831 – itinatag ang Sion sa Missouri MARSO 27, 1836 – Paglalaan ng Kirtland Temple ABRIL 30, 1846 – Paglalaan ng Nauvoo Temple

  JERUSALEM

  TAMBORA

  ang PAMANTAYAN ng KATOTOH ANAN

  LIVERPOOL

  TUBUAI

  TAHITI

  NAUVOO KIRTLAND

  FAR WEST PALMYRA

  INDEPENDENCE • • • •

 • HULYO 1837 – British mission OKTUBRE 1841 – inilaan ni Orson Hyde ang Banal na Lupain MAYO 1843 – Pacific mission

  ABRIL 10, 1815 – Pagputok ng Mt. Tambora, Indonesia SETYEMBRE 22, 1827 – Natanggap ni Joseph ang mga laminang ginto HULYO 20, 1831 – itinatag ang Sion sa Missouri MARSO 27, 1836 – Paglalaan ng Kirtland Temple ABRIL 30, 1846 – Paglalaan ng Nauvoo Temple

  JERUSALEM

  TAMBORA

  ang PAMANTAYAN ng KATOTOH ANAN

  LIVERPOOL

  TUBUAI

  TAHITI

  NAUVOO KIRTLAND

  FAR WEST PALMYRA

  INDEPENDENCE • • • •

 • I S A N G M E N S A H E M U L A S A U N A N G P A N G U L U H A N

  Sa kabuuan ng mga banal na kasulatan iniutos ng Pangino- on sa atin na umalala. Ang pag- alaala sa ating pinagsalu- hang pamana ng pananampalataya, katapatan, at tiyaga ay nagbibigay sa atin ng pananaw at lakas habang humaharap tayo sa mga hamon ng ating panahon.

  Sa hangaring ito na alalahanin “kung paano naging maawain ang Panginoon sa mga anak ng tao,” (Moroni 10:3) aming ipinapakilala ang Mga Banal: Ang Kwento ng Simbahan ni Jesucristo sa mga Huling Araw. Unang tomo ito sa isang serye ng apat na tomo. Ito ay ang pasalaysay na kasaysayan na may kabilang na mga kuwento ng matatapat na Banal sa mga Huling Araw sa nakalipas na panahon. Hinihikayat namin ang lahat na basahin ang aklat at gamitin ang karagdagang materyal na mak