of 2 /2
Ang aking masustansiyang lunchbox Mga Sariwang Ideya! Kapag nagpa-pack ng isang masustansiyang lunchbox, siguruhin na nilagyan ninyo ito ng pagkain na PAMPASIGLA (GO), pagkain na PAMPALAKI (GROW), pagkain na PAMPAKINANG (GLOW). Kabilang sa mga pagkain na PAMPASIGLA ang mga pangkat ng pagkaing tinapay at mga cereal. Ang mga pagkain na PAMPASIGLA ay naglalaman ng carbohydrates na nagbibigay ng lakas para maglakad, tumakbo, sumayaw, maglaro at tumutulong upang ituon ang isip sa pag-aaral. Kabilang sa mga pagkain na PAMPALAKI ay ang karne, mga kahalili ng karne at mga pagkaing mula sa gatas. Ang mga pagkain na PAMPALAKI ay may protina para patibayin ang mga buto at kalamnan, kalsyum para sa matibay na mga ngipin at mga buto at iron na pampalakas ng dugo. Kabilang sa mga pagkain na PAMPAKINANG ang mga prutas at gulay. Ang mga pagkain na PAMPAKINANG ay naglalaman ng mga bitamina at mga mineral para sa kumikinang na balat, makintab na buhok, matibay na mga kuko at para labanan ang sakit. Mas maraming impormasyon sa Fresh Tastes www.act.gov.au/freshtastes [email protected] Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Tip sa Masustansiyang Lunchbox… • Mga tira-tira mula sa hapunan • Mga vegetable pikelet/ fritter (hal. zucchini, mais at karot) • Mga rice paper roll/ sushi • Mga istik ng gulay may keso at mga cracker • Mga savoury muffin • Piliin ang mga gulay at prutas na nasa panahon • Ang mga frozen na prutas at gulay ay kasing- sustansya ng sariwa • Magtipid sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto na maramihan kapag nasa sale • Magdagdag ng frozen na bote ng tubig / ice block para mapanatiling malamig ang lunchbox • Gumamit ng thermos para i-pack ang mainit na pagkain tulad ng sabaw, curry, spaghetti atbp • Magtabi ng bote ng tubig at punuin muli ng tubig sa gripo • Gawa sa bahay na pizza • Kanin, pasta, garbansos o salad na cous cous • Mga istik ng gulay na may sarsa • Mga inihaw na gulay • Mga falafel na may mga pira-pirasong tinapay na pita

Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Tip sa Masustansiyang … · Mga Gulay Piliin ang mga gulay para makatulong sa mga bata na makakuha ng mahalagang mga bitamina at para makatulong sa

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Tip sa Masustansiyang … · Mga Gulay Piliin ang mga gulay para...

Page 1: Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Tip sa Masustansiyang … · Mga Gulay Piliin ang mga gulay para makatulong sa mga bata na makakuha ng mahalagang mga bitamina at para makatulong sa

Ang aking masustansiyang

lunchbox

Mga Sariwang Ideya!

Kapag nagpa-pack ng isang masustansiyang lunchbox, siguruhin na nilagyan ninyo ito ng pagkain na PAMPASIGLA (GO), pagkain na PAMPALAKI (GROW), pagkain na

PAMPAKINANG (GLOW).

Kabilang sa mga pagkain na PAMPASIGLA ang mga pangkat ng pagkaing tinapay at mga cereal. Ang mga pagkain na PAMPASIGLA ay naglalaman ng carbohydrates na nagbibigay ng lakas para maglakad, tumakbo, sumayaw, maglaro at tumutulong upang ituon ang isip sa pag-aaral.

Kabilang sa mga pagkain na PAMPALAKI ay ang karne, mga kahalili ng karne at mga pagkaing mula sa gatas. Ang mga pagkain na PAMPALAKI ay may protina para patibayin ang mga buto at kalamnan, kalsyum para sa matibay na mga ngipin at mga buto at iron na pampalakas ng dugo.

Kabilang sa mga pagkain na PAMPAKINANG ang mga prutas at gulay. Ang mga pagkain na PAMPAKINANG ay naglalaman ng mga bitamina at mga mineral para sa kumikinang na balat, makintab na buhok, matibay na mga kuko at para labanan ang sakit.

Mas maraming impormasyon sa Fresh Tastes

www.act.gov.au/[email protected]

Mga Ideya para sa Lunchbox

Mga Ideya para sa Lunchbox

Mga Tip sa Masustansiyang Lunchbox…

• Mga tira-tira mula sa hapunan

• Mga vegetable pikelet/ fritter (hal. zucchini, mais at karot)

• Mga rice paper roll/sushi

• Mga istik ng gulay may keso at mga cracker

• Mga savoury muffin

• Piliin ang mga gulay at prutas na nasa panahon• Ang mga frozen na prutas at gulay ay kasing-

sustansya ng sariwa• Magtipid sa pamamagitan ng pagbili ng mga

produkto na maramihan kapag nasa sale• Magdagdag ng frozen na bote ng tubig / ice block

para mapanatiling malamig ang lunchbox • Gumamit ng thermos para i-pack ang mainit na

pagkain tulad ng sabaw, curry, spaghetti atbp• Magtabi ng bote ng tubig at punuin muli ng tubig

sa gripo

• Gawa sa bahay na pizza

• Kanin, pasta, garbansos o salad na cous cous

• Mga istik ng gulay na may sarsa

• Mga inihaw na gulay• Mga falafel na may mga

pira-pirasong tinapay na pita

Page 2: Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Tip sa Masustansiyang … · Mga Gulay Piliin ang mga gulay para makatulong sa mga bata na makakuha ng mahalagang mga bitamina at para makatulong sa

Pa

ra s

a k

ara

gd

ag

an

g im

por

ma

syon

, bis

ita

hin

an

g w

ww

.act

.gov

.au

/fre

shta

stes

An

g a

kin

g m

asu

sta

nsi

yan

g lu

nch

box

Ihal

o a

t it

ugm

a an

g p

agka

in m

ula

sa b

awat

gru

po

ng

pag

kain

par

a m

akag

awa

ng m

asus

tans

iyan

g lu

nchb

ox

Mg

a g

rain

Pili

in a

ng m

ga o

psy

on

na p

anay

who

legr

ain

na m

agb

ibig

ay n

g en

erhi

ya p

ara

sa

pag

katu

to a

t p

agla

laro

Pro

tin

aP

iliin

ang

hin

di g

aano

ng

pinr

oses

ong

prot

ina

na m

akak

atul

ong

sa

pagp

apal

akas

ng

mga

ka

lam

nan

Mg

a G

ula

yP

iliin

ang

mga

gul

ay

par

a m

akat

ulon

g sa

mga

b

ata

na m

akak

uha

ng

mah

alag

ang

mga

bita

min

a at

par

a m

akat

ulon

g sa

ka

nila

ng m

akar

amd

am n

a na

bub

usog

l

Pru

tas

Pili

in a

ng p

ruta

s ar

aw-

araw

, pun

o an

g m

ga

ito n

g m

ga b

itam

ina,

m

iner

al, h

imay

may

(fi

ber

) at

mar

ami p

a

Pro

du

kto

ng

G

ata

sP

iliin

ang

p

rod

ukto

ng g

atas

p

ara

pat

ibay

in

ang

mga

but

o at

m

ga n

gip

in

Ma

da

lin

g

ma

g-p

ack

ng

m

asu

sta

nsi

ya

ng

lun

chb

ox

Mga

who

legr

ain

wra

p/

tinap

ay n

a pi

ta o

roti

Who

legr

ain

na ti

napa

y

Mga

who

legr

ain

na c

rack

er

Bro

wn

rice

Who

legr

ain

na p

asta

Nila

gang

itlo

g

Nilu

tong

legu

mbr

e at

le

nteh

as

Hum

mus

dip

Tuna

Wal

ang

taba

ng p

itso

ng

man

ok

Tira

-tira

ng lu

tong

mga

gu

lay

Kes

o

Mga

kin

tsay

kin

tsay

Pip

ino

at k

amat

is

Ens

alad

a

Mga

uba

s

Hin

iwan

g pa

hugi

s-w

edge

na

mga

kah

el

Mga

Str

awbe

rry

Sag

ing

De

lata

ng m

ga p

ruta

s sa

na

tura

l na

kata

s

Gat

as

Gat

as n

g so

y

Pat

atas

Yogh

urt

Tzat

ziki