Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  1/26

  Dodatni materijal za pripremukolokvijuma iz stratekog

  marketingaMihajlo Popesku, MA

  [email protected]

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  2/26

  Domen marketinga : obostrano korisna razmena

  Ciljevi prodavca Ciljevi kupca

  OpstanakProfitDrutveni

  DuhovniEkolo kiItd.

  ReenjaKoristiAltruizam

  BlagostranjeItd.

  PONUDAProizvod, usluge itd.

  Kupovina, po rkaODGOVORI

  Izvor: Hooley et al. (2004), p.8

  PRODAVAC KUPACRAZMENA

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  3/26

  Kako marketing stvara dobit?

  Marketing kreira dobit kroz:

  - Vedi obim razmene

  - Povedanje vre nosti svake poje inane razmene- Smanjenje trokova/napora potrebnih za razmenu

  Houston (1986)

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  4/26

  Kada je marketing nepotreban?

  Ka a su partneri razmene zasideni Ka a nije mogude pruiti ono to kupci ele Ka a organizacija nije u mogudnostiili ne eli a

  menja ponudu Organizacija ne trai partenere za razmenu (usled

  prekomerne tranje , odsustva konkurencije itd)

  Houston (1986)

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  5/26

  Marketing plan

  Pisani okument ili nacrt koji objanjavaupravljanje svim marketing aktivnostima u

  organizaciji, ukljuujudi implementaciju ikontrolu ovih aktivnosti

  (Izvor: Malcolm McDonald (1989), Marketing Plans: How to Prepare Them, How to Use Them)

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  6/26

  Uloga marketing planiranja uposlovanju

  3 kljune mena ment aktivnosti- Planiranje,Izvrenje i kontrola

  Marketing planiranje je proces u kojem organizacijaanalizira okruenje poslovanja, onosi o luke ostratekom kursu koji de a zauzme, i nainu na kojide a implementira onesene o luke

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  7/26

  Marketing strategija

  4 fundamentalna pitanja za formulacijumarketing strategije

  Gde smo sad? (KONTROLA) G e elimo a stignemo? (CILJEVI) Kako da stignemo do tamo? (STRATEGIJA) Kako da znamo kada smo stigli na cilj?

  (MONITORING)

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  8/26

  Grafik 2.1: Model s tratek e adekvatnosti

  Trine potrebe iuslovi

  Marketingstrategija

  Resursi organizacijeOrganizacioni resursi

  prilago eni za po rkuimplementacije marketing

  strategije

  Strategija prilagoena trinimpotrebama i uslovima na

  tritu

  Organizacioni resursiprilagoeni uslovima I

  potrebama trita na kojima seposluje

  Izvor: Hooley et al. (2004), p.34

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  9/26

  Vremenska perspektiva

  Strateki marketing plan Plan sa perspektivom od 3- 5 go ina koji prati najire

  trine tren ove, postavlja glavne marketing ciljeve istrategije i efinie upotrebu resursa za ostvarenje istih

  Taktiki marketing plan Je nogo inji plankojim se efiniu taktike ra nje kao to

  je prilagoavanje i optimizovanje marketing miksa svakojod ciljnih grupa

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  10/26

  Razvoj stratekog marketing plana

  Ne postoji jedan ispravan pristup!

  4 kljune faze razvoja marketing plana

  Postavljanje ciljeva Situaciona analiza Formulacija strategije

  Dodela resursa i kontrola

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  11/26

  Izvori informacija o konkurentima

  ta oni kau o sebi Reklame (mediji i poruke)

  Konkursi za zapoljavanje Promotivni materijali

  Tehniki izveptaju

  Saoptenja za javnost

  ta rugi kau o njimaasopisi i magazini

  Trgovinski izvori Kupci

  Distributeri

  Izvor: Hooley et al. (2004), p.226

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  12/26

  Para oks analize okruenja

  .. o trenutka ka a se sakupi ovoljna kolinainformacija koja omogudava izra u o lineanalize okruenja, moe biti isuvie kasno zareakciju kompanije, jer su neke anseizgubljene, a neke nove pretnje nastale

  Brownlie (1999)

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  13/26

  ta je segmentacija trita?

  I entifikacija poje inaca ili organizacija sa slinimkarakteristikama koje mogu imati znaajan uticaj nadeifinisanje marketing strategije (Jobber 1998).

  .. Proces raspo ele velikih heterogenih trita umanje, homogene podskupove ljudi ili organizacija saslinim potrebama i/ili slinim reakcijama namarketing miks ponu a(Kinnear and Bernhardt1990).

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  14/26

  Proces segmentacije, targetiranja i pozicioniranja

  Izbor: Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005), Principles of Marketing, 4thEuropean Edition, p.391.

  1. O reivanje kriterijumaza segmentaciju trita

  2. Opis profila rezultujudihsegemnata

  3. Razvijanje merila zao reivanje atraktivnostisegmenata

  4. Odabir ciljnog segmenta/segmenata

  5. Razvoj strategijepozicioniranja za svaki odciljnih segmenta

  6. Razvoj marketing miksa zasvaki od ciljnihsegmenata

  Segmentacija Targetiranje Pozicioniranje

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  15/26

  Segmentacija trita

  Trite o reenog proizvo a ili usluge sainjeno je olanova sa razliitima potrebama, eljama i ukusima.

  Neki lanovi imaju sline i uoljive karakteristike.

  Proizvo ili usluga u ponu i de nekim segmentimao govarati vie, a nekima manje. Kompanije mogu a poboljaju svoje marketing napore

  tako to de razviti specifine proizvo e ili usluge za

  o reene segmente.

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  16/26

  Koristi segmentacije

  anse ipretnje

  Odabir ciljnogtrita

  Segmentacijatrita

  Optimizacijamarketing

  miksaDiferencijacija

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  17/26

  Koristi (nastavak)

  Henderson (1979) je u diskusiji na temusegmentacije trita napisao :

  Uspene trine strategije segmentiraju ukupnotrite na takav nain da minimiziraju snagekonkurenata dok istovremeno maksimizoraju

  sopstvene snage .

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  18/26

  c1c5c7

  c2c6

  c3c4c8

  Proces segmentacije trita iciljnog marketinga

  c1c5c7

  c2c6

  c3c4c8

  c1

  c5c7

  c2c6

  c3

  c4

  c8

  Trite Segmentirano trite Ciljno trite

  Karakteristikepoje inanih kupacabivaju uoene ishvadene

  Kupci su grupisani usegmente na basi slinihkarakteristika

  Segment 3 je ocenjenkao najatraktivniji imarketing mix jepo een a o govaratom segmentu

  1 2 3 1 2 3

  Marketingmix targetirasegment br.

  3

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  19/26

  Idetnifikacija segmenta putem merenja preferencijapotroaa primer okola na bananica

  Trite sa homogenimpreferencama kupaca

  Trite sa difuznimpreferencama kupaca

  Trite sa grupisanimpreferencama kupaca

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  20/26Jobber, 2001 l

  Segmentacija trita potroaaSegmentacija potroaa

  Bihejviorajna

  Koristi koje trae

  Povodi kupovine

  Kupovno ponaanje

  Upotreba

  Stavovi i uverenja

  ivotni stil

  Linost

  Demografski

  Socio-economski

  Geografski

  Psihografska Profil

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  21/26

  Segmentacija poslovnih trita

  Segmentacija poslovnih trita

  Mikrosegmentacija

  Proces onoenja o luke

  Kupovna mod

  Purchasing organization

  Organizaciona inovativnosti

  Veliina organizacije

  Industrija

  Geografska lokacija

  Makrosegmentacija

  Struktura jedinice koja donosi odluke

  Izbor

  Jobber( 2007)

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  22/26

  Preduslovi za efektivu segmentaciju.Segmenti moraju biti:

  Uoljivi Merljivi

  Pristupani/ ostupni Dovoljno veliki Napa ljivi

  Odbranjivi Stabilni tokom vremena

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  23/26

  Pozicioniranje

  Pozicioniranje poinje sa proizvo om, uslugom,kompanijom, institucijom ili ak osobom. Mo aak i Vama samima. Pozicioniranje nije ono to vi

  radite proizvodu. Pozicioniranje je ono to ra iteumovima vaih klijenata/posmatraa. To je nainna koji vi pozicionirate proizvo u umu vaih(potencijalnih) kupaca

  Ries and Trout (1981)

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  24/26

  Elementi uspenog pozicioniranja (4C)

  Jasnoda Konzistentnost

  Kredibilnost Konkurentnost

  Uspeno pozicioniranje

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  25/26

  Perceptualno mapiranje

  Obezbeuje poreenje onoga ta potroaiele, onoga ta je trenutno ponueno i onoga to se smatra i ealnim

  Osnova za komparaciju brendova ansa a se uoe gepovi na tritu

 • 7/31/2019 Strateski Marketing Materijali Sa Vezbi

  26/26

  Primer: Perceptualna mapa supermarketaVisokacena

  Niskacena

  Uzanapaletaponude

  irokapaletaponude

  Waitrose

  Sainsbury

  Tesco

  M & S

  Aldi

  Co-op

  Lidl

  Morrisions

  ASDA