60
ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 1 SHP2 Korisničko uputstvo- Medicinske sestre

SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 1

SHP2

Korisničko uputstvo-

Medicinske sestre

Page 2: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 2

VERZIONISANJE DOKUMENTA

ISTORIJA DOKUMENTA

Datum Verzija Оpis Autor

ODOBRENJA DOKUMENTA

Datum Verzija Odobrio Potpis

DISTRIBUCIJA DOKUMENTA

Datum Naziv Pozicija

Page 3: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 3

Sadržaj

1 NAMENA ............................................................................................................................................................ 5

2 AKRONIMI I SKRAĆENICE .................................................................................................................................... 6

3 STANDARDNI ELEMENTI EKRANA ....................................................................................................................... 6

1.1. POLJE ZA UNOS TEKSTA/BROJA .................................................................................................................................. 6

1.2. POLJE ZA UNOS PODATAKA U DEFINISANOM FORMATU ................................................................................................... 7

1.3. PADAJUĆE LISTE ..................................................................................................................................................... 7

1.4. DUGMIĆI .............................................................................................................................................................. 8

1.5. TABELARNI PRIKAZ .................................................................................................................................................. 8

1.6. KVADRATIĆI ZA ŠTIKLIRANJE ...................................................................................................................................... 9

4 PRIJAVLJIVANJE U APLIKACIJU ...........................................................................................................................10

4.1 PRIJAVLJIVANJE U APLIKACIJU .................................................................................................................................. 10

4.2 ODJAVA IZ APLIKACIJE ............................................................................................................................................ 10

5 PROMENA ŠIFRE ................................................................................................................................................11

5.1 PROMENA ŠIFRE ................................................................................................................................................... 11

6 PREGLED POČETNOG EKRANA ...........................................................................................................................12

7 PRETRAGA PACIJENTA .......................................................................................................................................14

7.1 PRETRAGA PACIJENTA PO BAR KODU ......................................................................................................................... 14

7.2 PRETRAGA PACIJENTA SA EKRANA ZA PRETRAGU ......................................................................................................... 14

7.2.1 Otkazivanje pretrage .................................................................................................................................. 14

7.2.2 Navigacija kroz rezultate pretrage .............................................................................................................. 14

8 REGISTRACIJA PACIJENTA ..................................................................................................................................16

8.1 PRISTUP EKRANU ZA REGISTRACIJU NOVOG PACIJENTA ................................................................................................. 16

8.2 REGISTRACIJA PACIJENTA KOJI JE OSIGURANIK RFZO-A ................................................................................................ 16

8.3 UNOS PODATAKA ZA REGISTRACIJU NOVOG PACIJENTA ................................................................................................. 17

9 IZMENA PODATAKA O PACIJENTIMA .................................................................................................................21

9.1 PRISTUP EKRANU ZA IZMENU PODATAKA O PACIJENTU ................................................................................................. 21

9.2 IZMENA PODATAKA O PACIJENTU ............................................................................................................................. 21

10 PRIJEM PACIJENTA ............................................................................................................................................22

10.1 PRISTUP EKRANU ZA PRIJEM PACIJENANTA ................................................................................................................. 22

10.1.1 Prikaz podataka o pacijentu ................................................................................................................... 22

10.2 PRIJEM PACIJENTA ................................................................................................................................................ 22

10.2.1 Prijem ...................................................................................................................................................... 23

10.2.2 Novi uput ................................................................................................................................................ 24

10.2.3 Postojeći uput ......................................................................................................................................... 26

10.2.4 Prijem pacijanata bez uputa ................................................................................................................... 27

Page 4: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 4

11 ISTORIJA POSETA ...............................................................................................................................................28

12 USLUGE .............................................................................................................................................................31

12.1 PRISTUP EKRANU EVIDENTIRANJE PRUŽENIH USLUGA ................................................................................................... 31

12.2 DODAVANJE USLUGA ............................................................................................................................................. 32

12.3 DODAVANJE LEKOVA ............................................................................................................................................. 33

13 OTPUST PACIJENTA IZ AMBULANTE ..................................................................................................................35

13.1 OTPUST PACIJENTA ČIJI JE PREGLED ZAVRŠEN .............................................................................................................. 35

13.2 ODUSTAJANJE PACIJENTA ....................................................................................................................................... 36

13.3 ŠTAMPANJE RAČUNA ZA PACIJENTA NAKON ZAVRŠETKA POSETE ..................................................................................... 36

14 PRIJEM NA STACIONAR .....................................................................................................................................38

15 ŠTАMPА ISTORIJE BOLESTI ...............................................................................................................................40

16 ŠTAMPA SESTRINSKE ANAMNEZE .....................................................................................................................42

17 TEMPERАTUTNO-TERАPIJSKА -DIJETETSKА LISTА ..............................................................................................43

18 PRUŽANJE USLUGA PACIJENTU NA STACIONARU ..............................................................................................46

18.1 PRUŽANJE PROPISANIH TERAPIJA PACIJENTU NA STACIONARU ........................................................................................ 46

19 PREMEŠTAJ PACIJENATA ...................................................................................................................................47

19.1 PREMEŠTAJ SA ODELJENJA ...................................................................................................................................... 47

19.2 PRIJEM NA DRUGO ODELJENJE ................................................................................................................................. 47

20 OTPUST SА STАCIONАRА ...................................................................................................................................50

21 SESTRINSKO OTPUSNO PISMO ..........................................................................................................................51

22 SETOVI ..............................................................................................................................................................52

22.1 PRISTUP EKRANU SET USLUGA ................................................................................................................................. 52

22.2 UNOS SETOVA ..................................................................................................................................................... 52

22.3 IZMENA SETA ....................................................................................................................................................... 53

22.4 PRETRAGA SETA ................................................................................................................................................... 53

23 STATISTIKE ........................................................................................................................................................54

23.1 VIDOVI OSIGURANJA ............................................................................................................................................. 54

23.2 PACIJENTI ........................................................................................................................................................... 56

23.3 USLUGE .............................................................................................................................................................. 57

23.4 LEKOVI ............................................................................................................................................................... 59

Page 5: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 5

1 Namena

Aplikacija SHP2 za korisnike sa ulogom Medicinska sestra obuhvata rad sa celim setom aktivnosti koje se

primenjuju u svakodnevnom radu medicinskih sestara u okviru sekundarne zdravstvene zaštite. To

podrazumeva sve od registracije novih pacijenata, prijema pacijenata, pružanja usluga.

Dokument (u daljem tekstu Korisničko uputstvo) ima za cilj da pomogne prilikom korišćenja aplikacije od

strane medicinskih sestara.

Korisničko uputstvo obuhvata sve funkcionalnosti koje se obavlja korisnik sa ulogom medicinska sestra.

Page 6: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 6

2 Akronimi i skraćenice Skraćenica Opis

IP Izmena prijema ,Izmena prijema na stacionar

A Anamneze pacijenta

ST status praesens pacijenta

D Radne dijagnoze pacijenta

U Usluge za pacijenta

TB Tok bolesti

TL Temperaturno-terapijska-dijetetska lista

IS Pregled istorije bolesti/poseta

RČ Štampa računa

IB Štampa istorije bolesti

NO Nalog za otpust sa stacionara

OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante

PR Zahtev za prebacivanje na stacionar

OD Pacijent odsustaje od pregleda

P Pregled Pacijenta, Prijem pacijenta

? Gde je pacijent

PS Prijem na stacionar

3 Standardni elementi ekrana

3.1. Polje za unos teksta/broja

Page 7: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 7

U ova polja može se upisati bilo koji karakter (slova, brojevi, specijalni znaci...). Na mestima na kojima je to potrebno, aplikacija vrši validaciju unetih podataka - kod jedinstvenog broja građanina, na primer.

Ukoliko je podatak obavezan, a ne unese se, kontrola će biti uokvirena crvenom bojom, kao što je prikazano na slici:

Kada je polje u fokusu, boja pozadine se menja, što je prikazano na narednoj slici:

3.2. Polje za unos podataka u definisanom formatu

U iznad navedenom polju unosi se datum, izborom iz ponuđenog kalendara.

Važno je naglasiti da se datum nikada ne unosi ručno, odnosno kucanjem, već isključivo klikom na ikonicu kalendara, pa potom, nakon otvaranja kalendara za izbor, klikom na željeni datum.

3.3. Padajuće liste

Padajuća lista omogućava korisniku rad na nekoliko načina:

Klikom levim tasterom miša na desni deo kontrole, obeležen strelicom, otvoriće se lista elemenata koje je moguće izabrati, kao što je prikazano na narednoj slici:

Page 8: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 8

Kucanjem određenog teksta, kontrola će se automatski otvoriti na odgovarajućem mestu.

Na primer, ako želite da izaberete državljanstvo – Srbija, dovoljno je da otkucate Srb i kontrola će se automatski pozicionirati na „Srbija“ i dovršiti reč.

3.4. Dugmići

Akcija koja je naznačena nazivom dugmeta aktivira se klikom levog tastera miša na dugme.

3.5. Tabelarni prikaz

Ova kontrola služi za unos podataka, može sadržati više od jedng reda i više kolona.

Inicijalno, ukoliko se vrši unos podataka, ova kontrola biće prazna. Unos novog zapisa se može uraditi

klikom levog tastera miša na Dodaj

Ukoliko postoje uneti neki podaci, izgled kontrole je:

Za svaki zapis moguće je uraditi izmenu unetog podatka i brisanje celog zapisa

klikom na opciju vrši se izmena, dok se klikom na opciju vrši brisanje zapisa.

Izgled ekrana za unos novog zapisa prikazan je na sledećoj slici:

Page 9: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 9

Izbor se vrši:

klikom na dugme , ili

dvoklikom bilo gde u okviru zapisa

Ukoliko tabela sa podacima sadrži još neka polja osim onih sadržanih u tabeli koja se vidi prilikom unosa zapisa, onda je u tim poljima moguće unositi i menjati podatke, kao što je slučaj sa kolonom Dodatak.

3.6. Kvadratići za štikliranje

Kod kvadratića za štikliranje moguće je izabrati više opcija.

Page 10: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 10

4 Prijavljivanje u aplikaciju

4.1 Prijavljivanje u aplikaciju Proverite preduslove:

o Za korisnika postoji korisničko ime i šifra

o Korisnik je ovlašćen za rad u aplikaciji

Prijava se vrši primenom sledećih koraka:

U polje Korisničko ime ukucati korisničko ime korisnika

U polje Šifra uneti korisničku šifru

Potvrditi unete podatke klikom na opciju

Korisnik se uspešno prijavljuje u aplikaciju i prikazuje se početni ekran aplikacije.

Napomena: U slučaju pogrešno prosleđenog korisničkog imena i/ili šifre prikazuje se poruka

korisniku da je prijavljivanje neuspešno. U slučaju da ste zaboravili korisničko ime ili šifru,

kontaktirajte administratora aplikacije.

4.2 Odjava iz aplikacije

Na ekranu, u gornjem desnom uglu, kliknite na opciju

Uspešno ste se odjavili iz aplikacije. Za ponovno prijavljivanje, ponovite proces prijave u aplikaciju

Page 11: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 11

5 Promena šifre

5.1 Promena šifre

Korisnik ima mogućnost da po želji promeni svoju šifru. Izborom Korisnički meni/Adminstracija/Promena šifre dobija se sledeći ekran:

Slika 1 - Promena korisničke šifre

Na prikazanom ekranu unosi se najpre postojeća šifra, zatim nova, pa potvrda nove šifre. Klikom na

nova šifra se čuva, tj. stara šifra je zamenjena novom.

Page 12: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 12

6 Pregled početnog ekrana

Ekran za rad korisnika čine tri dela:

Zaglavlje

Predstavlja deo koji je standardan za celu aplikaciju. Sledeće informacije pruža: o Naziv ekrana, odnosno funkcionalnosti sa kojom korisnik trenutno radi o Naziv korisnika: Ime i prezime trenutno prijavljenog korisnika u aplikaciji o Organizaciona jedinica kojoj korisnik pripada o Korisnički meni: Pristup korisničkom meniju za navigaciju između opcija aplikacije

o Odjava iz aplikacije: Opcija u desnom uglu Zaglavlja za odjavu korisnika iz aplikacije

Korisnički meni Korisnički meni služi za pristup i pregled opcija sa kojim korisnik može raditi u aplikaciji. Isto tako,

navigacija između delova aplikacije vrši se korišćenjem korisničkog menija.

Pod pojmom „Navigacija“ podrazumevaju se aktivnosti poput: o Prelazak na novi ekran aplikacije o Povratak na prethodni ekran aplikacije (na prethodnu aktivnost, opciju) o Povratak na Početni ekran aplikacije

Primer navigacije i primena korisničkog menija: Opis primera: Sestra želi da pristupi ekranu za pretragu pacijenata. Nakon toga, želi da pristupi Ambulantnoj listi. Nakon odrađenih aktivnosti, sestra želi da se vrati na početni ekran. Koraci za gore naveden primer:

Sa Početnog ekrana klik na deo Pojavljuje se lista sa listom grupa funkcionalnosti kojima korisnik ima pravo pristupa.

Sa liste kliknuti na Na desnom delu menija prikazuju se opcije sa kojima je korisnik ovlašćen da radi, kao na primeru na

slici:

Page 13: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 13

Slika 2 – Korisnički meni

Odabrati stavku „Pretraga pacijenata“ – korisnik je upravo pristupio ekranu za pretragu pacijenata. Ponovo pristupiti korisničkom meniju, odabrati grupu „Pacijenti“ i odabrati „Ambulantna lista“ –

korisnik sa ekrana „Pretraga pacijenata“ je prešao na ekran „Ambulantna lsita“. Ponovni pristup korisičkom meniju, odabrati grupu „Početak“ i odabrati stavku „Početna strana“ –

korisnik se vratio na početni ekran aplikacije. Napomena: Lista grupe menija (leva strana Korisničkog menija) i lista stavki (desna strana Korisničkog menija nakon odabira sa leve) zavisi isključivo od definisanih prava korisnika. U slučaju da nedostaje stavka sa kojom treba da budete ovlašćeni za rad, konktatirajte administratora korisnika aplikacije.

Središlji deo ekrana Radni prostor za korisnika Nakon odabira opcije sa korisničkog menija, korisniku se na središnjem delu ekrana prikazuje radni prostor za rad sa odabranom funkionalnošću. U zavisnosti od odabrane opcije, na ekranu se prikazuju polja za unos, odabir vrednosti, dugmići, kolone i sl.

Slika 3 - Izgled početnog ekrana

Page 14: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 14

7 Pretraga pacijenta

7.1 Pretraga pacijenta po bar kodu

7.2 Pretraga pacijenta sa ekrana za pretragu

Ova pretraga koristi se za pretragu pacijenta kojima je kasnije moguće sprovesti aktivnosti izmene podatka,

prijema pacijenta ili pregleda gde se trenutno pacijent nalazi.

Aktivnosti za izvođenje pretrage su:

o Pristupiti ekranu Pretraga pacijenta klikom na prvu opciju sa početnog ekrana ili

odabirom opcije iz Korisničkog menija (Korisnički meni/Pacijenti/Pretraga pacijenata)

o Na novootvorenom ekranu u gornjem delu prosleđuju se željeni podaci za pretragu. Za pretragu

registrovanih pacijenata neophodno je, na prikazanom ekranu, uneti bar jedan parametar pretrage

o Nakon unetih kriterijuma, klikom na

U donjem delu forme pojavljuje se lista pacijenata koji zadovoljavaju sve prosleđene parametre za pretragu

Nakon pretrage, javlja se poruka da nema pacijenta koji zadovoljava unete kriterijume pretrage ukoliko takav ne postoji

7.2.1 Otkazivanje pretrage

Klik na resetuje sve podatke prosleđene u poljima za pretragu i resetuje sve prikazane rezultate pretrage u listi ukoliko ih je bilo.

7.2.2 Navigacija kroz rezultate pretrage

Ukoliko se kao rezultat pretrage dobije lista pacijenata na više strana, navigacija izmedju strana vrši se

kontrolom za navigaciju :

klikom na za prelazak na narednu stranu,

klikom na za povratak na prethodnu stranu sa rezultatima

Klikom na za povratak na prvu stranicu sa rezultatima

Klikom na za prelazak na poslednju stranu sa rezultatima

Page 15: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 15

Izborom nekog broja prelazi se na izabranu stranu

Slika 4 - Prikaz ekrana za pretragu

Izborom opcije moguće je dobiti informaciju o tome gde se pacijent nalazi u datom trenutku,

odnosno da li je na nekom odeljenju ili se ne nalazi u bolnici.

Page 16: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 16

8 Registracija pacijenta

Pre samog prijema pacijenta, ukoliko pacijent nije registrovan unutar sistema, mora se izvršiti njegova registracija.

Registracija se odnosi na registraciju domaćeg, stranog lica i izbeglice. U zavisnosti od vrste lica koje se odabere, razlikovaće se jedino sekcija Lični podaci, što će biti naznačeno u daljem uputstvu.

8.1 Pristup ekranu za registraciju novog pacijenta

U slučaju registracije pacijenta, pristup ekranu se ostvaruje na neki od sledećih načina:

Iz korisničkog menija odabirom opcije Dodavanje novog pacijenta(Korisnički

meni/Pacijenti/Dodavanje novog pacijenta)

Sa ekrana za pretragu pacijenta klikom na

8.2 Registracija pacijenta koji je osiguranik RFZO-a

Potrebno je prethodno izvršiti pretragu registrovanih pacijenata, kako bi se identifikovalo da li je pacijent

registrovan u sistemu. Pretraga se vrši unosom JMBG-a, LBO-a ili i jedno i drugo. U slučaju da je pacijent

osiguranik iz RFZO-a, a nije registrovan postojaće opcija Registracija u delu označenom za akcije

pored pacijenta.

Page 17: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 17

Slika 5 – Registracija pacijenta iz RFZO-a

Posle klika na Registracija otvara se ekran za unos podataka o pacijentu.

8.3 Unos podataka za registraciju novog pacijenta

Nakon pristupa ekranu za registraciju novog pacijenta, uneti podatke o pacijentu. Podaci su raspoređeni na četiri taba i to: Osnovni, Dodatni, Osiguranje, Kontakt osoba.

Osnovni podaci:

Osnovni podaci su podeljeni na tri sekcije:

o Lične podаtke

o Kontаkt podаtke

o Prebivаlište

OBAVEZNI PODACI za registraciju pacijeta na kartici Osnovni podaci su : JMBG, Ime, Prezime, Pol, Datum rođenja

Međutim, ukoliko je neki od unetih podataka neispravan ili nije u odgovarajućem formatu, prikazuje se poruka da je uneti podatak neispravan, a ako neki od obaveznih podataka nije unet, prikazuje se poruka da korisnik mora uneti taj podatak.

Napomena: Polja sa naglašenim crvenim ivicama predstavljaju polja čiji je unos obavezan pri registraciji, odnosno izmeni podataka o pacijentu.

Dodatni podaci:

U okviru kartice Dodatni podaci moguće je uneti podatke o mestu rođenja, bračnom statusu, zanimanju, školskoj spremi, i druge podatke.

Osiguranje:

Podaci vezani za osiguranje podeljeni su na tri sekcije:

o Osiguranje

o Nosilac

o Obaveznik

OBAVEZNI PODATAK za registraciju pacijenta na kartici Osiguranje je LBO.

Kontakt osoba:

Page 18: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 18

Podaci vezani za kontakt osobu podeljeni su na tri sekcije:

o Podaci o osobi

o Kontаkt podаci

o Adresa

Ukoliko se pacijent već nalazi u registru RZZO (najčešći slučaj), dostupna je i opcija Prikaži podatke iz

registra, koja je automatski aktivirana, tj. podaci su otvoreni. Podaci iz registra se mogu zatvoriti klikom na

i ponovo otvoriti klikom na opciju . Klikom na opciju

osiguranik RFZO-a uspešno će biti registrovan.

Nakon unosa i/ili izmene određenih podataka o pacijentu, da bi unete promene bile sačuvane potrebno je

kliknuti na dugme na desnoj strani ekrana.

Ukoliko su svi podaci uneti u ispravnom formatu ii popunjena sva obavezna polja, snimanje će biti uspešno izvršeno i prikazuje se poruka.

Slika 5- Poruka o uspešnom snimanju

Ukoliko neki od obaveznih podataka nisu uneti, sistem će ta polja jasno uokviriti crvenom bojom.

Page 19: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 19

Slika 6 - Prikaz ekrana za registraciju domaćeg lica

Slika 7 - Prikaz ekrana za registraciju stranog lica

Page 20: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 20

Slika 8 - Prikaz ekrana za registraciju izbeglice

Page 21: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 21

9 Izmena podataka o pacijentima

9.1 Pristup ekranu za izmenu podataka o pacijentu Ekranu za izmenu podataka o pacijentu pristupa se tako što nakon izvršene pretrage klikne na Izmena

u delu označenom za Akcije pored pacijenta čije podatke treba menjati

9.2 Izmena podataka o pacijentu Odnosi se na ažuriranje podataka o postojećem pacijentu

o Izvršiti pretragu pacijenta čiji podaci žele da se promene

o Nakon pristupa ekranu, na ekranu izvršiti izmenu konkretnih podataka (Proces izmene podataka

identičan je kao i pri samom unosu podatka za novog pacijenta)

o Nakon ažuriranja vrednosti, klik na vrši snimanje unetih podataka. Podaci su uspešno

snimljeni ukoliko je i poruka nakon klika na dala poruku o uspešnom snimanju

Napomena: Pokušaj snimanja izmenjenih vrednosti daće upozorenje ukoliko je izbrisan neki od osnovnih

podatka pri ažuriranju ili su neki jedinstveni podaci duplirani sa već postojećim za nekog pacijenta (npr.

JMBG)

Page 22: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 22

10 Prijem pacijenta

10.1 Pristup ekranu za prijem pacijenanta Pristup ekranu za prijem pacijenata može se ostvariti na sledeće načine:

Najpre se pristupa strani za registraciju pacijenta (ukoliko pacijent prethodno nije bio

registrovan), a posle uspešne registracije pacijenta klikne se na

Na ekranu za pretragu pacijenta klikom na Prijem za pacijenta za koga se

izvršava prijem

10.1.1 Prikaz podataka o pacijentu

Sa desne strane ekrana za prijem pacijenta prikazani su podaci o pacijentu za koga se vrši prijem. Ovi podaci

ne podležu izmenama sa ovog ekrana, već samo daju pregled.

Slika 9 - Pregled podataka o pacijentu

10.2 Prijem pacijenta

Unos podataka se može podeliti na

Prijem

Novi uput

Postojeći uput

Bez uputa (na lični zahtev)

Page 23: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 23

10.2.1 Prijem

Osnovni podaci koje je moguće ažurirati na delu ekrana Prijem su:

o Ordinacija: Izbor vrednosti iz liste. Označava u kojoj organizacionoj jedinici u okviru službe se prima pacijent, odnosno otvara epizoda lečenja

o Vreme prijema: Prikazuje se tekući datum i vreme, ali se može menjati ako postoji potreba za tim

o

o Ambulantni broj protokola: Upis broja ambulantnog protokola

o Tip prijema : Mogućnost izbora tipa prijema iz liste. Podrazumevana vrednost je Standardan.

o Tip pregleda: Mogućnost izbora tipa pregleda iz liste. Nije neophodno ažurirati njegovu vrednost, inače podrazumevana vrednost je standardan

o Osiguranje Mogućnost izbora osiguranja iz liste. Podrazumevana vrednost je RFZO- obavezano

o Participacija: Izbor paticipacije sa liste.Podrazumevana vrednost je Plaća participaciju

o Tip usluge: Podatak bitan jer se naglašava na fakturi. Izbor podataka iz liste. U praksi, u najvećem broju slučajeva, tip usluge je Ostalo

o Atribut usluge: Izbor atributa iz liste, podrazumevana vrednost je bez atributa

o Ordinirajući lekar: Izbor ordinirajućeg lekara iz liste

Page 24: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 24

Slika 10 - Unos podataka za prijem pacijenta na ambulantno lečenje

10.2.2 Novi uput

Osnovni podaci koji se mogu ažurirati na delu Novi upit su:

o Važi od, odabir iz kalendara

o Važi do, odabir iz kalendara

o Tip pregleda, odabir iz liste

o Šifra ustanove i Naziv ustanove, pored polja Naziv ustanove odabirom opcije otvara se

ekran za pretragu i odabir zdravstvene ustanove. Uneti deo ili celu šifru, naziv potom pristisnuti

ENTER. Dvoklikom na željenu zdravstvenu ustanovu iz rezultata pretrage, zatvara se ekran za

pretragu i odabir, a šifra i naziv odabrane zdravstvene ustanove se prikazuju u poljima Šifra

ustanove i Naziv ustanove

Page 25: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 25

o Uputna dijagnoza, pored polja naziv Uputne dijagnoze odabirom opcije otvara se ekran

izbor dijagnoze. Uneti deo ili celu šifru, naziv ili latinski naziv potom pristisnuti Enter . Dvoklikom na

dijagnozu iz rezultata pretrage, zatvara se ekran za izbor dijagnoze, a šifra i latinski naziv

dijagnoze se prikazuju u polju Uputna dijagnoza

o Faksimil lekara, ukuca se faksimil lekara i pritisne Enter, automatski se popunjavaju polja Ime

lekara i Prezime lekara

o Titula lekara, upis titule koju lekar poseduje

Page 26: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 26

OBAVEZNI PODACI na prijemu pacijenta na ambulantno lečenje su Važi od, Važi do, Tip pregleda, Šifra i naziv ustanove

Međutim, ukoliko je neki od unetih podataka neispravan ili nije u odgovarajućem formatu, prikazuje se poruka da je uneti podatak neispravan, a ako neki od obaveznih podataka nije unet, prikazuje se poruka da korisnik mora uneti taj podatak.

Napomena: Polja sa naglešenim crvenim ivicama predstavljaju polja čiji je unos obavezan pri prijemu, odnosno izmeni podataka o prijemu pacijenta, I pojaviće se ukoliko ti podaci nisu uneti.

Nakon unosa i/ili izmene određenih podataka, da bi unete promene bile sačuvane potrebno je kliknuti na

dugme na desnoj strani ekrana.

Ukoliko su svi podaci validni, snimanje će biti uspešno izvršeno i prikazuje se poruka o uspešnom čuvanju.

Slika 10 – Pregled podataka posle prijema

10.2.3 Postojeći uput

Ukoliko pacijent dolazi na ponovni pregled, kontrolu ili terapiju, sestra može iskoristiti neki od prethodnih

uputa.

Svi postojeći uputi će se izlistati u delu ekrana Postojeći uputi , a odabir uputa se vrši štikliranjem kvadratića

ispred uputa.

Prikazani su podaci o:

o Zdravstvenoj ustanovi,

o Lekaru koji je izdao uput,

o Periodu važenja uputa,

o Uputnoj dijagnozi i

Page 27: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 27

o Vrsti usluge.

Odabirom nekog od postojećeg uputa, sa ekrana će nestati forma za unošenje novog uputa.

10.2.4 Prijem pacijanata bez uputa

Pacijenta je moguće primiti i bez uputa (na lični zahtev).

Odabirom opcije Pacijent nema uput (na lični zahtev) na ekranu će ostati prikazan samo deo Prijem.

Page 28: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 28

11 Istorija poseta Istorija poseta omogućava uvid u sve prethodne posete pacijenta. Istoriju je moguće pretraživati prema

datumu, dijagnozi, tipu pregleda i lokaciji. Istoriji se pristupa klikom na Pregled istorije poseta . U

primeru ispod, istoriji se pristupa sa ekrana odeljenske liste, prethodnim klikom na Dodatne opcije

pored traženog pacijenta.

Slika 2 – Ulazak na istoriju bolesti iz odeljenske liste

Nakon odabira, dobijamo prikaz ekrana istorije sličan slici ispod. U gornjem desnom uglu nalaze se osnovni

podaci o pacijentu, dok se u glavnom delu ekrana uočavaju epizode, označene brojevima istorije.

Page 29: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 29

Slika 3 – Pregled istorije poseta

Na ekranu su prikazane sve epizode. Detalji o svakoj pojedinačnoj epizodi dobijaju se klikom na trouglić

pored odgovarajuće epizode. Nakon toga će se lista proširiti prikazujući odgovarajuće informacije.

Dostupne su informacije o:

o Broju istorije

o Prijemnoj dijagnozi

o Otpusnoj dijagnozi

o Statusu

o Vremenu prijema

o Vremenu otpusta

A nakon odabira detaljnog prikazivanja informacija o pojedinačnim epizodama i o:

o Tipu prijema

o Vrsti lokacije (ambulanta ili stacionar)

o Odeljenju

o Ordinirajučem lekaru

Page 30: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 30

o Odseku

o Korisniku

Izborom opcije Detalji , vrši se uvid u sve detalje ranijih pregleda, bez mogućnosti izmene.

Ipak, moguće je videti detalje epizoda samo sa tog odeljenja na kome sestra radi.

Page 31: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 31

12 Usluge

12.1 Pristup ekranu Evidentiranje pruženih usluga

Nakon pronalaska željenog pacijenta na ekranu odabirom opcije Usluge u delu Akcije, pristupa se ekranu na kojem se prikazuju usluge, lekovi i materijali koje je moguće dodeliti pacijentu.

Slika 11 – Ambulantna lista

Page 32: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 32

12.2 Dodavanje usluga

Slika 12 – Evidentiranje pruženih usluga

Odmah po otvaranju ekrana Evidentiranje pruženih usluga, sestra u donjem levom uglu vidi propisanu terapiju od strane lekara.

Terapiju je moguće zatvoriti klikom na i ponovo je otvoriti klikom na dugme

.

o Odabirom opcije otvara se novi ekran izbor usluge koji sadrži pregled svih usluga

Pretraga usluge: Pretraga usluge je moguća prosleđivanjem naziva usluge u polje Naziv, po Šifri usluge i kombinacija ove dve vrednosti. Posle ukucavanje šifre ili naziva pritisnuti dugme Enter

Page 33: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 33

Slika 13 - Pregled i selekcija usluga

o Izabrati uslugu dvoklikom ili jednim klikom na čime se zatvara ekran izbor usluge, a dodata usluga se prikazuje na ekranu u delu ispod dugmeta za dodavanje

o Za unetu uslugu moguće je dodeliti količinu, upisom vrednosti u polje Kol

Ponovnim izborom opcije Dodaj na isti način se dodaje nova usluga.

Slika 14 – Unete usluge, uz odgovarajuće količine

12.3 Dodavanje lekova Pacijentu je moguće izdati i lek, koji se vezuje za odgovarajuću uslugu. Lek je moguće dotati ručno, klikom

na Dodaj , kao što je objašnjeno u prethodnom primeru, a zatim ga vezati za uslugu. Lek se dodeljuje

nekoj usluzi klikom na padajuću listu:

, a zatim se od

ponuđenih usluga izabere odgovarajuća. Ukoliko je za pacijenta dostupna samo jedna usluga, ona će

automatski biti izabrana, odnosno neće biti potrebno dodeliti lek određenoj usluzi.

Lek je moguće dodati I klikom na link iz propisane terapije od strane lekara. Lek će se u tom slučaju

automatski dodati na listu lekova, a ako postoji više usluga, opet ga je potrebno vezati za određenu,

odabirom iz padajuće liste dostupnih (prethodno dodatih) usluga.

Page 34: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 34

Klik na link se obavlja jednim klikom na podvučeni plavi tekst naziva i načina primene leka, koji predstavlja

link:

Ukoliko ste prethodno zatvorili propisanu terapiju, možete je ponovo otvoriti klikom na

.

Na slici ispod vidimo da je usluga Stavljanja ili vađenja spirale zahtevala 3 leka.

Brisanje usluga/ lekova i materijala sa liste vrši se odabirom opcije Obriši , nakon čega se pojavljuje

obaveštenje “Da li ste sigurni da želite da obrišete uslugu?”. Izborom opcije uklanja se usluga.

Izmena usluga/lekova i materijala sa liste vrši se odabirom opcijePromeni

Napomena: Proces dodavanja materijala identičan je procesu dodavanja lekova, tako da u ovom korisničkom uputstvu nije posebno objašnjen.

Page 35: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 35

13 Otpust pacijenta iz ambulante

13.1 Otpust pacijenta čiji je pregled završen

Pacijenti koji su bili kod doktora na pregledu, odnosno koji su u statusu Pregledan u ambulanti , samim

tim čija poseta može da se završi, prikazani su na ekranu .

U delu Akcije za pacijenta koji treba da bude otpušten, odabirom opcije Otpust pristupa se ekranu

Otpust iz ambulante. Ukoliko je doktor prethodno zahtevao prijem pacijenta na stacionar, opcija za otpust

uopšte neće biti dostupna, već samo Zahtev za prebacivanje na stacionar , o čemu će kasnije biti reči.

Slika 13 – Otpust iz ambulante

Napomena:Obaveznih podatak nema,ali postoji ograničenje da Vreme otpusta može biti najviše 48 sati od

vremena prijema.

Page 36: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 36

13.2 Odustajanje pacijenta

Na ekranu za pacijente koji su u statusu Primljen u ambulantu , postoji

opcija odustajanja pacijenta od pregleda . U delu Akcije pacijenta koji želi da odustane od pregleda

odabrati opciju odustaje od pregleda čime se pristupa ekranu Odustanak od prijema. Napomena

vezana za odustajanje od prijema je obavezna.

Slika 14 – Odustajanje pacijenta

Obavezan podatak pri Odustajanju od prijema je napomena sestre, odnosno unošenje razloga odustajanja pacijenta.

13.3 Štampanje računa za pacijenta nakon završetka posete

Pacijenti koji se nalaze u statusu Pregledan u ambulanti ili Otpušten na ekranu

imaju opciju štampanja računa . U delu Akcije pacijenta za koga se štampa

račun odabrati opciju Štampa računa , nakon čega se se generiše PDF dokument koji predstavlja račun

za odabranog pacijenta.

Na računu se prikazuju sledeći podaci:

Page 37: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 37

podaci o pacijentu

podaci o pruženim uslugama tokom pregleda

podaci o materijalu i lekovima

cena pregleda

datum i vreme štampe računa

Slika 15 – Račun pacijenta

Page 38: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 38

14 Prijem na stacionar

Prijem pacijenta na stacionar se ostvaruje na sledeći način: o Sestra na čijem odeljenju je pacijent pregledan u ambulanti poziva sistem da izvrši akciju

Zahtev za prebacivanje na stacionar . Akcija Zahtev za prebacivanje na stacionar

je dostupna jedno na ekranu , za pacijente u statusu Pregledan

u ambulanti , sestri koja radi (i) na ambulanti , i to samo ako je doktor prethodno uputio pacijenta na stacionarno lečenje.

o Potom, da bi se obavio prijem pacijenta na stacionar, medicinska sestra koja radi na

stacionaru poziva sistem da izvrši akciju Prijem na stacionar . Akcija Prijem na

stacionar je dostupna jedino na ekranu , za pacijente u

statusu Čeka na premeštaj. Prijem na stacionar vrši se samo za pacijente za koje je prethodno izvršen ambulantni prijem.

Slika 16 Prijem na stacionarno lečenje

Page 39: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 39

Ekran Prijem na stacionarno lečenje se sastoji iz tri dela:

o Prijem,

o Stanje na prijemu,

o Pratilac lečenog Medicinska sestra na osnovnoj kartici Prijem unosi:

Organizacionu jednicu na koju prima pacijenta. Podrazumevana organizaciona jedinica je jednica na kojoj sestra radi

Vreme prijema - sistem automatski dodeljuje današnji datum i vreme; Ipak, te vrednosti je

moguće promeniti klikom na ikonicu kalendara , posle čega se bira datum, i/ili klikom na

satić , posle čega je moguće promeniti vreme prijema

Tip prijema- podrazumevani je Standardan

Stacionarni br. protokola - sistem automatski generiše odgovarajuću vrednost, ali postoji mkogućnost ručne izmene

Ordinirajućeg lekara - bira se iz padajuće liste;

Sobu,

Krevet, i

Predloženu medicinsku negu.

OBAVEZNI PODACI na prijemu na stacionarno lečenje su:

o Ordinirajući lekar- kartica Prijem o Organizaciona jedinica – kartica Prijem o U bolnicu dolazi - kartica Stanje na prijemu o Način dolaska - kartica Stanje na prijemu o Disanje - kartica Stanje na prijemu o Stanje svesti - kartica Stanje na prijemu o Pokretljivost - kartica Stanje na prijemu

U desnom delu ekrana Prijem na stacionarno lečenje ispod osnovnih podataka o pacijentu

dostupne su akcije Pregled istorije poseta i Štampa računa . Posle klika na

, u istom delu ekrana dostupne su još i akcije Usluge za pacijenta, Temperaturno-terapijska-dijetetska lista, Štampa istorije bolesti, Štampa sestrinske anamneze, Štampa informisanog pristanka pacijenta.

Page 40: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 40

15 Štаmpа istorije bolesti

Nakon izvršenog Prijema na stacionarno lečenje , medicinska sestra može da izvrši akciju

štampa istorije bolesti . Akcija štampa istorije bolesti je dostupna na sledećim

ekranima:

o Prijem na stacionarno lečenje – posle klika na dugme o Na svim ekranima na koje vode akcije uokvirene plavom i crvenom bojom, za pacijente u

statusu Na stacionaru i Čeka otpust sa stacionara

Page 41: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 41

za

Slika 17 – Istorija bolesti

Page 42: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 42

16 Štampa sestrinske anamneze

Akcija Štampa sestrinske anamneze dostupna je:

na ekranu za pacijente u statusu Na stacionaru i Čeka otpust sa

stacionara

na svim ekranima na koje vode akcije uokvirene crvenom i plavom bojom, za pacijente sa ovim statusima

Page 43: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 43

17 Temperаtutno-terаpijskа -dijetetskа listа Medicinska sestra poziva sistem da izvrši unos dnevnih merenja za pacijenta klikom na akciju

Temperaturno-terapijska-dijetetska lista . Akcija Temperaturno-terapijska-dijetetska lista

je dostupna na sledećim ekranima:

o Prijem na stacionarno lečenje – posle klika na

o o Ekranu Evidentiranje pruženih usluga

Slika 18 – Temperaturno-terapijska-dijetetska lista

Sistem prikazuje ekran Temperaturno-terapijska-dijetetska lista koji se sastoji iz opšteg dela, uz

kartice Dekursus, Disanje, Puls, Temperatura i Krvni Pritisak. U opštem delu, datum je inicijalno

postavljen na datum kada se vrši unos ali može se menjati tj. izabrati bilo koji datum od trenutka

kada pacijent primljen na stacionar, klikom na ikonicu datuma . Isto važi I za vreme unosa, koje

se može promeniti klikom na satić . Sestra unosi podatke tako što klikne na Dodaj u

Page 44: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 44

gornjem desnom uglu. Sistem automatski pamti vreme kada je unešeno merenje kao i ko je uneo,

što se može proveriti klikom ili prelaskom preko simbola , koji označava korisnika. Ukoliko iz

nekog razloga postoji potreba za brisanjem unetih podataka, sestra može to učiniti izborom akcije

Obriši .

Sestra mora prvo da unese dekurzus, a zatim prelazi na unošenje ostalih podataka na karticama

Disanje, Puls, Temperatura i Krvni Pritisak.

Disanje

Sestra unosi broj respiracija u minuti, klikom na Dodaj , a kada joj se otvori polje za unos, ručnim

ukucavanjem vrednosti.

Kartice Puls i Temperatura su gotovo identične kartici Disanje, dok kartica Krvni pritisak ima nešto izmenjen

izgled, odnosno 2 polja, za unošenje sistolnog i dijastolnog pritiska:

Primećujemo i dugme koje služi za iscrtavanje različitih vrednosti na osnovu unetih podataka

na svim karticama.

Ako na primer, na kartici Temperatura kliknemo na , dobićemo prikaz grafika sličan slici ispod:

Page 45: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 45

Uočavamo da je moguće izabrati period prikazivanja grafika, klikom na ikonicu kalendara i odabirom

“Od” i “Do” vrednosti.

Na slici ispod vidimo kako izgleda grafik Krvnog pritiska.

Page 46: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 46

18 Pružanje usluga pacijentu na stacionaru

Proces evidentiranja usluga na stacionaru je identičan procesu na ambulantnom lečenju, s tim što

korisnik opciji Usluge sada pristupa na ekranu za pacijenta u Statusu na stacionaru.

18.1 Pružanje propisanih terapija pacijentu na stacionaru Da bi sestra verifikovala pruženje usluge/davanja leka pacijentu, neophodno je da lekar prethodno

izda zahtev tj. propiše terapiju pacijentu na stacionaru.

Slika 21 – Evidentiranje pruženih usluga

Nakon što korisnik odabere opciju Usluge sistem otvara ekran Evidentiranje pruženih

usluga. U donjem levom uglu je prepisana trerapija doktora.

Korsnik može zatvoriti prepisanu terapiju i ponovo je otvoriti klikom na

Page 47: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 47

19 Premeštaj pacijenata

19.1 Premeštaj sa odeljenja Kako bi ova opcija bila dostupna, neophodno je prvo da doktor izda nalog za premeštaj. Akcija Zahtev za

prebacivanje na odeljenje će zatim postati dostupna stacionarnim sestrama na ekranu

, za pacijente u statusu Čeka premeštaj.

Nakon klika na Zahtev za prebacivanjena odeljenje otvoriće se istoimeni ekran, gde se sestrama pruža

mogućnost za unošenje nekih napomena, koje nisu obavezne.

Pacijent nakon toga prelazi u status Čeka prijem na odeljenje , i „nalazi“ se u čekaonici stacionara na koji

ga je potrebno primiti.

19.2 Prijem na drugo odeljenje Sestra sa odeljenja na koje se pacijent prebacuje mora da potvrdi prijem tog pacijenta. Prijem na

odeljenje je identičan prijemu na stacionar.

o Akcija Prijem na odeljenje je dostupna jedino na ekranu , za

pacijente u statusu Čeka na prijem na odeljenje. Prijem na odeljenje vrši se samo za

pacijente za koje je prethodno izvršen Zahtev za prebacivanje na odeljenje

Sestra sa stacionara na koji se pacijent prebacuje, klikom na akciju Prijem na odeljenje vrši prijem pacijenta. Kartice i opcije su slične prijemu na stacionar.

Ekran se sastoji iz tri dela:

o Podaci o prijemu,

o Stanje pacijenta i

o Lična higijena

Medicinska sestra na osnovnoj kartici Prijem unosi:

Odsek na koju prima pacijenta. Podrazumevani odsek je jednica na kojoj sestra radi

Vreme prijema - sistem automatski dodeljuje današnji datum i vreme; Ipak, te vrednosti je

moguće promeniti klikom na ikonicu kalendara , posle čega se bira datum, i/ili klikom na

satić , posle čega je moguće promeniti vreme prijema

Page 48: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 48

Tip prijema- podrazumevani je Standardan

Stacionarni br. protokola - sistem automatski generiše odgovarajuću vrednost, ali postoji mogućnost ručne izmene

Ordinirajućeg lekara - bira se iz padajuće liste;

Sobu,

Krevet, i

Napomenu Na kartici Stanje pacijenta unosi se informacije o pokretljivosti, postavljanju urinskog katetera i i.v. linije, drena i NG sondi. Kartica Lična higijena sadrži sledeće kvadratiće za štikliranje:

Čisto rublje

Okupan

Uređena anogenitalna regija

Uređena kosa

Uređena usna duplja

Uređeni nokti

OBAVEZNI PODACI na Prijemu na odeljenje su:

o Ordinirajući lekar- kartica Prijem o Odsek – kartica Prijem o Vreme prijema - kartica Prijem o Tip prijema - kartica Prijem o Pokretljivost - kartica Stanje pacijenta

Page 49: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 49

Page 50: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 50

20 Otpust sа stаcionаrа Da bi se izvršio otpust pacijenta sa stacionara, neophodno je da doktor izda medicinskoj sestri zahtev za

otpust. Nakon toga, medicinska sestra poziva sitem da izvrši akciju Otpust sa stacionara . Sistem

otvara ekran Otpust sa stacionara.

Slika 19 – Otpust iz stacionara

OBAVEZNI PODACI na otpustu sa stacionara su: o Otišao o Preporučeno da se javi o Upućen u

Posle klika na , pacijent je otpušten sa stacionara i sestri su dostupne sledeće akcije:

Pregled istorije poseta, Štampa računa, Štampa sestrinskog otpusnog pisma.

Page 51: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 51

21 Sestrinsko otpusno pismo Nakon izvršenog Otpusta iz stacionara, medicinska sestra poziva sistem da izvrši akciju

Štampa sestrinskog otpusnog pisma . Akcija Štampa sestrinskog otpusnog pisma je dostupna

na sledećim ekranima:

o Otpust iz stacionara – posle klika na dugme

o - pacijent je u statusu Otpušten sa stacionara

Slika 20 – Sestrinsko otpusno pisamo

Page 52: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 52

22 Setovi Pod setom usluga se podrazumevaju usluge za koje se mogu vezati lekovi i materijali. Setovi služe

da olakšaju posao sestrama i tehničarima, kroz automatizaciju nekih usluga koje često pružaju.

Primer: previjanje, davanje injekcija…

22.1 Pristup ekranu Set usluga Pristupiti ekranu Set usluga odabirom opcije iz Korisničkog menija:

Korisnički meni/Administracija/Podešavanje parametara sistema. Potom iz levog menija odabrati stavku

Set usluga.

22.2 Unos setova U slučaju kreiranja novog seta, pristup ekranu se ostvaruje na neki od sledećih načina:

•Iz korisničkog menija-Korisnički meni/Administracija/Podešavanje parametara sistema,

potom iz levog menija odabrati stavku Set usluga pa klik na dugme

•Sa ekrana Evidentiranje pruženih usluga klikom na dugme potom na dugme

Slika 21 – Kreiranje seta usluga

Prilikom definisanja seta, sestra može izvršiti unos usluge, leka i sanitetskog materijala iz šifarnika

kao i količinu za lekove i materijale.

Page 53: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 53

OBAVEZNI PODACI za kreiranje seta su : o Naziv o Organizaciona jednica

22.3 Izmena seta Sistem prikazuje ekran sa listom definisanih setova. Medicinska sestra bira set iz liste koji želi

izmeniti i i izabere opciju . Sistem prikazuje ekran sa postojećim podacima seta. Medicinska

sestra unosi izmenjene podatke i potvrđuje unos. Sistem obaveštava korisnika o uspešnoj izmeni

seta.

22.4 Pretraga seta Sistem prikazuje ekran sa listom definisanih setova. Naziv seta je jedini kriterijum za pretragu

setova. Medicinska u polje za filtriranje unosi naziv seta (deo naziva) po kojem vrši filtriranje. Naziv

seta je jedini kriterijum za pretragu setova. Nakon unetog kriterujuma korisnik na tastaturi pristisne

ENTER.

Page 54: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 54

23 Statistike

Ekranima za statistike se pristupa na sledeći način:

o Izabrati opciju iz gornjeg dela ekrana o Pojavljuje se lista sa listom grupa funkcionalnosti kojima korisnik ima pravo pristupa.

o Sa liste kliknuti na o Na desnom delu menija prikazuju se opcije sa kojima je korisnik ovlašćen da radi, kao na primeru na

slici:

o U zavisnosti od statističkih podataka u koje želimo uvid biramo neku od opcija: o Vidovi osiguranja o Pacijenti o Usluge o Lekovi

23.1 Vidovi osiguranja

Izborom opcije otvara se ekran za statistike vezane za

vidove osiguranja.

Page 55: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 55

Slika 38 - Vidovi osiguranja

U grupama polja “Datum prijema” i “Datum otpusta” podaci se unose na sledeći način. Biramo neku od

ponuđenih opcija: period, danas, nedelja, mesec ili godina. U polja Od i Do dodajemo datum izborom opcije

ili ručnim unošenjem u formatu (dan.mesec godina). Ukoliko želimo da uklonimo datume iz ovih polja

to možemo učiniti izborom opcije .

Organizaciona jedinica se unosi izborom opcije Izbor , nakon čega se prikazuje lista ponuđenih

organizacionih jedinica. Klikom na naziv željene organizacione jedinice popunjava se polje Organizaciona

jedinica. Uklanjanje podataka iz ovog polja se izvršava izborom opcije Obriši . Osnov osiguranja se

dodaje izborom opcije i odabirom nekog od ponuđenih podataka. Na kraju je

potrebno odabrati način prikaza podataka, odabirom opcije Grupiši po odeljenju/odseku ili Grupiši po

osiguranju.

Izborom opcije štampa se statistika vezana za vidove osiguranja.

Page 56: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 56

Slika 39 - Štampa - Vidovi osiguranja

23.2 Pacijenti

Izborom opcije otvara se ekran za statistike vezane za

pacijente.

Slika 40 - Statistike za pacijente

U grupama polja “Datum prijema” i “Datum otpusta” podaci se unose na sledeći način. Biramo neku od

ponuđenih opcija: period, danas, nedelja, mesec ili godina. U polja Od i Do dodajemo datum izborom opcije

ili ručnim unošenjem u formatu (dan.mesec godina). Ukoliko želimo da uklonimo datume iz ovih polja

to možemo učiniti izborom opcije .

Page 57: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 57

Organizaciona jedinica se unosi izborom opcije , nakon čega se prikazuje lista ponuđenih

organizacionih jedinica. Klikom na naziv željene organizacione jedinice popunjava se polje Organizaciona

jedinica. Uklanjanje podataka iz ovog polja se izvršava izborom opcije Obriši . Osnov osiguranja se

dodaje izborom opcije i odabirom nekog od ponuđenih podataka. Na kraju je

potrebno odabrati grupu pacijenata koja će biti uvrštena u statistiku, odabirom opcije Stacionarni

Ambulantni ili Svi.

Izborom opcije štampa se statistika vezana za pacijente.

Slika 41- Štampa-Statistike za pacijente

23.3 Usluge

Izborom opcije otvara se ekran za statistike vezane za

usluge.

Page 58: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 58

Slika 42 - Statistike za usluge

U grupama polja “Datum prijema” , “Datum otpusta” i “Datum pružanja usluga” podaci se unose na sledeći

način. Biramo neku od ponuđenih opcija: period, danas, nedelja, mesec ili godina. U polja Od i Do

dodajemo datum izborom opcije ili ručnim unošenjem u formatu (dan.mesec godina). Ukoliko želimo da

uklonimo datume iz ovih polja to možemo učiniti izborom opcije .

U polje Pruženo na je potrebno uneti organizacionu jedinicu na kojoj su pružene usluge. Organizaciona

jedinica se unosi izborom opcije Izbor , nakon čega se prikazuje lista ponuđenih organizacionih

jedinica. Klikom na naziv željene organizacione jedinice popunjava se polje Organizaciona jedinica.

Uklanjanje podataka iz ovog polja se izvršava izborom opcije Obriši .

Podaci u polja Uslugu pružio i Osnov osiguranja se dodaju izborom opcije i

odabirom nekog od ponuđenih podataka. Potrebno je odabrati grupu pacijenata koja će biti uvrštena u

statistiku, odabirom opcije Stacionarni, Ambulantni ili Svi.

Na kraju se bira način grupisanja podataka izborom: Pacijentima, Odsecima ili Uslugu pružio u polju Grupiši

po.

Izborom opcije štampa se statistika vezana za usluge.

Page 59: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 59

Slika 43 - Štampa-Statistika za usluge

23.4 Lekovi

Izborom opcije otvara se ekran za statistike vezane za

lekove.

Slika 44 - Satatistike lekova

U grupi polja “Datum davanja leka” podaci se unose na sledeći način. Biramo neku od ponuđenih opcija:

period, danas, nedelja, mesec ili godina. U polja Od i Do dodajemo datum izborom opcije ili ručnim

unošenjem u formatu (dan.mesec godina). Ukoliko želimo da uklonimo datume iz ovih polja to možemo

učiniti izborom opcije .

Organizaciona jedinica se unosi izborom opcije Izbor , nakon čega se prikazuje lista ponuđenih

organizacionih jedinica. Klikom na naziv željene organizacione jedinice popunjava se polje Organizaciona

jedinica. Uklanjanje podataka iz ovog polja se izvršava izborom opcije . Na kraju je potrebno

odabrati način prikaza podataka, odabirom opcije Grupiši po odeljenju/odseku ili Grupiši po osiguranju.

Page 60: SHP2 Korisničko uputstvo - zczajecar · 2016-12-09 · NO Nalog za otpust sa stacionara OT Otpust sa stacionara, Otpust iz ambulante PR Zahtev za prebacivanje na stacionar OD Pacijent

ComTrade IT Solutions and Services –Korisničko uputstvo – SHP2 – Medicinske sestre Strana 60

Izborom opcije štampa se statistika vezana za lekove.

Slika 39 - Štampa - Statistike lekova