of 55 /55
Josip Mandurić Zagreb, 17.05.2012. dipl.teolog,dipl.iur

Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Josip MandurićZagreb, 17.05.2012. dipl.teolog,dipl.iur

Page 2: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Čl. 881. U školskim ustanovama se radi unapređenja

kvalitete odgojno obrazovne djelatnosti provodi vanjsko vrednovanje i samovrednovanje…

4. Škole su obvezne koristiti rezultate nacionalnih ispita i sve druge pokazatelje uspješnosti odgojno-obrazovnog rada za analizu i samovrednovanje, radi trajnog unapređivanja kvalitete rada škole.

Page 3: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Što je samovrednovanje školaSamovrednovanje škola je proces sustavnog i

trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja vlastite prakse s ciljem unapređivanja rada škole

U postupku samovrednovanja škole odgovaraju na dva ključna pitanja:

- Koliko je dobra naša škola?- Što možemo učiniti da bismo bili još bolji?

Proces samovrednovanja škola pomaže uočavanju vlastitih prednosti, nedostataka i razvojnih mogućnosti

Page 4: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Ciljevi samovrednovanja na razini školeUstroj unutarnjeg, školskog sustava za procjenu,

praćenje i unapređivanje vlastitog radaOlakšavanje ravnateljima da efektivnije i

efikasnije vode školeUključivanje u školske razvojne procese svih

sudionika odgoja i obrazovanjaPoticanje veće samostalnosti, odgovornosti i

inovativnosti u školamaRazvoj sposobnosti kritičnosti i samokritičnosti

Page 5: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Tko provodi samovrednovanje? Postupak samovrednovanja u školama provodi

povjerenstvo (Tim za kvalitetu) kojeg imenuje ravnatelj škole

TIM ZA KVALITETU OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA:Josip Mandurić, ravnatelj Gordana Runje, nastavnik razredne nastave i prof. pedagogije

mr. spec. Silvija Mihaljević, klinički psiholog, Sanda Zlatarić, prof. rehabilitator

Marija Vučak, nastavnik razredne nastaveKsenija Moguš, prof. matematike i fizike

Tomislav Kralj, prof. PTOKristina Sabljić, učenik 7.b

Gordana Skokić, član Školskog odboraSvjetlana Činčurak, predsjednica Vijeća roditelja

Marko Pipunić, dir. Žito d.o.o, OsijekIvica Škojo, dir. Škojo d.o.o, Osijek

Davor Brust, prof., voditelj Odsjeka za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež u Gradu Osijeku

Page 6: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića
Page 7: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Tko provodi samovrednovanje škola Školama u procesu samovrednovanja pomažu

kritički prijatelji.

KRITIČKI PRIJATELJ OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA:

Marina Ništ, viša savjetnica za biologiju u Agenciji za odgoj i obrazovanje,Podružnica Osijek

Page 8: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

1. Kvaliteta nastave 

• Škola sistematično vrednuje kvalitetu rada svake godine

• Škola sistematično vrednuje metode i oblike rada učitelja (učenici vrednuju)

• Škola osigurava individualizirani pristup nastavi• Škola sistematično radi na poboljšanju kvalitete

učenja (učitelji redovito pohađaju stručne seminare)• Većina učitelja koristi aktivne metode poučavanja

Page 9: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

2. Kvaliteta nastavnog plana i programa

• Svim učenicima je omogućeno usvajanje sadržaja nastavnog plana i programa prema željenim razinama

• Izborni programi zadovoljavaju potrebe većine učenika

• Provođenje nastavnih planova priprema učenike za život u zajednici

 

Page 10: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

3. Postignuća učenika

• Većina učenika u nastavku školovanja postiže sličan ili bolji uspjeh nego u osnovnoj školi

• Uspjeh na kraju školske godine odgovara stvarnom znanju učenika

• Većina učitelja primjenjuje jasno ocjenjivanje na temelju razrađenih kriterija ocjenjivanja

• Provođenje nastavnog plana i programa osigurava nastavak školovanja u željenim školama

• Učenici postižu zapažene rezultate na županijskim i državnim natjecanjima

Page 11: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

4. Podrška učenicima

• Stručna služba brzo pruža pomoć učenicima (učenje, osobni problemi)

• Učenici se s uvažavanjem odnose prema drugim učenicima

• Učenici se s uvažavanjem odnose prema učiteljima• Učitelji se s uvažavanjem odnose prema učenicima• Učitelji se s uvažavanjem odnose međusobno• U školi je organizirana briga za djecu s posebnim

potrebama• U školi je organizirana sistematična pomoć u radu

učenicima kojima to treba

Page 12: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

5. Slobodne aktivnosti učenika

• Učenici se uključuju u različite projekte• Većina učenika može zadovoljiti svoje potrebe

za izvannastavnim aktivnostima• U školi se provode humanitarne akcije

Page 13: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

6. Poticanje samoinicijativnosti, poduzetnosti

 • Kod učenika i učitelja se razvija timski rad• Škola organizira aktivnosti u kojima učenici

razvijaju ekonomske vještine (prodajne izložbe, sakupljanje sekundarnih sirovina, zadruga…) 

Page 14: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

7. Uvjeti rada 

• Škola predstavlja ugodno mjesto za rad i druženje (veličina, higijena, klima, uređenost prostora)

Škola osigurava fizičku i socijalnu sigurnost učenika i osoblja te

njihove imovine (dežurstva, alarmi)• Škola je dobro opremljena suvremenim sredstvima i

pomagalima• Škola sistematično djeluje na poboljšanje kvalitete uvjeta rada• Svim učenicima omogućeno je korištenje zdravog obroka u školi

 

Page 15: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

8. Rukovođenje školom  Ravnatelj ostvaruje dobru suradnju s

djelatnicima Ravnatelj osigurava dobre radne uvjete Ravnatelj ostvaruje suradničke odnose s

učenicima (na svim razinama)  

Page 16: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

INDIKATORI KVALITETE ZA SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA

9. Suradnja s vanjskim partnerima  Škola potiče roditelje na suradnju Škola njeguje odnos R – U – U 

Page 17: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

SWOT

Razmišljanje iz perspektive učenika, učitelja, stručnih suradnika i roditelja o:

Prednostima (Strengths)

Nedostatcima, slabostima (Weaknesses)

Mogućnostima (Opportunities)

Poteškoćama i opasnostima (Threats)

Page 18: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

1. Čime se možemo pohvaliti?(analizirati i navesti sve dobre strane rada škole)2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?(navesti i osvijestiti s kojim se sve teškoćama svakodnevno susrećemo, a koje se odnose naunutrašnji rad i funkcioniranje škole)3. Koji su naši neiskorišteni resursi?(navesti koje sve neiskorištene potencijale posjeduje naša škola)4. Što nas koči na putu prema napretku?(opisati vanjske prepreke koje onemogućuju napredak škole)5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?(na temelju unutrašnjih karakteristika škole osmisliti što sve možemo učiniti da budemo još bolji)6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe,institucije…)?(imenovati institucije, osobe i dr. za koje mislimo da nam mogu pomoći u unaprjeđenju podizanja kvalitete rada škole)

 

Page 19: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KOLIKO JE DOBRA NAŠA ŠKOLA?Zadovoljni smo kvalitetom naše škole :

  nismo potpuno

smozadovoljni

zadovoljni 

1 2 3 4 5

Page 20: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

SWOT analiza 2007. Uključeni svi učenici od 3. do 8. razreda,

djelatnici škole i roditelji.Učenici 53Roditelji 82Učitelji, stručni suradnici i ravnatelj 34Administrativno tehničko osoblje 4Vijeće roditelja 3Ukupno 176

Page 21: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

Učiteljsko vijećeVijeće učenika Vijeće roditelja

Page 22: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/ učitelji1. Čime se možemo pohvaliti?-rad u jednoj smjeni 4-stručnost djelatnika 3-kolektiv, dobri međuljudski odnosi-interijer škole, dobra tehnička opremljenost 5, opremljenost nastavnim

sredstvima i pomagalima -uspjesi učenika, zapaženi rezultati učenika i nastavnika-posvećenost djeci i djeci s teškoćama-komunikacija s roditeljima, dobra suradnja škola-roditelji-djeca,-stalno stručno usavršavanje-dobro rukovodstvo, briga ravnatelja-uvjeti rada- suradnja sa stručnom službom, kompletirana stručna služba 3-otvorenost, suradnja prema društvenoj zajednici-primjena suvremenih nastavnih metoda i pomagala-pozitivno školsko ozračje, druženja i putovanja-urednost škole 3, čistoća i urednost škole i okoliša 2-prijevoz učenika (školsko vozilo)

Page 23: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učitelji2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

-nepoštivanje Pravilnika škole- nerazumni roditelji, nerazumijevanje i nerealna očekivanja roditelja- nedostatak vremena za rad-nedostatak vremena za rad s darovitim učenicima-preveliki broj učenika u nekim odjelima 5-manjak muških djelatnika-komunikacija s nekim roditeljima-nedostatak vanjskog igrališta i opreme za tzk, manjak prostora za nastavu tzk-brojnost učeničkih odjela-materijalni uvjeti (papir za kopiranje)-odgovornost roditelja prema školi-sve veći broj obiteljskih problema koji direktno utječu na učenike-sve više učenika s teškoćama 3

Page 24: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učitelji

3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

-izvanučionička nastava- projekti-nejednaka opterećenost učitelja-informatički kabinet nedovoljno iskorišten u razrednoj nastavi- vanjsko školsko igralište koje ne možemo ostvariti zbog nedostatka naovca-etički kodeks-češće korištenje tehničkih pomagala-prehrana učenika

Page 25: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učitelji4. Što nas koči na putu prema napretku?

-financije 4, ekonomska situacija u društvu- previše administracije- brzi ritam života-primanje novih (problematičnih) učenika-manjak prostora i financija 2-nedostatak vremena za rad s nadarenim učenicima-preopterećenost redovnom satnicom-obiteljska situacija-kroz različite propise i pravilnike iskazivanje nepovjerenja u rad učitelja-nerealno i neprofesionalno prikazivanje rada škole od strane medija-strah od reakcije javnosti-nedostatak novca za osobnu motivaciju

Page 26: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učitelji5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?-stručno se usavršavati 2-sudjelovanje u projektima-suradnja s drugim školam i školama iz inozemstva 2-team building (više istog)-komunikacija, međusobno uvažavanje i razumijevanje, suradnja, učitelji i razvojna

služba i pomoćno osoblje-pojačati sigurnost učenika i djelatnika škole (kamere, zaštitari)-poboljšati materijalni status-uključiti roditelje u provođenje projekata i rad škole-podijeliti 3. i 6. Razrede-opremiti dvoranu tzk novim rekvizitima 2-uređenje školskog dvorišta-šk. parking-dostava robe- rampa na ulazu

Page 27: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učitelji6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe,institucije…)?

-roditelji 3-pojedine tvrtke- Grad Osijek 2-sportski klubovi – organizacije-institucije, roditelji, sami djelatnici-vanjski suradnici (profesionalni treneri)-šira društvena zajednica-sponzori-ministarstvo-športski objekti, galerije, muzeji, knjižnica, kino, kazališta-više asistenata za rad s djecom s posebnim potrebama-eu projekti 

Page 28: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/roditelji1. Čime se možemo pohvaliti?

-otvorenost u komunikaciji-dobri uvjeti rada u školi-jednosmjenska nastava 2-eko škola, škola bez nasilja-dobar kadar i dobra komunikacija s prof., dobra suradnja s ravnateljem-produženi boravak, opremljenost škole-vannastavne aktivnosti za učenike -razmjena udžbenika-prostor, namještaj, ormarići-organiziran prijevoz-prateće službe (defektolog, psiholog, pedagog)-puno dopunskih aktivnosti u poslijepodnevnoj smjeni

Page 29: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/roditelji2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

-nedostatak prostora za izvođenje nastave tzk-kvalitetno provođenje školskih odmora-igralište 2, dvorana -promet-blizina ceste 2-više praktičnog rada

Page 30: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/roditelji3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

-nedostatak praktične nastave-dvorana za priredbe

 

Page 31: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/roditelji4. Što nas koči na putu prema napretku?

-nedostatak financijskih sredstava 3-nedovoljna motiviranost pojedinih nastavnika ali i roditelja-veća povezanost roditelja i škole

Page 32: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/roditelji5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

-stvoriti uvjete za bolju komunikaciju roditelja na razini odjeljenja i okoline-bolja i pravovremena organizacija oko školskih knjiga-organizirati tematsko druženje djece-zajedničke radionice za djecu i roditelje 

Page 33: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/roditelji

6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)?

-Grad, Županija, Ministarstvo-suradnja sa drugim školama u nekim projektima-upoznavanje sa sadržajima Grada

Page 34: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učenici

1. Čime se možemo pohvaliti?-naučene stvari-ormarići 2-učiteljice, kvaliteta nastavnika,-rad u jednoj smjeni 2-produženi boravak-klima-pristupačni nastavnici-rad u skupinama-veliki izbor slobodnih aktivnosti, dodatne i dopunske nastave 2-sudjelovanje u različitim humanitarnim akcijama i akcijama UNICEF-a-dobro uređen prostor za rad-dvorana-ravnatelj, učionice i učitelji, kuharice, spremačice

Page 35: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učenici2. S kojim teškoćama se svakodnevno susrećemo?

-svađa, deranje, upadanje u riječ, tuča, pisanje zadaća, kratki odmori, psovanje, matematika

-sukobi učenika, kuhinja, teško nabavljanje knjiga-svađa, tuča, izazivanje-kuhinja, sukobi učenika-tuča i svađa

Page 36: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učenici

3. Koji su naši neiskorišteni resursi?

-računala-uređenje dvorišta-slaba iskorištenost tehničkih pomagala, puno neotkrivenih talenata i

pametne djece-više izleta-dvorište, stražnje dvorište 

Page 37: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učenici

4. Što nas koči na putu prema napretku?

-nepisanje zadaća, laganje-igralište, manjak knjiga-nedostatak radnika-financije-obaveze i nedostatak vremena

-hladno vrijeme (zbog cvijeća)

Page 38: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učenici

5. Što možemo napraviti da budemo još bolji?

-više učiti, slušati na satu, ne tući se-dežuranje učenika, igralište, drukčiji kodeks odijevanja-više učiti-zapošljavanje radnika-potaknuti učenike da čuvaju školu, imovinu škole i da se potrude sebi

omogućiti lijepo školovanje-dežurstvo učenika-biti napredniji-više učiti, zalagati se i nositi pribor

 

Page 39: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

KREDA analiza/učenici

6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)?

-učitelji, roditelji, obitelj, ravnatelj, stručna osoba, Grad, Županija, sami učenici, svi zaposlenici škole

Page 40: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

SAMOEVALUACIJSKO IZVJEŠĆEKvaliteta nastaveKvaliteta nastavnog plana i programaPostignuća učenikaPodrška učenicimaSlobodne aktivnosti učenikaPoticanje samoinicijativnosti, poduzetnostiUvjeti radaRukovođenje školomSuradnja s vanjskim partnerima

Page 41: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2008./2009.

Prioritetna područja

1. Podrška učenicima2. Uvjeti rada3. Slobodne aktivnosti učenika4. Postignuća učenika

Page 42: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2008./2009.

Cilj

Smanjiti i prevenirati nasilje među učenicima

Page 43: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2008./2009.

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

Organizirati edukaciju novih učitelja za UNICEF-ov projekt: Za sigurno i poticajno okruženje u školama i provedba projekta

Organizirati radionice o nenasilju za rizične skupine učenika Osnovati i educirati grupu medijatora učenika i grupu vršnjačke

pomoći Izraditi vrijednosti, pravila i posljedice za svaki odjel Osnovati vijeće učenika Izraditi etički kodeks za učenike i zaposlenike Organizirati roditeljske sastanke na temu nasilja Osmisliti program za ispraćaj učenika osmih razreda Organizirati radionice i predavanja za učenike i učitelje na temu

tolerancija i predrasude

Page 44: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2008./2009.

Nužni resursi(financijski, organizacijski, ljudski)

Satovi razrednog odjelaRoditeljske sastanciNeformalna druženja s roditeljimaSastanci Učiteljska vijećaSastanci Vijeća roditelja i učenika Program rada stručne službe škole s učenicima,

učiteljima i roditeljima

Page 45: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2008./2009.

Datum do kojega će se cilj ostvariti

Tijekom 2008./ 2009. školske godine

Page 46: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2008./2009.

Nadležne osobe

Učiteljsko vijećeVijeće roditeljaVijeće učenikaRoditelji UčeniciStručna službaVanjski suradniciOstali djelatnici škole

Page 47: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2008./2009.

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

Rezultati anketa o nasilju među učenicimaEvidencija broja konflikata i nasilja prema

Protokolu o postupanju u slučaju nasiljaPostojanje Etičkog kodeksa za učenike i

zaposlenike Anketa za zaposlenike, roditelje i učenike o

klimi u školi

Page 48: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2011./2012.

Prioritetna područja

1. Podrška učenicima

Page 49: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2011./2012.

Cilj

Smanjiti i prevenirati nasilje među učenicimaNaučiti učenike kako učiti

Page 50: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2011./2012.

Metode i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva

Provedba projekta „Prekini lanac“Daljnja provedba vršnjačke pomoći Izraditi vrijednosti, pravila i posljedice za svaki odjelRadionice na temu prevencija nasilja i nenasilno rješavanje

sukoba Edukacija učitelja, učenika i roditelja o tehnikama

uspješnog učenja

Page 51: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2011./2012.

Nužni resursi(financijski, organizacijski, ljudski)

Satovi razrednog odjelaRoditeljske sastanciNeformalna druženja s roditeljimaSastanci Učiteljska vijećaSastanci Vijeća roditelja i učenika Program rada stručne službe škole s učenicima,

učiteljima i roditeljima

Page 52: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2011./2012.

Datum do kojega će se cilj ostvariti

Tijekom 2011./ 2012. školske godine

Page 53: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2011./2012.

Nadležne osobe

Učiteljsko vijećeVijeće roditeljaVijeće učenikaRoditelji UčeniciStručna službaVanjski suradniciOstali djelatnici škole

Page 54: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića

ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, OSIJEK 2011./2012.

Mjerljivi pokazatelji ostvarivanja ciljeva

Rezultati anketa o nasilju među učenicimaEvidencija broja konflikata i nasilja prema

Protokolu o postupanju u slučaju nasilja Anketa za zaposlenike, roditelje i učenike o

klimi u školiUspjeh učenika na polugodištu i kraju

nastavne godine

Page 55: Samovrednovanje u OŠ A. Mihanovića