of 33 /33
MATEMATIČKO MODELIRANJE RAZVOJ DINAMIČKIH MODELA PROCESA Nenad Bolf SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE ZAVOD ZA MJERENJA I AUTOMATSKO VOĐENJE PROCESA Kolegij: MODELIRANJE PROCESA

MATEMATIČKO MODELIRANJE RAZVOJ DINAMIČKIH ......MATEMATIČKO MODELIRANJE RAZVOJ DINAMIČKIH MODELA PROCESA Nenad Bolf SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MATEMATIČKO MODELIRANJE RAZVOJ DINAMIČKIH ......MATEMATIČKO MODELIRANJE RAZVOJ DINAMIČKIH MODELA...

 • MATEMATIČKO MODELIRANJE

  RAZVOJ DINAMIČKIH MODELA PROCESA

  Nenad Bolf

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBUFAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

  ZAVOD ZA MJERENJA I AUTOMATSKO VOĐENJE PROCESA

  Kolegij: MODELIRANJE PROCESA

 • MATEMATIČKO MODELIRANJE PROCESA

  SADRŽAJ PREDAVANJA

  • Uvodno o modelima i modeliranju

  • Zašto je potreban model procesa?

  • Modeli procesa u kemijskom inženjerstvu

  • Sustavski pristup pri razvoju modela procesa

  • Koraci u razvoju matematičkog modela procesa

 • MODELIRANJE PROCESA

  UVODNI DIO• Što je model?• Matematički model procesa• Vrste modela• Modeliranje i simuliranje

  POSTUPAK MODELIRANJA• Definiranje zadatka• Pretpostavke o procesu• Matematička formulacija• Rješavanje jednadžbi• Interpretacija rješenja• Provjera modela• Objašnjenje i predviđanje

 • MODELIRANJE PROCESA

  MODELIRANJE U KEMIJSKOM INŽENJERSTVU

  • Pojam procesnog prostora• Procesni prostor i matematički model• Bilančne jednadžbe• Numeričko rješavanje običnih i parcijalnih

  diferencijalnih jednadžbi• Procjena parametara• Razvoj empirijskih modela• Primjena metoda umjetne inteligencije

  PRIMJERI MODELA U KEMIJSKOM INŽENJERSTVU

  PREDAVANJA i RAČUNALNE VJEŽBE

 • Latinska riječ MODUS – MJERA

  ŠTO JE MODEL?

  MATEMATIČKI MODELNiz jednadžbi i ulaznih podataka potrebnih za njihovo rješavanje koji omogućuju predviđanje vladanja kemijskog procesnog sustava.(B.W. Bequette)

  Kratka definicija:MATEMATIČKI MODELMatematička predodžba fizičkog i/ili kemijskog sustava.

  A mathematical model is a description of a system using mathematical concepts and language.

 • MODELIRANJE I SIMULIRANJE

  Do odgovarajućeg modela dolazi se postupkom MODELIRANJA;

  Modeliranje uključuje procjenu parametara i izbor bitnih karakteristika realnog fizičkog sustava:

  MATEMATIČKI OPIS, ANALIZA I PROCJENA ZNAČAJKI SUSTAVA I

  MODELA, TOČNOST I OGRANIČENJA MODELA, PRIMJENA MODELA, NADOGRADNJA MODELA.

 • SIMULIRANJE

  SIMULACIJAPostupak izvedbe modela realnog sustava uz provedbu niza eksperimenata u svrhu:- razumijevanja vladanja sustava,- provjere vladanja sustava unutar zadanih granica. (A.Shanon)

  Simulaciji uvijek prethodi izrada modela!

  Prema tome:

  MODELIRANJEM SE IZVODI MATEMATIČKA FORMULACIJA.

  SIMULACIJOM SE ISPITIVA VLADANJE PROCESA PRI RAZLIČITIM UVJETIMA I NA PROMJENU ULAZNIH VELIČINA.

 • ZAŠTO JE POTREBAN MODEL?• Dotok u spremnik je periodičan, a u sljedećem stupnju procesa nakon

  spremnika potreban je stalni dotok. Koliki treba biti volumen spremnika?

  Za analizu dinamičkog vladanja procesa potreban je dinamički matematički model!

  Poznavanje dinamike procesa važno je radi sigurnosti!

  Pumpa rashladnog sustava prestala je raditi. Za koliko vremena će proces doći u opasno stanje?

 • MODELI PROCESA

  Vrsta modela Prednosti Nedostaci

  Teorijski modeli

  na temelju kemijskih, fizikalnih i bioloških načela

  - fizikalni uvid u vladanje procesa

  - primjenjivi na širokom području radnih uvjeta

  - skup razvoj- dulje vrijeme potrebno za razvoj- problemi kod procjene

  parametara kompleksnih procesa (koeficijenti brzine reakcije, koeficijenti prijenosa topline, fizikalna svojstva, itd.)

  Empirijski modeli

  iz eksperimentalnih podataka

  - jednostavniji za razvoj od teorijskih modela

  - informacije iz realnog procesa

  - problemi kod ekstrapolacije (područje eksperimentalnog iskustva

  može biti malo s obzirom na cijeloradnopodručje)

  Poluempirijski modeli

  vrijednosti parametara teorijskog modela određuju se izeksperimentalnihpodataka

  - uključuju teorijsko znanje- ekstrapoliranje na šire

  područje radnih uvjeta- lakši za razvoj od teorijskih modela

  - Neki od nedostataka teorijskih iempirijskih modela

 • SUSTAVSKI PRISTUP RAZVOJU DINAMIČKOGMATEMATIČKOG MODELA PROCESA

  Odrediti mjesta akumulacije tvari i/ili energije u procesnom prostoru; Za svako mjesto akumulacije:- Odrediti ulazne i izlazne veličine i parametre- Primijeniti jednadžbe dinamičke bilance tvari i/ili energije,

  bilancu momenta, jednadžbu ravnoteže sila:

  odvdov mmdtdm

  . .. odvdov EEdtdE OF

  Napraviti strukturni prikaz (međudjelovanja!);Definirati jednadžbe ograničenja;Ugraditi u model konstitutivne jednadžbe.(jednadžba stanja, ravnoteže, brzine kemijske reakcije i dr.)

 • KARAKTERISTIČNE VELIČINE PROCESA

  Ulazne veličine (inputs)karakteriziraju stanje tokova tvari i/ili energije koji su mogući uzrok promjene stanje akumulacije tvari poremećaji (disturbances) i upravljane (manipulated) veličine

  Izlazne veličine (outputs)karakteriziraju vladanje procesa / sustava koje se manifestira kao promjena stanja akumulacije tvari i/ili energije

  Parametri (parametars)definiraju strukturu procesa / sustavaβ1 – parametri svojstveni motrenoj tvari (fizikalno-kemijska svojstva)β2 – parametri svojstveni procesnom uređaju (npr. dimenzije i sl.)β3 – parametri procesa (koef. brzine reakcije, koef.prijenosa topline itd.)

 • PARAMETRI PROCESA

  Parametri

  procesi s konstantnim parametrima- parametri su vremenski nepromjenjivi

  procesi s promjenjivim parametrima- parametri se mijenjaju s vremenom:

  determinirana promjena (predvidljiva)stohastička promjena (nepredvidljiva)

  - fizičko ili kemijsko djelovanje tvari na procesni uređaj(npr. promjena svojstava tvari pod utjecajem

  elektromagnetskog i radioaktivnog zračenja ili temperature, koksiranje, umor materijala i dr.)

  .konst)t(

  .konst)t(

 • OSNOVNA PODJELA PROCESA

  Procesi s usredotočenim ili koncentriranim veličinama stanja (lumped process) Veličine imaju istu vrijednost u čitavom procesnom

  prostoru što znači da nisu funkcija položaja Pretpostavka idealnog miješanja!

  Modele procesa opisuju obične diferencijalne jednadžbe

  • Procesi s raspodijeljenim ili distribuiranim veličinamastanja (distributed process) Veličine su funkcija položajaModele procesa opisuju parcijalne diferencijalne jednadžbe

 • MATEMATIČKI MODEL PROCESA

  Ulazna promjena, npr. skokomična promjena ulazne veličine PROCES Posljedica na izlaz

  Odgovor na ovo pitanje daje nam matematički modela procesa !

  Kakav je i o čemu ovisi dinamički odziv procesa?

 • KORACI PRI RAZVOJU MODELA

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  valjanosti modela

  Postupkom modeliranja razvijaju se:

  ukupna materijalna bilanca

  materijalna bilanca komponenata

  bilanca energije

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  Primjeri odabira izlaznih veličina:

  akumulacija kapljevine razina kapljevineakumulacija plina tlakakumulacija topline temperaturaakumulacija komponente koncentracija

  Koja veličina?Na kojem mjestu?

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza rezultata6. Provjera modela

  Sustavski prikaz procesa(uzročno-posljedični prikaz, međudjelovanja)

  Prikupljanje informacija o procesu

  Pretpostavke

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  JEDNADŽBE BILANCI TVARI I ENERGIJEUkupna bilanca tvari:

  Bilanca komponenata:

  Bilanca energije (najčešće topline):

  odvedenodovedeno mmdtmd

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  odvedenodovedeno QQdtQd

  rnndtnd

  odvedenojdovedenojj ,,

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  Koje jednadžbe izvodimo?Bilance za ključne komponenteKoliko je jednadžbi potrebno?Ovisno o broju mjesta akumulacije tvari i/ili energijeŠto nakon bilanci očuvanja?Konstitutivne jednadžbe

  Osnovne fizikalne zakonitosti, empirijske relacije! Npr.

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  iii

  V

  ARTE

  A

  xKynRTpV

  pCF

  cekrThAQ

  /

  0

  )(

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  .,., odvAdovAA nn

  dtdn

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  PRIMJERProtočni kotlasti reaktor (PKR), reakcija 1.redaPretpostavka: idealno miješanje usredotočene veličine

  Dinamički model diferencijalna jednadžba AKUMULACIJA tvari A u reaktoru:

  AAAA

  izlazulaz

  ckVcFcFdtcdV

  FFFkonstV

  0

  .Ulazne veličine: F, cA0Izlazna veličina: cAParametri: V,k

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  0tzacA

  )(0 tfcA

  uz početne uvjete:

  Pobudna funkcija (forcing function):

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  0AAA c

  VkFFc

  dtcd

  VkFV

  promjena ulazne koncentracije dotoka reaktanta

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  Za jednostavni modeleuvid u dinamički odziv procesa daje

  analitičko rješenje:

  Sve procese prvog reda karakterizira ovakav odziv!

  Razmotrimo oblik ovog odziva jer ćemo ga vrlo često susretati!

 • ODZIV PROCESA I.REDA

  ∆cA0 - skokomična promjena ulazne veličine

  ∆cA = k ∆cA0promjena izlazne veličine

  Maksimalninagib 63% konačnog odziva

  odzivna krivulja

  cA0

  cA

  vrijeme

  vrijeme

 • ODZIV PROCESA I. REDA

  f(t) – ulazna ili pobudna funkcija

  0AAA c

  VkFFc

  dtcd

  VkFV

  )(tfky

  dtdy

  – vremenska konstanta (time constant)

  K – statička osjetljivost procesa (steady-state gain)

 • OPĆI OBLIK MATEMATIČKOG MODELA

  xyayayayayaya nnn

  n

  0123)1(

  1)( ...

  dtydy

  dtyd

  dtydy

  dtdyy

  2

  2

  – red jednadžbe definiran je najvišom derivacijom izlazne veličine:

  Opće rješenje:

  C1,C2,… – konstanter1,r2,… – korijeni karakteristične jednadžbeη(t) – zavisi o vrsti promjene ulazne veličine

  )(...)( 321 321 teCeCeCtytrtrtr

  0... 012

  23

  31

  1

  arararararan

  nn

  n

  a0,a1,a2,…- konstantni koeficijenti

  Diferencijalna jednadžba s konstantnim koeficijentima

 • ANALIZA PROCESA PRVOG REDA

  )()()( tuktyty

  ukyy u - ulazna veličinay - izlazna veličina

  Opće rješenje jednadžbe prvog reda:

  treCy 1

  /1teCy Odzivna funkcija (monotono smirivanje!)

  101 rr karakteristična jednadžba

 • ODZIV PROCESA 1. REDA (First Order Lag)

  ukydtdy

  y – izlazna varijablau – ulazna varijablak – statička osjetljivostτ – vremenska konstanta

  Model procesa 1. reda:

 • PROCES PRVOG REDA

  Odziv karakterizira akumulacija tvari i/ili energije;Dinamički odziv definira se vremenskom konstantom; Vremenska konstanta predstavlja vrijeme potrebno da se ostvari 63,2 % konačne promjene izlazne veličine;Brzina odziva na poremećaj neprestano opada, a maksimalna je u trenutku pojave poremećaja – presjecište tangente u toj točki s konačnom vrijednosti izlazne veličine definira vremensku konstantu;odziv se asimptotski približava konačnoj vrijednosti.

  Proteklo vrijeme Postotak od ukupnog odziva [%] Preostali odziv [%] 63,2 % preostalog odziva

  1 τ 63,2 36,8 23,22 τ 86,4 13,6 8,63 τ 95,0 5,0 3,164 τ 98,16 1,84 1,165 τ 99,32 0,68 0,429

 • Na slici je prikazano šest odzivnih krivulja, svaka s drugom vrijednosti vremenske konstante;Vremenska konstanta je mjera brzine odziva;Što je veća vremenska konstanta odziv je sporiji i obratno.

  VREMENSKA KONSTANTA (Time Constant)

 • ODZIV PROCESA PRVOG REDA

  k – statička osjetljivost procesa

  • predznak govori o smjeru promjene • iznos govori o statičkoj ovisnosti izlaza o ulazu• ovisi o parametrima procesa i radnim karakteristika

  (npr. protok)

  – vremenska konstanta

  • iznos govori o dinamičkoj karakteristici procesa• ovisi o procesu i radnim uvjetima (npr. volumen i protok)

 • ANALIZA PROCESA PRVOG REDA

  Statička analiza (steady-state analysis) zavisnost izlaznih od ulaznih veličine nezavisno od vremena

  statička karakteristika

  Dinamička analiza (dynamic analysis) vremenska promjena izlaznih veličina kao odziv na

  promjene ulaznih veličina

  dinamičko vladanje ili dinamička karakteristika

  111

  kkk

  aky

  0)( dtdykonstatu

 • SIMULIRANJE

  1. Simulacijski program

  2. Simuliranje

  Obične diferencijalne jednadžbe rješavaju se numeričkim metodama (npr. Eulerova metoda, Runge-Kutta, Adams, itd.).

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje 5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  Analiza sustava pomoću računala na osnovi matematičkog opisa naziva se simuliranje ili oponašanje.

 • RAZVOJ MODELA PROCESA

  1. Definiranje cilja (svrhe)

  2. Priprema informacija

  3. Formuliranje modela

  4. Rješavanje5. Analiza

  rezultata6. Provjera

  modela

  Analiza rezultata

  Smjer i oblik odzivne krivulje Pretpostavke uzete pri modeliranju Grafički prikaz rezultata Analiza pogreške numeričke metode

  Usporedba s eksperimentalnim rezultatima(iz realnog procesa!)