of 25 /25

Socijalna politika: ima li resenja?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Socijalna politika: ima li resenja?

Text of Socijalna politika: ima li resenja?

Page 1: Socijalna politika: ima li resenja?
Page 2: Socijalna politika: ima li resenja?

Kada se na okruglom stolu u or-ganizaciji Instituta D�efersonkrajem decembra 2004. godineraspravljalo o spoljnoj politici

eksplicitno se nametnuo zakljuèak daje sadr�aj spoljne politike uslovljenproblemima koji su nastali za vremeMilo�eviæeve vladavine. Problemi sakojima se suoèava dana�nja socijalnapolitika nastali su jo� za vreme komu-nistièke vladavine, pre dolaska Milo�e-viæa na vlast. Tokom devedesetih godi-na pro�log veka malo je uraðeno da seovi problemi re�e. Zbog toga mnogiod njih u identiènom obliku i danasoptereæuju socijalnu politiku u Srbiji.

Dva problema koja, èini se, danas do-miniraju socijalnom politikom jesu siro-ma�tvo i nezaposlenost. Nakon prome-ne re�ima 2000. godine iskristalisala suse dva pristupa re�enju pitanja siroma-�tva i nezaposlenosti. Jedan libertarijan-ski po kome dolazi da æe veliki broj pro-blema socijalne politike biti prirodno re-�en putem tr�i�ta. Drugi egalitaristièkipo kome dolazi da dr�ava treba da imaaktivniju ulogu u re�avanju socijalnihproblema.

Srbija je, kako je naglasio jedan oduvodnièara na okruglom stolu, siroma-�na post-konfliktna zemlja u kojoj ve-æina graðana ima egalitaristièku orijen-taciju. Ta putna zavisnost (pathdependency) u velikoj meri ogranièavavladin izbor u kreiranju i sprovoðenjusocijalne politike. U tom ogranièenomizboru ipak ima dovoljno mesta za sa-glasnost meðu egalitaristima i libertari-jancima. Naime, kako je pokazala ras-prava na okruglom stolu, svi uèesnicise sla�u kako je od presudne va�nostiza re�avanja socijalne politike br�i eko-nomski razvoj i veæa konkurentnostprivrede Srbije. Svi uèesnici su bili sa-glasni da je privredni rast u poslednjeèetiri godine nedovoljan, a da je nivoinvesticija u privredu premali da bi

omoguæio vi�e prostora za voðenjejedne efikasnije socijalne politike.

Uz vi�e investicija koje su u 2004. go-dine iznosile oko 600 miliona evra, tr�i-�te rada po svemu sudeæi predstavljakljuèan aspekat efikasne socijalne politi-ke i smanjenja siroma�tva. Kljuèna kon-troverza je koliko tr�i�te rada treba dabude regulisano da bi omoguæilo vi�ustopu zapo�ljavanja. Libertarijanci uka-zuju na anglosaksonski model tr�i�neekonomije gde je tr�i�te rada fleksibilni-je, a stopa nezaposlenosti niska. Egalita-rijanci, na drugoj strani, ukazuju na is-tra�ivanja (npr. Cazes & Nesporova: ,2003) po kojima dolazi da vi�e regulaci-je omoguæuje vi�u stopu zaposlenosti iekonomske aktivnosti.

Poveæavanje zaposlenosti mo�e da seomoguæi i aktivnijom ulogom dr�ave upomaganju nezaposlenima da se pre-kvalifikuju, pronaðu novo zaposlenje,obezbeðivanjem kredita za zapo�ljava-nje ili davanjem poreskih olak�ica po-slodavcima za novozaposlene. Jedan odposebno interesantnih predloga koji seèuo na okruglom stolu bio je da se oni-ma koji zbog restrukturiranja gube rad-na mesta omoguæi da, upotrebom vau-èera pronaðu novo zaposlenje, umestoda im se dozvoli da otpremnine iskori-ste za liènu potro�nju.

Dr�ava mo�e da re�ava socijalna pita-nja jedino ako ima zdravu ekonomiju izkoje mo�e da se izdvaja dovoljno sred-stava za finansiranje socijalne politike.Dr�ava, meðutim, malo toga radi da birestrukturisala svoje finansije kojepredstavljaju osnovu za voðenje socijal-ne politike. Uzmimo npr. penzionifond za koji se neprekidno izdvajajuogromna sredstva. Uprkos velikim do-nacijama iz bud�eta, penzioni fond je idalje neprekidno u deficitu (koji je2004. godine iznosio skoro 1 odstoGDP-a). Vlada do sada nije pokazalaozbiljnu nameru da taj fond transform-

i�e u finansijskog aktera koji æe na fi-nansijskom tr�i�tu moæi da uveæa vred-nost svojih sredstava. Dr�ava je takoðespora u uvoðenju privatnih penzionihfondova koji æe vremenom dovesti dosmanjenja broja zavisnika od dr�avnogfonda, odnosno do smanjenja pritiskana bud�et. Sve to optereæuje socijalnupolitiku dr�ave i onemoguæuje da seona vodi na efikasan naèin.

Socijalni dijalog se takoðe pokazaokao jedan od va�nih aspekata socijalnepolitike u Srbiji. Èini se da bi se efika-snim socijalnim dijalogom mnogi soci-jalni problemi u Srbiji efikasnije re�ili.Kod veæeg dela uèesnika okruglog stolaiskristalisalo se mi�ljenje kako je socijal-ni dijalog neophodno sredstvo u re�ava-nju socijalnih problema, ali kako onmora da ima savetodavnu ulogu, jer bise re�enjem po kome su zakljuèci dijalo-ga obavezni, naru�avao koncept gra-ðanske i uveo koncept korporativne dr-�ave. Socijalni dijalog bi mogao da budejo� efikasniji ukoliko bi se promenilanjegova uloga, odnosno ukoliko bi sefunkciji dogovora o podno�enju tro�ko-va tranzicije pridodala funkcija sredstvaza poveæanje konkurentnosti i podstica-nja privrednog rasta.

Du�an Pavloviæ

Socijalna politika: Ima li re�enja? 3

Problemi socijalne politike

Page 3: Socijalna politika: ima li resenja?

Op�te prihvaæeno naèelo dr�av-ne politike u praktièno svimzemljama sveta jeste da trebapomoæi siroma�nim graðani-

ma. Ali - za�to? Koji to razlozi navodena pomisao da se siroma�nima morapomoæi? Ima ih vi�e, a meðusobnomogu biti konkurentski, ali i komple-mentarni.

Mnogi ljudi veruju da je pristojno ihumano pomagati siroma�nima, onimakoji nemaju za �ivot, a posebno invalidi-ma i drugima koji ne mogu da zaraðujui, jo� vi�e, njihovoj deci. Ovaj stav jeljudski i ugraðen je u temelje mnogih re-ligija. Nikome nije prihvatljivo da gledaljude kako umiru od gladi. Ovi milosrd-ni ljudi ne pitaju ko to treba da èini - dr-�ava, koristeæi svoju poresku silu, ili bo-ljestojeæi graðani, dobrovoljno - veæ sa-mi daju koliko mogu: bilo prosjaku naulici, bilo kroz veæe privatne programepomoæi. A i glasaju za dr�avnu pomoæ.

Osnovno pitanjeMo�e se tvrditi da siroma�ni imaju

pravo na pomoæ dru�tva veæ samim tim�to su siroma�ni, to jest zato �to nisuuspeli u �ivotu iz bilo kog razloga. Dru-gim reèima, postoji ne�to �to se obiènonaziva distributivnom pravdom, a pokojoj svako mora imati dovoljno za, ma-kar skroman, �ivot. Na ovoj liniji suUniverzalna deklaracija o ljudskim pra-vima i Meðunarodni pakt o ekonom-skim, socijalnim i kulturnim pravima.

Dr�avna pomoæ siroma�nima pred-stavlja i svojevrsno osiguravanje. Naime,svi graðani uplaæuju dr�avi, kroz poreze,premiju osiguranja da bi mogli, ukolikozapadnu u siroma�tvo, da prime pomoæradi pre�ivljavanja. Na taj naèin dr�avnapomoæ siroma�nima predstavlja za gra-ðane, èak i kada su boljestojeæi, osigura-nje od neizvesnosti i nepovoljnih posle-dica koje rizik poslovanja u tr�i�noj eko-nomiji mo�e doneti. Ova komponenta

se prvenstveno odnosi na privremeno itranziciono siroma�tvo i predstavlja po-sledicu nepostojanja efikasnog privat-nog osiguranja od siroma�tva.

Postoji i uzrok politièke prirode. Lu-kavi politièari, spremni na sve kako bipobedili na sledeæim izborima, neæepropustiti priliku da se udvaraju graða-nima, posebno onda kada se radi o veli-kom broju. A po�to vi�e od polovinegraðana u demokratskim dru�tvima imaispod proseèan dohodak, onda velikabriga za slabije stojeæe slojeve èestopredstavlja dobro odigranu kartu.

Moguæe je, na osnovu izvesne kore-lacije izmeðu siroma�tva i kriminala,zalagati se za �iru podr�ku siroma�ni-ma u nadi da æe ona smanjiti sitan kri-minal i bla�e oblike nasilja, posebnoomladinskog.

Prilikom prelomnih institucionalnihtransformacija, kao �to je tranzicija izsocijalizma u slobodan tr�i�ni sistem,obièno dolazi do pro�irenja siroma�tvapo�to se mnogi pojedinci ne snaðu naj-bolje u novim pravilima igre ili èak ne-maju priliku da se snaðu usled pogor�a-nja op�tih ekonomskih okolnosti, pa jefer pomoæi im, a s realistiènom nadomda im dr�avna podr�ka u doglednoj bu-duænosti neæe biti potrebna.

Razlièiti ljudi svakako razlièito gledajuna moguæe razloge pomoæi siroma�ni-ma, ali su na najop�tijem nivou razlikerelativno male. Jer, velika veæina ljudi,ukljuèujuæi i klasiène liberale, smatra daje dobro pomoæi siroma�ne, mada izrazlièitih razloga. Razlike se poveæavajukada se malo dublje zaðe u problem.

Verujem da se osnovno pitanje mo�eslikovito izraziti na sledeæi naèin: da liodrastao zdrav èovek treba da dobijadr�avnu socijalnu pomoæ kada je siro-ma�an? Jedna grupa, nazvaæu ih zastup-nicima ljudskih prava, smatra da je od-govor pozitivan, jer svako ima pravo nadostojne uslove �ivota, a dr�ava je du-

�na da mu ih obezbedi onoliko kolikomo�e. Druga grupa, nazvaæu ih (klasiè-nim) liberalima, odgovara negativno,osim pomoæi koja se daje privremeno iu posebnim okolnostima. Razlika izme-ðu ovih �kola mi�ljenja je fundamental-na. Zastupnici �kole ljudskih prava ve-ruju da pomoæ mo�e biti trajna, a daokolnosti pojedinca i njegovo pona�a-nje nisu relevantni za odluèivanje o po-moæi. Dovoljno je to �to je neko siro-ma�an da time stekne pravo na dr�avnupodr�ku. S druge strane, liberali gledajuna stvar drugaèije. Prvi razlog je moral-ni. Oni ne veruju da neko ima pravo napare drugih ljudi sam po sebi, veæ misleda je svaki zdrav pojedinac du�an da sebrine o sebi i svojoj porodici i da njegovpolo�aj u svetu treba su�tinski da budezasnovan na zasluzi. Drugi je funkcio-nalni razlog. Postojanje pristojne, a neu-slovljene finansijske podr�ke daje perv-erzne podsticaje: siroma�nima da �todu�e ostanu siroma�ni, a onima koji ni-su siroma�ni da postanu siroma�ni (mo-ralni hazard). Tako se jedna plemenitaideja izvitoperuje u svoju suprotnost -ona smanjuje te�nju korisnika socijalnepomoæi da se zaposle i da sami sebi isvojoj porodici zarade dohodak i, tako,podstièe neproduktivno pona�anje.1

Operativni problemiKada nekako apsolviramo te najva-

�nije filozofsko-koncepcijske probleme,dolazimo do najte�ih problema opera-tivne prirode.

Utvrðivanje broja siroma�nih? Da bise moglo pomoæi siroma�nim pojedin-cima i porodicama, potrebno je pret-hodno ustanoviti ko je zaista siroma�an.Postoji vi�e tehnika targetiranja - kate-gorijsko targetiranje, geografsko targeti-ranje, indikatorsko targetiranje, targeti-ranje pomoæu raspolo�ivih sredstava,autoselekcija, i tako dalje - ali nijedan odnjih nije dovoljno dobar. Metod raspo-

4 Socijalna politika: Ima li re�enja?

BOŠKO MIJATOVIĆ

Rast za smanjenjeDa li odrastao zdrav èovek treba da dobija dr�avnu socijalnu pomoæ kada je siroma�an - Ekonomski rastnajva�niji faktor smanjenja siroma�tva - Ideja socijalnog dijaloga kao naèina odluèivanja suprotstavljena je itr�i�tu i demokratiji

Page 4: Socijalna politika: ima li resenja?

lo�ivih sredstava je superioran teorijski,ali zahteva zreo i sposoban administra-tivni aparat radi procesiranja informaci-ja i, posebno, kontrole. Ostali su kon-cepcijski lo�iji i koriste se samo zato �toni�ta drugo nije moguæe.

Linija siroma�tva? Ne postoji objek-tivna linija siroma�tva, veæ je uvek uklju-èena intuitivna odluka, manje ili vi�e. Jo�je najlak�e postaviti liniju na egzistenici-jalni minimum u najsiroma�nijim ze-mljama, dok u razvijenijim ili u razvojuona mora biti na vi�em nivou. Gde?

Pomoæ u gotovini ili u naturi? Pomoæsiroma�nima u gotovini je dobra, jer po-�tuje pravo na slobodu izbora od straneprimaoca, ali to istovremeno ponekadavodi tro�kovima na alkohol, cigarete,kafane, a ne na ishranu dece. Kod natu-ralne pomoæi su argumenti obrnuti.

Kako kontrolisati korisnike? Narav-no, kontrola je potrebna, jer su neki lju-di spremni da falsifikuju podatke i pre-vare dr�avu. Prvi metod je poseta soci-jalnih radnika, mada lièi na uhoðenje.

Drugi je spajanje kompjuterskih bazapodataka (uvozne, poreske, nekretnineitd), �to opet lièi na �Big brother iswaching you�.

Destimulacija rada? Socijalna pomoæmo�e podstaæi kod korisnika sa punomradnom sposobno�æu sindrom zavi-snosti, izra�en izbegavanjem da radi izaradi. Ukoliko se od socijalne pomoæimo�e pristojno �iveti, onda njen prima-lac mo�e jednostavnom kalkulacijomdoæi do zakljuèka da mu se vi�e isplatida je prima i ne radi, nego da radi i neprima je. Ovaj problem je ra�iren u ze-mljama koje daju znatne iznose benefi-cija siroma�nima i koje nemaju ugraðe-ne mehanizme za podsticaj tra�enja po-sla ili samozapo�ljavanje. Stoga se po-slednjih godina u zemljama OECD-avr�e reforme dr�avne podr�ke siroma-�nima, kao �to su: op�te smanjenje iz-nosa socijalne pomoæi, �to daje veæipodsticaj siroma�nima koji su radno-sposobni da se zaposle; registracija nabirou za zapo�ljavanje, uz prekid po-

moæi ukoliko korisnik odbije ponuðeniposao ili ukoliko ne uèestvuje u progra-mima biroa; odreðivanje maksimalnogperioda u kome radnosposoban kori-snik mo�e da prima socijalnu pomoæ;iskljuèenje radnosposobnog èlana po-rodice iz obraèuna obima socijalne po-moæi itd.

Uticaj politike? Svaki predlog reformineminovno ima svoj politièki aspekt,koji ne bi smeo biti zanemaren. Tako iizmene modela socijalne pomoæi siro-ma�nima impliciraju politièke odluke ukojima se, pored struène ocene re�enjaiz predloga, u obzir uzima i efekat pred-lo�ene reforme na rejting vlade. Vladeobièno daju prednost socijalnim tran-sferima �to veæem broju graðana u od-nosu na transfere u�em krugu siroma-�nih korisnika (teorema o srednjem gla-saèu). Za vladin rejting je dobro, kakoiskustvo u svetu pokazuje, da se oslonina targetiranje pomoæu autoselekcije ina davanja u naturi. Vlada je obièno podpritiskom najglasnijih, a ne najsiroma-�nijih. Siroma�ni obièno nisu dobro or-ganizovani, a time ni glasni i politièkiuticajni, pa ih je lak�e zanemariti koddono�enja strate�kih odluka. Posledicaovih i drugih te�koæa je �alosna empirij-ska èinjenica da praktièno uvek samo je-dan deo novca namenjen siroma�nimastigne do njih. Obièno je to znatno is-pod 50 odsto, pa se smatra da je 50 od-sto sasvim pristojan, gotovo odlièan re-zultat. Ostatak ode pojedincima koji ni-su siroma�ni.

Koliko je siroma�tvo u Srbiji? Kako idolikuje, ima vrlo razlièitih mi�ljenja.Ekipa u kojoj ja radim ocenila je siroma-�tvo u 2002. godini na 10,6 odsto,2 a u2003. godini na 10,5 odsto.3 Nije pristoj-no hvaliti svoju robu, ali moram da po-menem da su ova dva istra�ivanja raðe-na krajnje ozbiljno, i u anketnom delu(upitnik, anketari) i u metodologiji obra-de rezultata (agregati, linija siroma�tva,

Socijalna politika: Ima li re�enja? 5

Boško Mijatović: Privredni rast za više

zaposlenih i manjesiromašnih

Državna pomoć siromašnimapredstavlja za građane, čak ikada su boljestojeći,osiguranje od neizvesnosti inepovoljnih posledica kojerizik poslovanja u tržišnojekonomiji može doneti

Page 5: Socijalna politika: ima li resenja?

ekvivalentna skala itd), a za razliku odnekih drugih istra�ivanja ili �istra�ivanja�.

Naravno, nikada se ne bih zakleo daje u Srbiji ba� 10,5 odsto siroma�nih, aliverujem da se prava brojka nalazi negdeu okolini, mo�da do pet odsto nagore ilinadole (od �est do 16 odsto). Ali, smeobih da se opkladim da stopa siroma�tvasvakako nije 40 ili 60 odsto, kako nekitvrde, osim ukoliko se za liniju siroma-�tva ne uzme neka nerealno visoka lini-ja ili se koristi neka èudna metodologija.

Smanjenje siromaštvaEkonomski rast je najva�niji faktor

smanjenja siroma�tva. Jer, poveæanjedohotka jedne zemlje neminovno do-nosi i poveæanje dohotka njenih siroma-�nih graðana, stvarajuæi moguænosti zabolji �ivot. Empirijska istra�ivanja, izve-dena na velikom broju zemalja i u du-gim vremenskim periodima, potvrdilasu tezu da siroma�ni ravnopravno uèe-stvuju u blagodetima ekonomskog ra-sta, tj. da njihov dohodak raste propor-cionalno proseènom dohotku date ze-mlje.4 Ova je veza globalna i ne morava�iti u svakom trenutku na svakommestu, ali jasno ukazuje na netaènosttvrdnji da siroma�ni ne uèestvuju u do-bicima od ekonomskog napretka i da suli�eni prava na plodove rasta. Ekonom-ski rast utièe pozitivno na ubla�avanjesiroma�tva najmanje na tri naèina. Prvije poveæanje tra�nje za radnom snagomi, sledstveno, poveæanje zaposlenosti uzemlji, �to anga�uje nezaposlene i neak-tivne ljude, donoseæi im dohodak i prili-ku da se izvuku iz siroma�tva. Drugi jepoveæanje zarada onih koji su zaposleni,a koji imaju niske zarade i po tome pri-padaju krugu siroma�nih. Poveæanje za-rada im tokom vremena poveæava �i-votni standard i �prebacuje� preko lini-je siroma�tva. Treæi je poveæanje sred-stava za dr�avnu podr�ku, a kao rezultatpoveæanog dohotka zemlje i poveæane

osnovice za oporezivanje, onim poje-dincima koji nisu u stanju, trajno ili pri-vremeno, da se sami oslobode siroma-�tva. Na taj naèin, ekonomski napredakstvara moguænosti za daleko uspe�nijesmanjenje siroma�tva nego �to je to ustanju da uèini bilo kakva dr�avna poli-tika pomoæi siroma�nima.

Na siroma�tvo, pored neposrednihdr�avnih politika, utièu i politike kojeimaju druge ciljeve, ali koje svojim dej-stvom utièu na obim i dubinu siroma-�tva, odnosno na �ivot graðana. Jednaod njih je penzijski sistem i politika. Sa-mo postojanje razvijenog penzijskog si-stema smanjuje siroma�tvo meðu stari-jim graðanima, doprinoseæi na taj naèinubla�avanju op�teg siroma�tva. Drugije tr�i�te rada i regulacija na njemu. Bu-duæi da siroma�ni po definiciji nemajuznatniju (produktivnu) imovinu, to nji-hov dohodak prevashodno zavisi odmoguænosti zapo�ljavanja i preovlaðu-juæih zarada na tr�i�tu. Treæi sektor ko-ji utièe na polo�aj siroma�nih jestezdravstveni sistem, koji doprinosi ubla-�avanju posledica siroma�tva u meri ukojoj je besplatan, tj. dostupan siroma-�nim graðanima bez plaæanja usluga.Èetvrti sektor od znaèaja za smanjenjesiroma�tva je obrazovanje. Siroma�niobièno imaju ispod proseèno obrazo-vanje, �to znaèi i manje moguænosti zapristojnu zaradu. Stoga je jedna od do-brih dugoroènih strategija u velikombroju zemalja sa niskim dohotkom ula-ganje u obrazovni sistem, kako bi sesmanjilo siroma�tvo kroz poveæanjemoguænosti zaraðivanja putem poveæa-nje sposobnosti ljudi.

U skladu s tim, u Strategiji za smanje-nje siroma�tva u Srbiji sugerisan je pri-stup sveobuhvatnih reformi, posebnoonih ekonomskih, kako bi se stvoriliuslovi za produktivni rad i ekonomskinapredak. Na konkretnijem nivou, po-dr�ka siroma�nima u Srbiji postoji, kroz

socijalnu pomoæ (MOP) i deèje dodatke.Iznosi su skromni, ali je i Srbija siroma-�na zemlja. Potpisnik ovih redova neu-spe�no se zala�e za jedan reformski kon-cept - integraciju socijalne pomoæi i deè-jih dodataka - koji je dat u studiji CLDSiz 2003. godine �Siroma�tvo i reformafinansijske podr�ke siroma�nima�.

NezaposlenostNezaposlenost se u mnogim zemlja-

ma sveta smatra velikim problemom i,obièno, osnovnim uzrokom siroma�tva.I ona jeste problem, ali èesto manji ne-go �to izgleda po zvaniènim podacima.Dva su uzroka tome. Prvo, deo onihkoji su prijavljeni kao nezaposleni radeu sivoj ekonomiji i zaraðuju za �ivot, pase te�ko mogu smatrati zaista nezapo-slenima. Uzrok prijavljivanja na biroe zazapo�ljavanje ili je te�nja da se zaposle uformalnoj ekonomiji ili su to beneficijekoje idu uz status formalno nezaposle-nog (socijalno osiguranje itd).5 Otuda jei samo merenje stope nezaposlenosti ujednoj zemlji ponekada nepouzdano.6Drugo, izvestan stepen nezaposlenostije prirodan. Naime, izmeðu gubitka za-poslenja, na jednoj strani, i novog zapo-�ljavanja, na drugoj, neminovno je daprotekne izvestan period u tra�enju od-govarajuæeg posla i raznim formalnosti-ma, a za koje vreme se pojedinac smatranezaposlenim. Stoga je i nemoguæe dastopa nezaposlenosti u jednoj zemljibude nula odsto, veæ mora biti vi�a. Ovase stopa obièno zove prirodna stopa ne-zaposlenosti,7 a u SAD se raèuna da do-sti�e 5-6 odsto. Drugim reèima, kada jestopa nezaposlenosti u SAD sedam od-sto, to onda znaèi pravu nezaposlenosttek od 1-2 odsto.

Odakle nezaposlenost? Naravno, pu-no je konkurentskih obja�njenja, a ovdeæemo pomenuti dva glavna. Prvo je, jo�od Kejnza, da tr�i�te nije savr�eno i dazbog njegovih defekata ekonomija èe-

6 Socijalna politika: Ima li re�enja?

Moguće je, na osnovu izvesnekorelacije između siromaštvai kriminala, zalagati se za širupodršku siromašnima u nadida će ona smanjiti sitankriminal i blaže oblike nasilja,posebno omladinskog

Izmene modela socijalnepomoći siromašnimaimpliciraju političke odluke ukojima se, pored stručneocene rešenja iz predloga, uobzir uzima i efekatpredložene reforme na rejtingvlade

Page 6: Socijalna politika: ima li resenja?

sto ne dosti�e punu zaposlenost. Drugoje, po neoklasiènoj paradigmi, da lo�aregulacija (tr�i�te rada, socijala i tako da-lje) i negativan uticaj sindikata nepo-trebno poveæavaju nezaposlenost. Menije bli�e drugo obja�njenje. Verujem datr�i�te, iako nije savr�eno, te�i ravnote�isa punom zaposleno�æu, a da se glavneprepreke nalaze u dr�avnom regulator-nom naru�avanju tr�i�ta rada, uspesimasindikalne borbe i socijalnim davanjimakoja destimuli�u zapo�ljavanje. Evo parpodataka koji govore u prilog toj tezi:stopa nezaposlenosti u 2003. ili 2004.godini iznosi u liberalnim SAD i VelikojBritaniji 5,5 i 5,0 odsto, a u regulisanimNemaèkoj, Francuskoj i Italiji 9,8, 9,6 i8,6 odsto. Zatim, uspeh sindikata u bor-bi za poveæanje zarada neminovno seodra�ava na smanjenje zaposlenosti,po�to poveæani tro�kovi radne snage nemogu a da ne smanje obim ekonomskeaktivnosti, tj. zaposlenost. Na kraju,ukoliko su socijalna davanja (od nakna-de za nezaposlenost do socijalne pomo-æi) dovoljno visoka (kao �to su u Zapad-noj Evropi),8 tada æe deo radne snage

radije ostati nezaposlen, a na dr�avnimtransferima. Treæe obja�njenje nezapo-slenosti je tranziciono, koje ka�e da je uvreme velikih lomova u ekonomskom�ivotu prirodna pojava uveæane nezapo-slenosti, kao izraza nesposobnosti tr�i-�ta i privrede da trenutno reaguju i ap-sorbuju vi�ak ponude. Ovom se obja-�njenju verovatno nema �ta prigovoriti.

Regulacija tržištaPreduzeæa, s jedne strane, obièno pre-

feriraju tr�i�nu regulaciju svojih odnosasa zaposlenima, odnosno �to slobodnijeugovaranje svih relevantnih èinjenica(karaktera zaposlenja, zarada i drugihuslova) izmeðu poslodavca i zaposle-nog, kao i �to manje tro�kove koje dr�a-va nameæe ili mo�e nametati (porezi idoprinosi, zakonske obaveze preduzeæaprema zaposlenima, �to jednostavnijeprocedure, efikasno sudovanje itd). Ta-kvi relativno liberalni sistemi radnih od-nosa su podsticajni za napredak eko-nomske aktivnosti i obièno obezbeðujuvi�i nivo zaposlenosti nego alternativni,èvr�æe regulisani u pravcu odr�avanja

zaposlenosti. Zaposleni, s druge strane,obièno preferiraju sigurnost zaposlenjai stabilnost zarada, posebno u vremeni-ma postojanja znatne nezaposlenosti itranzicionih promena. Sindikati ih stan-dardno podr�avaju, a i dr�ava èesto imarazumevanja za ove zahteve i reguli�eradne odnose u korist sigurnosti, zaradai drugih beneficija zaposlenih. U ze-mljama sa �irom regulacijom radnih od-nosa (kao �to su èlanice Evropske uni-je) nezaposlenost je obièno visoka. Sliè-no je u mnogim zemljama u tranziciji,ali je ovde pitanje da li je to prevashod-no posledica radnog zakonodavstva(sliènom onome u EU) ili te�koæa iz-gradnje i funkcionisanja novog eko-nomskog sistema. Na taj naèin, socijal-ne i politièke konsideracije suprotsta-vljaju se ekonomskim i dobija se trade-off izmeæu sigurnosti radnih mesta i ni-voa zaposlenosti, tj. �to je vi�a za�titaradnih mesta to je manja zaposlenost, iobrnuto. Sporno pitanje je intenzitettrade-offa, to jest u kojoj meri jaèanje si-gurnosti zaposlenja smanjuje zaposle-nost. �kole mi�ljenja se razlikuju: dokjedna tvrdi da se radi o dosta jakoj vezi(njen èlan je i potpisnik ovih redova),druga veruje da je ona slaba.

Pogledajmo jedan detalj regulacije. USrbiji, kao i mnogim drugim zemljama,poslodavac ne mo�e da jednostrano ibezuslovno raskine ugovor sa zaposle-nim, kao �to zaposleni na to ima prava ikao �to su ga ranije obostrano slobodnosklopili. Poslodavac to mo�e uèiniti sa-mo ukoliko doka�e da za to ima oprav-dan razlog. Èak i ukoliko uspe da uverizaposlene i sud da je razlog otkazaopravdan, ostaju tro�kovi otpremninakoje propisuje Zakon o radu. Drugimreèima, poslodavac ima te�koæa da sma-nji radnu snagu na potrebnu meru, a,ukoliko to i uspe, èekaju ga novi tro�ko-vi. Stoga u takvoj situaciji razuman po-slodavac zapo�ljava nove radnike mini-

Socijalna politika: Ima li re�enja? 7

Boško Mijatović: Uticaj sindikata povećava

nezaposlenost

U vreme velikih lomova uekonomskom životu prirodnaje pojava uvećanenezaposlenosti, kao izrazanesposobnosti tržišta iprivrede da trenutno reaguju iapsorbuju višak ponude

Page 7: Socijalna politika: ima li resenja?

malno kako ne bi imao muke i tro�kovesa otpu�tanjem onda kada poslovi krenuslabije. A to znaèi manju zaposlenost.

Rast zaposlenostiKako uveæati zaposlenost? Prvi i naj-

zdraviji naèin je kroz privredni razvoj,koji gotovo neminovno poveæava tra�njuza radnom snagom i zaposlenost. Toobièno, kao u sluèaju Srbije, podrazume-va dalje reforme ekonomskog ambijentai, posebno, regulacije tr�i�ta rada, kao irazumnu ekonomsku politiku. Upozore-nje: preterana stimulacija ekonomske ak-tivnosti i zaposlenosti merama ekonom-ske politike (na primer, monetarne i fi-skalne) obièno zavr�ava u inflaciji.

Drugi metod su takozvane aktivnemere zapo�ljavanja, kod kojih se dr�avaneposredno organizuje ili (su)finansirazapo�ljavanje. Na primer: posredovanjekod zapo�ljavanja, obuka nezaposlenih,javni radovi, poreske olak�ice kod no-vog zapo�ljavanja, krediti za samozapo-�ljavanje itd. Aktivne mere zapo�ljava-nja obièno daju slabe rezultate. One, su-�tinski, najèe�æe predstavljaju politièkiodgovor vlade na izra�eni problem ne-zaposlenosti, preduziman bez velike na-de u pozitivan ishod. Empirijska istra�i-vanja ukazuju na neefikasnost veæinemera aktivne politike zapo�ljavanja sastanovi�ta tro�kova i rezultata. Izgledada samo par mera (posredovanje kodzapo�ljavanja i edukacija nezaposlenih)mogu dati pozitivne efekte na poveæa-nje zaposlenosti u skladu sa naèelomtro�kova i rezultata.9

�ta se radilo u Srbiji? Dr�ava Srbija jetokom poslednjih godina sprovodilastrategiju koja je bila kombinacija slede-æih elemenata:

1. relativno liberalan zakon o radu,koji je poveæao fleksibilnost tr�i�ta rad-ne snage,

2. relativno velikodu�ni socijalni pro-grami za one koji izgube radno mesto

(prema Zakonu o zapo�ljavanju, izTranzicionog fonda i iz sredstava kupa-ca privatizovanih preduzeæa),

3. smanjenje optereæenja zarada da-�binama i

4. aktivne mere zapo�ljavanja.Ideja je da se kroz 1. i 3. omoguæi du-

goroèan rast zaposlenosti, a kroz 2. i 4.amortizuju tekuæi socijalni problemi.

Vodi se i aktivna politika zapo�ljava-nja, ali dosta ogranièenog obima. Naj-znaèajnije mere su posredovanje kodzapo�ljavanja i edukacija nezaposlenih,�to su i mere koje, videli smo, daju naj-bolje rezultate. No, za aktivnu politikuzapo�ljavanja daju se vrlo mala sredstva,tako da ni rezultati ne mogu da buduznatni.

O socijalnom dijaloguU poslednjih nekoliko godina ideja o

socijalnom dijalogu va�nih dru�tvenihuèesnika stalno je u opticaju. Nju svevreme propagiraju predstavnici sindika-ta, a èlanovi vlade Srbije ne be�e od iste.Predstavnici poslodavaca se dr�e re-zervisano, ali ne i odbojno, veæ èekajukorake druge dve strane. U dosada�njimpoku�ajima o�ivotvorenja socijalnog di-jaloga, pre svega kroz Socijalno-eko-nomski savet, rezultata nije bilo, jer su isindikati i vlade do�ivljavale stvar kaopriliku za sopstvenu promociju, a nekao mesto za su�tinske dogovore. Kodnas se, kao i u drugim stvarima, o soci-jalnom dijalogu obièno govori emotiv-no i sa unapred zauzetim pozitivnimstavom, jer, zaista, pregovaranje je lep�eod sukoba. Temeljna ideja koja le�i izazalaganja za socijalni dijalog u nas je ide-ja o moguænosti da se postigne dru�tve-na harmonija ukoliko su va�ni igraèi ra-zumni i dobronamerni. Tada bi, ide da-lje prièa, predstavnici parcijalnih intere-sa zasposlenih i poslodavaca (sindikati iasocijacije) mogli da naðu najbolje re�e-nje u dogovoru sa izvr�nom vla�æu, a

polazeæi od sopstvenih interesa, potrebai moguænosti. To je, na �alost ili na sre-æu, jednako pogre�no oèekivanje kao iono Kardeljevo o dru�tvenom dogova-ranju koje æe re�iti sva socijalno-eko-nomska pitanja socijalizma. Onda�njeiskustvo je razoèaravajuæe ne zato �to suigraèi bili pogre�ni, veæ zato �to je ceokoncept lo�.

Da bi se o socijalnom dijalogu moglosmisleno raspravljati, mora se prvo defi-nisati. Grubo govoreæi, postoje dvakoncepta. Po prvom, svrha socijalnogdijaloga je dono�enje odluka o stvarimava�nim za sva tri uèesnika, a sam soci-jalni dijalog je proces pregovaranja kojivodi odluci. Po drugom, ideja je da seomoguæi razmena informacija i mi�lje-nja izmeðu uèesnika, a odluke se ne do-nose. U standardnom liberalno-demo-kratskom poretku, a Srbija takvom po-retku neminovno te�i, odluke se su�tin-ski donose na dva naèina. Prvo, na tr�i-�tu, slobodnim ugovaranjem slobodnihgraðana na osnovu ponude i tra�nje.Drugo, u parlamentu, o poslovima kojise moraju obaviti na kolektivan naèin.

Ideja socijalnog dijaloga kao naèinaodluèivanja suprotstavljena je i tr�i�tu idemokratiji. Tr�i�tu, zato �to socijalnidijalog, baveæi se poslovima koji pripa-daju pojedincima, poku�ava da zamenitr�i�te i promeni ishode njegovog funk-cionisanja. Demokratiji, zato �to intere-sne grupe pregovaraju o poslovima kojipripadaju parlamentu (zakoni itd), po-ku�avajuæi da ga svedu na pomoæni or-gan koji æe sprovesti prethodno postig-nute politièke dogovore. Socijalnom di-jalogu nedostaje demokratska legitim-nost uèesnika, jer su oni (osim vlade)uglavnom samoproklamovani, odno-sno, niko im nije na valjanim izborimadao legitimaciju da odluèuju u imestvarnih ili izmi�ljenih èlanova. Nedo-staju mu i precizno ustanovljeno pod-ruèje rada i procedura odluèivanja. Sa

8 Socijalna politika: Ima li re�enja?

Za aktivnu politikuzapošljavanja daju se vrlomala sredstva, tako da nirezultati ne mogu da buduznatni

Dosadašnji pokušajioživotvorenja socijalnogdijaloga, pre svega krozSocijalno-ekonomski savet,nisu dali rezultat, jer su isindikati i vlade doživljavaleto kao priliku za sopstvenupromociju, a ne kao mesto zasuštinske dogovore

Page 8: Socijalna politika: ima li resenja?

druge strane, i tr�i�te i parlament zasni-vaju se na jasnom i potpunom ovla�æe-nju za odluèivanje i detaljnoj regulaciji,kako ugovora i svojine (tr�i�te) i parla-mentarnog rada, tako i obezbeðenja iz-vr�enja odluka (sudovi, izvr�ni organiitd). Sa ovog stanovi�ta, socijalni dijalogkoji bi trebalo da donese va�ne odlukepokazuje se kao vrlo problematièna ide-ja, jer se ne zna ko i s kojim pravomuèestvuje, �ta je predmet odluèivanja,kako se odluèuje i ko obezbeðuje izvr-�enje odluka. Ukoliko bi se uèinio napori detaljno regulisala pomenuta pitanja,

rezultat bi bio pomalo neoèekivan - do-bili bismo stale�ku, korporativnu dr�a-vu, �to je odavno poznata i odavno od-baèena ideja o utemeljenju dr�ave nadogovorima stale�a.

Lepo zami�ljen dijalog interesnih gru-pa se, sa druge strane, vrlo lako pretva-ra u borbu lobija za neposredne materi-jalne i statusne dobitke uèesnika. �tavi-�e, te�ko je odvojiti �pravi� socijalni dija-log od lobiranja u sopstvenu korist. Alobiranje je obièna borba za preraspo-delu dohotka i rentu, od koje, kadauzme maha, strada produktivna sfera

dru�tva. Ova vrsta socijalnog dijaloga bina fenomene kojima se ovde bavimo(siroma�tvo i nezaposlenost) verovatnoimala nepovoljne efekte, a u meri u ko-joj sindikati uspeju da proguraju svojeideje. Naime, njihov prvi cilj je za�titaradnih mesta, a drugi poveæanje proseè-ne zarade, ili bar one minimalne. Uspehte strategije doveo bi do poveæanja ne-zaposlenosti, otprilike kao u Evropskojuniji poslednjih par decenija. A poveæa-nje nezaposlenosti je najdirektniji naèinpoveæanja siroma�tva.

Druga vrsta socijalnog dijaloga - in-formativna i konsultativna - mo�e bitikorisna, ali ona podrazumeva da su sviuèesnici saglasni o tipu dijaloga koji sevodi i o neprihvatljivosti nametanja sop-stvenih ideja i interesa ostalima.

Verujem, dakle, da socijalni dijalog nebi trebalo da ima za svrhu dono�enjeobavezujuæih odluka, jer bi na marginubili gurnuti ne samo tr�i�ne slobode idemokratija, veæ i ekonomski napredak.A to bi bila previsoka cena za jednuproblematiènu instituciju. PremijerÐinðiæ koristio je ideju socijalnog dija-loga na jedan propagandni naèin, a ni�tase ozbiljno nije uradilo. Premijer Ko�tu-nica je predlo�io i Skup�tina prihvatilaZakon o socijalno-ekonomskom save-tu, ali ni to nije donelo ozbiljniji rad(odavno su prekoraèeni rokovi za form-iranje Saveta navedeni u zakonu).

1) Odlièan primer za ovo je amerièki program AFDC, namenjen samohranim majkama sa decom. Podsticao je razvode i navodio gerenacije majki sa decom na para-zitsko, neradnièko pona�anje, izbegavanje �kolovanja i sitan kriminal. Ukinut je 1996. godine.

2) Strategija smanjenja siroma�tva, Vlada Republike Srbije, oktobar 2003; Siroma�tvo i reforma finansijske podr�ke siroma�nima, CLDS, 20033) Konferencija o smanjenju siroma�tva, Plandi�te, 22.2.2005.4) J. L. Gallup, S. Radelet and A. Warner - Economic Growth and the Income of the Poor, Harvard Institute for International Development, 1998; D. Dollar and A.

Kray - Growth Is Good for the Poor, WP 2587, The World Bank, 20015) Ovo drugo je va�an razlog u Srbiji.6) Ni u Srbiji se ne zna kolika je stopa nezaposlenosti. u 2002. godini je prema jednoj meri bila 11%, a prema drugoj 29%! Mo�emo jednu meru uzeti kao donju, a

drugu kao gornju granicu, ali nam to neæe mnogo pomoæi u saznajnom smislu.7) Druga verzija je NAIRU.8) EU je u Lisabonskoj agendi iz 2000. godine kao svoj cilj zapisala stvaranje najkonkurentskije svetske privrede do 2010, ukljuèujuæi i tr�i�te radne snage. Reforme,

posebno one na tr�i�tu rada, idu sporije nego �to je planirano.9) Videti, na primer, veliku evaluaciju: Impact of Active Labor Market Programs: New Evidence of Evaluations with Particular Attention to Developing and Transi-

tion Countries, World Bank, 2004

Socijalna politika: Ima li re�enja? 9

Boško Mijatović:Podrška

siromašnima jeskromna, ali je Srbija

siromašna zemlja

Verujem da socijalni dijalogne bi trebalo da ima za svrhudonošenje obavezujućihodluka, jer bi na marginu biligurnuti ne samo tržišneslobode i demokratija, već iekonomski napredak

Page 9: Socijalna politika: ima li resenja?

Srbija je siroma�na evropska ze-mlja. Detaljnije, Srbija je siro-ma�na post-konfliktna zemljabiv�e Jugoslavije, u zakasneloj i

donekle atipiènoj tranziciji, koja ima zacilj da uðe u Evropsku uniju poèetkomnaredne decenije.

Polazim od konteksta iz razloga sa-modiscipline, kako bih ogranièio uticaj�ideologije�, u njenom klasiènom zna-èenju, na karakter svog izlaganja. Dru-gim reèima, nastojaæu da odnos premavelikim pitanjima iz naziva ovog okru-glog stola defini�em na osnovu pragma-tiènog rezonovanja, vodeæi vi�e raèuna otome gde smo sad, kako smo dotle do�lii �ta smo nasledili, kao i gde bi trebalo dase zateknemo sledeæe decenije, nego po-lazeæi od op�tih ideja o odnosu efika-snosti i jednakosti, ljudskim pravima iodgovornosti pojedinca za sopstvenusreæu. Ipak, po�teno je reæi na poèetkuda tamo gde se u mom rezonovanju po-javi apstraktna �ideologija�, sva je prilikada æe ona biti zasnovana na fundamen-talnoj pretpostavci - suprotnoj Okuno-voj uticajnoj paradigmi iz sedamdesetihgodina pro�log veka - da unapreðenjeekonomske jednakosti i ekonomska efi-kasnost u jednom dru�tvu mogu i trebada idu ruku pod ruku, ali da to zahtevave�to upravljanje javnim poslovima i str-pljivo usagla�avanje interesa razlièitihdru�tvenih grupa i aktera.

Svako razmatranje strate�kih ili opera-tivnih opcija za borbu protiv siroma�tvai nezaposlenosti mora da vodi raèuna o�zavisnosti od putanje� (pathdependency). Mislim da je bolje graditistrategiju borbe protiv siroma�tva i stra-tegiju zapo�ljavanja na reformisanju itransformisanju preostalih elemenataposleratnog nasleða, koji ukljuèuju ra-zumno osiguranje od nezaposlenosti iza�titu zaposlenja kombinovane sa ak-tivnim merama na tr�i�tu rada, relativnorazvijenu i kvalitetnu mre�u socijalne

pomoæi, kao i uticajnu mre�u aktera in-dustrijskih odnosa, nego na njihovompotpunom negiranju. Ako pogledamoSloveniju i Hrvatsku, pa i druge post-ju-goslovenske dr�ave, videæemo da se nione nisu radikalno odrekle ovih eleme-nata zajednièkog nasleða. Neki elementi�samoupravnog� nasleða, ili inercije,mo�da kombinovani sa dubljim, madamanje jasnim kulturnim faktorima tako-zvanog ju�no-evropskog, odnosno me-diteranskog socijalnog modela (od Por-tugala do Grèke), imaju primetan uticaj ina dosada�nji tok na�e tranzicije ka tr�i-�noj privredi, posebno kad je reè o pri-vatizaciji, korupciji, neformalnoj ekono-miji, kao i u oslanjanju na socijalni kapi-tal (neformalne mre�e roðaèkog i prija-teljskog poverenja i uzajamne pomoæi) ustrategijama pre�ivljavanja. Samoironiè-no, ovaj pristup zavisnosti od putanje bise mogao nazvati �od samoupravneskleroze do evroskleroze�. Ipak, evrop-ski socijalni model prolazi kroz znaèajnutransformaciju. Evropska unija je sebi uLisabonu 2000. godine postavila ambici-ozan cilj da za jednu deceniju postanenajdinamiènije i najkonkurentnije pod-ruèje sveta, temeljeno na znanju i odr�i-vom rastu, �to bi omoguæilo punu zapo-slenost i socijalnu koheziju. Premda neide sve u skladu sa projekcijama, evrop-ski socijalni prostor se ubrzano tran-sformi�e. Prilagoðavanje na�e socijalnesfere i radnog zakonodavstva evropskimstandardima vi�e ne mora da se pojed-nostavljeno shvata kao eksterno ograni-èenje, premda prilièno labavo, i odgovorna strah Evrope od �socijalnog dampin-ga�, koji smanjuje konkurentnost i uno-si novu rigidnost na tr�i�te rada, veæ ikao podsticaj da se strategija nacional-nog razvoja usmeri prema ekonomijiznanja i odr�ivom razvoju.

Postoji skoro op�ta saglasnost da susiroma�tvo i nezaposlenost dva najveæadru�tveno-ekonomska problema Srbije.

Neki tvrdokorni profesionalni ekono-misti bi se mo�da opredelili za proble-me spoljnotrgovinskog deficita i devi-znog kursa; neki politièari bi spomenuliHag, Kosovo i pitanje buduænosti dr-�avne zajednice Srbije i Crne Gore.Ipak, veæina op�te populacije percipiraupravo nezaposlenost i siroma�tvo, uzkorupciju, kao glavne probleme Srbije.Ovo bi trebalo da znaèi da postajemonormalna zemlja u tranziciji, �to je pozi-tivno. Ono �to vi�e zabrinjava je to �tose èini da su dimenzije socijalnih pro-blema takve, da je sva prilika da æe onijo� zadugo zauzimati primat. Socijal-ni dijalog, kao treæa tema ovog teksta,drugaèijeg je karaktera i stepena op�to-sti od prve dve teme. Istina, razvoj soci-jalnog dijaloga mo�e da se posmatrakao vrednost ili cilj po sebi, ravan punojzaposlenosti i dru�tvu bez siroma�nih,kao va�an doprinos stabilnosti i punojdemokratizaciji dru�tva. Po�to bi takavpristup podrazumevao detaljniji ekskursu teoriju neokorporativizma, i ponovoznaèio odricanje od �pragmatiènog�umesto �ideolo�kog� pristupa, oprede-lio sam se da socijalni dijalog ovde presvega razmatram kao jednu potencijal-no obeæavajuæu aveniju za re�avanjeproblema nezaposlenosti i siroma�tva.

Zadesna bedaNema potrebe ponavljati da je najve-

æi deo stanovni�tva Srbije u�ao u XXIvek znaèajno siroma�niji nego �to je biosamo deset godina ranije. Studije prikraju devedesetih su pokazivale da jeoko treæina stanovni�tva Srbije u stanjuapsolutnog siroma�tva. Naroèito se po-gor�ao relativni polo�aj gradskog sta-novni�tva. Paralelno sa siroma�tvom,problem nezaposlenosti se dodatnoprodubljivao. Tr�i�te rada je bilo skorosasvim zatvoreno, sa zaposlenima udru�tvenom i javnom sektoru koji sustarili u preduzeæima koja su uglavnom

10 Socijalna politika: Ima li re�enja?

MIHAIL ARANDARENKO

Socijalni paktSlabe i politièki nestabilne koalicione vlade koje se oèekuju u doglednoj buduænosti pobrinuæe se dapodno�ljiva brzina restrukturiranja ne bude prekoraèena - Treba raditi na stvaranju efikasnih nacionalnih,regionalnih i lokalnih koalicija za zapo�ljavanje i konkurentnost

Page 10: Socijalna politika: ima li resenja?

bila ve�taèki odr�avana u �ivotu, ili radi-li u prenatrpanim i neefikasnim javnimslu�bama. Druga strana ovog stanja jebila rastuæa masa mladih potisnutih namargine tr�i�ta rada, upuæenih na pro-du�enu zavisnost u roditeljskim doma-æinstvima, produ�eno obrazovanje, èe-sto kombinovano sa povremenim ra-dom u sivoj ekonomiji.

Prva polovina ove decenije donosinove izazove novim demografskim iprofesionalnim grupama. Poèetak tran-zicije oznaèava kraj sigurnosti zaposle-nja (plaæanog ogromnom fleksibilno�æuplata) za veliki broj zaposlenih u dru-�tvenom i javnom sektoru. Prinosi naobrazovanje poèinju da rastu. Mnogidosada�nji hranioci porodica postajunezaposleni, �to dovodi do jaèeg ukr�ta-nja nezaposlenosti i siroma�tva nego ra-nije. Grad opet postaje bogatiji od sela,a �ire se i regionalne razlike. Podseæanjena te�ko nasleðe i tekuæe trendove je va-�no da bi se istakla situaciona (zadesna)priroda siroma�tva u Srbiji. U uslovima

velikih privrednih i dru�tvenih lomovaovako dugog trajanja savr�eno racional-ne odluke pojedinaca postaju ex postiracionalne i lakomislene. Neko ko jepoèetkom sedamdesetih, reagujuæi naspoljne i-ili unutra�nje podsticaje, mo-�da �ureæi da se osamostali i zasnuje po-rodicu, odabrao da bude metalostrugar,ili bankarski slu�benik, sigurno nije mo-gao da predvidi da æe njegovo zanima-nje dvadeset ili trideset godina kasnijepostati visokorizièno na tr�i�tu rada.Njegova deca, mo�da roðena polovi-nom sedamdesetih, skoro da su una-pred bila uskraæena za racionalan izborobrazovanja i predvidive putanje na tr-�i�tu rada.

Druga vrsta �zadesnog� siroma�tvapogaða iskljuèene i stigmatizovane gru-pe. Siroma�tvo kao posledica kulturne isocijalne iskljuèenosti naroèito pogaðaRome, ali se ne ogranièava na njih. Oso-be koje pripadaju ovim grupama skraæe-ne su na �ivotnom startu, i siroma�tvose perpetuira kroz generacije.

Mo�e se sa sigurno�æu tvrditi da pret-hodne dve kategorije èine veliku veæinusiroma�nih kod nas. Onih kojima je si-roma�tvo lièni izbor (svestan ili nesve-stan, na primer kroz preteranu sklonostdokolici i parazitizam, ili kroz izlo�e-nost raznim oblicima socijalne patologi-je) ima relativno malo. Èini mi se da jeto lako proverljivo kroz ankete koje ob-uhvataju i strategije pre�ivljanja stanov-ni�tva. U principu, mislim da politikaborbe protiv siroma�tva ima veæe �ansena uspeh (meren odnosom tro�kova irezultata) u siroma�noj nego u bogatojzemlji, upravo zbog toga �to je u ovojdrugoj uèe�æe �samoselektovanih� (akoveæ ne �voljnih� siroma�nih) u ukup-nom broju siroma�nih veæe. Nije stoganeobièno �to takozvani Evropski soci-jalni model do�ivljava transformacijuod vrednosti klasiène dr�ave blagosta-nja prema insistiranju na ukljuèivanjuposebno osetljivih socijalnih grupa i so-cijalnoj koheziji. �Evropski socijalnimodel� je tradicionalno zasnovan na tristuba - oèuvanju velikodu�nih socijalnihprava, relativnoj jednakosti plata i doho-daka i koordinisanom pregovaranju or-ganizovanih interesnih grupa. Ova stili-zacija je oduvek potcenjivala raznolikostkonkretnih re�ima meðu zapadnoe-vropskim zemljama. Odr�ivost samogmodela pred potrebom jaèanja konku-rentnosti u globalnom okru�enju se svevi�e dovodi u pitanje. Evropski savet uBarseloni je u martu 2002. godine rede-finisao ovaj model kao �zasnovan nadobrim ekonomskim performansama,visokom nivou socijalne za�tite i obra-zovanja i socijalnom dijalogu�.

Proces pridru�ivanja Evropi podra-zumeva ispunjavanje odreðenih obave-za i standarda i u domenu socijalne po-litike i zapo�ljavanja. Premda je socijal-no zakonodavstvo tradicionalno u naj-veæoj meri prepu�teno regulaciji zemaljaèlanica Unije, usmeravanje socijalne po-

Socijalna politika: Ima li re�enja? 11

Mihail Arandarenko:Siromaštvo i nezaposlenostdva najveća društveno-ekonomska problema Srbije

Politika borbe protivsiromaštva ima veće šanse nauspeh u siromašnoj nego ubogatoj zemlji, upravo zbogtoga što je u ovoj drugojučešće „samoselektovanih“ uukupnom broju siromašnihveće

Page 11: Socijalna politika: ima li resenja?

litike u formi otvorenog metoda koor-dinacije postaje sve uticajnije, kako u ze-mljama èlanicama, tako u dobroj meri iu zemljama kandidatima i onima koje tojo� nisu postale.

Naizgled samorazumljiva tvrdnja daje privredni razvoj glavni mehanizam zaodr�ivo smanjivanje siroma�tva, na ko-joj poèiva i na�a Strategija za smanjenjesiroma�tva, mo�da ovde zaslu�uje dabude delimièno problematizovana.Ekonomski istorièari, kao npr. Rostou,odavno su postavili hipotezu da je u si-roma�nim dru�tvima za porast investici-ja koji omoguæava ekonomski uzletneophodno da doðe do prethodnog po-rasta nejednakosti. Ovu hipotezu razra-dio je Kuznjec, ilustrujuæi vezu izmeðunivoa razvoja merenog dohotkom poglavi stanovnika i nivoa nejednakostimerenog Gini koeficijentom obrnutomU krivom. Drugim reèima, na prelaskuiz niskog u srednji nivo razvijenosti ne-jednakost raste, da bi na prelasku izsrednjeg prema visokom nivou razvojapromenila smer i poèela da opada. Ku-znjecova kriva ipak nije univerzalno po-tvrðena, a novija istra�ivanja èak ukazu-ju da zemlje sa ni�im Gini koeficijen-tom rastu br�e. Rusija i druge zemljeZND su imale veoma visok rast nejed-nakosti; tranzicione zemlje CentralneEvrope veoma umeren; Koreja i Tajvan,na primer, pro�li su kroz spektakularnuindustrijalizaciju verovatno bez ikakvograsta nejednakosti - izvestan rast do-hodnih nejednakosti bio je vi�e negokompenzovan zemlji�nom reformom iboljim pristupom obrazovanju.

Brzina tranzicije i nezaposlenostTeorija optimalne brzine tranzicije

(OBT), koju su razvili Aghion i Blan-chard jo� 1994. godine predstavlja dosada najuticajniji metodolo�ki okvir zagradualistièko upravljanje tranzicijom.Premda model polazi od stilizovanih èi-

njenica tr�i�ta rada postkomunistièkihzemalja, �to podrazumeva nultu ili vrlonisku inicijalnu stopu nezaposlenosti,ipak je njegova osnovna mehanika veo-ma relevantna i za postsamoupravnu ipostmilo�eviæevsku Srbiju.

Skokoviti rast nezaposlenosti u post-komunistièkim zemljama na poèetkutranzicije ranih devedesetih godina nijepredstavljao veliko iznenaðenje za eko-nomiste. Visoka nezaposlenost je bilapercipirana kao oèekivana prateæa poja-va masovnog restrukturiranja, koja jeèak mogla da ima - prepisana u odgova-rajuæim, od kreatora ekonomske politi-ke kontrolisanim kolièinama - isceljuju-æi efekat na sklerotiène strukture tr�i�tarada i privrede u celini.

Model OBT nastoji da optimiziraprelaz od dvosektorske, dr�avne i pri-vatne, privrede u jednosektorsku, isklju-èivo privatnu privredu. Tr�i�ne snageodreðuju kolika æe biti zaposlenost uprivatnom sektoru, �to znaèi da ako sutr�i�ne plate visoke, zaposlenost u pri-vatnom sektoru æe biti ni�a. Inicirajuæiotpu�tanja u javnom sektoru, bilo di-rektno ili kroz smanjivanje subvencija,vlada poveæava nezaposlenost. Nezapo-sleni konkuri�u za mesta u privatnomsektoru i obaraju ravnote�ne plate, �toohrabruje privatnike na ekspanziju. Toje prvi, ili �push� (izgurujuæi) stub mo-dela. Drugi, ili �pull� (privlaèeæi) stub jezasnovan na stvaranju velikodu�ne za-�titne mre�e pomoæi, sa produ�enim irelativno visokim naknadama za neza-poslenost, kako bi se �to vi�e zaposlenihu javnom sektoru ohrabrilo da ga napu-ste. U ovu kategoriju spadaju i dobro-voljne otpremnine, �eme za rano penzi-onisanje, aktivne mere politike tr�i�tarada i sl.

Su�tina OBT pristupa je da je neop-hodno da dr�ava, koristeæi �push� i�pull� instrumente koji joj stoje na ras-polaganju, izbegne Scilu sporosti i Harib-

du preterane brzine. Ako ide presporo urestrukturiranje, nezaposlenost æe ostatipreniska, a tro�kovi rada previsoki za pri-vatni sektor, �to znaèi da æe biti kreiranomnogo manje poslova. Ako pak prebrzolikvidira dr�avni sektor, to æe ugroziti po-resku osnovu iz koje se finansira mre�asocijalne pomoæi, pa i èitave javne slu�be.Tada vlada mo�e da bira da li æe poveæa-ti poreze privatnom sektoru, �to æe opetsmanjiti njegovu ekspanziju, ili ostavitimase tranzicionih gubitnika bez za�tite,gurajuæi ih u siroma�tvo i izla�uæi se viso-kom politièkom riziku.

OBT model predviða da se procesidestrukcije radnih mesta u starom sek-toru i kreacije radnih mesta u novomsektoru odvijaju koordinisano, ako nesimultano. Destrukcija poèinje prva,izazivajuæi rast nezaposlenosti, �to krozopisane mehanizme podstièe stvaranjeradnih mesta. Do odreðene taèke na ko-joj je nezaposlenost najvi�a oba procesase ubrzavaju, da bi se u drugoj, zrelijojfazi, privreda postepeno stabilizovala, anezaposlenost, pokazujuæi dinamiku uobliku obrnutog latiniènog slova �U�,znaèajno smanjila. Na kraju ove model-ske tranzicije najveæi broj radnika prese-lio se iz javnog u privatni sektor iskusiv-�i relativno kratkotrajnu nezaposlenost.Problem sa predviðanjima modelaOBT je �to su tranzicione vlade tipiènobile veoma efikasne u brzom podizanjunezaposlenosti, ali po pravilu neuspe�neu njenom obaranju, tako da se teorijskaobrnuta �U� kriva najèe�æe pretvarala uempirijsku obrnutu �L� krivu kretanjanezaposlenosti. Do�lo je i do izra�enesegmentacije (dualizacije) tr�i�ta rada,jer su radnici prepoznavani kao �bolji�prelazili sa jednog posla na drugi bezprolaska kroz nezaposlenost, podrazu-meva se za veæu platu, dok su �lo�iji�ostajali dugo u nezaposlenosti i moglida naðu, ako uop�te, samo lo�ije plaæe-ne i nesigurne poslove. Drugim reèima,

12 Socijalna politika: Ima li re�enja?

Inicirajući otpuštanja ujavnom sektoru, bilo direktnoili kroz smanjivanjesubvencija, vlada povećavanezaposlenost

Ključno pitanje je da li jemoguće zamisliti Srbiju ukojoj će za pet godina većinazaposlenih raditi upreduzećima osnovanim posle2000. godine, kao i šta jeneophodno uraditi da bi se tazamisao ostvarila

Page 12: Socijalna politika: ima li resenja?

samo neke nadnice su pokazale oèeki-vanu fleksibilnost nani�e.

U svom nedavnom èlanku Jurajda iTerrel (2003) analiziraju dva uspe�na,mada poprilièno meðusobno razlièitaizuzetka - Èe�ku i Estoniju. Èe�ka jeuspela da odr�i veoma nisku stopu ne-zaposlenosti u najosetljivijim godinamatranzicije, da bi joj dozvolila da blagoporaste tek kada je restrukturiranje veæuglavnom obavljeno. Estonija je imalaiskustvo najbli�e teorijskom predviða-nju, po�to je uspe�no oborila nezapo-slenost nekoliko godina po otpoèinja-nju tranzicije. Jurajda i Terrel zakljuèujuda je za uspe�nu borbu protiv nezapo-slenosti tokom tranzicije potrebno jo�ne�to osim brige o optimizaciji brzinerestrukturiranja. Inspiraciju za taj do-datni element nalaze u literaturi o �kre-ativnoj destrukciji� koja obja�njava kre-tanja na tr�i�tu rada u razvijenim ze-mljama u periodima burnih tehnolo�kihpromena. U ovom kontekstu dva sekto-ra nisu dr�avni i privatni, veæ �zastareli�

(npr. tekstilna industrija) i moderni.Gradualizam prema preporukama mo-dela OBT ovde nije najbolje re�enje, jersamo produ�ava agoniju umiruæih indu-strija. Umesto toga, neophodno je, i tona samom poèetku procesa kreativnedestrukcije, �sna�no kreiranje podstica-ja� u modernom sektoru, kako bi sespreèilo da se destrukcija i kreiranje rad-nih mesta vremenski razdvoje i ugrozeprivredni rast. Jurajda i Terrel nalaze in-direktnu potvrdu za neophodnost �sna-�nog kreiranja podsticaja� u tranzicio-nim uslovima analizirajuæi individualnepodatke o radnim istorijama pripadnikaradne snage u Èe�koj i Estoniji. Tajnauspeha obe zemlje je �to je u veomakratkom roku zaposlenost u de novo(potpuno novim, iskljuèujuæi privatizo-vana) preduzeæima nadma�ila zaposle-nost u starim preduzeæima, ukljuèujuæiprivatizovana. Do toga ne bi do�lo daobe zemlje nisu odabrale veoma aktivanpristup �sna�nog kreiranja podsticaja�za razvoj novih privatnih preduzeæa -

malih, srednjih, ali i velikih. Strane inve-sticije su u tome odigrale veliku ulogu.

Izvlaèeæi iz prethodnih analiza pou-ku za Srbiju, sa njenom tradicionalnovisokom nezaposleno�æu, mo�e sepretpostaviti da æe se slabe i politièkinestabilne koalicione vlade koje mo�e-mo da oèekujemo u doglednoj buduæ-nosti svakako pobrinuti da se ne pre-koraèi podno�ljiva brzina restrukturira-nja. Privatizovana preduzeæa neæe re�i-ti problem nezaposlenosti jer onauglavnom prvo nastoje da se re�e sop-stvenih vi�kova zaposlenih. Otuda seèini da je kljuèno pitanje da li je mogu-æe zamisliti Srbiju u kojoj æe za pet go-dina veæina zaposlenih raditi u predu-zeæima osnovanim posle, recimo, 2000.godine, kao i �ta je neophodno uraditida bi se ta zamisao ostvarila?

Strategija zapošljavanjaPuna fleksibilnost tr�i�ta rada (èija je

osnovna, mada ne i jedina komponentaminimalna regulativa unajmljivanja i ot-pu�tanja radnika, tj. princip obostranedobrovoljnosti ugovora o zaposlenju,tzv. employment at will) standardan jeliberalni recept za postizanje pune za-poslenosti. Tradicionalno niska nezapo-slenost u SAD i odnedavno u VelikojBritaniji obièno se suprotstavljaju vi�imstopama nezaposlenosti u kontinental-noj Evropi kao krunski empirijski do-kaz da je slobodno ugovaranje kljuè zare�avanje problema nezaposlenosti.

Meðutim, rigoroznija ekonometrijskaistra�ivanja uticaja regulacije zaposlenjana op�te ekonomske performanse i in-dikatore tr�i�ta rada uop�te ne daju ne-dvosmislenu sliku. U poslednjih nekoli-ko godina pojavio se veliki broj studijakoje istra�uju ovaj odnos za zemljeOECD-a, Evropske unije, pa i zemlje utranziciji i zemlje u razvoju. Zakljuècivariraju od istra�ivanja do istra�ivanja,ali se uglavnom sla�u da je veza izmeðu

Socijalna politika: Ima li re�enja? 13

Mihail Arandarenko: Kako podstaći takav rast

koji će najviše doprinetirastu zaposlenosti

Ne verujem da je idealnotržište rada ono u kojemsvakog jutra uvek novipotencijalni radnici dolaze navrata uvek drugomposlodavcu i holandskomaukcijom dolaze do posla zataj dan

Page 13: Socijalna politika: ima li resenja?

regulacije i nezaposlenosti daleko od to-ga da bude pravolinijska.

Jedna nedavna studija izvedena podokriljem ILO-a (Cazes i Nesporova,2003. godina) nije prona�la statistièkiznaèajan uticaj regulative za�tite zaposle-nja na agregatne dugoroène stope neza-poslenosti i nezaposlenosti mladih u ze-mljama u tranziciji. Meðutim, identifiko-vana je znaèajna korelacija izmeðu nivoaza�tite zaposlenja, s jedne strane, i stopezaposlenosti i stope participacije u rad-noj snazi, s druge strane. Meðutim, tren-dovi su bili suprotni za zemlje Centralnei Istoène Evrope u tranziciji i za zapad-noevropske zemlje. Prema studiji, dok uzemljama OECD-a striktnija za�tita za-poslenja dovodi do negativnih efekatapo stope zaposlenosti i uèe�æa u radnojsnazi, dotle rezultati u zemljama CEEukazuju na to da veæa za�tita zaposlenjazapravo doprinosi veæim stopama zapo-slenosti i ekonomske aktivnosti, barem uformalnom sektoru privrede.

Kao i skoro uvek kada smo na terenupraktiènih ekonomskih i politièkih iz-bora, problem izbora optimalnog insti-tucionalnog okru�enja nije re�iv ideolo-�kim opredeljenjima. Prema reèima Ri-èarda Frimana, kapitalizam je dovoljnorobustan da mo�e da izdr�i vrlo razlièi-te institucionalne aran�mane na tr�i�turada. Laki recepti beznade�no podbacu-ju. Fleksibilnost tr�i�ta rada je po�eljna,ali upravo do taèke u kojoj se dru�tvenekoristi od daljeg rasta fleksibilnosti iz-jednaèavaju sa tro�kovima smanjenja si-gurnosti zaposlenja. Ne verujem da jeidealno tr�i�te rada ono u kojem svakogjutra uvek novi potencijalni radnici do-laze na vrata uvek drugom poslodavcu iholandskom aukcijom dolaze do poslaza taj dan. Niti je re�enje u ve�taèkomkompromisu �fleksigurnosti�, komeonda svako mo�e da da sopstveni sadr-�aj. Apsolutno re�enje optimizacije mo-ra da negde postoji u svetu savr�enih in-

formacija. Praktièari moraju da se osla-njaju na nepouzdane statistike, nepot-pune komparativne uvide sa povr�nimanalogijama, ne�to uglavnom beskori-sne teorije i intuiciju, koja je èesto samodrugo ime za predrasude.

�ta uraditi da 2010. tr�i�te rada u Sr-biji funkcioni�e efikasnije nego danas,da zaposlenost i participacija budu vi�i,nezaposlenost ni�a, a sada jako izra�enielementi dualnosti i segmentacije poti-snuti? Na�alost, nema magiènog �tapi-æa, i ovaj skromni tekst je daleko od sva-ke ambicije da ga ponudi. Ipak, autoruse èini da neke avenije obeæavaju vi�e oddrugih. Vratimo se jo� jednom na stra-te�ki kontekst reformi. Dva meðusob-no dopunjujuæa opredeljenja logiènodominiraju - evropska integracija i bor-ba protiv siroma�tva. Oba implicirajuizgradnju moderne tr�i�ne privrede za-snovane na socijalnoj pravdi i ukljuèiva-nju siroma�nih i posebno osetljivih gru-pa. Tri sveobuhvatna cilja Evropskestrategije zapo�ljavanja su postizanjepune zaposlenosti, stalno unapreðenjekvaliteta i produktivnosti rada i dru�tve-na kohezija i ukljuèivanje na tr�i�tu rada.Tri sveobuhvatna cilja Strategije za sma-njenje siroma�tva Srbije su postizanjeodr�ivog privrednog rasta i razvoja, za-�tita i ponovno aktiviranje tranzicionihgubitnika, i pomoæ i ukljuèivanje tradici-onalno ugro�enih grupa. Iz ovog okvirajasno proistièu dva kljuèna pitanja nakoja treba da odgovori Strategija zapo-�ljavanja za Srbiju. Kako podstaæi takavrast koji æe najvi�e doprineti rastu zapo-slenosti i ukljuèivanja? Kako definisatipolitike tr�i�ta rada, socijalnu politiku ipolitiku ukljuèivanja koje æe promovisa-ti zapo�ljavanje, umesto da ga supstitui-�u? Ovde nema mesta da se pomenu, akamoli pretresu sva pitanja praktiènepolitike na koje treba oèekivati odgovorod strategije zapo�ljavanja, imajuæi u vi-du da je politika zapo�ljavanja jedva ne-

�to manje obuhvatna od politike pri-vrednog razvoja. Stoga æu se ogranièitina samo neke prioritete op�tijeg karak-tera, èiji znaèaj do sada mo�da nije biodovoljno istaknut.

Prvo, da bi uop�te bilo moguæe ope-racionalizovati op�te preporuke, neop-hodno je da se tr�i�te rada u Srbiji sa-gledava u regionalnoj perspektivi. Regi-onalni pristup je neophodan u kontek-stu veoma ogranièene mobilnosti radnesnage koju nije moguæe znaèajno una-prediti u srednjem roku. Za veæinu pri-padnika radne snage jedino relevantnotr�i�te rada u prostornom pogledu je lo-kalno ili u najboljem sluèaju regionalno,omeðeno moguænostima svakodnev-nog prevoza. Stoga je potrebno usvojitiprincip da radna mesta treba pribli�itiradnicima, umesto obrnuto. Regionalnipristup takoðe omoguæava da se dife-rencirano sagledava kretanje osnovnihprivrednih pokazatelja i indikatora tr�i-�ta rada, specifiènosti promena u gran-skoj strukturi privrede, kao i brzina re-strukturiranja privrede merena brzinomprivatizacije, obimom stranih direktnihinvesticija i rastom malih i srednjihpreduzeæa. Na osnovu analize regional-nih tr�i�ta rada bilo bi moguæe kategori-sati ih u tr�i�ta rada visokog, srednjeg ini�eg rizika, te sprovesti pojedinaènuanalizu potencijala i osetljivih taèki(SWOT analizu) regiona, kako bi seosim op�tih predlo�ile i diferenciranemere podsticanja zapo�ljavanja za svakuod grupa regiona, kao i za svaki regionzasebno. Potencijalni puni pristup Srbi-je evropskim strukturnim fondovima zaregionalni razvoj, ruralni razvoj i razvojljudskih resursa bi mogao dodatno dadoprinese pobolj�anju karakteristika tr-�i�ta rada u visokoriziènim regionima.

Drugo, neophodno je i poveæanjestranih direktnih investicija i znaèajnoinvesticiono aktiviranje domaæe �tednjekao kljuènih pretpostavki za privredni

14 Socijalna politika: Ima li re�enja?

Inovacija koju treba ozbiljnorazmotriti i pažljivo dizajniratibilo bi uvođenje vaučera koji biomogućili prenošenje prava naotpremninu na poslodavca,pod uslovom da zaposli i zadržitrajno ili na odgovarajućiminimalni period lice sapravom na otpremninu

Šta uraditi da 2010. tržišterada u Srbiji funkcionišeefikasnije nego danas, dazaposlenost i participacijabudu viši, nezaposlenost niža,a sada jako izraženi elementidualnosti i segmentacijepotisnuti

Page 14: Socijalna politika: ima li resenja?

rast i postizanje veæe zaposlenosti. U re-gionalnom kontekstu, strane direktneinvesticije - kako u domenu privatizaci-je, tako i jo� vi�e potpuno novih (gre-enfield) ulaganja - neophodne su radiuspostavljanja optimalne privrednestrukture i postizanja i oèuvanja konku-rentnosti velikih proizvoðaèa, a i kao bi-tan preduslov uspe�nog poslovanja idugoroènog pre�ivljavanja malih i sred-njih preduzeæa, kroz odr�avanje fleksi-bilnih reprodukcionih lanaca. Broj ma-lih i srednjih preduzeæa jo� dramatiènozaostaje za odmaklijim zemljama u regi-onu, �to znaèi da su potrebni jo� direkt-niji podsticaji za njihovo stvaranje.

Treæe, za zaposlene koji gube posaotokom privatizacije i restrukturiranjaneophodno je kreirati podsticaje i dodat-ne moguænosti za produktivnu upotrebuotpremnine, umesto podsticanja preko-merne liène potro�nje. U tom cilju, tre-ba omoguæiti jednokratnu isplatu èita-vog iznosa otpremnine samo u cilju sa-mozapo�ljavanja, odnosno udru�ivanjaradi otpoèinjanja zajednièkog biznisa.Dosada�nje iskustvo sa otpremninamaje pokazalo da se otpu�teni radnici, bezdovoljne savetodavne podr�ke i osmi-�ljenog sistema podsticaja, u najveæemprocentu opredeljuju za tekuæu potro-�nju, nabavku trajnih potro�nih dobara

ili za kupovinu placeva za izgradnju,adaptaciju stanova i sl. Inovacija kojutreba ozbiljno razmotriti i pa�ljivo dizaj-nirati bilo bi uvoðenje vauèera koji biomoguæili preno�enje prava na otprem-ninu na poslodavca, pod uslovom da za-posli i zadr�i trajno ili na odgovarajuæiminimalni period lice sa pravom na ot-premninu. Tako bi se omoguæio poten-cijalno znaèajan transfer sredstava na-menjenih pasivnim merama, usmerenihka socijalnoj za�titi nezaposlenih radni-ka, prema aktivnim merama, usmerenihka njihovom ponovnom zapo�ljavanju.

KoalicijaKalmfors i Drifil su krajem osamde-

setih postavili takozvanu �grboliku� hi-potezu o odnosu stepena sindikalizova-nosti i obuhvatnosti kolektivnog prego-varanja, s jedne strane, i op�tih ekonom-skih performansi, ukljuèiv i indikatoretr�i�ta rada, s druge strane. Zapravo,opet je reè o obrnutoj �U� krivi. Zemljesa dominantnim decentralizovanim pre-govaranjem (na nivou preduzeæa), kao ione sa izrazito centralizovanim prego-varanjem tripartitnog (korporatistièkog)tipa imale su bolje rezultate (veæi rast ini�u nezaposlenost) tokom sedamdese-tih i u prvoj polovini osamdesetih godi-na u odnosu na zemlje sa dominacijomgranskog kolektivnog pregovaranja. Te-orijsko obja�njenje je pronaðeno u Ol-sonovoj teoriji interesnih grupa - po Ol-sonu, lobiji su najopasniji onda kada sudovoljno obuhvatni da mogu da savla-daju konkurentski pritisak u odreðenomsektoru, a ipak dovoljno specifièni damogu da obezbede preraspodelu na ra-èun drugih sektora. U zemljama u koji-ma se vodi nacionalno kolektivno pre-govaranje, sindikati moraju da vodepodjednako raèuna kako o platama (nji-hova standardna briga), tako i o zapo-slenosti, jer nacionalni rast plata auto-matski odbacuje veæu nezaposlenost.

Kasnija testiranja grbolike hipoteze nisupokazala tako jasnu regularnost. Ipak,ostala je intuitivna privlaènost ideje opozitivnim aspektima socijalnog dijalo-ga i tripartizma, pa je njihovo razvijanjepostalo jedna od standardnih preporu-ka ILO-a zemljama Centralne i IstoèneEvrope. Zaista, u zemljama u tranzicijidobija na znaèaju jo� jedan pozitivanaspekt uspe�ne prakse socijalnog dijalo-ga - politièka stabilizacija, koja onda po-zitivno utièe na poslovnu klimu i privla-èenje stranih investicija. To je mo�dapolazni, ali po mom mi�ljenju ne i naj-va�niji razlog da se pru�i jo� jedna �an-sa socijalnom dijalogu u Srbiji.

Premda je tradicionalno viðenje soci-jalnog dijaloga kao instrumenta koji slu-�i prvenstveno za obezbeðivanje indu-strijskog mira i socijalne kohezije krozkompromisni dogovor o podeli tro�ko-va restrukturiranja i transformacije, mo-�da je jo� va�niji ofanzivni aspekt soci-jalnog dogovora kao moænog sredstvaza poveæanje konkurentnosti i davanjedodatnog podsticaja odr�ivom i �to rav-nomernijem privrednom rastu. Trebaraditi na stvaranju efikasnih nacional-nih, regionalnih i lokalnih koalicija zazapo�ljavanje i konkurentnost, po uzo-ru na savremene evropske nacionalne iregionalne paktove o zapo�ljavanju ikonkurentnosti. Slièno, o�ivljavanjeprakse granskog kolektivnog ugovara-nja, koje mo�e da se oèekuje sa poèet-kom primene novog Zakona o radu, ikoje mo�e da predstavlja izvestan razlogza zabrinutost (kako zbog olsonijansketeorijske argumentacije, tako i zbog em-pirijskog iskustva devedesetih), trebakroz formu socijalnog dijaloga usmeritika sklapanju granskih paktova o zapo-�ljavanju i konkurentnosti. Oni bi u pr-vi plan trebalo da stave revitalizaciju pri-vrednih grana, posebno radno intenziv-nih, u cilju poveæanju zaposlenosti i iz-vozne konkurentnosti.

Socijalna politika: Ima li re�enja? 15

Mihail Arandarenko: Ako se ide presporo u

restrukturiranje,nezaposlenost će

ostati preniska

Evropska unija je sebi uLisabonu 2000. godine postavilaambiciozan cilj da za jednudeceniju postane najdinamičnijei najkonkurentnije područjesveta, temeljeno na znanju iodrživom rastu, što bi omogućilopunu zaposlenost i socijalnukoheziju

Page 15: Socijalna politika: ima li resenja?

Na�a tema, socijalna politika,ima pre�irok domen i ne mo-�e se uop�teno govoriti ni oinstrumentima ni o ciljevima

ukoliko se precizno ne defini�e o èemuje reè. Pristalica sam teme kako, a ne dali, za�to i koliko. Dakle, vi�e sam nastrani one tematike o kojoj je govorioMihail Arandarenko nego ove op�te fi-lozofske, o kojoj je govorio Bo�ko Mi-jatoviæ. Kriterijumi izbora instrumenatasu od prevashodnog znaèaja, èak i zadiskusiju tipa da li, za�to i slièno. Presvega, suvi�e je va�na tematika u pita-nju da bismo mogli vrlo komotno o to-me da razgovaramo i to iz dva razloga.Prvi je eksterne prirode. Vi�e nemamoluksuz da mo�emo birati neki sopstve-ni put u buduænost, nego nam se name-æu gotova re�enja sa strane, �to je mo-�da i dobra solucija za na�e dru�tvo.Drugi, mo�da pragmatièniji razlog jeinterne prirode i tièe se specifiènosti,kako na�eg nasleða, tako i naglog osiro-ma�enja do kojeg je do�lo, koje je zaista�okantno delovalo na stanovni�tvo. Neznam neko drugo dru�tvo u civilizova-nom, razvijenom svetu koje je u skorijevreme tako naglo osiroma�ilo. Znaèi,radi se o zaista kapitalnom, politikolo-�kom i socijalnom pitanju, kao i pitanjuna kome padaju vlade. Stoga mislim datreba razlikovati probleme siroma�tvaod borbe protiv nezaposlenosti, socijal-ne politike u �irem smislu, posebno so-cijalnog dijaloga i tako dalje.

Kada pogledate osnovne principesvetskih finansijskih organizacija, zaistaje savremena tendencija aktivna socijal-na politika tipa - pomozimo im da nau-èe da sami sebi pomognu. Dozvoliæeteda je ovde èesto reè o nepopravljivomsiroma�tvu. U na�em dru�tvu moramorazlikovati vi�e kategorija siroma�tva.Najva�nije je da pravimo klasifikacijuprimalaca socijalne pomoæi, a ne klasifi-kaciju instrumenata da se to uèini. Po-

delila bih, pre svega, primaoce na onekoji su kratkoroèni korisnici te pomoæi ione koji su dugoroèni, ili za koje se mo-ra predvideti jedan sistem koji nikako nemo�e da poèiva na principima ekonom-ske optimizacije. Dakle, kada fokusira-mo ovaj problem, moramo imati u viduda je u pitanju samoobnovljivi, multipli-kativni problem koji vodi u razne drugeprobleme, od bolesti do asocijalnih ikriminogenih elemenata. Prema tome,tu se u su�tini, na�alost, ne mogu prime-niti kriterijumi tro�enja sredstava, inve-stiranja ili slièno, iako, naravno, uvekpostoji neko opravdanje za ekonomskuracionalizaciju. Poenta je da se problemiborbe protiv siroma�tva za one katego-rije koje zaista ne mogu da izaðu iz togzaèaranog kruga siroma�tva ni uz kakvaulaganja, nego kojima æe biti potrebnadugotrajna pomoæ, dakle da se ti pro-blemi moraju razlikovati od problemanezaposlenosti radno sposobnog sta-novni�tva, koje je privremeno ostalobez posla i koje mo�e, u kratkom roku,uz eventualnu pomoæ sa strane da pre-vaziðe taj problem kratkoroènog siro-ma�tva. Socijalna politika mora u obasluèaja da bude fokusirana, targetirana imultidimenzionalna, dakle, sveobuhvat-na. Moraju se objediniti akcije svih vrstasocijalne politike, ako hoæete voditi ra-èuna o individualnim, pa i komunalnimefektima. Znaèi, va�no je imati u vidusve aktivnosti iz ovog domena, bez ob-zira na to da su u datim situacijama, uzavisnosti od prilika, potrebne razlièitevrste mera.

Ono �to do sada nije dovoljno pome-nuto jeste u kojoj meri su ispunjeni uslo-

vi potrebni da bi se uspe�no vodila soci-jalna politika, bez obzira na to koliko semi ugledali na iskustva savremenog sve-ta. Ono �to nama najvi�e nedostaje uovom domenu grubo æu da svrstam u trikategorije. Pre svega, to su materijalnasredstva, nedostatak kapitala, iako to ta-utolo�ki zvuèi, ali sam saglasna da se si-roma�tvo najlak�e re�ava br�im razvo-jem za koji je potreban prevashodno ka-pital, koji je u ovom sluèaju nedostajuæifaktor. Jednostavno, na domaæi kapitalse ne mo�e raèunati iz vi�e razloga, a presvega, zato �to se zna kako deluje teori-ja konvergencije. Drugi nedostajuæi fak-tor su institucije i mehanizmi. Na�alost,kod nas se institucije menjaju vrlo èestoi nemamo jednu uhodanu praksu kojanajverovatnije zavisi i od ovih metodaprihvaæenih u tranziciji. Nedostaje nam iop�te prihvaæena strategija re�avanja so-cijalnih pitanja i to u kontekstu op�te-dru�tvne strategije.

Na kraju bih dala jednu kratku napo-menu, jer oèekujem da æe biv�i ministarGordana Matkoviæ o tome da govori.Reè je o tome da pobolj�anje rada insti-tucija za socijalnu brigu traje samo doktraju neka nedovoljno izda�na sredstvaiz inostranstva. Nemamo kontinuiranrad u ovoj oblasti, kao, uostalom, ni udrugim oblastima dru�tvenog �ivota. Is-takla bih problem nedovoljno organizo-vane aktivnosti u domenu edukacije,ukljuèujuæi pre svega medije. Mi smozaista bombardovani ispraznim prièa-ma, nekim kratkoroènim politièkim afe-rama, a da se u su�tini ova nacija uop�tene edukuje sa stanovi�ta nekih kapital-nih strate�kih pitanja.

MILENA JOVIČIĆ

Podeljena borba

Treba razlikovati problemesiromaštva od borbe protivnezaposlenosti, socijalnepolitike u širem smislu,posebno socijalnog dijaloga

Milena Jovičić: Ovde je često reč o nepopravljivomsiromaštvu

16 Socijalna politika: Ima li re�enja?

Page 16: Socijalna politika: ima li resenja?

Centar za prouèavanje alternati-va je radio niz istra�ivanja ve-zanih za ekonomsku situaciju,modele pre�ivljavanja, siroma-

�tvo, nezaposlenost i slièno. Iako je reèo stavovima ispitanika koji mogu daka�u i ne�to �to ne stoji, raèunamo danajverovatnije pogaðamo stvari, jersmo i drugim istra�ivanjima i drugimmetodama do�li do sliènih rezultata.Na�i podaci su mnogo pesimistiènijiod oficijelne statistike ili istra�ivanja ukojima je uèestvovao kolega Mijatoviæ ijo� jedan broj kolega ekonomista. Do-�li smo, naime do podatka da je u Srbi-ji ispod linije siroma�tva negde oko 60odsto stanovni�tva, i to reducirano zadvadesetak odsto delovanja sive eko-nomije, ili uèe�æa u sivoj ekonomiji. Nesla�em se da je nemoguæe utvrditi siro-ma�tvo. U sociologiji postoje metode,ima ih raznih, a najkvalitetniji je da liukupni prihodi domaæinstva pokrivajuosnovne potrebe. Tu ima mnogo me-todolo�kih problema, pre svega utvrði-vanje ukupnih prihoda, jer postoji od-reðena tendencija skrivanja, neznanja idrugo. Da bi se utvrdili ukupni prihodipotreban je, zato, uvid u knjigovodstvodomaæinstva koje nije lako metodolo-�ki ostvariti, ali nije ni nemoguæe.

Prema na�im istra�ivanjima, oko 80odsto domaæinstava u Srbiji ne zadovo-ljava svoje osnovne potrebe iz ukupnihprihoda. Kada smo taj rezultat reducira-li za skriveni uticaj sive ekonomije,aproksimativno za 20 odsto, do�li smodo 60 odsto. Jedno ranije istra�ivanjekoje su radile UN koristeæi metod dvadolara dnevno po èlanu domaæinstva,do�lo je do sliènog procenta - 60 odsto.Verujem da se linija siroma�tva otpriliketu nalazi. Imamo jo� nekoliko argume-nata u prilog ove teze. Prvo, ako uzme-mo da je 1989. godina bila poslednjanormalna godina, posle toga smo imaliperiod pada ekonomije i �ivotnog stan-

darda za oko 50 odsto. To je va�an ar-gument, jer ljudi pamte kako su �iveli.Drugi argument je da istra�ivanje o ko-me je govorio gospodin Mijatoviæ imanekoliko metodolo�kih problema, a je-dan od tih je da ako podignete kriteri-jum za dva odsto, u statistièke mape si-roma�tva ulazi jo� oko 20 odsto stanov-ni�tva. To znaèi da kriterijum nije dobropostavljen. Ima i drugih, recimo, neuèe-�æe ili neispitivanje Roma ili izbeglièkepopulacije, koji su po definiciji najsiro-ma�niji slojevi.

Èinjenica je da smo evropsko dru-�tvo, istina, socijalno i ekonomski nadnu, ali moramo koristiti evropske, a neafrièke kriterijume za procenu siroma-�tva. Kada je reè o studiji o kojoj govo-ri gospodin Mijatoviæ, radi se o nekojvrsti �riverz in�enjeringa�. Znam kakoje Svetska banka u�la u to. Radi se o mi-lenijumskim ciljevima koji su tako po-stavljeni da do 2015. treba smanjiti siro-ma�tvo na pola, pa se po�lo od toga ko-ji to otprilike procenat realno mo�e dase dostigne. Utvrðeno je da je to negde10-15 odsto. Te studije su raðene u ni-zu zemalja jugoistoène Evrope i svudavariraju isti procenti. Da li nauka slu�itome da stvara politièki optimizam, ilida se stvari vide realno? Èini mi se da jeovo drugo primerenije. S tog stanovi�tasada prièati o metodologiji je korisno uakademskim krugovima, jer je njihovposao da se time bave, ali u politièkoj,socijalnoj i ekonomskoj areni to sve ne-ma mnogo znaèaja. Bitno je �ta ljudioseæaju i �ta misle, a to su onda politiè-ke èinjenice. �ta ovde imamo kao najo-zbiljnije socijalne èinjenice? Pre svega,

imamo visoku nezaposlenost koja jeprocenjena na blizu 30 odsto. Na�lismo da je ona mnogo bli�e 40 odsto,jer se ljudi u anketama javljaju kao za-posleni, ali kada ih pitamo da li su trigodine ne�to radili i da li su primili ne-ki dohodak odgovaraju da nisu. Krozanketu smo ustanovili da u sivoj ekono-miji postoji oko 20 odsto redovnoguèe�æa, dok je oko 35 odsto povreme-no uèe�æe, ali tu imamo preklapanje, jeru sivoj ekonomiji uèestvuju i oni koji suzvanièno zaposleni i oni koji nisu. Zatoje te�ko odrediti koji je èisti deo siveekonomije, a koji je me�an. Dva najva-�nija problema su nezaposlenost i ge-neralno siroma�tvo koji, naravno, pro-izvode odreðene politièke posledice.Veliko je socijalno, ekonomsko i poli-tièko nezadovoljstvo stanovni�tva. Usvemu tome, uloga socijalne politike jedosta va�na. Gordana Matkoviæ je bilaodlièan ministar socijalne politike, ali jeimala sreæu �to je u to vreme bilo mno-go donacija i sredstava. Sada je toga svemanje. Iz privrede koja ne raste drama-tièno, ako uop�te raste, te�ko se mogudobiti sredstva za bud�et. Sla�em se damoramo pre svega da ostvarimo eko-nomski rast, jer bez toga nema ni zapo-�ljavanja, �to je osnovni faktor za ko-rekciju socijalne pozicije veæine stanov-ni�tva. Na�alost, mi smo u tranziciji iz-gubili vi�e od pola miliona radnih me-sta. Nije jasno koliko je novih radnihmesta otvoreno zato �to mnogi privat-nici zapo�ljavaju na crno, ali se raèunada je otvoreno verovatno pet puta ma-nje. To je tendencija koja je katastrofal-na po buduænost ove zemlje.

MILAN NIKOLIĆ

Pesimistièno

U tranziciji smo izgubili višeod pola miliona radnih mesta.Računa se da su privatniciotvorili tek jednu petinu togbroja

Milan Nikolić: U Srbiji je 60 odstostanovništvasiromašno

Socijalna politika: Ima li re�enja? 17

Page 17: Socijalna politika: ima li resenja?

Govoriæu o kategoriji bliskog si-roma�tva ili materijalno nedo-voljnoj obezbeðenosti. Uzmi-te nezaposlenost. Prema stan-

dardima Meðunarodne organizacijerada, svako ko jedanput nedeljno izaðeispred svoje samoposluge na ulicu iproda ne�to za nekoliko stotina dinara,formalno vi�e nije nezaposlen. Govo-reæi da je nezaposlenih samo 300 hilja-da, imamo ozbiljan problem. Ako seuraèuna i onih 15 odsto zaposlenihkoji idu na posao i ne primaju platu,kao i oni koji su realan vi�ak u svojimpreduzeæima, brojka od milion neza-poslenih u Srbiji je veoma tvrda. Dajteda se vi�e bavimo time kako da iz ovo-ga izaðemo. Taèno je da nema re�enjatog pitanja bez privrednog razvoja, alisam razvoj ne re�ava stvari. On morada bude vezan i za konkurentske spo-sobnosti same radne snage, borbe dase ona zaposli, i kroz fleksibilne oblikei vezu socijalne kohezije, konkurent-nosti i rizika i razvoja da se re�ava pro-blem. Mislim da to nikome ovde nijesporno i da mo�emo oko neèega i dase slo�imo.

Buduæi da imam i neku funkciju u sin-dikatu hteo bih da govorim i kao prak-tièar, uèesnik u socijalnom dijalogu. I uovom tekstu i u mnogim drugim kojepasionirano èitam, Bo�ko Mijatoviæ po-navlja neku vrstu, da tako ka�em, libe-ralne frazeologije. Raduje me �to uovom tekstu ima vi�e kompromisa iskloniji je nego ranije da prihvati nekemodalitete. Koji je problem? Prvi je daBo�ko ka�e ovako: intervencije, socijal-ni transferi destimuli�u pojedince, ule-njuju ih, a onda oni, �iveæi od velike so-cijalne pomoæi, ogranièavaju tr�i�te.Malo karikiram, moram da priznam, alito je logika. Nema nikakvih problema,mo�emo se, valjda, naæi na tome da jeza�tita, neka vrsta sigurnosne socijalnemre�e, da se èovek na neko vreme sna-

ðe, s tim da je vremenski oroèena - ne-�to �to je neophodno. Ili æe� imati stav -pusti ih na tr�i�te, ne daj im ni�ta i uni-�ti ih. Mo�emo se dogovoriti da taj va�klasièni stav tra�i makar dodatak, da do-zvoljavate da to bude usmereno i vre-menski oroèeno.

Druga stvar ka�e: radno zakonodav-stvo i velika za�tita prava jedan deo za-poslenih faktièki dr�i u stanju zaposle-nosti bez ikakve provere i �iri procespraktiène nezaposlenosti. U jednombroju teorija se ka�e da preza�tiæenostradne snage i njena prevelika stabilnostnije odluèujuæi faktor. Od 10-12 faktorakojima se utvrðuje prednost jedne pri-vrede ona doðe negde na sam kraj. Na-kon prièa o socijalnoj, politièkoj i eko-nomskoj stabilnosti, o privrednom ilikompanijskom zakonodavstvu, pore-skoj politici, ka�e se da smetnja mo�e dabude ako je radna snaga preza�tiæena iliradno zakonodavstvo nije dovoljnofleksibilno. Raduje me �to æe Bo�koovoga puta prihvatiti da postoje tenden-cije i struje koje govore da, ukoliko je tostvar nekog konsenzusa i otvoreneforme, relativna stabilnost radnog me-sta, ali i otvorenost ka konkurentnosti,ne mora da bude smetnja i da preteranozavija u crno one koji jo� nisu zaposleninego su na tr�i�tu.

Treæe, Mijatoviæ navodi kako niko pa-metan ne mo�e da ka�e da ne treba po-moæi sirotima ili da ne treba uæi u nekuvrstu dijaloga, i da je socijalni mir boljiod socijalnog konflikta, ali, to je naivnapretpostavka, jer se polazi od toga daljudi pregovaraju u dobroj volji i povere-

nju, da imaju pregovaraèke kapacitete,ali je vrlo retko da pregovaraju kada videinteres celine, pa onda optimalizuju svo-je parcijalne interese. Nego, to je cenka-nje izmeðu onih koji imaju privilegije datu sede, nau�trb neorganizovanih margi-nalnih grupa, onih koji nisu u procesu ito se tako kao parcijalni aran�man i za-vr�i. To mo�e da bude tako, ima razlogaza to, ali se ti razlozi mogu otkloniti timeda se utvrde precizna pravila igre, da po-stoji konsenzualno odluèivanje i da i timarginalci uèestvuju u dijalogu.

Èetvrta stvar je kljuèna. Mijatoviæ ka-�e: ogromna ovla�æenja koja hoæe soci-jalni partneri, pre svega se misli na sindi-kate i socijalni dijalog, na mala vrata po-staju faktièki obavezujuæe odluke, nekavrsta stale�kog i korporativnog a to jene�to �to ima antitr�i�nu i antidemokrat-sku logiku. Kad se ka�e �antitr�i�nu�, tobih jo� mogao da razumem, ako poðe-mo od toga da ovo ranije ne stoji i da sesindikati i poslodavci parcijalno dogova-raju na u�trb treæih ili celog dru�tva. An-tidemokratski, pak, u smislu da ako po-stoji socijalno-ekonomski savet, pa ondoðe kod predsednika skup�tine ili pre-mijera i ka�e: mi smo se dogovorili, iz-volite, to realizujte preko parlamenta.Vrlo dobro znate da nikada nije bilo ta-ko nigde i da nije ni ovde. Postoji prin-cip reprezentativnosti. Dakle, u socijal-no-ekonomskom savetu mogu da sedeoni koji predstavljaju 10-15 odsto zapo-slenih. Znaèi, pomak je napravljen, po-stoji relativan dogovor u ovim stvarima isamo treba videti mo�e li se ovakav kon-cept socijalnog dijaloga prihvatiti i ski-nuti ta prièa sa dnevnog reda.

ZORAN STOJILJKOVIĆ

Pomakje napravljen

Relativna stabilnostradnog mesta ne morapreterano da zavija u crnoone koji još nisu zaposleninego su na tržištu

Zoran Stojiljković:Sam razvoj nerešava stvari

18 Socijalna politika: Ima li re�enja?

Page 18: Socijalna politika: ima li resenja?

Poku�aæu da pobegnem od stati-stièke paradigme i dotaknemtvrdo tlo na nekoliko taèaka.Prva �i�a za mene je pitanje

preraspodele i preraspodele preraspo-dele. Preraspodela se tièe fiskalnog za-hvatanja i fiskalnog sektora, a preraspo-dela preraspodele je ono �to se daljedogaða sa onim �to zahvata fiskalnapreraspodela. Imamo jednu proporcijuzavisno od toga kako se meri kod kon-solidovanog bilansa javne potro�nje iz-meðu 43 i 45 odsto od ukupnog BDP-a. To indicira takozvanu visoko socijal-nu dr�avu, ma �ta to znaèilo. Znamo ito da je u siroma�nim dru�tvima, a mijesmo siroma�no dru�tvo, mada je torelativna kategorija, ta proporcija priliè-no robusna i nefleksibilna. Dakle, sni-�avanje te proporcije u korist konku-rentnosti je dosta te�ko. Meðutim, sadaje trenutak kada to moramo da èinimo.

Prva moja konstatacija, nasuprot Mi-lanovim anketama, jeste sledeæa. Kad-tad da se desio, razvoj postoji i nije pita-nje da li se on desio ili nije. Ovde se po-stavlja pitanje odr�ivosti. Rast se desio,ne samo ove godine, veæ jo� pre dve-trigodine i i�ao je polako, nije bujao i staoje. Gde je izlaz? Jedan od izlaza je privla-èenje direktnih stranih investicija, alidrugi, koji ljudi manje vide, jeste obez-beðivanje izvesnog rasta liène potro�njekoga inaèe ba� ne mo�e biti zato �to in-vesticije moraju da preuzmu vodeæu po-ziciju, ali ga mo�e biti u izvesnoj meriukoliko se kre�e javna kolektivna potro-�nja. Ove i pro�le godine javna potro-�nja je bila 25 do 26 odsto BDP-a, a predve godine bila je samo 22 odsto. Javnisektor slu�i sada ne samo kao funda-mentalna osnova ukupne socijalne poli-tike i ukupne socijalne odr�ivosti, negoponekad prelazi u svoju suprotnost. Onslu�i kao instrumentarij preraspodelepreraspodela i kao instrument, kanal,one takozvane najjeftinije i divlje priva-

tizacije. Taj drugi momenat tra�i uspo-stavljanje dr�ave. To znaèi sudstvo, si-stem, praviènost i slièno.

Drugo pitanje je merenje siroma�tva.Koncept o kome svi prièamo i koji po-tièe od jednog nobelovca, u na�oj situa-ciji zemlje u tranziciji, nije dobar kon-cept. Evo za�to. Pazite, ovaj konceptuvek polazi od potro�aèke korpe, od ne-kih primanja, neke jedinstvene linije si-roma�tva. U na�oj zemlji za dve stvarisam siguran da nisu blizu kritiène grani-ce. Zaèudiæete se: jedna je ishrana, adruga je luksuz. Dakle, hranimo semnogo vi�e nego �to moramo i tro�imona luksuz mnogo vi�e nego �to dozvo-ljava na�a materijalna baza. Problem si-roma�tva je na drugoj crti. On se javljau oblasti stanovanja, energije, pristupu�kolovanju i tako dalje. Ne govorim ov-de o marginalnim grupama, veæ o tako-zvanom masovnom siroma�tvu. Koji jealternativni koncept? To je takozvanaklaster analiza. Stanovni�tvo se deli nanekoliko skupova i onda dobijemo onajdonji koji je najsiroma�niji, koji predsta-vlja meru siroma�tva. Ali, ta analiza mene tera da uzmem samo korpu i da ve-�taèki odredim njenu velièinu, pa da on-da merim ko zadovoljava, a ko ne, negopravim vi�edimenzionalnu analizu. Uzi-mam, na primer, èetiri komponente: po-tro�nju, stanovanje, zdravlje u domaæin-stvu i vidove energije, pre svega za gre-janje. Mo�e da se uzme i vi�e kompone-nata, ali i sa ovima se pojavljuje jednaneuporedivo vernija slika.

Treæa stvar je koncept merenja neza-poslenosti. Prièa o stopi od 30 odsto ni-je taèna. Milion njih, kao, tra�i stalni po-

sao. Ko se od nas mo�e pohvaliti da imastalni posao? Postoje dva koncepta, ta-kozvana permanentna i tekuæa zaposle-nost. Tekuæa je evropska i ka�e da ima-mo jedva pola miliona nezaposlenih. Ito je, objektivno mereno, malo. Stereo-tipi i leksika saobraæanja u domenu siro-ma�tva, socijale i nezaposlenosti, mora-ju se menjati. To je opasna medijska pri-èa koja preteruje u svakom smeru. Mo-�emo ovde prièati o marginalnim gru-pama, ali to vi�e nije prièa o siroma�tvu.Marginalne grupe su ne�to drugo.

Peta tema koju sam hteo da dotak-nem jeste uspostavljanje dr�ave, ma �tato znaèilo. Drugi pristup o kome je Bo-�ko govorio jeste interregnum izmeðusocijalne odr�ivosti i pretpostavki raz-voja. Veæ sam rekao da se mora napra-viti jedna klackalica izmeðu kolektivnepotro�nje i liène potro�nje. Kolektivnejavne, ali ne ukupne javne, ne ukupnogbud�eta nego kolektivne potro�nje.One koja zahvata 25 odsto BDP-a. Toje jedan od kanala kroz koji se odliva dr-�avni novac i na kraju najvi�e sliva u taj-kunske ruke.

Veoma bitna stvar je i cena rada. Na�acena rada je nekonkurentna u odnosu naokru�enje. Kod nas dolaze Bugari, Ru-muni, Makedonci, pa i Bosanci, i lepozaraðuju, a na�i su ljudi kao nezaposleni.Ali, cena rada nije samo uspostavljanjebalansa na tr�i�tu rada, nego je vezana zasve ekonomske politike. Cena rada je ufundamentu monetarne politike, politikekursa i tako dalje. Tom cenom rada semora pozabaviti makroekonomska poli-tika koja je mo�da to propustila u pret-hodne tri-èetiri godine.

MILADIN KOVAČEVIĆ

Tvrdo tlo

Hranimo se mnogo više negošto moramo i trošimo naluksuz mnogo više nego štodozvoljava naša materijalnabaza

Socijalna politika: Ima li re�enja? 19

MiladinKovačević:Ko se od nasmožepohvaliti daima stalniposao?

Page 19: Socijalna politika: ima li resenja?

Una�im uslovima tr�i�te morada funkcioni�e i ono �to jesposobno za rad, mora bitidovedeno u situaciju da se na

tom tr�i�tu bori. S druge strane, trebada postoji jaka podr�ka dr�ave svimaonima koji za rad nisu sposobni. To jene�to �to sam ja poku�avala, u meri ukojoj je to bilo moguæe, da sprovodimkao ministar.

Kada je reè o definiciji siroma�tva, �aomi je �to diskusija sada dobija u tom po-gledu dominantan ton, jer sam bila ne-posredno ukljuèena u rad na strategijismanjivanja siroma�tva i na odreðivanjulinije siroma�tva. Naravno, da to uvekmo�e da se dovodi u sumnju. Da to, me-ðutim, nije bilo nikakvo ideolo�ko pita-

nje, dokaz mo�emo da naðemo u tome�to linija siroma�tva, na naèin na koji jepovuèena, govori da je u Srbiji siroma-�nih 10 odsto, �to je ne�to �to se radilo usvim onim zemljama koje nemaju mo-guænost da siroma�tvo radi meðusob-nog poreðenja raèunaju pomoæu jedan,dva, odnosno èetiri dolara per capita, jerto podrazumeva da imamo meru za iz-raèunavanje koju mi nemamo. Ali, kadase po metodoligiji koju smo mi primeni-li - merenje minimalne potrebe za hra-nom, a imajuæi u vidu nacionalne navikeu ishrani - izraèuna siroma�tvo u drugimzemljama, dolazi se do podatka da je uAlbaniji siroma�no 25 odsto, u Poljskojjedan odsto, u Bugarskoj pet odsto, uRumuniji 10 odsto stanovni�tva.

Veoma respektujem subjektivno raèu-nanje siroma�tva, pogotovo u na�imuslovima zbog toga �to je to va�an indi-kator za to kako ljudi reaguju i kako suljudi spremni da prolaze dalje kroz tran-ziciju i za kakve æe se opcije odluèivati.Juèe sam, gledajuæi podatke za Hrvat-sku, na�la da je, prema njihovim anketa-ma o subjektivnom siroma�tvu, sprovo-ðenim krajem devedesetih, kada su ima-li dru�tveni proizvod 4,5 hiljada dolaraper capita, 80 odsto bilo siroma�nih.Kod subjektivnog siroma�tva veoma suva�ne tendencije i to je ono �to njemu,izmeðu ostalog, daje na znaèaju, jer vidi-te, u stvari, kako se ljudi onda prilagoða-vaju i kakav je njihov odnos. Jo� jednanapomena, ovo poreðenje siroma�tva

20 Socijalna politika: Ima li re�enja?

GORDANA MATKOVIĆ

Dve politike

Linija razgranièenja

Bo�ko Mijatoviæ: Vreme za dubljuraspravu o temama kao �to su siroma-�tvo, nezaposlenost i socijalni dijalog bi-lo je prekratko tako da nismo uspeli dase bavimo va�nim koncepcijskim stvari-ma i va�nim pitanjima podr�ke siroma-�nima i re�avanju problema zaposleno-sti nego smo se vi�e zapetljali u brojkesiroma�tva. Moraæu da se bavim, kakokoncepcijskim pitanjima koja su pokre-nuta na moj raèun, tako i nekim meto-dolo�kim. Milena je pokrenula pitanjerazlikovanja kratkoroènog i dugoroènogsiroma�enja. To je svakako va�na tema,posebno va�na sa stanovi�ta politikepodr�ke siroma�nima. Tim u kome samradio obraðivao je siroma�tvo 2003. go-dine na isti naèin kao �to je radio anke-tu za 2002. godinu i novu anketu za2003. godinu. Po nama je, generalno, bi-lo isto u 2003, kao u 2002. godini, ali sepromenio sastav siroma�nih. Polovinaod onih koji su bili siroma�ni 2002. go-dine, nije vi�e siroma�no 2003. godine.

To govori o visokoj mobilnosti u na�ojsocijalnoj i ekonomskoj oblasti. Zani-mljivo je da je tim pojedincima dohodakdupliran za godinu dana. Dakle, ne radise o malom pomeranju preko linije siro-ma�tva nego im je dohodak dupliran.

Milan Nikoliæ i ja smo polemisali predve godine dosta grubo, pa se ta stvarnastavlja i dalje. Ka�e Milan da nam jeSvetska banka nalo�ila in�enjering una-zad da bismo dobili desetak procenatasiroma�nih u Srbiji.

Milan Nikoliæ: Nije samo vama, ne-go svima.

Bo�ko Mijatoviæ: Za ostale neznam, nama nije nalo�eno.

Milan Nikoliæ: Dobili ste metodo-lo�ka uputstva od Svetske banke da bimogao da bude meren odnos sa drugimzemljama.

Miladin Kovaèeviæ: Mo�da smodobili preveliku dozu, ja mislim da smomnogo bogati.

Bo�ko Mijatoviæ: U toj polemici, dabi Milan Nikoliæ doveo u pitanje na�u li-niju siroma�tva danas je rekao: ako jepodignemo za dva procenta, jo� 20 od-

sto stanovni�tva æe uæi u kategoriju siro-ma�nih. To je potpuno netaèno. Ako selinija siroma�tva poveæa za pet odsto,samo 1,6 odsto stanovni�tva æe uæi iznesiroma�ne u siroma�ne, a ne 20 odsto,kao �to Nikoliæ ka�e. To je netaèno i ta-kvi argumenti ne stoje.

Milan Nikoliæ: Ali nisu protiv! Bo�ko Mijatoviæ: Nikoliæ jo� ka�e

da se po anketi UNHCR raèuna da je si-roma�an neko ko ima dva dolara, sliènoje Zoran tra�io da se raèuna èetiri dola-ra. Rekao bih sada reèenicu koja æe bitimoja zavr�na misao za ovaj skup. Raèu-nali smo siroma�tvo sa èetiri dolara poparitetu kupovnih snaga. Dobili smo èe-tiri i ne�to odsto siroma�nih, jer imajuispod èetiri dolara dnevno.

Zoran Stojiljkoviæ: U to ne verujem.Bo�ko Mijatoviæ: Ne smemo da iza-

ðemo sa ovakvim podacima, jer bi nas�razbili�, vi i va�i prijatelji.

Gordana Matkoviæ: Zavisi kako seporedimo. Ne znam kako bi bilo dasmo iza�li s tim podacima.

Bo�ko Mijatoviæ: Bilo je primedbina stopu nezaposlenosti. Sla�em se i mi-

Page 20: Socijalna politika: ima li resenja?

nije palo sa 36 na 10 odsto. Tih 36 odstoje prema dohotku, a ovih deset odstoprema potro�nji. Prema dohotku to pre-raèunavanje je bilo 17-18 odsto. Znaèi,razlièit je naèin izraèunavanja, da li gle-date prema dohotku ili prema potro�nji.

Meðutim, ono �to mi se èini da je ov-de zapravo tema - siroma�tvo u Srbiji jeznaèajno i za evropske prilike izuzetno

veliko i postoji veliki broj ljudi koji senalaze u opasnosti od siroma�tva, ili jesiroma�no, gledano i objektivno i su-bjektivno. Moramo da razlikujemo dvegrupe siroma�nih i samim tim dve vrstesocijalne politike. Znaèi, jedne koji sutradicionalno siroma�ni, zatim one kojisu potpuno nesposobni za rad. Da nezaboravimo na osobe sa invaliditetom,kojih prema procenama Svetske zdrav-stvene organizacije, ima blizu osam od-sto, zatim postoje Romi kojih ima 300-400 hiljada, mada ih prema popisu imasamo 100 hiljada, pa postoje izbeglice iraseljena lica koji se nalaze u kolektiv-nim centrima. To znaèi da postoji zna-èajan broj siroma�nih koji, ne samo dasu blizu ekstremnog siroma�tva, veæ se

prema njima moraju primenjivati pot-puno druge mere u odnosu na one kojisu sposobni za rad i koji su iz drugihrazloga siroma�ni, pretpostavljamotranziciono siroma�ni.

Va�na determinanta siroma�tva u ce-lom regionu u kome se nalazimo, èak pomnogim elementima va�nija od neza-poslenosti, a ovde nije pominjana jeobrazovanje. Ono �to je tu posebnoznaèajno jeste �to intervencije u obra-zovnom sistemu, pripreme za rad, stica-nje prve kvalifikacije i tako dalje, trebada budu dugoroène. Zbog toga je veo-ma va�no da se dr�ava fokusira na tajsegment, jer je za mnoge od tih margi-nalnih grupa to jedini naèin da izaðu izzaèaranog kruga siroma�tva.

Socijalna politika: Ima li re�enja? 21

slim da je problematièna, ali je to iz kon-federacije rada, s kojom saraðuje Zoran,a ne ja.

Zoran Stojiljkoviæ: Samo ka�em �taje metodologija, a nemam ni�ta protiv.

Bo�ko Mijatoviæ: Sla�emo se okoprivremene pomoæi ljudima koji su ne-zaposleni. Oko fleksibilnosti tr�i�ta ra-da, kao nu�ne pretpostavke za br�i eko-nomski razvoj postoje razlike izmeðuMi�e i mene, ali ja i daljem tvrdim danam je fleksibilnost potrebna i da je toèisto ekonomski rezon. Kolika je ela-stiènost, to je pitanje u koje neæu daljeda ulazim. Sla�em se sa ovim �to je So-nja pominjala o pridru�ivanju Evrop-skoj uniji.

Sonja Liht: Polako se radi. Radi seveæ èetiri i po godine.

Mihail Arandarenko: Prvo bih po-ku�ao da saniram debatu o podacima,po�to je, pomalo neoèekivano, na nekinaèin dominirala u na�em razgovoru.Veoma je va�no da budemo vrlo odgo-vorni, prvo, kada prikupljamo, a zatim ikada kreiramo te podatke kroz istra�iva-nja. Èini mi se da kada govorimo i o si-

roma�tvu i o nezaposlenosti da ovi raz-lièiti procenti mogu da se posmatrajukao na neki naèin komplementarni, a nekao konkurentski. Siroma�tvo je u su�ti-ni mo�da jednostavnija prièa, zaèuðuju-æa u odnosu na podatke o nezaposleno-sti, jer imamo bolju metodologiju, me-ðunarodnu uporedivu, za izraèunavanjeapsolutnog siroma�tva. Mislim da jeuvek najveæa odgovornost na onima ko-ji govore o subjektivnom siroma�tvu,jer ono samo uslovno mo�e da se treti-ra kao neka mera siroma�tva. U su�tinije reè o ljudima koji se oseæaju gubitni-cima, mo�da o jednom procentu socijal-nog nezadovoljstva. Korelacija postojiizmeðu objektivnog i subjektivnog po-lo�aja, ali ako je neko bio u vi�oj sred-njoj klasi, pa je imao neki pad dohotka inaèina �ivota, on æe reæi da je siroma-�an, u odnosu na svoj raniji polo�aj ili uodnosu na svoje kom�ije, svejedno. Kodove treæe taèke uvek je kljuèno, ko godbarata s tim podacima, da ih uvek opre-mi sa �to je moguæe vi�e ograda.

Profesor Bajec mi je dao odlièan ar-gument za neslaganje o znaèaju fleksi-

bilnosti za smanjivanje nezaposlenosti.Znaèi, insistiranje na �to veæoj slobodiunajmljivanja i otpu�tanja zaposlenih,jer je to verovatno potrebno za ovajinferiorni, odnosno prvi stepen kon-kurentnosti. Ali, kada govorimo da sekreæemo, odnosno da konvergiramoka lisabonskoj Evropi, ako mo�e takoda se ka�e, znaèi, da se kreæemo kadru�tvu koje je zasnovano na ekono-miji znanja, odr�ivom razvoju, superi-ornoj konkurenciji, onda daleko veæiznaèaj dobijaju neki drugi faktori, a neto da je poslodavcima va�na �to jefti-nija radna snaga.

Mo�da postoji opasnost, malo obrnu-to od one o kojoj je govorila Sonja Liht,da patimo od preteranog strategisanja ida nam na neki naèin èak i ove postoje-æe - govorim sada o ekonomskim strate-gijama - u su�tini predstavljaju vrlo so-lidnu osnovu, jer uvek ukljuèuju i tu raz-vojnu komponentu. Razvoj bi morao dabude �to ravnomerniji, da bismo izbeglionu ekonomsku eksploziju i rast nejed-nakosti koji mo�e da bude �tetan po so-cijalni mir.

Gordana Matković: Siromaštvo u Srbiji jeza evropske prilike izuzetno veliko

Obrazovanje je determinantasiromaštva u celom regionu,po mnogim elementimavažnija od nezaposlenosti

Page 21: Socijalna politika: ima li resenja?

Reæi æu nekoliko stvari o defini-sanju odreðenih pojava kojimase bavimo. Oèito je da kad godse otvori ta vrsta rasprave, ona

otvara prostor za ono �to mo�emo na-zvati filozofskim, a oèito i ideolo�kimpristupom stvarima. Kada raspravimota konceptualna pitanja, bilo bi dobroda idemo u susret onim nalazima kojigovore o pojavama u ovoj zemlji, iakosu saznanja o tome �ta se de�ava u sve-tu neophodna. Protekla decenija i pobila je period uveæavanja kruga siroma-�nih. Bio je to istovremeno i perioduveæavanja kruga osiroma�enih, �to ni-je isto, ali veoma utièe na naèin razmi-�ljanja o siroma�tvu. Na na� naèin raz-mi�ljanja o ovoj pojavi utièe i èinjenicada je u to vreme, �to mo�e da lièi kaonemoguæe, uoèeno i �irenje kruga obo-gaæenih. Do 2000. godine postojala jetendencija meðu onima koji su pripa-dali opozicionom politièkom bloku, alii onih koji su im bili intelektualna po-dr�ka, da razmere siroma�tva i nezapo-slenosti prikazuju izrazito velikim. Po-sle 2000. godine imamo obrnut smer -da se te razmere, o kojima smo ranijeimali priliènu saglasnost, sada dovodeu pitanje i to se radi kroz redefinisanjekriterijuma. To, na kraju, radi i dr�avakada predviða neke mere kojima æe izvanièan krug nezaposlenih biti izme-njen. Va�no je da budemo svesni da ti-me stvaramo jednu ozbiljnu te�koæusamima sebi, jer potkopavamo ono oèemu mo�emo legitimno raspravljati,da bi ljudi imali poverenja u to èime sebavimo. Studija Centra za liberalno-de-mokratske studije o siroma�tvu, koja jeovde pomenuta, nakon jedne vrloobrazlo�ene metodologije dobila je re-zultat da je procenat siroma�nih 10,6odsto. Meðutim, po�to su hteli da na-prave komparaciju sa nekim prethod-nim stanjem, vr�ili su rekalkulaciju na-laza, baziranih na nalazima Saveznog

zavoda za statistiku, poku�avajuæi daprimene istu metodologiju, iako pona-vljanje nije moguæe i dobili su sledeæerezultate. Recimo, ako se seæam, 2000.godine bilo je 36 odsto siroma�nih. Pi-tanje koje je trebalo ti istra�ivaèi da po-stave je da li je moguæe da smo za dvegodine bili tako uspe�ni da od 36 odstosiroma�nih doðemo na 10 odsto. Pre-ma tome, to je ne�to �to je vrlo va�nouraditi pre nego �to krenemo u raspra-vu o politici kojom æe se krug siroma-�nih smanjivati, jer je to neka dru�tve-no po�eljna tendencija.

Drugo pitanje koje je vrlo va�no jestekakva je slika o tom krugu siroma�nih.Bojim se da postoji tendencija priliènogrubog agregatnog analiziranja tog kru-ga i, naravno, na osnovu toga pravi sepolitika koja to treba da re�ava. To neæedoneti dobre rezultate. Oèito je da semora iæi u jednu mnogo detaljniju ana-lizu kruga siroma�nih, mora se uoèitipostojanje raznih tipova siroma�nih, jerza neke neke mere rade, a neke ne rade.Na sceni je ostao stari pristup, u smisluda se socijalna politika usmerava prevas-hodno prema jednom segmentu siro-ma�nih, onih koji su izrazito egzistenci-jalno ugro�eni i, naravno, da se ograni-èena sredstva za socijalnu pomoæ upo-trebe za tu kategoriju. S tim u vezi trebapitati ima li smisla u ovoj sredini pravitikomentare u vezi sa socijalnim pomaga-njem siroma�nih na osnovu iskustava�ta ta socijalna pomoæ u razvijenomsvetu donosi, kada znamo koje su raz-mere socijalne pomoæi. Zar mo�emoozbiljno pretpostaviti da taj vid socijal-ne pomoæi motivi�e ljude da uðu u krugsiroma�nih, ili da osnuju krug siroma-�nih. Mislim da ne.

Kada je reè o nezaposlenima, valja sezapitati �ta pod tim podrazumevati. Reci-mo, deo obja�njenja za�to u komparacija-ma SAD imaju manju stopu nezaposle-nosti, ili je tako bilo do skora, nego

evropske dr�ave, jeste u njihovoj definici-ji nezaposlenosti. Prema tome, ne bih ta-ko jednostavno tvrdio, da je to zato jer jenjihova politika manje za�tite radne snagei zato �to je njihova politika po modelu li-beralne ekonomije. To ne stoji i mi se unajmanju ruku moramo pitati, koliko sete komparacije koje se vr�e baziraju naistom kriterijumu nezaposlenosti.

Za dizajniranje politike ubla�avanjaproblema nezaposlenosti veoma je va-�no dobiti segmentiranu sliku kruga ne-zaposlenih. Kolega Arandarenko je napoèetku pomenuo potrebu regionalnogpristupa, sa èime se ja sla�em. Oèito dase mora praviti element ne regionalnenego nacionalne politike, koji æe iæi nare�avanje problema nezaposlenih, akopostoje na jugu Srbije ili u zapadnomdelu Srbije. Kako izgleda krug nezapo-slenih danas? Kolega Mijatoviæ naspodseæa da postoji ne�to �to on zoveprirodnom nezaposleno�æu. Ne volimreè «prirodno», kada se radi o dru�tve-nim fenomenima. Ali, to bi bili oni kojisu u jednom trenutku bez posla, ali suna putu za drugu firmu. Podaci iz anke-te koju smo pro�le godine sproveli go-vore da je 27 procenata onih koji su ne-zaposleni, u takvom statusu do 12 me-seci. To je cela jedna godina. Sve prekotoga su oni koji su nezaposleni vi�e od12 meseci. To nije prirodna nezaposle-nost i ni�ta nam ne poma�e to �to je uAmerici normalno da bude pet odstonezaposlenih, pa kada se nezaposlenostpoveæa za dva odsto, mi ka�emo da onisada imaju problem sa nezaposlenima, asa pet odsto nema problema. To nijeista situacija.

22 Socijalna politika: Ima li re�enja?

SILVANO BOLČIĆ

(Re)definisanje kriterijuma

Silvano Bolčić:Neophodnamnogodetaljnijaanaliza krugasiromašnih

Page 22: Socijalna politika: ima li resenja?

Pitanje ko je siroma�an bitno jezbog dve stvari: prvo zbog po-stizanja �ireg dru�tvenog kon-senzusa, a drugo zbog depoli-

tizacije èitave teme. Znamo da poredapsolutnog i relativnog siroma�tva, po-stoji i subjektivno siroma�tvo. To je, ustvari ono kako ljudi gledaju na sebe,�ta oni smatraju da je siroma�tvo i èinimi se da je to dosta bitno u nekom na-�em kontekstu.

Program za razvoj Ujedinjenih nacijanaroèitu pa�nju poklanja socijalnoj ko-heziji i ukljuèivanju svih dru�tvenih gru-pa, �to je preduslov da se iskoriste po-tencijali èitavog dru�tva. I program zarazvoj civilnog dru�tva u okviru UNDPu Srbiji i Crnoj Gori prepoznao je zna-èaj socijalnih pitanja. Dr�ave-èlanice nemoraju po automatizmu da regulativuEvropske unije implementiraju u svojezakonodavstvo nego im je ostavljeno dapraktièno vode relativno slobodno svo-ju socijalnu politiku. Ako se ovim pita-njima na vreme ne posveti pa�nja, mo-gu da ugroze i sam ekonomski razvoj.

Kada se radi o nezaposlenosti, skre-nuo bih pa�nju da osim o starosnoj gru-pi izmeðu 45 i 55 godina, ljudima koji sejavljaju kao klasièni gubitnici tranzicije,

treba povesti raèuna i o mladima. Velikibroj onih koji su nezaposleni èine ljudikoji prvi put ulaze na tr�i�te radne sna-ge. Znaèi, govorimo o mladima koji sesuoèavaju sa problemom da nemaju ni-kakvu perspektivu u ovoj zemlji. �to setièe nekih re�enja, treba raditi i na straniponude i na strani tra�nje. S jedne stra-ne, putem aktivnih mera zapo�ljavanjauticati na pobolj�anje kvaliteta i ponuduradne snage, ali istovremeno neophod-na je i strana tra�nje, jer praktièno sveaktivne mere zapo�ljavanja ne mogu da-ti nikakav rezultat ako ih ne prati eko-nomski razvoj i ako, na kraju krajeva,neæemo imati onoga ko mo�e te ljudeda zaposli.

Vratiæu se na pitanje siroma�tva i dru-gu taèku koja mi se èini znaèajnom, a toje depolitizacija, jer mi se èini da linijusiroma�tva treba posmatrati kao instru-ment za voðenje adekvatne socijalnepolitike. I broj do kojeg doðemo, a u ve-zi sa kojim mo�emo da se slo�imo ili ne,treba da bude takav da omoguæi dono-siocima odluka i onima koji vode politi-ku, da na pravi naèin targetiraju socijal-nu politiku i tu pomoæ usmere na onegrupe koje su najugro�enije, pogotovuu na�oj zemlji, u kojoj nisu na raspola-

ganju velika bud�etska sredstva. Osim oliniji siroma�tva, treba voditi raèuna otakozvanom jazu, odnosno utvrditi ko-liko je to siroma�tvo duboko, kakva jedistribucija unutar grupe siroma�nih,kao i kakva je frekvencija ulaska i izlaskatih ljudi koje smo definisali kao siroma-�ne. Èini mi se da situacija, ne samo una�oj zemlji, nego i u zemljama central-ne i istoène Evrope, ne mo�e da se po-redi sa nekim latinoamerièkim zemlja-ma, u kojima vlada takozvano cementi-rano siroma�tvo, jer ljudi koji su siroma-�ni, siroma�ni su generacijama. Da po-novim, liniju siroma�tva treba gledatikao instrument za voðenje adekvatnesocijalne politike, a nikome neæe pomo-æi da licitiramo razlièite podatke i cifre osiroma�tvu, pogotovu �to se to najèe�æepolitièki zloupotrebljava.

PAVLE GONČIN

Depolitizacija bede

Htela bih da dam nekoliko ko-mentara sa aspekta praktièara.Vidim da ovde postoje razlikeu definisanju siroma�tva i da u

vezi sa brojkama postoji stalna debata ikao da je manje va�no da struka podr-�i odreðene mere, znaèi, da postoji ne-ki minimalni zajednièki imenitelj, gdebi struka mogla da stane u praktiènomspreèavanju politizacije svih tih mera,pa treba da vidimo gde mo�e da se idei da li su te strategije zaista takve. Sadase pominje nacionalna strategija zapo-�ljavanja. Da li to znaèi da opet posto-ji neki struèni konsenzus? Neko je po-menuo ulogu medija i odgovornost

medija u celoj prièi. Mislim da i struka,takoðe ima odgovornost i to bi trebaloimati u vidu prilikom raznih izlaganja

bez obzira na lepotu debate i razlièitihmi�ljenja. Jo� jednu stvar bih pomenu-la, vezano za Evropsku uniju, upravozato �to EU nema tako jako izra�enozakonodavstvo i socijalnu politiku. Mi-slim da to mo�e da bude i prilika za Sr-biju da naðe svoj model koji æe razvija-ti, naravno u okviru pridru�ivanjaEvropskoj uniji, s obzirom na fondovekoji æe se otvarati upravo za te svrhe.Ti fondovi su poprilièno veliki i va�noje da struka naðe zajednièki put. Bu-garska, na primer, iz raznih razloga ni-je uspela da iskoristi 70 odsto fondova,iako su im stajali na raspolaganju uprocesu pridru�ivanja.

VERA KOVAČEVIĆ

Odgovornost struke

Pavle Gončin: Linija siromaštva -instrument za vođenje socijalne politike

VeraKovačević:Iskoristitievropskefondove

Socijalna politika: Ima li re�enja? 23

Page 23: Socijalna politika: ima li resenja?

Hteo bih da razlikujem dva pri-stupa. Jedan je �ta u datimokolnostima, mo�emo uraditiu vezi sa pobolj�anjem stanja u

oblasti nezaposlenosti i smanjenja siro-ma�tva i, drugi, �ta bi trebalo uraditi ustrate�kom smislu. Osnov za ovo dru-go vezan je za najnoviji izve�taj Svet-skog ekonomskog foruma i polo�ajuSrbije i Crne Gore na rang-listi zemaljau vezi sa globalnom konkurentno�æu.

�to se tièe datog stanja, koliko god daverujem da dobra vlada u svim uslovi-ma, pa i ovakvim kakvim jesmo, mo�ene�to da uradi u vezi sa ta dva pitanja,ipak je ona ogranièena nekim realnim èi-njenicama. Te tri-èetiri realne èinjenicejesu da dru�tveni proizvod jedva dosti�e3.000 dolara po stanovniku, da imamoveoma visoku nezaposlenost, da imamoopasne tendencije nestabilnosti, vezanoza inflatorne pritiske i za vrlo lo�u situa-ciju u vezi sa na�im ekonomskim odno-sima sa inostranstvom. Najzad, imamoproces rastuæe nejednakosti i velikog si-roma�tva o èemu danas govorimo.

Vratio bih se na glavno pitanje - �ta ikako dalje. Verujem da je konkurent-nost u uslovima otvorene privrede iuop�te na�ih procesa prikljuèivanjaevropskim integracijama kljuèno pitanjekoje æe narednih godina biti prvo na li-sti i iz njega æe izaæi gomila drugih stva-ri. Po globalnom indeksu konkurentno-sti, koji na neki naèin kombinuje makro-ekonomsku konkurentnost i konku-rentnost samog biznisa, u 2004. godinibili smo na 96. mestu od 104 zemlje.Ono �to je va�nije jeste gde se nalazimosa stanovi�ta kvaliteta u pogledu konku-rentnosti. Mi se nalazimo u prvoj, najni-�oj klasi konkurentnosti, koja je zasno-vana na cenovnoj konkurentnosti, zna-èi, na jeftinim inputima - jeftinim rad-nim, sirovinskim i drugim inputima, apoluge konkurentnosti u takvim uslovi-ma su bezbednost ljudi, neki elementar-

ni ljudski kapital, neka makroekonom-ska stabilnost, osnovna fizièka infra-struktura. Znaèi, u toj grupi u kojoj je41 zemlja Afrike, Azije i Latinske Ame-rike, prvi je Al�ir, na 41. mestu je Zim-babve, a mi smo 36. Glavno je pitanjekako pobeæi iz te grupe i uæi makar usledeæu fazu konkurentnosti, koja je za-snovana na efikasnoj upotrebi resursa ikako razvijati one poluge konkurentno-sti koje omoguæavaju prelaz u tu fazu.Ne znam kada æe na�a zemlja strate�kida se opredeli �ta hoæe i kojom brzinommo�emo da pobegnemo iz afrièke pozi-cije konkurentnosti u vi�u fazu, koja on-da podrazumeva zaista mnogo efikasni-je kori�æenje osnovnih tr�i�nih instituci-ja, kao �to su tr�i�te rada, tr�i�te robe itr�i�te kapitala, i bolju tehnolo�ku ospo-sobljenost i otvorenost tr�i�ta. To supoluge koje u drugoj fazi daju moguæ-nost efikasne upotrebe resursa, a isto-vremeno vidimo da je u toj fazi stanje sastanovi�ta siroma�tva i zaposlenosti,ipak mnogo bolje nego u zemlji koja senalazi u prvoj fazi. Voleo bih da u na�imdaljim viðenjima pristupanja Evropskojuniji �to preciznije u tom pogledu defi-ni�emo na�u razvojnu strategiju. Nijeulazak u Evropsku uniju prepisivanje iprilagoðavanje hiljada razlièitih zakona,nego kako da Srbija, maksimalno kori-steæi ono �to ima, �to bolje iskoristi tajput prila�enja Evropskoj uniji. Kod nastu postoji �etanje s jedne na drugu stra-nu. Povod za to mi je nedavno usvajanjeZakona o radu. Poslodavci su bili zado-voljni prethodnim zakonom, a sindikatisu bili nezadovoljni. Uèinilo se da je todobra stvar, da se time taj jeftini resursbolje koristi, �to je nekako u skladu s pr-vom fazom konkurentnosti. Sada smodobili drugi zakon s kojim su poslodav-ci nezadovoljni, posle amandmana kojisu prihvaæeni u Skup�tini, nezadovoljanje èak i ministar i sada vi�e ne znamo �taimamo.

Drugo tr�i�te, koje je veoma va�no sastanovi�ta tr�i�nih institucija, tr�i�te ka-pitala je neureðeno, nedostaje nekolikokljuènih elemenata i mo�emo da govori-mo i o siroma�tvu i o smanjivanju neza-poslenosti u ovim uslovima, ali neæemomaæi odatle. Mo�emo samo za koji pro-cenat da pobolj�amo stanje, ali nemakvalitativnog pomaka koji se pravi stra-te�kim potezom ulaska u neku novijurazvojnu i konkurentniju fazu, koja ondaotvara prostor i ulasku stranog kapitala isvega �to mi verujemo da æe podstaæirazvoj novog sektora, pa time i zapo�lja-vanje i automatski smanjiti siroma�tvo.

Ne valja �to, ipak, nemamo osnovnistrate�ki dokument. Sla�em se sa Mile-nom Jovièiæ, da su nas na mnogo toga�to smo radili poslednje tri-èetiri godi-ne, naterali. Isto tako, �to se tièe strate-gije za smanjivanje siroma�tva, da nijebilo Gordane Matkoviæ koja je to vodi-la i koja nas je sve pritiskala da radimo ida nije bilo Svetske banke koja je to tra-�ila, jer je to bio uslov njihovog kredita,ne bismo ni radili strategiju. To jesteuraðeno pod pritiskom, ali ako ne ume-mo neka nas drugi pritiskaju. Ako sadadobijemo studiju o izvodljivosti i ako sedefini�e nekakva vrsta uslovnog tajmin-ga, to æe biti trenutak da Srbija re�i stra-te�ka pitanja i da se vi�e na njih ne vra-æa, jer æe onda lak�e i u tekuæem smisluda re�ava pitanje rasta zapo�ljavanja ismanjivanja siroma�tva. Ako toga nebude, ja vam potpisujem da æemo datapkamo u mestu i da æemo ova pitanjavi�e koristiti za politièke rasprave i me-ðusobne optu�be nego za stvarno re�a-vanje ova dva problema.

24 Socijalna politika: Ima li re�enja?

JURIJ BAJEC

Tapkanje u mestu

Jurij Bajec:Nemamo osnovnistrateškidokument

Page 24: Socijalna politika: ima li resenja?

Sobzirom na to da se bavim obra-zovanjem politièara, dozvoliæusebi da ka�em da je neophodnoda postoji politièka volja. U ovoj

dr�avi ne postoji politièka volja za raznestvari, pa ni da se ozbiljno razmatra pi-tanje siroma�tva, ni socijalnog dijaloga.Prvi razlog je to �to uop�te nemamostrategiju razvoja. To ne tvrdim ja, negoljudi koji su mnogo pozvaniji od mene,poput Gerarda Knausa. Kada je nedav-no bio ovde, pokazao nam je kako izgle-da plan Bugarske, Hrvatske, Makedoni-je... Mi takav plan nemamo. Za sada ne-mamo plan o pridru�ivanju evropskimintegracijama, nemamo nacionalni plan.Da ne govorim o tome da je Makedoni-ja, uspela nedavno da odnese 14.700strana pisanog teksta odgovora na èuve-nih 1.400 pitanja. Ne znam da je iko ov-de uzeo tih 1.400 pitanja koje su dobileHrvatska i Makedonija da razmisli o to-me da li bismo mo�da mogli malo dadobijemo u vremenu tako �to æemo se

ve�bati da odgovaramo na ta pitanja, jermeðu njima postoje i pitanja o tome ka-ko ovo dru�tvo misli da se nosi sa pita-njima siroma�tva i uop�te kako mi misli-mo da uðemo u prièu o socijalnom sta-nju. Neæemo iskoristiti ni 30 odstostrukturalnih fondova kada nam seotvore, zato �to nismo spremni.

U Davosu je ove godine osnovna te-ma bila siroma�tvo. Èovek koji je prvipokrenuo tu temu je Lula, predsednikBrazila, koji je sa socijalnog foruma odr-�anog u Porto Alegreu, stigao u Davos isaop�tio im: Gospodo, od pre dve godi-ne na pogre�nom ste putu. Lula uspevada uradi neverovatne stvari. Naravno, onima resurse, ali jo� veæe resurse ima Ru-sija pa ne uspeva. Granica �ivota u Rusi-ji za mu�karce je pala za 14 godina. Ru-ska nacija æe da izumre. Slu�ali smo èo-veka koji je bio èetiri godine �ef Odbo-ra za bud�et u prvoj Putinovoj admini-straciji, iza�ao je sa vrlo ozbiljnim poda-cima. Mi sada mo�emo da biramo.

Ovu izuzetno znaèajnu temu trebada razmotre politièari. Politièka volja,naravno, ne podrazumeva samo da seka�e lepo i jasno - mi hoæemo da seborimo protiv siroma�tva, ne siroma-�nih nagla�avam, nego protiv siroma-�tva, �to je vrlo va�no, jer neki bi da li-kvidiraju siroma�ne, umesto da likvidi-raju siroma�tvo. Isto tako je izuzetnova�no da se konaèno poku�a saop�titina�im graðanima da sve teme oko ko-jih se mi sada vrtimo i na taj naèin na-lazimo alibi da se ne bavimo drugimtemama, a la Hag, i te kako su teme odkojih zavisi hoæe li se moæi na jedanefikasan naèin boriti protiv siroma�tvau ovoj zemlji.

SONJA LIHT

Politièka volja

Na�a dana�nja tema sa stanovi-�ta socijalne politike suvi�e je�irok pojam da bismo moglisve da obuhvatimo, tako da

su uvodnièari sasvim opravdano izdvo-jili dva pitanja, zaposlenost i siroma-�tvo, ali ostaje deo koji se tièe obrazo-vanja i zdravstva, s obzirom da socijal-na politika obuhvata i �ivotne i radneuslove. Htela bih zato da uka�em najednu terminolo�ku, odnosno pojmov-nu nejasnoæu. Imamo dve socijalne po-litike koje se ovde izjednaèavaju. Jednaje deo socijalne za�tite. Bez obzira nasve razlike koje su vidljive u uvodnimreferatima, mislim da se oba autora sla-�u da postoji i uvek æe postojati jednagrupa stanovni�tva koja æe zavisiti odneèije pomoæi. To je taj deo koji kodnas pokriva sistem socijalne za�tite.Nju treba posebno posmatrati. Socijal-na politika nije samo pogled na siroma-

�ne. I one zemlje koje su postale èlani-ce EU, i one koje su kandidati i mi ko-ji te�imo tome, moramo da radimo na-cionalne strategije koje se tièu siroma-�tva, odnosno socijalne iskljuèenosti.Tu je znaèaj tih veæ utvrðenih indikato-ra. Ne samo ekonomisti, nego i ostali,socijalnu politiku uvek do�ivljavaju kaotro�ak. To optereæuje privredu, uma-

njuje profit i onda dolaze parole - soci-jalna politika ispred ostalog. To je pa-rola koja je u jednom trenutku prihva-tljiva. Ako socijalnu politiku gledamoglobalno i �ire, a ne kao socijalnu za�ti-tu, onda u toj socijalnoj politici postojiekspanzija novih radnih mesta i radiveliki broj ljudi. Gledajuæi rezultate is-tra�ivanja, op�ta stopa rizika siroma-�tva u Evropskoj uniji iznosi 15 odsto,poèev od �vedske koja ima najni�u doIrske i Portugala gde je oko 20 odsto.Nadam se da æe organizatori, odnosnojedan broj nas koji se bavimo time, ra-diti ne samo na strategiji za smanjenjesiroma�tva, nego i na drugim pitanjimai imati moguænosti da razgovara o svimtim pitanjima i da pohvali, naravno, èi-tavu strategiju zapo�ljavanja, jer mislimda je ona jedan novi pristup koji seoslanja na nacionalne strategije, odno-sno na strategiju Evropske unije.

DRENKA VUKOVIĆ

Nacionalne strategije

Socijalna politika: Ima li re�enja? 25

Sonja Liht: Neki bi da likvidirajusiromašne, umestoda likvidirajusiromaštvo

DrenkaVuković:Socijalnapolitikanije(samo)trošak

Page 25: Socijalna politika: ima li resenja?

Nama sociolozima nekako uvekzapadne da vratimo prièu nanaj�iri okvir. Kada govorim osiroma�tvu uvek se trudim da

razmi�ljam o merama praktiène politikei njenim konkretnim elementima, aliovde imam potrebu da naglasim jedanmomenat koji je dotaknut u nekolikonavrata, ali nije postavljen u kontekst saostalim ciljevima odreðene politike. Ra-di se o kulturi, generalno reèeno. Kultu-ra predstavlja naj�iri okvir u kome seformira identitet pojedinca, iz kojeg sekonstitui�e odreðena akcija, a ovde naj-konkretnije mislim na rad kao odreðenioblik akcije. Ovde je vi�e puta pomi-njan pojam rada i potreba da se pokre-ne, odnosno kod odreðenog dela sta-novni�tva stimuli�e orijentacija ka radu.Ako to imamo na umu, u Srbiji mo�e-mo razlikovati siroma�ne i one kojimaje potrebna socijalna pomoæ, s obziromna to da li oni mogu da rade ili ne. Ali,pre nego �to to uradimo, probajte dazamislite siroma�tvo u Srbiji kao jedanrelativno autonomni fenomen, koji serazvija veæ nekoliko vekova, onako ka-ko se razvija dru�tvo u Srbiji. Znaèi, nemoramo da gledamo siroma�tvo kaotrenutni problem koji je zadesio ovuvladu i dru�tvo, kao presek trenutnogstanja kojim treba da se bavimo. Na pri-mer, ruralno siroma�tvo, najsiroma�nijiljudi na selu u takvoj poziciji se repro-dukuju dugo vremena. Takvo je i siro-ma�tvo Roma. Jedna specifièna etnièkagrupa generacijski reprodukuje pozicijusiroma�tva. Iz tih situacija se vidi na �tamislim kada pominjem znaèaj kulture.Znaèi, u ovoj zemlji postoji rizik da sekod odreðenih dru�tvenih grupa razvi-je, ono �to u zapadnoj teoriji zovu kul-tura bede ili kultura siroma�tva. Znaèi,jedan specifièan okvir simbola koji dajetumaèenje sveta, pojedinca, sposobno-sti akcije, moguænosti da se radi, koji seprenosi iz generacije u generaciju, koji

ima svoje dru�tvene osnove i koji sampo sebi predstavlja veliku smetnju spro-voðenja bilo kakve racionalne i pamet-no usmerene socijalne politike.

Na koji naèin se boriti protiv toga? Tonije stvar koja je tako op�ta da ne mo�eni�ta da se uradi na tom planu, samotreba imati na umu kada se projektujuodreðene akcije. Na�a najveæa smetnja uborbi protiv siroma�tva jeste institucio-nalna slabost. U tom kontekstu trebaposmatrati ulogu sindikata i pregovara-nja, �to je jedna od tema ovog skupa.Dakle, kod nas problem posebne vrstejeste jo� uvek nedovoljna institucional-na izgraðenost na tom planu. Sindikati iposlodavci kroz svoja udru�enja, a i vla-de ovako kako su do sada bile formira-ne, nisu sasvim jasno postavile pravilaigre i pokazale da postoji moguænost dase na takav naèin dogovara.

Nije dovoljno samo direktno poveza-ti nezaposlenost i siroma�tvo, jer kodnas postoje i druge bolne ili ranjive ka-tegorije. Prema poslednjem istra�ivanjukoje je radio na� institut, 2002. godinebilo je 14 odsto siroma�nih, ali je onihodmah iznad toga, koje zovemo katego-rijom sa niskim materijalnim polo�ajem,bilo 13 odsto. Meðu nezaposlenima satakvim niskim materijalnim polo�ajembilo je 16 odsto, �to znaèi da nisu svi ne-zaposleni siroma�ni. Sledeæa kategorijaobuhvata 44 odsto stanovnika. U najvi-�oj kategoriji je dva odsto ispitanih. Zaonih 14 odsto u najni�oj kategoriji sigu-ran sam da su siroma�ni.

Po�to sam govorio o znaèaju akcije irada kao faktora borbe protiv siroma-

�tva, pogledao sam koliko rade ti koji susiroma�ni. Uzeo sam i informaciju o to-me da li oni rade dodatno, dopunski ilipovremeno, ako su nezaposleni. Ovde jebitno sledeæe: da li ljudi hoæe ili neæe darade. U kategoriji siroma�nih ima samodeset odsto onih koji su nezaposleni i nerade dodatno. Ima i onih koji ne tra�e ak-tivno posao. Nadaju se da æe ga dobiti, aline tra�e aktivno. To je kategorija koja jeza nas najvi�e problematièna. Ali, i oveostale su problematiène za mere socijal-ne politike. Siroma�niji su spremniji dapromene mesto boravka zbog posla, darade svaki posao, bilo koje vrste, da radedu�e od formalnog radnog vremena ili usivoj ekonomiji. Samo nezaposleni kojinemaju dodatni posao nisu spremni ni-na�ta od ovoga. Meðutim, postoji drugiproblem koji je mo�da i veæi od ovoga, ato je da su oni znatno manje spremni dase do�koluju, ili osnuju svoju firmu, negozaposleni koji nisu siroma�ni. Koje sumere politike koje mo�ete da primenitena ljude koji imaju takav profil, odnosnotakav kulturni bekgraund? Dodatni jeproblem, �to je Srbija najzatvorenija usmislu obrazovne pokretljivosti, meðusvim zemljama koje sam uporeðivao, a tosu Rusija, Bugarska, Slovaèka, Maðarska,Poljska... U Srbiji je srednja klasa vrlo za-tvorena, u smislu dru�tvenog protoka,znaèi, vrlo je te�ko da deca iz porodicedrugog porekla prodru u srednju klasu.Znaèi, nije u pitanju samo zatvorenostklase na vrhu ili elite, nego je i srednjaklasa vrlo zatvorena. Kanal obrazovanjaje jedan od kljuènih u tom pogledu, a toje problem koji se tièe ukupne reformesistema obrazovanja.

SLOBODAN CVEJIĆ

Kultura siroma�tva

Godine 2002. bilo je 14 odstosiromašnih, ali je onih odmahiznad toga, koje zovemokategorijom sa niskimmaterijalnim položajem, bilo13 odsto

26 Socijalna politika: Ima li re�enja?

SlobodanCvejić: U Srbiji je (i)srednjaklasa vrlozatvorena