Click here to load reader

Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Tip sa Masustansiyang · PDF file Mga Gulay Piliin ang mga gulay para makatulong sa mga bata na makakuha ng mahalagang mga bitamina at para makatulong

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mga Ideya para sa Lunchbox Mga Tip sa Masustansiyang · PDF file Mga Gulay Piliin ang mga...

 • Ang aking masustansiyang

  lunchbox

  Mga Sariwang Ideya!

  Kapag nagpa-pack ng isang masustansiyang lunchbox, siguruhin na nilagyan ninyo ito ng pagkain na PAMPASIGLA (GO), pagkain na PAMPALAKI (GROW), pagkain na

  PAMPAKINANG (GLOW).

  Kabilang sa mga pagkain na PAMPASIGLA ang mga pangkat ng pagkaing tinapay at mga cereal. Ang mga pagkain na PAMPASIGLA ay naglalaman ng carbohydrates na nagbibigay ng lakas para maglakad, tumakbo, sumayaw, maglaro at tumutulong upang ituon ang isip sa pag-aaral.

  Kabilang sa mga pagkain na PAMPALAKI ay ang karne, mga kahalili ng karne at mga pagkaing mula sa gatas. Ang mga pagkain na PAMPALAKI ay may protina para patibayin ang mga buto at kalamnan, kalsyum para sa matibay na mga ngipin at mga buto at iron na pampalakas ng dugo.

  Kabilang sa mga pagkain na PAMPAKINANG ang mga prutas at gulay. Ang mga pagkain na PAMPAKINANG ay naglalaman ng mga bitamina at mga mineral para sa kumikinang na balat, makintab na buhok, matibay na mga kuko at para labanan ang sakit.

  Mas maraming impormasyon sa Fresh Tastes

  www.act.gov.au/[email protected]

  Mga Ideya para sa Lunchbox

  Mga Ideya para sa Lunchbox

  Mga Tip sa Masustansiyang Lunchbox…

  • Mga tira-tira mula sa hapunan

  • Mga vegetable pikelet/ fritter (hal. zucchini, mais at karot)

  • Mga rice paper roll/ sushi

  • Mga istik ng gulay may keso at mga cracker

  • Mga savoury muffin

  • Piliin ang mga gulay at prutas na nasa panahon • Ang mga frozen na prutas at gulay ay kasing-

  sustansya ng sariwa • Magtipid sa pamamagitan ng pagbili ng mga

  produkto na maramihan kapag nasa sale • Magdagdag ng frozen na bote ng tubig / ice block

  para mapanatiling malamig ang lunchbox • Gumamit ng thermos para i-pack ang mainit na

  pagkain tulad ng sabaw, curry, spaghetti atbp • Magtabi ng bote ng tubig at punuin muli ng tubig

  sa gripo

  • Gawa sa bahay na pizza

  • Kanin, pasta, garbansos o salad na cous cous

  • Mga istik ng gulay na may sarsa

  • Mga inihaw na gulay • Mga falafel na may mga

  pira-pirasong tinapay na pita

  http://www.act.gov.au/freshtastes

 • P a

  ra s

  a k

  a ra

  g d

  a g

  a n

  g im

  p or

  m a

  sy on

  , b is

  it a

  h in

  a n

  g w

  w w

  .a ct

  .g ov

  .a u

  /f re

  sh ta

  st es

  A n

  g a

  k in

  g m

  a su

  st a

  n si

  ya n

  g lu

  n ch

  b ox

  Ih al

  o a

  t it

  ug m

  a an

  g p

  ag ka

  in m

  ul a

  sa b

  aw at

  g ru

  p o

  n g

  p ag

  ka in

  p ar

  a m

  ak ag

  aw a

  ng m

  as us

  ta ns

  iy an

  g lu

  nc hb

  o x

  M g

  a g

  ra in

  P ili

  in a

  ng m

  ga o

  p sy

  on

  na p

  an ay

  w ho

  le gr

  ai n

  na m

  ag b

  ib ig

  ay n

  g en

  er hi

  ya p

  ar a

  sa

  p ag

  ka tu

  to a

  t p

  ag la

  la ro

  P ro

  ti n

  a P

  ili in

  a ng

  h in

  di g

  aa no

  ng

  pi nr

  os es

  on g

  pr ot

  in a

  na m

  ak ak

  at ul

  on g

  sa

  pa gp

  ap al

  ak as

  n g

  m ga

  ka

  la m

  na n

  M g

  a G

  u la

  y P

  ili in

  a ng

  m ga

  g ul

  ay

  p ar

  a m

  ak at

  ul on

  g sa

  m ga

  b

  at a

  na m

  ak ak

  uh a

  ng

  m ah

  al ag

  an g

  m ga

  b ita

  m in

  a at

  p ar

  a m

  ak at

  ul on

  g sa

  ka

  ni la

  ng m

  ak ar

  am d

  am n

  a na

  b ub

  us og

  l

  P ru

  ta s

  P ili

  in a

  ng p

  ru ta

  s ar

  aw -

  ar aw

  , p un

  o an

  g m

  ga

  ito n

  g m

  ga b

  ita m

  in a,

  m

  in er

  al , h

  im ay

  m ay

  (fi

  b er

  ) a t

  m ar

  am i p

  a

  P ro

  d u

  k to

  n g

  G

  a ta

  s P

  ili in

  a ng

  p

  ro d

  uk to

  ng g

  at as

  p

  ar a

  p at

  ib ay

  in

  an g

  m ga

  b ut

  o at

  m

  ga n

  gi p

  in

  M a

  d a

  li n

  g

  m a

  g -p

  a ck

  n g

  m

  a su

  st a

  n si

  ya

  n g

  lu n

  ch b

  ox

  M ga

  w ho

  le gr

  ai n

  w ra

  p/

  tin ap

  ay n

  a pi

  ta o

  ro ti

  W ho

  le gr

  ai n

  na ti

  na pa

  y

  M ga

  w ho

  le gr

  ai n

  na c

  ra ck

  er

  B ro

  w n

  ric e

  W ho

  le gr

  ai n

  na p

  as ta

  N ila

  ga ng

  it lo

  g

  N ilu

  to ng

  le gu

  m br

  e at

  le

  nt eh

  as

  H um

  m us

  d ip

  Tu na

  W al

  an g

  ta ba

  ng p

  its o

  ng

  m an

  ok

  Ti ra

  -t ira

  ng lu

  to ng

  m ga

  gu

  la y

  K es

  o

  M ga

  k in

  ts ay

  k in

  ts ay

  P ip

  in o

  at k

  am at

  is

  E ns

  al ad

  a

  M ga

  u ba

  s

  H in

  iw an

  g pa

  hu gi

  s- w

  ed ge

  na

  m ga

  k ah

  el

  M ga

  S tr

  aw be

  rr y

  S ag

  in g

  D e

  la ta

  ng m

  ga p

  ru ta

  s sa

  na

  tu ra

  l n a

  ka ta

  s

  G at

  as

  G at

  as n

  g so

  y

  P at

  at as

  Yo gh

  ur t

  Tz at

  zi ki

Search related