of 21 /21
Š Š TA JE SOCIJALNA TA JE SOCIJALNA PSIHOLOGIJA? PSIHOLOGIJA? Č Č EMU TO SLUŽI EMU TO SLUŽI DA LI TO MENI ZAISTA DA LI TO MENI ZAISTA TREBA? TREBA?

Socijalna psihologija

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Socijalna psihologija

ŠŠTA JE SOCIJALNA TA JE SOCIJALNA PSIHOLOGIJA? PSIHOLOGIJA?

ČČEMU TO SLUŽIEMU TO SLUŽI

DA LI TO MENI ZAISTA DA LI TO MENI ZAISTA TREBA? TREBA?

Page 2: Socijalna psihologija

ČČovek je po svojoj prirodi socijalna ovek je po svojoj prirodi socijalna životinja; osoba koja je nesocijalna, životinja; osoba koja je nesocijalna, prirodno, a ne slučajnošću, jeste ili prirodno, a ne slučajnošću, jeste ili neprepoznatljivaneprepoznatljiva ili više od običnog ili više od običnog smrtnika. Društvo je nešto što u prirodi smrtnika. Društvo je nešto što u prirodi dolazi pre individue. Svako ko ne može dolazi pre individue. Svako ko ne može da vodi običan život, ili je toliko da vodi običan život, ili je toliko samodovoljan da mu on ni ne treba, i samodovoljan da mu on ni ne treba, i sledstveno ne uzima učešća u društvu, sledstveno ne uzima učešća u društvu, ili je zver ili je Bog. ili je zver ili je Bog.

Aristotel, 328 g. p.n.e. Aristotel, 328 g. p.n.e.

Page 3: Socijalna psihologija

ZAČETNICI SOCIJALNE PSIHOLOGIJEZAČETNICI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE

Gabrijel TardGabrijel Tard – tri zakona imitacijeZakon silaskaZakon geometrijske progresijeZakon unutrašnjeg koje se preferira spoljašnjem

Gistav le BonGistav le Bon – psihologija gomileViljem Mek DugalViljem Mek Dugal – instinktivističko shvatanje pokretača ljudskog ponašanja

Page 4: Socijalna psihologija

DVE SOCIJALNE PSIHOLOGIJEDVE SOCIJALNE PSIHOLOGIJE

Stryker i House 1977. Sociološka socijalna psihologijaSociološka socijalna psihologija

Naglasak na socijalnoj interakcijiNe koristi, ili slabo koristi “tvrde” istraživačke metodeNalazi su uglavnom bazirani na anketama i posmatranju

Psihološka socijalna psihologijaPsihološka socijalna psihologijaNaglasak na psihičkim uzrocima i posledicama socijalnog ponašanjaKoristi jaču metodologijuNalazi su dobijeni većim istraživanjima i eksperimentom

Oba rada dostupna na sajtu časopisa Sociometry, broj 2 iz 1977 (www.nbs.bg.ac.yu/kobson)

Page 5: Socijalna psihologija

MANE OBA PRISTUPAMANE OBA PRISTUPA

SOCIOLOŠKISOCIOLOŠKI

Nema jasnih rezultataSuviše osetljiv na

posmatračaOsetljiv na socijalno

poželjno ponašanjeTeško ili nemoguće

ponoviti istraživanje u istim uslovima

PSIHOLOŠKIPSIHOLOŠKI

Zahteva ponekad prestrogu metodologiju

Etički problemi istraživanja na ljudima

Teško napraviti šire teorijeČesto se beži od pravih

problema, a istražuju se lakše ispitivi problemi, sa manje praktične primene

Page 6: Socijalna psihologija

EMPIRIJSKA SOCIJALNA EMPIRIJSKA SOCIJALNA PSIHOLOGIJAPSIHOLOGIJA

Ubrzan razvoj socijalne psihologije od 30-tih godina XX vekaBartletBartlet – uticaj socijalnih faktora na pamćenjeKac i BrejliKac i Brejli – skala etničkih stereotipaMorenoMoreno – sociometrijski test

Page 7: Socijalna psihologija

UTICAJ RATA NA SOCIJALNU UTICAJ RATA NA SOCIJALNU PSIHOLOGIJUPSIHOLOGIJU

Kad puške prorade, evo i psihologaII svetski rat

KurtKurt LevinLevin – grupno odlučivanjeOlport i PostmanOlport i Postman - glasineAdorno i saradniciAdorno i saradnici – autoritarna ličnostAjzenkAjzenk – politički stavoviStenli MilgramStenli Milgram – poslušnost i pokoravanje autoritetuNačini rešavanja konflikata

Page 8: Socijalna psihologija

PROBLEMI IZUČAVANJA SOCIJALNE PROBLEMI IZUČAVANJA SOCIJALNE PSIHOLOGIJEPSIHOLOGIJE

Interakcije između ljudiDelovanje socijalnih faktora na ljudsko funkcionisanje i ličnostDelovanje ličnosti na socijalna zbivanja

Page 9: Socijalna psihologija

KomunikacijaKomunikacijaverbalna i neverbalnaRazlike između simbola i signalaVrste neverbalne komunikacijeKomunikologija

Socijalna percepcijaSocijalna percepcijaOpažanje drugih ljudiOpažanje uzročnosti ponašanjaGreške u opažanjuOsobine uspešnog opažača

MEMEĐĐULJUDSKA INTERAKCIJAULJUDSKA INTERAKCIJA

Page 10: Socijalna psihologija

Međuljudski odnosi Odnosi naklonosti i nenaklonostiAfektivno vezivanjeČinioci privlačnosti među osobama

Psihologija grupa Vrste grupa i njihove karakteristikeNačini formiranja grupaUnutargrupni procesi – konformiranje, sociometrijska struktura, moć, rukovođenjeMeđugrupni procesi – konflikti, takmičenje i saradnja, odnosi između grupnih identitetaStereotipi i predrasude

MEMEĐĐULJUDSKA INTERAKCIJAULJUDSKA INTERAKCIJA

Page 11: Socijalna psihologija

DELOVANJE SOCIJALNIH FAKTORA DELOVANJE SOCIJALNIH FAKTORA NA LIČNOSTNA LIČNOST

Socijalno učenjeSocijalno učenjeKlasično uslovljavanjeInstrumentalno uslovljavanjeUčenje po modelu

SocijalizacijaSocijalizacijaOd jedinke do člana društvaIzvori i agensi socijalizacijeSocijalizacija u odraslom dobuStavovi i mišljenja

Page 12: Socijalna psihologija

DELOVANJE SOCIJALNIH FAKTORA DELOVANJE SOCIJALNIH FAKTORA NA LIČNOSTNA LIČNOST

Socijalni motivi Motivi koji se razvijaju u društvuPoslušnost i pokoravanje, altruizam, afilijativni motiv,agresivni motiv itd. Socijalizacija bioloških motiva

Uticaj socijalnih faktora naOpažanje Učenje i pamćenjeEmocije

Page 13: Socijalna psihologija

UTICAJ LIČNOSTI NA SOCIJALNO UTICAJ LIČNOSTI NA SOCIJALNO OKRUŽENJEOKRUŽENJE

Lične karakteristike osobeUticaj psihičkih karakteristika na socijalna zbivanja – političko ponašanje, odnosi među grupa i država, poslovna psihologija... Primenjene grane socijalne psihologije

Page 14: Socijalna psihologija

SOCIJALNO UČENJE SOCIJALNO UČENJE

Koji oblici učenja učestvuju u socijalizaciji? Koji oblik učenja je najčešći? Zašto? Šta se sve može naučiti u procesu socijalizacije?

Page 15: Socijalna psihologija

KLASIČNO USLOVLJAVANJE KLASIČNO USLOVLJAVANJE

Bezuslovna draž

Uslovna draž

Bezuslovna reakcijaHRANAHRANA LUČENJE LUČENJE PLJUVAČKEPLJUVAČKE

ZVUKA ZVUKA ZVONAZVONA

Page 16: Socijalna psihologija

PAKLENA POMORANDŽAPAKLENA POMORANDŽA

1.10.10

Page 17: Socijalna psihologija

KAKO TO GOLUBOVI UČE DA KAKO TO GOLUBOVI UČE DA ČITAJU? ČITAJU?

Kako naterati goluba da reaguje na pisani znak? Kako se ovo može primeniti kod ljudi? Šta je uspešnije – kazna ili nagrada? Zašto?

Page 18: Socijalna psihologija

UČENJE PO MODELU UČENJE PO MODELU

ImitacijaImitacijaGabrijel Tard (tri zakona imitacije)Bandura i Bobo – potkrepljenje; pol deteta (dečaci pokazuju veću agresivnost); pol modela (dečaci su agresivniji ako je model žena)

IdentifikacijaIdentifikacijaFrojd – odbrambena identifikacija (identifikacija sa agresorom) i razvojna (anaklitička) identifikacija

Učenje učenjem ulogaUčenje učenjem ulogaPoložaji i ulogeU osnovi, ovaj oblik učenja je samo složeniji vid učenja po modelu

Page 19: Socijalna psihologija

UČENJE IMITACIJOM I IDENTIFIKACIJOMUČENJE IMITACIJOM I IDENTIFIKACIJOM

IMITACIJAIMITACIJA IDENTIFIKACIJAIDENTIFIKACIJA

Ne mora biti emotivne veze sa

modelom

Mora postojati emotivna veza sa

modelom

Imitiraju se jednostavniji oblici

ponašanja – gestovi, mimika. . .

Naučeno ponašanje kraće traje

Naučeno ponašanje je relativno trajno

Usvajaju se složeniji oblici

ponašanja – govor, stavovi, način

ophođenja prema drugima. . .

Emocionalna veza

Složenost oblikaponašanja

Trajnost naučenog

Page 20: Socijalna psihologija

ŠŠTA JE SOCIJALNA TA JE SOCIJALNA PSIHOLOGIJA? PSIHOLOGIJA?

ČČEMU TO SLUŽIEMU TO SLUŽI

DA LI TO MENI ZAISTA DA LI TO MENI ZAISTA TREBA? TREBA?

Page 21: Socijalna psihologija

PREDLOŽENE TEME ZA ESEJ

Istorijat Socijalne psihologijeKlasično uslovljavanje kod ljudiInstrumentalno učenje kod ljudiUčenje po modelu kod dece