of 35 /35
STRUKTURA ATOMA ideja o atomima ATOM (beskrajno mali) OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA Demokrit 460370 p.n.e. Grčka

STRUKTURA ATOMA Demokrit 460 370 p.n.e. - hemija.mehemija.me/wp-content/uploads/2018/09/struktura-atoma1.pdf · Najsitniji deo elementarne supstance je atom.-Atom je nedeljiv. Hemijska

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of STRUKTURA ATOMA Demokrit 460 370 p.n.e. -...

 • STRUKTURA ATOMA

  ideja o atomima

  ATOM(beskrajno mali)

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  Demokrit

  460–370 p.n.e.Grčka

 • DALTONOVA TEORIJA ATOMA

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  Džon Dalton

  1808 god.

 • Najsitniji deo elementarne supstance je atom.Atom je nedeljiv.-

  Hemijska jedinjenja nastaju spajanjem atoma odgovarajućih elemenata.-

  Atomi različitih elemenata imaju različita osobine i različite mase.-

  Atomi jedne proste supstance (elementa) imaju iste mase. -

  DALTONOVA TEORIJA ATOMA

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

 • Ukupna masa supstanci koje učestvuju u hemijskoj reakciji ostaje konstantna

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  ZAKON O ODRŽANJU MASE

  Ukupna masa reaktanata jednaka je ukupnoj masi produkata reakcije

 • Elementi se jedine u stalnim masenim odnosima zbog čega je sastav jedinjenja stalan, bez obzira kako je to jedinjenje dobijeno

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  Jedno određeno hemijsko jedinjenje sadrži uvek iste elemente međusobno sjedinjene u istim masenim (težinskim) odnosima.

  ZAKON STALNIH MASENIH ODNOSA

  voda sa česmemorska voda

 • OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  ZAKON STALNIH MASENIH ODNOSA

  1 g vodonika + 8 g kiseonika → 9 g vode

  2 g vodonika + 8 g kiseonika → 9 g vode

  1 g vodonika nije reagovao – višak vodonika

  voda sa česmemorska voda

 • OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  ZAKON STALNIH MASENIH ODNOSA

  1 g vodonika + 8 g kiseonika → 9 g vode

  2 g vodonika + 8 g kiseonika → 9 g vode

  1 g vodonika nije reagovao – višak vodonika

  H2O

  2:16

  H:O = 1:8

 • Ako se sjedinjavanjem dva elementa gradi više jedinjenja, onda različite mase jednog elementa koje se jedine sa istom masom

  drugog elementa stoje međusobno u odnosu malih (jednostavnih) celih brojeva.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  ZAKON UMNOŽENIH MASENIH ODNOSA

  H2O = 2 : 16 = 1 : 8 = 1 : 1 x 8

  H2O2 = 2 : 32 = 1 : 16 = 1 : 2 x 8

  8 : 16 = 1 : 2

 • Ako se sjedinjavanjem dva elementa gradi više jedinjenja, onda različite mase jednog elementa koje se jedine sa istom masom

  drugog elementa stoje međusobno u odnosu malih (jednostavnih) celih brojeva.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  ZAKON UMNOŽENIH MASENIH ODNOSA

  N2O = 28 : 16 = 14 : 8 = 14 :1 x 8

  NO = 14 : 16 = 14 : 16 = 14 : 2 x 8

  N2O3 = 28 : 48 = 14 : 24 = 14 : 3 x 8

  NO2 = 14 : 32 = 14 : 32 = 14 : 4 x 8

  N2O5 = 28 : 80 = 14 : 40 = 14 : 5 x 8

 • J.J. Tompson je našao prirodu zraka koji nastaju električnim pražnjenjem katodnih cijevi.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  OTKRIĆE ELEKTRONA

 • Izmjerio je odnos naelektrianja elektrona i njegove masee/m=1.76.108 C/g

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  OTKRIĆE ELEKTRONA

 • Na osnovu vrijednosti e/m moglo se pretpostaviti da elektron ima ili ogromno naelektrisanje ili izuzetno malu masu. Tačno određivanje

  naelektrisanja eksperimentalno je uradio Miliken.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  OTKRIĆE ELEKTRONA

  Milikenov ogled

 • Robert Milikan (Univerzitet u Čikagu) odredio je naelektrisanje naelektronu 1909.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  OTKRIĆE ELEKTRONA

  Milikenov ogled

 • Dobio je različite vrednosti naelektrisanja čestica - celobrojniumnožak od 1,6 x 10-19 C

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  OTKRIĆE ELEKTRONA

  Milikenov ogled

 • Masa elektrona

  Naelektrisanje elektrona

  e = 1,6 x 10-19 C

  Specifično naelektrisanje elektrona

  m = 9.1094 x 10-31 kg

  OTKRIĆE ELEKTRONA

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  e/m=1.76 x 108 C/g

 • OTKRIĆE RENDGENKIH ZRAKA I RADIOAKTIVNOST

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  Wilhelm Conrad Röntgen

  1845 –1923 Nobelova nagrada za fiziku

 • Izazivaju fluorescenciju-

  talasna dužina = 10-11 – 10-9 m -

  razelektrišu elektroskop-

  prolaze kroz materiju-

  OTKRIĆE RENDGENSKIH ZRAKA I RADIOAKTIVNOST

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Anna_Berthe_Roentgen.gif

 • OTKRIĆE RENDGENKIH ZRAKA I RADIOAKTIVNOST

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  H. Bekerel

  1896 god.Otkriće prirodne radioaktivnosti

  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Becquerel_Henri_photograph.jpg

 • OTKRIĆE RENDGENKIH ZRAKA I RADIOAKTIVNOST

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  Marie Curie SklodowskaPierre Curie

  1898 god.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Marie_Curie_(Nobel-physics).pnghttp://en.wikipedia.org/wiki/Image:Pierrecurie2.jpg

 • OTKRIĆE RENDGENKIH ZRAKA I RADIOAKTIVNOST

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  • Ernest Rutherford otkrio je tri vrste zračenja:

  – zraci

  – zraci

  – zraci

 • X - zraciu magnetnom polju

  - zraci

  - zraci

  - zraci

  -zraci (čestice)-pozitivno naelektrisani, jezgra atomahelijuma(He2+)

  -zraci (čestice)- negativno naelektrisani (snopelektrona, e-)

  -zraci–identični sa X-zracima (manje talasne dužine)

  λ = 0,001 – 0,1 nm

  OTKRIĆE RENDGENKIH ZRAKA I RADIOAKTIVNOST

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

 • Preovlađujuća teorija (tzv. Tompsonov model) bila je model

  „šljiva u pudingu", koji je izneo Tompson

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  ATOM, otprilike do 1900 god.

  U njemu je prikazana pozitivna sfera materije sa negativnim

  elektronima

 • Tomsonov učenik Raderford: + i –naelektrisanje u atomu nijeravnomerno rasporedjeno

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  RATHERFORDOV EKSPERIMENAT

  Na listić zlata usmerio je snop -čestica

  Posmatrao je pravac prolaska -zraka na fluorescentnom zastoru

 • Pošto su neke čestice odbijale podvelikim uglovima, Tompsonovmodel nije mogao biti tačan.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  RATHERFORDOV EKSPERIMENAT

  Kada bi atom bio čvrst po celojzapremini, nijedna –čestica ne biprošla kroz metalni listić bez skretanja

  Masa atoma metalnog listića nalazi se uvrlo maloj zapremini atoma -

  JEZGRO ATOMA

 • Protone je otkrio Ratherford 1919. godine

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Ostale subatomske čestice

  Neutrone je otkrio James Chadvick 1932. godine.

 • Protoni i elektroni su jedine čestice koje imajunaelektrisanje.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Subatomske čestice

  Protoni i neutroni su u suštini iste mase.

  Masa elektrona je toliko mala da ga ignorišemo.

 • Simboli elemenata su pretstavljeni sa jednim ili dva slova.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Simboli elemenata

  C126 Simbol elementaAtomski broj (broj protonaili elektrona)

  Maseni broj (broj protona plus neutrona)

 • Svi atomi istog elementa imaju isti broj protona:

  atomski broj (Z)

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Atomski broj

  C126 Simbol elementaAtomski broj (broj protonaili elektrona)

  Maseni broj (broj protona plus neutrona)

 • Masa atoma u jedinicama atomske mase (amu) je ukupan broj protona i neutrona u atomu.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Maseni broj

  C126 Simbol elementaAtomski broj (broj protonaili elektrona)

  Maseni broj (broj protona plus neutrona)

 • Izotopi su atomi istog elementa različitih masa.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Izotopi

  Izotopi imaju različit broj neutrona.

 • Izotopi su atomi istog elementa različitih masa.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Izotopi

  Izotopi imaju različit broj neutrona.

 • Atomske i molekulske mase se mogu izmeriti sa velikom preciznošću sa masenim

  spektrometrom.

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Atomska masa

 • Zato što u stvarnom svetu koristimo velike količine atoma i molekula, koristimo prosječne mase u

  proračunama (relativne atomske mase)

  OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  STRUKTURA ATOMA

  Relativna atomska masa

  Otkriće izotopa objašnjava zašto relativne atomske mase nijesu cijeli brojevi.

 • OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  U prirodi kiseonik se javlja u obliku tri izotopa:

  Ar %16O 15,99491 99,75917O 16,99913 0,03718O 17,99916 0,204

  Izračunati Ar?

  Ar(O) = 0,99759.15,99491 + 0,00037.16,99913 +

  0,00204.17,99916 = 15,99937

 • OPŠTA I NEORGANSKA HEMIJA BIOLOGIJA

  Izračunati broj protona, neutrona i elektrona u C146

  Z = 6

  6 protona, 6 elektrona

  A = 14;

  A = Z + N

  N = A – Z = 14 - 6 = 8

  8 neutrona