32
ZADATAK 1. 1. Veličina papira A4. 2. Margine: gornja 1, donja1, leva 0.5, desna 0.5 3. Data je tabela kao na slici, treba je formatirati tako da: a) opseg ćelija treba da bude tako da kolone A, B budu 15, a C, D, E 10 b) prva kolona da bude poravnata levo, a ostale desno d) prva i poslednja vrsta su boldovane e) u poslednjoj vrsti odrediti sumu odogovarajućih elemenata 4. Vežbu snimiti pod imenom Format - I Muškarci Žene Grad venčani razvedeni venčani razvedeni Žitište 56 23 15 15 Zrenjanin 65 32 21 21 Nova Crnja 48 15 10 10 Novi Bečej 56 35 23 23 Sečanj 24 45 30 30 Srednjebanatski okrug c) ĆELIJE koje sadrže brojčanu vrednost FOMATIRATI tako da budu tipa numbers, bez d

Primeri Vezbi Za Excel

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vezbe excell

Citation preview

Page 1: Primeri Vezbi Za Excel

ZADATAK 1.1. Veličina papira A4.2. Margine: gornja 1, donja1, leva 0.5, desna 0.53. Data je tabela kao na slici, treba je formatirati tako da:a) opseg ćelija treba da bude tako da kolone A, B budu 15, a C, D, E 10b) prva kolona da bude poravnata levo, a ostale desno

d) prva i poslednja vrsta su boldovanee) u poslednjoj vrsti odrediti sumu odogovarajućih elemenata4. Vežbu snimiti pod imenom Format - I

Muškarci ŽeneGrad venčani razvedeni venčani razvedeniŽitište 56 23 15 15Zrenjanin 65 32 21 21Nova Crnja 48 15 10 10Novi Bečej 56 35 23 23Sečanj 24 45 30 30Srednjebanatski okrug

c) ĆELIJE koje sadrže brojčanu vrednost FOMATIRATI tako da budu tipa numbers, bez decimala

Page 2: Primeri Vezbi Za Excel

Zadatak 1. Tabelu formatirati na sledeći način:

3. Ostali tekst u tabeli da bude Times New Roman, veličina 12, regular4. Druga kolona je tipa datuma, a treća i četvrta su tipa broj5. Prva vrsta treba da ima dvostruki okvir6. Ostali deo tabele da ima jednostruki najdeblji okvir, a unutrašnje linije da budu jednostruke najtanje

broj čeka datum uplate isplate12589 2/2/1998 10015631 5/1/1998 10015487 5/3/1998 2015488 5/4/1998 10014875 5/5/1998 100

145785 5/6/1998 1001213 5/8/1998 100

12 5/9/1998 100

1. Tekst u prvoj vrsti da bude Times New Roman, veličina 16, bold,2. Tekst u prvoj koloni da bude: Times New Roman, veličina 16, italic

Page 3: Primeri Vezbi Za Excel

Zadatak 2. Tabelu formatirati na sledeći način:

3. Ostali tekst u tabeli da bude Times New Roman, veličina 12, regular4. Četvrta i peta kolona su tipa broj5. Prva vrsta treba da ima dvostruki okvir6. Ostali deo tabele da ima jednostruki najdeblji okvir, a unutrašnje linije da budu jednostruke najtanjepo kolonama, a po vrstama najtanje jednostruke isprekidane

TABELA 2REPROMATERIJAL ZA IZVOR KT - 23

RBr DEO OZNAKA

A IZVOR KT - 231 DIODA AA131 4 66 2642 TRANZISTOR 2n3055 3 256 7683 REGULATOR uA723 1 355 3554 OTPORNIK 2,2k 2 55 1105 OTPORNIK 33k 4 92 3686 RELE KK 56 1 435 435

UKUPNO

1. Tekst u prvoj vrsti da bude Times New Roman, veličina 12, bold, i poravnati do proširenja kolone2. Tekst u prvoj koloni da bude: Times New Roman, veličina 12, italic

JEDINICA PO SKLOPU KOM.

CENA JED. U DIN.

CENA PO SKLOPU U DIN.

Page 4: Primeri Vezbi Za Excel

6. Ostali deo tabele da ima jednostruki najdeblji okvir, a unutrašnje linije da budu jednostruke najtanje

, i poravnati do proširenja kolone

Page 5: Primeri Vezbi Za Excel

Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin" FAKTURA

Djure Djakovica bb Datum fakture

23000 Zrenjanin Broj fakture

Podaci o kupcu:

Kolicina Opis Cena Ukupno

Medjuzbir

Porez

SVEGA

Potpis

Page 6: Primeri Vezbi Za Excel

Tabele za ilustraciju kopiranjaKopiranje ćelije u ćeliju

2 8 26 211 15 25 Kopiranje ćelije u kolonu-5 3 19 2

2Kopiranje ćelije u red 2

2 2 2 2 222

Kopiranje ćelije u blok 22 2 2 2 22 2 2 2 22 2 2 2 2

2

Tabela za kopiranje samo označenog dela (Copy)

2 8 26 2 8 2611 15 25 11 15 25-5 3 19 -5 3 197 2 4 5 6 8

15 25 113 19 -5

Tabela za premeštanje označenog dela (Cut)2 8 26 2 8 26

11 15 25-5 3 197 2 4 5 6 8

15 25 113 19 -5

Kopirati tabelu 4 puta i isporbati opcije naredbe Delete nad označenim delom tabele1. Shift Cells Left2. Shift Cells Up 2 8 26 2 8 263. Entire Row 11 15 25 11 15 254. Entire Column -5 3 19 -5 3 19

7 2 4 5 6 8

Page 7: Primeri Vezbi Za Excel

Zadatak 1. Pozvati vežbu Format - II i uraditi sledeće:1. Na osnovu podatka u tabeli nacrtati dijagram na sledeći način:

1. Odabrati tip kolona, pod tip 52. Podaci da budu po kolonama3. Dodati naslov: Odnos uplate i isplate4. Dodat tekstu uz x-osu frekvencija uplate-isplate5. Dodati tekst uz z - osu: iznos u dinarima6. Dodati legendu, a skinuti linije mreže (gridlines)7. Formatirati tekst uz ose tako da bude Times New Roman, veličina 11, a uz z - osu da bude od dole prema gore8. Promeniti boje dijagrama po želji

broj čeka datum uplate isplate12589 2/2/1998 10015631 5/1/1998 10015487 5/3/1998 2015488 5/4/1998 10014875 5/5/1998 100

145785 5/6/1998 1001213 5/8/1998 100

12 5/9/1998 100

1 2 3 4 5 6 7 80

20

40

60

80

100

Odnos uplate - isplate

isplateuplate

frekvencija uplate - isplate

izno

s u

dina

rim

a

Page 8: Primeri Vezbi Za Excel
Page 9: Primeri Vezbi Za Excel

Zadatak 2. Pozvati vežbu Format - III i uraditi sledeće:1. Na osnovu podatka u tabeli nacrtati dijagram na sledeći način:

1. Odabrati tip iz Custom types - Cones2. Podaci da budu po kolonama3. Dodati naslov: Cena po sklopu u dinarima4. Dodat tekst uz x - osu: delovi5. Dodati tekst uz z - osu: cena6. Promeniti boje dijagrama po želji

TABELA 2REPROMATERIJAL ZA IZVOR KT - 23

RBr DEO OZNAKA

A IZVOR KT - 231 DIODA AA131 4 66 2642 TRANZISTOR 2n3055 3 256 7683 REGULATOR uA723 1 355 3554 OTPORNIK 2,2k 2 55 1105 OTPORNIK 33k 4 92 3686 RELE KK 56 1 435 435

UKUPNO

JEDINICA PO SKLOPU KOM.

CENA JED. U DIN.

CENA PO SKLOPU U DIN.

DIO

DA

TR

AN

ZIS

TO

R

RE

GU

LA

TO

R

OT

PO

RN

IK

OT

PO

RN

IK

RE

LE

Cena po sklopu u dinarima

delovicena

Page 10: Primeri Vezbi Za Excel

1. Tabelu formatirati opcijom Format - Autoformat - tip Clasic 12. Stubičnim grafikonom predstaviti promet 5 prodavnica u toku 6 meseci3. Podaci da budu po kolonama4. Napraviti grafikon u obliku pite za prikaz prihoda prodavnica za svaki mesec pojedinačno

1. Izabrati tip 3D2. Dodati naslov: Prodavnice u Januaru3. Prikazati naziv prodavnica i procente4. Dodati legendu

TRGOVINSKO PREDUZEĆE (Ariel, veličina 16, bold,)CENTAR (Ariel, veličina 16, bold,)

Promet prodavnica u 000.000 dinaraProdavnica Jan Feb Mar Apr May Jun Svega I polugodište

Avala 202 192 225 211 233 244Kosmaj 127 175 255 417 583 707Bukulja 303 346 372 412 467 511Cer 457 385 333 275 222 165Tara 117 128 135 147 116 193Ukupno

Jan Feb Mar Apr May Jun0

100200300400500600700800

AvalaKosmajBukuljaCer TaraUkupno

Avala17%

Kosmaj11%

Bukulja25%

Cer 38%

Tara10%

Prodavnice u Januaru

AvalaKosmajBukuljaCer Tara

Page 11: Primeri Vezbi Za Excel

1. Tabelu proizovljnu formatirati2. Napraviti grafikon na osnovu tabele, bez 3, 4 i 10 meseca3. Prikazati podatke linijskim grafikonom, podtip 44. dodati naslov: Srednje temperature vazduha5. Ubaciti vrstu između Bara i Durmitora, za Zrenjanin, sa proizvoljnim temepraturama i napraviti ponovo grafikon, za iste mesece, ali sada i sa Zrenjaninom6. Ubaciti podatke za mesece mart, april i oktobar, i nacrtati dijagram za ove mesece

Mar Apr Oct10 15 1815 17 257 13 20

SREDNJA TEMPERATURA VAZDUHA U 1999.MERENO U 12 SATI I DATO U STEPENIMA CELZIJUSOVIM

Mesec Jan Feb May Jun Jul Aug Sep Nov DecBeograd 2 8 26 30 34 32 26 12 0Bar 11 15 25 27 30 29 28 23 18Durmitor -5 3 19 23 27 26 24 12 6

Jan Feb May Jun Jul Aug Sep Nov Dec-10

0

10

20

30

40

Srednje temperature vazduha

BeogradBarDurmitor

Mesec

Tem

epra

tura

Page 12: Primeri Vezbi Za Excel

5. Ubaciti vrstu između Bara i Durmitora, za Zrenjanin, sa proizvoljnim temepraturama i napraviti ponovo grafikon, za iste mesece, ali sada i sa Zrenjaninom

Page 13: Primeri Vezbi Za Excel

1. Formatirati tabelu kao što je prikazano.2. Nacrtati proizvoljni dijagram za prve dve kolone (ime, plata)3. Ubaciti još dve sa stručnom spremom i broj radnih sati između imena i plate (proizvoljni podaci) 4. Ubaciti još dve vrste za proizvoljne osobe pre pretposlednje osobe5. Na osnovu podatka iz tabele odrediti najveću i najmanju količinu prodaje.6. Odrediti koliko ima ukupno radnika iz svih odeljenja.7. Odrediti koliko ima radnika koji su iz odeljenje 9.8. Odrediti najveću, najmanju i prosečnu platu9. Odrediti razliku između prosečne plate i plate svakog radnika.

10

Ime Plata Odel Kol. prod.

Maric Jova 16,000 9 19Tot Ana 25,000 3 129Ilic Sinisa 28,500 3 234Molnar Irena 30,000 12 199Piperski Mila 50,000 9 126Jovanovic Milan 50,000 12 45

MAX(d7:d12) 234MIN(D7:D12) 19COUNT(odel) 6COUNTIF(odel,9) 2MAX(b13:b18) 50,000MIN(b13:b18) 16,000AVERAGE(B13:B18 33,250

Page 14: Primeri Vezbi Za Excel

3. Ubaciti još dve sa stručnom spremom i broj radnih sati između imena i plate (proizvoljni podaci)

Page 15: Primeri Vezbi Za Excel

Cena 0.35

Rbr Prezime Ime Mesto Uplata

1 Perić Pera Zrenjanin 023 11-111 102032 Mikić Mika Aradac 02 22-222 9893 Popov Maja Ulcinj 071 33-333 7894 Pecikoza Marica Medveđa 016 444-444 9845 Žunić Stevo Prijepolje 036 55-555 9566 Mančić Suzana Zrenjanin 023 566-666 9467 Šeldon Robert Novi Sad 021 777-777 8978 Popov Sava Mužlja 023 88-888 8799 Mančić Saša Brograd 011 999-999 856

10 AranđeloviKristina Novi Sad 021 100-100 102311 AranđeloviGorjana Novi Sad 064 111-111 148512 Milenkovi Marinko Medveđa 025 120-120 1234

Telefonski imenik1. Uneti tabelu kao što je dato i formatirati je po želji2. Izračunati uplatu na osnovu cene impulsa i utrošenih impulsa, a nakon toga sortirati u rastućem redosledu po uplati3. Takvu tabelu snimiti na novi radni list i nacrtati dijagram na osnovu prezimena i uplate4. Sortirati tabelu po sledećim kriterijumima i svako sortiranje snimiti na novi radni list

a) prezimenub) prezimenu i imenuc) mestu stanovanja, prezimenu i imenud) pozivnom broju i broju telefonae) pozivnom broju, mestu i broju telefonaf) pozivnom broju, mestu i prezimenu

Pozivni br.

Br. Telefona

Utrošeni impulsi

Page 16: Primeri Vezbi Za Excel

1. Ubaciti podatke iz tabele i formatirati po želji.2. Sortirati podatke po sledećim kriterijumima:

1. Po izdavaču2. Po godini izdavanja3. Po prezimenu4. Po prezimenu po opadajućem redosledu i po godini izdavanja po rastućem redosledu.5. Dobijene dokumente prebaciti u Microsoft Word

INVENTAR KNJIGA

Br Ime Prezime Naslov Izdavač Str316 Slobodan Selenić Timor Mortis Svjetlost 1989 389

307 Dušan Radović Beograde dobro jutro BIGZ 1993 620305 Borislav Pekić Besnilo BIGZ 1987 605317 Borislav Pekić Atlantida II Znanje 1988 276311 Borislav Pekić Atlantida I Znanje 1988 257320 Borislav Pekić Sentimentalna povest BIGZ 1992 351306 Branislav Nušić Kosovo Prosveta 1986 308310 Desanka Maksimović Pesme ŠKZ 1985 346303 Momo Kapor Ada Znanje 1985 329308 Franc Kafka Proces Nolit 1984 242318 Umberto Eko Fukoovo klatno Beletra 1989 550315 Vuk Drašković Molitva prva Nova knjiga 1986 402309 Vuk Drašković Sudija Nova knjiga 1986 217314 Dobrica Ćosić Otpadnik BIGZ 1986 514319 Branko Ćopić Gluvi barut Prosveta 1991 276312 Matija Bećković O međuvremenu BIGZ 1987 241313 Dušan Baranin Knez Mihajlo ŠKZ 1986 353304 Ivo Andrić Na Drini ćuprija Prosveta 1985 368

minimum 217maksimum 620prosek 369.1111suma 6644brojač 18

Godina izdavanja

Page 17: Primeri Vezbi Za Excel

1. Otkucati datu tabelu.

1. Prodavnica- Jumko (filtriranu tabelu kopirati na Sheet2)2. Grad- Zrenjanin (filtriranu tabelu kopirati na Sheet2)3. Grad-Kikinda i Materijal- svila (filtriranu tabelu kopirati na Sheet2 pomoću paste special)4.Datum potražnje- custom i uneti da je datum potražnje veći ili jednak 1/1/00 (filtriranu tabelu kopirati na Sheet2)

3. Kopirati na Sheet3 samo one prodavnice čiji datum isporuke materijala je veći od 15 dana. Za iste prodavnice napraviti grafikon koji će prikazivati datum potražnje i datum isporuke. Grafikon treba da bude tipa Column, podtip prvi, podatke poređati po kolonama. Uneti naslov grafikona: Prikaz isporuke. Za seriju1 uneti datum potražnje, a za seriju2 datum isporuke .

sledeće podatke: 21.; Kluz; Zrenjanin; Somot; 12/29/99; 1/7/00; i 22.; Prvi Maj Pirot; Zrenjanin; Svila; 12/16/99; 1/7/00.

Redni broj Prodavnica Grad Materijal Datum potražnje Datum isporuke Isporuka1 Tekstilpromet Zrenjanin Štof 12/4/1999 12/21/1999 172 Prvi Maj Pirot Pirot Čoja 12/25/1999 1/7/2000 133 Jumko Zrenjanin Svila 1/2/2000 1/14/2000 124 Tekstilpromet Beograd Flanel 12/16/1999 12/30/1999 145 Jumko Novi Sad Somot 11/7/1999 11/29/1999 22

6 Zrenjanin Čoja 12/30/1999 1/7/2000 87 Jumko Beograd Velur 1/7/2000 1/14/2000 78 Tekstilpromet Kikinda Svila 1/8/2000 1/14/2000 69 Jumko Pirot Flanel 12/9/1999 12/30/1999 21

10 Jumko Kikinda Spandeks 11/30/1999 12/21/1999 2111 Prvi Maj Pirot Vranje Spandeks 1/3/2000 1/14/2000 1112 Jumko Vranje Štof 12/3/1999 1/7/2000 3513 Kluz Bečej Somot 11/28/1999 12/7/1999 914 Kluz Kikinda Svila 1/4/2000 1/14/2000 1015 Prvi Maj Pirot Jagodina Flanel 12/5/1999 12/21/1999 16

2. Koristeći naredbu DATA- Filter iz glavnog menija aktivirati AutoFilter.Filtrirati tabelu po sledećim kriterijumima:

4. Filtrirati tabelu izdvajanjem Grad- Zrenjanin, i kopirati je na Sheet4. Koristeći naredbu iz glavnog menija DATA- FORM uneti preko forme

Robna kuća Beograd

Page 18: Primeri Vezbi Za Excel

ZADATAK 1.1. Pozvati vežbu Format - I, a zatim izlistati pomoću AutoFilter - a samo one podatke koji zadovoljavaju uslove:a) samo one podatke kod kojih je broj venčanih muškaraca veći od 40b) samo one podatke kod kojih je broj venčanih žena manji od 20Vežbu snimiti pod imenom statistika2.xls

ZADATAK 2.Pozvati Format - I, zatim nacrtati dijagram prema sledećim zahtevima:a) Uzeti samo kolone A, B i Db) Napraviti dijagram tipa linije, podtip 4c) Podatke prikazati po kolonamad) Dodati naslov: Odnos venčanih muškaraca i ženae) Isključiti linije mreže na dijagramu i postaviti prikaz vrednosti (Show values)f) Legendu staviti na vrhg) Pripremiti za štampu tako da se u Header - u nalazi tekst Statistika venčanih i razvedenih u Srednjebanatskom okrugu, a u Footeer - u broj strane, datum i vreme.

Muškarci ŽeneGrad venčani razvedeni venčani razvedeniŽitište 56 23 15 15Zrenjanin 65 32 21 21Nova Crnja 48 15 10 10Novi Bečej 56 35 23 23Sečanj 24 45 30 30Srednjebanatski okrug

Grad Žitište Zrenjanin Nova Crnja

Novi Bečej

Sečanj0

20

40

60 5665

4856

2415

2110

2330

Odnos venčanih muškaraca i žena

Muškarci Žene

Page 19: Primeri Vezbi Za Excel

1. Pozvati vežbu Format - I, a zatim izlistati pomoću AutoFilter - a samo one podatke koji zadovoljavaju uslove:

Page 20: Primeri Vezbi Za Excel

Ispit iz Microsoft Excel -a za polaznike kursa Tržišta rada

Broj osvojenih bodova unet je u tabeli 1. Uneti podatke iz tabele 1, na radnom listu Podaci a zatim formatirati tabeluna sledeći način:a) Prva kolona je širine 16, a ostale kolone su širine 10b) Prva kolona i prva vrsta su boldovane, italic, Times New Roman, 12c) Prva vrsta je i centriranad) Zadnja kolona je Times New Roman, 14, boldovana, centriranae) Podaci u tabeli su tipa number, bez decimalaf) Zadatak snimiti kao Ispit, na radnom listu Podaci

Ime - Predmet Matematika Srpski jezik Strani jezik Fizika Hemija Maksimum

Pavle Pavlić 100 25 94 100Dimitrije Popović 48 57 100 100Dragan Anđelkov 56 100 36 100Mirjana Plavšić 78 100 100 100Gordana Lazić 25 95 45 100

a) Prosek osvojenih bodova iz svakog predmetab) Odrediti najveći i najmanji broj osvojenih bodova iz svakog predmetac) Za svaki predmet odrediti razliku proseka u odnosu na maksimalni broj bodova

a) samo one podatke kod kojih je broj osvojenih bodova iz srpskog jezika manji od 30 i kopirati na novi radni list kojiće se zvati Srpskib) samo one podatke kod kojih je broj osvojenih bodova iz hemije veći od 80 i kopirati na novi radni list - Hemijac) samo one podatke kod kojih je broj osvojenih bodova iz hemije i iz fizike jednak 100, i kopirati na novi radni list koji se zove Dva predmeta

a) uzeti u opseg samo podatke iz kolona A, B, E i Fb) tip dijagram je kolona, četvrti podtipc) Podatke prikazati po vrstamad) dodati naslov "Uspeh učenika na takmičenjima"e) legendu ostaviti da bude sa desne stranef) završiti dijagram i snimiti ga na radnom listu Dijagramg) pripremiti za štampu tako da se u Header - u nalazi tekst "Dijagram uspeha učenika na takmičenjima", a u Footer -u numeraciju straneh) snimiti vežbu

Zadatak 1. Učenici osnovnih škola učestvuju na takmičenjima iz matematike, srpskog, stranog jezika, fizike i hemije.

Zadatak 2. Vežbu uraditi na novom radnom listu koji se zove Minimax (kopirati tabelu na novi radni list). Izračunati:

Zadatak 3. Sa radnog lista Podaci izlistati pomoću Auto Filtera samo one podatke koji zadovoljavju sledeće uslove:

Zadatak 4. Na osnovu tabele sa radnog lista Podaci nacrtati dijagram prema sledećim zahtevima:

Matematika Fizika Hemija0

20

40

60

80

100

Uspeh učenika na takmičenjima

Pavle PavlićDimitrije PopovićDragan AnđelkovMirjana PlavšićGordana Lazić

Page 21: Primeri Vezbi Za Excel

Ispit iz Microsoft Excel -a za polaznike kursa Tržišta rada

Matematika Fizika Hemija0

20

40

60

80

100

Uspeh učenika na takmičenjima

Pavle PavlićDimitrije PopovićDragan AnđelkovMirjana PlavšićGordana Lazić

Page 22: Primeri Vezbi Za Excel

Ispit iz Microsoft Excel -a za polaznike kursa Tržišta rada

Broj osvojenih bodova unet je u tabeli 1. Uneti podatke iz tabele 1, na radnom listu Podaci a zatim formatirati tabelu

a) samo one podatke kod kojih je broj osvojenih bodova iz srpskog jezika manji od 30 i kopirati na novi radni list koji

b) samo one podatke kod kojih je broj osvojenih bodova iz hemije veći od 80 i kopirati na novi radni list - Hemijac) samo one podatke kod kojih je broj osvojenih bodova iz hemije i iz fizike jednak 100, i kopirati na novi radni list

g) pripremiti za štampu tako da se u Header - u nalazi tekst "Dijagram uspeha učenika na takmičenjima", a u Footer -u

Učenici osnovnih škola učestvuju na takmičenjima iz matematike, srpskog, stranog jezika, fizike i hemije.

Vežbu uraditi na novom radnom listu koji se zove Minimax (kopirati tabelu na novi radni list). Izračunati:

Sa radnog lista Podaci izlistati pomoću Auto Filtera samo one podatke koji zadovoljavju sledeće uslove:

Page 23: Primeri Vezbi Za Excel

Ispit iz Microsoft Excel -a za polaznike kursa Tržišta rada

Uneti podatke iz tabele 1, na radnom listu Podaci a zatim formatirati tabelu na sledeći način:a) Prva kolona je širine 16, a ostale kolone su širine 10b) Prva kolona i prva vrsta su boldovane, italic, Times New Roman, 12c) Prva vrsta je i centriranad) Zadnja kolona je Times New Roman, 14, boldovana, centriranae) Podaci u tabeli su tipa number, bez decimalaf) Zadatak snimiti kao Ispit, na radnom listu Podaci

Roba - Stovarište Monte Siporeks Lamperija Cigle Blokovi

Senjak 100 25 45 94 86

Jela Promet 68 48 57 23 100

Sigma 56 64 100 230 36

Filip 78 38 65 100 100

Andromeda 79 25 95 45 145

a) Prosek raspoložive robe na svim stovarištima zajedno.b) Odrediti najveću i najmanju kolilčinu robe na svim stovarištima.c) Za stovarište Senjak odrediti razliku proseka u odnosu na raspoloživu robu.

a) samo one podatke kod kojih je količina monte manja od 70 i kopirati na novi radni list kojiće se zvati Monteb) samo one podatke kod kojih je količina Siporeksa veća od 30 i kopirati na novi radni list - Siporeksc) samo one podatke kod kojih je količina blokova na stovarištu jednaka 100 i količina cigle jednaka 100, i kopirati na novi radni list koji će se zvati Dve robe.

a) uzeti u opseg samo podatke iz kolona A, B, E i Fb) tip dijagram je kolona, četvrti podtipc) Podatke prikazati po vrstamad) dodati naslov "Raspoloživa roba na stovarištima"e) legendu ostaviti da bude sa desne stranef) završiti dijagram i snimiti ga na radnom listu Dijagramg) pripremiti za štampu tako da se u Header - u nalazi tekst "Dijagram raspoložive robe na nekim stovarištima", a u Footer -u numeraciju straneh) snimiti vežbu

Zadatak 1. Dat je spisak stovarišta sa građevinskim materijalom i količinom robe kojom raspolažu.

Zadatak 2. Vežbu uraditi na novom radnom listu koji se zove Minimax (kopirati tabelu na novi radni list). Izračunati:

Zadatak 3. Sa radnog lista Podaci izlistati pomoću Auto Filtera samo one podatke koji zadovoljavaju sledeće uslove:

Zadatak 4. Na osnovu tabele sa radnog lista Podaci nacrtati dijagram prema sledećim zahtevima:

Monte Cigle Blokovi0

50

100

150

200

250

Raspoloživa roba na stovarištima

SenjakJela PrometSigmaFilipAndromeda

Page 24: Primeri Vezbi Za Excel

Ispit iz Microsoft Excel -a za polaznike kursa Tržišta rada

Monte Cigle Blokovi0

50

100

150

200

250

Raspoloživa roba na stovarištima

SenjakJela PrometSigmaFilipAndromeda

Page 25: Primeri Vezbi Za Excel

Ispit iz Microsoft Excel -a za polaznike kursa Tržišta rada

g) pripremiti za štampu tako da se u Header - u nalazi tekst "Dijagram raspoložive robe na nekim stovarištima", a u Footer -u

Vežbu uraditi na novom radnom listu koji se zove Minimax (kopirati tabelu na novi radni list). Izračunati:

Sa radnog lista Podaci izlistati pomoću Auto Filtera samo one podatke koji zadovoljavaju sledeće uslove: