Click here to load reader

STRUKTURA ČISTIH TVARI Atomska struktura čistih tvari

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STRUKTURA ČISTIH TVARI Atomska struktura čistih tvari

STRUKTURA ISTIH TVARI Atomska struktura istih tvariPojam temperature
• Porastom temperature raste brzina gibanja plina, osciliranje atoma i molekula u kristalu i tekuini
• Temperatura izraava intenzivnost gibanja atoma i molekula u sistemu.
• Apsolutna ili termodinamika nula - mirovanje atoma ili molekula u sistemu je apsolutno
0 K = -273.15 °C
• Molekule su slobodne, kreu se prostorom
koji zauzima plin, volumen svih molekula
plina puno je manji od volumena prostora
• Van der Waalsove sile su slabe
• Idealni plin:
• Tlak plina je posljedica udaranja molekula plina o stijenke posude
• Poveanje temperature - bre gibanje - raste tlak, ako je volumen ostao konstantan (balon na suncu)
• Ako elimo s poveanjem temperature zadrati isti tlak plina, volumen se mora poveati
Kinetika teorija plinova
termodinamikoj temperaturi T imaju istu
srednju kinetiku energiju po molekuli:
2
( ) 2
k
mv E T konst
• sve estice zbog sudara nemaju pojedinano istu kinetiku energiju, odnosno istu brzinu
• govorimo o prosjenoj brzini estice
• imamo Maxwell-Bolzmanovu razdiobu brzina molekula
brzina
meusobno se sudaraju i sudaraju se sa
stjenkom posude
• Srednja kinetika energija molekula
upravno je razmjerna termodinamikoj
Srednja brzina gibanja molekula /treba voditi
rauna o razdiobi brzina/:
oznauje mjeru srednje kinetike energije
kretanja molekula.
drugom korjenu njihove mase
lakših molekula.
Realni plinovi
Volumen na raspolaganju = V - b n
Korekcija za volumen
Korekcija za tlak
tlak plina – poslijedica
sudara molekula plina
sa stijenkom posude
udarnu snagu molekule o stijenke posude,
smanjuju tlak
Van der Waalsova jednadba
literatura
volumen nastale smjese.
parcijalnih tlakova komponenata (plinova
p = p1 + p2...+ pi
• Povišenjem temperature - malo povišenje
priblino jednakim brojem molekula
unutrašnjosti priblino su jednake
•Na površinske molekule djeluju
unutrašnjost tekuine
nastoji smanjiti (nastoji smanjiti
adhezijskih sila medija jaih od kohezijskih sila molekula
tekuine
Tipino svojstvo tekuine je
energiju da doe do
isparavanja pri istom tlaku
samo dijelom ispunjen
tekuinom preostali prostor
zasiti se parom
•Uspostavlja se ravnotea
•U prostoru pare udaranje molekula o stijenke posude izaziva
tlak - tlak para tekuine pri odreenoj temperaturi
Kada tlak para postane jednak vanjskom tlaku (tlaku okoline)
tekuina vrije
okoline
plinovito
(talište), tekua u plinovitu (vrelište)
• Vrelište - temperatura na kojoj tlak pare
tekuine dostigne vrijednost tlaka okoline
• Standardno vrelište - 101325 Pa
Karakteristike kristala
• Kristaline tvari imaju odreeni oblik i volumen, koji se mijenja samo pod utjecajem znatnih sila.
• Imaju odreen geometrijski oblik.
• Kutovi meu plohama kristala neke tvari konstantni su i za tu tvar karakteristini.
• Kalanjem kristala nastali djelovi imaju ravne površine kojih kutovi su konstantni i za tu tvar karakteristini.
• Neka svojstva kristala ovisna su o smjeru mjerenja.
• Geometrijski oblik kristala u vezi je s
odreenim rasporedom njegovih strukturnih
jedinica - atoma ili molekula.
koji ponavljan u tri dimenzije daje cijelu
kristalnu rešetku.
tetragonski; kocka izduena
u jednom smjeru
tetragonski; kocka izduena
u jednom smjeru
dvije osi
triklinski; ni jedna od
triju osi nije okomita
trigonski ili romboedarski;
nisu meusobno okomiti
naslagani jedan povrh drugog
elijom
razmakom pojedinih strukturnih jedinica,
jedininoj eliji.
Broj atoma koji
jedininoj eliji
8 atom
Raunanje broja atoma koji pripadaju jedininoj elijiR a u n a n j e b r o j a a t o m a k o j i p r i p a d a j u j e d i n i n o j e l i j i
Primjer: plošno centrirana jedinina elijaP r i m j e r : p l o šn o c e n t r i r a n a j e d i n i n a e l i j a
(8 x 1/8) + (6 x 1/2)=4
Odreivanje veliine jedinine elije iz Odreivanje veliine jedinine elije iz
atomskog radijusa u plošno centriranoj atomskog radijusa u plošno centriranoj
jedininoj eliji jedininoj eliji
4
a
2
2r
r
r
prostorna dijagonala ili hipotenuza 2 3 4 2 2 a a a r
a
ionski kristali soli (NaCl) Coulombove sile
kovalentni kristali dijamant kovalentne veze
molekulski kristali kristal joda van der Waalsove sile
metalni kristali metali metalna veza