of 63 /63
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ Mia Ivanković DIPLOMSKI RAD Zagreb, rujan 2012.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG …bib.irb.hr/datoteka/595726.MiaIvankovic_diplomski_rad_konacno.pdfsveuČiliŠte u zagrebu fakultet kemijskog inŽenjerstva i tehnologije

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

  SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

  Mia Ivanković

  DIPLOMSKI RAD

  Zagreb, rujan 2012.

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSVA I TEHNOLOGIJE

  SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ

  Mia Ivanković

  RAZVOJ POTPUNO INTEGRIRANOG PROCESA

  PROIZVODNJE HEKSANALA U MIKROKANALU

  DIPLOMSKI RAD

  Voditelj rada: dr. sc. Bruno Zelić, red. prof.

  Članovi ispitnog povjerenstva:

  dr. sc. Bruno Zelić, red. prof. (mentor)

  dr .sc. Aleksandra Sander, red. prof.

  dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, docent

  Zagreb, rujan 2012.

 • i

  SAŽETAK

  Heksanal je bitan sastavni dio grupe lako hlapivih komponenata poznatije kao green note.

  Zbog svojih organoleptičkih svojstava heksanal je našao široku primjenu u prehrambenoj,

  farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, a zbog baktericidnih i fungicidnih svojstava primjenjuje

  se i u agronomiji. Uobičajeno se proizvodi fermentacijom s cijelim stanicama, ekstrakcijom iz

  biljaka ili enzimski kataliziranim reakcijama. Glavni nedostatci ovih postupaka su mali prinosi,

  formiranje neželjenih nusproizvoda i nastanak velike količine otpada pa je i više nego očita

  potreba za razvojem i primjenom novih tehnologija u proizvodnji heksanala. Kao jedna od novih

  tehnologija koje se koriste u proizvodnji heksanala sve se više nameću mikroreaktorski sustavi

  koji omogućuju bolji prijenos tvari i energije, manju potrošnju kemikalija i energije te druge

  prednosti u odnosu na konvencionalne reaktore.

  U ovom radu provedena je biokatalitička oksidacija heksanola uz enzim alkohol

  dehidrogenazu u mikroreaktoru volumena 6 μL. Alkohol dehidrogenaza je enzim koji se ubraja u

  skupinu oksidoreduktaza kojima je zajednička karakteristika potreba za koenzimom. Kako je

  cijena koenzima NAD+ izuzetno visoka, nužno je procesom regeneracije reducirani oblik

  koenzima prevesti ponovno u oksidirani oblik. S tim ciljem razvijen je proces proizvodnje

  heksanala s potpuno integriranom regeneracijom i recirkulacijom koenzima u dva međusobno

  serijski povezana mikročipa. Ispitan je prijenos tvari između dvije faze paralelnog toka koji je

  uspostavljen u mikrokanalima te je razvijen 2D matematički model strujanja. Postavljen je i

  matematički model potpuno integriranog procesa proizvodnje heksanala s regeneracijom

  koenzima u mikroreaktoru, te je provedena ocjena valjanosti modela na podatcima nezavisnih

  pokusa. Pokazano je dobro slaganje matematičkog modela procesa i eksperimentalnih podataka,

  a ovako razvijeni model pokazao se kao učinkovito sredstvo u daljnjem razvoju procesa.

  Ključne riječi: ADH, heksanal, mikroreaktor, matematički model procesa, potpuno integrirani

  proces

 • ii

  SUMMARY

  Hexanal is an essential part of the group of easily volatile components known as "green

  notes". Because of its organoleptic properties hexanal has found wide application in food,

  pharmaceutical and cosmetic industries, and due to its bactericidal and fungicidal properties is

  applied in agriculture. Normally it is produced by fermentation with whole cells and enzyme-

  catalyzed reactions or extracted from plants. The main disadvantages of these processes are low

  yields, formation of undesired by-products and the formation of large amounts of waste, so the

  need for development and application of new technologies in the production of hexanal is more

  than obvious. As one of the new technologies used in the production of hexanal, microreactor

  systems are increasingly being imposed as they allow better transfer of mass and energy, lower

  consumption of chemicals and energy, and other advantages over conventional reactors.

  In this work biocatalytic oxidation of hexanol with the enzyme alcohol dehydrogenase in

  6 μL microreactor was carried out. Alcohol dehydrogenase is an enzyme that belongs to the

  group of oxidoreductases, which share the characteristics of the need for coenzyme. As the price

  of coenzyme NAD+ is extremely high, it is necessary to regenerate a reduced form of coenzyme

  into the oxidized form. Therefore hexanal production process with fully integrated regeneration

  and recirculation of coenzyme in two serially connected microchips was developed. Mass

  transfer between the two phases established in microchannel was analysed and corresponding

  mathematical model of 2D flow was developed. Additionaly, mathematical model of a fully

  integrated hexanal production process with coenzyme regeneration in microreactor was

  developed. Validation of the model was performed using data from independent experiments.

  The good agreement between simulation and experimental results was observed.

  Key words: ADH, hexanal, microreactor, mathematical model, fully integrated process

 • Sadržaj

  iii

  SADRŽAJ

  1. UVOD ..................................................................................................................................... 1

  2. TEORIJSKI DIO ................................................................................................................... 3

  2.1. Heksanal ............................................................................................................................... 3

  2.2. Enzimi .................................................................................................................................. 4

  2.2.1. Oksidoreduktaze ............................................................................................................ 5

  2.2.2. Alkohol dehidrogenaza (ADH) ...................................................................................... 5

  2.2.3. Koenzim nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+) ............................................................ 6

  2.3. Kinetika enzimskih reakcija ................................................................................................. 8

  2.4. Mikroreaktori ..................................................................................................................... 10

  2.4.1. Svojstva i primjena mikroreaktora .............................................................................. 10

  2.4.2. Struktura mikroreaktora .............................................................................................. 11

  2.5. Biokatalitička oksidacija heksanola uz enzim ADH .......................................................... 14

  3. MATERIJALI I METODE ................................................................................................ 15

  3.1. Materijali ............................................................................................................................ 15

  3.1.1. Kemikalije .................................................................................................................... 15

  3.1.2. Priprema otopina ......................................................................................................... 15

  3.1.3. Aparatura..................................................................................................................... 16

  3.2. Analitičke metode .............................................................................................................. 19

  3.2.1. Mjerenje aktivnosti enzima ADH ................................................................................. 19

  3.2.2. Mjerenje koncentracije NADH .................................................................................... 20

  3.2.3. Mjerenje koncentracija heksanola i heksanala ........................................................... 20

  3.2.4. Mjerenje koncentracije etanola ................................................................................... 21

  3.3. Provedba pokusa u mikroreaktoru...................................................................................... 21

  3.3.1. Provedba procesa oksidacije heksanola...................................................................... 21

  3.3.2. Provedba procesa regeneracije koenzima NAD+ ........................................................ 22

  3.3.3. Provedba procesa reakcije oksidacije heksanola i reakcije regeneracije koenzima u

  serijski povezanim mikroreaktorima ..................................................................................... 23

  3.3.4. Provedba procesa potpuno integrirane proizvodnje heksanala .................................. 24

  3.4. Obrada podataka ................................................................................................................. 25

 • Sadržaj

  iv

  4. REZULTATI I RASPRAVA .............................................................................................. 27

  4.1. Tipovi strujanja u mikrokanalu .......................................................................................... 27

  4.1.1. Određivanje veličine međufazne površine pri paralelnom i segmentiranom strujanju u

  mikrokanalu ........................................................................................................................... 29

  4.2. Prijenos tvari u mikrokanalu .............................................................................................. 30

  4.2.1. Prijenos tvari u reakcijskom sustavu regeneracije koenzima ..................................... 30

  4.2.2. Prijenos tvari u reakcijskom sustavu oksidacije heksanola ........................................ 35

  4.3. Reakcija oksidacije heksanola ............................................................................................ 37

  4.4. Reakcija regeneracije koenzima ......................................................................................... 38

  4.5. Provedba procesa reakcije oksidacije heksanola i reakcije regeneracije koenzima u serijski

  povezanim mikroreaktorima ..................................................................................................... 39

  4.6. Potpuno integrirani proces proizvodnje heksanala ............................................................. 40

  5. ZAKLJUČAK ...................................................................................................................... 44

  6. LITERATURA..................................................................................................................... 46

  7. POPIS SIMBOLA................................................................................................................ 49

  8. PRILOZI .............................................................................................................................. 51

  8.1. Baždarni pravci .................................................................................................................. 51

  8.2. Kromatogrami .................................................................................................................... 53

  8.3. Jednodimenzijski matematički model difuzije u mikroreaktoru u programskom paketu

  Scientist ..................................................................................................................................... 54

  8.4. Dvodimenzijski matematički model difuzije u mikroreaktoru u programskom paketu

  MATLAB .................................................................................................................................. 54

  ŽIVOTOPIS

 • 1. Uvod

  1

  1. UVOD

  Green note spojevi su većinske komponente svježih, zelenih aroma povrća i voća poput

  jabuka, višanja, kiwija, brusnica, jagoda i rajčica. Ove kemikalije se koriste u prehrambenoj

  industriji kao dodatak za postizanje svježeg okusa u pićima i hrani. Procijenjena tržišna

  vrijednost pred petnaestak godina im je bila otprilike 20 – 40 milijuna $ godišnje [Whitehead et

  al. 1995]. Većinu tih spojeva čine aldehidi i alkoholi sa šest ugljikovih atoma. Jedan od takvih je

  heksanal [Gargouri et al. 2004]. Heksanal se, osim u prehrambenoj industriji, koristi i u

  farmaceutskoj i agrokemijskoj industriji zbog svojih organoleptičkih svojstava [Santiago- Gómez

  et al. 2009]. Heksanal je spoj koji se nalazi u prirodi u lipoksigenazi biljaka koja služi kao

  preteča za proizvodnju alkohola i estera koji su često korišteni u proizvodnji aroma [Hildebrand

  1989].

  Opisano je nekoliko procesa proizvodnje heksanala koji su temeljeni na fermentaciji,

  ekstrakciji iz biljaka i enzimski kataliziranim reakcijama [Whitehead et al. 1995, Márczy et al.

  2002, Brunerie & Koziet 1997]. Zbog male količine dobivenog proizvoda, formacije velike

  količine sporednih produkata i otpada, tradicionalni spojevi kao što su aromatski alkoholi ili

  alkilni aromati, nisu prihvatljivi reaktanti za proizvodnju heksanala [Yokoyama & Yamagata

  2001]. Jedan od prihvatljivijih načina proizvodnje heksanala je enzimski katalizirana reakcija uz

  koenzim NAD+. Upotreba koenzima NAD

  + u organskim sintezama ograničena je činjenicom da

  je koenzim prilično skup reagens, koji se mora dodati u stehiometrijskom omjeru. Kako se

  njegovo oksidacijsko stanje tijekom reakcije mijenja, potrebno ga je regenerirati in situ

  uporabom druge redoks reakcije. Regeneracijom koenzima redukcijom acetaldehida, osim što se

  postiže znatna ušteda na koenzimu, može se utjecati i na pomicanje reakcijske ravnoteže u

  željenom smjeru.

  U današnje vrijeme ulažu se veliki napori u razvoj novih proizvodnih tehnika i procesa.

  Primjena mikroreaktora u provedbi kemijskih i biokemijskih reakcija bi mogla predstavljati novu

  generaciju proizvodnih procesa, a biotransformacije u mikroreaktorima mogu činiti dobru

  alternativu procesima klasične kemijske sinteze [Šalić et al. 2010]. Mikroreaktori su našli široku

  primjenu u različitim područjima počevši od klasičnih kemijskih sinteza pa sve do

  biotehnoloških procesa i zaštite okoliša. Mikroreaktori se sve više primjenjuju i u industrijskim

  procesima zahvaljujući svojim prednostima poput velike brzine prijenosa tvari i topline te

 • 1. Uvod

  2

  mogućnosti provedbe egzotermnih ili eksplozivnih reakcija koje zahtjevaju intenzivan nadzor i

  provode se pod strožim uvjetima [Jensen 2001]. Velika brzina prijenosa tvari i topline u

  mikroreaktoru posljedica je smanjene difuzijske udaljenosti unutar reaktora i velike međufazne

  površine po jedinici volumena reaktora u odnosu na konvencionalne makroreaktore. Zbog ovih

  prednosti mikroreaktorske tehnologije se sve vise primjenjuju u farmaceutskoj industriji i

  industriji finih kemikalija [Geyer et al. 2006]. Jedno od bitnih područja istraživanja je i primjena

  enzimatskih mikroreaktora. Enzimatski mikroreaktori se uobičajeno dijele na dvije vrste, oni koji

  se koriste u biotransformacijama i oni koji se koriste za ispitivanje kinetike, odnosno interakcija

  različitih supstrata i produkata u enzimski kataliziranim reakcijama [Urban et al. 2006].

 • 2. Teorijski dio

  3

  2. TEORIJSKI DIO

  2.1. Heksanal

  Heksanal ili kapronaldehid je aldehid molekulske formule C6H12O. Ima specifičan miris,

  topljiv je u alkoholu i ulju, ali slabo topljiv u vodi. Važan je element mirisa cvijeta i lista biljaka

  kao što su jabuka, avokado i borovnica. Nastaje tijekom ciklusa linoleinske kiseline (LOX). U

  tom ciklusu, linoleinska kiselina uz enzim lipoksigenazu, te uz prisutstvo kisika, kao kosupstrata

  prelazi u 13-hidroperoksi-9,11-oktadekadiensku kiselinu (13-HPOD). U drugom koraku, ta se

  kiselina uz hidroperoksid liazu raspada na 12-okso-9-dodekensku kiselinu i heksanal [Márczy et

  al. 2002].

  Heksanal je bitan sastavni dio grupe lako hlapivih komponenata poznatijih kao green-

  note. Ove komponente su kemikalije koje se upotrebljavaju u prehrambenoj i kozmetičkoj

  industriji zbog svojih organoleptičkih svojstava [Schade et al. 2003]. U današnje vrijeme postoji

  povećano zanimanje da se kemijska proizvodnja green-note proizvoda zamijeni biološkom

  prirodnom proizvodnjom. Potrošnja ovih proizvoda dobivenih prirodnim putem se procijenjuje

  na 5- 10 tona godišnje [Muller et al. 1995].

  Osim upotrebe u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji heksanal se koristi i kao

  fungicid i baktericid. Dokazano je da kada se pri uzgoju jabuka koristi kao fungicid istovremeno

  djeluje i na poboljšanje okusa ploda [Song et al. 1996].

  Prirodnim putem heksanal se proizvodi fermentacijama, ekstrakcijom iz biljaka ili

  enzimski kataliziranim reakcijama. Prilikom upotrebe enzima koriste se pročišćeni enzimi,

  ekstrakti stanica, te cijele stanice. Primjer upotrebe izoliranog enzima je alkohol dehidrogenaza

  koja je katalizira oksidaciju heksanola kojeg je u prirodi puno više nego heksanala [Karra-

  Chaabouni et al. 2002]. Uz enzimske ekstrakte, heksanal se proizvodi iz linoleinske kiseline, pa

  se za njegovu pripravu koriste stanice raznih biljaka (metvica, jagoda, rajčica, karanfil) koje

  sadrže enzime LOX ciklusa. Uz cijele stanice, aldehidi se proizvode mikrobiološkom

  oksidacijom primarnih alkohola uz korištenje bakterija Acetobacter i Gluconobacter u

  dvofaznom mediju [Vrsalović Presečki 2006] .

 • 2. Teorijski dio

  4

  Kemijskim putem heksanal se proizvodi oksidacijom heksanola uz katalizator

  oksoaminijevu sol [Yamaguchi et al. 1990] ili uz metalne katalizatore (mangan, cink, bakar,

  željezo) uz prisutstvo vodikovog peroksida [Guangdong et al. 2005]. Isto tako kemijski se može

  proizvesti redukcijom estera, etil heksanoata, uz litij aluminij hidrid ili heksan kiseline uz

  katalizator Cr2O3/TiO2 [Vrsalović Presečki 2006].

  2.2. Enzimi

  Naziv enzim prvi je upotrijebio Kuhne (1878. godine), a potječe od grčke riječi en ziyme

  koja znači u kvascu. Još od vremena prije starog Egipta datira prva uporaba enzima za ljudske

  potrebe (kvasac u proizvodnji kruha). Danas postoji čitav niz izoliranih enzima tako da je 1989.

  izoliran 2461 enzim dok je 1947. bilo tek 200 izoliranih enzima [Vrsalović Presečki 2006].

  Enzimi su organske makromolekule proteinskog sastava. To su biološki katalizatori, koji

  ubrzavaju kemijske reakcije, a da se pri tome ne troše i ne mijenjaju. Vrlo su aktivni jer vrlo

  mala količina enzima ubrzava reakciju 1020

  puta. Aktivnost enzima izražava se kao količina

  pretvorenog supstrata u mikromolovima u jedinici vremena.

  Djelovanje enzima započinje tvorbom kompleksa sa supstratom koji ima manju energiju

  aktivacije nego aktivirani intermedijer supstrata bez enzima (slika 1). U tom je kompleksu enzim

  vezan uz supstrat Van der Waalsovim i elektrostatskim silama, vodikovim vezama ili rijeđe,

  kovalentnom vezom. Kompleksiranje mora biti brzo i reverzibilno, tako da se produkt odvaja od

  enzima odmah nakon reakcije i oslobađa enzim za daljnje katalitičko djelovanje. Dok su neki

  enzimi strogo specifični i djeluju samo na jedan supstrat, drugi su manje ili grupno specifični.

  Specifičnost enzima se očituje i prema djelovima molekule koji su udaljeni od mjesta djelovanja

  enzima [Schmid et al. 2001].

  Slika 1. Mehanizam enzimatske reakcije

 • 2. Teorijski dio

  5

  Prednosti enzima pred klasičnim kemijskim katalizatorima su: selektivno i specifično

  djelovanje, blagi uvjeti provedbe reakcija (pH, tlak, temperatura), potrebne male količine,

  biorazgradljivost, obnovljivost izvora, provedba kompleksnih reakcija u jednom stupnju. Glavni

  nedostatci enzima su visoka cijene pročišćavanja i izolacije, teško i skupo odvajanje od

  reakcijske smjese, inaktivacija temperaturom, kiselošću, bazičnošću, podložnost ihibiciji

  supstratom ili produktom, nestabilnost izvan prirodnog okruženja.

  Upotreba enzima seže od primjene u industriji detergenata, prehrambenoj, naftnoj,

  tekstilnoj te do najvažnije, organske sinteze u svrhu proizvodnje vrlo kompleksnih lijekova.

  Enzimi se djele u nekoliko skupina: oksidoreduktaze (enzimi koji kataliziraju biološke

  oksidacije i redukcije), transferaze (enzimi koji kataliziraju prijenos skupina), hidrolaze (enzimi

  koji kataliziraju hidrolitička cjepanja), liaze (enzimi koji kataliziraju reakcije eliminacije),

  izomeraze (enzimi koji kataliziraju pregradnju unutar molekula), ligaze (enzimi koji kataliziraju

  stvaranje veze uz istovremeno cijepanje ATP-a) [Louglin 2000].

  2.2.1. Oksidoreduktaze

  Oksidoreduktaze su enzimi koji kataliziraju redoks reakcije prijenosom vodikovog ili

  kisikovog atoma ili elektrona od jednog supstrata do drugog [Vrsalović Presečki 2006]. Dijelimo

  ih na dehidrogenaze, oksigenaze i oksidaze. Imaju veliku važnost u organskim sintezama zbog

  velikog broja supstrata s kojima reagiraju kao i zbog posjedovanja enantio-, regio- i

  stereoselektivnih svojstava [Sariaslani & Rosazza 1984]. Karakteristika oksidoreduktaza je da

  prilikom kataliziranja reakcija, zahtijevaju prisutnost koenzima. Oksidoreduktaze se primjenjuju

  za sintezu lijekova, steroida, polimera, oksidativnu razgradnju zagađivača, te za konstrukciju

  biosenzora za različite analitičke i kliničke primjene [May 1999].

  2.2.2. Alkohol dehidrogenaza (ADH)

  Alkohol dehidrogenaza (ADH) je oksidoreduktaza koja je široko rasprostranjena u

  prirodi. Može se pronaći u mnogim životinjama, biljkama i mikroorganizmima. Ima važnu ulogu

 • 2. Teorijski dio

  6

  u širokom rasponu fizioloških procesa [Reid & Fewson 1994]. Poznato je da je ADH tetramer

  sastavljen od podjedinica molekulske mase približno 35.000, koje su vrlo slične, no nisu

  identične [Harris 1964].

  Slika 2. Pojednostavljeni prikaz molekule enzima ADH

  Općenito se alkohol dehidrogenaze dijele u tri skupine, srednjočlana Zn-ovisna ADH kao

  ADH iz konjske jetre i ADH iz Saccharomyces cerevisiae, kratkolančana Zn-neovisna ADH kao

  ADH iz Lactobacillus brevis i dugolančana Fe-ovisna ADH kao ADH IV iz S. cerevisiae

  [Jornvall et al. 1987]. ADH katalizira reverzibilnu oksidaciju alkohola u odgovarajući aldehid ili

  keton. U različitim ogranizmima otkrivene su ADH koje kataliziraju stereospecifičnu redukciju

  karbonilnih grupa. Alkohol dehidrogenaza komercijalno se proizvodi za određivanje alkohola u

  procesima i u ljudskom tijelu, odnosno tjelesnim tekućinama [Vrsalović Presečki 2006].

  2.2.3. Koenzim nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+)

  Osnovna zadaća koenzima je da djeluju kao transporteri kemijskih grupa od jednog do

  drugog reaktanta. Nikotinamid adenin dinukleotid (NAD+) uključen je u mnoge oksidacijske

  procese katalizirane dehidrogenazama [Kane 2008]. Nikotinamidni prsten je redoks aktivan,

  prima vodikov ion pri čemu se reducira u NADH. Reverzibilni transfer vodikovog iona iz

  reduciranog supstrata u NAD+ i obrnuto je stereoselektivan i karakterističan za svaki pojedini

  enzim [Bruiee & Benkovic 1965]. Nikotinamid koenzimi obično se ne vežu na enzime

 • 2. Teorijski dio

  7

  kovalentnom vezom pa se lagano disociraju. Preskupi su da bi ih se koristilo kao reagense u

  stehiometrijskom omjeru, stoga je potrebno pronaći način njihove regeneracije ukoliko enzim

  zahtijeva prisutnost koenzima.

  Slika 3. Struktura koenzima NAD(P)

  Regeneracijom koenzima može se utjecati na pomicanje reakcijske ravnoteže.

  Termodinamički nepovoljnu reakciju može se, spajanjem s reakcijom regeneracije koenzima,

  pretvoriti u termodinamički povoljnu sprečavanjem akumulacije produkta koenzima koji bi

  mogao inhibirati proces. U praksi se koristi reducirani oblik nikotinamid koenzima (NADH)

  zbog niže cijene od njegovog oksidiranog oblika (NAD+). Postoje različite metode regeneracije

  koenzima, ali sve moraju biti regioselektivne, kompatibilne s glavnom enzimskom reakcijom,

  praktične, jeftine, te moraju regenerirati koenzim od 102 do 10

  5 puta. Trenutno jedino enzimi

  omogućavaju tako visoku selektivnost redukcije NAD+ u NADH i obrnuto. Proces regeneracije

  enzimom može se provesti istim enzimom kao u glavnoj reakciji ili enzimom različitim od onog

  koji se koristi u glavnoj reakciji. Druge metode koje se temelje na kemijskim, elektrokemijskim i

  fotokemijskim strategijama nisu dovoljno selektivne [Yoon et al. 2005].

  Za učinkovitu

  regeneraciju koenzima nužno je da su potrebni enzimi, reagensi i oprema dostupni na tržištu,

  jeftini i jednostavni za korištenje.

 • 2. Teorijski dio

  8

  Slika 4. Mehanizam regeneracije koenzima drugim enzimom

  Slika 5. Mehanizam elektrokemijske regeneracije koenzima

  2.3. Kinetika enzimskih reakcija

  Kinetički model reakcije je matematički izraz koji opisuje zavisnost brzine reakcije o

  reakcijskim veličinama i parametrima [Gomzi 1998].

  Brzina jednosupstratnih enzimskih reakcija opisuje se Michaelis-Menteničinom

  kinetičkom jednadžbom [Dunn et al. 1992]. U navedenoj jednadžbi ovisnost početne brzine

  reakcije o koncentraciji supstrata i enzima temelji se na mehanizmu prikazanom sljedećim

  jednadžbama:

  (1)

  U prvom koraku dolazi do reverzibilne reakcije enzima (E) i supstrata (S) pri čemu

  nastaje kompleks enzim-supstrat (ES). Taj kompleks se potom kemijski mijenja što rezultira

  stvaranjem produkta (P) i njegovim odvajanjem od enzima. Jednadžba koja opisuje Michaelis-

  Menteničinu kinetiku za jednosupstratne enzimske reakcije glasi (jednadžba 2):

  S

  S

  m

  Sm

  cK

  cVr

  (2)

 • 2. Teorijski dio

  9

  U navedenom izrazu cS označava koncentraciju supstrata, Vm maksimalnu brzinu reakcije,

  KmS Michaelis-Menteničinu konstantu.

  Dvosupstratna enzimska kinetika sačinjava glavninu svih enzimskih reakcija [Blanch &

  Clark 1993], a drugi supstrat je najčešće koenzim. Michaelis-Menteničin kinetički model za

  dvosupstratnu reakciju, prikazan je sljedećom jednadžbom (jednadžba 3):

  2S2Sm1S1Sm2S1Sm

  cKcK

  ccVr

  (3)

  U reakcijama biotransformacije vrlo često dolazi do inhibicije i deaktivacije enzima.

  Inhibicija enzimski katalizirane reakcije javlja se kada se neki spoj, inhibitor, veže na aktivno

  mjesto enzima te tako smanjuje brzinu reakcije. Inhibitor može biti supstrat ili produkt neke

  kemijske reakcije. Tri su tipa reverzibilne inhibicije enzima: kompetitivna (jednadžba 4),

  nekompetitivna (jednadžba 5) i antikompetitivna (jednadžba 6) [Laidler & Bunting 1973].

  SP

  i

  PS

  m

  Sm

  cK

  c1K

  cVr

  (4)

  P

  i

  PS

  S

  m

  Sm

  K

  c1cK

  cVr (5)

  P

  i

  PS

  S

  m

  Sm

  K

  c1cK

  cVr (6)

  Kod kompetitivne inhibicije, inhibitor se veže za aktivno mjesto na enzimu te se pritom

  natječe sa supstratom za to mjesto. Inhibitor konkurira za aktivno mjesto i smanjuje na njemu

  koncentraciju supstrata. To se očituje kao smanjenje brzine reakcije pri niskim koncentracijama

  supstrata, a rezultat je povećanje vrijednosti Michaelis-Menteničine konstante. Kod

  nekompetitivne inhibicije dolazi do ireverzibilnog vezanja inhibitora na mjesto različito od

  aktivnog te se tako ometa vezanje supstrata na aktivno mjesto i inhibira brzina enzimske

  reakcije. Antikompetitivna inhibicija je kombinacija dviju prethodno navedenih inhibicija.

  Drugi razlog zbog kojeg može doći do smanjenja reakcijske brzine je deaktivacija

  enzima. Uzrok smanjenja aktivnosti enzima se vrlo često ne može odrediti. Mogući razlozi

  deakcivacije su temperatura, tlak, pH, brzina miješanja, denaturacija proteina, prisutnost ili

 • 2. Teorijski dio

  10

  odsutnost neke komponente ili kombinacija navedenih faktora [Vrsalović Presečki 2006]. Brzina

  deaktivacije enzima se najčešće opisuje kinetikom prvog (jednadžba 7) i drugog reda (jednadžba

  8) [Laidler & Bunting 1973].

  md

  m Vkdt

  dV (7)

  2

  md

  m Vkdt

  dV (8)

  2.4. Mikroreaktori

  2.4.1. Svojstva i primjena mikroreaktora

  Mikroreaktori su reaktorski sustavi izvedeni u mikroskopskom mjerilu koji su, u cijelosti

  ili barem djelomično, proizvedeni korištenjem metodologije mikrotehnologije i

  mikroinženjerstva. Sastoje se od mikrokanala izrazito malih dimenzija, karakterističnih veličina

  od 10 - 500 μm, urezanih u pločice od stakla, silikona, silicija, polimera, i različitih drugih

  materijala (slika 6) [Šalić et al. 2010]. Glavna karakteristika tih sustava je smanjenje volumena

  procesne opreme na red veličine od desetak nanolitara do jednog mililitra. Zahvaljujući svojim

  mikroskopskim dimenzijama mikroreaktori se odlikuju brojnim prednostima u odnosu na

  konvencionalne/klasične makroreaktore. Tako mikroreaktori zauzimaju manje prostora, za

  provedbu reakcija potrebna je manja količina kemikalija i energije, a značajno se smanjuje i

  vrijeme provedbe reakcije [Nassar et al. 2007].

  Slika 6. Mikroreaktori

 • 2. Teorijski dio

  11

  S druge strane volumen mikroreaktora je još uvijek prevelik da bi njegove dimenzije

  utjecale na tijek odvijanja reakcije na molekularnoj razini, ali njegove male karakteristične

  dimenzije rezultiraju intenzivnijim prijenosom tvari i energije, i unaprjeđenjem režima strujanja.

  U mikroreaktorima je tok fluida obično laminaran, dok u klasičnim reaktorima može biti

  laminaran i turbulentan. Kada su prijenos tvari i topline ograničavajući čimbenici, mikroreaktori

  su pogodniji za provedbu ovakvih procesa zbog intenzivnijeg prijenosa tvari i topline. Za

  mikroreaktore je karakterističan i izrazito velik omjer površine prema ukupnom volumenu.

  Odnos površine prema volumenu raste sa smanjenjem promjera reaktora. Za mikroreaktore je

  omjer površine prema volumenu u rasponu veličina od 103 – 10

  5 m

  2 m

  -3, dok je ta vrijednost za

  makroskopske reaktore oko 102 m

  2 m

  -3 [Matsushita et al. 2007]. Primjerice, prenošenjem procesa

  iz reaktora volumena 1 dm3 u reaktor volumena 30 m

  3 (nisu geometrijski slični sustavi), omjer

  površine prema volumenu smanjuje se 30 puta. U slučaju prenošenja procesa u mikroreaktor

  volumena 30 cm3, taj omjer raste 3000 puta [Wörz et al. 2001]. Razlika mikroreaktora i

  makroreaktora je i u tome što stjenka mikroreaktora ima mnogo veći utjecaj na strujanje fluida

  nego stjenka konvencionalnih reaktora.

  Većina današnjih istraživanja vezanih uz primjenu mikrokanala usmjerena je prema

  razvoju mikrosustava za provedbu i analizu procesa (eng. micro-total-analysis-systems, μ-TAS).

  U idealnim uvjetima takvi sustavi istovremeno obavljaju pripremu uzorka, miješanje, reakciju,

  separaciju, detekciju i obradu podataka. Smatra se da će se zbog mogućnosti dobrog ugađanja

  protoka i male koncentracije potrebnih reaktanata takvi sustavi moći ugraditi na teško dostupna

  mjesta (ljudsko tijelo, dijelovi postrojenja, dna oceana, vrhovi planina, pustinje, polovi,

  svemirske letjelice i slično) te kontinuirano pratiti kemijske i biokemijske procese koji se tamo

  odvijaju. Trenutno je najviše pozornosti usmjereno prema istraživanju i razvoju μ-TAS koji se

  primjenjuju u analizi DNA i ključnih metabolita vezanih uz različite bolesti [Šalić et al. 2010].

  2.4.2. Struktura mikroreaktora

  Karakteristične dimenzije unutrašnjih struktura mikroreaktora uglavnom se nalaze u mili-

  , mikro- ili nanopodručju s užim ili širim rasponom veličina pojedinih dijelova uređaja koji su

  prikazani na slici 7.

 • 2. Teorijski dio

  12

  Slika 7. Osnovne strukturne jedinice mikroreaktora

  Mikrokanali (slika 7a) su osnovne građevne jedinice mikroreaktora, a u većini slučajeva

  su paralelni i nalaze se u nizu jedan do drugoga. Omeđeni su spojnicama za dovod reaktanata i

  odvod produkata. Mogu biti pravokutnog ili kružnog poprečnog presjeka, površine od nekoliko

  μm2 do nekoliko mm

  2. Mikrokanali se urezuju u pločice od različitih materijala (npr. metal,

  plastika, keramika) različitim tehnologijama urezivanja, što ima za posljedicu različita svojstva

  površine mikrokanala, koja bitno utječu na karakteristike strujanja fluida i provedbu procesa.

  Svaki kanal može sadržavati manje komore, odnosno može se sastojati od još sitnijih

  mikrostruktura koje oblikom podsjećaju na pore [Šalić et al. 2010].

  Pojedini protočni kanal ili nekoliko povezanih kanala određene geometrije čini jedan

  mikroelement (slika 7b). Tipične dimenzije mikroelementa su 15 mm : 2 mm : 45 mm (širina :

  debljina : duljina). S obzirom na izvedbu elementa mikroreaktora, postoje oni s više

 • 2. Teorijski dio

  13

  ulaznih/izlaznih procesnih tokova koji se spajaju/razdvajaju u zajedničke/odvojene tokove

  pomoću tzv. „Y“ ili „T“ spojnica (slika 8).

  Slika 8. Prikaz „T“ i „Y“ spojnica

  Kombinacija mikroelementa, povezanih linija toka fluida i nosača čini jedan čip (slika

  7c.) koji omogućuje lakše povezivanje s vanjskim pumpama i detektorima te spajanje više

  elemenata serijski ili paralelno. Mikroreaktorski čipovi se međusobno povezuju paralelno ili

  serijski, kako bi se povećala protočnost i produktivnost sustava, s obzirom na protok reaktanata,

  produkata ili katalizatora. Takav način povezivanja najčešće se primjenjuje kod mikroreaktora

  koji se koriste za provođenje reakcija u plinskoj fazi. Nijedna elementarna ćelija ne može

  funkcionirati samostalno jer su joj za neovisan rad potrebni periferni uređaji kao što su

  odgovarajuće pumpe ili senzori.

  Naziv mikrouređaj odnosi se na element ugrađen u kućište, povezan odgovarajućim

  spojnicama s vanjskim pumpama za dovod reaktanata, katalizatora ili povratni tok reakcijske

  smjese (slika 7d). Mikrouređaj može biti sastavljen od nekoliko povezanih mikrouređaja, koji u

  tom slučaju čine njegove osnovne komponente. Paralelno ili serijski povezani mikrouređaji,

  odnosno različite mikroprocesne jedinice za pripremu reaktanata i katalizatora, provedbu

  reakcije i separaciju produkata predstavljaju tzv. mikropostrojenje. Građa i veličina

  mikropostrojenja ovisi o tipu reaktora koji ga čine i o vrsti reakcija koje se u njemu odvijaju te, u

  općenitom slučaju, o tome jesu li reaktori laboratorijskog ili industrijskog mjerila.

 • 2. Teorijski dio

  14

  2.5. Biokatalitička oksidacija heksanola uz enzim ADH

  Biokatalitička oksidacija heksanola provodi se uz enzim alkohol dehidrogenazu pri čemu

  kao produkt nastaje heksanal. Za provođenje ove reakcije potrebno je u stehiometrijskom omjeru

  dodavati koenzim NAD+ u sustav. Reakcijom se koenzim NAD

  + reducira u NADH kojeg je

  potrebno regenerirati natrag u NAD+. Regeneracija koenzima NAD

  + može se provesti reakcijom

  redukcije acetaldehida uz koenzim NADH enzimom ADH. Reakcijski sustav prikazan je

  kemijskim jednadžbama na slici 9.

  Slika 9. Reakcijski sustav

  U dvosupstratnoj reakciji regeneracije acetaldehid se reducira do etanola s koenzimom

  NADH o kojem ovisi katalitičko djelovanje enzima alkohola dehidrogenaze. Ravnoteža ove

  reakcije pomaknuta je ulijevo, pa se udesno pomiče dodavanjem NAD+ u suvišku, podešavanjem

  povoljnog pH i dodatkom otopine semikarbazida za uklanjanje etanola.

 • 3. Materijali i metode

  15

  3. MATERIJALI I METODE

  U radu su provedeni pokusi oksidacije heksanola u mikroreaktoru, regeneracije koenzima

  NAD+ u mikroreaktoru, reakcije oksidacije heksanola i reakcije regeneracije koenzima u serijski

  povezanim mikroreaktorima, te potpuno integrirani proces proizvodnje heksanala. Tijekom ovih

  procesa određivane su koncentracija NADH i aktivnost enzima NADH spektrofotometrijski, te

  koncentracije etanola, heksanola i heksanala plinskom kromatografijom.

  3.1. Materijali

  3.1.1. Kemikalije

  U ovom radu korištene su sljedeće kemikalije: acetaldehid (Fluka, Švicarska), acetonitril

  (J. T. Baker, Nizozemska), ADH (Sigma, Belgija), cikloheksanon (Carlo Erba Group,

  Francuska), etanol (Carlo Erba Group, Francuska), glicin (Sigma, Belgija), HCl (Kemika,

  Hrvatska), heksan (Merck, Njemačka), heksanal (Fluka, Švicarska), heksanol (Merck,

  Njemačka), NAD+ (Jülich Fine Chemicals, Njemačka), NADH (Jülich Fine Chemicals,

  Njemačka), pirofosfat (Kemika, Hrvatska).

  3.1.2. Priprema otopina

  Za pripremu glicin-pirofosfatnog pufera pH = 9 potrebno je otopiti 8,34 g Na4P2O7 10

  H2O i 0,42 g glicina u 250 cm3 redestilirane vode te podesiti pH otopine dodatkom 1 mol/dm

  3

  otopine HCl.

  1 mol/dm3 otopina HCl pripremljena je miješanjem 8,47 cm

  3 36 % - tne HCl sa 100 cm

  3

  destilirane vode.

  Otopina za određivanje baždarnog pravca za NADH c = 0,3 mmol/dm3 pripremljena je

  otapanjem 1,49 mg NADH u 7 cm3 glicin-pirofosfatnog pufera.

 • 3. Materijali i metode

  16

  Otopina za određivanje baždarnog pravca za etanol c = 25 mmol/dm3 pripremljena je

  miješanjem 0,0146 cm3 etanola u 10 cm

  3 glicin-pirofosfatnog pufera.

  Otopina za određivanje baždarnog pravca za heksanol i heksanal pripremljena je

  razrijeđivanjem standardnih otopina heksanola i heksanala 200 puta u heksanu, te miješanjem s

  1%-tnom otopinom cikloheksanona u heksanu.

  1 %-tni cikloheksanon pripravljen je miješanjem 1 cm3 cikloheksanona u 99 cm

  3

  destilirane vode.

  Za određivanje aktivnosti enzima alkohol dehidrogenaze korištene su sljedeće otopine: 2

  mmol/L otopina etanola (pripremljena je miješanjem 2,917 cm3 etanola s 250 cm

  3 destilirane

  vode), otopina NAD+ c = 25 mmol/dm

  3 (0,89 g NAD

  + otopljeno u 50 cm

  3 destilirane vode), 75

  mmol/dm3 glicin-pirofosfatni pufer pH = 9, suspenzija enzima ADH γ = 0,2 mg/cm

  3 (1 mg ADH

  otopljen u 5 cm3 destilirane vode).

  Sve otopine čuvane su u hladnjaku na + 4 ºC, a prije korištenja zagrijavane su u

  termostatu na radnu temperaturu od 25 ºC.

  3.1.3. Aparatura

  3.1.3.1. Mikroreaktorski sustav

  Mikroreaktorski sustav (slika 10) sastoji se od mikročipa s mikrokanalima od

  borosilikatnog stakla (cijevni mikroreaktor, dužina : širina : visina = 330 : 250 : 50 μm s

  unutarnjim volumenom 6 mm3). Srednja hrapavost mikrokanala je u području 0,8 – 2,5 μm

  ovisno o načinu izrade. Mikroreaktor je opremljen s dva ulaza "Y"-oblika, za odvojeno uvođenje

  različitih procesnih struja i dva izlaza istog oblika. Čipovi mikroreaktora smješteni su u nosač od

  nehrđajućeg čelika, koji omogućuje spajanje bez gubitaka (Micronit Microfluidics BV,

  Nizozemska). Dvije pumpe (PHD 4400, Harvard Apparatus, SAD) opremljene špricama od

  nehrđajućeg čelika (8 cm3, Harvard Apparatus, SAD) korištene su za dovođenje procesnih struja.

  Mikroreaktorski čipovi su spojeni na pumpe silicijskim cijevčicama (375 μm O.D., 150 μm I.D.,

  Micronit Microfluidics BV, Nizozemska). Protok fluida u mikroreaktoru promatran je pomoću

 • 3. Materijali i metode

  17

  mikroskopa povezanog na računalo (Motic B1-220A, binokularni Weltzar, Njemačka) na

  uvećanjima od 40 x i 100 x (uvećanje okulara = 10 x; uvećanje objektiva = 4 x, 10 x).

  Slika 10. Mikroreaktorski sustav: a) injekcijske pumpe, b) mikroreaktorski čip na nosaču

  promatran mikroskopom, c) komponente računala)

  3.1.3.2. Plinski kromatograf

  Koncenentracije etanola, heksanola i heksanala određivane su plinskom kromatografijom

  (GC-2014, Shimadzu, Japan) s plameno-ionizacijskim detektorom uz korištenje helija kao plina

  nosioca (slika 11).

  Slika 11. Plinski kromatograf

 • 3. Materijali i metode

  18

  3.1.3.3. Spektrofotometar

  Dvozračni spektrofotometar (UV-1601, Shimadzu, Japan) korišten je za mjerenje

  aktivnosti enzima ADH i za određivanje koncentracije NADH (slika 12).

  Slika 12. UV spektrofotometar

  3.1.3.4. Centrifuga

  Uzorci su centrifugirani na stojećoj, horizontalnoj centrifugi (Universal 320R, Hettich,

  Njemačka) na 9000 min-1

  kroz 3 minute (slika 13).

  Slika 13. Centrifuga

 • 3. Materijali i metode

  19

  3.1.3.5. Ostala aparatura

  o homogenizator (Vibrofix VF1, IKA-Werke, Njemačka)

  o filter (Chromafil Xtra PA 20/25, 0.2 μm, 25 mm, a 100, proizvođač, zemlja)

  o vaga (EW, max. 1500 g, min. 0.5 g, Kern, zemlja))

  o vaga (AUW 120, max. 120 g, min. 10 mg, Shimadzu, Japan)

  3.2. Analitičke metode

  3.2.1. Mjerenje aktivnosti enzima ADH

  Aktivnost enzima ADH je određena spektrofotometrijskim testom koji se temelji na

  reakciji oksidacije etanola u acetaldehid u glicin – pirofosfatnom puferu pH 9. Shematski se

  reakcija može prikazati jednadžbom 9:

  (9)

  Spektrofotometrijski je mjerena promjena apsorbancije nastalog NADH pri λ = 340 nm

  jer reducirani oblik nikotinamid adenin dinukleotida (NADH) apsorbira maksimalnu količinu

  svjetla te valne duljine, dok njegova oksidirana forma (NAD+) u valnom području 300 – 400 nm

  ne apsorbira svjetlo.

  Iz promjene apsorbancije u vremenu ΔABS/Δt izračunata je volumna aktivnost enzima

  ADH prema izrazu (jednadžba 10):

  AV

  =DABS

  Dt×

  Vu

  Vr×e

  340×d

  × f (10)

  gdje su: f – faktor razrjeđenja; Vr – volumen uzorka (cm3); Vu – ukupni volumen (cm

  3);

  ε340 – ekstincijski koeficijent (cm2 μm

  -1), iznosi 6,22 cm

  2 μm

  -1 za λ = 340 nm; d – promjer kivete

  (cm). Volumna aktivnost je izražena u međunarodnoj jedinici enzimske aktivnosti U po jedinici

  volumena pri čemu je 1 U = 1 μmol/min, odnosno ona aktivnost enzima koja je potrebna da se

  oksidira 1 μmol/dm3 supstrata u minuti.

 • 3. Materijali i metode

  20

  Za test je bilo potrebno u kivetu od 3 cm3 odpipetirati 0,500 cm

  3 etanola (cEtOH = 2

  mol/dm3), 1,000 cm

  3 NAD

  + (cNAD+ = 25 mmol/dm

  3), 1,490 cm

  3 pufera (75 mmol/dm

  3 glicin-

  pirofosfatni pufer pH = 9), 0,010 cm3 enzima (γADH = 0,2 mg/cm

  3).

  3.2.2. Mjerenje koncentracije NADH

  1 cm3 uzorka iz mikroreaktora izmjerena je apsorbancija na spektrofotometru pri λ = 340

  nm. Iz izmjerene apsorbancije izračunata je koncentracija NADH pomoću prethodno

  konstruiranog baždarnog pravca (prilog 1). Baždarni pravac određen je mjerenjem apsorbancije

  otopine različitih poznatih koncentracija NADH na istoj valnoj duljini.

  3.2.3. Mjerenje koncentracija heksanola i heksanala

  100 mm3 uzorka iz mikroreaktora pomiješano je sa 100 mm

  3 1%-tne otopine

  cikloheksanona u heksanu koji je korišten kao unutarnji standard. Smjesa je prvo mješana na

  vorteksu 30 – 60 s kako bi se heksanol i heksanal ekstrahirali, a potom centrifugirana 3 min na

  9000 rpm pri 4 °C. Nakon centrifugiranja odvojen je i profiltriran gornji organski sloj. Ovaj sloj

  je analiziran na plinskom kromatografu s plameno- ionizacijskim detektorom, korištenjem helija

  kao plina nosioca, na polarnoj koloni ZB- WAX (l = 30 m; ID = 0,53 mm; df = 1 μm).

  Temperatura injektora iznosila je 280 °C, dok je temperatura detektora bila 240 °C. Kolona se

  grijala 1 min na temperaturi 50 °C, zatim se zagrijavala na 180 °C brzinom od 10 °C/min, te se

  grijala na konačnoj temperaturi od 180 °C 2 min. Vrijeme zadržavanja heksana bilo je 2,1 min,

  heksanala 5,9 min, cikloheksanona 9,2 min, a heksanola 9,7 min (prilog 6). Koncentracije

  heksanola i heksanala izračunate su pomoću prethodno priređenih baždarnih pravaca (prilog 3 i

  prilog 4).

 • 3. Materijali i metode

  21

  3.2.4. Mjerenje koncentracije etanola

  Koncentracija etanola određivana je plinskom kromatografijom s plameno- ionizacijskim

  detektorom, korištenjem plina helija kao plina nosioca, na polarnoj koloni ZB-WAX (l = 30 m;

  ID = 0,53 mm; df = 1 μm). Temperatura injektora iznosila je 240 °C, kao i temperatura

  detektora. Kolona se grijala 1 min na temperaturi 50 °C, zatim se zagrijavala na 125 °C kroz 6

  minuta. Uzorci su pripremani miješanjem jednakog volumena uzorka i otopine 1%-tnog

  acetonitrila, koji je služio kao unutarnji standard, na vorteksu tijekom jedne minute. Nakon

  centrifugiranja (3 min, 9000 rpm, 4 °C) uzorci se injektiraju u plinski kromatograf. Vrijeme

  zadržavanja etanola je 3,2 min, a vrijeme zadržavanja acetonitrila je 4,1 min (prilog 5).

  Koncentracija etanola izračunata je pomoću prethodno priređenog baždarnog pravca (prilog 2).

  3.3. Provedba pokusa u mikroreaktoru

  3.3.1. Provedba procesa oksidacije heksanola

  Tijekom provedbe procesa oksidacije heksanola korišten je stakleni mikroreaktor

  volumena 6 mm3 s dva ulaza i dva izlaza “Y” oblika. Otopina heksanola u heksanu (c = 5,5

  mmol dm-3

  ) kao jedna procesna struja i otopina koenzima NAD+ (c = 5,5 mmol dm

  -3) kao druga

  procesna struja uvođene su pomoću preciznih injekcijskih pumpi (PHD 4400, Harvard

  Apparatus, SAD) u mikroreaktor pri protocima od 5-200 mm3 min

  -1.

  Za usporedbu različitih sustava proces je proveden u mikroreaktorima s glatkim i

  hrapavim stjenkama, te pri omjerima organske i vodene faze 1:1 te 3:1.

  Uzorci izlaznih procesnih struja za određivanje koncentracije heksanola i heksanala

  prikupljani su u otopini 1 %-tnog cikloheksanona pri čemu je volumen 1 %-tnog cikloheksanona

  bio duplo veći od volumena prikupljenog uzorka u kiveti. Prije analize na plinskom

  kromatografu uzorci su centrifugirani te filtrirani (Filter Chromafil Xtra PA-20/25; 0,2 um, 25

  mm, Macherey-Nagel GmbH CoKG, Njemačka). Aparatura za provedbu procesa oksidacije

  heksanola shematski je prikazana na slici 14.

 • 3. Materijali i metode

  22

  Slika 14. Shematski prikaz sustava za provedu procesa oksidacije heksanola

  3.3.2. Provedba procesa regeneracije koenzima NAD+

  Provedena su dva nezavisna pokusa s istom koncentracijom NADH, ali različitom

  koncentracijom acetaldehida te su praćene konverzije pri različitim vremenima zadržavanja.

  Korišten je mikroreaktor volumena 6 cm3, s dva ulaza „Y“-oblika i dva izlaza jednakog

  oblika, pri čemu je jedan ulaz korišten za uvođenje procesne stuje acetaldehida i pufera, a drugi

  za procesnu struju enzima, koenzima i pufera. Otopine su u mikroreaktor uvođene preciznim

  injekcijskim pumpama uz konstantni protok (Harvard Apparatus PHD 4400 USA). Pokusi su

  provedeni za različita vremena zadržavanja (0,9 – 9 s) pri čemu je protok dviju procesnih struja

  uvijek bio jednak. Uzorci su prikupljani u ledu kako bi se zaustavila reakcija.

  Koncentracija enzima ADH u oba pokusa je bila 0,2 mg/cm3, koncentracija NADH 5,5

  mmol/dm3, a koncentracija acetaldehida u prvom pokusu je bila 5,5 mmol/dm

  3, dok je u drugom

  bila 44 mmol/dm3. Aparatura za provedbu procesa oksidacije heksanola shematski je prikazana

  na slici 15.

  Slika 15. Shematski prikaz sustava za provedbu procesa regeneracije koenzima NADH

 • 3. Materijali i metode

  23

  3.3.3. Provedba procesa reakcije oksidacije heksanola i reakcije regeneracije koenzima u

  serijski povezanim mikroreaktorima

  Na slici 16 prikazan je sustav serijski spojenih procesa oksidacije heksanola i

  regeneracije koenzima. Reakcije su provođene u 75 mmol/dm3 glicin-pirofosfatnom puferu pH =

  9 pri temperaturi 25 °C.

  Korišteni su stakleni mikroreaktori volumena 6 cm3 s dva ulaza i dva izlaza “Y” oblika.

  Otopina heksanola u heksanu (c = 5,5 mmol dm-3

  ) pri protoku 30 mm3 min

  -1 kao jedna procesna

  struja i otopina koenzima NAD+ (c = 5,5 mmol dm

  -3) i enzima ADH (γ = 0,2 mg cm

  -3), pri

  protoku 10 mm3 min

  -1 kao druga procesna struja uvođene su pomoću preciznih injekcijskih

  pumpi (PHD 4400, Harvard Apparatus, SAD) u prvi mikroreaktor. Ulaz u drugi mikroreaktor

  jedna procesna struja bila je otopina izreagiranog koenzima NAD+ iz prvog mikroreaktora pri

  protoku od 10 mm3 min

  -1, dok je druga procesna struja otopina acetaldehida (c = 2 mmol dm

  -3)

  pri protoku od 10 mm3 min

  -1.

  Uzorci izlazne procesne struje iz prvog mikroreaktora za određivanje koncentracije

  heksanola i heksanala prikupljani su u otopini 1 %-tnog cikloheksanona pri čemu je volumen 1

  %-tnog cikloheksanona bio duplo veći od volumena prikupljenog uzorka u kiveti. Uzorci

  izlaznih procesnih struja iz drugog mikroreaktora za određivanje koncentracije etanola iz jedne

  struje i za određivanje koncentracije NADH iz druge struje, prikupljani su u ledu kako bi se

  zaustavila reakcija. Prije analize na plinskom kromatografu i spektrofotometru uzorci su

  centrifugirani te filtrirani (Filter Chromafil Xtra PA-20/25; 0,2 μm, 25 mm, Macherey-Nagel

  GmbH CoKG, Njemačka).

 • 3. Materijali i metode

  24

  Slika 16. Shematski prikaz serijski spojenih sustava za za provedu oksidacije heksanola i

  regeneraciju koenzima NADH

  3.3.4. Provedba procesa potpuno integrirane proizvodnje heksanala

  Za provedbu potpuno integriranog procesa proizvodnje heksanala korištena je aparatura

  shematski prikazana na slici 17. Eksperiment je proveden na isti način kao i proces oksidacije

  heksanola i reakcije regeneracije koenzima u serijski povezanim mikroreaktorima s tom razlikom

  da je procesna struja koja sadrži vodenu otopinu enzima ADH i regeneriranog koenzima NAD+

  pomoću protočne pumpe uvođena na ulaz prvog mikroreaktora protokom od 10 mm3 min

  -1.

  Uzorci izlazne procesne struje iz prvog mikroreaktora za određivanje koncentracije

  heksanola i heksanala prikupljani su u otopini 1 %-tnog cikloheksanona pri čemu je volumen 1

  %-tnog cikloheksanona bio duplo veći od volumena prikupljenog uzorka u kiveti. Uzorci izlazne

  procesnih struja iz drugog mikroreaktora za određivanje koncentracije etanola prikupljani su u

  ledu kako bi se zaustavila reakcija. Prije analize na plinskom kromatografu uzorci su

  centrifugirani te filtrirani (Filter Chromafil Xtra PA-20/25; 0,2 μm, 25 mm, Macherey-Nagel

  GmbH CoKG, Njemačka). Aktivnost enzima je praćena nakon 1, 4, 22 i 43 sata na svim izlaznim

  procesnim strujama, te je praćena aktivnost po broju prolaza reaktanata kroz sustav, gdje se jedan

  prolaz odnosi na potrošenu početnu količinu reaktanata u injekcijskim pumpama.

 • 3. Materijali i metode

  25

  Slika 17. Shematski prikaz potpuno integriranog procesa proizvodnje heksanala

  3.4. Obrada podataka

  Za simulacije matematičkog modela procesa korišteni su računalni programi Scientist

  (Micromath®) i MATLAB® (MathWork).

  Scientist je računalni program razvijen za primjenu u različitim područjima znanosti i

  inženjerstva. Omogućava:

  rješavanje sustava jednadžbi matematičkih modela koji mogu biti sastavljeni od

  nelinearnih jednadžbi, diferencijalnih jednadžbi te Laplace-ovih transformacija

  jednostavan unos jednadžbi modela

  jednostavno upravljanje podacima

  statističku analizu podataka i njihov grafički prikaz

  izračunavanje optimalnih parametara modela.

  Algoritmi koje upotrebljava Macromath Scientist prilagođeni su iz različitih izvora. Za

  rješavanje diferencijalnih jednadžbi koriste se četiri standardne metode (Eulerova, Runge-Kuta,

  Runge-Kuta metoda kontrole pogrešaka i Bulirsch-Stoer metoda) te metoda razvijena za

  rješavanje sustava jednadžbi (Episode).

 • 3. Materijali i metode

  26

  MATLAB® je programski jezik za tehničke proračune. Ime je dobio od riječi MATrični

  LABoratorij (eng. Matrix Laboratory), pošto mu je osnovni element za obradu podataka matrica

  (niz). MATLAB® služi za rješavanje različitih matematičkih problema, te čitavog niza problema

  vezanih uz digitalnu obradu signala, upravljanje, regulaciju i identifikaciju sustava. Koristi se za

  matematička izračunavanja, modeliranje i simulaciju, analizu i obradu podataka, grafičko

  prikazivanje rezultata i razvoj algoritma.

  Programski paket MATLAB® ima više funkcija:

  omogućuje lako dodavanje novih funkcija izgrađenih pomoću ugrađenih naredbi,

  podaci u MATLAB®-u se tretiraju kao matrice, odnosno retci i stupci,

  obična varijabla se također predstavlja kao matrica s dimenzijom [11],

  sadrži sve naredbe i operacije iz linearne algebre (zbrajanje, množenje, traženje vlastitih

  vrijednosti itd.), svi su podaci u obliku pomičnog zareza dvostruke preciznosti (eng.

  double float) što osigurava zadovoljavajuću dinamiku i točnost za gotovo sve primjene,

  pored realnih varijabli odnosno matrica, program podržava i kompleksne brojeve.

 • 4. Rezultati i rasprava

  27

  4. REZULTATI I RASPRAVA

  U ovom radu istraživani su tipovi strujanja u mikrokanalima različite hrapavosti za

  različite omjere protoka organske i vodene faze. Određene su međufazne površine pri paralelnom

  i segmentiranom strujanju. Određen je prijenos tvari za komponenete reakcijskog sustava

  oksidacije heksanola i regeneracije koenzima. Provedeni su pokusi u kojima su analizirani

  različiti procesni sustavi oksidacije heksanola u mikroreaktoru, sustavi s i bez regeneracije

  koenzima, sustav s povratnim tokom regeneriranog enzima, a u svrhu određivanja najpovoljnije

  procesne konfiguracije.

  4.1. Tipovi strujanja u mikrokanalu

  Ispitani su tipovi strujanja dvofaznog sustava kapljevina-kapljevina (organska-vodena

  faza) u mikrokanalu. Praćena je promjena tipova strujanja pri protjecanju dvofaznog sustava kroz

  mikrokanale hrapave površine i mikrokanale glatke površine, gdje se hrapavost površine odnosi

  na mikrogeometrijsku nepravilnost površine koja nastaje tijekom postupaka obrade, te promjena

  tipova strujanja kao funkcije omjera protoka organske i vodene faze. Na slici 18 prikazane su

  fotografije hrapavog i glatkog mikrokanala.

  a) b)

  Slika 18. Fotografija a) hrapavog mikrokanala, b) glatkog mikrokanala

  Različita hrapavost površine mikrokanala utječe na tipove strujanja. Na slici 19 prikazani

  su tipovi strujanja u hrapavom i glatkom mikrokanalu pri omjeru protoka organske i vodene faze

  30:10 mm3/min. Vidljivo je da je u mikrokanalu hrapave površine uspostavljeno segmentirano

 • 4. Rezultati i rasprava

  28

  strujanje, dok je u mikrokanalu glatke površine uspostavljeno paralelno strujanje dviju faza.

  Također, u mikrokanalu glatke površine ne dolazi do mješanja, a uspostavljena međufazna

  površina je postojana od ulaza do izlaza iz mikrokanala.

  a) b)

  Slika 19. Tipovi strujanja za omjer protoka organske i vodene faze 30:10 mm3/min u

  mikrokanalima: a) hrapave površine, b) glatke površine

  Promatrajući tipove strujanja u mikrokanalima glatke površine pri različitim omjerima

  protoka organske i vodene faze, vidljiva je nestabilnost paralelnog toka pri manjim protocima.

  Na slici 20 prikazani su tipovi strujanja za omjere protoka organske i vodene faze 3:1 (slika 20a),

  6:2 (slika 20b) i 30:10 (slika 20c) mm3/min. Vidljivo je da je tek pri omjeru protoka 30:10

  mm3/min uspostavljen stabilan laminaran tok te su stoga svi daljnji pokusi u ovom radu

  provedeni za ovaj omjer protoka organske i vodene faze.

  a) b) c)

  Slika 20. Profili strujanja za različite omjere protoka organske i vodene faze, a) 3:1

  mm3/min; b) 6:2 mm

  3/min; c) 30:10 mm

  3/min

 • 4. Rezultati i rasprava

  29

  4.1.1. Određivanje veličine međufazne površine pri paralelnom i segmentiranom

  strujanju u mikrokanalu

  Međufazna površina u dvofaznom sustavu pri paralelnom toku dviju kapljevina,

  uspostavjena u mikrokanalu glatke površine, je jednaka umnošku širine i duljine mikrokanala

  (jednadžba 11):

  Apar = L W = 332 mm 50 μm (11)

  i iznosi 1,66 10-5

  m2.

  Međufazna površina u dvofaznom sustavu pri segmentiranom toku dviju kapljevina,

  uspostavljena u mikrokanalu hrapave površine, ovisi o ukupnom protoku u mikrokanalu. Ova

  međufazna površina se određuje zbrajanjem međufazne površine odvojeno za svaki segment

  zasebno, te je reda veličine 10-6

  m (slika 21). Kontaktna površina sa strane vodene faze je veća

  od kontaktne površine sa strane organske faze, zbog načina određivanja. Aproksimirana je ravna

  kontaktna površina između segmenata, unatoč njihovoj zaobljenosti, te je stoga kontaktna

  površina sa strane vodene faze porasla zbog smanjenja kontaktne površine organske faze.

  0 50 100

  0,00000

  0,00001

  0,00002

  0,00003

  vodena faza

  organska faza

  A [

  m2]

  q [mm3/min]

  Slika 21. Ovisnost kontaktne površine vodene i organske faze o ukupnom protoku prilikom

  strujanja u mikrokanalu hrapave površine

 • 4. Rezultati i rasprava

  30

  S obzirom da je međufazna površina u mikrokanalu s glatkom površinom 10 puta veća od

  međufazne površine mikrokanala s hrapavom površinom, moguće je očekivati veće reakcijske

  brzine, te za mala vremena zadržavanja i povećanje konverzije.

  4.2. Prijenos tvari u mikrokanalu

  4.2.1. Prijenos tvari u reakcijskom sustavu regeneracije koenzima

  Ukupna brzina reakcije određena je enzimskom aktivnošću i brzinom kojom se ostvaruje

  veza enzim-supstrat. Zbog malih dimenzija mikrokanala, prijenos tvari i brzina difuzije ne

  limitiraju ukupnu brzinu reakcije kao u klasičnim makroreaktorskim sustavima.

  Utjecaj difuzije za reakciju regeneracije koenzima prethodno je eksperimentalno ispitivan

  [Ferk & Ivanković 2011.]. Difuzijski koeficijent (D) za sve komponente koje sudjeluju u reakciji

  regeneracije koenzima, a otopljene su u vodi procijenjen je prema Scheibelovoj empirijskoj

  korelaciji (jednadžba 12):

  2/38

  / 1/3

  38.2 101 WS W

  W S S

  VTD

  V V

  (12)

  gdje je S ispitivana komponenta (ADH, NADH i etanol), a W otapalo (voda), T je temperatura

  (K), VW i Vs su molarni volumeni pojedinih komponenata, a η viskoznost otapala (kg/ms).

  Difuzijsko vrijeme (τD) pojedine komponente izračunato je prema jednadžbi 13:

  2

  /

  ( )D

  S W

  R

  D

  (13)

  gdje R predstavlja polumjer mikrokanala. Dobiveni rezultati prikazani su u tablici 1.

  Za NAD+ difuzijski koeficijent i difuzijsko vrijeme nisu određivani jer se molarni

  volumen NAD+ ne razlikuje značajno od molarnog volumena NADH.

 • 4. Rezultati i rasprava

  31

  Tablica 1. Procjenjene vrijednosti difuzijskog koeficijenta i difuzijskog vremena pri 25 °C za

  sve komponente koje sudjeluju u reakciji regeneracije koenzima

  Komponenta Vs

  [cm3/mol]

  DS/W 109

  [ m2/s]

  τD

  [s]

  ADH 335 0,560 30,55

  NADH 305 0,551 27,89

  Etanol 55,2 1,563 9,99

  Acetaldehid 58,9 1,504 10,39

  Dobiveni difuzijski koeficijenti korišteni su u postavljenom 2D matematičkom modelu

  koji uključuje konvekciju u aksijalnom smjeru () i difuziju u aksijalnom i radijalnom smjeru (,

  , slika 22).

  Slika 22. Shema mikrokanala s pripadajućim dimenzijama

  (2W = 220 µm, H = 50 µm i L = 332 mm)

  Bilanca tvari za pojedine komponente (S) u mikrokanalu u stacionarnim uvjetima za

  sustav u kojemu se ne odvija kemijska reakcija može se prikazati sljedećim izrazom (jednadžba

  14):

  2 2

  /

  2 2( ) S S W S S

  c D c c

  W

  (14)

  s pripadajućim rubnim uvjetima (jednadžbe 15):

 • 4. Rezultati i rasprava

  32

  ,(0, ) ; 0 1

  (0, ) 0; 1 0

  , 0 1 0

  , 0 0

  S i S

  S

  E

  E

  c c

  c

  c L

  W

  c L

  W

  (15)

  Prvi član bilance tvari u mikrokanalu (jednadžba 15) predstavlja konvekciju, a drugi

  difuziju. Iz prvog rubnog uvjeta (jednadžba 16) koji se odnosi na procesnu struju otopine s

  otopljenom ispitivanom komponentom, slijedi da je koncentracija komponente na ulazu u

  mikroreaktor, za interval od 0 do 1 (širina mikroreaktora) jednaka početnoj koncentraciji u

  ulaznoj procesnoj struji. Za interval od -1 do 0 (širina mikroreaktora) iz rubnog uvjeta slijedi da

  je koncentracija komponenti jednaka 0. Sljedeća dva rubna uvjeta podrazumijevaju da na cijelom

  intervalu širine na izlazu iz mikroreaktora i na cijelom intervalu dužine na rubovima mikrokanala

  nema promjene koncentracije.

  cS u jednadžbama predstavljaju koncentracije otopljenih komponenti, DS/W predstavlja

  difuzijske koeficijente različite komponente u vodi, ci označava ulaznu koncentraciju, vξ je

  linearna brzina strujanja u smjeru .

  Nakon što je postavljen matematički model procesa parcijalna diferencijalna jednadžba je

  diskretizirana primjenom metode konačnih razlika. Dobivena linearna jednadžba (jednadžba 16)

  riješena je u programskom paketu MATLAB

  (Prilog 8.4).

  , , , 1, , 1, , , , 1, , , 1 , , , , 1/

  2 2

  2 2( )

  S i j S i j S i j S i j S i j S i j S i j S i jS Wc c c c c c c cD

  W

  (16)

  Dobiveni rezultati simulacije matematičkog modela u mikroreaktoru za svaku pojedinu

  komponentu reakcijskog sustava regeneracije koenzima prikazani su na slici 23.

 • 4. Rezultati i rasprava

  33

  a) b)

  c)

  Slika 23. Rezultati simulacije matematičkog modela difuzije u vodenom dvofaznom sustavu u

  mikroreaktoru za: a) ADH, b) NADH, c) etanol

  S obzirom na kompleksnost rješavanja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, također je

  ispitana mogućnost upotrebe jednostavnih numeričkih aproksimacija za opis difuzije pojedinih

  komponenti u mikrokanalu. Kako bi predvidjeli i opisali događaje korištena je metoda dvofaznog

  idealnog cijevnog reaktora [Ptičar, 2010] gdje je svaka od dvije faze u mikroreaktoru

  matematički opisana kao idealni cijevni reaktor u stacionarnom stanju. Prijenos tvari između faza

  odvija se difuzijom koja je opisana jednostavnim kvocijentom razlika koncentracija između dvije

  točke i udaljenosti između njih.

  Ako je na poziciji x1 koncentracija tvari c1, a na poziciji x2 koncentracija c2

  koncentracijski gradijent opisan je izrazom (jednadžba 17):

  12

  12

  xx

  cc

  x

  c

  (17)

 • 4. Rezultati i rasprava

  34

  Model prijenosa tvari difuzijom između dvije vodene faze prikazan je jednadžbom 18

  koja je riješena u programskom paketu Scientist (Prilog 8.3).

  )(

  )(

  12

  2

  2

  12

  2

  1

  SSS

  S

  SSS

  S

  ccW

  Dc

  xv

  ccW

  Dc

  xv

  (18)

  Na slici 24 prikazana je usporedba rezultata simulacija dobivenih rješavanjem

  matematičkih modela procesa u programskim paketima Scientist (jednadžba 18) i MATLAB

  (jednadžba 16) te je vidljivo da oba modela dobro opisuju eksperimentalne podatke. S obzirom

  na jednostavnije i brže rješavanje matematičkog modela procesa koji je temeljen na dvofaznom

  idealnom cijevnom reaktoru u ostatku rada korišten je samo ovaj model.

  a)

  0 2 4 6 8 10

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  V.A

  . [U

  /cm

  3]

  [s]

  b)

  0 2 4 6 8 10

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  c [m

  mo

  l/d

  m3]

  [s]

 • 4. Rezultati i rasprava

  35

  c)

  0 2 4 6 8 10

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  c [m

  mo

  l/d

  m3]

  [s]

  Slika 24. Usporedba eksperimentalnih rezultata i rezultata dobivenih simulacijom matematičkog

  modela procesa difuzije u mikrokanalu za: a) ADH, b) NADH, c) etanol (●: eksperimentalni

  rezultati; - - - model rješavan u Scientistu, ― model rješavan u MATLABu]

  4.2.2. Prijenos tvari u reakcijskom sustavu oksidacije heksanola

  Utjecaj prijenosa tvari u reakcijskom sustavu oksidacije heksanola eksperimentalno je

  određivan u mikroreaktoru. S obzirom na netopivost heksanola i heksanala u vodi, za reakcijski

  sustav oksidacije heksanola određivana je samo difuzija enzima i koenzima (c0,NADH = 7

  mmol/dm3, γ0,ADH = 0,2 μg/cm

  3). Difuzijski koeficijenti i difuzijska vremena jednaki su onima

  procijenjenim u reakcijskom sustavu regeneracije koenzima.

  Iako model za difuziju NADH u organsku fazu nije jednak modelu za difuziju u sustavu

  voda-voda koji je korišten za difuziju u procesu regeneracije koenzima, zbog pojednostavljenja

  računa i simulacija pretpostavljeno je da slijede isti trend. Dobiveni rezultati prikazani su na slici

  25. Vidljivo je odstupanje od matematičkog modela pri višim vremenima zadržavanja zbog

  pojednostavljenja modela.

 • 4. Rezultati i rasprava

  36

  0 5 10 15 20

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  c [m

  mo

  l/d

  m3]

  [s]

  Slika 25. Usporedba eksperimentalnih rezultata i rezultata dobivenih simulacijom matematičkog

  modela procesa difuzije u mikrokanalu (metoda dvofaznog idealnog cijevnog reaktora) za

  NADH

  Kod pokusa u kojima je ispitivana difuzija enzima ADH uočena je njegova deaktivacija u

  organskoj fazi te bi za opisivanje ovog sustava u matematički model procesa bilo potrebno

  uključiti i koeficijent deaktivacije (slika 26).

  0 2 4 6 8

  0,00

  0,04

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  V.A

  . [U

  /cm

  3]

  [s]

  Slika 26. Eksperimentalni rezultati za ADH

 • 4. Rezultati i rasprava

  37

  4.3. Reakcija oksidacije heksanola

  Napravljeni su pokusi pri različitim vremenima zadržavanja u kojima je reakcija

  oksidacije heksanola katalizirana enzimom ADH provedena uz prisustvo ekvimolarne količine

  koenzima NAD+ (c0,heksanol = 5,5 mmol/dm

  3, c0,NAD+ = 5,5 mmol/dm

  3, γ0,ADH = 0,092 μg/cm

  3) pri

  omjeru protoka organske i vodene faze 1:1. Konverzija postignuta u mikroreaktorskom sustavu

  za vrijeme zadržavanja = 36 s u mikroreaktoru s hrapavim stjenkama iznosila je 30 %, dok je u

  mikroreaktoru s glatkim stjenkama iznosila 60 % (slika 27).

  0 10 20 30 40

  0

  20

  40

  60

  X [

  %]

  [s]

  Slika 27. Ovisnost konverzije heksanola o vremenu zadržavanja za reaktor s hrapavim () i

  glatkim () stjenkama pri istim početnim uvjetima

  Također, proveden je pokus u mikroreaktoru s glatkim stjenkama pri čemu je omjer

  protoka organske i vodene faze bio 3:1, te je pri vremenu zadržavanja = 36 s dobivena

  konverzija od 20 % (slika 28).

 • 4. Rezultati i rasprava

  38

  0 5 10 15 20 25 30 35 40

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  X [

  %]

  [s]

  Slika 28. Ovisnost konverzije heksanola o vremenu zadržavanja za reaktor s glatkim stjenkama

  pri omjeru protoka organske i vodene faze 3:1

  Može se zaključiti da je konverzija za iste uvjete u mikroreaktoru s hrapavim stjenkama

  manja od konverzije postignute u mikroreaktoru s glatkim stjenkama zbog manje međufazne

  površine što je pokazano u poglavlju 4.1.1. Konverzija u mikroreaktoru s glatkim stjenkama

  manja je u sustavu s omjerom faza 3:1 zbog deaktivacije enzima ADH organskom fazom.

  Unatoč manjoj vrijednosti postignute konverzije sustav u kojemu je omjer protoka faza bio 3:1 je

  bolji za provedbu integriranog procesa jer se faze u potpunosti razdvajaju na izlazu iz

  mikroreaktora.

  4.4. Reakcija regeneracije koenzima

  Reakcija regeneracije koenzima (redukcija acetaldehida) provedena je u dva pokusa s

  različitim početnim uvjetima. U pokusu 1 početne koncentracije komponenata reakcijske smjese

  bile su c0,acetaldehid = 6,9 mmol/dm3, c0,NADH = 5,5 mmol/dm

  3, γ0,ADH = 0,2 μg/cm

  3. U pokusu 2

  početne koncentracije komponenata reakcijske smjese bile su c0,acetaldehid = 44 mmol/dm3, c0,NADH =

  5,5 mmol/dm3, γ0,ADH = 0,2 μg/cm

  3.

 • 4. Rezultati i rasprava

  39

  0 2 4 6 8 10

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  X [

  %]

  [s]

  Slika 29. Ovisnost konverzije etanola o vremenu zadržavanja za pokus 1 () i pokus 2 () pri

  različitim početnim uvjetima [—: model]

  Postignuta konverzija u procesu regeneracije koenzima provedenom s ekvimolarnim

  koncentracijama reaktanata iznosila je 80 %, dok je u pokusu sa suviškom acetaldehida (pokus 2)

  konverzija iznosila 100 % (slika 29).

  4.5. Provedba procesa reakcije oksidacije heksanola i reakcije regeneracije koenzima u

  serijski povezanim mikroreaktorima

  Na slici 30. prikazan je shematski prikaz reakcije oksidacije heksanola i reakcije

  regeneracije koenzima u serijski povezanim mikroreaktorima s izlaznim koncentracijama i

  postignutim konverzijama.

 • 4. Rezultati i rasprava

  40

  Slika 30. Shematski prikaz serijski spojenog glavnog i regeneracijskog sustava sa završnim

  koncentracijama i dobivenim konverzijama

  Postignuta konverzija heksanola pri ukupnom protoku od 40 mm3/min u mikroreaktoru

  za provedbu glavne reakcije iznosila je 17,22 %, dok je u mikroreaktoru za regeneraciju

  ostvarena 100 %tna regeneracija koenzima NAD+ pri ukupnom protoku od 20 mm

  3/min.

  Vrijeme zadržavanja u mikroreaktoru za provedbu glavne reakcije za heksanol je τ = 12 s,

  dok je za NAD+ τ = 36 s. Vremena zadržavanja u mikroreaktoru za provedbu regeneracije za

  obje procesne struje τ = 36 s. Stoga je reakcija provođena tijekom četiri vremena zadržavanja

  komponenti s većim vremenom zadržavanja, tj. reakcija je provođena 144 s.

  4.6. Potpuno integrirani proces proizvodnje heksanala

  Proces potpuno integrirane proizvodnje heksanala (slika 14) proveden je pod istim

  početnim uvjetima kao i oksidacija heksanola i reakcije regeneracije koenzima u serijski

  povezanim mikroreaktorima. Na slici 31 prikazane su koncentracije heksanola i heksanala na

  izlaznoj procesnoj struji iz provog mikroreaktora i koncentracije etanola na izlaznoj procesnoj

  struji iz drugog mikroreaktora u ovisnosti o vremenu, dok je na slici 32 prikazana ovisnost

  konverzije heksanola o vremenu provođenja eksperimenta.

  cNADH

  = 0,66 mmol/dm3

  cNADH

  = 0 mmol/dm3

  cEtOH

  = 0,654 mmol/dm3

  cNADH

  = 0 mmol/dm3

  cheksanol

  = 3,21 mmol/dm3

  cheksanal

  = 0,66 mmol/dm3

  Xheksanol = 17, 22 %

  XNADH

  = 100 %

 • 4. Rezultati i rasprava

  41

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  2,5

  3,0

  3,5

  4,0

  heksanol

  heksanal

  etanol

  c [m

  mo

  l/dm

  3]

  t [h]

  Slika 31. Ovisnost koncentracija heksanola, heksanala i etanola na izlazima o vremenu

  0 10 20 30 40 50

  0

  5

  10

  15

  20

  X [

  %]

  t [h]

  Slika 32. Ovisnost konverzije heksanola o vremenu

  U procesu proizvodnje heksanala u potpuno integriranom sustavu postignuta je

  maksimalna konverzija od 19,5 %. Sustav je bio stabilan unutar prva 4 h provedbe pokusa nakon

  čega je došlo do postupnog pada konverzije uslijed deaktivacije enzima, što je također vidljivo iz

  povećanja koncentracije heksanola nakon prva 4 h provedbe pokusa. Za postizanje boljih

  rezultata potrebna je daljnja optimizacija sustava, prvenstveno u smislu povećanja stabilnosti

  enzima u prisutnosti organskog otapala.

  Praćena je i aktivnost enzima po prolazu što je prikazano na slici 33. S obzirom da su za

  recirkulaciju potrebna dva klipa, od kojih se jedan neprestano prazni, a drugi puni, kraj prvog

 • 4. Rezultati i rasprava

  42

  prolaza je kada se prvi klip u potpunosti isprazni, a drugi napuni. Tada oni zamijene svoje

  funkcije i onaj koji se do tada punio, sada se počinje prazniti, i obrnuto. Vrijeme jednog prolaza

  je 27 h.

  0 10 20 30 40 50 60

  0

  10

  20

  V.A

  . [U

  /cm

  3]

  t [h]

  Slika 33. Ovisnost aktivnosti enzima o vremenu trajanja procesa

  Također, praćena je aktivnost enzima u vremenu (slika 34), tj. dio enzima koji je korišten

  za reakciju, sačuvan je u zasebnoj kiveti. Dakle praćena je aktivnost enzima koji nije sudjelovao

  u reakciji kako bi se vidjelo kada prestaje djelovanje enzima bez obzira na reakciju.

  0 10 20 30 40 50 60 70

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  V.A

  . [U

  /cm

  3]

  t [h]

  Slika 34. Dinamička promjena aktivnosti enzima na sobnoj temperaturi u nezavisnom

  pokusu

 • 4. Rezultati i rasprava

  43

  Prema slici 33 vidljivo je da je enzim prestao biti aktivan nakon drugog prolaza, što je u

  našem slučaju bilo 54 h nakon početka procesa, dok je na slici 34 vidljivo da bi enzim trebao biti

  aktivan 72 sata. Razlog što do opadanja aktivnosti enzima u procesu dolazi ranije je zbog

  inhibicije organskih otapala (acetaldehida, heksana, heksanola i heksanala), te je moguće

  zaključiti da proces zahtijeva daljnju optimizaciju.

 • 5. Zaključak

  44

  5. ZAKLJUČAK

  U ovom radu proveden je potpuno integriran proces proizvodnje heksanala s potpuno

  integriranom regeneracijom i recirkulacijom koenzima u dva međusobno serijski povezana

  mikročipa.

  U mikrokanalu s hrapavom površinom ostvareno je segmentirano strujanje, dok je u

  mikrokanalu s glatkom površinom uspostavljeno paralelno strujanje. Veća međufazna površina

  postignuta je u mikrokanalu s glatkom površinom te je stoga i konverzija heksanola u ovakom

  reaktoru veća. Također je uočeno da je pri omjeru protoka organske i vodene faze 30:10

  mm3/min uspostavljen stabilan paralelan tok ovih faza. Stoga su svi daljnji pokusi

  biotransformacije heksanola bili provođeni u mikrokanalu s glatkim stjenkama pri omjeru

  protoka organske i vodene faze 30:10 mm3/min.

  Analiziran je utjecaj difuzije komponenata reakcijske smjese na učinkovitost procesa u

  svakom od serijski povezanih mikročipova, odnosno za reakciju oksidacije heksanola i reakciju

  regeneracije koenzima. Za proces regeneracije koenzima NAD+ uočeno je da etanol izrazito

  difundira iz jedne faze u drugu, za razliku od enzima i koenzima. Pokazano je da rezultati

  simulacije matematičkog modela procesa dobro opisuju eksperimentalne podatke. U procesu

  oksidacije heksanola uočena je izrazita difuzija NADH iz vodene u organsku fazu, kao i

  postepena deaktivacija enzima djelovanjem organskog otapala.

  Za sustav oksidacije heksanola u mikrokanalu s glatkim površinama pri omjeru protoka

  organske i vodene faze 1:1 postignuta je konverzija od 60 % pri vremenu zadržavanja 36 s, dok

  je pri istom vremenu zadržavanja uz omjer protoka organske i vodene faze 3:1 postignuta

  konverzija od 20 %. Unatoč manjoj konverziji pri omjeru protoka organske i vodene faze 3:1, pri

  tom omjeru protoka faza bolje je odvajanje faza na izlazu iz mikroreaktora te je ovaj omjer

  protoka pogodniji za pri provedbi integriranog procesa proizvodnje heksanala. U sustavu

  regeneracije koenzima postignuta je konverzija od 80 % pri vremenu zadržavanja od 9 s u

  pokusu s ekvimolarnim koncentracijama reaktanata, dok je u pokusu sa suviškom acetaldehida

  pri istom vremenu zadržavanja postignuta konverzija od 100 %. U procesu reakcije oksidacije

  heksanola i regeneracije koenzima u serijski povezanim mikroreaktorima postignuta je

  konverzija heksanola od 17,22 %, dok je u mikroreaktoru za regeneraciju ostvarena 100 %tna

  regeneracija koenzima NAD+. U potpuno integriranom procesu proizvodnje heksanala postignuta

 • 5. Zaključak

  45

  je maksimalna konverzija od 19,5 %. Sustav je bio stabilan prva 4 h provedbe pokusa nakon čega

  dolazi do opadanja konverzije uslijed deaktivacije enzima.

  Promatrani integrirani sustav može se koristiti kao proces za proizvodnju heksanola, ali je

  nužna daljnja optimizacija procesnih uvjeta prvenstveno zbog nedovoljne stabilnosti korištenog

  enzima. Kao sljedeći korak u daljnjem razvoju potpuno integriranog procesa proizvodnje

  heksanala nužna je integracija ekstrakcije dobivenog heksanala i recirkulacija regeneriranog

  heksanola.

 • 6. Literatura

  46

  6. LITERATURA

  1. Blanch H.W., Clark D.S., Biochemical Engineering, Marcel Dekker, New York, 1993,

  str. 151-157

  2. Bruiee T.C., Benkovic S.J., Biorganic Mechanisms, Benjamin, New York, 1965, str. 301

  3. Brunerie P., Koziet Y., Process for producing natural cis-3-hexenol from unsaturated fatty

  acids, US Patent 5,620,879, 1997

  4. Doku G.N., Verboom W. , Reinhoudt D.N., van den Berg A., Tetrahedron 61 (2005) 2733

  5. Dunn I.J., Heinzle E., Ingham J., Prenosil J.E., Biological Reaction Engineering, Wiley-

  VCH, Weinheim, 1992, str. 25-31

  6. Ehrfeld W., Hessel V., Löwe H., Microreactors: New Technology for Modern Chemistry.

  Wiley-VCH, Weinheim, 2000, str. 1-34

  7. Ferk E., Ivanković M., Regeneracija koenzima NAD+ u mikroreaktoru, kemijsko-

  inženjerske vježbe, Zagreb, 2011.

  8. Gargouri M., Akach N.B., Legoy M.D., Coupled hydroperoxide lyase and alcohol

  dehydrogenase for selective synthesis of aldehyde or alcohol, Appl. Biochem.

  Biotechnol. 119 (2004) 171-180

  9. Geyer K., Codee J.D., Seeberger P.H., Microreactors as tools for synthetic chemist- the

  chemists’ round bottomed flask of the 21st century?, Chem. Eur. J. 12 (2006) 8434-8442

  10. Gomzi Z., Kemijski reaktori, HINUS, Zagreb, 1998, str. 36-55

  11. Guangdong Z., Zhanlin X., Xiaohong G., Hong Z., Yanan L., Xueju L., Tiexin C.,

  Wenxing L., Kaiji Z., Transition metal substitued tungstophosphoric compound catalyzed

  oxidation of hexanol to hexanal with hydrogen peroxide, React. Kinet. Catal. Lett. 85

  (2005) 57-64

  12. Harris J.I., Structure and catalytic activity of alcohol dehydrogenase, Nature 203 (1964)

  30-34

  13. Hildebrand D.F., Lipoxygenases, Plant Physiol. 76 (1989) 249-253

  14. Jensen K.F., Microreaction engineering- is small better?, Chem. Eng. Sci. 56 (2001) 293-

  303

 • 6. Literatura

  47

  15. Jornvall H., Persson B., Jeffery J., Characteristics of alcohol/polyol dehydrogenases, the

  zinc- containing longchain alcohol dehydrogenases, Eur. J. Biochem. 167 (1987) 195-201

  16. Kane C., Tzedakis T., AIChE Journal 54 (2008) 365

  17. Karra- Chaabouni M., Pulvin S., Meziani A., Thomas D., Touraud D., Kunz W.,

  Bioxidation of n-hexanol by alcohol oxidase and catalase in biphasic micelar systems

  without solvent, Biotechnol. Bioeng. 81 (2003) 27-32

  18. Laidler K.J., Bunting P.S., The chemical kinetics of enzyme action, Claredon Press,

  Oxford, 1973, str. 93-97, 430-435

  19. Louglin W.A., Biotransformation in organic synthesis, Bioresource Technol. 74 (2000)

  49-62

  20. Márczy J.S., Németh Á.S., Samu Z., Háger-Veress Á., Szajáni B., Production of hexanal

  from hydrolized sunflower oil by lipoxygenase and hydroperoxid lyase enzymes,

  Biotechnol. Lett. 24 (2002) 1673-1675

  21. Matsushita Y., Ichimura T., Ohba N., Kumada S., Sakeda K., Suzuki T., Tanibata H.,

  Murata T., Pure. Appl. Chem. 79 (2007) 1959

  22. May S.W., Applications of oxidoreductase, Curr. Opin. Biotechnol. 10 (1999) 370-375

  23. Muller B.L., Dean C., Whitehead I.M., The industrial use of plant enzymes for the

  production of natural “green note” flavour compounds, Bioflavour 95, Dijon (France)

  (1995) 339-344

  24. Nassar R. Hu J., Palmer J., Dai W., Catal. Today 120 (2007) 121

  25. Ptičar A., Numeričke aproksimacije modela enzimske oksidacije L-DOPA u

  mikroreaktoru, diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2010

  26. Reid M.F., Fewson C.A., Molecular characterization of microbial alcohol

  dehydrogenases, Crit. Rev. Microbiol. 20 (1994) 13-56

  27. Santiago- Gómez M.P., Thanh H.T., Coninck J.D., Cachon R., Kermasha S., Belin J.M.,

  Gervais P., Hisson F., Modelling hexanal production in oxido-reducing conditions by the

  yeast, Yarrowia lipolytica, Proc. Biochem. 44 (2009) 1013-1018

  28. Sariaslani F.S., Rosazza J.P.N., Biocatalysis in natural products chemistry, Enzyme

  Microb. Technol. 6 (1984) 242-253

  29. Schade F., Thompson J.E., Legge R.L., Use of a plant-derived enzyme template for the

  production of the green-note volatile hexanal, Biotechnol. Bioeng. 84 (2003) 265-273

 • 6. Literatura

  48

  30. Schmid A., Dordick J.S., Hauer B., Kiener A., Wubbolts M., Witholt B., Industrial

  biocatalysis today and tomorrow, Nature 409 (2001) 258-268

  31. Song J., Leepipattwit R., Deng W., Beaudry R., Hexanal vapor acts as residueless

  antifungal agent that enhances aroma biosynthesis in apple fruit, Acta Hort. 464 (1996)

  219-224

  32. Šalić A., Tušek A., Kurtanjek Ž., Zelić B., Kem. Ind. 59 (2010) 227-248

  33. Šalić A., Tušek A., Kurtanjek Ž., Zelić B., Biotechnol. Bioproc. Eng. 16 (2011) 495-504

  34. Urban P.L., Goodall D.M., Neil C., Bruce N.C., Enzymatic microreactors in chemical

  analysis and kinetic studies, Biotechnol. Adv. 24 (2006) 42-57

  35. Vrsalović Presečki A., Studij fumaraze i alkohol dehidrogenaze u biotransformacijama,

  dizertacija, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2006

  36. Whitehead I.M., Muller B.L., Dean C., Industrial use of soybean lipoxygenase forthe

  production of natural green note flavor compounds, Cereal Foods World 40 (1995) 193-

  197

  37. Wörz O., Jäckel K.P., Richter T., Wolf A., Chem. Eng. Technol. 24 (2001) 138

  38. Yamaguchi M., Miyazawa T., Takata T., Endo T., Application of redox system based on

  nitroxides to organic synthesis, Pure Appl. Chem. 62 (1990) 217-222

  39. Yokoyama T., Yamagata N., Hydrogenation of carboxylic acids to the corresponding

  aldehydes, Appl. Catal. A. General 221 (2001) 227-239

  40. Yoon S.K., Choban E.R., Kane C., Tzedakis T., Kenis P.J.A., J. Am. Chem. Soc. 127

  (2005) 10466.

  41. Yoshida J., Nagaki A., Iwasaki T., Suga S., Chem. Eng. Technol. 28 (2005) 259.

 • 7. Popis simbola

  49

  7. POPIS SIMBOLA

  Simboli

  A - površina [m2]

  ABS - aprosbancija [-]

  c - množinska koncentracija [mol/dm3]

  d - promjer kivete [cm]

  D - difuzijski koeficijent [m2/s]

  df - debljina filma [μm]

  f - faktor razrjeđenja [-]

  H - visina mikroreaktora [μm]

  ID - unutarnji promjer kolone [mm]

  Kd - deaktivacijska konstanta [min-1

  ]

  Ki - inhibicijska konstanta [mmol/dm3]

  Km - Michaelis-Menteničina konstanta [mmol/dm3]

  l - duljina kolone [m]

  L - duljina mikroreaktora [μm]

  X - konverzija [%]

  r - brzina reakcije [U/mg]

  t - vrijeme [s]

  T - temperatura [°C]

  V - volumen [m3]

  V.A. - volumna aktivnost [U/dm3]

  Vm - maksimalna brzina reakcije [U/g]

  W - širina mikroreaktora [μm]

 • 7. Popis simbola

  50

  Grčki simboli

  γ - masena koncentracija [mg/dm3]

  ε - ekstinkcijski faktor [cm2/μm]

  η - viskoznost [Pa s]

  λ - valna duljina [nm]

  τ - vrijeme zadržavanja [s]

  Indeksi

  P - produkt

  r - uzorak

  S - supstrat

  u - ukupno

  W - voda

 • 8. Prilozi

  51

  8. PRILOZI

  8.1. Baždarni pravci

  0,0 0,1 0,2 0,3

  0,0

  0,5

  1,0

  1,5A

  BS

  cNADH

  [mmol/dm3]

  y = 5,0624x

  R2 = 0,9998

  Prilog 1. Baždarni pravac za određivanje koncentracije NADH

  0 5 10 15 20 25

  0,00

  0,02

  0,04

  0,06

  0,08

  0,10

  0,12

  0,14

  AB

  S

  cEtOH

  [mmol/dm3]

  y = 0,0054x

  R2 = 0,9983

  Prilog 2. Baždarni pravac za određivanje koncentracije etanola

 • 8. Prilozi

  52

  0 1 2 3 4 5

  0,000

  0,005

  0,010

  0,015

  0,020

  0,025

  0,030

  0,035

  0,040

  AB

  S

  cheksanol

  [mmol/dm3]

  y = 0,0078x

  R2 = 0,9915

  Prilog 3. Baždarni pravac za određivanje koncentracije heksanola

  0 1 2 3 4 5

  0,000

  0,005

  0,010

  0,015

  0,020

  0,025

  0,030