3. KORIŠĆENJE BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠ · PDF fileOpšta bolnica Šabac 7,14 bo dan, Stacionar pri Domu zdravlja Ljubovija 6,75 bo dana), ... moć br. bolesnika na 1 lekara specijalistu

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1

  3. KORIENJE BOLNIKE ZDRAVSTVENE ZATITE

  Stacionarna zdravstvena zatita se ostvaruje u Optoj bolnici abac, Optoj bolnici Loznica, Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja

  Koviljaa i u bolniko-stacionarnom delu Doma zdravlja Ljubovija.

  Napred navedene zdravstvene ustanove poseduju 1.497 postelja. Iskorienost posteljnog fonda je 66,78% (postoji smanjenje od 0,85% u

  odnosu na 2009. godinu). Preporuena visina iskorienosti posteljnog fonda za ustanove kratkotrajne hospitalizacije je 70-80% - opte bolnice

  imaju nedovoljnu visinu iskorienosti (Opta bolnica abac ima iskorienost od 62,98%, Opta bolnica Loznica ima iskorienost 50,75%),

  Stacionar pri Domu zdravlja Ljubovija 92,71%. Preporuena iskorienost posteljnog fonda za ustanove za dugotrajnu hospitalizaciju je 93% -

  Specijalna bolnica za reahabilitaciju ima iskorienost od samo 89,28%.

  Zdravstvenu zatitu hospitalizovanim bolesnicima prualo je 274,5 lekara specijalista i 878 medicinskih sestara. U odnosu na 2009.

  godinu povean je broj zaposlenih medicinskih radnika za 20,5 lekara specijalista i 17 medicinskih sestarasa srednjom/ viom strunom

  spremom.

  U napred navedenim zdravstvenim ustanovama hospitalizovano je 43.591 lice (poveanje za 3.959 lica (10% u poreenju sa

  2009.godinom). Ostvarena je prosena duina leenja od 8,37 bo dana (smanjenje za 1,17 bo dana u komparaciji sa prosekom 2009.godine).

  Preporuena duina leenja do 8,5 bo dana u Optim bolnicama za kratkotrajnu hospitalizaciju je ostvarena (Opta bolnica Loznica 5,75 bo dan i

  Opta bolnica abac 7,14 bo dan, Stacionar pri Domu zdravlja Ljubovija 6,75 bo dana), dok je proseno zadraavanje u Specijalnoj bolnici Banja

  Koviljaa 14,93 bo dana, to je u skladu sa preporukama za ustanove za dugotrajnu hospitalizaciju.

  Prosena stopa hospitalizacije od 145,82 promila je visoka (prisutno je poveanje stope od 13,24 promila u odnosu na 2009.godinu).

  Jedan tim (1 lekar specijalista i 3,18 medicinskih sestara) je obezbeivao zdravstvene usluge 159 pacijenata.

 • 2

  tabela br.3.1.1.

  KORIENJE STACIONARA U 2013.GODINI

  r.

  br.

  zdravstvena ustanova /

  organizaciona jedinica

  medicinski radnici

  postelja br. ispisanih

  bolesnika

  stopa

  hospitali zacije

  b. o. dana prosean br.

  dana leenja

  iskorie

  nost

  propusna

  mo

  br. bolesnika na

  1 lekara specijalistu

  br. bolesnika na

  1 med.sestru

  lekari vie i srednje

  medicinske

  sestre (ukupno) specijalisti

  1. Opta bolnica Loznica 136 105 311 486 15.035 121,67 90.030 5,99 50,75% 61 143 48

  2. Specijalna bolnica za

  rehabilitaciju Banja Koviljaa 17 17 101 420 9.165 30,66 136.867 14,93 89,28% 24 539 91

  3. Opta bolnica abac 184 150 453 571 18.388 104,86 131.251 7,14 62,98% 51 123 41

  4. Stacionar Ljubovija 2,5 2,5 13 20 1.003 69,32 6.768 6,75 92,71% 54 401 77

  5. UKUPNO 339,5 274,5 878 1.497 43.591 145,82 364.916 8,37 66,78% 44 159 50

 • 3

  tabela br.3.1.2.

  KORIENJE STACIONARA U 2012.GODINI

  r.

  br.

  zdravstvena ustanova / organizaciona

  jedinica

  medicinski radnici

  postelja br. ispisanih

  bolesnika

  stopa

  hospitali zacije

  b. o. dana prosean br.

  dana leenja

  iskorie

  nost

  propusna

  mo

  br. bolesnika

  na 1 lekara specijalistu

  br. bolesnika

  na 1 med.sestru

  lekari vie i srednje

  medicinske

  sestre (ukupno) specijalisti

  1. Opta bolnica Loznica 127 101 270 486 13.553 109,68 106.653 7,87 60,12% 46 134 50

  2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

  Banja Koviljaa 18 18 101 420 8.988 30,07 143.870 16,01 93,85% 23 499 89

  3. Opta bolnica abac 182 155 457 623 17.776 101,37 121.881 6,86 53,60% 53 115 39

  4. Stacionar Ljubovija 2,5 2,5 16 20 1.189 82,18 7.119 5,99 97,52% 61 476 74

  5. UKUPNO 329,5 276,5 844 1.549 41.506 138,85 379.523 9,14 67,13% 40 150 49

 • 4

  KORIENJE STACIONARA U 2011.GODINI

  tabela br.3.1.3.

  r.

  br.

  zdravstvena ustanova / organizaciona

  jedinica

  medicinski radnici

  postelja br. ispisanih

  bolesnika

  stopa

  hospitali zacije

  b. o. dana prosean br.

  dana leenja

  iskorie

  nost

  propusna

  mo

  br. bolesnika

  na 1 lekara specijalistu

  br. bolesnika

  na 1 med.sestru

  lekari vie i srednje medicinske

  sestre (ukupno) specijalisti

  1. Opta bolnica Loznica 127 99 278 486 12.629 102,20 106.029 8,40 59,77% 43 128 45

  2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

  Banja Koviljaa 18 18 101 420 9.773 32,69 150.912 15,44 98,44% 24 543 97

  3. Opta bolnica abac 184 148 467 606 16.307 92,99 114.859 7,04 51,93% 52 110 35

  4. Stacionar Ljubovija 2,5 2,5 18 20 1.097 75,82 6.641 6,05 90,97% 60 439 61

  5. UKUPNO 331,5 267,5 864 1.532 39.806 133,16 378.441 9,51 67,68% 38 149 46

 • 5

  KORIENJE STACIONARA U 2010.GODINI

  tabela br.3.1.4.

  r. br.

  zdravstvena ustanova / organizaciona jedinica

  medicinski radnici

  postelja br. ispisanih

  bolesnika

  stopa

  hospitali

  zacije

  b. o. dana prosean br. dana leenja

  iskorie nost

  propusna mo

  br. bolesnika

  na 1 lekara

  specijalistu

  br. bolesnika

  na 1

  med.sestru

  lekari vie i srednje

  medicinske sestre (ukupno) specijalisti

  1. Opta bolnica Loznica 109 87 276 486 12.736 103,06 117.971 9,26 66,50% 39 146 46

  2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

  Banja Koviljaa 18 17 102 420 9.396 31,43 140.886 14,99 91,90% 24 553 92

  3. Opta bolnica abac 174 146 462 606 16.875 96,23 114.746 6,80 51,88% 54 116 37

  4. Stacionar Ljubovija 3 3 16 20 1.194 82,52 7.473 6,26 102,37% 58 398 75

  5. UKUPNO 304 253 856 1.532 40.201 134,48 381.076 9,48 68,15% 39 159 47

 • 6

  KORIENJE STACIONARA U 2009.GODINI

  tabela br.3.1.5.

  r. br.

  zdravstvena ustanova / organizaciona jedinica

  medicinski radnici

  postelja br. ispisanih

  bolesnika

  stopa hospitali

  zacije

  b. o. dana prosean br. dana leenja

  iskorie nost

  propusna mo

  br. bolesnika na 1 lekara

  specijalistu

  br. bolesnika na 1

  med.sestru

  lekari vie i srednje medicinske

  sestre (ukupno) specijalisti

  1. Opta bolnica Loznica 105 84 259 486 12.736 103,06 119.237 9,36 67,22% 39 152 49

  2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

  Banja Koviljaa 20 19 103 420 9.263 30,99 132.973 14,36 86,74% 25 488 90

  3. Opta bolnica abac 181 147 483 606 16.568 94,48 119.299 7,20 53,94% 51 113 34

  4. Stacionar Ljubovija 3 3 16 20 1.065 73,61 6.660 6,25 91,23% 58 355 67

  5. UKUPNO 309 253 861 1.532 39.632 132,58 378.169 9,54 67,63% 38 157 46

 • 7

  3.2. MERE IZVRENJA NIVO USTANOVE

  Tokom 2013.godine je realizovano 478.362 specijalistika pregleda na nivou okruga, to je 16% vie od ostvarenja 2009.godine. U

  proseku je svaki doktor specijalista ostvario 1.743 pregleda/ godinje (1.627 pregleda/ specijalisti godinje 2009.). Istovremeno je realizovana i

  hospitalizacija 43.591 lica (porast 10% prema 2009.). Svaki specijalista je proseno realizovao 159 hospitalizacij (157 hospitalizacija/

  specijalisti 2009.). Na okrunom nivou je ostvareno 8.910 operacuja (108 operacija/ hirurgu godinje). Poreenjem sa 2009. ustanovljava se

  porast broja operacija za 1.264 operacija (9 operacija/ hirurgu godinje vie).

  tabela br.3.2.1.

  red.

  br. zdravstvena ustanova/ org. jed.

  dr med

  specijalista dr med hirurga

  br. spec.

  pregleda

  br. pregleda/ 1 dr

  spec. br. hosp. lica

  br. hosp. lica / 1

  specijal. br. operacija

  br. operac./1

  hirurgu

  1. Opta bolnica Loznica 105 34 170.101 1.620 15.035 143 3.407 100

  2. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

  Banja Koviljaa 17 0 7.451 438 9.16