Sprjeavanje zaga‘enja mora s brodova - Konvencija MARPOL 73/78

 • View
  159

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprječavanje zagađenja mora s brodova - Konvencija MARPOL 73/78. Predavanje 4. u slučaju brodova u opasnosti, može se razmotriti nekoliko mogućih rješenja: prekrcati brod potopiti brod zapaliti brodski teret djelovati na neki drugi način. 1. Prekrcaj broda. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sprjeavanje zaga‘enja mora s brodova - Konvencija MARPOL 73/78

 • Sprjeavanje zagaenja mora s brodova - Konvencija MARPOL 73/78

  Predavanje 4

 • u sluaju brodova u opasnosti, moe se razmotriti nekoliko moguih rjeenja:

  prekrcati brod

  potopiti brod

  zapaliti brodski teret

  djelovati na neki drugi nain

 • 1. Prekrcaj broda

  prekrcaj broda u veini sluajeva nije sloen, ako brod nije u opasnosti i uglavnom su to rutinski posloviodluka o prekrcaju ovisi o: vrsti brodasposobnost prekrcajne opreme i broda koji prima teretsposobnost djelatnog osoblja

  odluku o prekrcaju brodskog tereta donosi brod s kojeg se prekrcava i brod na koji se prekrcavamora se uzeti u obzir i podatke o:vlasniku brodabrodskom menadmentuzapovjedniku brodaosiguravajuem drutvu

 • Prije same operacije prekrcaja tereta treba uzeti u obzir razliite opasnosti:u svezi s trenutnim stanjem broda u opasnostiu svezi s prevoenom kemikalijomu svezi s uvjetima okolia

  1. u svezi s trenutnim stanjem broda u opasnosti:ako je brod prevrnut,ako brod tone,ako je brod oteen,ako je brod izgubio svu ili dio sposobnosti manevriranja, pogona...

 • 2. u svezi s prevoenom kemikalijom:opasnost od trovanja (posebno udisanjem)opasnost od poaraopasnost od eksplozijeproblem kompatibilnosti izmeu kemikalija, prekrcajne opreme i materijala skladita koja primaju prekrcanu kemikaliju

  3. u svezi s uvjetima okolia:gdje se brod nalaziuvjete pomorskog prometaklimatske i morske uvjeteodgovarajui prostor za djelovanje

 • 2. Potapanje broda

  odluka o potapanju broda moe se donijeti nakon to je utvreno da je nemogue tegliti, prekrcati ili usidriti brod u opasnosti, te da brod u opasnosti predstavlja prijetnju, kao i injenica da e potapanje broda umanjiti tu prijetnju i nee stvoriti vei problem kada brod bude potopljen

  Prijetnje koje bi mogle opravdati potapanje broda su:opasnost od zagaenja ili eksplozije u sluaju dodira kemikalije sa zrakom (ukapljeni plinovi koji u sluaju potapanja imaju neznatan utjecaj na okoli)eventualna opasnost koju brod u opasnosti moe predstavljati za ostali pomorski promet

 • 3. Spaljivanje tereta

  Mogunost spaljivanja tereta valja razmotriti ukoliko:je nemogue prekrcati ili otegliti brod,se eli izbjei trajni oblik oneienja (kao to je izljev nafte),se eli potopiti brod koji sadri tvari opasne za morski okoli,se eli smanjiti rizik od eventualnog zagaenja smanjujui koliinu zagaivaa u vodi

  ova tehnika uklanjanja oneienja primjenjuje se vrlo rijetko, u sluajevima gdje se utvrdi da je to jedina mogunostdo sada u pravilu nikad nije bila primijenjena u sluajevima pruanja pomoi kod prevoenja kemikalija

 • 4. Pospjeivanje izlijevanja

  kod rjeavanja posljedica izljeva kemikalija u more postoji i mogunost probijanja oplate broda zbog pospjeivanja izlijevanja zbog:moemo izbjei isprekidan izljev koji stvara brojne male mrlje - pospjeivanja stvaranja tankog sloja zagaivaa na povrini mora onemoguavanja potonua zagaivaa na dno ako brodu prijeti opasnost od potapanja - ako je brod ve potonuo, probijanje oplate e omoguiti isplivavanje kemikalije na vodenu povrinupospjeivanje isparavanja, otapanja ili rasprivanja zagaivaa u okoliu

 • E- learning

  SEAGULL:

  0187 Marine environmental awareness

  8. Sustainable shipping

 • International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, MARPOL (marine pollution) 73/78

 • E- learning

  SEAGULL:

  0092 Introduction to MARPOL

  1. Introduction

 • International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, MARPOL (marine pollution) 73/78:

  Sprjeavanje oneienja uljimaSprjeavanje zagaenja tetnim tekuim tvarimaSprjeavanje zagaenja tetnim tvarima koje se prevoze morem u pakiranom oblikuSprjeavanje zagaenja sanitarnim otpadnim vodamaSprjeavanje zagaenja smeemSprjeavanje zagaenja emisijom tetnih plinova

 • Potpisnici MARPOL konvencije

 • Brodske svjedodbe prema MARPOL konvenciji

  Meunarodna svjedodba o sprjeavanju oneienja uljem IOPP (International Oil Pollution Protection)

  Svjedodba o sprjeavanju oneienja fekalijama

  Svjedodba o sprjeavanju oneienja smeem

 • Meunarodna svjedodba o sprjeavanju oneienja uljem IOPP (International Oil Pollution Protection)

 • Knjiga o uljima (Oil record book)prema konvenciji mora imati svaki tanker vei od 150 BRT-a i svaki brod vei od 400BRT-a, svaki brod u meunarodnoj plovidbi, te svi vei brodovi bez obzira na tonau ako kao pogonsko gorivo koriste uljeza hrvatske brodove izdaje je Hrvatski registar brodova

  zauljene vode su vode koje u sebi sadre makar i tragove ulja iznad 15 ppm

  vodi je osoblje stroja i unosi:podatke o ukrcanom i utroenom gorivu podatke o ukrcanom i utroenom mazivustanju kaljua i strojarnice o postupcima s otpadnim uljima

  mora se uvati na brodu 3 godine od zadnjeg zapisa

 • Podatke koje valja unositi svrstani su u 9 skupina:Balastiranje ili pranje tankova gorivaIzlijevanje neistog balasta ili vode za pranje tankovaSkupljanje i uklanjanje uljnih ostatakaNeautomatizirano isputanje izvan broda ili uklanjanje kaljune vode koja se skuplja u strojarskom prostoruAutomatizirano isputanje izvan broda ili uklanjanje kaljune vode koja se skuplja u strojarskom prostoruStanje sustava za nadzor i upravljane isputanjem uljaSluajna ili druga izvanredne isputanjaKrcanje goriva ili tereta ulja za podmazivanjeDodatni radni postupci i openite primjedbe

 • E- learning

  SEAGULL:

  0218 Oil Record Book Part I

  2. Common Oil Records Book entries

 • u koliko se podaci o potronji goriva i ostatku taloga ne slau s podacima unesenim u knjigu, brod plaa kaznu prilikom lukih pregleda

  Knjigu o uljima drugi dio moraju voditi tankeri za ulja vodi je osoblje palube i upisuje:podatke o ukrcanom teretu, razmjetaju tog tereta po tankovima, o njegovom premjetanju iskrcaju

 • Knjiga o smeu

  mora je imati svaki brod vei od 400 BRT-a, te brodovi ovlateni za prijevoz vie od 15 putnika (due od 1 sata)za nae brodare izdaje je i ovjerava Hrvatski registar brodovasmee se na brodu mora skupiti i skladititi, a odlae su u luke ureaje za prihvatprema MARPOL-u mora se upisati svako odlaganje smea s brodauz knjigu potrebno je drati pohranjene i priznanice o predanom smeu u lukama - potvrde se uvaju najmanje 2 godine, kako bi u svakom trenutku bile dostupne za pregled lukim vlastima

  smee je razvrstano u 5 kategorija:PlastikaPlutajue daske i ambalaaUsitnjeni papir, krpe, staklo, metal, boce, posude i dr.Otpaci hranePepeo

  Vidi prilog o plastici

 • POMORSKI ZAKONIK RH (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11 i 56/13) Dio trei SIGURNOST PLOVIDBE I ZATITA OD ONEIENJA S POMORSKIH OBJEKATA

 • ZAJEDNIKE ODREDBE

  lanak 47. (1) Sigurnost plovidbe i zatita od oneienja s pomorskih objekata ureena ovim Zakonikom odnosi se: 1) na osnovne uvjete kojima moraju odgovarati: plovni putovi u unutarnjim morskim vodama i u teritorijalnom moru Republike Hrvatske, luke, pomorski objekti hrvatske dravne pripadnosti kao i plovni objekti koji plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske i gospodarskim pojasom Republike Hrvatske, u skladu s meunarodnim pravom, posada na pomorskim objektima, plovidba i peljarenje na moru, 2) na nadzor nad provoenjem odredaba ovoga dijela Zakonika. (2) Osim odredaba ovoga Zakonika, uvjeti sigurnosti plovidbe i zatite od oneienja propisuju se uredbama Europske unije, podzakonskim propisima i tehnikim pravilima koje donosi ministar.

 • ZATITA OD ONEIENJA S POMORSKIH OBJEKATA lanak 49.a(1) Zapovjednik broda, lanovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i lanovi posade brodice ili jahte, te lanovi posade ili struni radnici na nepominim odobalnim i plutajuim objektima moraju prilikom plovidbe ili boravka u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, epikontinentalnom ili gospodarskom pojasu Republike Hrvatske potovati meunarodne, europske i hrvatske propise i standarde o zatiti od oneienja mora i zraka s pomorskih objekata i oneienja prouzroenog potapanjem s pomorskih objekata.

  (2) Odredba stavka 1. ovog lanka primjenjuje se i na zapovjednika i lanove posade pomorskih objekata hrvatske dravne pripadnosti neovisno o podruju plovidbe.

 • lanak 49.b(1) Zabranjuje se u more i na morsku obalu isputati i odbacivati kruti i tekui otpad, zauljene vode, fekalije i ostatke tereta s pomorskog objekta, kao i sve druge tvari koje oneiuju more, zrak ili obalu.(2) Pomorski objekti su duni poduzimati mjere radi spreavanja tetnog prijenosa morskih vodenih organizama i patogena putem brodskih balastnih voda i taloga, te putem obrastanja.(3) Detaljan propis o zatiti od oneienja morskog okolia s pomorskih objekata, te provoenju istraga oneienja mora donosi ministar.(4) Strategiju upravljanja balastnim vodama i talozima donosi Vlada Republike Hrvatske.(5) Ministar e u suglasnosti s ministrom nadlenim za zatitu okolia donijeti propis o upravljanju i nadzoru balastnih voda.

 • lanak 49.c(1) Plovni i plutajui objekti mogu prazniti spremita krutog i tekueg otpada, zauljenih voda, fekalija i ostataka tereta s broda, kao i svih drugih tvari koje oneiuju more i obalu samo na mjestima u luci ili izvan nje gdje postoje ureaji za prihvat ovih tvari.(2) Zapovjednik broda, osim ribarskog i javnog broda, duan je lukoj upravi, lukoj kapetaniji i koncesionaru luke posebne namjene dostaviti informacije o brodskom otpadu.(3) Informacija iz stavka 2. ovoga lanka mora se nalaziti na brodu najmanje do sljedee luke i mora biti dostupna za inspekciju.(4) Sadraj informacije, nain dostave i uvanja, te rokove za dostavu propisuje ministar uz suglasnost ministra nadlenog za zatitu okolia.

 • lanak 49.d(1) Zapovjednik broda je prije isplovljenja iz luke duan predati sav brodski otpad u luke prih