112
Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo STACIONAR PRIJEMA I DISTRIBUCIJE VODOMJERA TROŠKOVNIK 1

Stacionar prijema i distribucije vodomjera - troškovnik.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo

  STACIONAR PRIJEMA I DISTRIBUCIJE VODOMJERA

  TROKOVNIK

  1

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  1. ARHITEKTONSKI PROJEKT

  2

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A. GRAEVINSKO - OBRTNIKI RADOVI

  A.1. ZEMLJANI RADOVI

  1.1. iroki iskop svih slojeva ukljuivo sa zavrnim slojem asfalta. Radom je obuhvaeno rezanje asfaltnog sloja strojem za rezanje asfalta na povrini predvienoj projektom i iskop istog. U cijenu stavke uraunati sav potreban rad ljudi i strojeva, te utovar i odvoz otpadnog materijala na deponij. Obraun je po m3 u sraslom stanju.

  u ukupnoj debljini od 80 cm m3 79,0u ukupnoj debljini od 42 cm m3 15,0

  1.2. Strojno-runi iskop rova radi izvoenja trakastih temelja dimenzija, 70,0 x 35,0cm, na koti -1,10m (u odnosu na iroki iskop terena u visini 80cm i 42cm.Iskop izvesti prema projektiranim dimenzijama. Dno rova izvesti ravno.Materijal od iskopa odloiti na stranu za kasnije nasipavanje. Obraun po m3.

  m3 15,0

  1.3. Nasipavanje oko izbetoniranih trakastih temelja. Zatrpavanje izvesti probranim sitnim materijalom iz iskopa, komplet sa strojnim zbijanjem nasipa na potrebnu zbijenost. Obraun po m3.

  m3 12,0

  1.4. Planiranje i priprema podova na terenu za postavu tucanike podloge. Planiranje na tonost od 1 cm sa potrebnim nabijanjem. Obraun po m2.

  m2 110,0

  3

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  1.5. Izrada kamene podloge podova na terenu, od nekoherentnog materijala, u jednolinom sloju debljine 15 cm i 40cm. Podlogu sloiti iz zdravog i istog kamena na projektiranu visinsku kotu. upljine ispuniti kamenom sitnei i sve dobro nabiti. Dobava materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada i nabijanje podloge. Zbijenost podloge 60 Mpa/m2. Obraun po m2.

  visina 40cm m2 110,0visina 15cm m2 30,0

  1.6. Utovar i odvoz materijala od iskopa na deponiju udaljenu do 10 km. Obraun po m3u sraslom stanju.

  m3 110,0

  A.1. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

  4

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.2. IZOLATERSKI RADOVI

  HidroizolacijaNAPOMENA: U trokovniku su navedene hidroizolacije proizvoaa Sika. Ukoliko ponua nudi druge jednakovrijedne hidroizolacije, bitno je da su uvijek od istog proizvoaa zbog kompatibilnosti materijala. Prije ugraivanja hidroizolacija obavezna je konzultacija tehnologa proizvoaa hidroizolacija, nadzornog inenjera i projektanta.

  2.1. Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije u podu.Postava na pripremljenu podlogu (ista, homogena, odmaena povrina betona). Dobava i postava Sika geotekstila 300 g/m2 na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 10 cm u svrhu zatite hidroizolacijske membrane ili jednakovrijedne _______________. Postava horizontalno - slobodno poloeno. Dobava i postava hidroizolacije iz sintetike membrane na bazi PVC, UV nestabilna, debljine d= 1,2 mm, tip SIKAPLAN WP Floor Sheet-12, proizvoaa SIKA AG ili jednakovrijedne _______________. Membrane se slobodno polau a spojevi se zavaruju vruim zrakom sa irinom vara od min. 3 cm, preklop min. 8 cm.

  Hidroizolacija se na detaljima linearno lijepi na podlogu sa elastinom masom za brtvljenje i ljepljenje Sikaflex 11 FC ili jednakovrijedne _______________ , uz upotrebu primer-a ili linearnim uvrenjem za podlogu plastificiranim limovima, Sika PVC lim ili jednakovrijedne _______________. Postava horizontalno, slobodno poloeno; postava vertikalno - pomou Sikaflex 11 FC ili Sika PVC limenih elementa ili jednakovrijedne _______________. Dobava i postava Sikaflex 11 FC kita na bazi PU-na, za brtvljenje i ljepljenje spojeva i zavretaka hidroizolacije ili jednakovrijedno _______________.

  Postava horizontalno- slobodno poloeno. Hidroizolaciju podii uz zidove u visini od 20 cm.

  5

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  Materijali iz programa "SIKA" ili jednakovrijedne _______________.

  Na spojevima poda i zida i svim prodorima (instalacije) ugraditi elastinu traku za brtvljenje.

  Izvoenje strogo prema uputama proizvoaa proizvoda. Obraun po m2.

  m2 123,0

  2.2. Dobava i izvedba hidroizolacije ispod nadtemeljnih zidova i elinih stupova izvesti polimercementnim premazom tipa Sika Top Seal 107 ili jednakovrijedno _______________. Obraun po m2.

  Izvoenje strogo prema uputama proizvoaa proizvoda.

  m2 12,0

  2.3. Dobava i izvedba hidroizolacije nadtemeljnih zidova, koja se aplicira na betonsku i elinu podlogu, izvesti kao Sika Igolflex N fleksibilni bitumensko gumeni premaz visoke gustoe ili jednakovrijedno _______________. Obraun po m2.

  Izvoenje strogo prema uputama proizvoaa proizvoda.

  m2 42,0

  6

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.4. Dobava i izvedba hidroizolacije podova wc, poda i zidova tua.Dobava i postava temeljnog premaza Sikalastic - 200 W ili jednakovrijedne _______________, razrijeenog s vodom u omjeru 1:1 volumno. Premaz se izvodi u jednom sloju vunenim valjkom s dlakom srednje veliine. Potronja od 130- 300 g/m2 (u ovisnosti o vrsti podloge). Dobava i postava jednokomponentnog elastinog hidroizolacijskog premaza na bazi akrila Sikalastic - 200 W ili jednakovrijedno _______________, premaz se izvodi u dva sloja ( 0,6 kg/m2 po sloju) vunenim valjkom s dlakom srednje duine. Ukupna suha debljina barem 0,5 mm. Sve spojeve zidova i ploa izvesti sa dodatnim ojaanjem SikaSeal tape S ili jednakovrijedno _______________. (PP mreica sa PVC ojaanjem za vee pomake). Traka se ugrauje u svjee nanijet prvi sloj i potpuno prekriva drugim slojem nakon to je prvi stvrdnuo. Na spoju zida i poda ugraditi SIKA traku ili jednakovrijedno _______________.

  Izvoenje strogo prema uputama proizvoaa proizvoda. Obraun po m2.

  m2 7,5

  Toplinska izolacija podova u terenu

  2.5. Dobava i izvedba izolcije. Izvodi se iz ploa ukupne debljine 60 mm, tj. iz ploa ekspandiranog polistirena EPS-600, debljine 3+3 cm s preklopom. Uz zidove poloiti trake debljine 10 mm (premoenje zvunih i toplinskih mostova). Iznad toplinske izolacije poloiti PVC foliju. Obraun po m2. PNT1

  m2 87,0

  7

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.6. Dobava i izvedba izolcije. Izvodi se iz ploa ukupne debljine 80 mm, tj. iz ploa ekspandiranog polistirena EPS-80, debljine 6 cm i ploa elastificiranog polistirena EPS-T, debljine 2 cm s preklopima. Uz zidove poloiti trake debljine 10 mm (premoenje zvunih i toplinskih mostova). Iznad toplinske izolacije poloiti PVC foliju. Obraun po m2. PNT2

  m2 28,0

  2.7. Dobava i izvedba izolcije. Toplinska izolacija nadtemeljnih zidova Izvodi se iz ploa ukupne debljine 80 mm, tj. iz ploa eksrudiranog polistirena XPS-800, debljine 8 cm. Obraun po m2.

  m2 22,0A.2. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO

  8

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.3. METALNE KONSTRUKCIJE

  3.1. Radionika izrada, dovoz i montaa eline konstrukcije. Konstrukciju izvesti iz el. profila kvalitete S235. Nosivu konstrukciju ine elini okviri profila HEA160 i HEA140. Sve veze kod montiranja se vijae, a detalje treba izraditi u radionici. Privrenje elinih stupova za ab temelje izvesti sa podlonim ploicama iji su sidreni vijci ugraeni prilikom betoniranja temelja. Sidrene ploice uraunate su u stavci a sve prema priloenim detaljima u radionikim nacrtima.

  Zatita: antikorozivni premaz sa minijem i protupoarni premaz. Antikorozivni premaz nanosi se u dva sloja i to kao osnovni (u radionici) i pokrivni (nakon montae konstrukcije) na gradilitu. Sustav zatite od korozije izvesti sukladno HR EN ISO 12944-8;1999 ili jednakovrijedno.

  Protupoarni premaz za eline konstrukcije nanosi se u 4 do 5 slojeva (dok se ne postigne potrebna debljina filma) a sve prema uputama proizvoaa. Predvia se PIROSTOP ili jednakovrijedno _______________, otpornosti 30minuta R30/REI30.

  U jedininu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, transporte, antikorozivni i protupoarni premaz kao i potrebnu skelu za montau.

  Obraun po 1.0 kg ugraenog elika. HEA 160 kg 4600,0HEA 140 kg 400,0

  3.2. Radionika izrada, dovoz i montaa eline sekundarne konstrukcije i nosae regala. Konstrukciju izvesti iz el. profila kvalitete S235. Sekundarna konstrukcija i regali su sainjeni od HOP 80x80x4 profila. Na horizontalne rubove regale se vare elini L profili. Sve veze kod montiranja se vijae, a detalje treba izraditi u radionici. Vertikalni nosai se sidre AB plou, horizontalni se meusobno vare, te vijae na nosivu elinu konstrukciju

  9

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  Zatita: antikorozivni premaz sa minijem i protupoarni premaz Antikorozivni premaz nanosi se u dva sloja i to kao osnovni (u radionici) i pokrivni (nakon montae konstrukcije) na gradilitu. Sustav zatite od korozije izvesti sukladno HR EN ISO 12944-8;1999 ili jednakovrijedno.

  Protupoarni premaz za eline konstrukcije nanosi se u 4 do 5 slojeva (dok se ne postigne potrebna debljina filma) a sve prema uputama proizvoaa. Predvia se PIROSTOP ili jednakovrijedne _______________, otpornosti 30minuta R30/REI30.

  U jedininu cijenu ukalkulirati sav rad, materijal, transporte, antikorozivni i protupoarni premaz kao i potrebnu skelu za montau.Obraun po 1.0 kg ugraenog elika.

  HOP 80 x 80 x 4 kg 5000,0L kutni profil 35x35x2,5 kg 125,0

  A.3. METALNE KONSTRUKCIJE UKUPNO

  10

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

  4.1. Dobava betona C16/20 i izvedba zaglaene armiranobetonske ploe poloene na izvedenu kamenu podlogu. Povrinu zagladiti da moe prihvatiti horizontalnu hidroizolaciju. Debljina sloja 10 cm. Obraun po m3

  m3 15,0

  4.2. Dobava betona C16/20 te betoniranje podlonog betona ispod temelja. Sve neravnine i udubljenja popuniti i izravnati podlonim betonom. Podloni sloj betona potrebno je postaviti na proirenu povrinu i to najmanje 15 cm na svaku stranu temelja. Podloni sloj betona, debljine 10 cm. Obraun po m3.

  beton m3 4,0

  4.3. Dobava betona C30/37 te izvedba trakastih temelja, irine 50cm i visine 60 cm. Prilikom betoniranja temelja ugraditi potrebne eline podlone ploice sa vijcima a sve prema radionikim nacrtima (obraunato u stavci el. konstrukcija). Stavka obuhvaa dobavu, dopremu i ugradnju betona sa potrebnom njegom, dobavu dopremu, postavu i demontau potrebna oplate. Beton se ugrauje vibriranjem. Obraun se vri po m3 i m2.

  Temelji, irine 50,0 cm i visina 60,0 cm m3 16,0oplata m2 70,0

  11

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  4.4. Dobava betona C30/37 i izvedba armiranobetonskih nadtemeljnih zidova u dvostranoj oplati sa ostavljanjem otvora za prolaz cijevi raznih instalacija. irina i visina nadtemeljnih zidova u dijelu zatite elika pod zemljom je 30,0x38cm, dok iznad 16,0 x 42,0cm (izveden u glatkoj oplati. Obraun se vri po m3 ugraenog betona i po m2 ugraene glatke oplate. Armatura posebno obraunata. Obraun se vri po m3 i m2.

  a.b zidovi, d=16, visine 42cm m3 3,6glatka oplata m2 41,0

  a.b zidovi, d=30 visine 38cm m3 6,2oplata m2 40,0

  4.5. Dobava betona C25/30 i izvedba armirano betonska ploa debljine 20 cm. Stavka obuhvaa dobavu, dopremu i ugradnju betona sa potrebnom njegom. Beton se ugrauje vibriranjem. Stavka obuhvaa sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obraun se vri po m3.

  beton m3 17,0

  4.6. Dobava i izvedba armiranocementnog estriha, debljine 6,0cm. Estrih se izvodi sa mortom M-10, armiran mreastom armaturom MA 500/560, tip Q-131 (armatura uraunata u jedininoj cijeni ove stavke). Zavrna ploha obraena prema uvjetima zavrne obrade poda. Obraun po m2.

  m2 30,0

  4.7. Armiraki radovi. Dobava, dostava, ispravljanje, sijeenje, savijanje, ienje, vezivanje i postavljanje armature. U svemu prema nacrtima i specifikaciji. Obraun se obavlja po kg ugraene armature.

  a. Armatura B500A kg 2500,0b. Armatura B500B kg 2500,0

  A.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO

  12

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.5. KROVOPOKRIVAKI I FASADERSKI RADOVI

  Napomena: U trokovniku su opisi elemenata proizvoaa Kingspan. Ponua moe ponuditi proizvode drugog prozvoaa zadravajui iste karakteristike proizvoda. Odabrani krovni i fasadni paneli te pripadajui opavi moraju biti od istog odabranog proizvoaa.

  5.1. Dobava i montaa trapeznog izolacijskog krovnog panela debljine 12 cm i irine 100 cm, kao Kingspan KS1000 RW 120 mm IPN (Isophenic) ili jednakovrijedno _______________ koeficijent prolaznosti Umax0,20W/m

  2K. Panel se postavlja na elinu podkonstrukciju razmaka 100 cm. Panel mora zadovoljiti uvjete vatrootponosti od 30 min klase REI30.U stavku ukljuen sav spojni i privrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podloci. Vanjska profilacija panela i boja po izboru projektanta.Isti panel se koristi za krov i nadstrenice. Postava prema uputstvima proizvoaa. Obraun po m2.

  m2 143,0

  5.2. Dobava i montaa izolacijskog fasadnog panela skrivenog spoja, debljine 12 cm i irine 100 cm, kao Kingspan KS1000 AWP ili jednakovrijedno _______________.Koeficijent prolaznosti Umax0,20W/m2K. Panel se vertikalno postavlja na elinu podkonstrukciju postavljenu na razmaku od 100cm. Panel mora zadovoljiti uvjete vatrootponosti od 30 min klase T30 (EI30/EW60).U stavku ukljuen sav spojni i privrsni materijal, EPDM brtve, kalote i podloci.Vanjska profilacija panela i boja po izboru projektanta.Isti panel se koristi kao podgled nadstrenica. Postava prema uputstvima proizvoaa. Obraun po m2.

  m2 260,0

  A.5. KROVOPOKRIVAKI I FASADERSKI RADOVI UKUPNO

  13

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.6. LIMARSKI RADOVI

  Tipski opavi Opavi su dopuna cijelokupnim krovnim i zidnim sustavima panela. Prema odabiru proizvoae krovih i fasadnih panela, odabrati i tipske opave. U trokovniku su opisi tvrtke Kingspan. Uz napomenu, ponua moe ponuditi proizvode drugog prozvoaa zadravajui iste karakteristike proizvoda.

  6.1. Dobava i montaa donjeg poetnog opava za vertikalni postav panela donjeg poetnog opava 184K i 214K prema standardnom Kingspan detalju za vertikalnu postavu panela ili jednakovrijedno _______________, sa IPN ispunom koji se izvode iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 50,0

  6.2. Dobava, izrada i montaa opava oko otvora prema standardnim Kingspan detaljima ili jednakovrijedno _______________ koji se izvode iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm u boji prema RAL-u fasadnih panela sa svim spojnim i brtvenim materijalom prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 25,0

  6.3. Dobava i montaa Kingspan kutnog opava K187 ili jednakovrijedno _______________ za zatvaranje kuta vertikalne montae panela prema standardnom Kingspan detalju ili jednakovrijedno _______________, boja prema RAL-u fasadnih panela ukljuivo sav spojni i brtveni materijal prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 23,6

  14

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  6.4. Dobava i izvedba standardnog detalja spoja vrha krova sa zidom od panela koji se sastoji iz opava Kingspan K102 i K129 ili jednakovrijedno ________________ koji se izvode iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm u boji po RAL-u krovnih panela, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 39,0

  6.5. Dobava i izvedba standardnog detalja spoja kosine krova sa zidom od panela koji se sastoji iz opava K131 i K132 Kingspan ili jednakovrijedno _______________ koji se izvode iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm u boji po RAL-u krovnih panela, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 22,0

  6.6. Dobava i izvedba standardnog detalja spoja kosine krova sa viim zidom od panela koji se sastoji iz opava K141, K132 i K120 Kingspan ili jednakovrijedno _____________________ koji se izvode iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm u boji po RAL-u krovnih panela, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 7,0

  6.7. Dobava i izvedba standardnog detalja sokla poda u visina 15cm koji se izvode iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm u boji po RAL-u krovnih panela Kingspan ili jednakovrijedno _______________, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 50,0

  15

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  6.8. Dobava i izvedba standardnog detalja opava oko industrijskih vrata koji se izvode iz elinog plastificiranog lima debljine 0.60mm u boji po RAL-u krovnih panela Kingspan ili jednakovrijedno ___________________, te svim potrebnim brtvenim i spojnim materijalom. Sve izvesti prema uputstvima i detaljima proizvoaa. Obraun po m'.

  m' 9,5

  6.9. Dobava, izrada i montaa vanjskog horizontalnog lijeba K126 prema standardnom Kingspan detalju ili jednakovrijedno _______________ koji se izvodi iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm u boji po RAL-u fasadnih panela prema uputstvima i detaljima proizvoaa. U cijenu ukljuiti i sljedee elemente ukljuivo sav spojni i brtveni materijal:standardni dra horizontalnog lijeba 127 K koji se izvodi iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm, standardni opav 108 K, spoja krovnog panela sa zidom iza horizontalnog lijeba koji se izvodi iz elinog plastificiranog lima debljine 0.6 mm. Standardni zavretak lijeba 126H (desni i lijevi). Obraun po m'.

  m' 19,5

  6.10. Dobava, izrada i montaa vertikalnog lijeba pravokutnog presjeka prema standardnom Kingspan detalju ili jednakovrijedno _______________ koji se izvodi iz elinog plastificiranog lima debljine 0.5 mm u boji prema RAL-u fasadnih panela prema uputstvima i detaljima proizvoaa. U cijenu ukljuiti i potrebne nosae lijeba ukljuivo sav spojni i brtveni materijal. Obraun po m'.

  m1 14,0

  A.6. LIMARSKI RADOVI UKUPNO

  16

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.7. STOLARSKI RADOVI

  7.1. Dobava i montaa jednokrilnih tipskih kliznih vrata u gipskartonskom zidu debljine 10 cm. Vratnoo krilo je puno, sa ispunom od papirnatog saa, obostrano obloena MDF ploama. Vrata ugraditi s odgovarajuom kasetnom kutijom i vodilicom smjetenom u gornjem profilu tipa SCRIGNO ili jednakovrijedno _______________ . Vrata opremiti s bravom s mogunou zakljuavanja.Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom do elementa u funkciji. Izvedba strogo prema shemama i izmjeri na gradilitu. Obraun po komadu.

  Vrata, vel. 80x210 cm, 171x220 shema 1A kom 2,0Vrata, vel. 70x210 cm, 151x220 shema 1B kom 1,0

  7.2. Dobava, izrada i montaa unutranjih prozorskih klupica, izvesti od MDF-a, d=18 mm, lakiranog u 2 sloja u boji po izboru projektanta. Postav na gipskarton prema pravilima struke. U stavku uraunati sav potreban rad i materijal u funkciji. Obraun po komadu.

  DxxV; 90x24x3 kom 3,0DxxV; 80x24x3 kom 1,0

  A.7. STOLARSKI RADOVI UKUPNO

  17

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.8. OTVORI IZ ALU PROFILA

  Napomena: Svi vanjski aluminijski profili moraju zadovoljiti Uw1,47W/m2K i staklo Ug1,1W/m2K s prekinutim toplinskim mostom. Prozori i vrata izvedeni u liniji sa fasadnim panelima. Pripadajui opavi obraeni u stavci limarskih radova

  8.1. Dobava i montaa jednokrilnih zaokretnih punih protupoarnih vrata, zidarskih dimenzija 100x220 cm u gipskartonskom zidu debljine 10 cm. Krilo i dovratinici moraju zadovoljiti otpornost na poara od 90 minuta EI2-90-C. Izraena od pocinanog elinog lima i ispunjena protupoarnom ispunom. Plastificirana u boji po izboru projektanta. Vratno krilo opremiti standardnim protupoarnim okovom. Metalni kromirani okov, ekspandirajue brtve hidraulini zatvara vrata. Brava i okov za evakuacijske izlaze u skladu s EN 179 i moraju omoguiti otvaranje vrata sunutarnje strane bez upotrebe kljua ili alata i uvijek otvorena u smijeru bijega.Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom do gotovog elementa u funkciji. Obraun po komadu.

  vel. 100x220 cm, shema 5 kom 1,0

  18

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  8.2. Dobava, izrdada i montaa staklene stijene koja se sastoji od jednokrilnih, punih, zaokretnih vratiju, zidarskih dimenzija 100x220cm i fiksne staklene stijene. Vrata su puna aluminijska, plastificirana u boju po izboru projektanat. Vratno krilo opremiti standardnim okovom: 3 arke na krilu, usadna brava, kvaka i titnik te stoperi za krilo. Bravu vrata u smijeru evakuacijskog puta opremiti u skladu s EN 179 i moraju omoguiti otvaranje vrata s unutarnje strane bez upotrebe kljua ili alata i uvijek otvorena u smijeru bijega. Fiksna, trodjelna stijena ostakljena termopan staklom 4+12+4, od kojih je staklo prema skladitu - lamistal. Stavka ukljuuje sve potrebne dobave i montae do gotovog elementa u funkciji. Aluminijski profili su plastificirani u boji po izboru projektanta.Izvedba strogo prema shemi 6 i izmjeri na gradilitu. Obraun po komadu.

  komplet vrata vel. 100x220 cm+sijenka 300x130cm kom 1,0

  8.3. Dobava i montaa jednokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata u fasadnom panelu debljine 12 cm. Dovratnik i konstrukcija vratnog krila izvedeni su od aluminijskih, plastificiranih profila sa prekinutim toplinskim mostom u boji po izboru projektanta. Vratno krilo izvodi se od punog aluminijskog panela. Sva bravarija se izvodi za suhu montau. Brava i okov za evakuacijske izlaze u skladu s EN 179 i moraju omoguiti otvaranje vrata s unutarnje strane bez upotrebe kljua ili alata i uvijek otvorena u smijeru bijega. Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom do gotovog elementa u funkciji. Izvedba strogo prema shemi i izmjeri na gradilitu. Obraun po komadu.

  Vrata, vel. 100x220 cm. Shema 2 kom 1,0

  19

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  8.4. Dobava, izrada i montae automatskih industrijskih sekcijskih rolo vrata s pjeakim vratima. Vrata su ostakljena akrilnim izo staklom debljine 4 +12 +4 mm i izvedena od termo panela sa prekinutim termikim mostom. Pjeaka vrata svijetle dimenzije 90x220, izvedena su od istog materijala kao i sekcijska vrata. Sva bravarija se izvodi za suhu montau. Vrata opremiti kvalitetnim okovom. Brava i okova za evakuacijske izlaze u skladu s EN 179 i moraju omoguiti otvaranje vrata s unutarnje strane bez upotrebe kljua ili alata i uvijek otvorena u smijeru bijega Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom u funkciji. Izvedba strogo prema shemi 1 i izmjeri na gradilitu. Obraun po komadu.

  Kompletna vrata, zidarski otvor 280x300 cm. kom 1,0

  8.5. Dobava i montaa otklopno - zaokretnog prozora, izveden unutar panela debljine 12cm. Prozor s jednim otklopno-zaokretnim krilom. Prozorsko krilo ostakljeno sa izo staklom, d=4+12+4 mm. U shemu P2 ugraditi satinirano staklo. Sva bravarija se izvodi za suhu montau. Opavi oko prozora prema detaljima proizvoaa panela. Doprozornik i konstrukcija prozorskog krila izvedeni su od aluminijskih, plastificiranih profila s prekinutim toplinskim mostom u boji po izboru projektanta. Prozor opremiti kvalitetnim okovom za otvaranje na otklop i zaokret. Sve komplet sa svim potrebnim radom i materijalom do gotovog elementa u funkciji. Izvedba strogo prema shemi i izmjeri na gradilitu. Obraun po komadu

  Prozor dvokrilni, vel. 90x150 cm. Shema 3 kom 3,0Prozor jednokrilni, vel. 80x80 cm. Shema 4 kom 1,0

  A.8. OTVORI IZ ALU PROFILA UKUPNO

  20

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.9. SUHOMONTANI RADOVI

  NAPOMENA: u svim stavkama gipskartonskih radova, u cijenu uraunati svu pripremu do lienja!

  9.1. Dobava i izvedba pregradnog gipskartonskog zida, debljine 100 mm, pocinana metalna potkonstrukcija (CW 50/100), obostrano dvostruka obloga gipskartonskim ploama d=2x1,25mm, ispunjen kamenom vunom izmeu profila d=8 cm. U cijenu uraunati i ojaanja oko vratiju. Obraun po m2.

  a. Obostrano obloeno 2x1,25 GK m2 11,0b. Jedna strana 2x1,25 GK, druga 2x1,25 GKI m2 13,0c. Obostrano obloeno GKI 2x1,25 m2 6,5

  9.2. Dobava i izvedba protupoarnog pregradnog zida, debljine 10 cm. Zid razliite visine. Vatrootpornost 90 minuta REI 90. Zid se sastoji od:-protupoarne gipskartonske ploe, d=2x1,50 cm (GKF)-kamena vuna, d = 8.0 cm, gustoe 100kg/m3- podkonstrukcija: okomiti profili CW 100x100x0,6 mm i vodoravni UW 100x50x0,6 mm-protupoarne gipskartonske ploe, d=2x1,50cm (GKF)U mokrim vorovima koristiti vodootporne (zelene - GKFI) gips- kartonske ploe 2x1,25 mm.U cijenu uraunati i ojaanja oko vratiju. Obraun po m2

  a. Obostrano obloeno GKF 2x1,25 m2 15,0b. Jedna strana GKF 2x1,25, druga GKFI 2x1,25 m2 3,5

  9.3. Dobava i montaa gipskartonske obloge zida od fasadnih panela u dijelu ureda i sanitarija, pocinana metalna potkonstrukcija (CW 50), s dvostrukom oblogom gipskartonskim ploama d=12,5mm. U mokrim vorovima koristiti vodootporne ploe VZ2 i VZ2*. Obraun po m2.

  a. GK m2 37,0b. GKI m2 42,0

  21

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  9.4. Dobava, montaa i oblaganje krovne kosine, odnosno izvedba sputenog stropa dvostrukim gipskartonskim ploama debljine 12,5 mm, na potkonstrukciju iz CD profila a sve se postavlja na postojeu elinu konstrukciju.U cijenu uraunati izvode za nadgradnu rasvjetu i otvor za stropni fancoil. Sve prema projektu elektro i stojarskih instalacija. Obraun po m2 i komadu.

  sputeni strop 2x1,25 GK ploe (obine) m2 30,0revizioni otvor dim 70x70cm kom 1,0

  9.5. Dobava i postava OSB ploa d=18 mm kao police stacionara. Ploe se polau u dva sloja s preklopom, na pero i utor, krino polagane, lijepljene, podloene gumom. Vijano se uvruju u eline profile. Obraun po m2.

  1x18mm m2 255,0

  A.9. SUHOMONTANI RADOVI UKUPNO

  22

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.10. PODOPOLAGAKI RADOVI

  10.1. Dobava i postav epoksidnog podnog sustava tipa "PODOLIT QXP" ili jednakovrijedno _______________ na bazi sintetskih smola s protukliznom povrinom. Izvodi se na pripremljenu betonsku podlogu. Priprema ukljuuje strojno samarenje, bruenje ili frezanje koji se izvode zbog odstranjivanja povrinski slabih dijelova s komplet usisavanjem i ienjem radi osiguranja potrebne prionjivosti poda za podlogu.Za polaganje poda postotak vlage u betonskoj podlozi ne smije biti vei od 4 %. Podni sustav je debljine 2,00 mm; postavlja se vieslojno na pripremljenu podlogu. Pod je otporan na mehanika i kemijska optereenja i habanje. Boja po izboru projektanta.Sve prema detaljnom opisu proizvoaa. Obraun po m2 ureenog poda

  m2 85,0

  10.2. Izvedba vertikalnog holkera debljine 5 -7 mm, visine 8 - 10 cm, od istog materijala kao to je pod.Sve prema detaljnom opisu proizvoaa. Obraun po m' ugraenog sokla.

  m' 35,0

  10.3. Dobava i ugradnja vodenoemulgiranog, paropropusnog premaza za zidove, epoksidni sustav PODOLIT XP-VE ili jednakovrijedno __________________ . Premazuje se AB tipsko korito. Izvodi se po EU standardima u 2 do 3 nanosa na pripremljenu podlogu. Ukupna debljina premaza je 0,5 0,8 mm. Lagana njega zbog monolitne izvedbe. Boja po RAL-u u boji po izboru projektanta. Obraun po m2.

  m 2,0

  A.10. PODOPOLAGAKI RADOVI UKUPNO

  23

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.11. KERAMIARSKI RADOVI

  11.1. Dobava i postava podnih granito gres protukliznih keramikih ploica. Ploice se postavljaju u fleksibilno graevinsko ljepilo. Ploice visoke klase po izboru projektanta. Obraun po m2 poda i m' sokla

  ploice - materijal m 34,0ploice postava m 34,0

  sokl h=6cm - materijal m' 32,0sokl postava m' 32,0

  11.2. Dobava i postav zidnih granitogres ploica u garderobi i sanitarijama, u fleksibilno graevinsko ljepilo. Visina oblaganja do h=220cm. U Kuhinja od h=80-160cm. Ploice visoke klase, po izboru projektanta. Obraun po m2.

  ploice - materijal m 23,0ploice - postava m 23,0

  11.3. Dobava i montaa tipski aluminijski L profili za vanjske kutove i horizontalne rubove keramike obloge zidova. Obraun po m'.

  m' 9,0

  A.11. KERAMIARSKI RADOVI UKUPNO

  24

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.12. SOBOSLIKARSKO-LIILAKI RADOVI

  12.1. Dobava i izvedba lienja unutarnjih gipskartonskih povrina zidova i stropova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta u potrebnom broju slojeva do potpunog prekrivanja podloge (min 2x). Obraun po m2.

  a. Zidovi m2 160,0b. Strop m2 30,0

  12.2. Dobava i izvedba lienje gipskartonskih zidova u skladitu disperzivnom bojom otopornu na vodu i kemikalije, tipa StoColor Latex 4000 ili jednakovrijedno _______________ . Boja se nanosi do visine h=220. Boju nanositi prema uputama proizvoaa i pravilima struke. Ton po izboru projektanta. Obraun po m2.

  m2 10,0

  12.3. Dobava i izvedba lienja betonskih zidova debljine 16cm i 20cm (nadtemeljnih zidova i nosaa AB korita) dvokomponentnom bojom za beton. Boju nanositi prema uputama proizvoaa i pravilima struke. Ton po izboru projektanta. Obraun po m2

  m2 11,0

  12.4. Dobava i izvedba lienja vidljivih dijelova elinih profila. Zavrna obrada ukljuije uklanjanje oksidiranih dijelova elinim etkama, ienje, bruenje i odmaivanje. Dva puta premez temeljnom bojom te bojanje u minimalno 3 sloja zavrnom bojom po odabiru projektanta. Obraun po m2.

  HEA 160 m2 62,0HOP 80x80x6 m2 120,0

  L kutni profil 35x35x2,5 m2 8,0

  A.12. SOBOSLIKARSKO-LIILAKI RADOVI UKUPNO

  25

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.13. OPREMA

  Napomena:Namjetaj je suvremenog dizajna, po izboru projektanta. Pripomo pri montai uraunata je u cijenu.

  13.1. Dobava i montaa ajne kuhinje tipa Gorenje MK100S-L41, ili jednakovrijedno _______________ 60x100x87,5cm. Kuhinja je opremljena sudoperom s mjealicom, friiderom, elektrinim keramikim kuhalom (2 rupe). Radna ploha izvedena od inoxa. Svi elementi od iverala 18mm, kantiranog ABS_om, sve u boji po izboru projektanta. Cijena ukljuuje sve potrebne nabave i montae do elementa u funkciji. Obraun po komadu.

  kom 1,0

  13.2. Dobava i montaa trokrilnog viseeg kuhinjskog ormara, dimenzija 100x80x30, opremljenog vratnicama, policama, pripadajuim okovom i rukama. Sve od iverala 18mm, kantiranog ABS-om u boji po izboru projektanta. Obraun po komadu. Obraun po komadu.

  kom 1,0

  13.3. Dobava i montaa metalnog, plastificiranog garderobog ormara, dimenzija 30x60x180 sa zakljuavanjem. Boja po izboru projektanta. Obraun po komadu.

  kom 3,0

  13.4. Dobava i montaa radnih stolova i ladiara. Dimenzije stola 60x150cm i ladiara 45x50x50 (tri ladice+kola+zakljuavanje). Svi elementi od iverala 18mm, kantiranog ABS-om u boji po izboru projektanta. Obraun po komadu.

  stol kom 3,0ladiar kom 3,0

  26

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  13.5. Radna stolica, operativna. Stolica ima nylon strukturu s gumenim kotaiima i s hidraulikim mehanizmom za podeavanje visine. Sjedalo je ergonomsko ispunjeno poliuretanskom negorivom pjenom. Stolica ima rukonaslone. Sjedalo i naslon tapecirani su tkaninom 100% polyester. Boje materijala po izboru projektanta. Obraun po komadu.

  kom 5,0

  13.6. Dobava i montaa uredskih ormara sa vratnicama, opremljeni policama. Izraenih iz iverala 18mm, kantiranih ABS-om u boji po izboru projektanta. Obraun po komadu.

  ormar, dim 80x40x220cm kom 4,0ormar, dim 90x40x74cm kom 2,0

  13.7. Dobava i montaa roloa s unutranje strane prozora ureda, za zatitu od sunca. Odabrati u dogovoru sa projektantom. Obraun po komadu.

  dim 90x150cm kom 2,0

  A.13. OPREMA UKUPNO

  27

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A.14. RAZNE DOBAVE I MONTAE

  14.1. Dobava u montaa tipskih dilatacijskih profila na spojevima razliitih podnih obloga u interijeru (epoksid/keramika i sl.) od bruenog aluminija, visine h=10mm, otporan na udarce i standardna kemijska sredstava, habanje i UV zrake. Obraun po m'

  m' 2,0

  14.2. Dobava i montaa zatite tu kabine iz plexsiglasa s okvirom i harmo otvaranjem dimenzije 90cmx220cm, ukljuivo potrebno silikoniranje nakon montae. Obraun po komadu.

  kom 1,0

  14.3. Dobava i montaa sanitarne opreme. Ukljuivo dobavu, pripremu i montau. Prema odabiru projektanta. Obraun po komadu.

  a.Ogledala sa policom dim. 60x90 cm kom 1,0b. Dra sapuna, papira, toaletnog papira, visea etka kom 1,0c. Vjealice kom 3,0d. Polica dim 80x15cm kom 1,0e. Dra sapuna, kupke (tu) kom 1,0f. Ko s poklopcem, inox kom 3,0g. Ko za papir, bez poklopca, inox perforirani kom 3,0

  14.4. Dobava i montaa armiranobetonskog korita za pranje, tipa "Samoborka" ili jednakovrijedne _______________, dimenzija 100x60x50cm. Obraun po komadu.

  kom 1,0

  14.5. Dobava i postava aparata za gaenje poara prema Elaboratu zatite od poara. Dobava po komadu.

  S-9 kom 1,0S-6 kom 2,0

  A.14. RAZNE DOBAVE I MONTAE UKUPNO

  28

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  REKAPITULACIJA

  A. GRAEVINSKO-OBRTNIKI RADOVI

  A.1. ZEMLJANI RADOVI

  A.2. IZOLATERSKI RADOVI

  A.3. METALNE KONSTRUKCIJE

  A.4. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

  A.6. LIMARSKI RADOVI

  A.7. STOLARSKI RADOVI

  A.8. OTVORI IZ ALU PROFILA

  A.9. SUHOMONTANI RADOVI

  A.10. PODOPOLAGAKI RADOVI

  A.11. KERAMIARSKI RADOVI

  A.12. SOBOSLIKARSKO-LIILAKI RADOVI

  A.13. OPREMA

  A.14. RAZNE DOBAVE I MONTAE

  A. GRAEVINSKO-OBRTNIKI RADOVI UKUPNO

  A.5. KROVOPOKRIVAKI I FASADERSKI RADOVI

  29

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  B. PRIPREMNI I ZAVRNI RADOVI

  B.1. Postava i uklanjanje reklamne ploe veliine 1,0 x 2,0 m s opisom projekta, brojem odobrenja za graenje, imenima izvoaa radova, investitora, imenima nadzornog inenjera, odgovornim projektantima, izvedba sa nonom rasvjetom. Obraun po komadu ploe.

  kom 1,0

  B.2. Izvedba, postava i uklanjanje privremenih montanih objekata (kontejnera) prema projektu organizacije gradilita. Obraun po komadu

  tehniko osoblje gradilita i nadzorni inenjera i potrebe naruitelja kom 1,0

  garderobe radnika sa sanitarnim vorom kom 1,0

  B.3. Izvedba i uklanjanje privremenih prikljuaka za potrebe gradilita i privremene objekte (u dogovoru sa investitorom i korisnikom graevine). Ukljuan sav rad i materijal. Obraun po komadu.

  graevinski el. prikljuak (jednofazni, trofazni) kom 1,0graevinski prikljuak za vodu kom 1,0

  graevinski prikljuak na kanalizaciju ili mobilne sanitarije kom 1,0

  B.4. Iskolenje budue graevine sa odravanjem iskolenih toaka. Iskolenje vri ovlateni geodet, a sve prema geodetskom projektu. Zgrada je bruto povrine 119.0m2. Obraun po komadu.

  kom 1,0

  B.5. Izvedba zatitne i radne skele na proeljima glavne zgrade. Obraun po m2.

  m2 350,0

  30

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  B.6. ienje poda za vrijeme izvoenja radova i nakon zavretka svih graevinskih i zanatskih radova. Obraun po m2 trostruko oienih unutarnjih i vanjskih povrina.

  m2 115,0B.7. Zavrno ienje i pranje zidova, bravarije,

  stolarije, staklenih povrina nakon zavretka svih radova. U cijenu ukljuena i sva potrebna sredstva za ienje. Obraun po kompletu.

  komplet 1,0

  B.8. Izrada projekta izvedenog stanja sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima, u 6 tiskana primjerka i 2 digitalna u dwg formatu (CD). Obraun po kompletu.

  arhitektonsko-graevinski projekt komplet 1,0strojarski projekt komplet 1,0

  elektrotehniki projekt komplet 1,0projekt hidroinstalacija komplet 1,0

  B. PRIPREMNI I ZAVRNI RADOVI UKUPNO

  31

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  C. UREENJE OKOLIA

  C.1. ZEMLJANI RADOVI

  1.1. Iskop i dokop terena na mjestu postave betonskih trakastih temelja (jastuka) za polaganje parkovnih betonskih rubnjaka i betonskih pasica. Iskop je irine cca 55cm, dubine cca 25 cm (u odnosu na dubinu irokog iskopa asfalta od 26cm). U cijenu stavke uraunati sav potreban rad i odvoz vika materijala na deponij. Obraun je po m3 u sraslom stanju.

  m3 8,0

  1.2. iroki iskop svih slojeva ukljuivo sa zavrnim slojem asfalta za postav novog sloja humusa . Radom je obuhvaeno rezanje asfaltnog sloja strojem za rezanje asfalta na povrini predvienoj projektom i iskop istog. U cijenu stavke uraunati sav potreban rad ljudi i strojeva. Obraun je po m3 u sraslom stanju.

  u ukupnoj debljini od 25 cm m3 25,0

  1.3. Utovar i odvoz materijala od iskopa na deponiju udaljenu do 10 km. Obraun u sraslom stanju.

  m3 40,0

  C.1. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

  32

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  C.2. BETONSKI RADOVI

  2.1. Izvedba betonskih trakastih temelja ispod planiranih betonskih pasica (rubnjaka). Temelji dim. 30x25cm, iz betona C 16/20 izvedeni u terenu (bez oplate). Jedinina cijena sadri dobavu, transport i ugradbu betona. Obraun je po m3 ugraenog betona.

  beton m3 4,0

  C.2. BETONSKI RADOVI UKUPNO

  33

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  C.3. PODLOGE

  3.1. Izrada podloge kolne konstrukcije od drobljenog kamenog materijala.Planiranje terena na projektirane kote ravnosti +/- 3 . Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene i vrste stijenske mase, a mora odgovarati vaeim standardima. Debljina sloja odreena je projektom - 20 cm. Traeni modul stiljivosti ispitan krunom ploom promjera 30 cm iznosi Me=80MN/m2 na cestovnoj povrini. U cijenu stavke uraunati sav potreban rad i materijal. Obraun je po m2.

  m2 100,0

  3.2. Dobava i izvedba asfaltnog zastora u jednom sloju debljine 6,0 cm od BNHS 16. Asfaltni sloj se nanosi na prethodno zbijenu tamponsku podlogu.

  m2 100,0

  C.3. PODLOGE UKUPNO

  34

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  C.4. RAZNI RADOVI

  4.1. Dobava i postavljanje skoenih cetovnih rubnjaka dimenzije 15 x 25 x 100 tipa Samoborka ili jednakovrijedan ______________. Rubnjaci se postavljaju u betonski trakasti temelj (jastuk) (posebna stavka), a reke se ispunjavaju cementnim mortom. Boja i povrinska obrada po izboru projektanta.Nadvienje rubnjaka iznad kolnika uz koji se postavljaju treba iznositi oko 14 cm to je definirano projektom. U cijenu stavke uraunat je sav potreban rad i materijal. Obraun je po m1.

  m' 54,0

  4.2. Dobava i razastiranje novog sloja humusa. Sloj zemlje debljine cca15-25cm.

  m2 68,0

  4.3. Iskolenje trase za iscrtavanje horizontalne signalizacije. U cijenu stavke uraunati sav rad. Obraun je po m'.

  m' 165,0

  4.4. Dobava i doprema boje te iscrtavanje linija i brojeva za parkirna mjesta (horizontalne signalizacije H60, H61, H62 -31 parkirnih mjesta) Izvodi se iz bijele boje za kolne povrine, sa retroreflektivnim zrncima, retrorefleksije klase I. Obraun je po komplet izvedenoj stavci.

  komplet 1,0

  4.5. Sijanje trave na svim zelenim povrinama. Rad se sa stoji od pripreme tla za sjetvu koji se sastoji od detaljnog planiranja, usitnjavanja, grabljenja povrine te nabavka, doprema i sjetva travnate smjese sjemena podesne za sune uvjete i s unce i to u koliini koja proizlazi iz standarda travnatog sjemena, te dobava, doprema i prekrivanje humusom u sloju 2 cm Sijanje trave na novi sloj humusa.

  m2 68,0

  C.4. RAZNI RADOVI UKUPNO

  35

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  REKAPITULACIJA

  C. UREENJE OKOLIA

  C.1. ZEMLJANI RADOVI

  C.2. BETONSKI RADOVI

  C.3. PODLOGE

  C.4. RAZNI RADOVI

  C. UREENJE OKOLIA UKUPNO

  36

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 1. Arhitektonski projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  REKAPITULACIJA

  1. ARHITEKTONSKI PROJEKT

  A. GRAEVINSKO - OBRTNIKI RADOVI

  B. PRIPREMNI I ZAVRNI RADOVI

  C. UREENJE OKOLIA

  1. ARHITEKTONSKI PROJEKT UKUPNO

  37

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  2. ELEKTROTEHNIKI PROJEKT

  38

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  UVOD

  Prilikom narudbe instalacijskog materijala, opreme i ureaja te tijekom izvoenja radova Izvoa je duan primjenjivati odredbe vaeih zakona i propisa.

  Prilikom preuzimanja proizvoda potrebnih za izvoenje elektrine instalacije izvoa mora obavezno utvrditi: - je li graevni proizvod isporuen s oznakom sukladnosti u skladu sa vaeim propisom kojim se ureuje oznaavanje graevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je graevni proizvod isporuen s podacima u propisanoj oznaci - je li graevni proizvod isporuen sa potrebnim ispravama o sukladnosti ili tehnikim doputenjima - je li graevni proizvod isporuen s tehnikim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku - jesu li svojstva, ukljuivo i rok uporabe graevnog proizvoda te podaci znaajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost elektrine instalacije sukladni svojstvima i podacima odreenim glavnim projektom

  U svim stavkama ovog trokovnika, prilikom izrade ponude, obuhvaeni su ukupni trokovi materijala, opreme i rada za potpuno dovrenje cjelokupnog posla ukljuujui: - nabavu i transport na gradilite - spajanje i montau opreme prema priloenoj tehnikoj dokumentaciji i uputama proizvoaa, uz koritenje kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala uporabom kvalificirane i strune radne snage - popratne graevinske radove poput izrade i zatvaranja liceva za polaganje kabela, izrade nia za ugradnju i obzidavanje razvodnih ormara, izrade otvora za ugradnju podbukne opreme i slino, uz dovoenje svih povrina zahvata u prvobitno stanje - pregled i ispitivanje elektrinih instalacija te izrada potrebnih atesta o izvrenim mjerenjima i ispitivanjima od strane ovlatene osobe - putanje sustava u rad, primopredaja sustava, izrada dokumentacije izvedenog stanja i uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku - grubo i fino inje prostora tijekom izvoenja i nakon izvedenih radova

  U svim stavkama ovog trokovnika ukljkuena je nabava, doprema, montaa i spajanje, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom. Sve radove mora za Izvoaa izvesti kvalificirana radna snaga.

  U svim stavkama za razdjelnike ukljuena je izrada jednopolnih shema usklaenih sa izvedenim stanjem i njihova zatita PVC folijom, dimenzioniranje razdjelnika uz najmanje 30% slobodnog prostora za budua proirenja, ugradnja razdjelnika na za to predvieno mjesto uz sve popratne radove, spajanje i oznaavanje svih dolaznih i odlaznih kabela i vodia natpisnim ploicama, dobava i ugradnja kabelskih uvodnica, stezaljki i sabirnica, unutranje oienje razdjelnika i sl. Na vrata ormara mora se postavitit ime proizvoaa, oznaka prema nacrtnoj dokumentaciji te oznaka sustava uzemljenja i vrsta zatite.

  39

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  6.

  7.

  8.

  9. U sluaju nuenja alternativnih proizvoda Izvoa OBVEZNO dodaje i dopunjava rubrike "tip" i "proizvoa" nuene opreme. Sva altenativna ponuena oprema mora biti jednakovrijednih ili povoljnijih tehnikih karakteristika u odnosu na projektiranu i specificiranu ovim trokovnikom to je Izvoa prilikom nuenja duan i dokazati TEHNIKIM PRORAUNIMA (svjetlotehniki izraun, proraun kratkog spoja i slino).

  Sav graevni materijal i pribor prije ugradnje mora odobriti nadzorni inenjer.

  Izvoa radova duan je za eventualne izmjene u toku graenja obavijestiti Investitora i nadzornog inenjera.

  Za svu ugraenu opremu i materijal izvoa je duan Investitoru predati isprave o sukladnosti i ostale dokaze kvalitete izvedenih radova i ugraenje opreme (pregled, ispitivanja, mjerenja i sl.).

  40

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  A. ZGRADA

  1. GLAVNI RAZVODNI ORMAR

  1.1. Dobava i ugradnja glavnog samostojeegrazvodnog ormara, tlocrtne oznake GRO-SB,izraenog od lima, s punim vratimaopremljenim tipskom bravicom i kljuem,montanom ploom, DIN inama, postoljem,montanom ploom i tipskim postoljem, uzatiti min. IP54, dimenzija min.1800600300mm (V x x D), kao tip WSM"SCHRACK" ili jednakovrijedno. U ormar seugrauje dolje specificirana oprema tip"SCHNEIDER" ili jednakovrijedno, kako slijedi:

  rastavna sklopka nazivne struje 125Aopremljena MX naponskim okidaem, kao tipNG125NA ili jednakovrijedno - 1 kom rastavna sklopka nazivne struje 40A, kao tipNG125NA ili jednakovrijedno - 1 kom odvodnici prenapona tip 1+2, 40/25kA, 4P,komplet sa promjenjivim ulocima - 1 kom

  udarnio gljivasto tipkalo za vrata (ili kuite)ormara, sa 1xCO kontaktom 230V, crveneboje, min. IP55 - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje C40A/3pkao tip iC60N ili slino - 4 kom instalacijski prekida nazivne struje C25A/3pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje C20A/3pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje C16A/3pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje B16A/4pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje C16A/1pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje C10A/1pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje B2A/1pkao tip iC60N ili slino - 3 kom instalacijski prekida nazivne struje B4A/1pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje B6A/1pkao tip iC60N ili slino - 3 kom instalacijski prekida nazivne struje B10A/1pkao tip iC60N ili slino - 3 kom

  41

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  instalacijski prekida nazivne struje B16A/1pkao tip iC60N ili slino - 5 kom instalacijski prekida nazivne struje B20A/1pkao tip iC60N ili slino - 1 kom Vigi diferencijalni modul 25A/30mA/4p kaotip Vigi iC60 ili slino za instalacijski prekidatip iC60N ili slino - 1 kom impulsni sklopnik (bistabil) 16A/230V - 2 kom

  prekida sa diferencijalnom zatitomB10A/30mA/2p - 7 kom prekida sa diferencijalnom zatitomB16A/30mA/2p - 11 kom signalna svjetiljka 2A/230V zelena - 3 kom

  svjetiljka za ormar 11W/230V, sa magnetom -1 kom redne stezaljke do 25mm2 - 3 kom redne stezaljke do 4-6mm2 - 18 kom redne stezaljke do 2,5mm2 - 60 kom L1,L2 i L3 izolirane igliaste tropolnesabirnice, N i PE sabirnice, potporni izolatori,redne stezaljke, vodii za oienje, spojnimaterijal, oznake, natpisne ploice, vijani ispojni pribor, nosai opreme, pokrivne ploe teostali sitni materijal.

  kompl. 1,00

  1.2. Dobava materijala i izrada protupoarnogbrtvljenja na prodoru kabelskih staza i kabelaizmeu poarnih sektora tipskim brtvenimkitom kao tip "PROMAT" ili slino.

  kom. 5,00

  1. GLAVNI RAZVODNI ORMAR UKUPNO:

  42

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.

  2.1. Dobava, polaganje i spajanje kabela premadonjoj specifikaciji. Kabeli su poloeninadbukno u prethodno poloenimperforiranim (PK) kanalima ili PNT cijevima itek manjim dijelom u pregradnim zidovimapodbukno u PVC cijevima: FG70R 56mm2 m' 90,00 FG70R 32,5mm2 m' 120,00 FG70R 31,5mm2 m' 200,00 FG70R 52,5mm2 m' 80,00 NYM 31,5mm2 m' 380,00 NYM 32,5mm2 m' 250,00 FG70R 41,5mm2 m' 50,00 FG70R 51,5mm2 m' 50,00 NHXH E30 31,5mm2 m' 35,00 H07V-K 1x16mm2 (zel.ut.) m' 60,00 H07V-K 1x6mm2 (zel.ut.) m' 60,00

  2.2. Dobava i ugradnja PNT cijevi, komplet samontanim priborom i svim originalnimfazonskim komadima. PNT 19-22mm

  m' 150,00

  2.3. Dobava i ugradnja perforiranih kabelskihkanala (PK), komplet sa montanim priborom,nosaima, poklopcima i svim originalnimfazonskim komadima: PK 50/35mm m' 30,00 PK 100/50mm m' 40,00 PK 200/50mm m' 10,00

  2.4. Dobava i ugradnja PVC kabelskog parapetnogkanala sa dva odjeljka (za jaku i slabu struju)odvojena pregradom, dimenzija cca.150x65mm (V x ), komplet sa poklopcem,nosaima, zavrnicama i fazonskim komadima,kao tip "SCHNEIDER" ili slino.

  m' 5,00

  2.5. Dobava i ugradnja udarnog tipkala zaiskljuivanje napajanja pored ulaza u zgradu, uzatiti min. IP55.

  kom. 2,00

  ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

  43

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.6. Dobava, ugradnja i spajanje sklopki, tipkala iutinica nadbukne izvedbe, IP55, premaspecifikaciji: utinica 16A/230V 2P+E kom. 6,00 utinica 16A/400V 3P+N+PE kom. 4,00 sklopka 16A/230V 1P kom. 2,00 tipkalo 10A/230V 1P kom. 5,00

  2.7. Dobava, ugradnja i spajanje utinica, sklopki iostale opreme za ugradnju u parapetnikabelski kanal "klik" sistemom, premaspecifikaciji: dvostruka utinica 16A/230V 2P+E kom. 7,00

  2.8. Dobava, ugradnja i spajanje sklopki i utinicapodbukne izvedbe, komplet sa ugradnomkutijom, nosaem, modulima opreme tezavrnom maskom, prema donjoj specifikaciji.U stavku uraunati izradu otvora za ugradnju uciglenom ili gipskartonskom te sanaciju otvoranakon ugradnje elektriarskim gipsom.

  utinica 16A/230V 2P+E kom. 7,00 dvostruka utinica 16A/230V 2P+E kom. 5,00 sklopka 16A/230V kom. 6,00 izmjenina sklopka 16A/230V kom. 4,00

  2.9. Dobava i ugradnja PVC nadbukneinstalacijske kutije u atiti min. IP44,opremljene brtvenim uvodnicama i stezaljkamaza kabele presjeka do 4mm2.

  kom. 25,00

  2.10. Dobava, ugradnja i spajanje vodotijesnesvjetiljke nadgradne izvedbe, izvor fluo cijeviT5 249W, aluminijsko kuite, difuzor odkaljenog stakla, silikonska brtva, zatita IP66,IK10 sa visokosjajnim parabolinim odsijaem,montaa na strop na originalne nosae iliovjesni pribor, kao tip Acciaio "BEGHELLI" ilislino. U stavku uraunati nosae, montani iovjesni pribor.

  kom. 8,00

  2.11. Dobava i ugradnja fluo cijevi T5, 49W/840,ivotni vijek 24000h, kao tip Master TL5 HO"PHILIPS" ili slino.

  kom. 18,00

  44

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.12. Dobava, ugradnja i spajanje nadgradnestropne fluo svjetiljke sa sjajnim rasterom iizvorima svjetlosti FL 2x35W / elektronika, kaotip Klino "INDORA Plus" ili jednakovrijedno,komplet sa izvorima svjetlosti.

  kom. 4,00

  2.13. Dobava, ugradnja i spajanje nadgradnestropne svjetiljke- plafonjere, komplet saizvorom svjetlosti 1x22W 2Gx13, u zatiti IP54,kao tip Etea S "INTRA LIGHTING" ili slino.

  kom. 4,00

  2.14. Dobava, ugradnja i spajanje nadgradnestropne svjetiljke, komplet sa izvorimasvjetlosti 4x14W T5, u zatiti IP54, difuzor odtemperiranog stakla, kao tip Alkon C PR"INTRA LIGHTING" ili slino.

  kom. 1,00

  2.15. Dobava, ugradnja i spajanje nadgradnesvjetiljke sigurnosne rasvjete u zatiti IP44, sapiktogramom "IZLAZ" ili "STRELICA", saizvorom svjetlosti LED, autonomije 3h rada,kao tip "AWEX" ili jednakovrijedno.

  kom. 10,00

  2.16. Dobava, ugradnja i spajanje nadgradne zidnesvjetiljke - reflektora u zatiti min. IP66,komplet sa izvorom svjetlosti 1x100W R7s.

  kom. 2,00

  2.17. Dobava, ugradnja i spajanje ugradne sabirniceza uzemlje (SZU), komplet sa kutijom,stezaljkama i originalnim poklopcem. U stavkuuraunati sve potrebne graevinske radove zaugradnju.

  kom. 1,00

  2.18. Dobava, ugradnja i spajanje ugradne sabirniceza izjednaivanje potencijala (SIP), komplet sakutijom, stezaljkama i originalnim poklopcem.U stavku uraunati sve potrebne graevinskeradove za ugradnju.

  kom. 1,00

  45

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.19. Izvedba izjednaivanja potencijala svihdostupnih i stranih vodljivih dijelovapovezivanjem na PE sabirnicu u razvodnomormaru ili SZU prethodno poloenim vodiemH07V-K 6-16mm2. U stavku ukljuiti spajanjena oba kraja vodia i spojni pribor.

  kom. 20,00

  2.20. Dobava, ugradnja i spajanje zidnognadgradnog razvodnog ormara utinica,tlocrtne oznake RU-x, izraenog od PVC-a.Razvodni ormar mora biti u min. zatiti IP65IK07, kapaciteta min. 18 DIN modula od18mm te 4 utinice, kao tip Kaedra"SCHNEIDER" ili slino, s ugraenom opremomkako slijedi:

  instalacijski prekida nazivne struje C16A/3pkao tip iC60N ili slino - 1 kom instalacijski prekida nazivne struje C16A/1pkao tip iC60N ili slino - 3 kom

  industrijska (IEC 309) utinica sa blokirnom sklopkom, 16A/400V/3P+N+PE, IP65 - 1 kom

  industrijska (IEC 309) utinica sa blokirnom sklopkom, 16A/230V/2P+N, IP65 - 3 kom

  L1,L2 i L3 izolirane igliaste tropolne sabirnice, N i PE sabirnice, potporni izolatori, redne stezaljke, vodii za oienje, spojni materijal, oznake, natpisne ploice, vijani i spojni pribor, nosai opreme, pokrivne ploe te ostali sitni materijal.

  kompl. 2,00

  2.21. Dobava, ugradnja i spajanje suila za kosu(fenomata) max. 2,0kW, kao tip "VORTICE" ilislino.

  kom. 1,00

  2.22. Dobava i ugradnja negorivih rebrastih PVC cijevi u sputenom stropu: PVC 20mm

  m' 60,00

  46

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.23. Dobava i ugradnja negorivih rebrastih PVC cijevi podbukno u zidu/podu/stropu. U stavku uraunati izradu utora za polaganje u ciglenom ili gipskartonskom zidu te djelomino zatvaranje utora nakon polaganja elektriarskim gipsom. PVC 25mm

  m' 200,00

  2.24. Sitni instalacijski materijal i pribor popudstezaljki, uvodnica, stopica i slino.

  kompl. 1,00

  2. ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO:

  47

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  3.

  3.1. Dobava, ugradnja i spajanje zidnog 19''komunikacijskog razdjelnika dimenzija600x400mm (xD), kapaciteta min. 9U.Razdjelnik mora biti opremljen vratima odkaljenog stakla, zatiti IP30, nosaima za 19''opremu, tipskom bravicom te potpunooienim internim uzemljenjem. U razdjelnik seugrauje oprema prema specifikaciji:

  19'' oklopljeni prespojni panel 24xRJ45 Cat. 6 - 1 kom 19'' ISDN panel 24xRJ45 - 1 kom

  19'' optiki razdjelnik za 8 SM niti, opremljen LC duplex spojnicama, pigtailovima te kazetama za slaganje niti - 1 kom 19'' napojna letva 6x230V sa SPD zatitom - 1 kom 19'' fiksna polica - 1 kom originalni prespojni kabel F/FTP Cat.6 RJ45-RJ45, l=1m - 20 kom originalni prespojni optiki duplex LC kabel , l=2m - 2 kom oznake za portove i kabele, kavezne matice i vijci za montau opreme te ostali sitni instalacijski materijal.

  kompl. 1,00

  3.2. Dobava i polaganje kabela F/FTP Cat. 6, 4 x 2 x AWG23. Kabeli se polau nadbukno u prethodno poloenim perforiranim (PK) kanalima ili PNT cijevima i tek manjim dijelom u pregradnim zidovima podbukno u PVC cijevima.

  m' 450,00

  3.3. Spajanje (nabacivanje) parinih F/FTP kabela na oba kraja instalacije - na prespojnom panelu i prikljunicama, komplet sa svim sitnim prateim radovima. Obraun po komadu, jednostrano.

  kom. 40,00

  3.4. Spajanje (varenje) niti optikog SM kabela na pigtailove u komunikacijskom ormaru, komplet sa svim prateim radovima i materijalom. Obraun po komadu, jednostrano.

  kom. 16,00

  ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE

  48

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  3.5. Dobava i ugradnja PNT cijevi, komplet samontanim priborom i svim originalnimfazonskim komadima. PNT 19-22mm

  m' 30,00

  3.6. Dobava i ugradnja perforiranih kabelskihkanala (PK), komplet sa montanim priborom,nosaima, poklopcima i svim originalnimfazonskim komadima: PK 50/35mm m' 30,00

  3.7. Dobava i ugradnja negorivih rebrastih PVC cijevi u sputenom stropu: PVC 20mm

  m' 60,00

  3.8. Dobava i ugradnja negorivih rebrastih PVC cijevi podbukno u zidu/podu/stropu. U stavku uraunati izradu utora za polaganje u ciglenom ili gipskartonskom zidu te djelomino zatvaranje utora nakon polaganja elektriarskim gipsom. PVC 20mm

  m' 100,00

  3.9. Dobava, ugradnja i spajanje utinica, sklopki iostale opreme za ugradnju u parapetnikabelski kanal "klik" sistemom, premaspecifikaciji: oklopljena prikljunica RJ45 Cat. 6 kom. 14,00

  3.10. Dobava, ugradnja i spajanje komunikacijskihprikljunica podbukne izvedbe, komplet saugradnom kutijom, nosaem, modulimaopreme te zavrnom maskom, prema donjojspecifikaciji. U stavku uraunati izradu otvoraza ugradnju u ciglenom ili gipskartonskom tesanaciju otvora nakon ugradnje elektriarskimgipsom.

  oklopljena prikljunica RJ45 Cat. 6 kom. 1,00 dvostruka oklopljena prikljunica 2xRJ45 Cat.6

  kom. 2,00

  3.11. Dobava materijala te oznaavanje portova ikomunikacijskih prikljunica trajno itljivimoznakama prema nacrtnoj dokumentaciji.

  kompl. 1,00

  49

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  3.12. Dobava i ugradnja PVC nadbukneinstalacijske kutije u atiti min. IP44,opremljene brtvenim uvodnicama.

  kom. 10,00

  3.13. Sitni instalacijski materijal i pribor popudstezaljki, uvodnica, stopica i slino.

  kompl. 1,00

  3. ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE UKUPNO:

  50

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  4.

  4.1. Dobava, polaganje i spajanje kabela premadonjoj specifikaciji. Kabeli su poloeninadbukno u prethodno poloenimperforiranim (PK) kanalima ili PNT cijevima itek manjim dijelom u pregradnim zidovimapodbukno u PVC cijevima: FG70R 56mm2 m' 90,00 NYM 31,5mm2 m' 100,00 NYM 32,5mm2 m' 20,00 LIYCY 40,75mm2 m' 60,00 H07V-K 1x6mm2 (zel.ut.) m' 30,00

  4.2. Dobava i ugradnja PNT cijevi, komplet samontanim priborom i svim originalnimfazonskim komadima. PNT 19-22mm

  m' 30,00

  4.3. Dobava i ugradnja perforiranih kabelskihkanala (PK), komplet sa montanim priborom,nosaima, poklopcima i svim originalnimfazonskim komadima: PK 50/35mm m' 20,00

  4.4. Dobava i ugradnja PVC nadbukneinstalacijske kutije u atiti min. IP44,opremljene brtvenim uvodnicama i stezaljkamaza kabele presjeka do 4mm2.

  kom. 5,00

  4.5. Izvedba izjednaivanja potencijala svihdostupnih i stranih vodljivih dijelovapovezivanjem na PE sabirnicu u razvodnomormaru ili SZU prethodno poloenim vodiemH07V-K 6-16mm2. U stavku ukljuiti spajanjena oba kraja vodia i spojni pribor.

  kom. 6,00

  4.6. Dobava i ugradnja negorivih rebrastih PVC cijevi u sputenom stropu: PVC 25mm

  m' 35,00

  ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE

  51

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  4.7. Dobava i ugradnja negorivih rebrastih PVC cijevi podbukno u zidu/podu/stropu. U stavku uraunati izradu utora za polaganje u ciglenom ili gipskartonskom zidu te djelomino zatvaranje utora nakon polaganja elektriarskim gipsom. PVC 25mm

  m' 40,00

  4.8. Spajanje strojarske opreme na napajanje, komplet sa sitnim instalacijskim priborom. Obraun po komadu opreme.

  kom. 10,00

  4.9. Sitni instalacijski materijal i pribor popudstezaljki, uvodnica, stopica i slino.

  kompl. 1,00

  4. ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO:

  52

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  5. SUSTAV ZATITE OD MUNJE (LPS)

  5.1. Dobava i polaganje INOX trake 30x3,5mmV2A, kao tip "EIT" ili slino u betonski temeljgraevine. Traka se polae na dubinu 10cmiznad dna temelja, sjekomice. Sve spojeve iodcjepe izvesti tipskim krinim INOXspojnicama i obliti bitumenskim premazom.

  m' 60,00

  5.2. Izrada odvojka sa uzemljivaa u temelju, prosjene duine l=2,5m INOX trakom 30x3,5mm V2A pomou krine INOX spojnice. Spoj obliti bitumenom.

  kom. 18,00

  5.3. Dobava i ugradnja krinih INOX V2A spojnica za traku. Spojeve obliti bitumenom.

  kom. 8,00

  5.4. Izvedba uzemljenja dostupnih i stranih vodljivih masa povezivanjem na traku uzemljivaa. Spoj izvesti vijano, tipskom spojnicom ili varenjem, komplet sa svim potrebnim materijalom.

  kom. 18,00

  5.5. Dobava i polaganje glavnih odvoda LPS-a izraenih od INOX ice 8mm V2M na dionici od mjernih spojeva do krova (prihvatnih vodova). U stavku uraunati i tipske INOX zidne nosae. Duina odvoda iznosi prosjeno 6m.

  kom. 5,00

  5.6. Polaganje glavnih odvoda LPS-a izraenih od INOX trake P30x3,5mm na dionici od mjernih spojeva do poda (zemljospoj). U stavku uraunati i tipske INOX zidne nosae za zid. Duina odvoda iznosi procjeno 2,5m.

  kom. 5,00

  5.7. Dobava i ugradnja tipske vertikalne zatite glavnih odvoda LPS-a na dionici od poda do mjernog spoja. U stavku uraunati montani pribor za ugradnju.

  kom. 5,00

  53

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  5.8. Dobava i ugradnja rastavne INOX V2M spojnice - mjernog spoja na proelju graevine.

  kom. 5,00

  5.9. Dobava i polaganje krovnog sustava hvataljki - INOX ice 8mm komplet sa tipskim krovnim INOX nosaima prema tipu krovnog pokrova (trapezni lim). Spojeve izvesti tipskim INOX spojnicama. INOX ica 8mm m' 85,00 tipski krovni INOX nosa za INOX icu kom. 170,00 tipska krina INOX spojnica "ica-ica" kom. 15,00

  5.10. Dobava i ugradnja lovee palice (tapne hvataljke) izraene iz aluminija 16mm, visine min. h=1,5m, komplet sa betonskim postoljem i ahurom M16 za montau hvataljke, kao tip "EIT" ili slino.

  kom. 1,00

  5.11. Dobava i ugradnja armaturnih INOX spojnica V2A u betonskim temeljima za povezivanje uzemljivake trake i armaturnog eljeza.

  kom. 30,00

  5.12. Izvedba spoja verikalnog oluka na izvod sa uzemljivaa pomou tipske INOX obujmice za oluk.

  kom. 6,00

  5.13. Dobava materijala i izvedba spoja horizontalnih oluka na glavne odvode sustava LPS-a pomou tipske INOX spojnice.

  kom. 10,00

  5. SUSTAV ZATITE OD MUNJE (LPS) UKUPNO:

  54

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  6.

  6.1. Ispitivanje instalacije jake struje u skladu sanormom HRN HD 60364-6 ili jednakovrijednoukljuujui ispitivanje zatite u sluaju kvara,otpora izolacije, uzemljenja i rasvjetljenosti, teizdavanje zapisnika o ispitivanju.

  kom. 1,00

  6.2. Ispitivanje uzemljenja i sustava zatite od djelovanja munje sukladno Tehnikom propisu za sustave zatite od djelovanja munje na graevinama (NN 87/08).

  kom. 1,00

  6.3. Vizualni pregled i ispitivanje instalacije strukturnog kabliranja za razred kabliranja "E", ukljuujui verificiranje i certifikaciju sustava, uporabom ispitnih postupaka, ureaja i priborama sukladnih EN 61935-1 ili jednakovrijedno, a sve u skladu sa lankom 119 i 120 "Pravilnika o tehnikim uvijetima za elektroniku komunikacijsku mreu poslovnih i stambenih zgrada" (NN 155/09). Za provedeno ispitivanje ispitiva mora isporuiti "Izvjee o provedenom ispitivanju" sukladno lanku 118 navedenog pravilnika.

  kom. 1,00

  6.4. Projekt izvedenog stanja (projekt sa svimucrtanim izmjenama i dopunama sukladnostvarno izvedenom stanju ukljuujui i razvodizvan zgrade) izraen u 3 primjerka, te izrada ipredaja dokumentacije programske opreme upapirnatom i elektronskom obliku (3 kompletaprimjeraka).

  kom. 1,00

  6.

  ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIKA DOKUMENTACIJA UKUPNO:

  55

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  REKAPITULACIJA

  A. ZGRADA

  1. GLAVNI RAZVODNI ORMAR

  5. SUSTAV ZATITE OD MUNJE (LPS)

  A. ZGRADA UKUPNO

  6. ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  2. ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

  3. ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE

  4. ELEKTROINSTALACIJA UZ STROJARSKE INSTALACIJE

  56

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  B. VANJSKE INSTALACIJE

  1. GLAVNI RAZVOD

  1.1. Dobava, polaganje i obostrano spajanjetelekomunikacijskog bakrenog kabela TK59 xDSL20x2x0,6 u prethodno poloene PK i PVC kanale,PVC cijevi i kabelsku kanalizaciju, na dionici od KRPormara do KRG-SB ormara. U stavku uraunati sitniinstalacijski materijal.

  m' 105,00

  1.2. Dobava, polaganje i obostrano spajanjetelekomunikacijskog svjetlovodnog jednomodnogkabela 9/125m, sa 8 niti, punog spektra valnihduljina, sa nemetalnom zatitom, u prethodnopoloene PK i PVC kanale, PVC cijevi i kabelskukanalizaciju, na dionici od KRP ormara do KRG-SBormara. U stavku uraunati sitni instalacijskimaterijal.kabel 12xSM 9/125 m' 115,00uvlaenje m' 115,00vjealice za kabel kom 2,00

  1.3. Dobava i polaganje uzemljivaa - INOX trake30x3,5mm V2A u prethodno pripremljen zemljanirov u vanjskom razvodu. U stavku uraunati i INOXspojnice (3 kom) te spajanje uzemljivaa na izvodiz temelja na obje strane.

  m' 75,00

  1.4. Dobava i polaganje dvoslojne korugirane PVC cijevi110mm u prethodno pripremljen zemljani rov.Cijevi se polau u konfiguraciji 2xPVC 110mm ducijele trase polaganja. korugirana cijev 110mm m' 130,00

  1.5. Dobava i polaganje glatke PEHD cijevi 50mm zaradni tlak od 10 bara, u prethodno pripremljenzemljani rov. Cijevi se polau u konfiguraciji3xPEHD 50mm du cijele trase polaganja.

  cijev PEHD 50mm m' 195,00

  1.6. Dobava materijala i izrada odvojka sa uzemljivaau rovu za uzemljenje postojee metalne ograde. Ustavku uraunati INOX traku (4m), INOX spojnicu(1kom) i privrsni vijani pribor za spajanje trakena ogradu.

  kom. 3,00

  1. GLAVNI RAZVOD UKUPNO:

  57

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2. GRAEVINSKI RADOVI

  2.1. Trasiranje rova - obiljeavanje trasa polaganjakabela i kabelskih zdenaca. Trasa je voena na tlu.

  m' 50,00

  2.2. Koordinacija sa tehnikom slubom Investitora -obiljeavanje trasa postojeih instalacija u podrujuzahvata graevinskih radova. Postojee instalacijeobiljeava tehnika sluba Investitora.

  kompl. 1,00

  2.3. Paljivi strojni iskop kabelskog rova za polaganjekabela i cijevi elektroinstalacija (NN,EKI), bezobzira na kategoriju terena, s planiranjem dnakanala, dimezija 80100cm s pravilnim zasijecimabonih strana. Materijal iz iskopa odlagati na stranumin. 1m od ivice rova.

  m3 40,00

  2.4. Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelskikanal u slojevima 10cm ispod i 10 cm iznad cijevi slaganim nabijanjem.

  m3 12,00

  2.5. Zatrpavanje kabelskog kanala probranimmaterijalom iz iskopa, sa strojnim nabijanjem iispitivanjem zbijenosti. Zatrpavanje se vri uslojevima zbog postavljanja uzemljivaa i trakeupozorenja.

  m3 30,00

  2.6. Plastina upozoravajua traka "POZOR-ENERGETSKI KABEL" poloena iznad napojnogkabela.

  m' 50,00

  2.7. Plastina upozoravajua traka "POZOR-TK KABEL"poloena iznad napojnog kabela.

  m' 50,00

  2.8. Rezanje asfalta frezanjem po trasi rova, komplet sasvim pripremama i radovima.

  m' 100,00

  2.9. Odvoz vika graevinskog materijala na ovlatenideponij na udaljenosti cca. do 10km.

  m3 15,00

  58

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  2.10. Dobava materijala izrada kabelskog zdenca EKmree, unutranjih dimenzija 50x50x80cm (xDxV).Zdenac se izrauje od armiranog betona i zatvaralijevano-eljeznim poklopcem nosivosti 125kN. Ustavku uraunati iskop jame, centriranje zdenca,odvoz vika materijala i izradu uvoda cijevi uzdenac.

  kompl. 5,00

  2.11. Dobava materijala izrada kabelskog zdencaenergetske mree, unutranjih dimenzija60x60x90cm (xDxV). Zdenac se izrauje odarmiranog betona i zatvara lijevano-eljeznimpoklopcem nosivosti 125kN. U stavku uraunatiiskop jame, centriranje zdenca, odvoz vikamaterijala i izradu uvoda cijevi u zdenac.

  kompl. 5,00

  2.12. Dobava i polaganje PVC korugiranih cijevi u zidove,podove i rov. Cijevi se polau podbukno uitemane kanale ili direktno prije betoniranja, sveprema specifikaciji:

  PVC 110mm m' 25,00 PVC 50mm m' 25,00 PVC 32mm m' 20,00

  2.13. Sitni instalacijski materijal i pribor poput stezaljki,uvodnica, stopica i slino.

  kompl. 1,00

  2. GRAEVINSKI RADOVI UKUPNO:

  59

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  3.

  3.1. Kalibracija PEHD cijevi EK kabelske kanalizacije.

  m' 195,00

  3.2. Geodetski snimak vanjskih instalacija u formatu pogodnom za unos u katastar vodova.

  kom. 1,00

  3.

  ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIKA DOKUMENTACIJA UKUPNO:

  60

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  REKAPITULACIJA:

  B. VANJSKE INSTALACIJE

  B.

  1. GLAVNI RAZVOD

  3. ISPITIVANJE INSTALACIJE I TEHNIKA DOKUMENTACIJA

  VANJSKE INSTALACIJE UKUPNO

  2. GRAEVINSKI RADOVI

  61

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 2. Elektrotehniki projekt

  Broj stavke

  OpisJedinica

  mjereKoliina

  Jedinina cijena

  Ukupno(kn)

  REKAPITULACIJA:

  2. ELEKTROTEHNIKI PROJEKT

  A. ZGRADA

  B. VANJSKE INSTALACIJE

  2. ELEKTROTEHNIKI PROJEKT UKUPNO

  62

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  3. PROJEKT HIDROINSTALACIJA

  63

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  1. VANJSKE INSTALACIJE

  A1/

  Napomena: na dijelu trase na kojem cijevivodovoda i cijevi kanalizacije idu u istom rovu,pripremni, prethidni i zavrni radovi, te zemljani ,betonski, asfalterski i ostali radovi obraunati suzajedno.

  1. Obnova iskolenja trase vodovoda i kanalizacije soznaavanjem i osiguranjem trase prije poetkazemljanih radova. Stavka ukljuuje sve neophodneterenske i uredske radove za kompletnu izvedbu.

  Obraun po m.

  m' 73 a' kn

  2. Kompletna provedba prometne signalizacije zaponueno vrijeme trajanja radova i zatite gradilitas jedne strane i prometa s druge strane za vrijemeizvoenja radova, a u skladu s Prometnim rjeenjem.

  Signalizaciju postaviti i sprovoditi prema uputamanadlene prometne slube i prometnom rjeenju.Ukljuena je dobava, doprema i postava svihpotrebnih prometnih znakova, semafora i dr., tenjihovo uklanjanje i premjetanje na novu lokacijugradilita. Po zavretku svih radova potrebno jeprometnu signalizaciju zateenog stanja vratiti ufunkciju.Sve provoditi prema Prometnom rjeenju za vrijemeizvoenja radova. Izvoa je duan napravitiprometno rjeenje od ovlatene osobe prije poetkaradova.Ukljuena je dobava i postava svih potrebnihprometnih znakova, semafora i dr.

  komplet 1 a' kn

  3. Runi iskop probnog poprenog rova prije poetkazemljanih radova radi utvrivanja poloaja i dubinapostojeeg vodovoda na koje se spajamo, te svihpostojeih instalacija s kojima se kriamo ili idemoparalelno s projektiranim cjevovodom, bez obzira nakategoriju terena. Probni rov predvia se izvestipopreno duine 1,5 m, irine 0,80m, dubine 1,5m. Ucijenu stavke uraunato i zatrpavanje istog.

  Obraun po m.

  kom 2 a kn

  PRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRNI RADOVI

  64

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  4. Postava zatitne ograde s obje strane , du itavetrase kanala. Zatitna ograda mora biti u svemu uskladu sa svim vaeim pravilnicima i propisima.

  Obraun po m' izvedene ograde.m' 156,00 a kn

  5. Prije poetka zemljanih radova utvrditi dubine ipozicije svih podzemnih instalacija du itave trasena terenu. Tijekom izvoenja radova pratiti da nedoe do njihovog oteenja.Obraun po m' trase.m' 73,00 a kn

  6. Nabava materijala i izrada mostia za prijelaz prekoiskopanog rova za vrijeme izvoenja radova. Obraunpo komadu gotovog mostiaMosti za pjeake irine 0,8m

  kom 2 a knMosti za osobna vozila irine 2,5m

  kom 2 a kn

  7. Izrada fotodokumentacije karakteristinih detaljaprije poetka radova na trasi i detalja koji serue/obnavljaju prilikom izvoenja radova ilispecifinih detalja izvedbe na samom vodovodu.Potrebno je izraditi minimalno 36 komada fotografijamjeseno u boji veliine 3R (89127mm) omjesenom napredovanju radova, s datumom inaslovom na poleini za cijelo vrijeme gradnje. Ucijenu je ukljuena izrada kompleta fotografija, teuvezivanje fotografija u album koji se mjesenopredaje investitoru.Obraun komplet.

  komplet 1 a kn

  8. Skidanje postojeih rubnjaka.U cijenu je ukljuen sav potreban radi i materijal.Obraun po m' skinutog rubnjaka.m' 3,00 a kn

  A1/ knPRIPREMNI, PRETHODNI I ZAVRNI RADOVI UKUPNO

  65

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  A2/

  1. Strojno zasjecanje asfaltnog i betonskog zastorapomou krune pile na prometnici du traseprojektiranog cjevovoda, te za ogranke za hidrante.Planira se da e se ulica prvo zasijei samo zapredvienu irinu rova koji je potrebno iskopati zapolaganje cjevovoda.

  Jedinina cijena stavke ukljuuje sav potreban rad,materijal i pomona sredstva za izvedbu opisanograda.

  Obraun po m' zasjenog asfalta.m' 42 a' kn

  2. Razbijanje i skidanje asfaltnog i betonskog zastorana prometnici du trase projektiranih cjevovoda.Stavka ukljuuje i razbijanje zastora nakonponovnog zasjecanja prije asfaltiranja. Asfalt se skidau irini od 210cm.Jedinina cijena stavke ukljuuje sav potreban rad,materijal i pomona sredstva za izvedbu opisanograda, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovarmaterijala na deponiju.

  Obraun po m2.m2 85 a' kn

  3. Strojno runi iskop rova, s planiranjem rova, zapolaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi u terenubez obzira na kategoriju. Dubina, irina i pokosstrana iskopa rova su dani u nacrtima uzdunogpresjeka i detalja rova. Stranice iskopa zasijecatiokomito. Dno kanala isplanirati s tonou od 3 cm.Sveukupan materijal odmah ukrcati u kamione iodvoziti na privremenu deponiju. U stavci suuraunata proirenja i produbljenja rova za okna.Potrebno je predvidjeti i razupiranje rova za sluajzatite rova od mogueg uruavanja. Strojni iskopobaviti uz pomo pneumatskog alata, a iznimnoruno u blizini postojeih podzemnih instalacija. Svetrokove zbog eventualnog oteenja nastalih uslijedneprimijenjene zatite i nestrunog rada, snositi eizvoditelj radova.

  Stavka ukljuuje i strojno zbijanje dna rovaprojektiranog kanala do potrebne zbijenosti od10MN/m2, te ienje rova od obruenog materijala u svim fazama radova. Obraun e se izvriti uidealnom profilu (prema iskazu masa) bezpriznavanja prekomjerno izvedenih koliina iskopa.

  Jedininom cijenom obuhvaen je sav potreban rad imaterijal.Obraun po m iskopanog materijala u sraslomstanju.

  ZEMLJANI RADOVI

  66

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  Koliina iskopa iz iskaza masa + iskop za sidreneblokove + proirenja za okna+ iskop za hidrante

  Iz iskaza mase: 118+(4x4,0)

  m3 150 a' kn

  4. Dobava, doprema i polaganje u rov sitnog pijeska,veliine frakcije 0-8mm za izradu posteljice ispodinstalacija. Veliina zrna najvie 8,0mm. Pjeanuposteljicu nasuti u dno rova debljine 10 cm. Prilikomizrade treba se pridravati pada iz uzdunog profila,tako da cijev po cijeloj duini lei na podlozi, tonoprema projektiranoj visini i nagibu. Zbijanje posteljiceizvodi se paljivo lakim strojem(abom). Jedininacijena stavke ukljuuje sav potreban rad i materijal itransporte za izvedbu opisanog rada. Zbijanje temeljnog tla u mijeanim mat. treba izvriti tako dase postigne stupanj zbijenosti u odnosu nastandardni Proctorov postupak Sz = 100 % odmaksimalne zbijenosti, odnosno modul stiljivosti Ms20 N/mm2, ovisno o visini projektiranog nasipa.

  Obraun po m ugraenog pijeska u zbijenom stanju.

  m 9 a' kn

  5. Dobava, doprema i polaganje u rov pijeska, veliinefrakcije 0-8mm, kao zamjenskog materijala zazatrpavanje cijevi i to 30cm bono i iznad tjemenacijevi. Zatrpavanje izvesti uz podbijanje leaja inabijanje. Na mjestima spojeva, nasipavanje izvestinakon tlane probe.

  Obraun po m ugraenog materijala u zbijenomstanju.

  m 30 a' kn

  6. Dobava, doprema i ugradba tucanika frakcije 0-32mm, u sloju debljine 15cm, u dno zasunskih okana.Jedinina cijena stavke ukljuuje sav potreban rad imaterijal , pomona sredstva i transporte za izvedbustavke.

  Obraun po m ugraenog materijala u zbijenomstanju.

  m 0,1 a' kn

  67

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  7. Zatrpavanje rova u zelenoj povrini materijalom iziskopa. Iskopani materijal probrati na nain daugraeni materijal kamenog sadraja ne prelazipojedinano veliinu od 10 cm u promjeru.Zatrpavanje izvesti sa zbijanjem materijala uslojevima od 30 cm (runo ili malom "abom").Cijenom stavke obuhvaeni su svi potrebni radovi,pomona sredstva i transporti za kompletnu izvedbustavke.Obraun po m u sraslom stanju.Jedinina cijena stavke ukljuuje sav potreban rad imaterijal, pomona sredstva i transporte za izvedbustavke.Obraun po m ugraenog materijala u zbijenomstanju.

  m 16 a' kn

  8. Strojno zarezivanje asfaltnog zastora bez obzira nadebljinu sloja, prije ponovnog asfaltiranja.

  Vezu izmeu nove i stare konstrukcije kolnika trebaizvesti u otrom rubu, kratko i ravno. Jedinina cijenastavke ukljuuje sav potreban rad, materijal,pomona sredstva i transporte za izvedbu stavke.

  Obraun po m' zarezanog asfalta.m' 76 a' kn

  9. Utovar, odvoz i istovar vika iskopanog materijala,ukljuivo i materijal iz cestovnog zastora na stalnudeponiju. Investitor nije u obvezi osigurati deponiju.Jedininom cijenom obuhvaeno je grubo i finoplaniranje deponije.

  Obraun po m prevezenog materijala, bez obzira nakategoriju. Koeficijent rastresitosti ukljuiti ujedininu cijenu.m 134 a' kn

  10. Dobava, doprema i postavljanje pocinane trakedimenzija pop. Presjeka 2,5x40mm kao znakupozorenja za vodovodnu cijev. Traka se provodi uokna (min. Duina 20cm), gdje ostaje slobodna ipovijena prema dolje. Pocinana traka postavlja se30cm iznad tjemena cijevi.

  Obraun po m'.m' 63 a' kn

  68

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  11. Dobava, doprema i postavljanje PVC signalne trake(VODOVOD). PVC traka postavlja se ispodtampona. Obraun po m postavljene trake.

  VODOVOD

  m' 63 a' kn

  KANALIZACIJA

  m' 73 a' kn

  A2/ knZEMLJANI RADOVI UKUPNO

  69

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  A3/

  1. Izrada betonskog okna svjetlih dim. 60x60 cm,dubine 90 cm iz C16/20 sa stijenkama debljine 20 cmza postavu ventila. Unutranjost okna obukati (pric,gruba, fina buka). Oplata je dvostrana. U svjeu betonsku masu ugraditi odmah okvirlijevano eljeznih poklopaca. Visinski poloaj poklopcauskladiti s kotom gotovog poda.U cijenu je uraunat sav potreban rad i materijal, kaoi potrebna oplata, armatura

  Obraun po komadu izvedenog okna.

  okno sv. tlocrtnih dim 60x60, h=90cm

  kom 1 a' kn

  2. Doprema i ugradnja lijevano eljeznog kanalskogpoklopca sa deponija gradilita, vel. 600x600 mm,ukljuivo i okvir, nosivosti 400kN. U cijenu stavkeuraunat sav potreban rad i materijal.Obraun po komadu ugraenog poklopca dimenzija600x600mm. Jedinina cijena stavke ukljuuje savpotreban rad i materijal, pomona sredstva itransporte za izvedbu stavke.kom 1 a' kn

  3. Kompletna izvedba revizionog okana temeljnekanalizacije odvodnje sanitarne otpadne vode. Stavkaukljuuje izradu oplate, betoniranje zidova i dna oknau C25/30. Debljina stjenki je 20cm. U dnu oknaizvesti kinetu u smjeru toka vode. U stjenkama oknaostaviti otvore za ulaz cijevi u okno. Izvedbaarmiranobetonske ploe okna. Plou izvesti od C20/25, debljine 15cm. U svjeu betonsku masuugraditi odmah okvir poklopca. Visinski poloaj ploeuskladiti s okolnim terenom, kako bi poklopac bio urazini okolnog terena. Unutranjost okna obukaticem. mortom (pric, gruba, fina ukupne debljine 2-3cm - zavrni sloj zagladiti do crnog sjaja). Kota dnaokna date su nacrtnoj dokumentaciji. Ugradnjatipskih lijevano eljeznih penjalica na zidove okna, navertikalnom razmaku od 30cm.

  revizijska okna60x60, h=100cmObraun po komplet izvedenoj stavci.

  komplet 3 a' kn

  BETONSKI RADOVI

  70

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  4. Oblaganje cijevi betonom. Beton se postavlja 10cmispod donje kote cijevi i 15 cm iznad tjemena cijevi.U beton ugraditi armaturu (sve prema detalju).

  Obraun po m.m 15 a' kn

  5. Izrada sloja cementne stabilizacije dimenzije 20cm dosloja asfaltnog zastora (sve prema detalju). Ukljuivaje dobava materijala, te prijenos do mjesta ugradnje.

  Obraun po m.

  m 33 a' kn

  6. Ponovna ugradnja betonskih rubnjaka na temelju odbetona C 16/20. Rubnjaci se polau u neovrslibeton.m 3 a' kn

  A3/ knBETONSKI RADOVI UKUPNO

  71

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  A4/

  1. Izrada asfaltnog zastora u jednom sloju debljine6,0cm od BNHS 16. Asfaltni sloj se nanosi naprethodno zbijenu tamponsku podlogu.Asfaltira se cijela irina ceste. Na mjestu spoja sapostojeim cjevovodom asfaltira se u irini rova od1.30cm. Prije asfaltiranja rubnog asfaltnog zastoratreba oistiti i stari sloj premazati bitumenskomemulzijom da bi se osigurala veza sa starim zastoromi izbjeglo kasnije otvaranje spojeva.

  Ukljuiva je dobava materijala, te prijenos do mjestaugradnje.

  Obraun po m2 asfaltirane povrine.m2 85 a' kn

  A4/ kn

  ASFALTERSKI RADOVI

  ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO

  72

 • Stacionar prijema i distribucije vodomjera - Kukuljanovo 3. Projekt hidroinstalacija

  A5/

  1. Dobava i montaa pocinanih cijevi za sanitarnuhladnu vodu sa svim pripadajuim spojnimelementima i potonim materijalom za spajanje iprivrenje instalacije (obujmice, konzole i slino).Stavkom je obuhvaeno izoliranje cjevovodadekorodal trakom.Navedeni su unutarnji promjeri cijevi.

  Obraun po m' cjevovoda.F 20

  m' 80 a' kn

  2. Dobava i ugradnja ventila sa svim sitnijimmaterijalom potrebnim za montau. Ventil sepostavlja unutar novog okna a sve prema n