Click here to load reader

Seminar Prijevoz Opasnih Tvari

  • View
    764

  • Download
    19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

semm

Text of Seminar Prijevoz Opasnih Tvari

Sveuilite u RijeciPomorski fakultet u Rijeci

PRIJEVOZ OPASNIH TVARISEMINARSKI RAD

Kolegij:Tereti u prometuMentor: dr.sc. Vilke SiniaIme i prezime: Carolina BajoSara JureviSmjer: TOP

Rijeka, 2012.

SADRAJ1. UVOD......22. OPASNE TVARI....33. KLASIFIKACIJA OPASNIH TERETA....43.1. KLASA 1. Eksplozivi.......53.2. KLASA 2. Plinovi....63.3. KLASA 3. Zapaljive tekuine......73.4. Klasa 4. Zapaljive krute tvari..83.5. KLASA 5. Oksidirajue tvari...93.6. KLASA 6. Otrovne tvari ili otrovi.103.7. KLASA 7. Radioaktivne tvari....113.8. KLASA 8. Nagrizajue (korozivne) tvari..123.9. KLASA 9. Ostale opasne tvari i predmeti.134. IZBOR TEHNIKE I TEHNOLOGIJE PRIJEVOZA145. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI145.1. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI CESTOVNIM PROMETOM.155.1.1. Obveze prijevoznika155.1.2. Obveze poiljatelja...165.1.3. Uvjeti i obveze vozaa.165.1.4. Nadzor na cesti....175.1.5. ADR.185.2. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI ELJEZNIKIM PROMETOM..195.2.1. Ambalaa.....205.2.2. Oznaavanje....205.2.3. RID ploa....205.3. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI ZRANIM PROMETOM....225.3.1. Uvjeti prijevoza...225.4. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI POMORSKIM PROMETOM......235.4.1. Rukovanje opanim teretom.245.4.2. Slaganje tereta....245.4.3. Postavljanje naljepnica256. ZAKLJUAK..26LITERATURA.27

1. UVOD

Cilj ovog seminarskog rada je upoznavanje s opasnim tvarima koje svakodnevno susreemo u prometu. Iako je prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu reguliran Zakonom o prijevozu opasnih tvari svakodnevno se susreemo s krenjem istih, rijetko s namjerom, ali uglavnom zbog neznanja.

Opasnim tvarima smatraju se one tvari koje zbog svojih osobina kao to su eksplozivnost, otrovnost, zapaljivost, korozivnost, oksidativnosti i slino mogu ugroziti zdravlje i ivot ljudi, prouzroiti materijalnu tetu i otetiti okoli. Zbog sigurnosti i zatite svih sudionika u prometu na cestama, pri organizaciji prijevoza opasnih tvari zahtijeva se poduzimanje posebnih mjera predostronosti pri pakiranju, ukrcaju, prijevozu, iskrcaju, rukovanju i skladitenju opasnih tvari.

Prijevoz opasnih tvari u organizacijskom i tehnolokom smislu predstavlja stalnu opasnost za sve koji dolaze u posredan ili neposredan kontakt s opasnim tvarima. Prostori u kojima se opasne tvari proizvode, skladite, prekrcavaju ili povrine po kojima se odvija prijevoz ili prijenos opasnih tvari neprestano su izloeni opasnosti od zagaenja, poara, eksplozije, trovanja, radijacije, itd. S druge strane, osobe koje rukuju opasnim tvarima ili sudjeluju u prijevozu opasnih tvari u stalnoj su opasnosti od ozljeda, naruavanja njihova zdravlja ili su u ivotnoj opasnosti.

2. OPASNE TVARI

Opasni teret je svaki teret koji zbog svojih svojstava moe biti opasan za zdravlje ljudi te ugroziti, posredno ili neposredno, sigurnost osoba i imovine tijekom transporta. Posebnu pozornost treba obratiti teretima koji nisu razvrstani prema naem zakonu jer sami po sebi nisu opasni, ali to mogu postati pod posebnim okolnostima u prijevozu ili rijekom ukrcaja i slaganja. Opasne tvari su one tvari ili predmeti na koje se odnose odreene zabrane ili ogranienja prije prijevozu. Takoer ovdje spada i otpad, pripravci i nuklearni materijal u sluaju da ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u opasne tvari prema ADR-u[footnoteRef:2]. [2: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road]

Najvei izvoznik opasnih tereta je SAD koji ima vrlo razvijenu kemijsku industriju.Opasnim teretima smatraju se tereti koji se (ako su propisno pakirani, oznaeni naljepnicama i u dobrom stanju) mogu slagati u suhe eline kontejnere ili u skladita za generalni teret.Opasnim teretima s posebnim tretmanom smatraju se oni tereti koji sadre eksploziv ili radioaktivne tvari te zahtijevaju neposrednu manipulaciju i vrlo strogu kontrolu u svim fazama prijevoza.

Slika 1. Oznake opasnih tvari

Grafikon 1. Udio prometnih grana u prijevozu opasnih tvari u 2001. GodiniIzvor: http://www.prometna-zona.com/

3. KLASIFIKACIJA OPASNIH TERETA

Prema Meunarodnom pravilniku o opasnim teretima, opasni tereti podijeljeni su u devet osnovnih klasa. Klase su sljedee:Klasa 1. eksplozivne tvari i predmetiKlasa 2. plinoviKlasa 3. zapaljive tekuineKlasa 4. zapaljive krute tvariKlasa 5. oksidirajue tvariKlasa 6. otrovne tvari ili otroviKlasa 7. radioaktivne tvariKlasa 8. nagrizajue (korozivne) tvariKlasa 9. ostale opasne tvari i predmeti

Opasne tvari razvrstane su prema stupnju opasnosti kojom, s obzirom na prirodna svojstva, ugroavaju sigurnost vozila, osoba i tereta na vozilu te mogu izazvati tetne posljedice treim osobama i okoliu.

3.1.KLASA 1. Eksplozivi

Eksplozivna tvar je spoj ili smjesa koja u vrlo kratkom vremenskom razdoblju razvija veliku kinetiku energiju. Pirotehnika supstancija je spoj ili mjeavina spojeva, napravljena s ciljem da izazove toplinu svjetlost, zvuk, plin ili dima, odnosno kombinaciju navedenoga kao rezultat ne detonirajueg kemijskom procesa. Eksplozivni materijal sadri jednu ili vie eksplozivnih tvari.

Eksploziju moe uzrokovati: -dovod topline-udarac-tlakPosljedice eksplozije ili detonacije tvari klase 1 su:-unitavajui udarni val- rasprskavanje-oslobaanje topline-stvaranje otrovnih plinova

Podjela tvari klase 1:-tvari ili sredstva (ureaji) koji su osjetljivi, te postoji opasnost od eksplozije-tvari ili sredstva koja su bacanjem pogibeljna ali nema opasnosti od eksplozije-tvari ili sredstva koja mogu izazvati poar, a manje su eksplozivno opasna-tvari ili sredstva manje opasnosti od eksplozije i zapaljenja tijekom prijevoza-neosjetljive tvari kod kojih postoji opasnost od eksplozije-ekstremno neosjetljivi predmeti kod kojih nema opasnosti od eksplozije

Slika 2. EksploziviIzvor: http://www.prometna-zona.com3.2 KLASA 2. Plinovi

Prevoze se u razliitim oblicima:-Stlaeni ili komprimirani-Ukapljeni-Duboko pothlaeni-Otopljeni pod tlakom-Aerosoli i u bocama za plinove koje se ne mogu ponovno puniti-Plinovi koji podlijeu posebnim uvjetima-U praznim posudama i cisternama

Plinovi su tvari koje:-na temperaturi od 50 stupnja C imaju tlak vii od 300kPa (3 bar)-kod 20 stupnja C i standardnog tlaka od 101,3 kPa, u plinovitom su stanju

Plinovi se najee prevoze u cilindrima, prijenosnim tankovima, rasprivaima aerosoli i bocama pod razliitim tlakom. Meunarodni standard spremnika za prijevoz plinova nije specificiran.

Slika 3. PlinoviIzvor: http://www.prometna-zona.com

3.3.KLASA 3. Zapaljive tekuine

Zapaljive tekuine su tvari ili smjese tekuina koje su na temperaturi do 20 stupnja C u tekuem stanju, pri 50 stupnja C tlak pare im je do 300kPa (3 bar).Imaju plamite do 61 stupanj C.

Na temelju stupnja opasnosti zapaljive tekuine su podijeljene u tri skupine:-vrlo opasne zapaljive tekuine s vrelitem do 35oC, ili zapaljive tekuine s plamitem ispod 23 stupnja C, koje su vrlo otrovne ili jako nagrizajuemrazni organski spojevi, neki pesticidi i dr.-opasne tvari su zapaljive tekuine s plamitem ispod 23 stupnja C, koje nisu u prvoj skupinieter, petrolej, benzin, aceton, alkoholi, ...-manje opasne tvari su zapaljive tekuine s plamitem od 23 do 61 stupanj C

Ambalaa se sastoji od unutarnje i vanjske. Teret mora biti hermetiki zatvoren kako bi se sprijeilo njegovo curenje. Prije prihvata za transport, svako pakiranje treba pregledati i ustanoviti da nema znakova korozije, oteenja ili kotaminacije.

Slika 4. Zapaljive tekuineIzvor: http://www.prometna-zona.com

3.4.KLASA 4. Zapaljive krute tvari

U ovu grupu opasnih tereta spadaju tvari koje nisu razvrstane pod eksplozivima, a koje u uvjetima transporta mogu gorjeti, podravati gorenje ili pridonijeti zapaljenju.

Dijele se u tri skupine:-zapaljive vrste tvari -samozapaljive vrste tvari-tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinove

1. Zapaljive vrste tvariDefinirane su kao vrste tvari koje se u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom, ali nisu sklone samozapaljenju.2. Tvari sklone samozapaljenjuSamozapaljive vrste tvari su one koje se pale u dodiru sa zrakom ili vodom bez posredovanja drugih tvari.3. Tvari koje u dodiru s vodom razvijaju zapaljive plinoveU ovu klasu su svrstane tvari koje u dodiru s vodom razvijaju plinove zapaljive u dodiru s plamenom ili iskrom.

Temperaturu opasnih tvari navedene klase treba tijekom rukovanja i prijevoza odravati to niom. Takve se tvari moraju slagati na mjestima to je mogue dalje od izvora topline. U sluaju pojave opasnih isparavanja, u skladinim prostorima treba osigurati odgovarajuu ventilaciju.

Slika 5. Zapaljive krute tvariIzvor: http://www.prometna-zona.com3.5.KLASA 5. Oksidirajue tvari

Klasa 5. Dijeli se na:1. Oksidirajue tvariTo su tvari koje se u dodiru s drugim tvarima razlau i pritom mogu uzrokovati zapaljenje (vatru). Oksidacija je proces spajanja s kisikom. Gorenje je proces oksidacije uz pojavu topline i svjetlosti. Ove tvari brzo sagorijevaju i mogu uzrokovati eksploziju.2. Organski peroksidiTo su organske tvari s viim stupnjevima oksidacije, koje mogu izazvati tetne posljedice za zdravlje ili ivot ljudi a manje su osjetljive na eksploziju od dinitrobenzena u dodiru s plamenom ili na udar, odnosno trenje. Ubrajaju se tvari koje sadre bivalentnu -0-0 strukturu: kod tih su tvari jedan ili oba atoma vodika zamijenjena organskim radikalima i mogu se smatrati derivatima vodikovog peroksida. Te su tvari termiki nestabilne i mogu zapoeti unutarnju, samo ubrzavajuu termiku razgradnju.

Slika 6. Oksidirajue tvariIzvor: http://www.prometna-zona.com

3.6.KLASA 6. Otrovne tvari ili otrovi

Dijele se na:

1. Otrovne tvariOtrovi su tvari sintetikog, biolokog ili prirodnog podrijetla kao i preparati proizvedeni od tih tvari, koji uneseni u organizam ili u dodiru s njim mogu ugroziti ivot ili zdravlje ljudi ili tetno djelovati na ivotnu okolinu.Prema stupnju opasnosti otrovne tvari s

Search related