Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  1/49

  Knjaevaka gimnazija

  Knjaevac

  Karaoreva 16

  Zadaci za raunske vebe iz predmeta

  Raunarstvo i infromatika

  III razred, svi smerova

  !rofesor

  "i#jan $% &eremi'

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  2/49

  ()*+ 1

  1) Napisati program koji ispisuje

  a) Vae ime

  b) Vae ime na 25 mesta

  c) MAXINT

  d) Uneti reaan broj

  e) Uneti reaan broj na 1! mesta

  ") Uneti reaan broj na 1! mesta# i $ mesta %a dec %apis

  g) Vrednost promenji&e m:=a>b# %a uneto ai bna 2! mesta

  a) Program %ad1a;

  begin

  writeln('Milan');

  readln

  end.

  b) Program %ad1b;

  begin

  writeln('Miljan Jeremic');

  readln

  end.

  c) Program %ad1c;

  begin

  writeln(MAXINT);

  readln;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  3/49

  end.

  d) Program %ad1d;

  var a:real;

  begin

  writeln('ne!i broj');

  readln(a);

  writeln('neli !te'"a);

  readln;

  end.

  e) Program %ad1e;

  var a:real;

  begin

  writeln('ne!i broj');

  readln(a);

  writeln(a:#$);

  readln;

  end.

  ") Program %ad1";

  var a:real;

  begin

  writeln('ne!i broj');

  readln(a);

  writeln(a:#$:%);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  4/49

  readln;

  end.

  g) Program %ad1g;

  var a"b:real; m:boolean;

  begin

  writeln('ne!i brojeve');

  readln(a"b);

  m:&ab;

  writeln(m:$);

  readln;

  end.

  2) Napisati program koji %a uneta d&a broja ra'una nji(o&

  %bir# ra%iku# proi%&od# koi'nik# ra%iku k&adrata.

  Program %ad2;

  var a"b"bir"rali*a"+roivod"*olicni*"r:real;

  begin

  writeln ('ne!i dva broja');

  readln (a"b);

  bir:&a,b;

  rali*a:&a-b;

  +roivod:&ab;

  *olicni*:&a/b;

  r:&!0r(a)-!0r(b);

  writeln('bir je '"bir:1:);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  5/49

  writeln('rali*a je '"rali*a:1:);

  writeln('+roivod je '"+roivod:1:);

  writeln('*olicni* je '"*olicni*:1:);

  writeln('rali*a *vadrata je '"r:1:);

  readln

  end.

  $) Napisati program koji i%ra'una&a

  Program %ad$;

  2ar a"b"3:real;

  begin

  writeln('ne!ite broj a');

  readln(a);

  writeln('ne!ite broj b');

  readln(b);

  3:&(!0r(!0r(a),!0rt(b)))/ab!(a,b);

  writeln('4eltat racnanja je'" 3:5:);

  readln

  end.

  *) Napisati program %a pret&aranje asati# b

  minuta i csekundi u xsekundi

  Program %ad*;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  6/49

  2ar a"b"c"6:real;

  begin

  writeln('ne!ite broj !ati');

  readln(a);

  writeln('ne!ite broj minta');

  readln(b);

  writeln('7ne!ite broj !e*ndi');

  readln(c);

  a:&a%5$$;

  b:&b5$;

  6:&a,b,c;

  writeln('8roj !e*ndi je '" 6:5:);

  readln

  end.

  5) Napisati program %a pret&aranjexsekundi u asati# bminuta i csekundi:

  Program %ad5;

  2ar a"b"c"6:real;

  begin

  writeln('ne!ite broj !ati');

  readln(a);

  writeln('ne!ite broj minta');

  readln(b);

  writeln('7ne!ite broj !e*ndi');

  readln(c);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  7/49

  a:&a%5$$;

  b:&b5$;

  6:&a,b,c;

  writeln('8roj !e*ndi je '" 6:5:);

  readln

  end.

  +) Napisati program %a i%ra'una&anje %apremine

  a)Trostrane pri%me

  b) ,ra&ine 'et&orostrane piramide

  c) Vajka

  d) -upe

  a)

  Program %ad+a;

  var a"a9""2:real;

  begin

  writeln('ne!i !tranic');

  readln(a);

  writeln('ne!i vi!in trogla');

  readln(a9);

  writeln('ne!i vi!in');

  readln();

  2:&aa9;

  writeln('a+remina je' "2:#$:);

  readln;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  8/49

  end.

  b)

  Program %ad+b;

  var a""2:real;

  begin

  writeln('ne!i !tranic');

  readln(a);

  writeln('ne!i vi!in');

  readln();

  2:&(!0r(a))/%;

  writeln('a+remina je' "2:#$:);

  readln;

  end.

  c)

  Program %ad+c;

  con!t +i&%.#;

  var r"9"v:real;

  begin

  writeln('7ne!i r');

  readln (r);

  writeln('7ne!i vi!in 9');

  readln(9);

  v:&!0r(r)9+i;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  9/49

  writeln('a+remina valj*a je '"v:1:);

  readln

  end.

  d)

  Program %ad+d;

  con!t +i&%.#;

  var r"9"v:real;

  begin

  writeln('7ne!i r');

  readln (r);

  writeln('7ne!i vi!in 9');

  readln(9);

  v:&(!0rt(r)9+i)/%;

  writeln('a+remina *+e je '"v:1:);

  readln

  end.

  .) Napisati program koji ispisuje true ako su s&a tri uneta broja po%iti&na#

  a "ase ako je bar jedan negati&an

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  10/49

  Program %ad.;

  var a"b"c:real;

  m:boolean;

  begin

  writeln('a"b"c');

  readln(a"b"c);

  m:&(a$)and(b$)and(c$);

  writeln(m);

  readln;

  end.

  /) Napisati program koji ispisuje true ako su s&a tri uneta broja parna#

  a "ase ako je bar jedan neparan0

  Program %ad/;

  2ar a"b"c:integer;

  m:boolean;

  begin

  writeln('ne!ite vredno!t broja a');

  readln(a);

  writeln('ne!ite vredno!t broja b');

  readln(b);

  writeln('ne!ite vredno!t broja c');

  readln(c);

  m:&not(odd(a)) and not(odd(b)) and not(odd(c));

  writeln(m);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  11/49

  readln

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  12/49

  ()*+ -

  1) Napisati naredbu uso&nog preaska kojom se dato i%ra'una&a po "ormui

  3 4 %a

  Program %ad1;

  var 6"$ t9en # t9en ? t9en

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  13/49

  4

  Program %ad2;

  var 6"

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  14/49

  Program %ad$;

  var 6"

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  15/49

  +:&(6,

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  16/49

  i= a? t9en

  begin

  +:&ab;

  6:&a/b;

  end

  el!e

  begin

  +:&a!in(b);

  i= a>b t9en 6:&a

  el!e 6:&b;

  end;

  writeln('4eltat + je: '" +:1:);

  writeln('4eltat 6 je: '" 6:1:);

  readln;

  end.

  +) Napisati program u paskau na osno&u sede;eg agoritma

  Program zad6;

  var a,b,c,d,s,p,m,x:real;begin

  writeln('Unesite cetiri realna

  broja:');

  readln(a,b,c,d); If ab t!en

  begin

  s:"a#b;

  p:"a$b;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  17/49

  if cd t!en

  begin s:"c#d;

  p:"c$d;

  end

  else

  begin s:"c%d;

  p:"c&d;

  end; x:"c#d;

  end

  elsebegin

  s:"a%b;

  p:"a&b;

  If (a#b)(c#d) t!ens:"a#b#c#d;

  x:"a#b;

  end;

  m:"x#s; writeln('reltat m je:

  ',m:*:+);

  writeln('reltat x je: ',x:*:+);

  writeln('reltat s je: ',s:*:+); readln;

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  18/49

  ()*+ .

  1) Napisati program sa naredbom case

  Program %ad1;

  var 6"

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  19/49

  var

  ocene:integer;

  begin

  write('ne!ite brojcano ocen:');

  readln(ocene);

  ca!e ocene o=

  ?: writeln('odlican');

  : writeln('vrlo dobar');

  %: writeln('dobar');

  : writeln('dovoljan');

  #: writeln('nedovoljan');

  el!e

  write('neli !te +ogre!n ocen');

  end;

  readln

  end.

  $) Napisati naredbe kojim se %a dato ne i%ra'una&a suma

  741@92@9$@900n@

  Program %ad$;

  var ="3"n"I:integer;

  begin

  writeln('7ne!ite n:' );

  readln(n);

  =:

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  20/49

  3:&$;

  =or I: to n do

  begin

  =:&=I;

  3:&3,=;

  end;

  writeln('3ma je '"3:);

  readln

  end.

  *) Napisati program kojim se# %a dati prirodan broj n# i%ra'una&a 7

  Program %ad*;

  var i"n:integer;

  !"+:real;

  begin

  writeln ('ne!i +riridan broj n');

  readln (n);

  !:+:&$;

  =or i: to n do

  begin

  +:&!0rt(+,);

  !:&!/+

  end;

  writeln('!&'"!:#$:);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  21/49

  readln

  end.

  5) Napisati program kojim se# %a date prirodne broje&e m i n# i%ra'una&a

  a) 74

  b) 74

  c) 74

  a)

  Program %ad5a;

  var i"m"n"!:integer;

  begin

  writeln('ne!i +rirodne brojeve m i n: ');

  readln (m"n);

  !:

  =or i:&$ to m do

  !:&!(n,im);

  writeln('vredno!t !&'"!:#$);

  readln

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  22/49

  end.

  b)

  Program %ad5b;

  var i"m"n"!":integer;

  begin

  writeln('ne!i +rirodne brojeve m i n: ');

  readln (m"n);

  !: :

  =or i:&$ to m do

  begin

  !:&!(n,im);

  :&-;

  end;

  writeln ('!&'"!:#$);

  readln

  end.

  c)

  Program %ad5c;

  var i"m"n":integer; !:real;

  begin

  writeln('ne!i +rirodne brojeve m i n: ');

  readln (m"n);

  !:&$; :

  =or i: to m do

  begin

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  23/49

  !:&!,/(n,im);

  :&-;

  end;

  writeln ('!&'"!:#$:);

  readln

  end.

  +) Napisati program kojim se # ako su dati prirodan broj n i reaan broj i%ra'una&a

  a)74 B

  b)74c)74sin8)9 sin88sin8))90009sin8sin800000sin8))))

  a)

  Program %ad+a;

  var i"n:integer;

  !"+"6:real;

  begin

  writeln('ne!i +rirodan broj n');

  readln(n);

  writeln ('ne!i realan broj 6');

  readln(6);

  !:&$; +:

  =or i: to n do

  begin

  +:&+!in(6);

  !:&!,+

  end;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  24/49

  writeln('!&'"!:#$:);

  readln

  end.

  b)

  Program %ad+b;

  var i"n:integer;

  !"+"6:real;

  begin

  writeln('ne!i +rirodan broj n'); readln(n);

  writeln ('ne!i realan broj 6');

  readln(6);

  !:&$; +:

  =or i: to n do

  begin

  +:&+6;

  !:&!,co!(+)

  end;

  writeln('!&'"!:#$:);

  readln

  end.

  c)

  Program %ad+c;

  var i"n:integer;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  25/49

  !"+"6:real;

  begin

  writeln('ne!i +rirodan broj n');

  readln(n);

  writeln ('ne!i realan broj 6');

  readln(6);

  !:&$; +:&6;

  =or i: to n do

  begin

  +:&!in(+);

  !:&!,+

  end;

  writeln('!&'"!:#$:);

  readln

  end.

  .) Napisati naredbe dodee kojom se %a dato n i%ra'una&a "aktorije prirodnog broja n

  "akt4n@41>2>$00>n

  Program %ad.;

  var *"n"i:integer;

  begin

  writeln('ne!ite vredno!t n:');

  readln(n);

  *:

  =or i: to n do

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  26/49

  *:&*i;

  writeln('=a*torijel od n je:'"*);

  readln;

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  27/49

  ()*+ /

  1) Napisati program n

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  28/49

  Program %ad2;

  var i"n"*oren:integer;

  begin

  n:$#;

  w9ile n>& do

  begin

  *oren:&rond(!0rt(n));

  i:&%;

  w9ile (n mod i>$)and(i>&*oren) do

  i:&i,;

  i= i*oren t9en writeln('broj je +ro!t'"n:5);

  n:&n,;

  readln

  end

  end.

  $) Napisati program kojim se ispituje da i se ci"ra 2 poja&juje u %apisu ceog broja n0GF,FAT

  Program %ad$;

  var

  n"c:integer;

  :boolean;

  begin

  write('ne!ite broj n: ');

  readln(n);

  n:&ab! (n);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  29/49

  re+eat

  c:&n mod #$;

  :& c&;

  n:&n div #$;

  ntil or (n&$);

  i= t9en writeln('+o!toji ci=ra ')

  el!e writeln('ne +o!toji ci=ra ');

  readln;

  end.

  *) Napisati program kojim se odredjuje broj jedinica u binarnom %apisu prirodnog brojan0 GF,FAT

  Program %ad*;

  var n"!:integer;

  begin

  writeln('ne!i broj n');

  readln (n);

  !:&$;

  re+eat

  !:&!,n mod ;

  n:&n div ;

  ntil (n&$);

  writeln('7 binarnom a+i! broja ima: '"!"' jedinica');

  readln

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  30/49

  5) ,retposta&jajuci da "unkcije abs i odd nisu standardne sasta&iti nji(o& opis

  Program %ad5;

  var

  m"n:integer;

  +:boolean;

  =nction ab!(a:integer):integer;

  begin

  i= a$ t9en ab!:&a

  el!e ab!:&-a

  end;

  =nction odd(a:integer):boolean;

  begin

  i= a mod t9en odd:&tre

  el!e odd:&=al!e

  end;

  begin

  write('ne!ite broj n: ');

  readln(n);

  m:&ab!(n);

  +:&odd(n);

  writeln('ab! od n je: '"m);

  writeln('odd od n je: '"+);

  readln

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  31/49

  +) Napisati "

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  32/49

  !te+en:&!

  end;

  begin

  writeln ('ne!ite tri cela broja i !te+en n:');

  readln(6"a"b"n);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  33/49

  VFHA 5

  1) Ua%ni podaci su tri broja a#b i c koji predsta&jaju du6ine stranica trouga0 Ako jepo%nato da jea b ?4c# napisati proceduru u kojo se i%ra'una&aju d&a reutata ogi'kog tipapra& i jedn

  #) pra&4true# ako je trougao pra&ougi# pra&4"ase u suprotnom

  ) jedn4true# ako je trougao jednakokrak#jedn="ase u suprotnom

  Program %ad1;

  var a"b"c:integer;

  jedn" +rav:boolean;

  +rocedre Pitagora(a"b"c:integer;var jedn" +rav:boolean);

  begin

  +rav:& !0r(a),!0r(b)&!0r(c);

  jedn:& (a&b)or(a&c)or(b&c);

  end;

  begin

  Briteln ('7ne!ite dve *atete trogla');

  readln(a"b);

  writeln ('7ne!ite 9i+oten');

  readln(c);

  Pitagora(a"b"c"jedn"+rav);

  writeln('Na! trogao je +ravogao: '"+rav);

  writeln('Na! trogao je jedna*o*ra*i: '"jedn);

  readln;

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  34/49

  2) Napisati "unkciju %a i%ra'una&anje tre;eg stepena broja# a %atim proceduru %a

  i%ra'una&anje c i t0 i 0 Napisati program koji po%i&a proceduru

  Program %ad2;

  var m"t"9"+"0"r"6:integer;

  +rocedre Ca*3te+(a"n:integer;var =a*t"!t:integer);

  var i:integer;

  begin

  =a*t:

  !t:

  =or i: to a do

  =a*t:&=a*ti;

  =or i: to n do

  !t:&!ta;

  end;

  begin

  writeln('ne!ite +romenljive m i t');

  readln(m"t);

  Ca*3te+(m"t"9"+);

  Ca*3te+(t"m"0"r);

  6:& (+-0)div(r);

  writeln('reltat je: '"6);

  readln;

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  35/49

  $) Napisati proceduru odu% koja odu%ima d&a uga 8s1#m1#sc1#s2#m2#sc2 i%a% s$#m$#sc$)i drugu proceduru sab koja sabira d&a uga0 Napisati program koja %a uneta tri uga a"a#beta i gama pro&era&a da i mogu biti ugo&i trouga0 Ukoiko nije mogu;e %a koiko stepenitreba da se smanji ii po&e;a jedan od ugo&a da bi onda bii ugo&i trouga0

  Program %ad$;

  var 6"

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  36/49

  ()*+ 6

  1) Napisati

  a)

  #) "unkciju %a %bir 2 broja

  ) "unkciju %a ra%iku 2 broja

  %) program %a koriste;i obe "unkcije

  b)s&e isto samo pisati jednu proceduru 8i#ii) i program

  a)

  Program %ad1a;

  var a"b"c"d"6:real;

  =nction bir(a"b:real):real;

  begin

  bir:&a,b;

  end;

  =nction rali*a(c"d:real):real;

  begin

  rali*a:&c-d;

  end;

  begin

  writeln ('ne!ite cetiri broja:');

  readln (a"b"c"d);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  37/49

  6:&(bir(a"b)rali*a(a"b))/!0r(rali*a(c"d));

  writeln('reltat je: '"6:%:);

  readln;

  end.

  b)

  Program %ad1b;

  var a"b"c"d"r"!""j"6:real;

  +rocedre *vadrat(a"b:real; var +"0:real);

  begin

  +:&a-b;

  0:&a,b;

  end;

  begin

  writeln('ne!ite cetiri broja:');

  readln(a"b"c"d);

  *vadrat(a"b"r"!);

  *vadrat(c"d""j);

  6:&r!/!0r();

  writeln('reltat je: '"6:%:);

  readln;

  end.

  2) Napisati

  a)

  #) "unkciju %a min tri broja

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  38/49

  ) "unkciju %a ma tri broja i

  %) "unkciju %a srednju &rednost 8sr) tri broja

  ) program %a

  b)s&e isto samo napisati jednu proceduru J1)# 2)# $)K i program %a (

  a)

  Program %ad2a;

  var a"b"c"d"9:real;

  =nction minimm(a"b"c:real):real;

  var min:real;

  begin

  i= ab t9en min:&b

  el!e min:&a;

  I= c>min t9en min:&c;

  minimm:&min;

  end;

  =nction ma6imm(a"b"c:real):real;

  var ma6:real;

  begin

  i= ab t9en ma6:&a

  el!e ma6:&b;

  I= cma6 t9en ma6:&c;

  ma6imm:&ma6;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  39/49

  end;

  =nction !r(a"b"c:real):real;

  begin

  !r:&(a,b,c)/%;

  end;

  begin

  Briteln('ne!ite cetiri broja');

  readln(a"b"c"d);

  9:&(a,ma6imm(a"b"c),!r(a"b"d))/(b,minimm(d"a"b));

  writeln('re!enje je: '"9:%:);

  readln;

  end.

  b)

  Program %ad2b;

  var a"b"c"d"6"

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  40/49

  ma6:&a;

  end;

  i= c>min t9en min:&c;

  i= cma6 t9en ma6:&c;

  !r:&(a,b,c)/%;

  end;

  begin

  writeln('ne!ite cetiri broja: ');

  readln(a"b"c"d);

  9obit(a"b"c""6"i);

  9obit(a"b"d""e"

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  41/49

  @) program %a B B

  "akt4a@9b@9c@ koriste;i napisane "unkcije i procedure

  Program %ad$;

  var a"b"c"n"*v#"!t"=:integer;

  +rocedre no!(var 0"w"e"n:integer);

  begin

  writeln('7ne!ite tri broja i !te+en n:');

  readln(0"w"e"n);

  end;

  =nction *v(r"v"g:integer):integer;

  begin

  *v:&!0r(r),!0r(v),!0r(g);

  end;

  =nction !te+(r"+:integer):integer;

  var i"!:integer;

  begin

  !:

  =or i: to + do !:&!r;

  !te+:&!;

  end;

  =nction bir(i"o"*"b:integer):integer;

  begin

  bir:&!te+(i"b),!te+(o"b),!te+(*"b);

  end;

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  42/49

  =nction =a*t(6:integer):integer;

  var i"=:integer;

  8egin

  =:

  =or i: to 6 do =:&=i;

  =a*t:&=;

  end;

  =nction b=a*t(

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  43/49

  i= ab t9en minimm:&b

  el!e minimm:&a;

  end;

  begin

  writeln('*oli*o cete brojeva *ori!titiD');

  readln(n);

  writeln('ne!ite +rvi broj');

  readln(a);

  min:&a;

  =or i:& to n do

  begin

  readln(a);

  min:&minimm(min"a);

  end;

  writeln('Najmanji broj je: '"min);

  readln;

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  44/49

  ()*+ 0

  1) Napisati

  #) proceduru unos %a unos ni%a reani( broje&a

  ) proceduru ispis %a ispis d&a ni%a d i e8sede;im redom d1#e1#d2#e2 0000d(#e(0 )

  %) proceduru s VA ni%a sortirajte ni% t# sorto&ima i% pret(odnog %adatka 85programa) ai

  premestite 'ani&e ni%a " na sede;i na'in pre sortiranja tOiP I "OiP su bii i

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  45/49

  var i:integer;

  begin

  =or i:& # to n do

  writeln (i"'. clan nia je: '" aEiF:?:);

  end;

  +rocedre minimm (n:integer; a:ni; var min:real; inde6:integer);

  var i:integer;

  begin

  min:&aE#F;

  =or i:& to n do

  i= minaEiF t9en

  begin

  min:&aEiF;

  inde6:&i;

  end;

  end;

  begin

  writeln ('ne!ite br. clanova nia');

  readln (6);

  no! (6" w);

  no! (6" v);

  i!+i! (w" 6);

  i!+i! (v" 6);

  minimm (6"w"m"o);

  writeln ('najmanji clan nia je: '" o"'. clan i ino!i: '"m:%:);

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  46/49

  readln;

  end.

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  47/49

  ()*+

  1) Unosi se ni% reani( broje&a0 7&e broje&e koji su &e;i od 5! smanjiti %a 2!0

  Program %ad1;

  t

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  48/49

  writeln('');

  =or i:&'A' to 'G'do aEiF:&$;

  re+eat

  readln(n);

  i= (n&'A') and (n>&'G') t9en aEnF:&aEnF ,#;

  ntil n&'';

  =or i:&'A' to 'G' do writeln('!lova'"i"' !e javlja'"aEiF);

  readln

  end.

  $) Unosi se ni% reani( broje&a0 Na kom mestu je najmanji broj0

  Program %ad$;

  var a:arram t9en

  begin

 • 8/11/2019 Reseni Zadaci Sa Vezbi MGJ

  49/49

  m:&aEiF;

  !:&i;

  end;

  writeln('redni broj '"!:#$);

  readln

  end.