82
Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90 MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU VJEŽBA 1 – NIVOI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - 8.6.2022

socijalna medicina

  • Upload
    alenc

  • View
    2.161

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: socijalna medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite sa historijom medicine

Tel/Fax:++ 387 33 20 20 51 71 000 Sarajevo, Čekaluša 90

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

VJEŽBA 1 – NIVOI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE -

Asistentica: Student Dr. Amira Mujčić-Kurspahić Mirza Palo

12.4.2023

Page 2: socijalna medicina

1. Šema organizacije zdravstvene djelatnosti na području Federacije BiH, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH («Sl. N. FBiH» br. 29/97).

ŠEMA ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Teritorija sa brojem

stanovnikaNivo

složenostiKadrovi

Zdravstvene ustanove

% rješenih zahtjeva

Federacija (do 4 miliona stanovnika)

III

Kanton od 500 hiljada do 1 milion stanovnika

II

Vise opstina (teritorija od 50 hiljada do 120 hiljada stanovnika)

IOpstina (teritorija od 10 hiljada do 50 hiljada stanovnika)

Tercijarna zdravstvena zastita

Sekundarana

zdravstvenazastita

Primarna zdravstvena zastita

Subspecijalisti (neurohirurg, kardiohirurg, endokrinolog)

Kompletna specijalisticka zastita (5 osnovnih grana medicine + sve druge specijalnosti, infektolog, ORL, neuropsihijatar)

Specijalisti iz 5 grana medicine (interna, hirurgija, pedijatrija, ginekologija i akuserstvo)

1.tim-porodicne medicine(dr.opste prakse, spec.porodicne med.), med.sestra(SSS), med.sestra (VSS)2.tim-stomatoloski tim (dr.stomatologije, stom.sestra3.tim-farmaceutski tim (dipl.farmaceut, farmec.tehnicar)

Klinika, klinicko-bolnicki centar, referalni centar, zavodi za javno zdravstvo transfuziologiju i kontrolu lijekova

Kantonalna bolnica, zavodi za javno zdravstvo, transfuziologiju, sportdku medicinu i medicinu rada

Poliklinika, specijalisticko-konsultativna djelatnost, opsta bolnica

Ambulanta opste medicine, stomatoloska ambulanta i ustanove za zdravstvenu njegu

2 – 6 %

4 – 10 %

12 – 20 %

65 – 80 %

12.4.2023

Page 3: socijalna medicina

2. Ocijena postojećeg stanja organizacije zdravstvene djelatnosti na području općine ili kantona sa komentarom

Kanton: KANTON SARAJEVOBroj stanovnika: 403 028Nivo složenosti : primarni, sekundarni i tercijarni

ZDR.KADAR KANTONA SARAJEVO BROJ BR/10 000 STANOVNIKADoktora medicine 1147 28Doktora specijalista 982 25Doktora stomatologije 146 4Magistara famacije 164 4Zdravstvenih tehničara 2954 73Zdravstvenih saradnika 130Administrativno osoblje 803

U nastavku donosim statisticke podatke o broju pacijenata koji dolaze na nekog od gore ranije pomenutih medicinskih kadrova i vrsimo njihovo uporedjivanje sa standardima i normativima koji su danas prisutni.

Dr.medicine Dr.stomatologije Mr.farmacijeBroj pacijenata po jednom doktoru u Kantonu Sarajevo

2614 2829 2519

Broj pacijenata na jednog doktora po standardima i normativima

2 000 3 000 4000

Kod donošenja ocjene o organizaciji zravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo služimo se statističkim podacima koji su nepotpuni, jer postoje stalne migracije stanovnistva. Mislim da i podaci o strukturi kadra nisu dovoljno tačni. Međutim, koristeći podatke iz Zdravstvenog statističkog godišnjaka Federacije BiH za 2004.godinu možemo dobiti jedan uvid u stanje organizacije zdravstva. Na jednog doktora opce prakse dolazi 2614 pacijenata, što nije prihvatljivo po organizacijskim standardima. Postoji deficit doktora stomatologije, jer na jednog stomatologa dolazi 2829 pacijenata. Dok je situacija sa Mr.farmacije znatno bolja i u skladu je sa standardima i normativima.

12.4.2023

Page 4: socijalna medicina

Nivoi zdravstvene zastite na nivou Kantona sarajevo, ostvaruju se preko sljedecih zdravstvenih ustanova.

Javna ustanova doma zdravlja KS Javna ustanova Klinički centar Javna ustanova Opća bolnica Sarajevo Javna ustanova psihijatrijska bolnica KS Javna ustanova zavoda za alkoholizam i toksikomaniju KS Javna ustanova zavoda za hitnu medicinsku pomoć Javna ustanova zavoda za sportsku medicinu KS Javna ustanova zavoda za medicinu rada KS Javna ustanova zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata KS Javna ustanova zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika za unutrašnje potrebe KS Javna ustanova zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika FDS KS Javna ustanova zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Javna ustanova apoteke Sarajevo

Zdravstvene ustanove na sekundanom nivou organizacije rješavaju danas veliki broj zdravstvenih zahtjeva. Tercijarni nivo zdravstvene zaštita se ostvaruje na KCU Sarajevo. Na nivou kantona procenat riješenih zdravstvenih slučajeva iznosi 94-98%. Područje KS je organizovano da pruža sve nivoe zaštite ii ma odgovarajuću infrastrukturu u području kadra i ustanova.

Na osnovu ocjene organizacije zdravstvene zaštite, mislim da bi mjere za poboljšanje organiziranosti bile:

Jačanje i daljni intenzivan razvoj primarne zdravstvene zaštite. Taj trend postoji u cijeloj zemlji preko razvoja sistema porodične medicine. Trebalo bi raditi na edukaciji ljekara i medicinskih tehničara za rad u ambulantama porodične medicine. Edukacija je najvažniji zadatak. Insistirati na rješavanju što većeg broja zdravstvenih zahtjeva na nivou PZZ – e, u smislu dijagnostike, terapije, rehabilitacije i što je jako važno prevencije bolesti i promocije zdravlja.

Poboljšati komunikaciju sa drugim kantonima i olakšati rješavanje zdravstvenih potreba i zahtjeva na nivou tercijarne zdravstvene zaštite.

3. Opis kretanja pacijenta kroz sistem zdravstvene zaštite sa preprekama i posljedicama po njegovo zdravlje

12.4.2023

Page 5: socijalna medicina

Uzima za primjer pacijenta sa inicijalima H.D, rodjena 14.05.1949.god u Sarajevu, stalno nastanjena u Sarajevu.

Pacijentica se javila svom porodičnom ljekaru zbog svrbeža i pečenja u području genitalnih organa.Doktor porodične medicine nakon uzete anamneze upućuje pacijenticu u Dom zdravlja saraj polje,gdje specijalista ginekolog nakon obavljene anamneze i pregleda,uzima bris za papa test i saopštava pacijentici da će nalaz biti gotov za 3 mjeseca i da dom zdravlja nema aparat-kolposkop neophodan za nastavak pregleda, te joj izdaje uputnicu za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, tačnije na Ginekologiju.Dolaskom na ginekologiju pacijentica nailazi na veliki red ispred ambulante za preglede. Nakon višesatnog čekanja, zdravstveni tehničar saopštava pacijentici da kolposkop ne radi,ali da pregled može uvijek obaviti u privatnoj praksi. U zaključku navedenog opisa kretanja pacijenta po nivoima zdravstvene zaštite, u ovom slučaju možemo zaključiti da je pacijentica nailazila na same poteškoće krećući se po nivoima zdravstvene zašitie i da nije dobila uslugu koja joj je zakonom propisana.

12.4.2023

Page 6: socijalna medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

Naziv vježbe:PLANIRANJE ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Planiranje zdravstvene zaštite predstavlja proces čiji je cilj poboljšanje zdravlja stanovništva optimalnom upotrebom ograničenih sredstava u određenom vremenskom intervalu (1-10g.)Planiranje zdravstvene djelatnosti predstavlja proces najefikasnijih i najjeftinijih postupaka za pružanje zdravstvenih usluga u okviru raspoloživih (ograničenih) finansijskih sredstava. Planiranje zdravstvenih kadrova je proces u kome se definišu broj i vrsta kadrova, znanja i njihove sposobnosti, potrebnih za promjene u funkcionisanju zdravstvenog sistema, u cilju postizanja poželjnih promjena u zdravlju stanovništva.Planiranje zdravstvenih objekata predstavlja proces programiranja, projektovanja i izgradnje, uključujuči veče rekonstrukcije, proširivanja i opremanja, te osposobljavanja za rad.

Etape u procesu planiranja:a) Utvrđivanje zdravstvenih potreba analizom zdravstvenog stanja stanovništva - rekonstruktivna

analiza demografskih, vitalnih i zdravstvenih karakteristika stanovništva za teritoriju za koju se planira.

b) Utvrđivanje ciljeva, izbor prioriteta i alternativnih rješenja - kako raspoloživa finansijska sredstva nikada neče biti dovoljna za zadovoljavanje svih zdravstvenih potreba, neophodno je definisati prioritetne probleme i za njih usmjeriti sredstva. Određivanje prioriteta vrši se po kriterijima:

važnost zdravstvenog problema za zajednicu ekonomski značaj problema intenzitet posljedica po pojedinca i zajednicu svjetski zahtjevi za rješavanje problema realne mogučnosti zajednice da sama ili uz vanjsku pomoč riješi problem.c) Izrada planskog dokumenta programi za usvojene planske ciljeve procjena novčanih sredstava za svaki od planskih ciljeva rokovi, nadležnosti, prezentacija i usvajanje plana (nivoi usvajanja plana - zdravstvena ustanova,

opština, kanton, finansijer)d) Implementacija plana - provođenje programa i mjera zaštitee) Evaluacija – ocjena izvršenja planaEvaluacija se vrši sa stanovništa: potpunosti (kvantitet i kvalitet) realizacije plana efekta na zdravlje, smrtnost, invalidnost, apsentizam i sl. ekonomičnosti odnosno koštanja pojedinih postupaka utrošenih finansijskih sredstava ostvarenih ciljeva u dogovorenim vremenskim intervalima.

I VJEŠTINE I ZNANJA KOJA TREBA USVOJITI IZ OVE VJEŽBE1) Minimum dokumentacije za izradu plana razvoja zdravstvene zaštite stanovništva općine2) Određivanje kadrovskih potreba korištenjem kadrovskih normativa3) Izračuvanje potrebnih sredstava za zdravstvenu zaštitu4) Utvrđivanje ciljeva i prioriteta u razvoju zdravstva5) Određivanje elemenata evaluacije plana u odnosu na utvrđene ciljeve i prioritete planskog razvoja 6) Dati vlastiti zaključak o sadašnjem kvalitetu planiranja

12.4.2023

Page 7: socijalna medicina

II DOKUMENTACIJA I IZVORI PODATAKA1) Izvor podataka: Vježba “Socijalno medicinska dijagnostika”2) Dokumentacija: demografske i vitalne karakteristike stanovništva i ekonomska razvijenost općine;

III PRILOZIA) Lista vodećih oboljenja stanovništva FBiH 1999. i 2000. godine (utrvđena stanja u PZZ)

O b o lj e nj e Šifra oboljenja Struktura (%) Stopa na 10.000 stanovnika

po MKB 10 1999. 2000. 1999. 2000.Oboljenja respiratornog sistema J00-J99 36,2 35,2 3461 3347Oboljenja cirkulatornog sistema I00-I99 8,9 9,9 850 917Oboljenja genitourinarnog sistema N00-N99 7,4 7,0 706 668Oboljenja digestivnog sistema K00-K93 5,8 5,6 554 536Oboljenja koštano-mišičnog sistema i vezivnog tkiva M00-M99 4,5 5,2 429 503Oboljenja kože i potkožnog tkiva L00-L99 4,5 - 419 -Faktori koji utiču na zdravstveno stanje i kontakt sa zdravstvenim uslugama

Z00-Z99 8,1 - 776 -

B) Lista vodećih uzroka smrti stanovništva FBiH 1999. i 2000. godine (prema poglavljima MKB X)

O b o lj e nj e Šifra oboljenja po Struktura (%) Stopa na 100.000

stanovnikaMKB 10 1999. 2000. 1999. 2000.

Oboljenja cirkulatornog sistema I00-I99 56,7 53,0 397 371Oboljenja maligne neoplazme C00-C97 16,5 17,4 116 122Simptomi, znaci i nenormalni nalazi i laboratorijski koji nisu drugdje klasificirani

R00-R99 4,8 5,1 34 36

Povrede, trovanja i druge posljedice spoljašnjih uzroka

S00-Y98 3,5 4,1 25 29

Oboljenja respiratornog sistema J00-J99 3,3 3,3 23 23Ostali uzroci smrti 15,7 16,9 107 115

C) Kadrovski normativ u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ): na 1.500 stanovnika 1 ljekar opće medicine + 2-3 medicinska tehničara od kojih 1 VMŠ + 0,2

fizioterapeuta na 3.000 stanovnika 1 ljekar stomatolog + 1 stomatološka sestra na 4.000 stanovnika 1 farmaceuta + 1 farmaceutski tehničar

D) Normativ broja postelja: 3,5 postelja za akutne bolesnike na 1000 stanovnika

IV ZADATAKZa potrebe planiranja zdravstvene djelatnosti i zdravstvene zaštite prikažite jednu mjesnu zajednicu, naselje ili općina po slijedečim pokazateljima:1. Stanovništvo po dobi, spolu i školskoj spremi, 2. Vitalne događaje (natalitet, opći mortalitet, prirodni priraštaj i dojenačka smrtnost)3. Iz liste vodećih oboljenja (prilog 1.) rangirajte 5-10 očekivanih vodećih bolesti i 5 vodećih uzroka

smrti (prilog 2.) u općini s obzirom na strukturu stanovništva i razvijenost zdravstvene djelatnosti4. Ocjeniti obezbjeđenost stanovništva zdravstvenim kadrom (br. stanovnika na 1 ljekara i dr.)5. Odrediti stepen ekonomske razvijenosti općine prema visini nacionalnog dohotka6. Izračunati sredstava za zdravstvenu zaštitu na području općine, ako je učešče za zdravstvenu zaštitu

5,5% u nacionalnom dohotku i izračunatu potrošnju po stanovniku u $7. Utvrditi ciljeve srednjoročnog razvoja zdravstva u skladu sa ciljevima Zdravlja za sve u odnosu na

specifične karakteristike stanovništva i razvijenost zdravstvene zaštite.8. Utvrditi kriterije prioriteta u razvoju zdravstva prema broju i biološkoj strukturi stanovništva.9. Na osnovu normativa zdravstvenog kadra u PZZ (prilog 3.) za vašu općinu izračunajte:

broj ljekara i ljekarskih mjesta u PZZ broj farmaceuta broj stomatologa broj zdravstvenih tehničara

12.4.2023

Page 8: socijalna medicina

broj bolničkih postelja i njihova lokacija u sjedištu Kantona10.Utvrditi nivo rasprave i usvajanje plana 11.Utvrditi rokove praćenja realizacije plana12.Dati elemente evaluacije plana.

12.4.2023

Page 9: socijalna medicina

12.4.2023

Page 10: socijalna medicina

12.4.2023

Page 11: socijalna medicina

12.4.2023

Page 12: socijalna medicina

12.4.2023

Page 13: socijalna medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

Naziv vježbe:

PROGRAMIRANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Programiranje zdravstvene zaštite predstavlja detaljnu kvantifikaciju (numerički broj aktivnosti) i kvalifikaciju (opis vrsta aktivnosti) usmjerenih na realizaciju mjera zdravstvene zaštite.

Program zdravstvene zaštite obuhvata kvantifikaciju i kvalifikaciju aktivnosti u zaštiti zdravlja populacionih i nozoloških grupa stanovništva.

U pravilu program predstavlja konkretizaciju plana rada ili razvoja u neposrednim aktivnostima i kraćim vremenskim intervalima.

Program zdravstvene zaštite treba da sadrži:1. Definiciju problema (saobraćajni traumatizam, uzrok masovnih, nasilnih smrti i teških

povreda)2. Veličinu problema (na 100.000 stanovnika godišnje 20 smrtnih slučajeva i 100 teško

povrijeđenih)3. Operativni cilj (smanjiti nasilne smrti u narednoj godini za 50%, a povrede za 35%)4. Operativni zadaci (mobilirati više sektora)5. Mjere – aktivnosti (zakonske, tehničke i obrazovne)6. Način provođenja (detaljna lista programskih zadataka i aktivnosti)7. Izvršioci (učesnici u programu)

PRIMJER PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE POPULACIONE GRUPE

Zdravstvena zaštita trudnica-prenatalna zdravstvena zaštita u užem smislu

1. Definicija: Zdravstvena zaštita trudnica podrazumijeva preventivne aktivnosti, a po potrebi i terapijske mjere, koje omogućavaju normalan rast i razvoj fetusa, te da se u normalnim uvjetima i pod stručnim nadzorom obavi porođaj živog, zdravog, donešenog i za život sposobnog djeteta. 2. Veličina problema - Od broja umrle dojenčadi oko 70% je u periodu do prvog mjeseca života. Zato posebnu pažnju treba usmjeriti na ovaj period života djeteta.3. Operativni cilj - Osigurati normalan rast i razvoj fetusa i porođaj pod stručnim nadzorom. 4. Operativni zadaci: Intenzivna i sveobuhvatna primjena mjera planiranja obitelji, smanjenje broja arteficijelnih i spontanih pobačaja, prijevremenih rađanja, mrtvorođenosti, nedonošenosti i umrle dojenčadi, suzbijanje komplikacija tokom trudnoće, porođaja i puerperija, uz aktivnu pripremu svake trudnice za porod, zdravstveni odgoj u vezi sa ishranom i njegom djeteta. 5. Mjere – aktivnosti:5.1. Sistematski i kontrolni pregledi trudnica5.2. Praćenje ugrožene trudnoće5.3. Arteficijelni prekid trudnoće

12.4.2023

Page 14: socijalna medicina

5.4. Stručna pomoć pri porođaju5.5. Pregled babinjare5.6. Otkrivanje, sprečavanje i liječenje patoloških stanja žene izazvanih trudnoćom, porođajem i kontracepcijom5.7. Patronažni rad5.8. Zdravstveni odgoj

6. Način provođenja Sistematski pregled obuhvata: fizikalni pregled, laboratorijski pregled krvi i urina, određivanje krve grupe i RH faktora, serološka reakcija na lues, EKG, mjerenje krvnog pritiska, kontrola tjelesne težine, pregled usta i zuba, akušerski pregled, utvrđivanje postojanja eventualnih faktora rizka, te ocjena ishoda trudnoće po majku i dijete. Sistematski i kontrolni pregledi izvode se jednom mjesečno do 28. nedjelje trudnoće, dva puta mjesečno do 36. sedmice i četiri puta mjesečno do kraja trudnoće.Patronažna djelatnost obuhvata (aktivni nadzor):Trudnice - individualni zdravstveno-odgojni rad, upoznavanje sa socijalno-ekonomskim prilikama u obitelji, osnovna kontrola zdravlja trudnice.Babinjare – njega i kontrola zdravlja novorođenčeta, njega i kontrola zdravlja babinjare, savjetovanje o ishrani, higijeni, njezi i mogućnosti korištenja kontraceptivnih sredstava.7. Izvršioci su: tim liječnika porodične ili opće medicine u suradnji sa polikliničko-specijalističkom zaštitom, predbračnim i bračnim savjetovalištem.

PRIMJER PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NOZOLOŠKE GRUPE

Zdravstvena zaštita oboljelih od povišenog krvnog pritiska

1. Definicija: Esencijalna arterijska hipertenzija je trajno povišenje krvnog pritiska iznad 160/95 mmHg kod koga se ni kliničkim ni laboratorijskim pregledom ne može utvrditi uzrok.Hipertenzija sa oboljenjem srca je hipertenzija kod koje se kliničkim ili EKG pregledom nađu značajne promjene na srcu.Hipertenzija sa oboljenjem bubrega je hipertenzija kod koje se utvrdi oštećenje bubrega koje je u vezi sa povišenim krvnim pritiskom.2. Veličina problema: Oko 20% stanovnika starijih od 20 godina i do 30% starijih od 40 godina boluje od hipertenzije. Smrtnost od hipertenzije se nalazi u vrhu vodećih uzroka smrti. U Bosni i Hercegovini stopa smrtnosti od esencijalne hipertenzije na 100.000 stanovnika iznosi 19,5 kod muškaraca, a kod žena 32,3.Posebno ugroženi su muškarci u dobi od 40 i više godina i žene od 50 i više godina, adipozni, trudnice, osobe sa roditeljima hipertoničarima i dr. 3. Operativni ciljevi:Smanjiti broj neotkrivenih i netretiranih hipertoničara, smanjiti broj komplikacija kod hipetoničara blagovremenim i adekvatnim tretmanom.4. Operativni zadaci:Utvrđivanje broja oboljelih od hipertenzije, kao i broj osoba sa riziko faktorima za nastanak

hipertenzije na određenoj teritoriji, provesti ranu dijagnostiku putem tima liječnika primarne

zdravstvene zaštite i specijalističke poliklinike: trajno zbrinjavanje novootkrivenih hipertoničara,

nadzor nad hipertoničarima na opredjeljenom području, adekvatna terapija i rehabilitacija uz

konsultaciju bolničke zaštite.

5. Mjere – aktivnosti:

12.4.2023

Page 15: socijalna medicina

5.1. Suzbijanje zdravstveno štetnih navika (pušenje, alkoholizam, tjelesna neaktivnost, stresne

situacije, prekomjerno uzimanje hrane)

5.2. Utvrđivanje veličine problema 5.3. Verifikacija dijagnoze i klinički pregled5.4. Terapijski protokol5.5. Liječenje i rehabilitacija oboljelih od povišenog krvnog pritiska i posljedica ovog oboljenja5.6. Patronažni rad (aktivni nadzor)5.7. Zdravstveni odgoj

6. Način provođenja:Suzbijanje štetnih navika provodi se kontinuiranim zdravstveno odgojnim radom kroz sistem primarne

zdravstvene zaštite, putem tima obiteljskog liječnika uz suradnju ostalih sektora izvan zdravstva.

Verifikacija dijagnoze i klinički pregled obuhvata mjerenje krvnog pritiska kod svih muškaraca starijih

od 40 godina i žena iznad 50 godina, koji traže usluge primarne zdravstvene zaštite. Kod osobe sa

utvrđenim krvnim pritiskom iznad 160/95 mmHg ponoviti mjerenja nekoliko puta. Izmjeriti tjelesnu

težinu, pregledati urin na proteine i napraviti opći klinički pregled. Zdravstveni odgoj obuhvata

individualni i grupni rad na prevenciji faktora rizika hipertenzije i ostalih kardiovaskularnih bolesti.

7. Izvršioci: tim liječnika obiteljske medicine u suradnji sa specijalističkom i bolničkom zaštitom.

I DOKUMENTACIJA I IZVOR PODATAKA

1. Izvor podataka: najnovija dostignuća iz kliničke medicine.

2. Dokumentacija:a) Standard zdravstvene zaštite:

u zdravstvenoj zaštiti predškolske djece – 11,30 usluga godišnje po korisniku u zdravstvenoj zaštiti školske djece- 8,79 usluga godišnje po korisniku u zdravstvenoj zaštiti žena od 15 i više godina – 2,90 usluga godišnje po korisniku u zdravstvenoj zaštiti radnika - 14,60 usluga godišnje po korisniku u laboratorijsko-dijagnostičkoj djelatnosti – 3,34 usluga po korisniku godišnje.

b) Normativi vremena pružanja zdravstvenih usluga:

prvi pregled 15 min. kontrolni pregled 12 min. sistematski pregled

- dojenčeta i malog djeteta 30 min.- učenika 25 min.- žena (ginekološki) 15 min.- radnika i ostalog odraslog stanovništva 25 min.

c) Vrijeme provođenja periodičnih pregleda:

Dojenče do 12 pregleda godišnjeMalo i predškolsko dijete 2 puta godišnjeUčenik jednom godišnje

12.4.2023

Page 16: socijalna medicina

Odraslo stanovništvo od 20 do 49 godina jednom godišnjeOstalo stanovništvo preko 50 godina 2 puta godišnje

Z A D A T A K

Izradite program zdravstvene zaštite po slobodnom izboru. Jedinica posmatranja je mjesna zajednica do 3.000 stanovnika ili općina do 50.000 stanovnika.

Program treba da obuhvati slijedeće:1. Utvrdite populacionu ili nozološku grupu stanovništva za izradu programa zdravstvene zaštite.

Populacione grupe mogu biti: 0-1 god., 2-6, 7-14, 15-19, 20-44, 45-54, 55-64, 65 i više godina ili žene fertilne dobi (15-49 god.), muškarci (35-54); profesionalne grupe sa visokim rizikom mogu biti: radnici u saobraćaju, radnici u metalnoj i tekstilnoj industriji, poljoprivredi, zdravstveni radnici koji rade sa izvorima jonizirajućeg zračenja i u laboratoriju i sl. Nozološke grupe mogu biti oboljeli od hipertenzije, dijabetesa, koronarne bolesti, hroničnog bronhitisa, ulkusne bolesti, povrede, zaraznih bolesti, paraplegičari i ostale po izboru.

2. Definirajte zdravstveni problem prema najnovijim dostignućima u kliničkoj medicini!3. Odredite veličinu zdravstvenog problema i broj korisnika odnosno građana koji trebaju biti

obuhvaćeni programom u tekućoj godini.4. Izradite cilj i zadatke sa definiranjem aktivnosti i angažiranjem drugih sektora u provođenju

programa!5. Sačinite listu mjera i aktivnosti po broju i vrsti pregleda za odabrani zadatak (sistematski,

kontrolni, laboratorijski, rendgen i drugi pregledi) potrebni za provođenje programa!6. Utvrditi broj i strukturu izvršioca (liječnika i medicinskih tehničara po profilima), kao i

organizacione forme (zdravstvene ustanove) potrebne za provođenje ovog programa.7. Dajte osnovne elemente evaluacije programa prateći zadani cilj, kao i rezultate provođenja

koji se mogu očekivati u različitim vremenskim intervalima!

12.4.2023

Page 17: socijalna medicina

12.4.2023

Page 18: socijalna medicina

12.4.2023

Page 19: socijalna medicina

12.4.2023

Page 20: socijalna medicina

12.4.2023

Page 21: socijalna medicina

12.4.2023

Page 22: socijalna medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

Naziv vježbe:

STUDIJA SLUČAJA

Studija slučaja je vježba koja se radi u vidu pisanog izvještaja. Cilj ove vježbe je da student stekne praktično iskustvo u istraživanju jednog slučaja bolesti, smrti ili invalidnosti, zdravstvenog problema populacione ili nozološke grupe ili zdravstvene djelatnosti u cjelini.

Temu vježbe student bira prema sopstvenom interesovanju, a između većeg broja ponuđenih tema iz različitih oblasti. Tipični primjeri koje treba birati za studiju slučaja (studiju bolesti, smrti ili invalidnosti) materinska smrtnost (slučaj smrti majke iz puerperalnih razloga) smrtnost dojenčeta i malog djeteta rahitis, neadekvatna ishrana dojenčeta ili malog djeteta kongenitalne malformacije reumatska groznica tuberkuloza umni i fizički defekti školske djece , djeca sa posebnim potrebama infestacije crijevnim parazitima bilo koja zarazna bolest, ukoliko su socijalni faktori dominantni u njenom nastanku povrede na radu, profesionalne bolesti povreda ili slučaj smrti u saobraćaju, kod kuće ili drugim mjestima slučaj alkoholizama, narkomanije maligne neoplazme - rana dijagnoza, efikasno liječenje ateroskleroza- rana dijagnoza i posljedice dijabetes melitus – adekvatno liječenje, zdravstveni odgoj dijabetičara bolesti srca i krvnih sudova - moždani udar, srčani udar, hipertenzija, hronične opstruktivne bolesti pluća i astma iznenadna smrt bilo koje etiologije spolnoprenosive bolesti

Postupak za izradu studije slučaja bolesti, invalidnosti ili smrti

Studija treba da sadrži: uvod, cilj ili ciljeve studije, osnovne elemente metodološkog postupka, najvažnije rezultate, diskusiju, zaključke, preporuke i pregled literature korištene za pisanje rada.

12.4.2023

Page 23: socijalna medicina

Uvod

Student treba prvo da izabere određeni problem koji će obrađivati kao studiju slučaja bolesti, smrti ili invalidnosti. U uvodu treba navesti razloge zašto je odabran problem koristeći se osnovnim socio-medicinskim karakteristikama za odabranu bolest, uzrok smrti ili invalidnost:

masovnost dugotrajnost bolesti koštanje apsentizma invalidnost visoke stope smrtnosti

Masovnost bolesti ili invalidnosti treba opisati kao stepen raširenosti bolesti, morbiditet u stanovništvu po spolu i starosti.Dugotrajnost bolesti treba opisati kao njen hronicitetet, sa komplikacijama i posljedicama po ukupno zdravlje pacijenta.Koštanje apsentizma treba opisati kao stepen apsentizma, privremeno odsustvovanje sa posla zbog bolesti ili invalidnosti i koštanje zdravstvene zaštite u cilju postavljanja dijagnoze i liječenja bolesti, te gubitak novčanih primanja pacijenta kada je na bolovanju.Invalidnost zbog bolesti treba opisati kao stepen gubitka radne sposobnosti uzrokovane navedenom bolesti. Mortalitet prikazati kao stope smrtnosti od navedene bolesti u ukupnom stanovništvu, prema spolu ili prema relevantnim starosnim grupama.U uvodu treba dati definiciju osnovnih pojmova o bolesti, slučaju smrti ili invalidnosti potrebnih za bolje razumjevanje predmeta studije.

Cilj studije slučajaS obzirom na širinu problema koji se obrađuje cilj studije može se prikazati kao opći cilj i kao specifični ciljevi. Opći cilj studije definisati kao analizu socijalno medicinskih karakteristika slučaja X; smrti bolesnika XX, odnosno invalidnosti.Specifične ciljeve definisati kao:1. Analizu socijalnih karakteristika porodice pacijenta (analiza porodičnih prilika,

ekonomsko stanje pacijentove porodice, prikaz stanovanja i ishrane, prikaz interpersonalnih odnosa u porodici, prikaz uslova rada, profesije i školovanja i ostalih faktora relevantnih za nastanak navedene bolesti, smrti ili invalidnosti),

2. Analizu djelatnosti zdravstvene ustanove u sprečavanju, otklanjaju, dijagnozi i liječenju, rehabilitaciji pacijenta i prevenciji invalidnosti.

Metod rada

U metodu rada navesti koja je vrsta studije (opservacija, prospektivna, retrospektivna ili studija prijeseka).Opisati posebno posmatrane varijable: historiju bolesti i aktivnosti poduzete od strane zdravstvene službe.Historija bolesti sa: statusom, dijagnozom, terapijom, porodičnom anamnezom (prisustvo istih bolesti kod ostalih članova porodice ili rođaka), ličnom anamnezom (dosadašnje bolesti, rizično zdravstveno ponašanje ), ekonomskim stanjem (novčana primanja po članu porodice, zaposlen ili nezaposlen), stanovanje kao uslovnost stana (sunčan, vlažan, dovoljana kvadratura, vodosnabdijevanje i sl.), interpersonalne odnose u porodici (zadovoljavajući, nezadovoljavajući), uslove rada (štetne nokse po zdravlje, stresan posao i sl).

12.4.2023

Page 24: socijalna medicina

Aktivnosti poduzete od strane zdravstvene ustanove posmatrati kao tok bolesti, vrijeme kada je bolest otkrivena, uzroke neadekvatnog ili zakasnjelog liječenja, preventivne aktivnosti.Potrebno je jasno i precizno navesti izvore podataka o slučaju bolesti, smrti ili invalidnosti (anketa ili intervju sa pacijentom, historija bolesti iz bolnice, zdravstveni karton pacijenta iz PZZ ili samostalno urađen lijekarski prijegled od strane studenta sa dijagnostičkim nalazima).

Rezultati studije slučaja

Rezultati sadrže prikaz slučaja pacijentove bolesti, slučaj smrti ili invalidnosti po navedenim varijablama posmatranja. Dati kratki opis bolesti pacijenta, najvažnije podatke iz porodične i lične anamneze. Napraviti kratki pregled najbitnijih laboratorijskih i drugih nalaza važnih za postavljanje dijagnoze bolesti, odnosno podataka relevantnih za nastanak smrti odnosno invalidnosti pacijenta. Posebno naglasiti one parametre iz prikaza socijalnih faktora važnih za nastanak bolesti/ invalidnosti/ smrti. U ovom djelu podaci se mogu prikazati i grafički korištenjem ilustracija, crteža, ili shema za opisivanje toka bolesti, vrste terapije, procedura liječenja i sl.

Diskusija

Diskusija treba da sadrži prikaz najnovijih podataka o dijagnozi i liječenju bolesti izabrane u studiji slučaja. Potrebno je naglasiti : šta je zdravstvena ustanova poduzela za sprečavanje bolesti, smrti, invalidnosti? šta je zdravstvena ustanova po mišljenju studenta trebala učiniti i da li je smjelo doći do

bolesti, smrti odnosno invalidnosti? šta je propušteno i zašto? uzroci propusta!

Zaključak

Zaključak formulisati prema dobijenim rezultatima studije slučaja i kao svoje mišljenje. Navesti šta treba preduzeti da ne dođe do bolesti, invalidnosti ili smrti odnosno grešaka u radu zdravstvene ustanove.

12.4.2023

Page 25: socijalna medicina

12.4.2023

Page 26: socijalna medicina

12.4.2023

Page 27: socijalna medicina

12.4.2023

Page 28: socijalna medicina

12.4.2023

Page 29: socijalna medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

Naziv vježbe:

ZDRAVSTVENI ODGOJ

I Zdravstveni odgojni rad sa pacijentomZdravstveni odgoj je opći obrazovni proces učenja, dugoročni i planirani oblik sticanja pozitivnih stavova i navika, u vezi sa vođenjem zdravog načina života. Subjekti u zdravstvenom odgoju su: zdravo stanovništvo, rizične grupe (trudnice, djeca i omladina, stara lica) i nozološke grupe (pacijenti oboljeli od infarkta miokarda, šećerne bolesti i sl.).Zdravstveni odgoj se zasniva na istim metodama kao i klinička praksa. Dijagnostička faza uključuje ispitivanje, posmatranje i postavljanje zdravstveno odgojne dijagnoze. Za ispitivanje se koristi vrlo često anketa o znanju, stavu i praksi pojedinca o određenom zdravstvenom problemu. Na osnovu dobijenih odgovora stiču se informacije koliko ispitanik zna o određenom zdravstvenom problemu, kakav mu je stav odnosno mišljenje i šta upražnjava da bi prevenirao određeni zdravstveni poremećaj. Nakon ovih saznanja postavlja se zdravstveno odgojna dijagnoza. Faza liječenja podrazumijeva učenje i podučavanje. Sadržaj zdravstveno odgojnog rada treba prilagoditi znanju i stavovima ispitanika.U radu sa zdravom ili bolesnom osobom ili grupama ljudi mogu se koristiti različite metode i tehnike. Grupne metode rada sa ljudima mogu se provoditi u maloj i velikoj grupi. Bolji uspjesi postižu se sa radom u maloj grupi. Individualni rad se najčešće provodi putem formalnog ili planiranog intervjua. Ovom tehnikom se uglavnom koriste ljekari i to češće kao formalni, a ne kao planirani intervju, vođen na stručan i znalački način.Zdravstveni prosvjetitelji se u svom radu koriste zdravstveno odgojnim sredstvima. Ona predstavljaju njihova oruđa za rad koja, ako se primjene pogodnom metodom, mogu uticati na brže mjenjanje stavova i navika pojedinaca i zajednice na sticanje znanja u vezi sa zdravljem. Tehnička pomagala kojima se služimo u prenošenju zdravstveno odgojne informacije su sredstva zdravstvenog odgoja. Ona se dijele na očigledna sredstva i sredstva masovnih komunikacijaSadržaj i obrada zdravstveno odgojnog sredstva treba da su zasnovani na motivaciji pojedinca, privlačenju njegove pažnje (boja i oblik) i prilagođenost sadržaja karakteristikama pojedinca.

1. Izvor podataka: stručna literatura o odabranom zdravstvenom problemu. anketirana osoba po slobodnom izboru. podaci zdravstvene statistike.

2. Elementi za izradu vježbe:a) Tezirano zdravstveno predavanje za populacionu ili nozološku grupu, odabranu po slobodnom izboru treba da sadrži slijedeće: javnozdravstveni značaj, epidemiološke karakteristike, socijalni medicinski značaj, način njegovog rješavanja,

12.4.2023

Page 30: socijalna medicina

prijedloge ili preporuke.

Zdravstveno predavanje mora biti jasno napisano, na narodnom jeziku, manje stručno, bez nabrajanja najnovijih dostignuća ili literatura, ili brojnih hipoteza o tom problemu. Izbjegavati stručnu terminologiju i prezentirati ono što je interesantno za slušaoce, a ne za predavača kao stručnjaka. Zdravstveno predavanje treba da razvije interes za određeni problem i nikada ne može da zadovolji interese svih slušalaca, obzirom na razlike u nivou obrazovanja i interesiranja slušalaca.

b) Anketni upitnik za ispitivanje znanja, stava i prakse zdrave ili bolesne osobe (po slobodnom izboru). Treba da sadrži precizna pitanja, kako bi se na njih dobili jasni odgovori u cilju postavljanja zdravstveno odgojne dijagnostike.Navest ćemo primjer za ispitivanje znanja pacijenta oboljelog od šećerne bolesti:1. Kolika je normalna vrijednost šećera u krvi?2. Na kojim organima se najčešće javljaju komplikacije bolesti?3. Koji su uzroci nastanka šećerne bolesti?

Pitanja za ispitivanje stava pacijenta o šećernoj bolesti:1. Smatrate li da je vaša bolest izlječiva?2. Da li konzumiranje šećera može pogoršati vašu bolest?

Pitanja za ispitivanje prakse pacijenta o šećernoj bolesti:1. Koliko često posjećujete ljekara?2. Koje su namirnice osnova vaše ishrane?

c) Evaluacija odgovora dobijenih anketom “Znanje, stav i praksa” može se praviti na osnovu slijedećih kriterija:ZNANJE zadovoljava ne zadovoljava djelimično

zadovoljavaSTAV pravilan nepravilanPRAKSA pravilna nepravilna djelimično pravilna

d) Zdravstveno odgojni rad treba da obuhvati slijedeće sadržaje:1. šta pacijent treba da nauči o svojoj bolesti ili nekom zdravstvenom problemu,2. šta treba da učini da stanje zdravlja unaprijedi odnosno spriječi nastanak ili posljedice

bolesti,3. šta ne smije činiti što bi bilo štetno po njegovo zdravlje,4. preporuke za zdrav način života

3. Zadatak

1. Sačinite tezirano zdravstveno predavanje za odabranu populacionu ili nozološku grupu prema naprijed navedenim elementima (npr. ulkusna bolest, šećerna bolest, alkoholizam, nikotinomanija, ishrana trudnica).

2. Postavite po 5 pitanja za ispitivanje znanja, stava i prakse zdravom ili bolesnom licu (članu vaše obitelji, susjedu i sl.) za odabrani zdravstveni problem i ubilježite orginalne odgovore anketiranog.

3. Utvrdite zdravstveno odgojnu dijagnozu i potrebu za zdravstvenim odgojem (koje ljekar ili medicinska sestra može realizirati).

4. Dobijene odgovore evaluirajte prema naprijed datim kriterijima.5. Na osnovu ubilježenih originalnih odgovora, sačinite zdravstveno odgojni sadržaj rada i

informacija sa pacijentom.

12.4.2023

Page 31: socijalna medicina

6. Navedite metode i sredstva koja bi ste primjenili u radu na zdravstvenom odgoju nad zdravim ili bolesnim licem.

4. Zaključak

Navedite poteškoće u realizaciji zdravstveno odgojnog rada sa pacijentom!

12.4.2023

Page 32: socijalna medicina

12.4.2023

Page 33: socijalna medicina

12.4.2023

Page 34: socijalna medicina

II Zdravstveno odgojni recept

Zdravstveno odgojni recept se sastoji iz 4 dijela. Na prvoj strani se nalazi prigodna ilustracija i kratki tekst o osnovama zdravstvenog problema. Druga strana sadrži preporuke za pravilan nacin života vezano za nacin ishrane, stil života, nacin rada i odmora, fizicke aktivnosti i sl.(obicno se navode dozvoljene i zabranjene namirnice, dozvoljeno fizicko opterecenje). Treca strana sadrži osnovne anamnesticke podatke, pregled relevantnog sistema i osnovne dijagnosticke nalaze. Cetvrta strana sadrži pitanja o znanju , stavu i praksi o odabranom problemu i odgovore ispitanika koji se ocjenjuju pri svakom kontaktu sa ljekarom.

12.4.2023

Page 35: socijalna medicina

12.4.2023

Page 36: socijalna medicina

12.4.2023

Page 37: socijalna medicina

12.4.2023

Page 38: socijalna medicina

Zdravstveno odgojni recept – nacrt

12.4.2023

Page 39: socijalna medicina

12.4.2023

Page 40: socijalna medicina

Katedra za socijalnu medicinu i organizacijuzdravstvene zaštite sa historijom medicine

..................................................................................................................ul. Čekaluša 90, 71 000 Sarajevo tel/fax:++ 387 33 20 20 51

MEDICINSKIFAKULTET UNIVERZITETAU SARAJEVU

VJEŽBA BR. 6 Zdravstveno ponašanje – anketiranje zdravih pojedinaca u odnosu na rizično zdravstveno ponašanje

Zadatak 1.Anketirajte po slobodnom izboru 5 osoba od 19 do 27 godina anketnim upitnikom za mlade, uključujući i studenta. Anketnim upitnikom za odrasle osobe anketirajte 5 osoba od 27 do 64 godine.Ankete za ispitivanje izloženosti stresu date su u obliku tabele. Procjena izloženosti stresu ocjenjuje se na osnovu značajnih događaja u životu i količine stresa koji su oni prouzrokovali. Zabilježite svaki događaj koji se desio u posljednjih dvanaest mjeseci. Saberite bodove i dobit ćete totalni skor.Ako ste dobili totalni skor od 250 i više bodova, i u slučaju da ispitanik ima normalnu toleranciju prema stresu (hladnokrvna osoba), on je bio izložen stresu iznad njegove granične vrijednosti. Kod osoba sa niskom tolerancijom (burna reakcija na jednostavne životne događaje) prema stresu totalni skor od 150 već predstavlja stanje prekomjerne izloženosti stresu.

Zadatak 2.Student treba da izvrši jednostavnu analizu dobijenih podataka za 10 osoba i komentariše dobijene rezultate.

ANALIZA DOBIJENIH PODATAKA

12.4.2023

Page 41: socijalna medicina

1. Analiza općih podataka ( izloženost stresu) Starosna i spolna struktura ispitanika

Spol/starost 19-24 25-34 35-44 45-54 55-64Br % Br % Br % Br % Br %

muškiženskiukupno

Edukacija ispitanika

Profesija ispitanika

Prisutni zdravstveni riziko faktori ispitanikaZdravstveni riziko faktori broj %

2. Analiza skora za izloženost stresu

a. skor za odrasle osobe ________________________

b. skor za mlade osobe_________________________

Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

Spol 1. muški

12.4.2023

Broj godina školovanja Broj %Manje od 8g.8g.12g13+ g.

Profesija Broj %poljoprivrednikIndustrijski/građevinski posaoKancelarijski /intelektualni posaoStudent DomaćicaPenzionernezaposlen

Page 42: socijalna medicina

2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.4.2023

Page 43: socijalna medicina

1. TVOJA STRES SKALAStres skala odrasle osobe - Holmes and Rahe

STRES VRIJEDNOSTSmrt bračnog druga (muža/žene) 100Razvod 60Menopauza 60Odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt bližeg člana porodice 60Teže povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka/zajedničkog života 45Otkaz ili gubitak posla 45Bračno pomirenje 40Odlazak u penziju 40Promjene u zdravstvenom stanju bližeg člana porodice 40Rad duži od 40 sati sedmično 35Trudnoća 35Seksualni problemi 35Novi član porodice 35Promjena uloge u poslu ili biznisu 35Promjene u finansijskom stanju 35Smrt bliskog prijatelja (ne odnosi se na bliskog člana porodice) 30Razilaženje u mišljenju sa bračnim drugom/partnerom 30Veliki zajmovi 25Prinudna naplata dugova 25Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Promjene u odgovornosti na poslu 25Problemi sa rodbinom ili djecom 25Veliki lični uspjeh 25Supružnik je počeo ili prestao raditi 20Početak ili kraj školske godine djeteta 20Promjena uslova stanovanja (gosti u kući, renoviranje kuće i sl.) 20Promjene osobnih navika (dijeta, vježbe, pušenje i sl.) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim 20Promjena u radnom vremenu ili uslovima rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Dijete mijenja školu 15Promjena učešća u religijskom životu 15Promjene društvenih aktivnosti (manje ili više nego ranije) 15Manja plata 10Promjena u učestalosti zajedničkog okupljanja članova porodice 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaj 5

TOTALNI SKOR____________________________________Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

12.4.2023

Page 44: socijalna medicina

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.4.2023

Page 45: socijalna medicina

1. TVOJA STRES SKALAStres skala odrasle osobe- Holmes and Rahe

STRES VRIJEDNOSTSmrt bračnog druga (muža/žene) 100Razvod 60Menopauza 60Odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt bližeg člana porodice 60Teže povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka/zajedničkog života 45Otkaz ili gubitak posla 45Bračno pomirenje 40Odlazak u penziju 40Promjene u zdravstvenom stanju bližeg člana porodice 40Rad duži od 40 sati sedmično 35Trudnoća 35Seksualni problemi 35Novi član porodice 35Promjena uloge u poslu ili biznisu 35Promjene u finansijskom stanju 35Smrt bliskog prijatelja (ne odnosi se na bliskog člana porodice) 30Razilaženje u mišljenju sa bračnim drugom/partnerom 30Veliki zajmovi 25Prinudna naplata dugova 25Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Promjene u odgovornosti na poslu 25Problemi sa rodbinom ili djecom 25Veliki lični uspjeh 25Supružnik je počeo ili prestao raditi 20Početak ili kraj školske godine djeteta 20Promjena uslova stanovanja (gosti u kući, renoviranje kuće i sl.) 20Promjene osobnih navika (dijeta, vježbe, pušenje i sl.) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim 20Promjena u radnom vremenu ili uslovima rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Dijete mijenja školu 15Promjena učešća u religijskom životu 15Promjene društvenih aktivnosti (manje ili više nego ranije) 15Manja plata 10Promjena u učestalosti zajedničkog okupljanja članova porodice 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaj 5

TOTALNI SKOR____________________________________Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

12.4.2023

Page 46: socijalna medicina

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.4.2023

Page 47: socijalna medicina

1. TVOJA STRES SKALAStres skala odrasle osobe- Holmes and Rahe

STRES VRIJEDNOSTSmrt bračnog druga (muža/žene) 100Razvod 60Menopauza 60Odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt bližeg člana porodice 60Teže povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka/zajedničkog života 45Otkaz ili gubitak posla 45Bračno pomirenje 40Odlazak u penziju 40Promjene u zdravstvenom stanju bližeg člana porodice 40Rad duži od 40 sati sedmično 35Trudnoća 35Seksualni problemi 35Novi član porodice 35Promjena uloge u poslu ili biznisu 35Promjene u finansijskom stanju 35Smrt bliskog prijatelja (ne odnosi se na bliskog člana porodice) 30Razilaženje u mišljenju sa bračnim drugom/partnerom 30Veliki zajmovi 25Prinudna naplata dugova 25Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Promjene u odgovornosti na poslu 25Problemi sa rodbinom ili djecom 25Veliki lični uspjeh 25Supružnik je počeo ili prestao raditi 20Početak ili kraj školske godine djeteta 20Promjena uslova stanovanja (gosti u kući, renoviranje kuće i sl.) 20Promjene osobnih navika (dijeta, vježbe, pušenje i sl.) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim 20Promjena u radnom vremenu ili uslovima rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Dijete mijenja školu 15Promjena učešća u religijskom životu 15Promjene društvenih aktivnosti (manje ili više nego ranije) 15Manja plata 10Promjena u učestalosti zajedničkog okupljanja članova porodice 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaj 5

TOTALNI SKOR____________________________________Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

12.4.2023

Page 48: socijalna medicina

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.4.2023

Page 49: socijalna medicina

1. TVOJA STRES SKALAStres skala odrasle osobe- Holmes and Rahe

STRES VRIJEDNOSTSmrt bračnog druga (muža/žene) 100Razvod 60Menopauza 60Odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt bližeg člana porodice 60Teže povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka/zajedničkog života 45Otkaz ili gubitak posla 45Bračno pomirenje 40Odlazak u penziju 40Promjene u zdravstvenom stanju bližeg člana porodice 40Rad duži od 40 sati sedmično 35Trudnoća 35Seksualni problemi 35Novi član porodice 35Promjena uloge u poslu ili biznisu 35Promjene u finansijskom stanju 35Smrt bliskog prijatelja (ne odnosi se na bliskog člana porodice) 30Razilaženje u mišljenju sa bračnim drugom/partnerom 30Veliki zajmovi 25Prinudna naplata dugova 25Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Promjene u odgovornosti na poslu 25Problemi sa rodbinom ili djecom 25Veliki lični uspjeh 25Supružnik je počeo ili prestao raditi 20Početak ili kraj školske godine djeteta 20Promjena uslova stanovanja (gosti u kući, renoviranje kuće i sl.) 20Promjene osobnih navika (dijeta, vježbe, pušenje i sl.) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim 20Promjena u radnom vremenu ili uslovima rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Dijete mijenja školu 15Promjena učešća u religijskom životu 15Promjene društvenih aktivnosti (manje ili više nego ranije) 15Manja plata 10Promjena u učestalosti zajedničkog okupljanja članova porodice 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaj 5

TOTALNI SKOR____________________________________

Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

12.4.2023

Page 50: socijalna medicina

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. TVOJA STRES SKALAStres skala odrasle osobe- Holmes and Rahe

STRES VRIJEDNOST

12.4.2023

Page 51: socijalna medicina

Smrt bračnog druga (muža/žene) 100Razvod 60Menopauza 60Odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt bližeg člana porodice 60Teže povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka/zajedničkog života 45Otkaz ili gubitak posla 45Bračno pomirenje 40Odlazak u penziju 40Promjene u zdravstvenom stanju bližeg člana porodice 40Rad duži od 40 sati sedmično 35Trudnoća 35Seksualni problemi 35Novi član porodice 35Promjena uloge u poslu ili biznisu 35Promjene u finansijskom stanju 35Smrt bliskog prijatelja (ne odnosi se na bliskog člana porodice) 30Razilaženje u mišljenju sa bračnim drugom/partnerom 30Veliki zajmovi 25Prinudna naplata dugova 25Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Promjene u odgovornosti na poslu 25Problemi sa rodbinom ili djecom 25Veliki lični uspjeh 25Supružnik je počeo ili prestao raditi 20Početak ili kraj školske godine djeteta 20Promjena uslova stanovanja (gosti u kući, renoviranje kuće i sl.) 20Promjene osobnih navika (dijeta, vježbe, pušenje i sl.) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim 20Promjena u radnom vremenu ili uslovima rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Dijete mijenja školu 15Promjena učešća u religijskom životu 15Promjene društvenih aktivnosti (manje ili više nego ranije) 15Manja plata 10Promjena u učestalosti zajedničkog okupljanja članova porodice 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaj 5

Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

Spol 1. muški2. ženski

12.4.2023

Page 52: socijalna medicina

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRES SKALA ZA MLADESTRES VRIJEDNOST

Smrt mladića ili djevojke ili roditelja ili supružnika 100Odvajanje od roditelja ili razvod braka 65Pubertet 65Trudnoća 65Prekid veze sa mladićem/djevojkom ili odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt člana porodice (ne bračnog druga, roditelja, mladića, djevojke) 60

12.4.2023

Page 53: socijalna medicina

Prekinute zaruke 55Objavljene zaruke 50Ozbiljnije povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka 45Početak školovanja u srednjoj školi/ višoj školi/ fakultetu 45Promjene u nezavisnosti ili odgovornosti (odvajanje od roditelja) 45Konzumiranje alkohola ili droge 45Isključenje iz škole ili otkaz s posla 45Promjene u konzumiranju alkohola ili droge 45Pomirenje s djevojkom ili mladićem ili porodicom 40Problemi u školi 40Ozbiljni zdravstveni problemi bližeg člana porodice 40Rad uz školovanje 35Rad duži od 40 sati sedmično 35Promjena fakulteta 35Promjene u broju susreta sa mladićem/djevojkom 35Konfuzija oko spolnog identiteta 35Novi član porodice (rođeno ili usvojeno djete, novi brak roditelja) 35Promjene u odgovornosti na poslu 35Promjene finansijskog stanja 30Smrt bliskog prijatelja (ne člana porodice) 30Promjena vrste posla 30Razilaženje u mišljenju sa porodicom, prijateljima ili bračnim drugom 30Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Problemi sa rodbinom ili mladićevom/djevojkinom porodicom 25Poseban lični uspjeh (nagrada, diploma i sl.) 25Početak ili prestanak rada roditelja ili bračnog druga 20Početak ili kraj školske godine 20Promjene u uslovima života (gosti u kući, preuređenje kuće) 20Promjene u osobnom ponašanju (početak ili prestanak pušenja, dijete) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim ukoliko radi 20Promjene u broju sati rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Prelazak u novu školu (ne podrazumjeva upis u novu školu po završetku prethodne) 10Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Promjene učešća u religijskom životu 15Materijalni krah - dugovi (lični ili porodice) 10Promjene u učestalosti porodičnog okupljanja 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaji 5TOTALNI SKOR ______________________________________

Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status

12.4.2023

Page 54: socijalna medicina

1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRES SKALA ZA MLADESTRES VRIJEDNOST

Smrt mladića ili djevojke ili roditelja ili supružnika 100Odvajanje od roditelja ili razvod braka 65Pubertet 65Trudnoća 65Prekid veze sa mladićem/djevojkom ili odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt člana porodice (ne bračnog druga, roditelja, mladića, djevojke) 60Prekinute zaruke 55Objavljene zaruke 50Ozbiljnije povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka 45

12.4.2023

Page 55: socijalna medicina

Početak školovanja u srednjoj školi/ višoj školi/ fakultetu 45Promjene u nezavisnosti ili odgovornosti (odvajanje od roditelja) 45Konzumiranje alkohola ili droge 45Isključenje iz škole ili otkaz s posla 45Promjene u konzumiranju alkohola ili droge 45Pomirenje s djevojkom ili mladićem ili porodicom 40Problemi u školi 40Ozbiljni zdravstveni problemi bližeg člana porodice 40Rad uz školovanje 35Rad duži od 40 sati sedmično 35Promjena fakulteta 35Promjene u broju susreta sa mladićem/djevojkom 35Konfuzija oko spolnog identiteta 35Novi član porodice (rođeno ili usvojeno djete, novi brak roditelja) 35Promjene u odgovornosti na poslu 35Promjene finansijskog stanja 30Smrt bliskog prijatelja (ne člana porodice) 30Promjena vrste posla 30Razilaženje u mišljenju sa porodicom, prijateljima ili bračnim drugom 30Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Problemi sa rodbinom ili mladićevom/djevojkinom porodicom 25Poseban lični uspjeh (nagrada, diploma i sl.) 25Početak ili prestanak rada roditelja ili bračnog druga 20Početak ili kraj školske godine 20Promjene u uslovima života (gosti u kući, preuređenje kuće) 20Promjene u osobnom ponašanju (početak ili prestanak pušenja, dijete) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim ukoliko radi 20Promjene u broju sati rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Prelazak u novu školu (ne podrazumjeva upis u novu školu po završetku prethodne) 10Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Promjene učešća u religijskom životu 15Materijalni krah - dugovi (lični ili porodice) 10Promjene u učestalosti porodičnog okupljanja 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaji 5TOTALNI SKOR ______________________________________

Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

12.4.2023

Page 56: socijalna medicina

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRES SKALA ZA MLADESTRES VRIJEDNOST

Smrt mladića ili djevojke ili roditelja ili supružnika 100Odvajanje od roditelja ili razvod braka 65Pubertet 65Trudnoća 65Prekid veze sa mladićem/djevojkom ili odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt člana porodice (ne bračnog druga, roditelja, mladića, djevojke) 60Prekinute zaruke 55Objavljene zaruke 50Ozbiljnije povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka 45Početak školovanja u srednjoj školi/ višoj školi/ fakultetu 45Promjene u nezavisnosti ili odgovornosti (odvajanje od roditelja) 45Konzumiranje alkohola ili droge 45Isključenje iz škole ili otkaz s posla 45

12.4.2023

Page 57: socijalna medicina

Promjene u konzumiranju alkohola ili droge 45Pomirenje s djevojkom ili mladićem ili porodicom 40Problemi u školi 40Ozbiljni zdravstveni problemi bližeg člana porodice 40Rad uz školovanje 35Rad duži od 40 sati sedmično 35Promjena fakulteta 35Promjene u broju susreta sa mladićem/djevojkom 35Konfuzija oko spolnog identiteta 35Novi član porodice (rođeno ili usvojeno djete, novi brak roditelja) 35Promjene u odgovornosti na poslu 35Promjene finansijskog stanja 30Smrt bliskog prijatelja (ne člana porodice) 30Promjena vrste posla 30Razilaženje u mišljenju sa porodicom, prijateljima ili bračnim drugom 30Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Problemi sa rodbinom ili mladićevom/djevojkinom porodicom 25Poseban lični uspjeh (nagrada, diploma i sl.) 25Početak ili prestanak rada roditelja ili bračnog druga 20Početak ili kraj školske godine 20Promjene u uslovima života (gosti u kući, preuređenje kuće) 20Promjene u osobnom ponašanju (početak ili prestanak pušenja, dijete) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim ukoliko radi 20Promjene u broju sati rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Prelazak u novu školu (ne podrazumjeva upis u novu školu po završetku prethodne) 10Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Promjene učešća u religijskom životu 15Materijalni krah - dugovi (lični ili porodice) 10Promjene u učestalosti porodičnog okupljanja 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaji 5TOTALNI SKOR ______________________________________

Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

12.4.2023

Page 58: socijalna medicina

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija 1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRES SKALA ZA MLADESTRES VRIJEDNOST

Smrt mladića ili djevojke ili roditelja ili supružnika 100Odvajanje od roditelja ili razvod braka 65Pubertet 65Trudnoća 65Prekid veze sa mladićem/djevojkom ili odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt člana porodice (ne bračnog druga, roditelja, mladića, djevojke) 60Prekinute zaruke 55Objavljene zaruke 50Ozbiljnije povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka 45Početak školovanja u srednjoj školi/ višoj školi/ fakultetu 45Promjene u nezavisnosti ili odgovornosti (odvajanje od roditelja) 45Konzumiranje alkohola ili droge 45Isključenje iz škole ili otkaz s posla 45Promjene u konzumiranju alkohola ili droge 45Pomirenje s djevojkom ili mladićem ili porodicom 40Problemi u školi 40Ozbiljni zdravstveni problemi bližeg člana porodice 40

12.4.2023

Page 59: socijalna medicina

Rad uz školovanje 35Rad duži od 40 sati sedmično 35Promjena fakulteta 35Promjene u broju susreta sa mladićem/djevojkom 35Konfuzija oko spolnog identiteta 35Novi član porodice (rođeno ili usvojeno djete, novi brak roditelja) 35Promjene u odgovornosti na poslu 35Promjene finansijskog stanja 30Smrt bliskog prijatelja (ne člana porodice) 30Promjena vrste posla 30Razilaženje u mišljenju sa porodicom, prijateljima ili bračnim drugom 30Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Problemi sa rodbinom ili mladićevom/djevojkinom porodicom 25Poseban lični uspjeh (nagrada, diploma i sl.) 25Početak ili prestanak rada roditelja ili bračnog druga 20Početak ili kraj školske godine 20Promjene u uslovima života (gosti u kući, preuređenje kuće) 20Promjene u osobnom ponašanju (početak ili prestanak pušenja, dijete) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim ukoliko radi 20Promjene u broju sati rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Prelazak u novu školu (ne podrazumjeva upis u novu školu po završetku prethodne) 10Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Promjene učešća u religijskom životu 15Materijalni krah - dugovi (lični ili porodice) 10Promjene u učestalosti porodičnog okupljanja 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaji 5TOTALNI SKOR ______________________________________

Upitnik za ispitivanje izloženosti stresu – korištenjem stres skale

Spol 1. muški2. ženski

Godina rođenja19___________

Bračni status 1. oženjen ili živi u vanbračnoj zajednici2. sami3. rastavljeni ili razvedeni4. udovac / udovica

Koliko djece ispod 18 godina starosti živi u Vašem domaćinstvu?_________________ osoba

Ukupan broj godina edukacije ( uključujući školu, studije)_________________ godina

Profesija

12.4.2023

Page 60: socijalna medicina

1. poljoprivrednik2. industrijski, građevinski posao3. kancelarijski posao, intelektualni posao, službeni posao4. student/učenik5. domaćica6. penzioner7. nezaposlen

Prisutne bolesti:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prisutni rizici zdravstvenog ponašanja:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STRES SKALA ZA MLADESTRES VRIJEDNOST

Smrt mladića ili djevojke ili roditelja ili supružnika 100Odvajanje od roditelja ili razvod braka 65Pubertet 65Trudnoća 65Prekid veze sa mladićem/djevojkom ili odvojeni život od bračnog druga 60Boravak u zatvoru ili uslovna zatvorska kazna 60Smrt člana porodice (ne bračnog druga, roditelja, mladića, djevojke) 60Prekinute zaruke 55Objavljene zaruke 50Ozbiljnije povređivanje ili bolest 45Sklapanje braka 45Početak školovanja u srednjoj školi/ višoj školi/ fakultetu 45Promjene u nezavisnosti ili odgovornosti (odvajanje od roditelja) 45Konzumiranje alkohola ili droge 45Isključenje iz škole ili otkaz s posla 45Promjene u konzumiranju alkohola ili droge 45Pomirenje s djevojkom ili mladićem ili porodicom 40Problemi u školi 40Ozbiljni zdravstveni problemi bližeg člana porodice 40Rad uz školovanje 35Rad duži od 40 sati sedmično 35Promjena fakulteta 35Promjene u broju susreta sa mladićem/djevojkom 35

12.4.2023

Page 61: socijalna medicina

Konfuzija oko spolnog identiteta 35Novi član porodice (rođeno ili usvojeno djete, novi brak roditelja) 35Promjene u odgovornosti na poslu 35Promjene finansijskog stanja 30Smrt bliskog prijatelja (ne člana porodice) 30Promjena vrste posla 30Razilaženje u mišljenju sa porodicom, prijateljima ili bračnim drugom 30Spavanje kraće od 8 sati dnevno 25Problemi sa rodbinom ili mladićevom/djevojkinom porodicom 25Poseban lični uspjeh (nagrada, diploma i sl.) 25Početak ili prestanak rada roditelja ili bračnog druga 20Početak ili kraj školske godine 20Promjene u uslovima života (gosti u kući, preuređenje kuće) 20Promjene u osobnom ponašanju (početak ili prestanak pušenja, dijete) 20Hronična alergija 20Problemi sa pretpostavljenim ukoliko radi 20Promjene u broju sati rada 15Promjena mjesta stanovanja 15Prelazak u novu školu (ne podrazumjeva upis u novu školu po završetku prethodne) 10Stalne tegobe u premenstrualnom periodu 15Promjene učešća u religijskom životu 15Materijalni krah - dugovi (lični ili porodice) 10Promjene u učestalosti porodičnog okupljanja 10Pripreme za godišnji odmor 10Pripreme za praznike 10Manji zakonski prekršaji 5TOTALNI SKOR ______________________________________

12.4.2023