26

JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar
Page 2: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

2/26

JKP "STARI GRAD" ŠABAC

Na osnovučl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015 i68/2015), čl.2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnihnabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ("Sl. glasnik RS" br.29/2013 i 104/2013), Odluke opokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 1265 od 03.03.2017.god. i Rešenja oobrazovanju komisije za javnu nabavku br.1266 od 03.03.2017.god., naručilac je pripremio:

KONKURSNU DOKUMENTACIJUu postupku javne nabavke male vrednosti za javnu nabavku veterinarskih usluga,JN

br.1/2017

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje Naziv poglavlja Strana(br.str.)

I Opšti podacio javnoj nabavci 3II Podacio predmetujavnenabavke 3III Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet količina i opis

usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenjagarancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja,eventualnedodatneuslugei sl.

4

IV Tehničkadokumentacijai planovi 5V Uslovi za učešće u postupku javne nabavke izčl. 75. i 76.

Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tihuslova

6-7

VI Obrazac izjave o ispunjenosti uslova izčl.75. Zakona upostupkujavnenabavkemalevrednosti

8

VII Obrazac izjave o ispunjenosti uslova izčl.75. Zakona upostupkujavnenabavkemalevrednosti(zapodizvođača)

9

VIII Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 10-15

IX Obrazacponude 16-20X Obrazacstrukturecena 21XI Model ugovora 22-24XII Obrazacizjaveo nezavisnojponudi 25XIII Obrazac troškova pripreme ponude 26Ukupan broj strana konkursne dokumentacije:26

Page 3: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

3/26

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocuNaručilac; JKP "Stari grad" ŠabacAdresa: Vojvode Janka Stojićevića br.1(Hajduk Veljkova br.1), ŠabacInternet stranica: www.jkpstarigrad.rs

2. Vrsta postupka javne nabavkePredmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u skladu sa Zakonom ipodzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet javne nabavkePredmet javne nabavke br.1/2017 je nabavka usluga – veterinarske usluge4. Cilj postupkaPostupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt liceSanja Marković Iskić, e-mail adresa:[email protected]

II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

1. Predmet javne nabavkePredmet javne nabavke br.1/2017 su usluge – veterinarske usluge

ORN:85200000

Page 4: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

4/26

III Vrsta, tehni čke karakteristike, kvalitet koli čina i opis usluga, način sprovođenja kontrole iobezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja, eventualne dodatne usluge i sl.

1.Usluga vakcinacaje pasa protiv besnila, mikročipovanje i dehelmintizacija – komada 3502.Usluga ovariohisterektomije sa neophodnom postoperativnom terapijom - komada 1853.Usluga kastracije pasa sa neophodnom postoperativnom terapijom- komada 1654.Usluga eutanazije pasa – komada 2005.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 3506.Stacionar dan – dana 1707.Stacionar dan za štenad, skotne kuje i kuje dojilje - dana 1508.Lečenje - komada 2009. Obdukcija leša sa izveštajem - broj obdukcija 20

Uslovi za učešće na tenderu:

1.Dolazak u prihvatilište jednom ili više puta dnevno radi raznih intervencija, a po pozivu izprihvatilišta za pse.2.Rok izvršenja ugovorenih obaveza iznosi maksimalno jedančas od poziva Naručioca, odnosno pozivaiz prihvatilišta za pse.

Dodatni tehnički i kadrovski uslovi:

1.postojanje stacionara, zbog smeštaja zaraženih, bolesnih ili povređenih pasa2.dostavno vozilo za prevoz pasa do veterinarske stanice zbog hirurških intervencija i drugih potreba3.posedovanje operacione sale4.posedovanje dovoljnog broja veterinara (minimum 5) radi obavljanja hirurških intervencija5.mogućnost prihvata skotnih kuja, kuja sa leglom i štenadi do uzrasta kada je moguće izvršitiovariohisterektomiju, odnosno kastraciju istih

Potrebno dostaviti dokaze o svim navedenim stavkama vezanim za dodatne uslove.

Page 5: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

5/26

IV TEHNI ČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI

Ne postoji tehnička dokumentacija i planovi.

Page 6: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

6/26

V USLOVI ZA U ČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76.ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA

1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZČL.75. I 76. ZAKONA

1.1.Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezneuslove za učešće u postupku javne nabavke definisanečl.75. Zakona, i to:

1) da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar( čl.75. st.1. tač.1) Zakona);

2) da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kaočlanorganizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protivživotne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2)Zakona);

3) da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisimaRepublike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4)Zakona);

Naručilac je dužan da od ponuđača zahteva da pri sastavljanju svojih ponuda izričito navedu dasu poštovali obaveze koje proizilaze iz iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovimarada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vremepodnošenja ponude (čl.75. st.2. Zakona).

1.2.Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispunitidodatne usloveza učešće u postupku javne nabavke, definisanečl.76. Zakona, i to

Da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom

1) da u vlasništvu, zakupu ili lizingu poseduje dostavno vozilo za prevoz pasa doveterinarske stanice zbog hirurške intervencije i iz drugih potreba

2) da je u pitanju veterinarska stanica koja po zakonu u svom sklopu poseduje operacionusalu i stacionar zbog smeštaja zaraženih, bolesnih ili povređenih pasa

Da raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom

1) posedovanje dovoljnog broja veterinara (minimum 5) radi obavljanja hirurškihintervencija

Ponuđač je obavezan da poseduje dokaz o svim navedenim stavkama iz dodatnih uslova.

1.3 Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sačlanom 80. Zakona,podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove izčlana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona i uslov izčlana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, za deo nabavke kojiće ponuđač izvršiti preko podizvođača.

1.4.Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuniobavezne uslove izčlana 75. stav 1. tač. 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

Page 7: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

7/26

Uslov iz člana 75. stav 1. tačka 5) Zakona, dužan je da ispuni onaj ponuđač iz grupe ponuđačakojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA

Ispunjenostobaveznih uslovaza učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sačl.77.st.4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac izjave ponuđača u poglavlju VI), kojompod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće upostupku javne nabavke izčl.75 Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, osim uslova izčl.75. stav 1. Tačka 5) koji ovom konkursnom dokumentacijom nije ni predviđen.

Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.Ukoliko izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje,potrebno je da u ponudu dostavi i ovlašćenje za potpisivanje.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog licasvakog od ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da dostavi Izjavupodizvođača (Obrazac izjave podivođača u poglavlju VII), potpisanu od strane ovlašćenog licapodizvođača i overenu pečatom.

Ispunjenostdodatnih uslovaza učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazujedostavljanjem sledećih dokaza:

Da raspolaže neophodnimtehničkim kapacitetom ponuđač dokazuje:

1) Dokaz:popisnalista nadan31.12.2016.god.odaklesemože videti daposedujedostavnovozilo ili fotokopija saobraćajne dozvole ili ugovor o zakupu ili lizingu.

2) Dokaz:važeće rešenjeo registraciji

Da raspolaže neophodnimkadrovskim kapacitetom ponuđač dokazuje:

1) Dokaz: ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme ili drugi ugovor u skladu sazakonom o radu kao i kopija M obrasca o prijavi na obavezno socijalno osiguranje za svako lice

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda na osnovuizveštaja za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenukopijusvih ili pojedinih dokaza. Naručilac dokaze može tražiti i od ostalih ponuđača. Ako ponuđač uostavljenom, primerenom roku koji ne moće biti kraći od pet dana, ne dostavi na uvid original ilioverenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnihorgana.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi saispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenjaugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Page 8: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

8/26

VI OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA UPOSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

U skladu sačlanom 77. stav 4 Zakona, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnomodgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač iz ,

Adresa: , Matični broj: ,

PIB: Ovlašćeno lice: ,

Broj računa: Telefon/faks: ,

Osoba za kontakt: E-mail: ,

Ispunjava sveuslove iz čl.75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom zaJN1/2017 – nabavka veterinarskih usluga, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kaočlan organizovanekriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primalja ili davanja mita, krivično delo prevare;3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima RepublikeSrbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji);4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju iuslovima rada, zaštiti životne sredine i nije mu izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je nasnazi u vreme objavljivanja poziva za podnošenje ponude.

Napomena: U slučaju zajedničke ponude, svaki ponuđač učesnik u zajedničkoj ponudi moraispunjavati uslove pod rednim brojevima 1, 2, 3 i 4

Datum: Potpis ovlašćenog lica ponuđača

m.p.

Napomene:Ukoliko ponudu podnosigrupa ponuđača, Izjava mora biti potisana od strane ovlašćenog lica

svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom (obrazac izjave fotokopirati u dovoljnom brojuprimeraka i popuniti za svakogčlana grupe ponuđača (kao i za nosioca posla grupe ponuđača).

Page 9: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

9/26

VII OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONAU POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (za podizvo đača)

U skladu sačlanom 77. stav 4. Zakona, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnomodgovornošću, kao zastupnik podizvođača dajem sledeću

IZJAVU

Podizvođač iz______________,

Adresa: , Matični broj: ,

PIB: Ovlašćeno lice: ,

Broj računa: Telefon/faks: ,

Osoba za kontakt: E-mail: ,

1) je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;2) on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kaočlan organizovanekriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primalja ili davanja mita, krivično delo prevare;3) je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima RepublikeSrbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;

Datum: Potpis ovlašćenog lica podizvođača

m.p.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenoglica podizvođača i overena pečatom.

Page 10: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

10/26

VIII UPUTSTVO PONU ĐAČIMA KAKO DA SA ČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENAPonuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SA ČINjENAPonuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na načinda se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupiponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.Ponudu dostaviti na adresu:JKP "Stari grad" Šabac, Vojvode Janka Stojićevića 1, (nova adresa,ul.Hajduk Veljkova br.1), 15000 Šabacsa naznakom: "Ponuda zajavnu nabavku veterinarskihusluga, JN br.1/2017- "NE OTVARATI". Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena odstrane naručioca do14.03.2017.god. do 12časova.

Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kada naručilacne radi, rok ističe prvog narednog radnog dana (npr. ukoliko poslednji dan roka za podnošenje ponudapada u subotu, kada naručilac ne radi, rok u toj situaciji ističe prvog narednog radnog dana, odnosno uponedeljak, ukoliko ponedeljak nije neradan dan - npr. državni praznik).

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležitivreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponudadostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. Ponuda koju naručilacnije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata dokojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom i neotvorenaće biti vraćena ponuđaču.Ponuda mora da sadrži:

- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USL OVA IZČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (za ponu đača)

- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC IZJAVE O ISPUNjAVANjU USL OVA IZČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (zapodizvođača ako ga ima)

- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC PONUDE- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC STRUKTURE CENA- Model ugovora – ponuđač mora popuniti, parafirati i overiti pe čatom

svaku stranu, potpisati i overiti pečatom poslednju stranu,čime potvrđujeda prihvata elemente modela ugovora

- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUD I- čitko popunjen, overen i potpisan OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUD E- dokaze o ispunjenosti dodatnih uslova izčl.76 ZJN

3. PONUDA SA VARIJANTAMAPodnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

4. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDEU roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način kojije određen za podnošenje ponude.Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Page 11: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

11/26

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu naručioca JKP „Stari grad“ Šabac, HajdukVeljkova br.1, 15000 Šabac, sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku usluga JN br.1/2017 – veterinarske usluge - „NE OTVARATI"ili„Dopuna ponude za javnu nabavku usluga JN br.1/2017 – veterinarske usluge - „NE OTVARATI" ili„Opoziv ponude za javnu nabavku usluga JN br.1/2017 – veterinarske usluge - „NE OTVARATI"ili„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku usluga JN br.1/2017 – veterinarske usluge - „NEOTVARATI".Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupaponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svihučesnika u zajedničkoj ponudi.Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

5. UČESTVOVANjE U ZAJEDNI ČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVO ĐAČPonuđačmože da podnese samo jednu ponudu.Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ilikao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.U Obrascu ponude (poglavlje IX), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosiponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

6. PONUDA SA PODIZVOĐAČEMUkoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (poglavlje VIII)navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke kojiće poveritipodizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke kojiće izvršiti prekopodizvođača.Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukolikoće delimično izvršenje nabavkepoveriti podizvođaču.Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sapodizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavljuVII konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazacizjave iz poglavlja VII).Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosnoizvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanjaispunjenosti traženih uslova.

7. ZAJEDNIČKA PONUDAPonudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim seponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji sadrži:

1) podatke očlanu grupe kojiće biti nosilac posla, odnosno kojiće podneti ponudu i kojiće zastupatigrupu ponuđača pred naručiocem i2) opis poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Page 12: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

12/26

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju VIkonkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac izjaveiz poglavlja VI ).Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu uime zadrugara.Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnojnabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke iugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

8. NAČIN I USLOVI PLA ĆANjA, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISIPRIHVATLjIVOST PONUDE8.1. Način, rok i uslovi pla ćanjaRok plaćanja je 45 dana, od dana prijema ispravne fakture.Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača na osnovu dostavljenih faktura sa specifikacijom izvršenihusluga.Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.8. 2. Zahtev u pogledu roka važenja ponudeRok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju da ponuđačneprecizno odredi rok važenja ponude (npr. oko, okvirno, od-do i sl.) istaće se smatrati neprihvatljivom.8.3. Zahtev u pogledu roka i načina izvršenja ugovornih obavezaRok izvršenja ugovorenih obaveza iznosi maksimalno jedančas od poziva Naručioca, odnosno pozivaiz prihvatilišta za pse. Ugovorne obaveze izvršavaće se kontinuirano, u periodu od godinu dana počevšiod dana zaključenja ugovora, a prema potrebama Naručioca.8.4. Zahtev u pogledu mesta izvršenja ugovornih obavezaMesto izvršenja ugovornih obaveza fco prihvatilište za pse, Zeke Buljubaše bb, Šabac

9. VALUTA I NA ČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA UPONUDICena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovimakoje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim daće se za ocenu ponude uzimati u obzircena bez poreza na dodatu vrednost.Cena je fiksna i ne može se menjati.U cenu su uračunari svi troškovi koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavkeAko je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sačlanom 92.Zakona.Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojenoiskaže u dinarima.

10. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU I LISLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE S E MOGUBLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITIŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SUVEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCIPodaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansijai privrede.Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvuenergetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Page 13: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

13/26

Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvurada, zapošljavanja isocijalne politike.

11. ZAŠTITA POVERLjIVIH PODATAKA U PONUDINaručilac će čuvati kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao takveponuđač označio u ponudi. Naručilac će kao poverljive tretirati podatke u ponudi koji su sadržani udokumentima koji su označeni kao takvi, odnosno koji u gornjem desnom uglu sadrže oznaku„POVERLjIVO“, kao i ispod pomenute oznake potpis ovlašćenog lica poniđača.Naručilac ne odgovara za poverljivost podataka koji nisu označeni na pomenuti način.Naručilac će odbiti davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih uponudi.Neće se smatrati poverljivim podaci o ceni i ostali podaci iz ponude koji su od značaja za primenukriterijuma za izbor najpovoljnije ponude i rangiranje ponude.Naručilac će čuvati kao poslovnu tajnu imena ponuđača, kao i podnete ponude, do isteka rokapredviđenog za otvaranje ponuda.

12.DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA U VEZI SA PRIPREMANjE MPONUDEZainteresovano lice može, u pisanom obliku (putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail:[email protected] ili faksom na broj 015/334-620, tražiti od naručioca dodatneinformacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pričemu može da ukaže naručiocu i naeventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre istekaroka za podnošenje ponude.Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri ) dana od dana prijema zahteva za dodatniminformacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije i ukazivanjem na eventualno uočenenedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, odgovor dostaviti u pisanom obliku iistovremenoće tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici akoje ima.Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom "Zahtev za dodatnim informacijama ilipojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.1/2017".Preporuka zainteresovanim licima je da elektronska pošta bude poslata u toku radnog vremenaNaručioca, radnim danom (ponedeljak –petak) u periodu od 07:00 do 15:00časova.Elektronska pošta (kao i pošta otposlata putem faksa) koja bude primljena posle isteka radnog vremenatj. posle 15:00časova, smatraće se da je primljena sledećeg radnog dana, u 07:00časova.Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka zapodnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženjuroka za podnošenje ponuda.Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjujekonkursnu dokumentaciju.Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određenčlanom 20. Zakona.

13. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARU ČILAC STAVLJA PONU ĐAČIMANA RASPOLAGANJE, UKLJU ČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVO ĐAČEPredmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

14. DODATNA OBJAŠNjENjA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANjA PONUDA IKONTROLA KOD PONU ĐAČA

Page 14: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

14/26

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva odponuđača dodatna objašnjenja kojaće mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, amože da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača (član 93. Zakona).Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kodponuđača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca,odnosno daomogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikomrazmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kaoneprihvatljivu.

15. PRAVO NARUČIOCA DA OBUSTAVI POSTUPAKNaručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke u skladu sačl.109. st.1. Zakona o javnimnabavkama.Naručilac može da obustavi postupak shodnočl.109. st.2. Zakona o javnim nabavkama.

16. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJU MANA OSNOVU KOJIH SE DODELjUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELUPONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMAIzbor najpovoljnije ponudeće se izvršiti primenom kriterijuma“najniža ponuđena cena“.

17. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITIDODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SAISTOM PONUĐENOM CENOMUkoliko dve ili više ponuda imaju istu ponuđenu cenu biće izabrana ona ponuda kojačiji je rokizvršenja ugovornih obaveza kraći.

18. POŠTOVANjE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽE ĆIH PROPISAPonuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnomodgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu,zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine (obrazac Izjave iz poglavlja VI)

19. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTI ĆENIH PRAVAINTELEKTUALNE SVOJINE TRE ĆIH LICANaknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojinetrećih lica snosi ponuđač.

20.NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONU ĐAČAZahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koji ima interesza dodelu ugovora, u ovom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbogpostupanja naručioca protivno odredbama Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: podnosilaczahteva).

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na [email protected], faksom na broj 015/334-620 ili preporučenom pošiljkom sa

Page 15: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

15/26

povratnicom, radnim danima (subota i nedelja su neradni dani), u toku radnog vremena, a najkasnije dokraja radnog vremena, tačnije do 15h. Ukoliko se Zahtev za zaštitu prava podnese nakon isteka radnogvremena, smatraće se da je stigao, odnosno da je zaprimljen narednog dana.Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnjenaručioca, osim ako Zakonom o javnim nabavkama nije drugačije određeno.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ilikonkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca tri dana preisteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva uskladu sačlanom 63. stav 2. ovog zakona ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, anaručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka zapodnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz stava 4. ovog odeljka (rok iz stava 3.člana 149. ZJN),smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora i odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva zazaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavkeako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka zapodnošenje zahteva iz stava 4. i 5. ovog odeljka (rokovi iz stava 3. i 4.člana 149. ZJN), a podnosilaczahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istogpodnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilaczahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i nasvojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava, kojesadrži podatke iz Priloga 3LJ uz ZJN.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosuod 60.000 dinara.

Broj računa: (broj- 840-30678845-06),Poziv na broj: (broj ili oznaka javne nabavke),Svrha plaćanja: ZZP, Naziv naručioca, broj ili oznaka javne nabavkeKorisnik: Budžet Republike Srbije.

Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki propisan ječl. 138. do 167. ZJN.

21. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLjU ČENUgovor o javnoj nabavciće biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana oddana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava izčlana 149. Zakona.U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka zapodnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sačl.112. st.2. tač. 5)Zakona

Page 16: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

16/26

IX OBRAZAC PONUDE

Ponuda br.____________(broj) od ___________(datum) za javnu nabavku veterinarskih usluga, JNbr.1/20171)OPŠTI PODACI O PONUĐAČUNaziv ponuđača:

Adresa ponuđača:

Matični broj ponuđača:

Poreski indentifikacioni broj ponuđača(PIB):

Ime osobe za kontakt:

Elektornska adresa ponuđača (e-mail):

Telefon:

Telefaks:

Broj računa ponuđača i naziv banke:

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora:

2)PONUDU PODNOSI

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNI ČKU PONUDU

Page 17: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

17/26

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponudapodnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudupodnosi grupa ponuđača

Page 18: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

18/26

3)PODACI O PODIZVO ĐAČU

1) Nazivpodizvođača:

Adresa:

Matični broj:

Poreskiindetifikacionibroj:

Ime osobezakontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavkekoji će izvršiti podizvođač:

Deo predmeta nabavke kojićeizvršiti podizvođač:

2) Nazivpodizvođača:

Adresa:

Matični broj:

Poreskiindetifikacionibroj:

Ime osobezakontakt:

Procenat ukupne vrednosti nabavkekoji će izvršiti podizvođač:

Deo predmeta nabavke kojićeizvršiti podizvođač:

Napomena:

Tabelu “Podaci o podizvođaču” popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose ponude sa podizvođačem,a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazackopira u dovoljnom broju primeraka, da se ponudi i dostavi za svakog podizvođača.

Page 19: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

19/26

4)PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNI ČKOJ PONUDI

1) Nazivučesnikau zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreskiindetifikacionibroj:

Ime osobezakontakt:

2) Nazivučesnikau zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreskiindetifikacionibroj:

Ime osobezakontakt:

3) Nazivučesnikau zajedničkoj ponudi:

Adresa:

Matični broj:

Poreskiindetifikacionibroj:

Ime osobe za kontakt:

Napomena:

Tabelu “Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi” popunjavaju samo oni ponuđači koji podnosezajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli,potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se ponudi i dostavi zasvakog ponuđača koji učestvoje u zajedničkoj ponudi.

Page 20: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

20/26

5) OPIS PREDMETA NABAVKE: JN BR.1/2017 – NABAVKA VETERINARSKI HUSLUGA

Ukupna cena bez PDV-a

Ukupna cena sa PDV-om

Rok i način plaćanja u roku od 45 dana od dana prijema ispravnefakture

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača naosnovu dostavljenih faktura o izvršenim uslugama.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

Rok važenja ponude _____________ (minimum 60 dana)

Rok i način izvršenja ugovornih obaveza________________maksimalno jedančas odpoziva Naručioca, odnosno poziva iz prihvatilištaza psekontinuirano u periodu od godinu dana počevši oddatuma zaključenja ugovora, a prema potrebamaNaručioca.

Mesto izvršenja ugovornih obaveza fco prihvatilište za pse, Zeke Buljubaše bb, Šabac

Datum PonuđačM.P.

___________________ _________________________________

Napomena:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše,čime potvrđuje da su tačni podacikoji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđač podnosi zajedničku ponudu, grupa ponuđačamože da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđačaili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe kojiće popuniti, potpisati i pečatomoveriti svaki obrazac ponude.Ukoliko je predmet nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svakupartiju posebno.

Page 21: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

21/26

X OBRAZAC STRUKTURE CENA

Red

nib

roj

OPIS ARTIKLA Jed.mere Kol.

Jediničnacena

usluge izponude bez

PDV

Jedinična cenausluge izponude sa

PDV

Ukupna cenausluge iz ponude

bez PDV

1 2 3 4 5 6 7 = (4 x 5)1. Usluga vakcinisanja pasa

protiv besnila,mikročipovanje idehelmintizacija ko

m 3502. Usluga ovariohisterektomije

sa neophodnompostoperativnomterapijom

kom 185

3. Usluga kastracije pasa saneophodnompostoperativnom terapijom ko

m 1654. Usluga eutanazije pasa ko

m 2005. Veterinarsko-sanitarne mere

po psu –čišćenje od ekto iendo parazita ko

m 3506. Stacionar – dan

dan 1707. Stacionar – dan za štenad,

skotnekuje i kujedojilje dan 1508. Lečenje ko

m 2009. Obdukcija leša sa izveštajem obd

ukcija 20

Ukupno dinara za sve stavke bez PDV-a:

Pripadajući PDV u skladusaZakonomo PDV u dinarima:Ukupno dinara za sve stavke sa -om:

Uputstvo za popunjavanje:- U koloni 5 upisati jediničnu cenu usluge iz ponude bez PDV.- U koloni 6 upisati jediničnu cenu usluge iz ponude sa PDV.- U koloni 7 upisatiukupnucenuuslugeiz ponudebezPDV (koločina x jediničnacenauslugeiz ponudebezPDV)Napomena:Jedinična cena mora da sadrži sve osnovne elemente strukture cena, tako da ponuđena cena pokriva

troškove koje ponuđač ima u realizaciji nabavke.Ostale napomene:- Kao prihvatljivaće se oceniti samo ponuda onog ponuđača koji upiše cene za sve stavke kako je predviđeno u tabeli.- U ponuđenu cenu ponuđač mora uključiti sve zavisne troškove.- MestoizvršenjaugovornihobavezaPrihvatilište zapse,Šabac,ul. ZekeBulubaše bb- Ponude koje ne sadrže sve stavke tražene tehničkim specifikacijama biće ocenjene kao neodgovarajuće.

Broj obrasca strukture cena:

Datum: godinePotpis ovlašćenog lica ponuđača

m.p.___________________________

Page 22: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

22/26

XI MODEL UGOVORA

Ponuđač mora da u celini popuni, overi i potpiše model ugovora i isti dostavi u ponudi

Ugovor o javnoj nabavci veterinarskih usluga

Zaključen između:

1. JKP „STARI GRAD“ Šabac, Vojvode Janka Stojićevića 1, koga zastupav.d. direktora SnežanaĐokić (u daljem tekstu:Naručilac)Broj računa:Matični broj:PIB:

i2.________________________________________________________________________(uneti naziv)________________________________________________________________________(uneti adresu)lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora _______________________________________________(u daljem tekstu:Izvršilac usluge),

Broj računa:_____________________________

Matični broj:_____________________

PIB:___________________

3. Ponuđači učesnici u zajedničkoj ponudi ili podizvođači (opciono):

• ___________________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________________

(u slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, na gornjimcrtama moraju biti navedeni ostali učesnici u zajedničkoj ponudi, odnosno svi podizvođači)

Osnov ugovora:

JN Broj:1/2017

Broj i datum odluke o dodeli ugovora: (broj) od (datum) godine(popunjava Naručilac)

Ponuda izabranog ponuđača br. (broj) od (datum)(popunjava Naručilac)

PREDMET UGOVORA: Nabavka veterinarskih usluga

Član 1.Ugovorne strane zaključuju ugovor o pružanju (__________________________________)

prema tehničkoj specefikaciji iz konkursne dokumetacije, u skladu sa ponudom broj ____________od

Page 23: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

23/26

_________. 2017. godine pratećim obrazcem strukture cene br._______od__________. 2017. godine,koji čine sastavni deo ovog ugovora (u daljem tekstu Ugovor).

Član 2.

Vrednost Ugovora

Ukupna vrednost nabavke izčlana 1. Ugovora sa svim troškovima bez obračunatog PDV iznosi_________________ dinara.

Ukupna vrednost nabavke izčlana 1. Ugovora sa svim troškovima i obračunatim PDV iznosi__________________ dinara.

Ugovorene cene su fiksne i ne mogu se menjati. Sastavni deo cenečini i usluga prevoza odprihvatilišta za pse do veterinarske stanice i obrnuto.

Član 3.

Način plaćanja

Plaćanje usluga koje su predmet nabavke izvršiće se nakon prijema ispravne fakture, odnosnospecifikacije o izvršenim uslugama od strane Izvršioca usluga. Fakturisanje će se vršiti jednom mesečno,do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

Naručilac usluga se obavezuje daće plaćanje pruženih usluga izvršiti u zakonskom roku od 45(četrdeset pet) dana od dana prijema ispravne fakture sa specifikacijom izvršenihusluga.

Izvršilac usluge se obavezuje da na fakturi unese broj pod kojim je Ugovor zaveden kodNaručioca, uz kojuće dostaviti odgovarajuću specifikaciju izvršenih usluga.

Član 4.

Rok i način izvršenja ugovornih obaveza

Izvršilac uslugeće uslugu koja su predmet nabavke, prema prihvaćenoj ponudi, izvršiti u rokuod __________ po pozivu Naručioca.

Ugovorne obaveze izvršavaće se kontinuirano, u periodu od godinu dana počevši od danazaključenja ugovora, a prema potrebama Naručioca.

Član 5.

U slučaju prekoračenja roka za izvrešenje usluge, izvršilac usluge se obavezuje da za svaki satzakašnjenja plati Naručiocu na ime ugovorene kazne 0,5 % od ukupne vrednosti Ugovora sa PDV, a neviše od 5%.

Član 6.

Izvršilac usluge preuzima potpunu odgovornost za kvalitet izvršenih usluga i obavezuje sedaćeu svemu odgovarati specifikaciji iz konkursne dokumentacije, daće se izvršavati u dogovoreno vreme iu skladu sa važećim zakonskim propisima kojima je regulisana materija iz ovog Ugovora.

Izvršilac usluge je odgovoran za primenu važećih propisa kojima su regulisane usluge koje supredmet Ugovora.

Član 7.

Page 24: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

24/26

Izmene Ugovora vrše se samo u pisanoj formi, putem aneksa ugovora.

Član 8.

Rok važenja i raskid ugovora

Svaka od ugovorenih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovorenihobaveza druge ugovorne strane dostavljanjem obaveštenja o raskidu u pisanoj formi.

Raskid Ugovora proizvodi pravno dejstvo trenutkom prijema obaveštenja.

Ukoliko se saglase da je prestala svrha zbog koje je predmetni Ugovor zaključen i konstatuju dasu za vreme trajanja Ugovora nastupile takve promenjene okolnosti zbok kojih je neopravdano daUgovor i dalje bude na snazi, ugovorene strane mogu da sporazumno raskinu Ugovor.

Član 9.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom važe odredbe Zakona o obligacionim odnosima,pozitivne odredbe Zakona o javnim nabavkama i drugih zakona koji regulišu ovu oblast.

U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Valjevu.

Član 10.

Ovaj ugovor je sačinjen za vremenski period od jedne godine, počevši od dana zaključenjaugovora.

Obaveze koje dospevaju u 2017.godini, realizovaće se u skladu sa Programom poslovanjaNaručioca za 2017. godinu

Obaveze koje dospevaju u 2018.godini, realizovaće se u skladu sa Programom poslovanjaNaručioca za 2018. godinu i to najviše do visine obezbeđenih finansijskih sredstava, odnosno sredstavakoja će Naručiocu za tu namenu biti odobrena u 2018.godini.

Član 11.

Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovetnih primeraka, od kojih 4 (četiri) zadržava Naručilac, a 2(dva) Izvršilac usluge.

UGOVORNE STRANE

Za Naručioca Za Izvršioca usluge

________________________m.p. m.p.___________________________

v.d. direktora direktor

SnežanaĐokić dipl.ing

Napomena: Ovaj model ugovora predstavlja sadržinu ugovora kojiće biti zaključen sa izabranimponuđačem. Naručilac može odbiti ponudu, ako ponuđač bez opravdanih razloga odbije da zaključiugovor o javnoj nabavci, nakon što mu je ugovor dodeljen.

Page 25: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

25/26

XII OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sačlanom 26. Zakona ______________________________________(naziv ponuđača)daje: pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajemsledeću

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu broj __________od . 2015. godine, pripremljenu na osnovu poziva za dostavljanje ponuda u predmetujavne nabavke brojJN 1/2017 – nabavka veterinarskih usluga, objavljenog dana 03.03.2017. godinena Portalu uprave za javne nabavke,podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ilizainteresovanim licima.

Datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

m.p.

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac ćeodmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitukonkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupkujavne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju upostupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća upostupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnureferencu, u smislučlana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakogponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

Page 26: JKP STARI GRAD ŠABAC...4.Usluga eutanazije pasa – komada 200 5.Veterinarsko sanitarne mere (čišćenje od ekto i endo parazita) - komada 350 6.Stacionar dan – dana 170 7.Stacionar

Конкурсна документација ЈНМВ-ЈН бр.1/2017

26/26

XIII OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skaldu sačlanom 88. stav 1. Zakona, ponuđač ______________________(navesti nazivponuđača) dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova nastalih prilikom primene ponude broj_____________od ___________. 2017. godine u postupku javne nabavke broj JN 1/2017 –veterinarske usluge, kako sledi u tabeli:

Rednibroj

VRSTA TROŠKOVA IZNOS

1.2.3.4.

UKUPNO dinara(navesti vrstu troškova koji su nastali prilikom pripremanja ponude)

Napomena: Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražitiod Naručioca naknadu troškova.

U slučaju obustave postupka javne nabavke iz razloga koji su na strani Naručioca, Naručilac ćeponuđaču nadoknaditi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkimspecifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđačtražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: Ukoliko ponuđač kao sastavni deo ponude dostavi popunjen, potpisan od straneovlašćenog lica ponuđača i pečatom overen Obrazac troškova pripreme ponude, smatraće se da jeponuđač dostavio Zahtev za naknadu troškova.

Napomena: Dostavljanje ovog obrasca nije obavezno

Datum Potpis ovlašćenog lica ponuđača

______________________ m.p. ________________________________