of 26 /26
"Službeni glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008 Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05), Vlada donosi U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih ustanova I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Plan mreže zdravstvenih ustanova - broj, struktura, kapaciteti i prostorni raspored zdravstvenih ustanova u državnoj svojini (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) i njihovih organizacionih jedinica po nivoima zdravstvene zaštite, organizacija službe hitne medicinske pomoći, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju zdravstvene službe u Republici Srbiji. Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Zdravstvene ustanove osnivaju se i obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom i ovom uredbom. Za ostvarivanje prava građana u oblasti zdravstvene zaštite, kao i za sprovođenje programa zdravstvene zaštite donetih na nivou Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), mogu se osnivati sredstvima u državnoj svojini sve zakonom utvrđene vrste zdravstvenih ustanova (dom zdravlja, apoteka, bolnica, zavod, zavod za javno zdravlje, klinika, institut, kliničko-bolnički centar i klinički centar). Zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog člana, u zavisnosti od zdravstvene delatnosti koju obavljaju, broja stanovnika kojima pružaju zdravstvenu zaštitu, kao i od učestalosti i složenosti zahteva građana za zdravstvenom zaštitom, osnivaju se i adekvatno raspoređuju na celoj teritoriji Republike. Član 3. Zdravstvene ustanove obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Embed Size (px)

Text of U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i...

Page 1: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

"Službeni glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008 Na osnovu člana 47. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05), Vlada donosi

U R E D B U

o Planu mreže zdravstvenih ustanova

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan mreže zdravstvenih ustanova - broj, struktura, kapaciteti i prostorni raspored zdravstvenih ustanova u državnoj svojini (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) i njihovih organizacionih jedinica po nivoima zdravstvene zaštite, organizacija službe hitne medicinske pomoći, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju zdravstvene službe u Republici Srbiji. Tabela teritorijalnog rasporeda i posteljnih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji odštampana je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2. Zdravstvene ustanove osnivaju se i obavljaju zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom i ovom uredbom. Za ostvarivanje prava građana u oblasti zdravstvene zaštite, kao i za sprovođenje programa zdravstvene zaštite donetih na nivou Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), mogu se osnivati sredstvima u državnoj svojini sve zakonom utvrđene vrste zdravstvenih ustanova (dom zdravlja, apoteka, bolnica, zavod, zavod za javno zdravlje, klinika, institut, kliničko-bolnički centar i klinički centar). Zdravstvene ustanove iz stava 2. ovog člana, u zavisnosti od zdravstvene delatnosti koju obavljaju, broja stanovnika kojima pružaju zdravstvenu zaštitu, kao i od učestalosti i složenosti zahteva građana za zdravstvenom zaštitom, osnivaju se i adekvatno raspoređuju na celoj teritoriji Republike.

Član 3. Zdravstvene ustanove obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Page 2: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

II. ZDRAVSTVENA DELATNOST NA PRIMARNOM NIVOU

Član 4. Zdravstvenu delatnost na primarnom nivou obavlja dom zdravlja, apoteka i zavod (zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, zavod za hitnu medicinsku pomoć, zavod za gerontologiju, zavod za stomatologiju, zavod za plućne bolesti i tuberkulozu i zavod za kožno-venerične bolesti).

1. Dom zdravlja

Član 5.

Dom zdravlja osniva se za teritoriju jedne opštine (sa najmanje 10.000 stanovnika), dve ili više opština, odnosno grada, u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: Plan mreže). Dom zdravlja obezbeđuje najmanje preventivnu zdravstvenu zaštitu za sve kategorije stanovnika, hitnu medicinsku pomoć, opštu medicinu, zdravstvenu zaštitu žena i dece, patronažnu službu, kao i laboratorijsku i drugu dijagnostiku. U domu zdravlja obezbeđuje se i prevencija i lečenje u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, ako obavljanje ove zdravstvene delatnosti nije organizovano u drugoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan. U domu zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 20.000 stanovnika, a udaljen je preko 20 kilometara od najbliže opšte bolnice, odnosno dom zdravlja koji je osnovan za teritoriju sa preko 15.000 stanovnika, a udaljen je preko 50 kilometara od najbliže opšte bolnice, može se obavljati i specijalističko-konsultativna delatnost iz interne medicine, pneumoftiziologije, oftalmologije, otorinolaringologije, psihijatrije (zaštita mentalnog zdravlja), dermatovenerologije i medicine sporta. Dom zdravlja može u svom sastavu imati apoteku preko koje se snabdeva lekovima za parenteralnu upotrebu i drugim medicinskim sredstvima, odnosno preko koje snabdeva stanovništvo lekovima i medicinskim sredstvima. Za snabdevanje lekovima za parenteralnu upotrebu i drugim medicinskim sredstvima za interne potrebe dom zdravlja može obrazovati posebnu organizacionu jedinicu, ili obavljanje tih poslova obezbediti preko druge apoteke. U domu zdravlja obezbeđuje se i sanitetski prevoz ako ta služba nije organizovana u bolnici ili u drugoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji za koju je dom zdravlja osnovan. Tekst pre izmene

Page 3: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Član 6.

Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja na 1.000 stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, kao i porodilište sa najviše 10 postelja, ako je udaljenost od najbliže opšte bolnice najmanje 30 kilometara.

Član 7. Dom zdravlja, u zavisnosti od broja stanovnika na teritoriji za koju je osnovan, gustine naseljenosti i saobraćajne povezanosti, u prostorno izdvojenim naseljenim mestima, ustanovama i privrednim društvima, može obrazovati organizacione jedinice, i to: ogranak doma zdravlja, zdravstvenu stanicu i zdravstvenu ambulantu. Ogranak doma zdravlja može organizovati dom zdravlja koji je osnovan za opštinu ili grad sa preko 100.000 stanovnika - za najmanje 40.000 stanovnika te opštine, odnosno grada, kao i dom zdravlja osnovan za dve ili više opština - u opštini izvan sedišta doma zdravlja za najmanje 8.000 stanovnika. U ogranku se obezbeđuje hitna medicinska pomoć, zdravstvena zaštita dece i školske dece, žena i odraslog stanovništva, patronažna služba i kućno lečenje i nega, kao i preventivna i dečija stomatologija. Zdravstvena stanica organizuje se za jedno ili više naseljenih mesta udaljenih preko 10 kilometara od sedišta doma zdravlja i sa najmanje 5.000 stanovnika, za obavljanje najmanje delatnosti hitne medicinske pomoći, opšte medicine i zdravstvene zaštite dece i školske dece. Zdravstvena ambulanta organizuje se u naseljenom mestu, školi, privrednom društvu ili ustanovi ako opredeljeni broj korisnika omogućava angažovanje jednog tima za obavljanje delatnosti iz opšte medicine ili zdravstvene zaštite dece i školske dece ili preventivne i dečije stomatologije. Tekst pre izmene

Član 8. Ako u opštini postoje dom zdravlja i opšta bolnica koji su u državnoj svojini, laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika mogu se organizovati u okviru jedne zdravstvene ustanove i to u opštoj bolnici. Tekst pre izmene

2. Apoteka

Član 9.

Page 4: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Apoteka se osniva za teritoriju jedne ili više opština (za najmanje 40.000 stanovnika), odnosno grada. Apoteka može organizovati ogranak apoteke (za najmanje 10.000 stanovnika) ili jedinicu za izdavanje gotovih lekova.

3. Zavod

Član 10.

Zavod se može osnovati samo na teritoriji na kojoj se nalazi sedište univerziteta koji u svom sastavu ima fakultet zdravstvene struke. Zavod sprovodi zdravstvenu zaštitu pojedinih grupacija stanovništva, odnosno zdravstvenu delatnost iz pojedine oblasti zdravstvene zaštite. Zavod u okviru obavljanja delatnosti prati, istražuje i proučava zdravstveno stanje stanovništva u oblasti za koju je osnovan.

Član 11. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata osniva se za najmanje 10.000 studenata i obavlja preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu studenata iz oblasti opšte medicine, stomatologije, ginekologije, laboratorijske i druge dijagnostike i terapije za potrebe studenata. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata koji obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za najmanje 30.000 studenata može obavljati specijalističko-konsultativnu delatnost iz interne medicine, psihijatrije (zaštita mentalnog zdravlja), oftalmologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, epidemiologije i socijalne medicine sa informatikom. Zavod iz stava 2. ovog člana može imati stacionar kapaciteta do 0,5 postelja na 1.000 studenata, za kratkotrajnu hospitalizaciju radi lečenja i nege kada nije neophodno bolničko lečenje i kao zamena za kućno lečenje. Tekst pre izmene

Član 12. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika obavlja zdravstvenu zaštitu zaposlenih s ciljem: očuvanja zdravlja zaposlenih u bezbednoj i zdravoj radnoj sredini; utvrđivanja radne sposobnosti za obavljanje određene delatnosti (prethodni pregledi); ranog otkrivanja poremećaja zdravlja u vezi sa radom i radnom sredinom (periodični i drugi preventivni pregledi); otkrivanja faktora radne sredine koji mogu nepovoljno uticati na zdravlje radnika i sprovođenja drugih preventivnih mera. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika može obavljati i preventivnu i kurativnu zdravstvenu delatnost iz oblasti opšte medicine, ginekologije i stomatologije.

Page 5: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika može obavljati i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, psihijatrije (neuropsihijatrije), otorinolaringologije i oftalmologije, prvenstveno radi obavljanja preventivnih pregleda iz stava 1. ovog člana.

Član 13. Zavod za hitnu medicinsku pomoć obavlja delatnost hitne medicinske pomoći kod akutno obolelih i povređenih - na licu mesta, u toku transporta i u zdravstvenoj ustanovi. Zavod za hitnu medicinsku pomoć obavlja i sanitetski prevoz akutno obolelih i povređenih lica u druge odgovarajuće zdravstvene ustanove, vrši prevoz nepokretnih, ograničeno pokretnih pacijenata i pacijenata na dijalizi, ako ova delatnost nije obezbeđena preko druge zdravstvene ustanove, kao i snabdevanje lekovima koji se daju u hitnim slučajevima. Tekst pre izmene

Član 14. Zavod za gerontologiju obavlja zdravstvenu zaštitu starih lica iz oblasti opšte medicine, stomatologije, rehabilitacije, palijativnog zbrinjavanja i nege u kućnim uslovima. Zavod za gerontologiju može obavljati i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine, neurologije i psihijatrije (neuropsihijatrije). Tekst pre izmene

Član 15. Zavod za stomatologiju obavlja stomatološku delatnost iz oblasti preventivne i dečije stomatologije i opšte stomatologije. Zavod za stomatologiju obavlja i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti ortopedije vilica, stomatološke protetike, parodontologije i oralne medicine, bolesti zuba sa endodoncijom i oralne hirurgije.

Član 16. Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz oblasti zdravstvene zaštite pacijenata obolelih od tuberkuloze i drugih plućnih bolesti, koje se mogu lečiti na ambulantni način. Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu obavlja i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti interne medicine i pneumoftiziologije.

Page 6: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu u sklopu preventivne zdravstvene zaštite organizuje i sprovodi mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i praćenje tuberkuloze i drugih plućnih bolesti.

Član 17. Zavod za kožne i venerične bolesti pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge i obavlja specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti dermatovenerologije i mikrobiologije sa parazitologijom. Zavod za kožne i venerične bolesti u sklopu preventivne zdravstvene delatnosti organizuje i sprovodi mere za sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i praćenje polno prenosivih infekcija.

III. ZDRAVSTVENA DELATNOST NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU

Član 18. Stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost na sekundarnom nivou obavlja opšta i specijalna bolnica. Kliničko-bolnički centar obavlja visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou iz jedne ili više grana medicine, kao i specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite. Klinika, institut i klinički centar obavljaju visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu, odnosno visokospecijalizovanu specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na tercijarnom kao i specijalističko-konsultativnu i stacionarnu zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou. Zdravstvene ustanove iz st. 1, 2. i 3. ovog člana obavljaju i farmaceutsku zdravstvenu delatnost preko bolničke apoteke. Tekst pre izmene

Član 19. Specijalističko-konsultativna delatnost zdravstvenih ustanova iz člana 18. ove uredbe obuhvata: specijalističke preglede i konsultacije po uputu izabranog lekara; prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, preglede i dijagnostičku obradu pacijenata upućenih na bolničko lečenje; dijagnostiku, terapijski i rehabilitacioni tretman u okviru dnevnih bolnica; fizikalnu medicinu i rehabilitaciju za ambulantne i hospitalizovane pacijente; obavljanje laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih usluga za ambulantne pacijente, kao i drugu odgovarajuću specijalističko-konsultativnu delatnost (u daljem tekstu: poliklinička služba).

Page 7: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Član 20.

Dnevna bolnica, kao posebna organizaciona jedinica polikliničke službe bolnice, organizuje se za obavljanje dijagnostičkih, terapijskih i rehabilitacionih usluga za ambulantne pacijente u sledećim oblastima: nefrologiji (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i drugim internističkim granama medicine (prvenstveno radi primene parenteralne i inhalacione terapije); hirurškim granama medicine (radi obavljanja hirurških intervencija i operacija iz oblasti jednodnevne hirurgije) i psihijatriji - zaštiti mentalnog zdravlja (radi primene kombinovanih mera psihoterapije, socioterapije, okupacione i radne terapije i psihosocijalne podrške obolelim i članovima njihovih porodica). Dnevna bolnica kapacitete za program dijalize za hronično obolele pacijente obezbeđuje u skladu sa brojem obolelih. Kapaciteti dnevnih bolnica u internističkim i hirurškim oblastima obezbeđuju se sa najmanje 5% postelja u odnosu na broj postelja u odgovarajućim bolničkim odeljenjima. Kapacitet dnevne bolnice u psihijatriji iskazuje se brojem mesta za pojedine vrste grupnih psihoterapijskih i rehabilitacionih aktivnosti. Tekst pre izmene

Član 21. Za ostvarivanje zakonom utvrđenih prava na bolničku zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji predviđeno je 38.590 bolničkih postelja, odnosno do 5,10 postelja na 1.000 stanovnika, i to za: Bolničke postelje broj stopa na 1.000 stanovnika 1) kratkotrajnu hospitalizaciju akutno obolelih i povređenih: a) na sekundarnom nivou 24.488 do 3,27 b) na tercijarnom nivou 6.000 do 0,80 2) produženo lečenje i dugotrajnu hospitalizaciju: a) psihijatrijskih bolesnika 3.400 do 0,45 b) obolelih od tuberkuloze, nespecifičnih oboljenja pluća i drugih hroničnih oboljenja i stanja 907 do 0,12 3) rehabilitaciju u specijalizovanim bolničkim ustanovama 3.795 do 0,51 Pod bolničkim posteljama iz stava 1. ovog člana ne podrazumevaju se postelje u dnevnim bolnicama, neonatološkim odeljenjima porodilišta i postelje za pratioce. Tekst pre izmene

Page 8: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

1. Kratkotrajna hospitalizacija

a) sekundarni nivo

Član 22.

Kapaciteti bolničkih ustanova za zbrinjavanje i lečenje akutnih oboljenja, stanja i povreda na sekundarnom nivou, sa prosečnom dužinom boravka lečenih na nivou ustanove do 8,5 iskazuju se brojem postelja po oblastima bolničke zaštite na 1.000 stanovnika upravnog okruga i grada Beograda (u daljem tekstu: stopa obezbeđenosti bolničkim posteljama) na sledeći način: Delatnost Stopa na 1000 stanovnika okruga/grada 1. INTERNISTIČKE DISCIPLINE (interna medicina, pulmologija, pneumoftiziologija, neurologija, psihijatrija, infektologija, dermatovenerologija) 1,50 2. HIRURŠKE DISCIPLINE (hirurgija, ortopedija, urologija, otorinolaringologija, oftalmologija) 1,00 3. PEDIJATRIJA 0,20 4. GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO 0,37 5. PRODUŽENO LEČENJE I NEGA (gerijatrija, palijativno zbrinjavanje, hemioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija) 0,20 UKUPNO: 3,27 Boravak pacijenata u jedinici za produženo lečenje i negu, uključujući i period akutnog zbrinjavanja na nekom drugom odeljenju, može trajati do 30 dana. Tekst pre izmene

Član 23. U upravnom okrugu i gradu Beogradu gde postoje dve ili više bolničkih ustanova koje obavljaju delatnost i na sekundarnom nivou, ukupan broj postelja i broj postelja po medicinskim disciplinama iz člana 22. ove uredbe raspoređuje se po zdravstvenim ustanovama vodeći računa o: broju stanovnika koji gravitiraju tim ustanovama i koriste njihove usluge, oblastima delatnosti, prostornim, posteljnim i kadrovskim kapacitetima tih ustanova. Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga, kao i opšta bolnica osnovana za teritoriju više opština, obavlja bolničku i specijalističko-konsultativnu delatnost iz oblasti medicine navedenih u članu 22. ove uredbe.

Page 9: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Opšta bolnica u sedištu upravnog okruga kojoj gravitira preko 200.000 stanovnika može u okviru hirurgije obavljati delatnost i iz dečije, vaskularne i plastične i rekonstruktivne hirurgije, a u okviru otorinolaringologije i iz maksilofacijalne hirurgije. Opšte bolnice osnovane u državnoj svojini u: Subotici, Ćupriji, Boru i Užicu mogu obavljati delatnost i iz oblasti neurohirurgije. Tekst pre izmene

Član 24. Opšta bolnica osnovana za teritoriju jedne opštine, odnosno opšta bolnica kojoj gravitira manje od 50.000 stanovnika, može obavljati bolničku i specijalističko-konsultativnu delatnost iz interne medicine, opšte hirurgije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva. Opšta bolnica iz stava 1. ovog člana može obavljati specijalističko-konsultativnu delatnost i iz neurologije, psihijatrije (neuropsihijatrije), ortopedije, urologije, oftalmologije, otorinolaringologije i dermatovenerologije. Tekst pre izmene

b) tercijarni nivo

Član 25.

Posteljni kapaciteti kliničko-bolničkih centara, klinika, instituta i kliničkih centara za pružanje zdravstvenih usluga tercijarnog nivoa (6.000 bolničkih postelja, odnosno 0.8 na 1.000 stanovnika) utvrđuju se na nivou autonomne pokrajine i Republike. Kapaciteti iz stava 1. ovog člana raspoređuju se po ustanovama na tercijarnom nivou srazmerno potrebama stanovništva koje gravitira tim ustanovama, u skladu sa kadrovskim, prostornim i drugim mogućnostima ustanova za rešavanje najsloženijih zdravstvenih potreba. Tekst pre izmene

2. Produženo lečenje i dugotrajna hospitalizacija

Član 26.

Bolničko lečenje i nega koje zbog vrste bolesti i stepena onesposobljenosti hospitalizovanih traje do 30 dana smatra se produženim lečenjem, a ako traje duže od 30 dana smatra se dugotrajnom hospitalizacijom, u smislu ove uredbe. Tekst pre izmene

Page 10: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Član 27.

Bolničko lečenje obolelih od psihijatrijskih bolesti koristi se do 3.400 bolničkih postelja u specijalnim bolnicama u: Novom Kneževcu, Vršcu, Kovinu i Gornjoj Toponici i u delu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti 'dr Laza Lazarević' u Beogradu. U okviru bolničkih postelja iz stava 1. ovog člana, do 1.500 postelja koristiće se za zbrinjavanje i lečenje psihotičnih poremećaja u akutnoj fazi, bolesti zavisnosti, za forenzičku psihijatriju, psihogerijatriju i psihosocijalnu rehabilitaciju, a do 1900 postelja za hospitalizaciju pacijenata obolelih od hroničnih psihijatrijskih bolesti. Tekst pre izmene

Član 28.

Za bolničko lečenje obolelih od tuberkuloze i nespecifičnih plućnih bolesti koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u: Zrenjaninu, Beloj Crkvi, Sokobanji, 'Ozren' u Sokobanji i Surdulici. Za bolničko lečenje obolelih od šećerne bolesti, metaboličkih i drugih poremećaja koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u: Bukovičkoj Banji, Vrnjačkoj Banji, Zaječaru i Čajetini. Za bolničko lečenje obolelih od neuroloških i neuromišićnih bolesti koriste se kapaciteti specijalnih bolnica u Beogradu i Novom Pazaru Tekst pre izmene

3. Rehabilitacija u bolničkim ustanovama

Član 29.

U bolničkim ustanovama za kratkotrajnu hospitalizaciju sprovodi se odgovarajući rani rehabilitacioni tretman u toku bolničkog lečenja, produženog lečenja i nege i u ambulantnim uslovima. U specijalnim bolnicama za rehabilitaciju, sa ukupno 3.795 postelja na teritoriji Republike, koje raspolažu odgovarajućim terapijskim i rehabilitacionim kapacitetima sprovodi se celokupan tretman medicinske rehabilitacije za hospitalizovane i ambulantne pacijente. Tekst pre izmene

Član 30.

Page 11: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Ako na teritoriji grada u kome se nalazi sedište kliničkog centra nije osnovana klinika, odnosno institut za rehabilitaciju, ovu delatnost može obavljati klinički centar. Tekst pre izmene IV. ZDRAVSTVENA DELATNOST KOJA SE OBAVLJA NA VIŠE

NIVOA

Član 31.

Za obavljanje zdravstvene delatnosti na više nivoa zdravstvene zaštite osnivaju se sledeće zdravstvene ustanove: zavod za javno zdravlje, zavod za transfuziju krvi, zavod za medicinu rada, zavod za sudsku medicinu, zavod za virusologiju, vakcine i serume, zavod za antirabičnu zaštitu, zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju i zavod za biocide i medicinsku ekologiju. Zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana obavljaju delatnost u skladu sa zakonom.

V. ORGANIZACIJA SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Član 32.

Pružanje hitne medicinske pomoći akutno obolelim i povređenim osobama prioritetna je obaveza zdravstvenih radnika i zdravstvenih ustanova na svim nivoima zdravstvene delatnosti. U postupku zbrinjavanja hitnih stanja i oboljenja primenjuju se načela i metodi urgentne medicine.

Član 33. Služba hitne medicinske pomoći organizuje se u okviru dva funkcionalno povezana podsistema: prehospitalna hitna medicinska pomoć i hitna medicinska pomoć u okviru bolničke delatnosti.

Član 34. Prehospitalna hitna medicinska pomoć jeste kontinuirana delatnost zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zdravstvene delatnosti i obuhvata: ukazivanje medicinske pomoći na mestu događaja i u zdravstvenoj ustanovi, sanitetski prevoz kritično obolelih i povređenih do stacionarne ustanove, uz neprekidno praćenje stanja i pružanje neophodne pomoći u toku transporta.

Page 12: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Prehospitalna hitna medicinska pomoć na nivou opštine obavlja se u okviru redovne delatnosti izabranog lekara i njegovih saradnika i radom lekara u pripravnosti ili dežurne ekipe noću, nedeljom i u dane državnih praznika. U opštini sa preko 25.000 stanovnika može se organizovati služba hitne medicinske pomoći za kontiunirani prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja.

Član 35. Hitna medicinska pomoć u okviru bolničke delatnosti obezbeđuje se preko stručnih timova prijemno-urgentnog odeljenja opštih bolnica i kliničko-bolničkih centara, klinika, instituta i kliničkih centara i prijemom na bolnički tretman. Bolničke ustanove koje ne mogu adekvatno zbrinuti obolele i povređene, dužne su da obezbede sanitetski prevoz i odgovarajuću stručnu pomoć u toku transporta do odgovarajuće bolničke ustanove. Ako je u bolničkoj ustanovi hitno zbrinjavanje povređenog ili obolelog pacijenta završeno u danu javljanja bolničkoj ustanovi i pacijent se otpušta na kućno lečenje, a isti nema mogućnost organizacije sopstvenog prevoza, bolnička ustanova obezbeđuje prevoz pacijenta. Tekst pre izmene

VI. ORGANIZACIONE JEDINICE ZDRAVSTVENIH USTANOVA I MERE ZA UNAPREĐENJE EFIKASNOSTI RADA

Član 36. Zdravstvene ustanove obrazuju organizacione jedinice u skladu sa delatnošću za koju su osnovane i u zavisnosti od broja zaposlenih, a s ciljem efikasnijeg korišćenja kadrova, sredstava za rad, bolničkih postelja i drugih kapaciteta i radi povećanja dostupnosti zdravstvenih usluga, kvaliteta i efektivnosti mera zaštite.

Član 37. U zdravstvenim ustanovama na primarnom nivou zdravstvene zaštite obrazuju se organizacione jedinice po teritorijalnom principu (ogranak, zdravstvena stanica, zdravstvena ambulanta) i po funkcionalnom principu za jednu ili više oblasti u okviru delatnosti (služba, odeljenje, odsek).

Član 38. U bolničkim ustanovama obrazuju se organizacione jedinice koje objedinjavaju stacionarnu i specijalističko-konsultativnu delatnost u jednoj ili više srodnih oblasti medicine, kao i organizacione jedinice za obavljanje dijagnostičkih, rehabilitacionih i drugih stručnih poslova za ambulantne i stacionarno lečene pacijente.

Page 13: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Tekst pre izmene

Član 39. Stacionarna delatnost obavlja se u okviru bolničkih jedinica (odeljenja), organizovanih, u okviru jedne ili više srodnih medicinskih disciplina i po intenzitetu lečenja i nege. Obrazovanje bolničkih jedinica po intenzitetu lečenja i nege podrazumeva, pored standardnih bolničkih odeljenja, i odeljenja za intenzivno lečenje i negu, a po potrebi i odeljenja za poluintenzivno lečenje i negu. Tekst pre izmene

Član 40. U bolnicama za akutna stanja i oboljenja, u zavisnosti od zdravstvenih potreba pacijenata, obezbeđuje se lečenje u standardnim bolničkim i kliničkim odeljenjima (osnovni nivo lečenja i nege) i na višim nivoima lečenja i nege, i to:

1) Nivo 1 - za lečenje i negu pacijenata visoko zavisnih od tuđe pomoći i pacijenata sa mogućim pogoršanjem njihovog zdravstvenog stanja, kao i pacijenata koji su premešteni sa višeg nivoa lečenja i nege čije zdravstvene potrebe mogu biti zadovoljene u odeljenju za standardno lečenje, ali uz dodatni nadzor i potporu. Kada se ukaže potreba za ove pacijente može se obrazovati posebna bolnička jedinica za poluintenzivno lečenje i negu;

2) Nivo 2 intenzivnog lečenja i nege - za pacijente sa disfunkcijom (oštećenjem)

najmanje jednog organskog sistema kod kojih je potrebna osnovna respiratorna ili hemodinamska potpora, za pacijente koji su na postoperativnom lečenju, kao i za one koji su premešteni sa višeg nivoa lečenja i nege;

3) Nivo 3 intenzivnog lečenja i nege - za pacijente kod kojih je neophodna složena

respiratorna potpora ili bazična respiratorna potpora, zajedno sa potporom još najmanje dva organska sistema (pacijenti sa disfunkcijom više organa).

Broj postelja za visoko zavisne pacijente iz stava 1. tačke 1) ovog člana može biti najviše dva puta veći od broja postelja iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Tekst pre izmene

Član 41. Kapaciteti odeljenja za intenzivno lečenje i negu Nivo 2 - intenzivnog lečenja i nege i Nivo 3 - intenzivnog lečenja i nege iz člana 40. ove uredbe obezbeđuju se u odnosu na broj postelja u zdravstvenoj ustanovi sa sledećim učešćem, i to u:

1) opštoj i specijalnoj bolnici za kratkotrajnu hospitalizaciju do 5%;

Page 14: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

2) kliničko-bolničkom centru do 6%; 3) klinici, institutu i kliničkom centru do 8%; 4) urgentnom centru, specijalnoj bolnici (odeljenju) za cerebrovaskularna oboljenja

i Institutu za neonatologiju do 20%. Udeo postelja Nivoa 3 - intenzivnog lečenja i nege u ukupnom broju postelja intenzivnog lečenja i nege iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od:

1) 10% u opštoj i specijalnoj bolnici za akutna stanja i oboljenja; 2) 15% u kliničko-bolničkom centru; 3) 20% u klinici, institutu i kliničkom centru; 4) 25% u urgentnom centru kliničkog centra i specijalnoj bolnici za

cerebrovaskularna oboljenja. U specijalnim bolnicama za dugotrajnu hospitalizaciju i rehabilitaciju mogu se obrazovati bolničke jedinice za nepokretne i ograničeno pokretne pacijente i za pacijente kojima je, zbog prirode bolesti i stanja, neophodan dodatni nadzor i potpora (Nivo 1 intenzivnog lečenja i nege).

Tekst pre izmene

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42.

Zdravstvene ustanove u državnoj svojini na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u pogledu vrste, strukture, kapaciteta i bolničkih postelja raspoređuju se u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Član 43. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova ("Službeni glasnik RS", br. 13/97, 58/97, 31/98, 1/99, 37/99 i 21/05).

Član 44. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 05 broj 110-2983/2006 U Beogradu, 18. maja 2006. godine

Page 15: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

Vlada Predsednik, Vojislav Koštunica, s.r.

TABELA TERITORIJALNOG RASPOREDA I POSTELJNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

Red. br.

Naziv upravnog okruga/ zdravstvene ustanove

Broj postelja

1 2 3 I. Severnobački upravni okrug

1. Dom zdravlja Bačka Topola (sa stacionarom)

10

2. Dom zdravlja Mali Iđoš 3. Dom zdravlja Subotica 4. Opšta bolnica Subotica 670 5. Apoteka Subotica 6. Zavod za javno zdravlje Subotica II. Srednjobanatski upravni okrug

1. Dom zdravlja Žitište 2. Dom zdravlja Zrenjanin 3. Dom zdravlja Nova Crnja 4. Dom zdravlja Novi Bečej 5. Dom zdravlja Sečanj 6. Apoteka Zrenjanin 7. Opšta bolnica Zrenjanin 600 8. Specijalna bolnica za plućne bolesti

Zrenjanin (za akutne bolesti 40

i za produženo lečenje 120 postelja) 160 9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

Melenci

300 10. Zavod za javno zdravlje Zrenjanin III. Severnobanatski upravni okrug 1. Dom zdravlja Ada 2. Dom zdravlja Kanjiža 3. Dom zdravlja Kikinda 4. Dom zdravlja Novi Kneževac

(sa stacionarom)

30 5. Dom zdravlja Senta 6. Dom zdravlja Čoka 7. Apoteka Kikinda 8. Apoteka Senta

Page 16: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

9. Opšta bolnica Kikinda 280 10. Opšta bolnica Senta 240 11. Specijalna bolnica za psihijatrijske

bolesti Novi Kneževac

300 12. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

Banja Kanjiža

140 13. Zavod za javno zdravlje Kikinda

IV. Južnobanatski upravni okrug 1. Dom zdravlja Alibunar 2. Dom zdravlja Bela Crkva 3. Dom zdravlja Vršac 4. Dom zdravlja Kovačica 5. Dom zdravlja Kovin 6. Dom zdravlja Opovo 7. Dom zdravlja Pančevo 8. Dom zdravlja Plandište 9. Apoteka Vršac 10. Apoteka Pančevo 11. Opšta bolnica Vršac 290 12. Opšta bolnica Pančevo 660 13. Specijalna bolnica za plućne bolesti

Bela Crkva

200 14. Specijalna bolnica za psihijatrijske

bolesti Vršac

900 15. Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti Kovin 1000 16. Zavod za javno zdravlje Pančevo

V. Zapadnobački upravni okrug 1. Dom zdravlja Apatin 2. Dom zdravlja Kula 3. Dom zdravlja Odžaci (sa stacionarom) 25 4. Dom zdravlja Sombor 5. Apoteka Sombor 6. Opšta bolnica Sombor 732 7. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Apatin 60 8. Zavod za javno zdravlje Sombor

VI. Južnobački upravni okrug

1. Dom zdravlja Bač 2. Dom zdravlja Bačka Palanka 3. Dom zdravlja Bački Petrovac 4. Dom zdravlja Beočin 5. Dom zdravlja Bečej 6. Dom zdravlja Vrbas 7. Dom zdravlja Žabalj

Page 17: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

8. Dom zdravlja Novi Sad (i za opštinu Sremski Karlovci)

9. Dom zdravlja Srbobran 10. Dom zdravlja Temerin 11. Dom zdravlja Titel 12. Apoteka Vrbas 13. Apoteka Novi Sad 14. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Novi Sad

15. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad

16. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad

17. Opšta bolnica Vrbas 200 18. Specijalna bolnica za reumatske

bolesti Novi Sad

70 19. Klinički centar Vojvodine, Novi Sad 1370 20. Institut za zdravstvenu zaštitu dece

i omladine Vojvodine, Novi Sad

350 21. Institut za onkologiju Vojvodine,

Sremska Kamenica

311 22. Institut za kardiovaskularne bolesti

Vojvodine, Sremska Kamenica

225 23. Institut za plućne bolesti Vojvodine,

Sremska Kamenica

312 24. Klinika za stomatologiju Vojvodine,

Novi Sad

25 25. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine,

Novi Sad

26. Zavod za antirabičnu zaštitu, Novi Sad 27. Institut za javno zdravlje Vojvodine,

Novi Sad

VII. Sremski upravni okrug 1. Dom zdravlja Inđija 2. Dom zdravlja Irig 3. Dom zdravlja Pećinci 4. Dom zdravlja Ruma (sa stacionarom) 10 5. Dom zdravlja Sremska Mitrovica 6. Dom zdravlja Stara Pazova 7. Dom zdravlja Šid 8. Apoteka Sremska Mitrovica 9. Opšta bolnica Sremska Mitrovica 513 10. Specijalna bolnica za neurološka

i posttraumatska stanja Stari Slankamen (za produženo lečenje i rehabilitaciju)

295

Page 18: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

11. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Vrdnik 70

12. Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

VIII. Mačvanski upravni okrug 1. Dom zdravlja Bogatić 2. Dom zdravlja Vladimirci 3. Dom zdravlja Koceljeva 4. Dom zdravlja Ljubovija (sa stacionarom) 20 5. Dom zdravlja Šabac 6. Apoteka Loznica (za opštine Loznica,

Krupanj, Mali Zvornik i Ljubovija)

7. Apoteka Šabac (za opštine Šabac, Bogatić, Vladimirci i Koceljeva)

8. Zdravstveni centar Loznica (za opštine Loznica, Krupanj i Mali Zvornik)

461

9. Opšta bolnica Šabac 686 10. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

Banja Koviljača

200 11. Zavod za javno zdravlje Šabac

IX. Kolubarski upravni okrug 1. Dom zdravlja Lajkovac 2. Dom zdravlja Ub 3. Apoteka Valjevo (za opšt. Valjevo,

Lajkovac, Mionica, Osečina, Ljig i Ub)

4. Zdravstveni centar Valjevo (za opštine Valjevo, Mionica, Osečina i Ljig)

657

5. Zavod za javno zdravlje Valjevo X. Podunavski upravni okrug 1. Dom zdravlja Velika Plana 2. Dom zdravlja Smederevska Palanka 3. Apoteka Velika Plana 4. Apoteka Smederevo 5. Apoteka Smederevska Palanka 6. Zdravstveni centar Smederevo 399 7. Opšta bolnica "Stefan Visoki"

Smederevska Palanka

300

XI. Braničevski upravni okrug 1. Dom zdravlja Veliko Gradište 2. Dom zdravlja Žabari 3. Dom zdravlja Žagubica 4. Apoteka Požarevac (za opštine

Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac, Žagubica i Žabari)

5. Zdravstveni centar Petrovac 138

Page 19: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

6. Zdravstveni centar Požarevac (za opštine Požarevac, Golubac, Kučevo i Malo Crniće)

530

7. Zavod za javno zdravlje Požarevac (za Braničevski i Podunavski upravni okrug)

XII. Šumadijski upravni okrug 1. Dom zdravlja Batočina 2. Dom zdravlja Knić 3. Dom zdravlja Kragujevac 4. Dom zdravlja Lapovo 5. Dom zdravlja Rača 6. Dom zdravlja Topola 7. Apoteka Aranđelovac 8. Apoteka Kragujevac (za grad Kragujevac i

opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić)

9. Zdravstveni centar Aranđelovac 142 10. Zavod za stomatologiju Kragujevac 11. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

Kragujevac

12. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac

13. Specijalna bolnica za rehabilitaciju 'Bukovička Banja' Aranđelovac (lečenje dece obolele od šećerne bolesti 40 i rehabilitacija 50 postelja)

90 14. Klinički centar Kragujevac 1118 15. Institut za javno zdravlje Kragujevac XIII. Pomoravski upravni okrug 1. Dom zdravlja Despotovac (sa stacionarom) 10 2. Dom zdravlja Jagodina 3. Dom zdravlja Rekovac 4. Dom zdravlja Svilajnac (sa stacionarom) 10 5. Dom zdravlja Ćuprija 6. Apoteka Jagodina 7. Zdravstveni centar Paraćin 171 8. Opšta bolnica Jagodina 270 9. Opšta bolnica Ćuprija 469 10. Zavod za javno zdravlje Ćuprija XIV. Borski upravni okrug 1. Dom zdravlja Majdanpek 2. Apoteka Bor (za opštine Bor, Kladovo,

Negotin i Majdanpek)

3. Zdravstveni centar Bor 310 4. Zdravstveni centar Kladovo 135 5. Zdravstveni centar Negotin 190 6. Opšta bolnica Majdanpek 50

Page 20: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

XV. Zaječarski upravni okrug 1. Dom zdravlja Boljevac 2. Dom zdravlja Sokobanja 3. Apoteka Zaječar (za opštine Boljevac,

Knjaževac i Zaječar)

4. Zdravstveni centar Knjaževac 120 5. Zdravstveni centar Zaječar 430 6. Specijalna bolnica za nespecifične

plućne bolesti 'Sokobanja' (za lečenje 100 i za rehabilitaciju 200)

300 7. Specijalna bolnica za plućne bolesti

"Ozren", Sokobanja 150

8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju 'Gamzigrad', Zaječar (za lečenje 10 i za rehabilitaciju 90)

100

9. Zavod za javno zdravlje Zaječar (za Zaječarski i Borski upravni okrug)

XVI. Zlatiborski upravni okrug 1. Apoteka Užice (za opštine Arilje, Bajina

Bašta, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Užice i Čajetina)

2. Zdravstveni centar Užice (za opštine Arilje, Bajina Bašta (stacionar 20 postelja), Kosjerić, Nova Varoš (stacionar 30 postelja), Požega (60 postelja), Priboj, Prijepolje, Sjenica (stacionar 20 i porodilište 10 postelja), Užice i Čajetina; opšta bolnica Priboj (110 postelja), opšta bolnica Prijepolje (170 postelja) i opšta bolnica Užice (780 postelja)

1200 3. Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde

i bolesti metabolizma 'Zlatibor' Čajetina (za radioterapiju 2 i rehabilitaciju 70)

72 4. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

"Zlatar" Nova Varoš

30 5. Zavod za javno zdravlje Užice XVII. Moravički upravni okrug 1. Dom zdravlja Gornji Milanovac 2. Apoteka Gornji Milanovac 3. Apoteka Čačak (za opštine Ivanjica,

Lučani i Čačak)

4. Zdravstveni centar Čačak (za opštine Ivanjica (stacionar 20 postelja),

Lučani (stacionar 10 postelja) i Čačak; opšta bolnica Čačak (527 postelja)

557

5. Opšta bolnica Gornji Milanovac 150

Page 21: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Ivanjica

80

7. Zavod za javno zdravlje Čačak XVIII. Raški upravni okrug 1. Dom zdravlja Vrnjačka Banja 2. Dom zdravlja Raška (sa stacionarom) 15 3. Dom zdravlja Tutin (sa stacionarom 20

i porodilištem 10 postelja)

30 4. Apoteka Kraljevo (za opštine Kraljevo,

Vrnjačka Banja i Raška)

5. Zdravstveni centar Kraljevo 580 6. Zdravstveni centar Novi Pazar (za opštinu

Novi Pazar)

320 7. Specijalna bolnica za interne bolesti

Vrnjačka Banja

70 8. Specijalna bolnica za lečenje i

rehabilitaciju 'Merkur' Vrnjačka Banja (za lečenje 20 i za rehabilitaciju 400 postelja)

420 9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

"Agens" Mataruška Banja, Kraljevo

120 10. Specijalna bolnica za progresivne

mišićne i neuromišićne bolesti Novi Pazar (za lečenje 100 i za rehabilitaciju 80 postelja)

180 11. Zavod za javno zdravlje Kraljevo XIX. Rasinski upravni okrug 1. Dom zdravlja Aleksandrovac

(sa stacionarom)

10 2. Dom zdravlja Brus (sa stacionarom) 10 3. Dom zdravlja Varvarin 4. Dom zdravlja Trstenik 5. Dom zdravlja Ćićevac 6. Apoteka Kruševac (za opštine Kruševac,

Aleksandrovac, Brus, Varvarin i Ćićevac)

7. Apoteka Trstenik 8. Zdravstveni centar Kruševac 595 9. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

"Ribarska Banja", Kruševac

230 10. Zavod za javno zdravlje Kruševac

XX. Nišavski upravni okrug 1. Dom zdravlja Niš 2. Dom zdravlja Gadžin Han 3. Dom zdravlja Doljevac 4. Dom zdravlja Merošina 5. Dom zdravlja Ražanj 6. Dom zdravlja Svrljig

Page 22: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

7. Apoteka Niš (za grad Niš i opštine Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Ražanj, Svrljig)

8. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Niš

9. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

10. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš 11. Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu

Niš

12. Zdravstveni centar Aleksinac 135 13. Specijalna bolnica za psihijatrijske

bolesti "Gornja Toponica", Niš

800 14. Institut za lečenje i rehabilitaciju 'Niška

Banja', Niš (kardiologija 40, ortopedija 40 i reumatologija 40 i za rehabilitaciju 350 postelja)

470

15. Klinički centar Niš 1465 16. Klinika za stomatologiju Niš 25 17. Zavod za transfuziju krvi Niš 18. Zavod za sudsku medicinu Niš (za

Nišavski, Pčinjski, Jablanički, Pirotski, Zaječarski, Toplički, Borski i Rasinski upravni okrug)

19. Institut za javno zdravlje Niš (za Nišavski i Toplički upravni okrug)

XXI. Toplički upravni okrug 1. Dom zdravlja Blace 2. Dom zdravlja Žitorađa 3. Dom zdravlja Kuršumlija (sa stacionarom) 20 4. Apoteka Prokuplje (za opštine Blace,

Žitorađa, Kuršumlija i Prokuplje)

5. Zdravstveni centar Prokuplje 353 6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

"Žubor" Kuršumlija

30

XXII. Pirotski upravni okrug 1. Dom zdravlja Babušnica (sa stacionarom) 10

2. Dom zdravlja Bela Palanka 3. Dom zdravlja Dimitrovgrad (sa

stacionarom) 10

4. Apoteka Pirot (za opštine Pirot, Babušnica i Dimitrovgrad)

5. Zdravstveni centar Pirot 332 6. Zavod za javno zdravlje Pirot XXIII. Jablanički upravni okrug

Page 23: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

1. Dom zdravlja Bojnik 2. Dom zdravlja Vlasotince (i za opštinu Crna

Trava)

3. Dom zdravlja Lebane 4. Dom zdravlja Leskovac 5. Dom zdravlja Medveđa 6. Apoteka Leskovac (za opštine Leskovac,

Bojnik, Vlasotince, Crna Trava, Lebane i Medveđa)

7. Opšta bolnica Leskovac 795 8. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

"Gejzer" Sijarinska Banja, Medveđa

50 9. Zavod za javno zdravlje Leskovac XXIV. Pčinjski upravni okrug 1. Dom zdravlja Bosilegrad (sa stacionarom) 10 2. Dom zdravlja Bujanovac 3. Dom zdravlja Vladičin Han 4. Dom zdravlja Preševo 5. Apoteka Bujanovac 6. Apoteka Vranje (za opštine Vranje,

Bosilegrad, Preševo, Surdulica, Trgovište i Vladičin Han)

7. Zdravstveni centar Vranje (za opštine Vranje i Trgovište)

543

8. Zdravstveni centar Surdulica 145 9. Specijalna bolnica za plućne bolesti

Surdulica (za lečenje: akutnih bolesti 45 i hroničnih bolesti 55 postelja)

100

10. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Bujanovac

40

11. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska Banja" Vranje

30

12. Zavod za javno zdravlje Vranje XXV. Kosovski upravni okrug 1. Dom zdravlja Priština (sa stacionarom) 45 2. Dom zdravlja Kosovo Polje 3. Dom zdravlja Gračanica, Priština 4. Dom zdravlja Obilić 5. Dom zdravlja Donja Gušterica, Lipljan 6. Dom zdravlja Štrpce 7. Apoteka Priština 8. Zavod za transfuziju krvi 9. Kliničko-bolnički centar Priština 2325 10. Zavod za javno zdravlje Priština XXVI. Pećki upravni okrug 1. Dom zdravlja Istok (sa stacionarom) 20 2. Apoteka Peć

Page 24: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

3. Zdravstveni centar Đakovica 600 4. Zdravstveni centar Peć 540 5. Specijalna bolnica za plućne

bolesti Peć 320

6. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Istok

200

7. Zavod za javno zdravlje Peć

XXVII. Prizrenski upravni okrug 1. Dom zdravlja Orahovac 2. Dom zdravlja Dragaš (sa stacionarom) 40 3. Apoteka Prizren 4. Zdravstveni centar Prizren 650 5. Zavod za javno zdravlje Prizren XXVIII. Kosovskomitrovački upravni okrug 1. Dom zdravlja Zvečan 2. Apoteka Kosovska Mitrovica 3. Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica 770 4. Zavod za javno zdravlje Kosovska

Mitrovica

XXIX. Kosovsko-pomoravski upravni okrug 1. Apoteka Gnjilane 2. Zdravstveni centar Gnjilane 530 3. Specijalna bolnica za rehabilitaciju

Vitina 40

XXX. grad Beograd 1. Dom zdravlja Barajevo 2. Dom zdravlja Voždovac 3. Dom zdravlja Vračar 4. Dom zdravlja Grocka 5. Dom zdravlja Zvezdara 6. Dom zdravlja Zemun 7. Dom zdravlja Lazarevac (sa porodilištem) 10 8. Dom zdravlja Mladenovac 9. Dom zdravlja Novi Beograd 10. Dom zdravlja Obrenovac 11. Dom zdravlja Palilula 12. Dom zdravlja Rakovica 13. Dom zdravlja Savski venac 14. Dom zdravlja Sopot 15. Dom zdravlja Stari grad 16. Dom zdravlja Čukarica 17. Apoteka Beograd (za opštine Voždovac,

Vračar, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica)

Page 25: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

18. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (sa stacionarom)

20

19. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova

20. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć

21. Gradski zavod za gerontologiju 22. Gradski zavod za plućne bolesti i

tuberkulozu

23. Gradski zavod za kožno-venerične bolesti 24. Specijalna bolnica za endemsku

nefropatiju Lazarevac

25 25. Specijalna bolnica za interne

bolesti Mladenovac

127 26. Specijalna bolnica za cerebrovaskularne

bolesti "Sveti Sava"

250 27. Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti 65 28. Specijalna bolnica za psihijatrijske

bolesti "dr Laza Lazarević" (za lečenje: akutnih bolesti stanja 250 i hroničnih stanja 400 postelja)

650 29. Specijalna bolnica za cerebralnu

paralizu i razvojnu neurologiju

110

30. Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

180

31. Kliničko-bolnički centar "Bežanijska kosa" 360 32. Kliničko-bolnički centar "dr Dragiša Mišović

- Dedinje"

546 33. Kliničko-bolnički centar "Zvezdara" 786 34. Kliničko-bolnički centar "Zemun" 640 35. Klinički centar Srbije 3150 36. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije 358 37. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu

i omladinu

45 38. Institut za zdravstvenu zaštitu majke

i deteta Srbije "dr Vukan Čupić"

400 39. Univerzitetska dečja klinika 292 40. Institut za neonatologiju 160 41. Ginekološko-akušerska klinika 330 42. Institut za kardiovaskularne bolesti

"Dedinje"

200 43. Institut za ortopedsko-hirurške bolesti

"Banjica"

520 44. Institut za reumatologiju 170 45. Institut za mentalno zdravlje 120

Page 26: U R E D B U o Planu mreže zdravstvenih · PDF fileČlan 6. Dom zdravlja može organizovati i stacionar za dijagnostiku i lečenje akutnih i hroničnih bolesti - kapaciteta 0,5 postelja

46. Institut za rehabilitaciju (rehabilitacija kardioloških bolesnika 80 i rehabilitacija 300 postelja)

380 47. Klinika za rehabilitaciju "dr Miroslav

Zotović" 290

48. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju (sa stacionarom) 30 49. Institut za transfuziju krvi Srbije 50. Institut za virusologiju, vakcine

i serume "Torlak"

51. Institut za medicinu rada Srbije "dr Dragomir Karajović" (sa stacionarom)

40

52. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju 53. Institut za javno zdravlje Srbije "dr Milan

Jovanović - Batut"

54. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd

55. Vojnomedicinska akademija 500