of 28 /28
Doc. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula [email protected] Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije · Mastikacija - intenzivna mehanička obrada uz istodobno zagrijavanje. Kaučuk (polimer velike molekulske

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije · Mastikacija - intenzivna...

 • Doc. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula [email protected]

  Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i

  tehnologije

  http://www.fkit.unizg.hr/http://www.fkit.unizg.hr/

 • Ozonizacija polimernih materijala

  Prvi simptom razgradnje:

  pojava mikronapuklina na površini materijala

  - okomito na smjer naprezanja

  ozonske napukline (engl. ozone cracking)

  Ozonizacija nije autokatalitički proces

  reakcija se zaustavlja čim se prekine dovod ozona

  odvija se samo na površini polimera

  različit mehanizam od procesa oksidacije

  Konc. ozona u zraku je oko 0,01 mg kg-1, u onečišćenom zraku i

  do sto puta veća

  najpodložniji su nezasićeni polimeri, zasićeni su podložni

  ozonizaciji 104-106 puta manje

  već i niska konc. ozona u zraku zahtijeva antiozonsku stabilizaciju

  dienskih kaučuka (u gumama) da zadrže zadovoljavajuću kakvoću

  tijekom uporabe

  O3

  O3

 • CH CH

  O

  O O

  R,

  R CHORH2O

  + OCH R,+ H2O2

  O3

  Ozonidi su vrlo reaktivni, lako reagiraju s vodom što uzrokuje cijepanje

  osnovnog polimernog lanca uz nastajanje aldehida i ketona.

  - sunčeva svjetlost nema katalitički efekt na reakciju ozonizacije

  Zasićeni polimeri vrlo su otporni prema ozonu.

  Mehanizam ozonizacije

  izravna adicija ozona na dvostruku vezu, nastaje nestabilan

  molozonid koji se pregrađuje u ozonid:

  Ozonid + voda aldehid i keton

  R CH CH R O O

  O

  , +

  - +

  +

  -

  ,

  O O

  O

  R CH CH R

  Polimer ozon molozonid

 • Djelovanje ozona na prirodni kaučuk poliizopren

  - stvaraju se primarni ozonidi koji zatim stvaraju karbonilne

  spojeve koji naglo smanjuju molekulsku masu polimera:

  -CH2 CH2- -CH2 CH2-

  \ / \ /

  C=C + O3 C=O + O=C + ½ O2

  / \ / \

  CH3 H CH3 H

  stvaraju se mehaničke mikropukotine i druga oštećenja materijala koja slabe mehanička svojstva

  Antiozonanti:

  - derivati kinolina, furana

  - dodatak kristaličnih voskova moguće je spriječiti utjecaj ozona

  (migriraju na površinu proizvoda stvarajući zaštitni film)

 • Fotokemijska razgradnja - razgradnja pod utjecajem svjetlosti,

  tj. elektromagnetskog zračenja

  Ultraljubičasto UV svjetlo – valna duljina 10-400 nm

  Vidljivo svjetlo - valne duljine 400-750 nm

  za cijepanje primarnih kovalentnih veza u polimernom lancu,

  primjerice C-C, C-H, C-Cl veza - energija ultraljubičastog zračenja

  (UV).

  Primjerice:

  energija C-C veze je oko 330 kJ/mol što odgovara UV

  zračenju valne duljine 360nm.

  Fotokemijska i fotooksidacijska razgradnja

  Da bi došlo do inicijacije fotokemijske razgradnje, molekula mora apsorbirati

  svjetlosnu energiju što znači da u molekuli moraju postojati kemijske strukture

  koje apsorbiraju svjetlo u tom području elektromagnetskog spektra – npr. pigmenti

 • Stupanj razgradnje ovisi o intenzitetu upadne svjetlosti,

  tj. o broju apsorbiranih fotona po jediničnom volumenu u

  jediničnom vremenu.

  Posljedice fotokemijske razgradnje su:

  promjena boje materijala

  nastajanje mikronapuklina na površini,

  slabljenje mehaničkih, kemijskih, fizikalnih,

  električnih i ostalih svojstava

  Fotokemijska i fotooksidacijska razgradnja

 • Primjer – polimer koji sadrži karbonilne skupine i dvostruke

  veze:

  R CHR,

  +,

  O

  RCH2R C CH2 CH2UV

  C CH3

  O

  CH2

  Podložni su mnogi konstrukcijski polimeri koji sadrže CO skupine:

  poliesteri

  poliuretani

  poliamidi

  kod PE i sličnih zasićenih polimera nema dvos. veza niti CO

  skupina, ali:

  - prisutne nečistoće apsorbiraju svjetlo i tako iniciraju razgradnju

  Fotokemijska i fotooksidacijska razgradnja

 • Fotokemijska reakcija u prisustvu kisika - fotooksidacija

  Čak i polimeri koji su vrlo otporni na utjecaj kisika, vrlo lako

  podliježu reakcijama fotooksidacije.

  Kad reakcija krene, jako se ubrzava.

  Primjerice:

  polistiren, (najotporniji polimer na kisik)

  - fotorazgrađuje se zračenjem od 254 nm

  - kod fotooksidacije - pri 350 nm.

  Karakteristično da se razgradnja prvenstveno odvija na površini

  materijala (masa materijala može ostati u potpunosti neoštećena)

  Fotokemijska i fotooksidacijska razgradnja

 • Inicijacija započinje apsorpcijom svjetla koje uzrokuje

  fotokemijsku razgradnju.

  Propagacija se odvija mehanizmom slobodnih radikala.

  Slobodni radikali nastali fotorazgradnjom reagiraju s O2, nastaju peroksidi i hidroperoksidi koji se dalje razgrađuju do karbonilnih i

  hidroksilnih skupina, vode i CO2.

  Primjer fotooksidacijske razgradnje polistirena:

  Fotokemijska i fotooksidacijska razgradnja

  C C C

  H H H

  H H

  h

  HH

  H

  H

  H

  CCC +O2

  +C C C

  H H

  H HHH

  HH

  CCC

  O

  OH

  HC CH2

  nOO

  C C C

  H H

  H H

  OO

  H

  HH

  HH

  CCC OH + C C C

  H H

  H H

  O

  C C C

  H

  H

  H

  HO

  + H2O

  H H

  H

  CC+

  polistiren radikal polistirena

 • C C C

  H H H

  H H

  h

  HH

  H

  H

  H

  CCC +O2

  +C C C

  H H

  H HHH

  HH

  CCC

  O

  OH

  HC CH2

  nOO

  C C C

  H H

  H H

  OO

  H

  HH

  HH

  CCC OH + C C C

  H H

  H H

  O

  C C C

  H

  H

  H

  HO

  + H2O

  H H

  H

  CC+

  C C C

  H H H

  H H

  h

  HH

  H

  H

  H

  CCC +O2

  +C C C

  H H

  H HHH

  HH

  CCC

  O

  OH

  HC CH2

  nOO

  C C C

  H H

  H H

  OO

  H

  HH

  HH

  CCC OH + C C C

  H H

  H H

  O

  C C C

  H

  H

  H

  HO

  + H2O

  H H

  H

  CC+

  Fotokemijska i fotooksidacijska razgradnja

  polistirenski peroksi radikal polistirenski hidroperoksi radikal

  hidroksi skupine

  voda

 • Ionizacijska razgradnja

  X, γ

  Zračenje gama- ili X-zrakama (elektromagnetsko zračenje visokih

  energija, tj. zračenje valnih duljina kraćih od ultraljubičastog) i čestično

  zračenje (alfa i beta čestice, elektroni, neutroni) izazivaju ionizaciju

  izbacivanjem elektrona iz nekih molekula čvrste tvari te posredno

  ili neposredno prevode te molekule u visokoenergijsko ili ekscitirano

  stanje.

  uzroku kemijske promjene na polim. materijalima – degradaciju

  važno za primjenu polimera

  u radioaktivnom ozračju

  u nuklearnim reaktorima ili

  u svemirskoj tehnologiji

  X, γ

 • Ekscitirane molekule predaju svoju energiju susjednim

  molekulama kao toplinu ili emitiraju fotone koji se

  lokaliziraju na određenu kemijsku vezu i

  dolazi do njezina cijepanja – radiolizom

  Primjer;

  odvajanje H-atoma iz molekule PE:

  -nastajanje dvostruke veze (nezasićeni polimer) ili

  -dolazi do umreženja PE

  Ionizacijska razgradnja

  PE polimer nastajanje = veze

  CH 2 CH 2 zračenje CH CH + H 2

 • H+CHCH2

  CH2 CH + H

  CH

  CH+ H2

  Umreženjem se:

  povećava molekulska masa polimera

  povećava sadržaj netopljivog gela

  mijenjaju mehanička svojstva

  poboljšava toplinska stabilnost materijala.

  - Nastajanje umreženja iz PE:

  X, γ

  Ionizacijska razgradnja

  Kontrolirano nastajanje makroradikala i njihovo umreženje koristi se u proizvodnji

  nekih polimernih materijala poboljšanih mehaničkih svojstava.

  2 molekule PE radikali umreženje PE

 • CH3

  CH CH2 CH2

  CH3

  C + H

  CH3

  CH CH2 CH2

  CH3

  C + H*

  H3 CH3

  CH CH2 CH2

  CH3

  C + H

  cijepanje veze u osnovnom lancu može dovesti do

  smanjenjenja molekulske mase i nastajanja dvostrukih veza

  Ionizacijska razgradnja

  komercijalno se koristi za dobivanje umreženih materijala.

  omogućuje umrežavanje nakon oblikovanja materijala.

  materijal je veće toplinske postojanosti - manje puzanje materijala.

  Primjerice, proizveden je umreženi PE film stabilan do 200 °C.

  Pretpostavlja se da se umreženje odvija samo u amorfnoj fazi. X, γ

  Ionizacijska razgradnja

  PP polimer radikal PP nastajanje = veze

  zračenje

  .

 • Kemijska razgradnja

  SO2 NO2

  SO2 NO2

  Polimerni materijali podložni su djelovanju brojnih kemikalija (agensa):

  organskih otapala

  kiselina, lužina

  plinova

  Najvažniji agensi kemijske razgradnje su onečišćavala u okolišu:

  - plinovi SO2 i NO2

  - aerosoli i kisele kiše

  To dovodi do

  nepovratnih kemijskih promjena – degradacija

  modifikacije polimera

  fizičkog utjecaja otapala na polimer

  (lanci ostaju nepromijenjeni pa se polimer može obnoviti isparavanjem otapala).

  Djelovanje ovisi o:

  kemijskoj strukturi polimera

 • izrazito štetno djelovanje na polimere imaju vrlo reaktivni

  SO2 i NO2 - napadaju lako reaktivna mjesta u molekuli polimera (dvostruka veza, terc. C-atom).

  interakcijom SO2 i NO2 s kisikom pod utjecajem UV zračenja

  -stvara se ozon ili

  - u prisutnosti vlage nastaju kiseline (agresivna atmosfera).

  Njihov mehanizam reakcije kompleksan je i dovodi do cijepanja lanaca, umreženja i ugradnje SO2 i NO2 skupina u polimernu molekulu.

  SO2 NO2

  Kemijska razgradnja

 • Sulfoniranje polistirena (PS)

  Poželjno djelovanje kemikalija

  -kloriranjem PE-a, PVC-a ili prirodnog kaučuka, kao i

  sulfoniranjem PS-a, dobiju se komercijalni polimerni materijali:

  SO2 NO2

  CH 2 CH

  H 2 SO 4

  CH CH 2

  SO 2 OH

  -H2O

  Kemijska razgradnja

 • Mehaničku razgradnju uzrokuju mehanička naprezanja

  (nastaje mehanička energija) tijekom prerade ili uporabe polimera.

  Uzrokuju se promjene:

  u nadmolekulskoj strukturi

  pucanje kemijskih veza u makromolekuli

  nastajanje novih struktura

  promjena mehaničkih svojstava

  Mehanička razgradnja

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globalspec.com%2Freference%2F80895%2F203279%2Fchapter-12-welding-metallurgy&ei=ii1GVOKgGKTiywPsmIGABw&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNGzoGd0us0yU0fnlSYtit7sgTgaAQ&ust=1413971638660021http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globalspec.com%2Freference%2F80895%2F203279%2Fchapter-12-welding-metallurgy&ei=ii1GVOKgGKTiywPsmIGABw&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNGzoGd0us0yU0fnlSYtit7sgTgaAQ&ust=1413971638660021

 • Posljedice mehaničke razgradnje su:

  -smanjenje kristalnosti,

  -promjena topljivosti,

  -snižavanje raspodjele molekulskih masa (znatno se mijenja svojstvo tečenja),

  -razaranje umreženosti i

  -smanjenje čvrstoće

  Promjene izazvane mehanokemijskim reakcijama:

  nepovratne reakcije

  ostvaruju se mehanizmom slobodnih radikala.

  Nastali radikali na osnovnom lancu:

  mogu se rekombinirati smanjujući ukupan efekt razgradnog procesa

  ili

  mogu reagirati s akceptorima radikala, kao što je kisik

  uzrokujući ubrzanje razgradnje

  Mehanička razgradnja

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globalspec.com%2Freference%2F80895%2F203279%2Fchapter-12-welding-metallurgy&ei=ii1GVOKgGKTiywPsmIGABw&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNGzoGd0us0yU0fnlSYtit7sgTgaAQ&ust=1413971638660021

 • Namjerna mehanička degradacija:

  smanjenje molekulske mase koje olakšava preradljivost

  materijala -cilj je izazvane mehaničke razgradnje koja se

  provodi kao jedna od faza u procesu proizvodnje gume, tzv.

  mastikacija kaučuka.

  Mastikacija - intenzivna mehanička obrada uz istodobno zagrijavanje.

  Kaučuk (polimer velike molekulske mase) pri tome se razgrađuje.

  Dugačke lančane molekule cijepaju se i molekulska se masa smanjuje.

  Da bi se taj proces mogao provesti, potrebni su katalizatori - kemijska sredstva za plastificiranje koji ubrzavaju mastikaciju samo uz prisutnost kisika (sumporni spojevi: najčešće tiofenoli)

  Mehanička razgradnja

  http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.globalspec.com%2Freference%2F80895%2F203279%2Fchapter-12-welding-metallurgy&ei=ii1GVOKgGKTiywPsmIGABw&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNGzoGd0us0yU0fnlSYtit7sgTgaAQ&ust=1413971638660021

 • Starenje

  Atmosfersko starenje (eng weathering) razgradnja je u prirodnom

  ozračju (sunčevo zračenje, toplina, kisik, ozon) u uvjetima u kojima

  se istovremeno odvijaju termooksidacija i fotooksidacija.

  Dodatno još djeluju:

  voda (rosa, vlaga, kiša),

  abrazija (vjetar) i - izaziva se starenje polimera

  (eng. ageing)

  atmosfersko onečišćenje

  Intenzitet atmosferskog starenja ovisi o mikroklimatskim

  uvjetima regije (određuje vremenski interval trajanju starenja), a prati

  se određivanjem savojne žilavosti.

 • Reakcije oksidacije

  -zahvaljujući sporoj difuziji kisika u polimer, ograničene na gornji

  sloj debljine 200 mm,

  -dolazi do su slabljenja van der Waalsovih sila u makromolekulama i

  do promjene volumena.

  Posljedice su:

  hrapavost površine, gubitak sjaja i eventualna pojavom obojenosti

  materijala, smanjuje se otpornost na lom, slabljenje mehaničkih i

  svih ostalih svojstava.

  kiša odstranjuje oštećeni površinski sloj i izlaže neoštećeni sloj materijala

  atmosferskom starenju čime se ubrzava razgradnja.

  materijal postaje krhak, puca, lomi se u sitnije dijelove.

  na taj način stareni materijal postaje dio tla.

  biorazgradljivi polimeri bit će izloženi djelovanju mikroorganizama

  Starenje

 • Biorazgradljivi polimeri razlažu se

  - do CO2, H2O + biomasa – aerobni uvjeti

  - do CO2, CH4, H2S, H2O + biomasa – anaerobni uvjeti

  Biorazgradnja ili biološka razgradnja

  proces tijekom kojeg se organske tvari razlažu uz pomoć

  mikroorganizama i njihova enzimskog djelovanja pri

  čemu im se bitno mijenja kemijska struktura.

  Produkti razgradnje:

  ugljični dioksid, biomasa i voda ili metan

  - u prisutnosti kisika: aerobna razgradnja

  - u odsutnosti kisika: anaerobna razgradnja

  Biorazgradnja

 • Biorazgradnja

  Biorazgradljivi polimeri polimeri su koji se razgrađuju u biološkoj

  okolini: tlu, moru, vodi (rijeke, jezera), ljudskom ili životinjskom

  tijelu enzimskom ili neenzimskom razgradnjom

  Biorazgradnja - razgradnja izazvana samo enzimskim djelovanjem

  mikroorganizama, gljivica ili bakterija

  Resorbiranje - neenzimska razgradnja nekih polimera, npr.

  poliestera (npr. polilaktida) koji se vrlo brzo hidroliziraju u tijelu

  Biodegradacija - značajna sa stajališta zaštite okoliša te zbrinjavanja polimernih materijala –kompostiranjem

  Uz dovoljno vremena, svaki biorazgradiljvi materijal postat će kompost.

 • Brzina biorazgradnje ovisi o:

  okolišu (temp., prisutnost kisika, vlage) i

  svojstvima polimernog materijala (struktura, morfologija, kristalnost, topljivost i molekulska masa).

  Djelovanje enzima ovisi o:

  mogućnosti prodiranja u strukturu polimera i

  iniciranju biokemijske reakcije s

  kemijski lako reaktivnim skupinama u molekuli polimera.

  Biorazgradnja pomoću mikroorganizama odvija se postupno

  - ukoliko se razgradi 60-90% polimera tijekom 60 do 180 dana

  biorazgradljiv polimer

  Biorazgradnja

 • Sintetski polimeri – u većini slučajeva otporni su na djelovanje

  mikroorganizama

  C-C veze u strukturi poliplasta nisu podložne enzimskom cijepanju.

  poliplasti s C-O i C-N vezama podložni su djelovanju enzima

  hidrolaze u tlu i vodi.

  Biorazgradljivi sintetski polimeri :

  1. Polimeri s funkcionalnim skupinama u osnovnom lancu: - alifatski poliesteri (polikaprolakton – PCL)

  - poliuretani

  2. Polimeri topljivi u vodi: - poli(vinil-alkohol),

  - poli(etilen-oksid),

  - poli(akril-amid) te polimeri s

  - poliakrilnom ili poliestersulfonskom kiselinom.

  Imaju ograničenu primjenu – upotrebljavaju se kao komponente u

  deterdžentima, vodotopljivim premazima i sl.

  Biorazgradnja

 • Izazvana razgradnja - sintetskih polimera

  ( da bi se nakon uporabnog vijeka razgradili u okolišu) :

  1. uvođenjem biorazgradljivih aditiva:

  najčešće škrob

  glukoza, ali i neki drugi ugljikohidrati

  Udio škroba može biti do 80%. Primjer: komercijalna proizvodnja PE punjenog škrobom

  - nije upotpunosti biorazgradljiv.

  2. modifikacijom osnovne strukture polimera

  kopolimerizacijom s biorazgradljivim monomerom

  Biorazgradnja

 • Nepoželjan proces:

  Kod upotrebe:

  predmeti opće namjene

  konstrukcijski materijali

  ambalaža za pakiranje hrane i dr.

  Biorazgradnja

  Poželjan proces:

  - nakon upotrebe proizvoda i njegovog

  odlaganja