of 20 /20
SOCIJALNA INTERAKCIJA ili DRUŠTVENO DJELOVANJE

Socijalna interakcija.pptx

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 1/20

SOCIJALNA INTERAKCIJA

ili

DRUŠTVENODJELOVANJE

Page 2: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 2/20

•  je obostrano ili uzajamno utjecanjedviju ili više osoba na meusobno!onašanje

Učesnici u socijalnoj interakciji mogu bitiosobe"male #ru!e" or#anizacije" institucije"veli$e društvene #ru!e" #lobalne zajednice irazne vrste nji%ovi% asocijacija&

• uzajamnomeusobno utjecanjeosoba ili #ru!a nau$u!na zbivanja udruštvu

Page 3: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 3/20

• 'ruštveni (ivot se sastoji od mnoštvaintera$cija i bez nji% ne bi bilomo#u)e nau*iti znanja i vještinenu(ne za (ivot u društvu

Page 4: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 4/20

• Kada !rou*avamo socijalnu intera$ciju"!romatramo društveni (ivot s

mi$rosociološ$o#a stajališta +sva$odnevni(ivot,

• tu !romatramo ono što ljudi rade" misle iosje)aju u sva$odnevnim trenucima(ivota +!ozdravljamo ljude" !ostavljamo!itanja itd&,

Page 5: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 5/20

• -itna !ret!ostav$a socijalneintera$cije jest de.nicija situacije

na*in na $oji s%va)amo iinter!retiramo o$olnosti u

$ojima se nalazimo• 'R/0T1ENE 2INJENICE3 obje$tivne"

una!rijed zadane !ojave $oje o#rani*avaju!onašanje !ojedinaca

• *injenicama i situacijama !ridajemozna*enja

Page 6: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 6/20

• SOCIJALNA KONSTR/KCIJA 4-ILJE

• 5etar -er#er i T%omas Lu$mann6 (elerazmotriti dvostru$i $ara$ter društva sobje$tivnim *injenicama i subje$tivnim

zna*enjem• ljudi !ri%va*aju sva$odnevni (ivot $ao

obje$tivno ureenu stvarnost + zdravo

 za gotovo, $roz u!otrebu JE4IKA

O-JEKTI1N

AST1ARNOS

 T

S/-JEKTI1NO4NA2ENJE

Page 7: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 7/20

5LJ/SKA

'va se*ovje$asvaaju

7lumciu

$azališt

u

Otac$a(njava

dijete

I#ramalo#

dijeteta

/vreda

7luma Kazna 1eselje

-ijes iljutnja

Nemarea$cij

e

Stid4aba

va

AKT

situacije

de.nicija

emocija

Page 8: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 8/20

• 'a bi intera$cija bila mo#u)a!otrebna je $omuni$acija&

Komuni$acijom ljudi jedni dru#ima!renose in8ormacije" stajališta"mišljenje" ideje itd& 

Komuni$acija mo(e biti9- verbalna9 zbiva se !omo)u jezi$a i

#ovora- neverbalna9 odvija se mimi$om"

#rimasama" #ovorom tijela

+ru$ovanje" dodir" lu!$anje !o

Page 9: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 9/20

 JE4IK društveno stru$turiran sustav zvu*ni%

obrazaca+rije*i i re*enica, u s!eci.*nim i !roizvoljnim

zna*enjima

• intera$cijom se stvara i mijenjadruštvena zbilja6 nemaju svi jedna$u5ERCE5CIJ/" ali nalaze o$virno zna*enje

• socijalizacijom i (ivotnim is$ustvom

u*imo $a$o is!ravno !re!oznati zna*enjene$e situacije+!onašanje doma" u š$oli" na $oncertu" meu

vršnjacima&&&6!obr$amo li !ravila !onašanja

is!ast )emo smiješni ,

Page 10: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 10/20

Page 11: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 11/20

 TEORIJE SOCIJALNEINTERAKCIJE

:&SI;-OLI2KIINTERAKCIONI4A;

<&'RA;AT/R0KI 5RIST/5=&ETNO;ETO'OLO7IJA

>&TEORIJA SOCIJALNERA4;JENE

Page 12: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 12/20

SI;-OLI2KIINTERAKCIONI4A;

• S!osobnost ljuds$i% bi)a da ?de.niraju@"inter!retiraju uzajamne a$cijea, daje uvide u odnos !ojedinca i društva"b, na#lašava subje$tivna zna*enja ljuds$o#

!onašanja ic, na*in na $oji se osoba us$lauje s dru#om

$roz intera$ciju

• de.nicije dajemo !omo)u SI;-OLA+rije*i" sli$e" zna$ovi,3 !renosein8ormacije i daju zna*enje situacijama

Page 13: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 13/20

• n!r& red u društvu !osti(emo!re#ovaranjem" odlu*ivanjem is!orazumijevanjem !ojedinaca u$lju*eni%u intera$ciju

•  Jedan od #lavni% za*etni$a

simboli*$o# intera$cionizma"7eor#e erbert ;ead" objašnjavao je$a$o mi stvaramo osje)aj sebe $rozrea$cije dru#i%& Nje#ov $once!tBja? i Bmene? 8o$usira se na na*in na $ojiu*imo t$o smo $roz intera$ciju s dru#ima&

Page 14: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 14/20

simboli*$i intera$cionizam na cesti

INDIVIDUALAN DRUŠTVEN

• $oncentriramo se na naš cilj• na dru#e aute• uvjete na cesti

;o(da volimo slušati #lazbu"nositi sun*ane nao*ale iliis!robavati dru#e rute&

• 1ozimo odreeni model auta+osobna (elja ili društvenao#rani*enja6 cijena auta,

Odra(ava li automobil našubuntovnu stranu Osje)ajnadmo)i E$ološ$a uvjerenjaNajdra(u boju

4bo# *injenice da smo u stanju !ret!ostaviti a$cije i rea$cijedru#i% voza*aDica" si#urniji smo na cesti& 1oza*Dica $oji $rši

o*e$ivanja dru#i% ima ve)u mo#u)nost da zaradi $aznu ili do(ivinesre)u&

5ersonalizirane tablice i nalje!nice na autima

Page 15: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 15/20

'RA;AT/R0KI 5RIST/5• SVIJET KAO KAZALIŠTE! "#o$man%& 

ljude brine tzv& Im!ression mana#ement9 oni!o$ušavaju $ontrolirati dojmove $oje *ine nadru#e $a$o bi se !ri$azali u najboljem svjetlu

+izvode ulo#e,& Oni !aze i na $onstru$ciju?o$oline@"$a$o bi se nji%ov ?ja@ u nju najboljeu$lo!io +u!ravljaju dojmom o sebi,&n!r& !aze na odijevanje $oje )e se u$lo!iti uodreenu situaciju +s !rijateljima" !riza!ošljavanju i sl&,

Page 16: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 16/20

• 5ostoji ?'re(nji! i stra)nji! (io'o*ornice za naše ?ja@&

• !one$ad !redstava ne us!ijeva" i ljudi suvrlo s!osobni ras!oznati tuu ?#lumu@

• ?bonton@ je im'licitni (ogo+or da jedni

dru#ima !oma(emo u ču+anju obra*a!

Page 17: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 17/20

ETNO;ETO'OLO7IJA•

KO;/NIKACIJA I KONTEKST• bavi se na*inima $oje $oristimo da

razumijemo društvo u $ojem (ivimo

• sudionici do#ovarajuzna*enja i ona su stvar

situacije i $onte$sta

!r&str&::

Page 18: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 18/20

:& e$s!eriment9 u!uta studentima da se !remaroditeljima !onašaju $ao !rema ne!oznatimosobama +:F minuta,6 $a$o rea#iraju roditelji

<& e$s!eriment9 raz#ovor oca i djeteta9 ?Kudaideš@D@1an@D@0to )eš raditi@D@Ništa@D@Kad )eš sevratiti@D@Kasnije

=& ?5u$la mi je #uma@D@Ka$o to misliš G !u$la ti je#uma@D@Ka$o to misliš" $a$o to mislim 5robušena#uma je !robušena #uma& /!ravo sam to i mislio&Ništa !osebno& Ka$vo# li !itanja&@

>& ?Ka$o si@D@Ka$o sam s obzirom na što Nazdravlje" .nancije" rad u š$oli" moju duševnune!omu)enost" mojH@DD@2uj samo sam %tio bitiuljudan& Is$reno" uo!)e me ne zanima $a$o si@

Page 19: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 19/20

 TEORIJA SOCIJALNERA4;JENE

• razmjena na#rada +$oristi, i cijene terazmjene +zadovoljstvo $ojedobivamo intera$cijom,

• !r& ?'obro se dobrim vra)a@?O$o za o$o" zub za zub@

• sve do$ !ro.tiramo iz odnosa uintera$ciji ona )e se i nastaviti+u#oda" društvo" u#led" si#urnost&&&,

Page 20: Socijalna interakcija.pptx

7/24/2019 Socijalna interakcija.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/socijalna-interakcijapptx 20/20

%tt!s9DD&outube&comDatc%v3<rrmo$ar=4;