50
1 PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim pravilnikom ureĊuju se uslovi, kriterijumi i merila za zakljuĉivanje ugovora o pruţanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima (u daljem tekstu: ugovor), izmeĊu Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje, odnosno filijale i zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga) i za utvrĊivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu. Član 2 Ugovorima koji se zakljuĉuju na osnovu ovog pravilnika obezbeĊuje se zdravstvena zaštita osiguranim licima Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republiĉki fond) i osiguranim licima Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond vojnih osiguranika) u skladu i na naĉin koji je utvrĊen ugovorom koji je zakljuĉen izmeĊu Republiĉkog fonda i Fonda vojnih osiguranika. Član 3 Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu, za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, utvrĊen je Finansijskim planom Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2011. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan). Raspored sredstava iz stava 1. ovog ĉlana, u obliku planirane naknade za rad davalaca zdravstvenih usluga, utvrĊuje se predraĉunima sredstava za 2011. godinu, a deo sredstava obezbeĊuje se za pruţanje odreĊene vrste zdravstvenih usluga u skladu sa ovim pravilnikom. Predraĉun sredstava za 2011. godinu (Prilog 1.), Predraĉun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju za 2011. godinu (Prilog 2.), Predraĉun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2011. godinu (Prilog 3.) i Predraĉun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2011. godinu (Prilog 4.) odštampani su uz ovaj pravilnik i ĉine njegov sastavni deo. II USLOVI ZA ZAKLJUĈIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA Član 4

O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

1

PRAVILNIK

O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA

ZDRAVSTVENIH USLUGA I ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2011. GODINU

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom ureĊuju se uslovi, kriterijumi i merila za zakljuĉivanje ugovora o pruţanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima (u daljem tekstu: ugovor), izmeĊu Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje, odnosno filijale i zdravstvenih ustanova, privatne prakse i drugih pravnih lica (u daljem tekstu: davalac zdravstvenih usluga) i za utvrĊivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu.

Član 2

Ugovorima koji se zakljuĉuju na osnovu ovog pravilnika obezbeĊuje se zdravstvena zaštita osiguranim licima Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republiĉki fond) i osiguranim licima Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (u daljem tekstu: Fond vojnih osiguranika) u skladu i na naĉin koji je utvrĊen ugovorom koji je zakljuĉen izmeĊu Republiĉkog fonda i Fonda vojnih osiguranika.

Član 3

Iznos planiranih sredstava za zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu, za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, utvrĊen je Finansijskim planom Republiĉkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2011. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan).

Raspored sredstava iz stava 1. ovog ĉlana, u obliku planirane naknade za rad davalaca zdravstvenih usluga, utvrĊuje se predraĉunima sredstava za 2011. godinu, a deo sredstava obezbeĊuje se za pruţanje odreĊene vrste zdravstvenih usluga u skladu sa ovim pravilnikom.

Predraĉun sredstava za 2011. godinu (Prilog 1.), Predraĉun sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju za 2011. godinu (Prilog 2.), Predraĉun sredstava institutima/zavodima za javno zdravlje za 2011. godinu (Prilog 3.) i Predraĉun sredstava ustanovama socijalne zaštite za 2011. godinu (Prilog 4.) odštampani su uz ovaj pravilnik i ĉine njegov sastavni deo.

II USLOVI ZA ZAKLJUĈIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA

Član 4

Page 2: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

2

Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga ispunjava uslove za obavljanje zdravstvene delatnosti propisane zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita i propisima za sprovoĊenje tog zakona.

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da organizuje radno vreme koje zadovoljava potrebe osiguranih lica, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita.

Davalac zdravstvenih usluga nema pravo, u okviru radnog vremena koje je odreĊeno za pruţanje ugovorenih zdravstvenih usluga, da organizuje promocije lekova, preparata i terapijskog reţima iz proizvodnog programa farmaceutskih kompanija, kao i da organizuje druge vidove promocija poslova i usluga koji se ne obezbeĊuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 5

Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa davaocem zdravstvenih usluga je da davalac zdravstvenih usluga dostavi Republiĉkom fondu, odnosno filijali, ponudu u obliku plana rada za 2011. godinu.

Plan rada utvrĊuje se na osnovu kadrovskih i tehniĉkih kapaciteta (kadrovi, prostor i oprema) i broja osiguranih lica iz ĉlana 2. ovog pravilnika koji gravitiraju davaocu zdravstvenih usluga i sastavni je deo ugovora.

Vrsta i obim zdravstvenih usluga koji su iskazani u planu rada zasnivaju se na Planu zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu koji donosi Republiĉki fond.

Planirani obim zdravstvenih usluga, po pravilu, nije manji od obima izvršenih zdravstvenih usluga u prethodnoj godini.

Član 6

Davalac zdravstvenih usluga sa kojim je filijala zakljuĉila ugovor o pruţanju zdravstvene zaštite obezbeĊuje, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), potrebne lekove, medicinska sredstva, implantate i medicinsko-tehniĉka pomagala koja su utvrĊena kao pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

1. Uslovi za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže

Član 7

Plan rada zdravstvene ustanove iz Plana mreţe zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreţe) mora biti saĉinjen u skladu sa elementima iz Plana zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Plan zdravstvene zaštite) i ukupnom naknadom zdravstvenoj ustanovi utvrĊenom ovim pravilnikom, a posebno sa naknadom za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, ugradni materijal, materijal za dijalizu i lekove za bolesti krvi i krvotvornih organa.

Usaglašenost plana rada zdravstvene ustanove sa naknadom iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuje filijala.

Mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa Planom zdravstvene zaštite daje nadleţna zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja.

Page 3: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

3

Izuzetno, mišljenje o usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja sa Planom zdravstvene zaštite daje Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović-Batut" (u daljem tekstu: Institut "Batut").

Usaglašenost plana rada Instituta "Batut" sa naknadom utvrĊenom ovim pravilnikom, utvrĊuje Republiĉki fond.

Usaglašenost plana rada sa ukupnom naknadom utvrĊenom ovim pravilnikom Instituta za imunologiju i virusologiju "Torlak", Zavoda za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" i Zavoda za transfuziju krvi utvrĊuje filijala na ĉijem je podruĉju sedište zdravstvene ustanove.

Na osnovu utvrĊene usaglašenosti plana rada zdravstvene ustanove sa ukupnom naknadom utvrĊenom ovim pravilnikom, zakljuĉuje se ugovor izmeĊu Republiĉkog fonda, odnosno filijale i zdravstvene ustanove.

Član 8

Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovoĊenje kadrovskog plana, koji donosi ministar nadleţan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar), obraĉun i isplatu plata za ugovoreni broj radnika i za izvršenje plana rada koji je osnov za zakljuĉivanje ugovora.

U sluĉaju izmene broja i strukture ugovorenih radnika utvrĊenih kadrovskim planom, zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi podatke o promenama narednog dana od dana nastanka promene.

Filijala iz stava 2. ovog ĉlana, podatke u vezi sa promenama ugovorenih radnika aţurira u elektronskoj formi u najkraćem mogućem roku.

Član 9

Uslov za zakljuĉivanje ugovora sa zdravstvenom ustanovom je da zdravstvena ustanova, sa donošenjem plana rada, donese i program racionalizacije, koji obuhvata mere i postupke racionalnog raspolaganja i uštede ugovorenih sredstava po pojedinim namenama do nivoa optimalnih potreba.

Član 10

Zdravstvena ustanova moţe u cilju sprovoĊenja programa racionalizacije ovlastiti Republiĉki fond, shodno odredbama zakona kojim se ureĊuju javne nabavke, da u njeno ime i za njen raĉun sprovede postupak javne nabavke za:

1) citostatike sa Liste lekova (Lista C - lekovi sa posebnim reţimom izdavanja);

2) pegilovani interferon alfa i interferon beta;

3) ugradni materijal u vaskularnoj hirurgiji (graftovi i endovaskularni stent graftovi);

4) ugradni materijal u karidohirurgiji (valvule, ringovi, oksigenatori i stabilizatori);

5) ugradni materijal u kardiologiji (stentovi, balon kateteri, pejsmejkeri i defibrilatori);

Page 4: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

4

6) intraokularna soĉiva;

7) materijal za dijalizu;

8) materijal za peritoneumsku dijalizu;

9) setove za intraoperativno spašavanje krvi (autotransfuzioni setovi);

10) lekove za leĉenje hemofilije;

11) antituberkulotike prve linije;

12) epoetine;

13) implantate za kukove - prva faza restriktivnog postupka;

14) lekove koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji (Lista D - neregistrovani lekovi) - prva faza restriktivnog postupka;

15) osiguranje imovine i lica;

16) druga dobra koja nisu sadrţana u taĉ. 1)-15) ovog stava, u sluĉaju poremećaja u snabdevanju zdravstvenih ustanova.

Ukoliko zdravstvena ustanova ne ovlasti Republiĉki fond da u njeno ime i za njen raĉun, sprovede postupak javne nabavke, zdravstvena ustanova moţe utrošak dobara fakturisati Republiĉkom fondu po ceni koju je postigla u postupku javne nabavke i koja ne moţe biti viša od cene koju je Republiĉki fond postigao u sprovedenom postupku javne nabavke, u smislu stava 1. ovog ĉlana.

Član 11

Sastavni deo ugovora sa zdravstvenom ustanovom je Lista ĉekanja saĉinjena u skladu sa Objašnjenjem za praćenje kvaliteta rada u zdravstvenim ustanovama, broj 011-00-00018/04-03 od 7. aprila 2004. godine, koje je doneo ministar, a koju zdravstvena ustanova dostavlja filijali do prvog u mesecu za taj mesec.

Član 12

Republiĉki fond moţe da zakljuĉi poseban ugovor sa zdravstvenom ustanovom za izvoĊenje "pilot projekta" pod uslovima:

- da ministarstvo nadleţno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) prethodno da saglasnost zdravstvenoj ustanovi za izvoĊenje "pilot projekta" za tekuću godinu,

- da Ministarstvo da ocenu, mišljenje i ciljeve za sprovoĊenje "pilot projekta",

- da zdravstvena ustanova dostavi Ministarstvu i Republiĉkom fondu izveštaj o rezultatima sprovedenog "pilot projekta" iz prethodne godine, ukoliko je isti bio ugovoren i sproveden.

Ugovor se moţe zakljuĉiti po kriterijumima koji se definišu u skladu sa elementima koji su utvrĊeni u "pilot projektu" za tekuću godinu za koju se "pilot projekat" sprovodi.

Page 5: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

5

III KRITERIJUMI I MERILA ZA UGOVARANJE I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA RAD ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA IZ PLANA

MREŢE

1. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou

Član 13

Kriterijum za utvrĊivanje naknade domu zdravlja za plate i dodatke na plate je ugovoreni broj radnika, u skladu sa kadrovskim planom iz ĉlana 8. ovog pravilnika.

Naknada za plate utvrĊuje se na osnovu vaţećih propisa kojima su utvrĊeni:

1) koeficijenti i osnovica za obraĉun i isplatu plata;

2) osnovice i stope poreza i doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja;

3) dodaci na plate.

Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi izveštaj o odobrenom neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku i utvrĊeni iznos umanjenja naknade za plate po tom osnovu.

Izveštaj iz stava 3. ovog ĉlana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog ugovorenog radnika kao zamenu angaţuje drugog radnika iste struke.

Član 14

Domu zdravlja se utvrĊuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika na osnovu proseĉnog troška zdravstvene ustanove za ovu namenu po ugovorenom radniku koji je koristio prevoz u prethodnoj godini, primenjenog na broj ugovorenih radnika u zdravstvenoj ustanovi koji koriste prevoz za dolazak i odlazak sa rada.

Član 15

Naknada za lekove i naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal domu zdravlja utvrĊuje se prema proseĉno planiranom trošku za ove namene, po osiguranom licu, za broj osiguranih lica koji gravitiraju domu zdravlja, a koji je korigovan faktorom po osnovu starosne strukture.

Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrĊuje se domu zdravlja u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, uvećanih za 2%.

Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.

Domu zdravlja se, pored naknade za lekove iz stava 1. ovog ĉlana, priznaju i sredstva po osiguranom licu za lekove oktreotid i lanreotid za medicinske indikacije neuroendokrini karcinom i tereotrofni i somatrofni tumori hipofize, ukoliko se terapija pruţa u toj zdravstvenoj ustanovi.

Član 16

Page 6: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

6

Naknada za troškove energenata domu zdravlja odreĊena je prema proseĉnom meseĉnom trošku po vrstama energenata, projektovanom za celu godinu, a na osnovu:

- utrošene koliĉine, po vrstama energenata,

- cene energenata zdravstvene ustanove, a najviše do nivoa proseĉne cene energenata po vrsti na nivou filijale,

- fakturisane vrednosti po vrsti energenta.

Član 17

Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu pacijenata utvrĊuje se po kriterijumima koji su za ove namene utvrĊeni za zdravstvene ustanove sekundarnog nivoa.

Član 18

Ostalim zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou, osim apotekama, kao i domovima zdravlja na podruĉju Kosova i Metohije, utvrĊuje se naknada za:

1) plate i troškove prevoza - po kriterijumima iz ĉlana 13. i 14. ovog pravilnika;

2) lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal - u visini sredstava za te namene utvrĊene za 2010. godinu;

3) energente - shodno ĉlanu 16. ovog pravilnika;

4) materijalne troškove i ostale troškove, shodno ĉlanu 15. stav 2. ovog pravilnika.

Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.

Izuzetno od stava 1. ovog ĉlana, zavodima za hitnu medicinsku pomoć naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, materijalne i ostale troškove utvrĊuje se prema stvarnim rashodima za pruţene usluge osiguranim licima u 2010. godini.

Član 19

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na primarnom nivou kod koje su u toku 2010. godine uvećana sredstva po osnovu uvoĊenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2011. godinu ukljuĉena su sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih doĊe do uvoĊenja novih metoda u leĉenju, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se u visini procenjenih troškova.

Ukoliko zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu delatnost na primarnom nivou u svom sastavu ima apoteku, naknada za obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti utvrĊuje se shodno odredbama ovog pravilnika iz odeljka - 4. Ugovaranje sa apotekom.

2. Zdravstvene ustanove koje obavljaju stomatološku zdravstvenu delatnost

Page 7: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

7

Član 20

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2011. godinu utvrĊuje se na osnovu tima utvrĊenog shodno normativima predviĊenim opštim aktom o bliţim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene sluţbe, koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik o bliţim uslovima), za pruţanje stomatoloških usluga u skladu sa ĉlanom 41. Zakona i u skladu sa opštim aktom Republiĉkog fonda o sadrţaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2011. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi sa podruĉja AP Kosovo i Metohija koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou, okvirna sredstva za 2011. godinu utvrĊuju se prema broju i strukturi kadra koji pruţaju stomatološke usluge osiguranim licima.

Ostali direktni i indirektni troškovi utvrĊuju se po kriterijumima za ustanove primarne zdravstvene zaštite.

Izuzetno, zdravstvenoj ustanovi kod koje nije moguće primeniti kriterijum iz stava 1. ovog ĉlana, okvirna sredstva za 2011. godinu utvrĊuju se u visini fakturisane vrednosti stomatoloških usluga pruţenih osiguranim licima, iskazanih po konaĉnom obraĉunu za 2010. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi kojoj je, primenom kriterijuma iz stava 1. ovog ĉlana, utvrĊen manji broj timova od minimuma propisanog ĉlanom 3. taĉka 4. Pravilnika o bliţim uslovima, okvirna sredstva za 2011. godinu utvrĊuju se za propisani minimum stomatoloških timova.

Cene stomatoloških usluga koje pruţaju zdravstvene ustanove iz ovog ĉlana, utvrĊuju se opštim aktom Republiĉkog fonda.

Član 21

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja stomatološku zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, naknada za rad utvrĊena je po kriterijumima za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou, do donošenja normativa od strane Ministarstva.

Član 22

Zdravstvenoj ustanovi koja ima organizovanu stomatološku zdravstvenu delatnost u neprekidnom trajanju od 24 ĉasa, radi pruţanja usluga urgentne stomatologije, naknada za plate za tri tima (tri doktora stomatologije i tri stomatološka tehniĉara) utvrĊuje se shodno kriterijumima iz ĉlana 13. ovog pravilnika.

3. Zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou

Član 23

Naknada za plate i dodatke na plate zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou utvrĊuje se shodno ĉlanu 13. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

Zdravstvena ustanova je obavezna da filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor dostavi izveštaj o odobrenom neplaćenom odsustvu ugovorenom radniku i utvrĊeni iznos umanjenja naknade za plate po tom osnovu.

Page 8: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

8

Izveštaj iz stava 2. ovog ĉlana se ne dostavlja ako zdravstvena ustanova umesto odsutnog ugovorenog radnika kao zamenu angaţuje drugog radnika iste struke.

Zdravstvenoj ustanovi se utvrĊuje naknada za prevoz na rad i sa rada za ugovoreni broj radnika, shodno ĉlanu 14. ovog pravilnika.

Član 24

Naknada za troškove energenata zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou utvrĊuje se shodno ĉlanu 16. ovog pravilnika.

Član 25

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i/ili tercijarnom nivou, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal utvrĊuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) fakturisane, odnosno utrošene vrednosti za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal u 2010. godini;

2) procenjene fakturisane vrednosti za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2011. godinu;

3) ugovorene vrednosti za lekove sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2011. godinu.

Primena jednog od kriterijuma iz stava 1. ovog ĉlana zavisi od meĊusobnog odnosa fakturisane, odnosno utrošene vrednosti u 2010. godini, procenjene fakturisane vrednosti za 2011. godinu i ugovorene vrednosti za 2011. godinu za ove namene u zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvenoj ustanovi koja pruţa laboratorijske usluge osiguranim licima koja koriste usluge dijalize u zdravstvenim ustanovama van Plana mreţe, u okviru naknade za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz stava 1. ovog ĉlana, utvrĊuju se troškovi reagensa za pruţene laboratorijske usluge.

Naknada za materijalne troškove i ostale troškove utvrĊuje se u visini sredstava za tu namenu utvrĊenu Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, uvećanih za 2%.

Naknada za krv i labilne produkte od krvi, utvrĊuje se u visini sredstava za ovu namenu koja je utvrĊena Predraĉunom sredstava za 2010. godinu, a u zavisnosti od naĉina na koji se obezbeĊuje krv.

Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.

Član 26

Kriterijum za utvrĊivanje naknade za implantate u ortopediji (endoproteze, ostali ugradni materijal), kardiohirurgiji, kardiologiji i vaskularnoj hirurgiji i za ostale implantate je fakturisana vrednost za period januar-novembar 2010. godine, projektovana na godišnji nivo.

Naknada za intraokularna soĉiva, u okviru naknade za ostale implantate, utvrĊuje se na osnovu obima rada projektovanog za 2010. godinu.

Page 9: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

9

Naknada za kohlearne aparate, u okviru naknade za ostale implantate, utvrĊuje se na nivou sredstava za te namene u 2010. godini.

Član 27

Kriterijumi za utvrĊivanje naknade za dijalizni materijal i lekove za dijalizu, su:

1) broj lica na dijalizi i broj dijaliza po vrsti, u mesecu septembru 2010. godine;

2) cena dijaliznog materijala, po vrstama dijaliza ukljuĉujući i kućne dijalize, utvrĊena opštim aktom Republiĉkog fonda;

3) uĉešće dijalizatora (po vrstama) u ukupnom broju hemodijaliza;

4) lekovi za dijalizu epoetin i ferlecit - u visini troškova utvrĊenih u 2010. godini, po cenama i indikacijama iz Liste lekova.

Član 28

Naknada za lekove koji se koriste za leĉenje hemofilije utvrĊuje se u visini projektovanih troškova po zdravstvenim ustanovama za te namene na godišnjem nivou.

Osnovi za projekciju troškova na godišnjem nivou su broj lica koja su u periodu januar-septembar 2010. godine leĉena od hemofilije u zdravstvenoj ustanovi i koja su evidentirana u bazi podataka Instituta za transfuziju krvi Srbije, te stvarni troškovi za leĉenje tih lica u istom periodu.

Član 29

Naknada za citostatike sa Liste lekova zdravstvenim ustanovama kod kojih je procenjena vrednost fakturisane realizacije veća u odnosu na predraĉunom opredeljena sredstva utvrĊuje se u visini procenjene vrednosti fakturisane realizacije za 2011. godinu.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih je procenjena vrednost fakturisane realizacije manja u odnosu na predraĉunom opredeljena sredstva, naknada za citostatike sa Liste lekova umanjuje se za iznos od 50% razlike izmeĊu projektovanih i predraĉunom utvrĊenih sredstava.

Naknada za citostatike po posebnom reţimu izdavanja (Lista C) utvrĊuje se na nivou sredstava utvrĊenih za 2010. godinu, prema kriterijumu koji je utvrdila Komisija za praćenje potrošnje citotoksiĉnih lekova koji se finansiraju iz sredstava zdravstvenog osiguranja.

Član 30

Naknada za ishranu u zdravstvenoj ustanovi, utvrĊuje se na osnovu proseĉne vrednosti primljenih faktura dobavljaĉa za ishranu po bolesniĉkom danu u 2010. godini na nivou filijale, u zavisnosti od naĉina pripreme hrane, uvećane za 10% za realizovani broj b.o. dana u 2010. godini.

Zdravstvenoj ustanovi koja je obrazovana radi pruţanja zdravstvene zaštite deci, naknada za ishranu utvrĊuje se na osnovu proseĉne vrednosti fakturisane realizacije za ishranu po bolesniĉkom danu u 2010. godini na nivou filijale, u zavisnosti od naĉina pripreme hrane, uvećane za 15% za realizovani broj b.o. dana u 2010. godini.

Page 10: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

10

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za leĉenje psihijatrijskih i plućnih bolesti, naknada za ishranu utvrĊuje se na osnovu vrednosti fakturisane realizacije zdravstvene ustanove u 2010. godini za ishranu po b.o. danu, uvećane za 15%, za realizovani broj b.o. dana u 2010. godini.

Član 31

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou kod koje su u toku 2010. godine uvećana sredstva po osnovu uvoĊenja nove metode ili proširenja kapaciteta, u naknadu za 2011. godinu ukljuĉena su sredstva za ove namene na godišnjem nivou.

Zdravstvenim ustanovama kod kojih doĊe do uvoĊenja novih metoda u leĉenju, naknada za lekove i medicinska sredstva povećava se u visini procenjenih troškova.

Član 32

Ako zdravstvena ustanova pacijenta koji se nalazi na bolniĉkom leĉenju u toj ustanovi, uputi radi pruţanja dijagnostiĉkih ili drugih zdravstvenih usluga kod drugog davaoca zdravstvenih usluga koji obavlja delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite i sa kojim Republiĉki fond, odnosno filijala ima zakljuĉen ugovor, davalac zdravstvenih usluga koji je uslugu pruţio ispostavlja fakturu Republiĉkom fondu, odnosno filijali sa kojom je zakljuĉio ugovor.

Zdravstvena ustanova sekundarnog ili tercijarnog nivoa moţe, osigurana lica koja se nalaze na bolniĉkom leĉenju u toj zdravstvenoj ustanovi, uputiti u zdravstvenu ustanovu koja obavlja delatnost javnog zdravlja radi pruţanja dijagnostiĉkih odnosno mikrobioloških usluga, pod uslovom da na podruĉju filijale ne postoji druga bliţa zdravstvena ustanova koja moţe pruţiti navedene zdravstvene usluge.

Zdravstvena ustanova koja obavlja delatnost javnog zdravlja za pruţene usluge iz stava 2. ovog ĉlana fakturu ispostavlja filijali Republiĉkog fonda sa kojom je zakljuĉila ugovor.

Kliniĉkom centru i kliniĉko-bolniĉkom centru, u okviru naknade za materijalne troškove i ostale troškove, obezbeĊuju se sredstva za plaćanje zdravstvenih usluga po osnovu ugovora koje te zdravstvene ustanove zakljuĉuju sa drugim zdravstvenim ustanovama u sluĉajevima:

1) kada iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da pruţi ugovorenu zdravstvenu uslugu osiguranom licu koje se u toj zdravstvenoj ustanovi nalazi na bolniĉkom leĉenju;

2) pruţanja zdravstvenih usluga iz oblasti transfuziološke delatnosti koje kliniĉki centar ili kliniĉko-bolniĉki centar ne moţe da u okviru svoje delatnosti pruţi osiguranim licima koja se nalaze na bolniĉkom leĉenju u toj zdravstvenoj ustanovi, a kada te usluge pruţe instituti/zavodi za transfuziju krvi.

3.1. Obezbeđivanje sredstava pored naknade utvrđene predračunom za određene vrste zdravstvenih usluga

Član 33

Pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, zdravstvenoj ustanovi obezbeĊuju se i sredstva za usluge pruţene osiguranim licima sa liste ĉekanja iz oblasti kardiologije, kardiohirurgije, ortopedije, oftalmologije, radioterapije, mamografije i hirurgije dojke, po cenama, odnosno naknadama koje utvrĊuje Republiĉki fond, u visini ispostavljene fakture po osiguranom licu.

Page 11: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

11

Planom rada zdravstvene ustanove utvrĊuje se meseĉni obim usluga iz oblasti navedenih u stavu 1. ovog ĉlana, za koje su sredstva utvrĊena Predraĉunom sredstava za 2011. godinu.

Izvršenje obima rada zdravstvene ustanove za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvena ustanova prati meseĉno, a neizvršeni obim rada iz prethodnog meseca prenosi se u naredni mesec.

Član 34

Za izvršene usluge iz ĉlana 33. ovog pravilnika iz oblasti kardiologije, zdravstvenoj ustanovi utvrĊuje se cena za pruţenu uslugu:

1) koronarografija-kateterizacija 63.291,00 dinara

2) revaskularizacija miokarda metodom PTCA (bez uraĉunate cene stenta) 137.019,00 dinara

U iznos cena iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, indirektni troškovi i troškovi bolesniĉkih dana.

Za uslugu iz stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana zdravstvenoj ustanovi se priznaje i vrednost ugradnog materijala (stenta) po ceni koja ne moţe biti viša od cene koja je ugovorena sa izabranim ponuĊaĉem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republiĉki fond.

Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene ustanove zakljuĉuje sa zdravstvenom ustanovom.

Član 35

Za izvršene usluge iz ĉlana 33. ovog pravilnika iz oblasti kardiohirurgije, zdravstvenoj ustanovi utvrĊuje se cena za pruţenu uslugu:

1) revaskularizacija miokarda koronarnim premošćenjem (bypass) 490.000,00 dinara

2) implantacija valvule 620.000,00 dinara

U iznos cena iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, ugradnog materijala, krvi i krvnih derivata, lekova, sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala, indirektni troškovi i troškovi bolesniĉkih dana.

Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene ustanove zakljuĉuje sa zdravstvenom ustanovom.

Član 36

Zdravstvenoj ustanovi koja pruţi osiguranom licu zdravstvenu uslugu iz ĉlana 34. ovog pravilnika, za leĉenje akutnog infarkta miokarda, obezbeĊuju se sredstva, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, po ceni za tu vrstu usluge koja je propisana u istom ĉlanu.

Za uslugu iz ĉlana 34. stav 1. taĉka 2) ovog pravilnika zdravstvenoj ustanovi se priznaje i vrednost ugradnog materijala (stenta) po ceni koja ne moţe biti viša od cene koja je ugovorena sa izabranim ponuĊaĉem u postupku poslednje javne nabavke koju je sproveo Republiĉki fond.

Page 12: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

12

Član 37

Za izvršene usluge iz ĉlana 33. ovog pravilnika iz oblasti ortopedije, zdravstvenoj ustanovi priznaje se naknada:

1) za ugradnju endoproteze kuka (cementne) - 28.583,00 dinara;

2) za ugradnju endoproteze kuka (bezcementne) - 30.149,00 dinara;

3) za ugradnju endoproteze kolena - 31.857,00 dinara;

4) za ugradnju unutrašnjeg fiksatora kiĉme (po tipu - Miami-Moss) - 91.656,00 dinara.

U iznos naknada iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, krvi i krvnih derivata i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala.

Za usluge ugradnje proteza, koje nisu sadrţane u stavu 1. ovog ĉlana, a pruţene su osiguranim licima sa liste ĉekanja, obezbeĊuju se sredstva za stvarne troškove lekova, krvi i krvnih derivata i sanitetskog i potrošnog medicinskog materijala, za izvršenu uslugu po osiguranom licu, a priznaju se na osnovu ispostavljene fakture.

Za usluge iz oblasti ortopedije zdravstvenoj ustanovi pored naknade iz stava 1. i 3. ovog ĉlana priznaje se vrednost implantata, a po cenama koje su postignute u postupku javne nabavke.

Član 38

Za izvršene usluge iz ĉlana 33. ovog pravilnika iz oblasti oftalmologije, zdravstvenoj ustanovi priznaje se naknada:

1) za ugradnju intraokularnih rigidnih soĉiva - 14.143,00 dinara;

2) za ugradnju intraokularnih fleksibilnih soĉiva - 20.817,00 dinara;

3) za ugradnju intraokularnih mikroincizionih fleksibilnih soĉiva - 25.526,00 dinara.

U iznos naknada iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala i soĉiva.

Naknada za izvršene usluge iz stava 1. taĉka 3) ovog ĉlana odnosi se samo na zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Član 39

(Brisan)

Član 40

Za izvršene usluge iz ĉlana 33. ovog pravilnika iz oblasti radioterapije zdravstvenoj ustanovi priznaju se cene koje su iskazane u prilogu ovog pravilnika u tabelama "Cene usluga radioterapije" (Prilog 5).

Page 13: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

13

U iznos cena radioterapije uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, centigreja (cGy), sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, troškovi odrţavanja opreme, indirektni troškovi i troškovi bolesniĉkih dana.

Zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana obezbeĊuju se organizovanjem dopunskog rada zdravstvenih radnika, na osnovu posebnog ugovora koji filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište zdravstvene ustanove zakljuĉuje sa zdravstvenim ustanovama.

Član 41

Zdravstvenoj ustanovi se obezbeĊuje i naknada za zdravstvene usluge veštaĉke oplodnje i za asistiranu ljudsku reprodukciju, i to za:

1) klasiĉni metod veštaĉke oplodnje - IVF - 191.086,26 dinara;

2) metod veštaĉke oplodnje - In vitro maturacija jajne ćelije - 205.377,61 dinara;

3) metod veštaĉke oplodnje - ICSI - mikrofertilizacija - 206.875,61 dinara.

U iznos naknade za zdravstvene usluge iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi: lekova, anestetika, hormona, medijuma i sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala.

Član 42

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuje se naknada za izvršenu dijagnostiĉku uslugu pozitronsku emisionu tomografiju-PET, i to:

1) PET celog tela 18.975,00 dinara;

2) PET dopunski ciljani 16.552,00 dinara;

3) PET ciljani 18.668,00 dinara;

U iznos naknade iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi lekova, sanitetskog materijala i indirektni troškovi.

Pored naknade iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi se posebno priznaju troškovi radiofarmaka u visini stvarnih troškova.

Član 43

Za izvršene usluge leĉenja akutnog ishemijskog moţdanog udara trombolistiĉkom terapijom u prvih 48 sati, zdravstvenoj ustanovi se utvrĊuje cena za izvršenu uslugu u iznosu od 138.478,00 dinara.

U iznos cene iz stava 1. ovog ĉlana uraĉunati su troškovi rada struĉnog tima, lekova, sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, krvnih derivata, bolesniĉkih dana i indirektni troškovi.

Član 44

Pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i tercijarnog nivoa, obezbeĊuju se sredstva, u visini stvarnih troškova potrebnih po osiguranom licu, za lekove i medicinska sredstva i to za:

Page 14: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

14

1) transplantaciju bubrega i jetre;

2) endovaskularno leĉenje intrakranijalnih aneurizmi;

3) leĉenje dece do 18 godina koja su obolela od fenilketonurije;

4) leĉenje cistiĉne fibroze;

5) biološku terapiju za leĉenje poliartikularnog juvenilnog artritisa, aktivnog reumatoidnog artritisa, aktivnog ankilozirajućeg spondilitisa i aktivnog psorijaznog artritisa, koja se sprovodi shodno uslovima propisanim opštim aktom kojim se utvrĊuje Lista lekova - Lekovi sa posebnim reţimom izdavanja (Lista C);

6) perkutanu vertebroplastiku;

7) za ambulantno leĉenje osiguranih lica rezistentnih na klasiĉne depo antipsihotike (risperidon injekcije sa produţenim dejstvom).

taĉ. 8)-10) (brisane)

Član 44a

Pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, zdravstvenoj ustanovi sekundarnog i tercijarnog nivoa, obezbeĊuju se sredstva u visini vrednosti ugradnog materijala i to za:

1) BAHA sistem deci oštećenog sluha;

2) aktivni implantant za srednje uvo (Vibrant soundbridge);

3) VNS sistem za leĉenje osiguranih lica sa rezistentnom epilepsijom.

Član 45

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuju se sredstva za lekove i medicinska sredstva za svaku izvršenu uslugu transplantacije koštane srţi osiguranom licu, u visini od 350.000,00 dinara, a za svaku izvršenu uslugu transplantacije koštane srţi osiguranom licu - detetu, sredstva za lekove i medicinska sredstva u visini od 726.000,00 dinara.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu obezbeĊuju se sredstva za naknadu troškova eksplantacije organa radi transplantacije u visini od 400.000,00 dinara po eksplantiranom organu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja u skladu sa zakonom obavlja poslove transplantacije ćelija i tkiva, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuju se sredstva za naknadu stvarnih troškova nabavke i uvoza ćelija i tkiva radi pruţanja usluga transplantacije osiguranim licima, po ispostavljenoj fakturi.

Član 46

Page 15: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

15

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, koja je specijalizovana za pruţanje zdravstvene zaštite deci i koja nema sa Republiĉkim fondom ugovorenu naknadu za dijalizu, priznaju se troškovi dijaliznog materijala i lekova za dijalizu.

Troškovi iz stava 1. ovog ĉlana priznaju se za dijalizni materijal u visini nabavne cene, najviše do cena utvrĊenih opštim aktom Republiĉkog fonda, a za lekove za dijalizu u visini nabavne cene, najviše do cena utvrĊenih Listom lekova.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou i kojoj u ugovorenim sredstvima nije predviĊena posebna naknada za hemodijalizu, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuju se sredstva za izvršene hemodijalize, koja ne ukljuĉuju lekove za hemodijalizu, osiguranim licima kod kojih u toku leĉenja doĊe do akutnog otkazivanja bubrega, po cenama utvrĊenim aktom Republiĉkog fonda.

Član 47

Zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom i tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuju se sredstva za lekove koji nisu na Listi lekova, a koji se priznaju osiguranim licima, u skladu sa opštim aktom Republiĉkog fonda kojim se ureĊuje sadrţaj, obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participacija za 2011. godinu.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuju se sredstva za nabavku osiguranim licima ventilatora za neinvazivnu ventilaciju za leĉenje u kućnim uslovima.

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost na tercijarnom nivou, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu obezbeĊuju se sredstva za naknadu troškova leĉenja ekstremne gojaznosti osiguranih lica, kada je to medicinski neophodno, primenom metode barijatrijske hirurgije, u iznosu od 300.000,00 dinara po osiguranom licu.

Član 48

Institutima za onkologiju i kliniĉkim centrima, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuju se i sredstva u visini stvarnih troškova organizacije rada mobilnog mamografa za rano otkrivanje tumora dojke u visini i po strukturi koji su utvrĊeni Odlukom Upravnog odbora Republiĉkog fonda.

Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije i Institutu za onkologiju Vojvodine, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, obezbeĊuju se sredstva za pokriće troškova upućivanja zaposlenih u tim zdravstvenim ustanovama u Zdravstveni centar Kladovo zbog pruţanja usluga zraĉne terapije.

Član 49

Za zdravstvene usluge iz ĉlana 34.-48. ovog pravilnika obezbeĊuje se naknada na osnovu dostavljene fakture po osiguranom licu, u visini stvarnih troškova, po ceni ili u visini naknade utvrĊene ovim pravilnikom.

4. Ugovaranje sa apotekom

Član 50

Page 16: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

16

Kriterijumi za utvrĊivanje naknade apoteci iz Plana mreţe za snabdevanje lekovima i odreĊenim pomagalima, svih osiguranih lica, su:

1) za lekove - uĉešće u ukupnoj fakturisanoj vrednosti lekova na recept u 2010. godini, a do iznosa sredstava utvrĊenih Finansijskim planom;

2) za pomagala - 50% sredstava prema uĉešću u ukupno fakturisanoj vrednosti u 2010. godini i 50% prema proseĉnom trošku pomagala po osiguranom licu za 2010. godinu.

Ugovorena naknada za lekove obuhvata:

1) cene lekova koje su utvrĊene Pravilnikom o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

2) troškove prometa na malo za izdate lekove na lekarski recept u iznosu 12% koji se obraĉunavaju na veleprodajnu cenu leka.

Izuzetno od stava 2. taĉke 2) ovog ĉlana za lekove na lekarski recept koji se koriste za leĉenje HIV infekcije Republiĉki fond priznaje troškove prometa na malo od 6% na veleprodajnu cenu lekova.

Ugovorena naknada apoteci za izdata pomagala obuhvata i troškove prometa na malo za izdata pomagala u apoteci u iznosu od 4% koji se obraĉunavaju na nabavnu cenu pomagala.

Cena pomagala koja se moţe fakturisati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja je nabavna cena uvećana za troškove prometa na malo.

U okviru naknade iz st. 2., 3. i 4. ovog ĉlana priznaje se i obraĉunati porez na dodatu vrednost, u skladu sa Zakonom kojim se ureĊuje porez na dodatu vrednost.

Najviše cene pomagala iz stava 4. ovog ĉlana odštampane su u prilogu ovog pravilnika i ĉine njegov sastavni deo (Prilog 6.).

Apotekama na podruĉju Kosova i Metohije naknada se utvrĊuje shodno kriterijumima iz ĉl. 13. i 14. ovog pravilnika, kao i naknada za ostale troškove.

Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.

Član 51

Apoteka je obavezna da obezbedi potrebnu koliĉinu i asortiman lekova sa Liste lekova za osigurana lica Republiĉkog fonda.

U cilju efikasnog i racionalnog trošenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, apoteka obezbeĊuje lekove u skladu sa zakonom kojim se ureĊuju javne nabavke.

Član 52

Ugovor sa apotekom iz Plana mreţe za snabdevanje lekovima i odreĊenim pomagalima svih osiguranih lica, zakljuĉuje filijala na ĉijem je podruĉju sedište apoteke.

Page 17: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

17

Član 53

Apoteka koja je zakljuĉila ugovor sa filijalom obavezna je da ima informacioni sistem koji omogućava fakturisanje izdatih lekova i pomagala u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru Republiĉkog fonda i da vodi materijalno raĉunovodstvo za lekove i medicinaska sredstva koja izdaje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 54

Apoteka je obavezna da izda propisani lek na lekarskom receptu.

Izuzetno, u sluĉaju da apoteka ne raspolaţe lekom propisanim na lekarski recept, apoteka moţe izdati drugi lek kao zamenu, istog generiĉkog sastava, iste ili niţe cene, ako lekar izriĉito nije napisao da se izda samo propisani lek.

Apoteka je obavezna da vodi podatke o vrsti i koliĉini lekova koje je izdala u skladu sa stavom 2. ovog ĉlana i da o tome dostavlja filijali tromeseĉni izveštaj.

Član 55

Za lekove izdate na lekarski recept i odreĊena pomagala, apoteka ispostavlja fakturu Republiĉkom fondu preko filijale sa kojom je zakljuĉila ugovor.

Uz fakturu iz stava 1. ovog ĉlana dostavljaju se lekarski recepti i obrasci za propisivanje odreĊenih pomagala.

Faktura se ispostavlja u elektronskoj formi prema aplikativnom softveru Republiĉkog fonda.

U ispostavljenoj fakturi, iskazuje se i iznos participacije za izdate lekove sa Liste lekova i za taj iznos se umanjuje obaveza prema apoteci.

5. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produženu rehabilitaciju

Član 56

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom specijalizovanom za produţenu rehabilitaciju zakljuĉuje se za pruţanje usluga specijalizovane produţene rehabilitacije, kao i bolniĉkog leĉenja za onu zdravstvenu ustanovu za koju je pruţanje usluga bolniĉkog leĉenja predviĊeno Planom mreţe.

Ugovor za usluge iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje filijala na ĉijem se podruĉju nalazi sedište zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost specijalizovane produţene rehabilitacije za sva osigurana lica.

Pored usluga iz stava 1. ovog ĉlana, filijala moţe ugovoriti pruţanje ambulantno-polikliniĉkih usluga koje se ne obezbeĊuju po vrsti i/ili obimu u drugim zdravstvenim ustanovama na podruĉju te filijale, po cenama utvrĊenim opštim aktom Republiĉkog fonda kojim se ureĊuju cene za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Član 57

Page 18: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

18

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produţenu rehabilitaciju naknada za stacionarnu rehabilitaciju za 2011. godinu utvrĊuje se za broj b.o. dana prema broju postelja ugovorenih za 2010. godinu.

Naknada za ambulantno-polikliniĉke usluge utvrĊuje se na osnovu projektovane vrednosti fakturisane realizacije za 2010. godinu.

Naknada za bolniĉko leĉenje obezbeĊuje se iz sredstava predviĊenih za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, a obuhvata i sredstva za ambulantno-polikliniĉke usluge pruţene osiguranom licu za vreme bolniĉkog leĉenja.

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produţenu rehabilitaciju, koja je, u skladu sa opštim aktom Republiĉkog fonda kojim se ureĊuje produţena medicinska rehabilitacija, ukljuĉena u program prevencije hroniĉnih komplikacija dijabetesa, utvrĊuje se i naknada troškova prevencije i praćenja dijabetesa (test trake i lancete).

Zdravstvenoj ustanovi specijalizovanoj za produţenu rehabilitaciju koja pruţa zdravstvene usluge leĉenja karcinoma štitne ţlezde priznaju se, pored naknade utvrĊene Predraĉunom sredstava zdravstvenim ustanovama specijalizovanim za produţenu rehabilitaciju za 2011. godinu i troškovi radioaktivnog izotopa u visini stvarnih troškova.

Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo.

6. Ugovaranje sa ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže

Član 58

Ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja zdravstvenu delatnost iz oblasti virusologije, vakcina i imunobioloških preparata, sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost transfuzije krvi i zdravstvenom ustanovom koja vrši obaveznu obdukciju umrlih lica na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa zakonom kojim se ureĊuje zdravstvena zaštita, za zdravstvene usluge koje nisu ugovorene sa drugim zdravstvenim ustanovama, zakljuĉuje filijala na ĉijem podruĉju se nalazi zdravstvena ustanova za sva osigurana lica Republiĉkog fonda.

Usluge iz stava 1. ovog ĉlana utvrĊuju se planom rada koji je sastavni deo ugovora.

Član 59

Naknada za zdravstvene ustanove iz ĉlana 58. ovog pravilnika utvrĊuje se za vrstu i broj usluga iz plana rada zdravstvene ustanove, za zdravstvene usluge koje se pruţanju osiguranim licima, u visini naknade za 2010. godinu uvećane 2%, osim za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost transfuzije krvi za koje se naknada za 2010. godinu uvećava za 4,5%, a najviše do nivoa sredstava utvrĊenih Finansijskim planom.

Član 60

Filijala na ĉijem podruĉju se nalazi sedište Zavoda za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" zakljuĉuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor radi sprovoĊenja, na podruĉju juţno-baĉkog okruga, zdravstvenih usluga, poslova i zadataka u okviru antirabiĉne stanice na nivou primarne zdravstvene zaštite.

Page 19: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

19

7. Ugovaranje sa zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost javnog zdravlja

Član 61

Sa zdravstvenom ustanovom koja obavlja delatnost javnog zdravlja ugovor zakljuĉuje filijala na ĉijem je podruĉju sedište zdravstvene ustanove, i to za:

1) zdravstvene usluge mikrobiologije, parazitologije i virusologije;

2) poslove i zdravstvene usluge epidemiologije;

3) poslove u vezi sprovoĊenja obavezne imunizacije;

4) poslove i zadatke socijalne medicine.

Ugovorena naknada za usluge iz stava 1. taĉka 1. ovog ĉlana, utvrĊuje se na nivou sredstava za ove namene za 2010. godinu, najviše do nivoa sredstava utvrĊenih finansijskim planom, posebno za usluge koje se pruţaju osiguranim licima na osnovu uputa izabranog lekara, posebno na osnovu uputa zdravstvene ustanove u smislu ĉlana 32. stav 2. ovog pravilnika.

Za usluge iz stava 1. taĉka 2) ovog ĉlana, naknada se utvrĊuje u visini fakturisane vrednosti za izvršene zdravstvene usluge i poslove za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu.

Sredstva za usluge i poslove iz stava 1. taĉka 3) ovog ĉlana sadrţana su u naknadi utvrĊenoj za zdravstvene usluge epidemiologije.

Sredstva za poslove i zadatke iz oblasti socijalne medicine utvrĊuju se na osnovu vrste i broja zdravstvenih ustanova na podruĉju zdravstvene ustanove koja obavlja delatnost javnog zdravlja, a u visini sredstava ugovorenih za 2010. godinu, najviše do nivoa sredstava utvrĊenih Finansijskim planom.

Planirana sredstva za participaciju utvrĊena su u visini naplaćene participacije, iskazane u fakturi za period januar-novembar 2010. godine i projektovane na godišnji nivo, a onim ustanovama kod kojih je projektovana participacija manja od 50% ugovorene za 2010. godinu, participacija za 2011. godinu je na nivou participacije ugovorene za 2010. godinu.

Naknada za troškove energenata, u postupku upravljanja medicinskim otpadom, utvrĊuje se na nivou sredstava za ove namene u 2010. godini.

Poslove u vezi sa sprovoĊenjem imunizacije zdravstvena ustanova iz stava 1. ovog ĉlana obavlja u skladu sa opštim aktom kojim se ureĊuje imunizacija i naĉin zaštite lekovima koji je doneo ministar (u daljem tekstu: Pravilnik o imunizaciji).

Zdravstvenoj ustanovi koja obavlja delatnost javnog zdravlja, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, za obavljanje poslova iz stava 1. ovog ĉlana, ugovorena naknada za 2011. godinu, utvrĊuje se shodno kriterijumima iz ĉl. 13.-14. i 16. ovog pravilnika i za troškove laboratorijskog materijala za usluge mikrobiologije.

IV USLOVI I KRITERIJUMI ZA UGOVARANJE SA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Page 20: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

20

Član 62

Ugovor sa ustanovom socijalne zaštite zakljuĉuje filijala na ĉijem podruĉju je sedište te ustanove, radi pruţanja zdravstvene zaštite obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem osiguranim licima Republiĉkog fonda smeštenim u ustanovama socijalne zaštite.

Član 63

Naknada za plate ustanovi socijalne zaštite utvrĊuje se shodno ĉlanu 13. st. 1. i 2. ovog pravilnika za ugovoreni broj radnika iz 2010. godine.

Naknada za sanitetski i medicinski potrošni materijal za 2011. godinu, ustanovi socijalne zaštite utvrĊuje se na nivou sredstava utvrĊenih Predraĉunom sredstava za ustanove socijalne zaštite za 2010. godinu, uvećanih za rast sredstava za ovu namenu Finansijskim planom.

V USLOVI I KRITERIJUMI ZA UGOVARANJE SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA KOJI NISU U PLANU MREŢE

Član 64

Filijala moţe zakljuĉiti ugovor o pruţanju zdravstvenih usluga sa davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreţe. Ugovor se zakljuĉuje na osnovu ponude davaoca zdravstvenih usluga za vrstu i broj zdravstvenih usluga koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova iz Plana mreţe, uz mišljenje Instituta "Batut" i mišljenja Ministarstva.

Ugovor sa davaocem zdravstvenih usluga iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje se primenom cena pojedinaĉnih zdravstvenih usluga, koje utvrĊuje Republiĉki fond ili za izvršenje programa za odreĊeni broj usluga iskazanih po sluţbama i organizacionim jedinicama, za potrebe osiguranih lica.

Ugovor iz stava 1. ovog ĉlana zakljuĉuje filijala na ĉijem se podruĉju nalazi sedište davaoca zdravstvenih usluga.

Član 65

Davaocu zdravstvenih usluga, koji nije u Planu mreţe, naknada za zdravstvene usluge maksilofacijalne hirurgije utvrĊuje se po namenama kao i za zdravstvene ustanove koje obavljaju delatnost na tercijarnom nivou.

Član 66

Izuzetno od ĉlana 64. stav 2. ovog pravilnika sa zavodom za zaštitu zdravlja radnika (u daljem tekstu: ZZZR) utvrĊuje se naknada za pruţanje zdravstvene zaštite osiguranim licima na primarnom nivou na naĉin utvrĊen ĉl. 18. i 20. stav 4. ovog pravilnika.

Na ZZZR shodno se primenjuju odredbe ĉlana 8. ovog pravilnika.

Član 67

Plan rada ZZZR mora biti usaglašen sa planiranom naknadom za rad.

Page 21: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

21

Usaglašenost plana rada sa planiranom naknadom za rad, ceni filijala na ĉijem je podruĉju sedište ZZZR uz prethodno mišljenje Instituta "Batut".

Član 68

Filijala moţe zakljuĉiti ugovor o snabdevanju osiguranih lica lekovima sa Liste lekova i odreĊenim pomagalima sa apotekom koja nije u Planu mreţe pod uslovima iz ĉlana 64. stav 1. ovog pravilnika.

Član 69

Filijala moţe da zakljuĉi ugovor sa domom zdravlja osnovanim sredstvima u privatnoj svojini, odnosno sa odreĊenim oblikom privatne prakse, radi ostvarivanja odreĊenih prava osiguranih lica, u skladu sa odredbama opšteg akta Republiĉkog fonda kojim se ureĊuje naĉin i postupak ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

VI USLOVI I KRITERIJUMI ZA SNABDEVANJE OSIGURANIH LICA MEDICINSKO-TEHNIĈKIM POMAGALIMA

Član 70

Republiĉki fond obezbeĊuje snabdevanje osiguranih lica medicinsko-tehniĉkim pomagalima u 2011. godini, koja su utvrĊena opštim aktom Republiĉkog fonda kojim se ureĊuje pravo na pomagala, do visine sredstava utvrĊenih Finansijskim planom.

Najviše cene medicinsko-tehniĉkih pomagala, koja se obezbeĊuju osiguranim licima na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrĊene su u pregledu medicinsko-tehniĉkih pomagala koji je odštampan uz ovaj pravilnik i ĉine njegov sastavni deo (Prilog 7).

Spisak usluga odrţavanja medicinsko-tehniĉkih pomagala odštampan je uz ovaj pravilnik i ĉini njegov sastavni deo (Prilog 8).

Republiĉki fond utvrĊuje listu dobavljaĉa koji osiguranim licima Republiĉkog fonda obezbeĊuju medicinsko-tehniĉka pomagala, koja u pogledu kvaliteta odgovaraju kvalitetu medicinsko-tehniĉkih pomagala utvrĊenih opštim aktom Republiĉkog fonda.

Lista dobavljaĉa iz stava 4. ovog ĉlana, utvrĊuje se na osnovu ponude koju dobavljaĉi dostavljaju Republiĉkom fondu.

Dobavljaĉ uz ponudu dostavlja dokaz o ispunjenju propisanih uslova za obavljanje delatnosti.

VII USLOVI I KRITERIJUMI ZA OBEZBEĐIVANJE SNABDEVANJA VAKCINAMA I IMUNOBIOLOŠKIM PREPARATIMA

Član 71

Radi realizacije objedinjenog plana imunizacije koji utvrĊuje Institut "Batut", u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji, Republiĉki fond zakljuĉuje sa tom zdravstvenom ustanovom ugovor o obezbeĊivanju centralizovanog snabdevanja vakcinama i imunobiološkim preparatima (osim za antirabiĉnu zaštitu) zdravstvenih ustanova na podruĉju Republike.

Page 22: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

22

Član 72

Republiĉki fond zakljuĉuje sa Zavodom za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" ugovor radi sprovoĊenja kontinuirane nabavke i distribucije vakcina protiv besnila i humanog antirabiĉnog imunoglobulina (seruma) zdravstvenim ustanovama-antirabiĉnim stanicama na podruĉju Republike Srbije.

Nabavku vakcina i seruma iz stava 1. ovog ĉlana, zdravstvena ustanova sprovodi u skladu sa zakonom kojim se ureĊuju javne nabavke.

VIII USLOVI, KRITERIJUMI I MERILA ZA UTVRĐIVANJE PRIPADAJUĆE NAKNADE ZA IZVRŠENE ZDRAVSTVENE USLUGE

1. Fakturisanje i način plaćanja zdravstvenih usluga

Član 73

Ugovorom sa davaocima zdravstvenih usluga, po pravilu, utvrĊuje se plaćanje zdravstvenih usluga otkupom plana rada u okviru sredstava utvrĊenih predraĉunom.

Za odreĊene vrste zdravstvenih usluga ili u odreĊenim sluĉajevima predviĊenim ovim pravilnikom, plaćanje se moţe vršiti sredstvima koja su iznad sredstava utvrĊenih predraĉunom sredstava, a u okviru sredstava utvrĊenih Finansijskim planom Republiĉkog fonda, po cenama pojedinaĉnih zdravstvenih usluga, paušalno, po cenama - naknadama iz ovog pravilnika i naknadom troškova u stvarnom iznosu.

Član 74

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu u formi koju je utvrdio Republiĉki fond, za pruţene zdravstvene usluge, na naĉin i u rokovima kako je to utvrĊeno uputstvom o fakturisanju zdravstvenih usluga, lekova na recept i pomagala koja se izdaju preko apoteke.

Član 75

Davalac zdravstvenih usluga obavezan je da filijali dostavi fakturu za pruţene zdravstvene usluge, pojedinaĉno za svako osigurano lice kod kojeg je nastupila bolest, povreda ili smrt, koji su prouzrokovani korišćenjem motornog vozila, u tuĉi, nesprovoĊenjem mera bezbednosti i zaštite zdravlja na radu (povreda na radu ili profesionalna bolest) i dr., a u cilju pokretanja postupka za naknadu štete Republiĉkom fondu, u smislu odredbi Zakona.

Član 76

Davalac zdravstvenih usluga duţan je da od osiguranog lica naplati propisani iznos uĉešća osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

2. Obračun naknade zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže za izvršene zdravstvene usluge

Član 77

Page 23: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

23

Obraĉun pripadajućih naknada po zakljuĉenom ugovoru vrši filijala na ĉijem je podruĉju sedište zdravstvene ustanove, po isteku kalendarskog tromeseĉja kumulativno za protekli period od poĉetka godine, kao i po isteku godine koji se utvrĊuje kao konaĉan godišnji obraĉun.

Obraĉun sredstava iz stava 1. ovog ĉlana vrši se za šest meseci i po konaĉnom obraĉunu, na osnovu:

1) ocene izvršenja plana rada zdravstvenih usluga koju daje filijala iz stava 1. ovog ĉlana;

2) izvršenih i fakturisanih zdravstvenih usluga, izdatih lekova na recept, ostalih preuzetih obaveza;

3) ostvarivanja Finansijskog plana Republiĉkog fonda za godinu za koju su zakljuĉeni ugovori;

4) izveštaja o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza.

Obraĉun sredstava iz stava 1. ovog ĉlana za devet meseci vrši se na osnovu parametara iz stava 2. taĉ. 2), 3) i 4) ovog ĉlana.

Član 78

Naknada, utvrĊena predraĉunom, umanjuje se za iznos planiranog uĉešća u troškovima zdravstvene zaštite koji je predviĊen predraĉunom sredstava.

Ukoliko filijala utvrdi da je davalac zdravstvenih usluga, suprotno odredbama Zakona, naplatio od osiguranog lica zdravstvenu uslugu, zahtevao da samo nabavi lek, medicinsko sredstvo, implantat i medicinsko-tehniĉko pomagalo, obavestiće davaoca zdravstvenih usluga da je obavezan da osiguranom licu izvrši povraćaj sredstava za naplaćenu uslugu, nabavljeni lek, medicinsko sredstvo, implantat i medicinsko-tehniĉko pomagalo.

Davalac zdravstvenih usluga ima pravo da podnese prigovor filijali u vezi utvrĊene obaveze za povraćaj sredstava iz stava 2. ovog ĉlana.

Davaocu zdravstvenih usluga umanjiće se ugovorena naknada za 2011. godinu za sve iznose refundiranih sredstava osiguranim licima od strane filijale.

Član 79

Konaĉan obraĉun naknade zdravstvenoj ustanovi za 2011. godinu utvrĊuje se u roku od 45 dana po isteku godine.

Ukupnu naknadu zdravstvenoj ustanovi ĉini naknada na osnovu zakljuĉenog ugovora koja obuhvata naknadu utvrĊenu predraĉunom sredstava za 2011. godinu i naknadu koja se obezbeĊuje pored sredstava utvrĊenih predraĉunom, u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 80

Konaĉnim obraĉunom zdravstvenoj ustanovi iz Priloga 1. ovog pravilnika utvrĊuje se ukupna naknada i to za:

- plate - u visini isplaćenih sredstva za ovu namenu i obraĉunatih poreza i doprinosa, za ugovoreni broj radnika, shodno propisima kojima se reguliše oblast obraĉuna i isplate zarada zaposlenih u

Page 24: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

24

zdravstvenim ustanovama, a najviše do visine sredstava za ovu namenu utvrĊenih zdravstvenoj ustanovi zakljuĉenim ugovorom;

- prevoz - u visini isplaćenih sredstava za prevoz i obraĉunatih poreza za ugovoreni broj radnika koji koriste prevoz za dolazak i odlazak sa rada, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ovu namenu utvrĊenu zdravstvenoj ustanovi zakljuĉenim ugovorom;

- ostale indirektne troškove (ostale materijalne troškove, ostale troškove i troškove za energente) i troškove ishrane bolesnika - u visini vrednosti ovih troškova iskazanih u primljenim fakturama u zdravstvenoj ustanovi, a najviše do visine ugovorenih sredstava za ove namene;

- lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal, krv i produkti od krvi, citostatike sa liste (Lista B i Lista C), lekove za hemofiliju i ugradni materijal - u visini vrednosti utroška ovih lekova i medicinskih sredstava u zdravstvenoj ustanovi iskazanih u fakturama zdravstvene ustanove, a najviše do ugovorenih sredstava;

- materijal za dijalizu i lekove za bolesti krvi i krvotvornih organa priznaju se u visini utrošaka iskazanih u fakturi. Cene utrošenog materijala za dijalizu priznaju se u visini postignutoj u postupku javne nabavke, a najviše do cena utvrĊenih odlukom o cenama materijala za dijalizu;

- sredstva za lekove, medicinska sredstva i sredstva za ostale namene koja su zdravstvenoj ustanovi ovim pravilnikom utvrĊena iznad naknade odreĊene Predraĉunom sredstava za 2011. godinu, priznaju se u visini vrednosti ispostavljenih faktura po osiguranom licu, odnosno u visini stvarnih troškova ili po cenama kako je to definisano ovim pravilnikom.

Konaĉnim obraĉunom apoteci se utvrĊuje ukupna naknada u visini fakturisane vrednosti po namenama.

Član 81

Zdravstvena ustanova koja pruţa stomatološke usluge na primarnom nivou, ukljuĉujući preventivne stomatološke usluge, ugovorenu naknadu za 2011. godinu pravda dostavljanjem fakture za pruţene stomatološke usluge najmanje u vrednosti 70% ugovorene naknade. Preostali deo do visine vrednosti ugovorene naknade ĉini vrednost otkupa plana rada za pruţanje hitnih stomatoloških usluga.

Zdravstvenoj ustanovi koja nije pruţila i fakturisala stomatološke usluge u vrednosti 70% ugovorene naknade, naknada se srazmerno umanjuje za vrednost neizvršenih usluga.

Zdravstvena ustanova iz ĉlana 20. stav 4. i ĉlana 66. ovog pravilnika, ugovorenu naknadu za 2011. godinu pravdaju dostavljenim fakturama za pruţene stomatološke usluge.

Ukoliko je fakturisana vrednost veća od ugovorene naknade, zdravstvenim ustanovama iz st. 1. i 3. ovog ĉlana pripada naknada po fakturisanoj vrednosti stomatoloških usluga, a najviše do visine sredstava utvrĊenih Finansijskim planom Republiĉkog fonda.

Naknada po konaĉnom obraĉunu zdravstvenoj ustanovi iz ĉlana 22. ovog pravilnika ne zavisi od izvršenog obima rada hitne stomatološke zdravstvene zaštite utvrĊenog planom rada zdravstvene ustanove.

Zdravstvenim ustanovama sa podruĉja AP Kosovo i Metohija naknada za stomatološke usluge utvrĊuje se u visini ugovorene naknade.

Page 25: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

25

Član 82

Ostalim zdravstvenim ustanovama iz Plana mreţe, ugovorena naknada za 2011. godinu priznaje se u visini ispostavljenih faktura za pruţene zdravstvene usluge osiguranim licima, najviše do nivoa ugovorene naknade.

Institutu "Batut" i Zavodu za antirabiĉnu zaštitu "Luj Paster" utvrĊuje se naknada za vakcine u visini vrednosti preuzetih i dokumentovanih isporuka u okviru ugovora zakljuĉenog sa ovim zdravstvenim ustanovama.

Davaocima zdravstvenih usluga koji nisu u Planu mreţe, pripadajuća ugovorena naknada utvrĊuje se u visini ispostavljenih faktura za pruţene usluge osiguranim licima, do visine Ugovora.

Izuzetno davaocima zdravstvenih usluga iz ĉl. 65. i 66. ovog pravilnika koji nisu u Planu mreţe, pripadajuća ugovorena naknada utvrĊuje se shodno ĉlanu 80. ovog pravilnika po naknadama koje su ugovorene.

Član 83

U toku godine zdravstvena ustanova moţe vršiti promenu namene:

1) sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi u korist sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal;

2) sredstava za sanitetski i medicinski potrošni materijal u korist sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi;

3) sredstava za krv i labilne produkte od krvi u korist sredstava za lekove u zdravstvenoj ustanovi.

Sredstva za lekove u zdravstvenoj ustanovi i sredstva za sanitetski i medicinski potrošni materijal iz stava 1. ovog ĉlana ne sadrţe sredstva za lekove i sanitetski i medicinski potrošni materijal koji se nabavljaju u postupku javne nabavke koji sprovodi Republiĉki fond.

Zdravstvena ustanova moţe vršiti promenu namene sredstava na naĉin iz stava 1. ovog ĉlana, uz saglasnost filijale sa kojom je zakljuĉila ugovor.

Član 84

Konaĉan obraĉun naknade zdravstvenoj ustanovi sprovodi filijala koja je zakljuĉila ugovor.

Na konaĉan obraĉun zdravstvena ustanova moţe staviti prigovor, narednog dana od dana dostavljanja, o ĉemu odluĉuje filijala po hitnom postupku i o konaĉnom predlogu obaveštava zdravstvenu ustanovu.

Član 85

Zdravstvena ustanova moţe, u postupku sprovoĊenja konaĉnog obraĉuna za 2011. godinu podneti, filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor, zahtev za ostvarivanje prava na stimulaciju pod sledećim uslovima:

1) ako ostvari plan rada za 2011. godinu;

Page 26: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

26

2) ako nije imala zahteva za povraćaj sredstava, u smislu ĉlana 78. ovog pravilnika;

3) ako nije imala nenamenskog trošenja sredstava; i

4) ako nema neizmirene, a dospele obaveze na dan 31. decembra 2011. godine.

Filijala koja je zakljuĉila ugovor sa zdravstvenom ustanovom utvrĊuje postojanje uslova iz stava 1. ovog ĉlana.

Odluku o dodeli sredstava stimulacije zdravstvenoj ustanovi donosi filijala.

Sredstva za stimulaciju su sredstva koja se utvrde kao razlika ukupne naknade za rad ugovorene sa zdravstvenom ustanovom za 2011. godinu i priznatih sredstava zdravstvenoj ustanovi po sprovedenom konaĉnom obraĉunu za 2011. godinu.

Sredstva iz prethodnog stava zdravstvena ustanova moţe koristiti iskljuĉivo za nabavku lekova, sanitetskog i medicinskog potrošnog materijala, ugradnog materijala i za poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi.

Izveštaj o namenskoj upotrebi sredstava stimulacije zdravstvena ustanova dostavlja filijali sa kojom je zakljuĉila ugovor, a najkasnije do kraja 2012. godine.

Član 86

Zavod za hitnu medicinsku pomoć i zdravstvene ustanove sa podruĉja AP Kosovo i Metohija naknadu utvrĊenu ugovorom pravdaju fakturom o izvršenim uslugama u visini obraĉunate naknade za plate, prevoz i indirektne troškove, a najviše do ugovorene naknade.

Zdravstvenoj ustanovi, iz stava 1. ovog ĉlana, troškovi za lekove i medicinska sredstva priznaju se u visini stvarnih troškova, a najviše do ugovorenog iznosa.

Član 87

U toku godine Republiĉki fond, odnosno filijala moţe zdravstvenoj ustanovi u okviru ugovorene naknade po predraĉunu sredstava, a prema dinamici ostvarenih prihoda, obezbediti sredstva putem avansa.

IX USLOVI ZA IZMENE UGOVORA

Član 88

Ugovorne strane imaju pravo da pokrenu inicijativu za izmenu zakljuĉenog ugovora.

Ako postupak za izmenu ugovora pokreće davalac zdravstvenih usluga, obrazloţenu inicijativu dostavlja Filijali sa kojom je zakljuĉio ugovor, koja zajedno sa svojim obrazloţenim mišljenjem i analizom, predlog za izmenu ugovora dostavlja Direkciji Republiĉkog fonda.

U sluĉaju prihvatanja inicijative iz stava 2. ovog ĉlana, sa davaocem zdravstvenih usluga zakljuĉuje se ugovor o izmeni ugovora o pruţanju i finansiranju zdravstvene zaštite.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Page 27: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

27

Član 89

Za organizacione jedinice zdravstvenih ustanova, koje u toku 2011. godine, promene pravni status (pripajanjem, odvajanjem ili podelom), odnosno koje se konstituišu kao novi pravni subjekti upisom u sudski registar, naknada se utvrĊuje na osnovu kriterijuma iz ovog pravilnika, a prema tipu zdravstvene ustanove.

Visinu naknade, kao osnov za zakljuĉivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama iz stava 1. ovog ĉlana, utvrĊuje filijala, po sprovedenom obraĉunu za period za koji se ugovara zdravstvena zaštita, a do visine sredstava koja su pre statusne promene zdravstvenoj ustanovi utvrĊena, po namenama, predraĉunom sredstava.

Na osnovu utvrĊene naknade iz stava 2. ovog ĉlana, filijala zakljuĉuje sa novim pravnim subjektom ugovor, na osnovu koga će se izvršiti izmena u predraĉunu sredstava.

Član 90

Rok za zakljuĉivanje ugovora po ovom pravilniku je 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Ukoliko davalac zdravstvenih usluga ne zakljuĉi ugovor o pruţanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja do roka utvrĊenog u stavu 1. ovog ĉlana, zdravstvenoj ustanovi i drugom davaocu zdravstvenih usluga iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja plaćaće se samo troškovi pruţenih zdravstvenih usluga hitne medicinske pomoći, u skladu sa ĉlanom 183. stav 1. Zakona.

Član 91

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku RS".

Samostalni član Pravilnika o izmenama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa

davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu

("Sl. glasnik RS", br. 14/2011)

Član 3

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Ministarstva zdravlja, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1. PREDRAČUN SREDSTAVA ZA 2011. GODINU

iznosi u 000 dinara

Page 28: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

28

RB Naziv

ustanove

Plate i nakna

de plata sa

doprinosima

na teret

poslodavca

Prevoz

zaposlenih na

posao i sa

posla

Ostali indirek

tni troško

vi

Lekovi u

zdravstvenoj

ustanovi

Krv i labilni produkti od krvi

Sanitetski i

medicinski

potrošni i

ugradni

materijal

Materijal za dijaliz

u i lekovi

za bolesti krvi i

krvotvornih organ

a

Ishrana

bolesnika

Lekovi na

recept i

pomagala

preko apote

ka

Participacija

UKUPNA NAKNAD

A UMANJE

NA ZA PARTICIPACIJU

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Dom zdravlja Baĉka Topola

180.788

5.739 37.630

4.472 241 4.780 391 122.435

25.975 330.501

2 Dom zdravlja Mali IĊoš

45.535 1.485 10.327

1.523 1.388 33.796

7.680 86.374

3 Dom zdravlja Subotica

421.670

12.802

81.361

16.136 13.660

10.538 535.091

4 Opšta bolnica Subotica

1.005.271

38.246

167.137

166.460

23.049

156.975

46.937

31.603

11.936 1.623.742

5 Apoteka Subotica

454.747

90.443 364.304

I Subotica 1.653.264

58.272

296.455

188.591

23.290

176.803

46.937

31.994

610.978

146.572

2.940.012

6 Dom zdravlja Ţitište

73.548 4.604 11.637

2.264 1.875 51.694

12.285 133.337

7 Dom zdravlja Novi Beĉej

99.166 2.884 16.303

3.006 2.725 69.042

13.513 179.613

8 Dom zdravlja Seĉanj

62.454 2.187 16.055

1.833 1.431 45.545

10.618 118.887

9 Dom zdravlja Nova Crnja

46.271 1.478 9.392 2.065 1.597 30.546

6.596 84.753

10 Dom zdravlja Zrenjanin

429.255

16.355

66.044

6.222 18.142

10.532 525.486

11 Opšta bolnica Zrenjanin

863.771

32.655

189.759

142.931

10.833

100.752

72.134

21.549

7.191 1.427.193

12 Specijalna 106.77 4.165 16.93 13.027 65 4.181 6.284 364 151.064

Page 29: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

29

bolnica za plućne bolesti Zrenjanin

5 1

13 Apoteka Zrenjanin

454.247

83.183 371.064

II Zrenjanin 1.681.240

64.328

326.121

171.348

10.898

130.703

72.134

27.833

651.074

144.282

2.991.397

14 Dom zdravlja Ada

78.910 3.258 13.013

1.822 2.159 59.993

14.313 144.842

15 Dom zdravlja Kanjiţa

120.827

5.056 22.896

2.404 3.413 67.043

15.860 205.779

16 Dom zdravlja Novi Kneţevac

76.106 2.749 13.353

2.554 533 1.892 3.673 34.696

6.127 129.429

17 Dom zdravlja Ĉoka

41.103 1.035 8.264 1.637 1.449 29.997

5.880 77.605

18 Dom zdravlja Senta (I-XII)

93.688 1.762 21.924

2.226 2.885 1.440 121.045

19 Apoteka Senta (I-XII)

80.691

15.867 64.824

20 Opšta bolnica Senta (I-XII)

291.583

6.995 58.592

46.082 6.700 42.200

9.047 12.598

2.088 471.709

21 Opšta bolnica Kikinda

437.798

11.369

76.007

47.377 4.692 47.754

52.496

15.458

2.260 690.691

22 Dom zdravlja Kikinda

146.204

3.085 30.093

7.657 5.911 3.444 189.506

23 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Novi Kneţevac

138.687

5.549 23.422

19.256 1.431 18.922

207.267

24 Apoteka Kikinda

202.127

36.681 165.446

III Kikinda 1.424.906

40.858

267.564

131.015

11.925

109.094

61.543

50.651

474.547

103.960

2.468.143

25 Dom zdravlja

97.256 4.166 18.029

3.332 2.792 59.643

14.042 171.176

Page 30: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

30

Alibunar

26 Dom zdravlja Bela Crkva

78.534 1.926 14.971

2.820 2.386 56.294

14.055 142.876

27 Dom zdravlja Kovaĉica

97.655 2.085 18.229

3.861 3.445 76.442

20.121 181.596

28 Dom zdravlja Kovin

132.777

7.714 22.965

4.433 4.428 93.339

21.042 244.614

29 Dom zdravlja Opovo

49.360 2.473 9.424 1.433 1.306 29.097

6.538 86.555

30 Dom zdravlja Plandište

52.234 1.853 17.649

1.677 1.207 44.095

9.698 109.017

31 Opšta bolnica Vršac

397.753

9.078 56.463

65.970 2.724 46.810

42.142

13.888

3.455 631.373

32 Dom zdravlja Vršac

159.130

5.546 24.412

6.524 4.963 4.197 196.378

33 Dom zdravlja Panĉevo

418.890

15.916

65.472

16.921 14.058

8.606 522.651

34 Opšta bolnica Panĉevo

959.756

32.594

116.467

158.262

13.270

143.980

87.512

30.710

1.807 1.540.744

35 Specijalna bolnica za plućne bolesti Bela Crkva

100.698

2.066 19.126

11.256 3.208 11.244

482 147.116

36 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Vršac

328.568

11.794

80.201

33.959 2.174 49.054

216 505.534

37 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin

343.283

9.753 72.538

34.484 3.975 63.502

84 527.451

38 Apoteka Panĉevo

427.451

84.191 343.260

39 Apoteka Vršac

167.980

34.140 133.840

IV Pančevo 3.215.894

106.964

535.946

344.932

15.994

234.732

129.654

168.398

954.341

222.674

5.484.181

Page 31: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

31

40 Dom zdravlja Apatin

125.029

1.871 32.675

4.341 4.434 76.991

20.686 224.655

41 Dom zdravlja Kula

183.764

4.054 31.033

6.282 6.555 133.734

33.358 332.064

42 Dom zdravlja Odţaci

160.813

6.645 33.850

5.172 5.375 1.139 99.939

23.720 289.213

43 Dom zdravlja Sombor

296.569

9.832 49.704

7.344 11.012

8.054 366.407

44 Opšta bolnica Sombor

953.016

35.638

199.856

172.550

16.335

122.751

64.970

39.359

6.594 1.597.881

45 Apoteka Sombor

273.868

63.203 210.665

V Sombor 1.719.191

58.040

347.118

195.689

16.335

150.127

64.970

40.498

584.532

155.615

3.020.885

46 Dom zdravlja Baĉ

56.530 2.224 13.158

1.832 1.781 44.095

8.423 111.197

47 Dom zdravlja Baĉka Palanka

247.895

6.190 38.079

8.676 8.214 36.008

190.828

49.738 486.152

48 Dom zdravlja Baĉki Petrovac

47.607 3.007 8.480 1.320 1.772 38.946

9.553 91.579

49 Dom zdravlja Beoĉin

62.277 2.678 12.962

1.531 1.917 47.895

13.556 115.704

50 Dom zdravlja Beĉej

163.340

6.402 29.275

4.108 4.746 108.337

25.389 290.819

51 Dom zdravlja Ţabalj

95.309 3.067 15.123

3.237 2.797 60.543

12.069 168.007

52 Dom zdravlja Srbobran

66.853 2.422 11.218

1.880 2.474 50.244

10.958 124.133

53 Dom zdravlja Temerin

83.279 2.983 12.759

2.915 3.198 71.742

22.062 154.814

54 Dom zdravlja Titel

52.860 2.171 10.104

1.760 1.695 37.708

9.742 96.556

55 Dom 1.070. 36.16 114.8 20.497 42.06 45.271 1.238.885

Page 32: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

32

zdravlja Novi Sad

626 5 02 6

56 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

224.321

7.823 36.551

943 2.302 271.940

57 Dom zdravlja Vrbas

170.715

5.778 26.647

5.023 5.242 4.234 209.171

58 Opšta bolnica Vrbas

410.335

12.333

72.999

84.459 12.377

76.286

39.423

15.894

1.711 722.395

59 Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

81.198 2.761 10.791

722 771 11.156

1.878 105.521

60 Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

482.460

19.501

199.401

502.168

7.597 96.147

28.494

1.944 1.333.824

61 Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

495.557

21.722

181.518

146.591

7.003 117.203

37.591

1.107 1.006.078

62 Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

512.968

22.050

281.324

81.752 23.647

546.919

23.892

10.891 1.481.661

63 Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

663.059

29.457

111.638

159.191

11.762

104.906

7.629 28.265

1.115.907

64 Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad

75.221 1.319 7.390 343 3.165 377 87.061

65 Kliniĉki centar Vojvodine

2.426.545

102.321

698.361

798.619

82.311

786.643

95.863

80.446

17.240 5.053.869

Page 33: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

33

Novi Sad

66 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

33.883 1.286 4.413 1.168 230 40.520

67 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad

55.583 1.465 5.294 1.612 1.287 65.241

68 Apoteka Novi Sad

1.067.127

232.063

835.064

69 Apoteka Vrbas

156.232

30.253 125.979

VI Novi Sad 7.578.421

295.125

1.902.287

1.829.179

144.697

1.812.699

178.923

225.738

1.873.697

508.689

15.332.077

70 Dom zdravlja InĊija

198.157

8.907 35.287

6.223 9.336 150.982

36.194 372.698

71 Dom zdravlja Pećinci

81.540 5.521 17.965

2.458 2.105 49.245

13.019 145.815

72 Dom zdravlja Ruma

223.144

7.929 42.987

8.387 7.355 105 183.429

45.012 428.324

73 Dom zdravlja Irig

39.950 1.643 9.650 1.495 1.131 27.647

6.046 75.470

74 Dom zdravlja Stara Pazova

249.077

8.843 45.146

8.444 7.966 160.831

40.670 439.637

75 Dom zdravlja Šid

152.999

4.366 24.731

3.957 4.569 98.938

20.571 268.989

76 Dom zdravlja Sremska Mitrovica

288.743

13.901

41.050

10.385 8.094 4.943 357.230

77 Opšta bolnica Sremska Mitrovica

732.079

30.728

106.428

117.838

4.788 103.813

101.552

24.109

5.545 1.215.790

78 Apoteka Sremska Mitrovica

273.069

53.972 219.097

VII Sr. Mitrovica

1.965.689

81.838

323.244

159.187

4.788 144.369

101.552

24.214

944.141

225.972

3.523.050

Page 34: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

34

79 Dom zdravlja Bogatić

132.049

2.557 16.554

5.385 3.465 2.438 157.572

80 Dom zdravlja Ljubovija

81.930 587 14.090

3.848 2.084 1.283 2.112 101.710

81 Zdravstveni centar Loznica

990.490

22.087

137.741

111.776

12.700

65.384

54.741

20.074

14.389 1.400.604

82 Dom zdravlja Vladimirci

63.721 2.569 8.851 2.989 1.822 1.741 78.211

83 Dom zdravlja Koceljeva

58.810 1.486 8.819 2.195 1.497 1.182 71.625

84 Dom zdravlja Šabac

388.902

7.225 50.749

16.298 11.017

9.819 464.372

85 Opšta bolnica Šabac

912.847

14.785

128.201

143.233

10.683

110.605

80.625

33.095

8.858 1.425.216

86 Apoteka Loznica

332.412

55.687 276.725

87 Apoteka Šabac

586.231

93.696 492.535

VIII Šabac 2.628.749

51.296

365.005

285.724

23.383

195.874

135.366

54.452

918.643

189.922

4.468.570

88 Dom zdravlja Ub

88.695 2.447 15.129

3.454 2.960 2.172 110.513

89 Dom zdravlja Valjevo (V-XII)

171.710

2.095 26.263

7.827 6.091 3.765 210.221

90 Dom zdravlja Oseĉina (V-XII)

25.336 477 6.754 1.163 905 822 33.813

91 Dom zdravlja Ljig (V-XII)

27.039 477 6.678 1.189 926 621 35.688

92 Dom zdravlja Mionica (V-XII)

28.377 505 6.633 1.234 960 506 37.203

93 Zdravstveni centar Valjevo (I-XII)

1.194.806

10.538

165.461

166.569

13.311

147.527

73.235

30.677

10.025 1.792.099

Page 35: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

35

94 Apoteka Valjevo

502.991

84.869 418.122

95 Dom zdravlja Lajkovac

68.602 3.499 9.546 1.869 1.695 1.239 83.972

IX Valjevo 1.604.565

20.038

236.464

183.305

13.311

161.064

73.235

30.677

502.991

104.019

2.721.631

96 Zdravstveni centar Smederevo

973.796

28.313

128.057

113.510

7.349 88.596

53.088

11.468

17.592 1.386.585

97 Opšta bolnica "Stefan Visoki" Smederevska Palanka

464.351

15.255

63.571

73.999 7.098 40.881

42.211

11.019

2.657 715.728

98 Apoteka Smederevska Palanka

157.132

35.019 122.113

99 Apoteka Smederevo

355.459

66.614 288.845

100 Apoteka Velika Plana

120.536

21.460 99.076

101 Dom zdravlja Velika Plana

163.642

3.233 23.296

5.096 4.844 2.565 197.546

102 Dom zdravlja Smederevska Palanka

219.131

6.275 25.587

5.874 5.713 2.851 259.729

X Smederevo

1.820.920

53.076

240.511

198.479

14.447

140.034

95.299

22.487

633.127

148.758

3.069.622

103 Dom zdravlja Veliko Gradište

84.598 2.231 13.098

2.393 2.192 2.499 102.013

104 Dom zdravlja Ţagubica

78.636 964 10.903

2.031 1.689 6.395 1.457 99.161

105 Dom zdravlja Golubac (IV-XII)

38.757 1.867 5.885 805 631 1.114 46.831

Page 36: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

36

106 Dom zdravlja Kuĉevo (IV-XII)

52.330 2.354 6.848 1.616 1.361 1.471 63.038

107 Dom zdravlja Malo Crniće (IV-XII)

30.901 1.893 5.365 1.201 867 1.154 39.073

108 Dom zdravlja Poţarevac (VII-XII)

190.694

4.025 31.996

5.965 5.356 4.915 233.121

109 Zdravstveni centar Poţarevac (I-XII)

1.025.787

19.854

111.229

109.845

11.070

118.812

99.353

48.883

12.798 1.532.035

110 Dom zdravlja Ţabari

56.941 2.745 8.450 1.550 1.444 1.455 69.675

111 Zdravstveni centar Petrovac

294.576

6.967 43.861

24.929 1.271 15.615

3.133 6.324 384.028

112 Apoteka Poţarevac

575.133

124.322

450.811

XI Požarevac

1.853.220

42.900

237.635

150.335

12.341

147.967

105.748

52.016

575.133

157.509

3.019.786

113 Dom zdravlja Kragujevac

550.739

14.738

60.132

23.887 21.115

19.604 651.007

114 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

151.511

2.700 24.302

1.297 1.015 920 179.905

115 Dom zdravlja Batoĉina

61.385 1.259 8.202 1.870 1.638 1.434 72.920

116 Dom zdravlja Knić

58.102 2.422 10.699

2.127 2.036 1.710 73.676

117 Dom zdravlja Lapovo

38.651 866 6.267 1.291 1.055 654 47.476

118 Dom zdravlja Raĉa

52.409 1.848 7.466 1.313 1.396 1.007 63.425

119 Dom 90.655 3.560 13.76 2.090 2.588 3.403 109.254

Page 37: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

37

zdravlja Topola

4

120 Zdravstveni centar AranĊelovac

382.129

10.153

47.206

27.639 1.271 41.516

9.810 6.361 9.965 516.120

121 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac

167.668

4.556 21.587

4.458 4.326 6.969 195.626

122 Kliniĉki centar Kragujevac

1.809.445

40.101

419.602

832.023

30.534

452.627

126.217

60.360

20.024 3.750.885

123 Apoteka Kragujevac

1.017.982

172.284

845.698

124 Apoteka AranĊelovac

162.731

33.149 129.582

XII Kragujevac

3.362.694

82.203

619.227

897.995

31.805

529.312

136.027

66.721

1.180.713

271.123

6.635.574

125 Dom zdravlja Despotovac

152.534

3.099 21.712

3.012 3.846 618 68.492

19.045 234.268

126 Dom zdravlja Svilajnac

144.641

2.339 33.737

5.351 3.158 4.796 680 72.292

21.117 245.877

127 Dom zdravlja Ćuprija

142.413

2.696 23.244

4.303 3.655 103.738

24.150 255.899

128 Opšta bolnica Ćuprija

763.701

12.164

99.430

102.484

6.473 105.080

116.960

23.442

6.059 1.223.675

129 Dom zdravlja Rekovac

58.333 1.759 12.783

2.117 1.986 33.797

6.731 104.044

130 Dom zdravlja Jagodina

266.998

2.613 67.995

10.868 9.754 7.871 350.357

131 Opšta bolnica Jagodina

458.915

4.795 51.563

70.462 5.061 68.917

14.241

4.094 669.860

132 Apoteka Jagodina

287.366

55.695 231.671

133 Zdravstveni centar

489.757

8.260 55.867

46.463 4.157 47.252

7.642 174.129

39.932 793.595

Page 38: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

38

Paraćin

XIII Jagodina 2.477.292

37.725

366.331

245.060

15.691

243.648

121.756

46.623

739.814

184.694

4.109.246

134 Zdravstveni centar Bor

726.946

9.927 103.151

57.575 4.512 57.964

23.390

12.962

10.098 986.329

135 Dom zdravlja Majdanpek

113.554

3.027 22.283

3.110 4.184 3.409 142.749

136 Opšta bolnica Majdanpek

80.169 2.493 22.399

9.682 432 3.683 4.120 2.525 550 124.953

137 Zdravstveni centar Negotin

460.950

8.782 66.660

44.551 3.333 30.032

18.775

8.813 7.493 634.403

138 Zdravstveni centar Kladovo

332.169

5.059 73.635

35.819 2.553 21.489

11.811

7.426 3.610 486.351

139 Apoteka Bor

495.342

105.437

389.905

XIV Bor 1.713.788

29.288

288.128

150.737

10.830

117.352

58.096

31.726

495.342

130.597

2.764.690

140 Dom zdravlja Boljevac

76.932 1.381 14.652

2.542 1.853 2.394 94.966

141 Zdravstveni centar Knjaţevac

347.288

8.703 46.971

20.716 1.862 27.203

5.370 6.345 451.768

142 Zdravstveni centar Zajeĉar

790.640

18.480

105.086

110.801

8.143 104.522

55.885

14.416

11.342 1.196.631

143 Apoteka Zajeĉar

533.088

93.616 439.472

XV Zaječar 1.214.860

28.564

166.709

134.059

10.005

133.578

55.885

19.786

533.088

113.697

2.182.837

144 Zdravstveni centar Uţice

3.010.652

50.018

475.020

302.287

29.722

281.053

89.348

57.861

36.338 4.259.623

145 Apoteka Uţice

937.891

151.009

786.882

XVI Užice 3.010.652

50.018

475.020

302.287

29.722

281.053

89.348

57.861

937.891

187.347

5.046.505

146 Zdravstveni centar Ĉaĉak

1.458.850

27.001

205.185

153.402

12.771

147.320

62.487

22.392

20.565 2.068.843

147 Dom zdravlja Gornji Milanovac

171.926

4.609 35.619

7.355 4.975 4.198 220.286

Page 39: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

39

148 Opšta bolnica Gornji Milanovac

306.245

8.643 35.074

46.631 2.648 32.035

8.617 3.803 436.090

149 Apoteka Ĉaĉak

552.936

99.943 452.993

150 Apoteka Gornji Milanovac

160.132

30.202 129.930

XVII

Čačak 1.937.021

40.253

275.878

207.388

15.419

184.330

62.487

31.009

713.068

158.711

3.308.142

151 Dom zdravlja Raška

139.170

2.081 22.901

6.339 3.767 806 2.942 172.122

152 Zdravstveni centar Novi Pazar

715.102

15.433

115.946

82.349 4.965 57.448

55.273

13.569

229.773

46.057 1.243.801

153 Zdravstveni centar Kraljevo

1.284.257

22.038

194.054

141.246

11.555

141.330

77.358

24.745

8.699 1.887.884

154 Dom zdravlja Vrnjaĉka Banja

119.121

4.015 26.001

5.635 3.820 2.619 155.973

155 Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjaĉka Banja

55.302 1.748 11.909

4.889 1.382 3.005 323 77.912

156 Apoteka Kraljevo

588.132

122.179

465.953

157 Dom zdravlja Tutin

150.254

1.480 20.144

6.083 3.719 1.740 53.944

10.368 226.996

XVIII

Kraljevo 2.463.206

46.795

390.955

246.541

16.520

211.466

132.631

43.865

871.849

193.187

4.230.641

158 Dom zdravlja Trstenik

193.216

5.794 34.210

6.609 5.205 6.368 238.666

159 Zdravstveni centar Kruševac

1.403.690

13.463

206.000

168.136

13.389

139.439

86.874

17.798

19.075 2.029.714

160 Dom zdravlja Aleksandrovac

107.652

1.874 26.884

5.149 3.544 1.143 2.160 144.086

161 Dom zdravlja Varvarin

71.125 1.101 11.345

3.546 2.228 1.958 87.387

Page 40: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

40

162 Dom zdravlja Ćićevac

43.434 800 9.135 1.687 1.173 1.042 55.187

163 Apoteka Kruševac

760.462

133.270

627.192

164 Dom zdravlja Brus

92.495 1.885 21.430

3.665 2.155 600 1.336 120.894

XIX Kruševac 1.911.612

24.917

309.004

188.792

13.389

153.744

86.874

19.541

760.462

165.209

3.303.126

165 Dom zdravlja Gadţin Han

54.722 3.081 7.796 1.629 1.268 881 67.615

166 Dom zdravlja Doljevac

78.063 3.616 10.028

3.032 2.090 31.714

7.217 121.326

167 Dom zdravlja Svrljig

77.834 1.635 8.562 1.686 1.973 1.233 90.457

168 Dom zdravlja Sokobanja

86.716 2.173 14.745

2.740 2.013 57.293

11.981 153.699

169 Dom zdravlja Niš

921.137

24.492

88.781

28.699 35.427

17.288 1.081.248

170 Dom zdravlja Merošina

63.770 4.613 9.412 2.001 1.708 1.238 80.266

171 Dom zdravlja Raţanj

49.228 2.930 7.400 2.086 1.147 939 61.852

172 Zdravstveni centar Aleksinac

370.084

14.833

49.497

24.787 2.895 21.425

6.024 5.499 484.046

173 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica", Niš

460.038

19.168

81.181

23.767 6.895 55.178

646.227

174 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš

303.619

7.266 50.726

6.690 4.151 419 372.033

175 Zavod za zdravstvenu zaštitu

229.790

5.928 18.629

7.762 7.497 7.911 261.695

Page 41: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

41

radnika Niš

176 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

28.403 492 2.065 1.809 759 33.528

177 Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu Niš

49.432 1.121 4.100 1.756 1.714 747 57.376

178 Specijalna bolnica za plućne bolesti "Ozren", Sokobanja

121.935

3.043 24.797

13.845 6.881 10.094

502 180.093

179 Kliniĉki centar Niš

2.783.182

78.392

599.878

1.207.286

113.950

797.698

141.245

81.340

22.283 5.780.688

180 Klinika za stomatologiju Niš

181.697

2.725 11.272

7.078 1.644 5.069 225 209.260

181 Apoteka Niš

1.332.727

233.011

1.099.716

XX Niš 5.859.650

175.508

988.869

1.336.653

118.489

897.715

141.245

152.636

1.421.734

311.374

10.781.125

182 Dom zdravlja Kuršumlija

112.798

1.353 19.450

4.758 3.356 6.585 996 1.841 147.455

183 Dom zdravlja Blace

75.040 1.014 11.617

2.713 1.812 1.357 90.839

184 Dom zdravlja ŢitoraĊa

72.867 3.553 12.552

2.397 1.784 1.474 91.679

185 Dom zdravlja Prokuplje (V-XII)

142.099

2.282 31.219

5.650 3.477 2.807 181.920

186 Zdravstveni centar Prokuplje (I-XII)

587.963

12.407

73.243

63.275 5.276 63.586

33.212

15.783

6.822 847.923

187 Apoteka Prokuplje

331.912

50.656 281.256

XXI Prokuplje 990.767

20.609

148.081

78.793 5.276 74.015

39.797

16.779

331.912

64.957 1.641.072

188 Dom zdravlja

81.247 1.924 16.978

3.256 1.763 43.195

7.058 141.305

Page 42: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

42

Bela Palanka

189 Zdravstveni centar Pirot (I-VI)

374.891

11.113

56.081

37.957 3.845 36.002

20.032

7.514 5.755 541.680

190 Dom zdravlja Pirot (VII-XII)

103.336

3.644 20.844

2.600 1.500 3.632 128.292

191 Opšta bolnica Pirot (VII-XII)

271.555

7.469 42.243

30.251 4.105 34.863

20.032

5.064 2.123 413.459

192 Dom zdravlja Babušnica

68.740 2.594 15.642

1.870 1.860 911 89.795

193 Dom zdravlja Dimitrovgrad

81.309 1.896 15.317

2.593 1.681 457 1.286 101.967

194 Apoteka Pirot

275.868

45.597 230.271

XXII

Pirot 981.078

28.640

167.105

78.527 7.950 77.669

40.064

13.035

319.063

66.362 1.646.769

195 Dom zdravlja Bojnik

61.253 1.295 9.028 1.710 1.271 618 73.939

196 Dom zdravlja Leskovac

595.962

14.791

107.425

22.588 17.289

13.452 744.603

197 Dom zdravlja Vlasotince

144.750

3.350 25.798

4.211 3.986 2.407 179.688

198 Dom zdravlja MedveĊa

83.409 2.188 11.984

1.656 950 985 99.202

199 Opšta bolnica Leskovac

1.075.846

24.120

126.145

179.319

7.913 137.781

73.154

30.257

8.751 1.645.784

200 Apoteka Leskovac

772.060

130.367

641.693

201 Dom zdravlja Lebane

115.996

858 12.278

3.680 2.581 2.175 133.218

XXIII

Leskovac 2.077.216

46.602

292.658

213.164

7.913 163.858

73.154

30.257

772.060

158.755

3.518.127

202 Zdravstveni centar Vranje

1.155.729

13.963

145.040

120.624

9.339 108.743

70.205

17.775

11.394 1.630.024

Page 43: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

43

203 Dom zdravlja Bosilegrad

56.855 55 9.584 1.671 1.249 437 515 69.336

204 Dom zdravlja Bujanovac

263.017

4.047 29.575

6.618 3.885 1.914 305.228

205 Dom zdravlja Preševo

204.663

4.119 21.829

7.376 3.064 751 240.300

206 Dom zdravlja Vladiĉin Han

100.873

931 19.791

3.422 2.332 956 126.393

207 Zdravstveni centar Surdulica

259.109

1.350 35.049

21.902 772 18.849

5.596 1.570 341.057

208 Specijalna bolnica za plućne bolesti Surdulica

71.224 392 16.423

7.672 2.237 4.676 112 102.512

209 Apoteka Vranje

541.887

85.000 456.887

210 Apoteka Bujanovac

115.937

17.123 98.814

XXIV

Vranje 2.111.470

24.857

277.291

169.285

10.111

140.359

70.205

28.484

657.824

119.335

3.370.551

211 Dom zdravlja Zveĉan

139.744

1.838 15.043

5.599 3.758 165.982

212 Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica

1.371.091

11.844

143.291

43.806 5.232 44.552

22.322

12.971

1.655.109

213 Apoteka Kosovska Mitrovica

68.433 570 1.231 159.931

230.165

XXV

Kos. Mitrovica

1.579.268

14.252

159.565

49.405 5.232 48.310

22.322

12.971

159.931

2.051.256

214 Dom zdravlja Barajevo

111.488

5.289 19.299

3.261 2.672 24.902

1.075 165.836

215 Dom zdravlja Voţdovac

503.090

18.068

58.061

10.327 19.132

19.702 588.976

216 Dom zdravlja Vraĉar

252.799

7.790 44.621

2.882 8.029 7.138 308.983

217 Dom 298.50 12.75 48.38 8.471 8.510 8.429 11.014 374.049

Page 44: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

44

zdravlja Grocka

7 7 9

218 Dom zdravlja Zvezdara

454.354

13.778

65.072

10.802 16.706

10.808 549.904

219 Dom zdravlja Zemun

605.466

23.656

75.279

19.113 22.700

24.795 721.419

220 Dom zdravlja Lazarevac

299.202

17.049

49.246

7.079 8.089 598 3.303 377.960

221 Dom zdravlja Mladenovac

198.020

9.613 27.026

5.270 6.121 5.062 240.988

222 Dom zdravlja Novi Beograd

632.028

22.753

72.682

10.681 25.885

33.296 730.733

223 Dom zdravlja Obrenovac

276.628

9.365 37.561

9.433 8.713 41.289

10.238 372.751

224 Dom zdravlja Palilula

565.336

19.860

63.260

11.296 21.956

18.163 663.545

225 Dom zdravlja Rakovica

310.404

12.189

34.571

7.597 12.178

13.431 363.508

226 Dom zdravlja Savski Venac

225.461

7.877 30.547

5.306 5.822 6.863 268.150

227 Dom zdravlja Sopot

95.387 4.419 17.960

2.564 2.366 1.380 121.316

228 Dom zdravlja Stari Grad

375.180

13.380

41.077

7.743 14.455

13.149 438.686

229 Dom zdravlja Ĉukarica

497.226

17.826

58.920

14.493 23.635

24.024 588.076

230 Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac

133.199

5.915 21.637

8.319 839 5.819 50.299

8.569 544 234.052

231 Specijalna bolnica za cerebralnu

153.509

6.734 26.182

1.296 1.483 7.375 60 196.519

Page 45: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

45

paralizu i razvojnu neurologiju

232 Institut za neonatologiju

239.688

9.357 47.646

25.869 1.326 32.518

25.378

381.782

233 Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti "Sveti Sava"

324.266

13.114

60.496

56.520 517 61.098

17.652

1.730 531.933

234 Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

796.357

23.918

129.578

7.319 3.281 960.453

235 Gradski zavod za koţno-veneriĉne bolesti

60.494 1.884 5.612 231 2.990 960 70.251

236 Gradski zavod za gerontologiju

254.819

10.672

16.619

1.445 2.117 1.808 283.864

237 Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

172.521

6.533 17.197

3.061 8.586 4.210 203.688

238 Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju Lazarevac

81.718 4.079 28.559

3.197 1.039 6.054 59.560

4.899 775 188.330

239 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

146.682

4.737 14.308

1.359 2.209 2.066 171.361

240 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

125.964

4.363 15.084

2.036 2.549 21.148

9.273 161.871

241 Specijalna 131.79 6.628 17.79 2.758 1.785 11.40 180 171.983

Page 46: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

46

bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

5 6 1

242 Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti

137.526

3.962 18.285

7.611 1.201 8.140 176.725

243 Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju

72.212 2.843 12.276

112 49 3.633 91.125

244 Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica"

618.801

28.161

126.703

113.262

34.095

602.494

41.057

15.194 1.549.379

245 Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti "dr Laza Lazarević"

490.188

17.248

72.788

27.410 3.054 28.734

639.422

246 Institut za kardiovaskularne bolesti "Dedinje"

530.895

24.175

319.869

168.117

32.552

736.410

26.795

10.245 1.828.568

247 Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Ĉupić"

813.823

37.503

198.756

210.979

13.865

149.085

35.109

153 1.458.967

248 Institut za mentalno zdravlje

295.020

8.034 28.540

6.903 5.836 17.599

1.604 360.328

249 Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

727.384

30.177

220.184

1.115.698

9.537 118.782

20.833

312 2.242.283

250 Institut za reumatologiju

213.112

7.666 34.533

8.454 7.111 16.946

1.514 286.308

Page 47: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

47

251 Klinika za rehabilitaciju "dr Miroslav Zotović"

238.054

10.015

47.335

6.146 7.743 22.958

2.893 329.358

252 Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu

109.211

2.661 17.537

954 1.510 5.204 137.077

253 Univerzitetska deĉja klinika

593.977

24.311

114.904

141.590

18.270

119.326

11.300

28.434

1.052.112

254 Ginekološko-akušerska klinika

587.383

27.331

129.348

76.578 12.441

76.514

18.180

1.057 926.718

255 Kliniĉko-bolniĉki centar " Beţanijska Kosa"

778.527

31.027

141.882

286.291

23.498

233.835

23.936

5.693 1.513.303

256 Kliniĉko-bolniĉki centar "Dr Dragiša Mišović - Dedinje"

1.031.857

42.664

161.909

85.210 17.204

176.616

41.244

1.307 1.555.397

257 Kliniĉko-bolniĉki centar "Zemun"

1.038.027

41.208

159.127

155.617

14.839

241.209

70.279

31.996

3.055 1.749.247

258 Kliniĉko-bolniĉki centar "Zvezdara"

1.399.213

48.820

252.649

173.286

19.515

254.346

176.947

48.189

3.204 2.369.761

259 Kliniĉki centar Srbije

6.462.460

231.149

1.533.999

2.564.655

230.860

2.337.574

83.153

413.044

31.391 13.825.503

260 Institut za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović"

95.914 2.613 24.311

204 300 5.714 239 128.817

261 Vojnomedicinska akademija

887.690

23.593

326.598

292.637

57.360

397.031

50.678

43.018

4.836 2.073.769

262 Apoteka Beograd

5.639.193

1.233.189

4.406.004

Page 48: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

48

XXVI

Beograd 25.442.862

958.764

5.085.818

5.691.442

487.757

5.807.484

568.407

958.701

5.668.770

1.538.867

49.131.138

263 Zdravstveni centar Gnjilane

326.431

2.605 17.684

7.281 2.167 356.168

264 Apoteka Gnjilane

30.708 293 917 37.719

69.637

XXVII

Gnjilane 357.139

2.898 18.601

7.281 2.167 37.719

425.805

265 Dom zdravlja Graĉanica, Priština

475.628

30.597

4.159 16.617

16.448

543.449

266 Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan

291.012

18.568

3.092 13.791

4.699 331.162

267 Dom zdravlja Kosovo Polje

132.005

9.205 1.902 2.087 7.049 152.248

268 Dom zdravlja Obilić

177.400

8.085 3.119 3.801 4.699 197.104

269 Dom zdravlja Štrpce

254.761

15.609

3.694 7.083 11.749

292.896

270 Kliniĉko-bolniĉki centar Priština

878.433

32.810

13.999 7.086 5.960 938.288

271 Zdravstveni centar Prizren

153.452

3.502 1.253 158.207

272 Apoteka Prizren

9.355 71 9.426

273 Dom zdravlja Dragaš

22.785 181 22.966

274 Zdravstveni centar Peć

105.042

3.578 1.253 109.873

275 Specijalna bolnica za plućne bolesti Peć

14.564 71 14.635

276 Apoteka Peć

4.967 71 5.038

Page 49: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

49

277 Zdravstveni centar Đakovica

19.552 181 19.733

278 Dom zdravlja Istok

37.149 3.305 753 41.207

279 Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

17.563 181 17.744

280 Dom zdravlja Priština

309.480

2.074 311.554

281 Apoteka Priština

7.939 64 322 8.325

XXVIII

Gračanica 2.911.087

128.153

29.965 50.465

5.960 48.225

3.173.855

A SVEGA 87.547.721

2.484.628

15.235.743

13.865.158

1.077.518

12.519.991

2.763.659

2.264.913

24.372.669

5.772.187

156.359.813

282 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukoviĉka Banja" AranĊelovac

23.819 669 3.341 106 80 2.533 65 30.483

283 Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad"

10.477 160 1.497 1.098 95 28 13.299

284 Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar

53.802 1.198 11.688

2.051 781 7.479 275 76.724

285 Specijalna bolnica za leĉenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjaĉka Banja

15.798 346 4.309 729 868 991 23.041

286 Specijalna bolnica za nespecifiĉne plućne

145.982

2.258 13.290

7.291 4.893 10.341

1.159 182.896

Page 50: O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA ZAKLJUČIVANJE ... · Domu zdravlja koji u svom sastavu ima stacionar, naknada za lekove, sanitetski i medicinski potrošni materijal i ishranu

50

bolesti "Sokobanja"

287 Institut za leĉenje i rehabilitaciju "Niška Banja", Niš

138.128

4.536 19.265

7.653 1.151 16.959

4.797 2.276 190.213

288 Specijalna bolnica za bolesti štitaste ţlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" - Ĉajetina

10.183 162 2.307 10 105 38 12.805

B SVEGA RH

398.189

9.329 55.697

17.840 1.151 24.784

26.274

3.803 529.461

V UKUPNO 87.945.910

2.493.957

15.291.440

13.882.998

1.078.669

12.544.775

2.763.659

2.291.187

24.372.669

5.775.990

156.889.274

289 ZZZR "ŢELEZNICE SRBIJE"

414.317

14.246

42.518

10.380 10.462

28.197

27.002 493.118

G SVEGA ZU VAN PMZU

414.317

14.246

42.518

10.380 10.462

28.197

27.002 493.118

Sledeći