2
Kontakty Mgr. Lukáš Petroch – riaditeľ ISTOTA, n.o, 0948 223 997 Sociálne pracovníčky DS Alžbetka - 0948 266 552 [email protected] Adresa: Denný stacionár ALŽBETKA Sládkovičova 1, Lučenec 984 01 www.istotalc.sk www.facebook.com/Denný-stacionár-Alžbetka-Lučenec-pre-ZŤP-občanov Denný stacionár Alžbetka je zariadenie sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Je určený pre osoby so ZŤP vo veku od 16 rokov a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodko- vý vek a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení. Denný stacionár Alžbetka poskytuje: pomoc pri odkázanos na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, vytvára podmienky na stravovanie.

Denný stacionár Alžbetka poskytujefiles.istotalc.webnode.sk/200000438-845d085574/letak stacionar alzbetka1.pdf · ským štúdiom, ktorý sa denne stará o vy oklientov, a ktorý

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Denný stacionár Alžbetka poskytujefiles.istotalc.webnode.sk/200000438-845d085574/letak stacionar alzbetka1.pdf · ským štúdiom, ktorý sa denne stará o vy oklientov, a ktorý

Kontakty

Mgr. Lukáš Petroch – riaditeľ ISTOTA, n.o, 0948 223 997

Sociálne pracovníčky DS Alžbetka - 0948 266 552

[email protected]

Adresa: Denný stacionár ALŽBETKA

Sládkovičova 1, Lučenec 984 01

www.istotalc.sk

www.facebook.com/Denný-stacionár-Alžbetka-Lučenec-pre-ZŤP-občanov

Denný stacionár Alžbetka je zariadenie sociálnych služieb pre fyzické

osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Je určený pre

osoby so ZŤP vo veku od 16 rokov a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodko-

vý vek a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení.

Denný stacionár Alžbetka poskytuje:

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

sociálne poradenstvo,

sociálnu rehabilitáciu,

vytvára podmienky na stravovanie.

Page 2: Denný stacionár Alžbetka poskytujefiles.istotalc.webnode.sk/200000438-845d085574/letak stacionar alzbetka1.pdf · ským štúdiom, ktorý sa denne stará o vy oklientov, a ktorý

Forma poskytovanej sociálnej služby:

ambulantná – počas dňa, pondelok až piatok , 8:00-16:00 hod.

Denný stacionár Alžbetka zabezpečuje:

pracovnú terapiu,

záujmovú činnosť.

Denný stacionár Alžbetka ponúka:

nové, špičkové a moderné

zariadenie na vysokej

odbornej úrovni, špeciali-

zovaný tím pracovníkov

s ukončeným vysokoškol-

ským štúdiom, ktorý sa

denne stará o klientov, a

ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou v sociálnej oblasti,

Snoezelen miestnosť, aromadifúzory, senzorické a dotykové po-

môcky na rozvoj jemnej motoriky a nezávislosti; polohovacie po-

môcky, žinenky, rotačné kreslá,

tlakové, vibračné a záťažové

pomôcky, trampolínu, nástroje

na muzikoterapiu, tkáčsky stroj,

posilňovacie zariadenia,

záujmové aktivity: stolný tenis, loptové hry, tvorivé dielne, pletenie

košíkov, tkanie na krosnách a iné ručné práce, nácvik divadelných

predstavení, rôzne výlety do blízkeho i širokého okolia, exkurzie na

slovenské i zahraničné pamätihodnosti a v neposlednom rade pod-

porujeme talenty aj z radov ZŤP občanov,

oddychový kútik (TV s pohodlným sedením),

súčasťou DS je veľký priestranný dvor.

Podmienky prijatia do nášho denného stacionára

Rozhodnutie vo veci odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu

(vydáva obec/mesto trvalého bydliska odkázaného na sociálnu

službu),

Vyplnenie žiadosti v dennom stacionári a následné podpísanie zmlu-

vy o poskytovaní sociálnej služby.