18
UNIVERSITY OF NIŠ 145677-TEMPUS-2008-RS-SMGR INTERNAL QUALITY ASSURANCE AT SERBIAN UNIVERSITIES Naslov dokumenta: ANKETNI LIST ZA SAMOVREDNOVANjE FAKULTETA Jun 2010. godine

ANKETNI LIST ZA SAMOVREDNOVANjE FAKULTETA - ni.ac.rs · SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 9 Da li sadržaj vežbi mora biti kompatibilan sa sadržajem predavanja tako

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UNIVERSITY OF NIŠ

145677-TEMPUS-2008-RS-SMGR INTERNAL QUALITY ASSURANCE AT SERBIAN UNIVERSITIES

Naslov dokumenta:

ANKETNI LIST ZA SAMOVREDNOVANjE FAKULTETA

Jun 2010. godine

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 2

S A D R Ž A J

OSNOVNI PODACI O FAKULTETU................................................................................................................. 3

MISIJA FAKULTETA ........................................................................................................................................ 3

VIZIJA FAKULTETA......................................................................................................................................... 3

PRILOZI KORIŠĆENI U POSTUPKU SAMOVREDNOVANJA ....................................................................... 3

1 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA.......................... 4

2 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA NASTAVE .................................................... 6

3 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA OCENjIVANjA STUDENATA..................... 11

4 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA............................................................................................................................................................... 12

5 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA NASTAVNIKA I SARADNIKA ................... 13

6 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA STUDENATA ............................................. 13

7 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA BIBLIOTEKE.............................................. 14

8 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA RAČUNARSKO-INFORMACIONOG CENTRA (RIC) ................................................................................................................................................ 14

9 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA UPRAVLjANjA........................................... 15

10 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA NENASTAVNOG OSOBLjA .................... 15

11 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA PROSTORA I OPREME .......................... 16

12 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENjE KVALITETA FINANSIRANjA........................................ 17

13 ULOGA STUDENATA U SAMOVREDNOVANjU I PROVERI KVALITETA............................................. 17

14 SISTEMSKO PRAĆENjE I PERIODIČNA PROVERA KVALITETA......................................................... 17

SUGESTIJE I KOMENTARI............................................................................................................................ 18

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 3

OSNOVNI PODACI O FAKULTETU

MISIJA FAKULTETA

VIZIJA FAKULTETA

PRILOZI KORIŠĆENI U POSTUPKU SAMOVREDNOVANJA

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 4

Tabela kodova: 1 - DA, 2 - DELIMIČNO, 3 - NE. Odgovor dati upisivanjem znaka X.

Pitanje: Da li je Fakultet akreditovan? 1 3Datum akreditacije:

1 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA 1.1 Standardi kvaliteta studijskih programa 1.1.1 Opšti standardi kvaliteta studijskih programa Pitanje: Da li studijski programi sadrže sledeće karakteristike: 1 2 3Jasno definisane ciljeve i usklađenost strukture i sadržaja studijskih programa sa tim ciljevima?

Usklađenost studijskog programa sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta?

Struktuiranost studijskog programa radi uspostavljanja neophodnog balansa između opštih, naučno-stručnih i aplikativnih znanja i disciplina?

Fleksibilnost i otvorenost za primenu inovativnih metoda nastave i učenja?

Adekvatno i raspodeljeno radno opterećenje studenata?

Obezbeđivanje odgovarajućih opštih i stručnih znanja koja obezbeđuju široke mogućnosti zapošljavanja i/ili dalje školovanje?

1.1.2 Posebni standardi kvaliteta studijskih programa Pitanje: Da li se studijskim programima utvrđuju: 1 2 3naziv i ciljevi programa?

vrsta studija i ishod procesa učenja?

stručni, akademski, odnosno naučni naziv?

uslovi za upis na studijski program?

lista obaveznih i izbornih predmeta sa okvirnim sadržajem?

bodovna vrednost svakog predmeta iskazana u ESPB?

preduslovi za izbor pojedinih predmeta ili grupa predmeta, kao i načini za izbor predmeta iz drugih studijskih programa?

1.1.3 Usvajanje studijskih programa Pitanje: 1 2 3Da li su struktura, sadržina, uslovi i načini ostvarivanja studijskih programa u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta?

Da li su studijski programi pripremani i usvajani na način uređen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta?

Da li su u postupku pripreme predloga studijskih programa aktivno učestvovali nastavnici i saradnici Fakulteta, odnosno predstavnici studenata?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 5

Da li su predlozi studijskih programa utvrđeni na Nastavno-naučnom veću Fakulteta?

Da li su studijski programi u skladu sa standardima za akreditaciju studijskih programa (Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa)?

Da li su studijski programi usvajani na način uređen Statutom fakulteta, u formi koju propisuje Senat Univerziteta?

Da li su studijski programi usvojeni na Senatu Univerziteta? 1.1.4 Dostupnost i javnost studijskih programa Pitanje: 1 2 3Da li Fakultet studentima i drugim zainteresovanim licima čini dostupnim sve informacije o akreditovanim studijskim programima, uključujući i uslove i načine njihovog ostvarivanja, kao i uslove za sticanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva?

Da li Fakultet objavljuje informacije iz prethodnog pitanja u vidu publikacije u štampanom ili elektronskom obliku, kao i na Web stranicama Fakulteta?

Da li Fakultet ažurirane informacije iz prethodnog pitanja objavljuje najkasnije danom objavljivanja konkursa za upis studenata?

1.1.5 Vrednovanje kvaliteta studijskih programa Pitanje: Da li se kvalitativni pokazatelji studijskog programa vrednuju kroz osposobljenost studenata za:

1 2 3

uključivanje u radni proces i primenu stečenih opštih i posebnih znanja i veština?

stvaralački način razmišljanja i praćenje naučnih dostignuća?

samostalan i timski rad? Pitanje: Da li se kvantitativni pokazatelji studijskog programa vrednuju na osnovu:

1 2 3

prosečnog trajanja studija i prosečne ocene?

relativnog odnosa broja diplomiranih studenata i broja studenata upisanih u prvu godinu studija?

relativnog odnosa broja studenata na budžetu i broja samofinansirajućih studenata?

broja studenata kojima je prestao status studenta, odnosno kojima miruje status?

prosečnog vremena od diplomiranja do zapošljavanja?

1.2 Postupci za obezbeđenje kvaliteta studijskih programa Pitanje: Da li se obezbeđenje standarda kvaliteta ostvaruje: 1 2 3

redovnim praćenjem i proverom ciljeva, strukture i sadržine studijskih programa?

redovnim praćenjem i proverom ukupnog radnog opterećenja studenata, odnosno radnog opterećenja studenata u savladavanju pojedinih predmeta?

prikupljanjem povratnih informacija o kvalitetu studijskih programa od neposrednih korisnika?

ocenom kvaliteta studijskih programa anketiranjem studenata na studijskom programu?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 6

ocenom kvaliteta studijskih programa anketiranjem nastavnika i saradnika koji učestvuju u realizaciji tog programa?

ocenom kvaliteta studijskih programa na osnovu podataka Službe za studentska pitanja koja ih prezentuje u vidu godišnjeg izveštaja?

1.2.1 Analiza pokazatelja kvaliteta Pitanje: 1 2 3Da li na početku nove školske godine Centar za obezbeđenje kvaliteta i Komisija (Odbor) za obezbeđenje kvaliteta sumiraju, analiziraju i razmatraju prikupljene podatke o kvalitetu studijskih programa za prethodnu školsku godinu?

Da li na početku nove školske godine Centar za obezbeđivanje kvaliteta i Komisija (Odbor) za obezbeđenje kvaliteta na osnovu rezultata iz prethodnog pitanja pripremaju predlog godišnjeg izveštaja koji sadrži i predloge mera za unapređenje kvaliteta studijskih programa?

Da li se predlog godišnjeg izveštaja dostavlja odgovarajućim Katedrama na razmatranje?

Da li Katedre razmatraju izveštaj i utvrđuju mere za unapređenje kvaliteta studijskog programa?

Da li Katedre razmatraju i utvrđuju mere za osavremenjivanje studijskog programa radi obezbeđivanja njegove uporedivosti sa sličnim studijskim programima na univerzitetima u zemlji i inostranstvu?

Da li se predlog godišnjeg izveštaja sa mišljenjem odgovarajućih katedri dostavlja Nastavno-naučnom veću na razmatranje i usvajanje?

2 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA NASTAVE Kvalitet nastavnog procesa određen je kvalitetom Planova rada, profesionalnim odnosom nastavnika i saradnika prema radu i studentima, redovnim praćenjem i vrednovanjem rada studenata, kao i razumevanjem i uvažavanjem potreba i zahteva studenata.

2.1 Standardi kvaliteta Plana rada Pitanje: 1 2 3Da li su predviđeni Planovi rada koji treba da informišu studente o nastavnom predmetu: sadržini i načinu rada, dinamici rada, neophodnoj udžbeničkoj literaturi, kao i o kriterijumima i načinu ocenjivanja?

Da li se koriste Planovi rada na Fakultetu?

Da li se na kraju semestra upoređuje planirani obim, struktura i način rada na predmetu sa ostvarenim radi dobijanja jasne slike o stepenu ispunjenosti ciljeva predmeta i smernicama za unapređenje kvaliteta nastavnog procesa?

Da li Planovi rada ukazuju na osnovni cilj predmeta, mesto i ulogu u ukupnom obrazovanju studenata, kao i na relacije tog predmeta sa ostalim predmetima iz nastavnog plana?

Da li Planovi rada ukazuju na osnovna znanja koja će student steći izučavanjem nastavnog predmeta i doprinos ukupnoj kompetenciji studenta?

Da li Planovi rada ukazuju na preduslove za pohađanje nastave?

Da li Planovi rada ukazuju na tematske celine i oblasti koje će se izučavati u okviru predviđenog fonda časova?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 7

Da li Planovi rada iskazuju oblike nastave i vežbanja, kao i predispitne obaveze?

Da li Planovi rada iskazuju dinamiku izvođenja nastave po tematskim celinama sa preciznim planom predavanja i vežbi?

Da li Planovi rada ukazuju na oblike provere znanja (predispitne obaveze)?

Da li Planovi rada ukazuju na način ocenjivanja izražen u poenima?

Da li predispitne obaveze učestvuju najmanje sa 30, a najviše sa 70 poena?

Da li ispunjavanjem planiranih predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita student može steći najviše 100 poena?

Da li Planovi rada ukazuju na obaveznu literaturu?

Da li Planovi rada poštuju standard maksimalnog opterećenja studenta po času predavanja?

Da li Planovi rada sadrže spisak dodatne literature korisne za savlađivanje ispitne materije?

Da li Planovi rada sadrže sve relevantne podatke o nastavnicima i saradnicima na nastavnom predmetu?

Da li nastavnici i saradnici poštuju Planove rada?

Da li su Planovi rada dostupni u elektronskom obliku na Web stranicama Fakulteta?

Da li su Planovi rada dostupni u štampanoj verziji?

2.2 Postupci za obezbeđenje kvaliteta Plana rada Pitanje: 1 2 3Da li predlog Plana rada na nastavnom predmetu formira predmetni nastavnik sa saradnicima?

Da li prilikom pripreme predloga Plana rada nastavnici poštuju pravila o sadržini, strukturi i formi Plana rada?

Da li Katedre ocenjuju kvalitet predloženih Planova rada pre njihovog usvajanja?

Da li Katedra šalje Nastavno-naučnom veću na razmatranje i usvajanje Planove rada nastavnih predmeta iz svoje nadležnosti?

Da li Nastavno-naučno veće usvaja Planove rada na nastavnim predmetima zajedno sa angažmanom?

Da li se nastavnici i saradnici, posle svakog održanog predavanja ili vežbe, upisuju u Dnevnik rada?

Da li se vrši analiza realizacije nastave upoređivanjem Planova rada i Dnevnika rada?

Da li postoje disciplinske i druge mere u slučaju da je uočeno odstupanje realizovanog od planiranog rada na nastavnom predmetu veće od 30%?

2.3 Standardi kvaliteta predavanja 2.3.1 Standardi izvođenja predavanja Pitanje: 1 2 3Da li je nastavnik dužan da predavanja na nastavnom predmetu izvodi u svemu prema Planu rada koji je usvojilo Nastavno-naučno veće pre početka nastave?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 8

Da li se tematske jedinice predavanja obrađuju po redosledu i datumima koji su predviđeni Planom rada na nastavnom predmetu, uz dozvoljeno odstupanje koje nije veće od 30%?

Da li je nastavnik dužan da tokom časa obradi najmanje 70% sadržaja tematske jedinice predviđene Planom rada za taj čas?

Da li je nastavnik dužan da nastavu održava u vremenskim terminima predviđenim rasporedom časova?

2.3.2 Standardi sadržaja predavanja Pitanje: 1 2 3Da li sadržaj predavanja pokriva najmanje 70% gradiva predviđenog nastavnim programom predmeta i predviđenog za ispitnu materiju?

Da li je sadržaj predavanja tako osmišljen da ona omogućuju efikasno savladavanje gradiva i pripremu ispita?

Da li nastavnici sadržaj predavanja permanentno inoviraju i usklađuju sa najnovijim naučnim saznanjima?

2.3.3 Standardi metoda predavanja Pitanje: 1 2 3Da li nastavnik mora da dolazi pripremljen na predavanja?

Da li nastavnik treba da predaje razumljivo i jasno?

Da li nastavnik treba da predaje na način koji drži pažnju slušalaca?

Da li nastavnik treba da predaje na način koji stimuliše kritičko razmišljanje studenta?

Da li je nastavnik dužan da kontinuirano prati i ocenjuje rad studenata tokom predavanja (savladavanje ispitne materije, učešće u diskusijama, itd.)?

2.4 Standardi kvaliteta vežbi 2.4.1 Standardi izvođenja vežbi Pitanje: 1 2 3Da li su nastavnik i/ili saradnik dužni da vežbe na nastavnom predmetu izvode u svemu prema Planu rada koji je usvojilo Nastavno-naučno veće pre početka nastave?

Da li se tematske jedinice vežbi moraju obrađivati po redosledu i po datumima koji su predviđeni Planom rada na nastavnom predmetu?

Da li su nastavnik i/ili saradnik dužni da tokom časa teorijskih/računskih vežbi obrade najmanje 70%, odnosno tokom časa laboratorijskih vežbi 100% sadržaja tematske jedinice predviđene Planom rada za taj čas?

Da li su nastavnik i/ili saradnik dužni da vežbe održavaju u vremenskim terminima predviđenim rasporedom časova?

2.4.2 Standardi sadržaja vežbi Pitanje: 1 2 3Da li sadržaj vežbi mora da pokriva najmanje 70% gradiva predviđenog nastavnim programom predmeta?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 9

Da li sadržaj vežbi mora biti kompatibilan sa sadržajem predavanja tako da omogući bolje razumevanje nastavne oblasti koju pokriva predmet, lakše savladavanje gradiva i efikasniju pripremu ispita?

Da li vežbe mogu uključiti ponavljanje i pojašnjavanje gradiva kao oblik rada sa studentima?

Da li vežbe mogu uključiti primenu znanja kao oblik rada sa studentima?

Da li vežbe mogu uključiti proveru znanja kao oblik rada sa studentima? 2.4.3 Standardi metoda vežbi Pitanje: Da li nastavnik i/ili saradnik 1 2 3moraju da dolaze pripremljeni na vežbe?

treba da izlažu materiju razumljivo i jasno?

treba da izvode vežbe na način koji drži pažnju studenata?

treba da organizuju i izvode vežbe na način koji stimuliše kritičko razmišljanje studenta?

moraju obezbediti aktivno učešće što većeg broja studenata na teorijskim/računskim vežbama, odnosno svih studenata na laboratorijskim vežbama?

moraju obezbediti na vežbama dvosmernu komunikaciju sa studentima?

moraju kontinuirano pratiti i ocenjivati rad studenata tokom vežbanja?

2.5 Standardi ponašanja nastavnika i saradnika Pitanje: 1 2 3Da li je nastavnik/saradnik dužan da ima profesionalan i korektan odnos prema studentima?

Da li je nastavnik/saradnik dužan da se pristojno ponaša i dolazi pristojno obučen na čas?

Da li stil izražavanja nastavnika/saradnika mora biti takav da ga studenti razumeju?

Da li stil izražavanja nastavnika/saradnika treba da bude neutralan, profesionalan i da ne sme sadržavati lascivne, uvredljive ili diskriminatorske izraze prema bilo kom pojedincu ili društvenoj grupi?

2.6 Postupci za obezbeđenje kvaliteta predavanja i vežbi Pitanje: 1 2 3Da li kontrola kvaliteta predavanja i vežbi uključuje kontrolu održavanja predavanja i vežbi prema Planu rada?

Da li kontrola kvaliteta predavanja i vežbi uključuje kontrolu sadržaja i metoda predavanja i vežbi?

Da li kontrola kvaliteta predavanja i vežbi uključuje kontrolu rezultata transfera znanja?

Da li se kontrola održavanja predavanja i vežbi prema usvojenom Planu rada i kalendaru nastave obavlja kontrolom Dnevnika rada?

Da li se kontrola sadržaja i metoda predavanja i vežbi obavlja putem studentske ankete?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 10

Da li se kontrola rezultata transfera znanja obavlja analizom rezultata ocenjivanja studenata?

2.6.2 Anketiranje studenata Pitanje: 1 2 3Da li se anketiranje studenata izvodi svakog semestra za predmete iz tog semestra?

Da li anketu organizuje i sprovodi Prodekan za nastavu u saradnji sa Komisijom za obezbeđenje kvaliteta i Službom za strudentska pitanja?

Da li Katedre razmatraju rezultate ankete za sve predmete sa Katedre?

Da li se posebno razmatraju predmeti koji su ocenjeni prosečnom ocenom ispod 2.5 (loša ocena na skali od 1 do 5) i utvrđuju mere za njihovo eliminisanje?

2.6.3 Kontrola rezultata transfera znanja Pitanje: 1 2 3Da li se na kraju školske godine sastavlja izveštaj o rezultatima ocenjivanja studenata po predmetima i nastavnicima?

Da li katedre razmatraju rezultate ocenjivanja po predmetima i utvrđuju mere za njihovo unapređivanje?

Da li se finalni izveštaj o rezultatima ocenjivanja studenata razmatra i usvaja na Nastavno-naučnom veću?

2.7 Standardi kvaliteta udžbeničke literature Pitanje: 1 2 3Da li Fakultet insistira na postojanju internih udžbenika koji su prvenstveno namenjeni studentima fakulteta i koji u potpunosti ili u najvećoj meri pokrivaju nastavni program?

Da li se eksterni udžbenici koriste kada ne postoji odgovarajući interni udžbenik?

Da li se za potrebe nastave koriste monografije, praktikumi, zbornici radova i druge publikacije?

Da li Fakultet insistira na postojanju internih zbirki zadataka, zbirki testova, zbirki ispitnih pitanja i dr.?

2.7.1 Izdavačka delatnost Pitanje: 1 2 3Da li Fakultet obezbeđuje udžbeničku literaturu nabavkom i publikovanjem svog nastavnog i ispitnog materijala?

Da li se način pribavljanja, ocenjivanja i odobravanja rukopisa, kao i njihovo štampanje i distribucija uređuju Pravilnikom o izdavačkoj delatnosti Fakulteta?

2.7.2 Standardi korišćenja udžbenika Pitanje: 1 2 3Da li je nastavnik dužan da koristi udžbenik koji je predviđen nastavnim planom i programom, a koji je dostupan studentima u okviru fonda Biblioteke Fakulteta, Univerzitetske biblioteke, itd.?

Da li se poštuje standard da prosečni obim nastavnog materijala po času predavanja ne sme biti veći od utvrđenog broja strana teksta osnovnog udžbenika?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 11

U slučaju da se nastavna materija nalazi u više udžbenika, da li ukupan broj stranica po času iz tih udžbenika ne sme da prelazi maksimalan broj strana po času?

Kada udžbenik koji se koristi kao izvor nastavnog i ispitnog materijala ima veći obim od obima utvrđenog standardima, da li je nastavnik dužan da u Planu rada precizno navede delove (poglavlja, stranice) udžbenika koji predstavljaju nastavni i ispitni materijal?

2.8 Postupci za obezbeđenje kvaliteta udžbeničke literature 2.8.1 Recenziranje udžbenika Pitanje: 1 2 3Da li kontrolu kvaliteta teksta vrši recenzentska komisija koju imenuje Nastavno-naučno veće?

Da li Nastavno-naučno veće donosi odluku o prihvatanju pozitivne recenzije?

Da li mišljenje o kvaliteta udžbenika daju i studenti putem ankete?

3 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA OCENJIVANJA STUDENATA 3.1 Opšti standardi ocenjivanja studenata Pitanje: Da li su prilikom ocenjivanja studenata nastavnici dužni da se pridržavaju sledećih standarda:

1 2 3

Ocenjivanje mora biti objektivno i nepristrasno.

Ocenjivanje mora biti učestalo i tako organizovano da podstiče kontinuirani rad studenata.

Nastavnik se tokom ocenjivanja mora pridržavati jasnih i unapred poznatih kriterijuma koji su sadržani u Planu rada na nastavnom predmetu.

Kriterijumi za ocenjivanje predispitnih obaveza studenata, odnosno završnog ispita moraju biti ujednačeni.

Provere znanja studenata tokom nastave i na završnom ispitu moraju se realizovati u unapred određenim terminima, sadržanim u Planu rada na nastavnom predmetu.

Studenti imaju pravo na uvid u rezultate pismenih oblika provere znanja.

Studenti imaju pravo na obrazloženje ispitnog rezultata.

Nastavnik ne sme vršiti diskriminaciju prilikom ocenjivanja niti po jednom osnovu (po polu, nacionalnoj pripadnosti i dr.).

3.2 Elementi i metodi ocenjivanja studenata Pitanje: Da li se ukupna ocena studenta na nastavnom predmetu sastoji se od: 1 2 3ocene rada studenta tokom nastave (predispitne obaveze)?

ocene znanja studenta pokazanog na završnom ispitu, pri čemu na završni ispit može izaći student koji je zadovoljio sve propisane predispitne obaveze predviđene Planom rada?

3.3 Polaganje završnog ispita Pitanje: 1 2 3Da li Fakultet organizuje polaganje završnih ispita u terminima predviđenim Statutom Fakulteta i Kalendarom ispita?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 12

Da li se Kalendar ispita objavljuje početkom svake školske godine?

Da li se Kalendar ispita objavljuje na oglasnoj tabli i Web stranicama Fakulteta?

Da li Kalendar ispita čini sastavni deo Plana izvođenja nastave?

Da li su ispiti javni sa pravom studenta da, ako polaže usmeno, zahteva prisustvo javnosti?

Da li student sa izraženim invaliditetom ima pravo na polaganje završnog ispita na način koji je prilagođen vrsti i stepenu njegovog invaliditeta?

Da li su način polaganja ispita i ocenjivanje na ispitu bliže uređeni opštim aktom Fakulteta, u skladu sa Zakonom i Statum Fakulteta?

Da li se uspeh studenta na ispitu izražava ocenom od 5 (nije položio) do 10 (izuzetan)?

Da li je konačna ocena na ispitu zasnovana na ukupnom broju i strukturi poena koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i veština?

3.4 Postupci za obezbeđenje kvaliteta ocenjivanja studenata Pitanje: 1 2 3Da li kontrola kvaliteta ocenjivanja uključuje kontrolu sadržaja (elemenata) i metoda ocenjivanja?

Da li kontrola kvaliteta ocenjivanja uključuje kontrolu rezultata ocenjivanja?

Da li se anketom studenata ocenjuju realizacija sadržaja i metoda ocenjivanja predviđenih Planom rada?

Da li se anketom studenata ocenjuje kvalitet ocenjivanja na nastavnom predmetu, za svakog nastavnika i saradnika pojedinačno?

4 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA Pitanje: 1 2 3Da li se na Fakultetu organizuje i obavlja naučnoistraživački rad, a u skladu sa zakonom i Statutom fakulteta?

Da li se kvalitet naučnoistraživačkog rada na Fakultetu ostvaruje doslednom primenom standarda kvaliteta naučnoistraživačkog rada?

Da li se kvalitet naučnoistraživačkog rada na Fakultetu ostvaruje doslednom primenom etičkog kodeksa naučnoistraživačkog rada?

Da li je naučnoistraživački rad osnovno pravo i obaveza nastavnika, istraživača i saradnika Fakulteta?

Da li nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u realizaciji projekata koje finansira nadležno ministarstvo?

Da li nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u realizaciji projekata koje finansiraju međunarodne organizacije?

Da li nastavnici i saradnici Fakulteta učestvuju u realizaciji komercijalnih projekata koji mogu biti finansirani od strane državnih institucija, organa lokalne samouprave, domaćih preduzeća i inostranih kompanija?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 13

Da li Fakultet utvrđuje razvojnu politiku naučnoistraživačkog rada?

Da li Fakultet utvrđuje strategiju naučnoistraživačkog rada baziranu na jedinstvu obrazovnog, naučnoistraživačkog i stručnog rada nastavnika i saradnika?

Da li Fakultet donosi Plan naučnoistraživačkog i stručnog rada Fakulteta za svaku godinu?

Da li Fakultet usvojene planove čini dostupnim naučnoj i stručnoj javnosti stavljanjem na Web stranice Fakulteta?

5 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA NASTAVNIKA I SARADNIKA Pitanje: 1 2 3Da li se obezbeđenje i unapređenje kvaliteta nastavnika i saradnika Fakulteta ostvaruje vođenjem pravilne kadrovske politike?

Da li Fakultet sistematski prati i podstiče nastavni, naučnoistraživački i stručni rad nastavnika i saradnika?

Da li Fakultet preduzima aktivnosti za podizanje nivoa pedagoških i didaktičko-metodičkih kompetentnosti svojih nastavnika i saradnika?

Da li Fakultet stvara preduslove za permanentno naučno i stručno usavršavanje svojih nastavnika i saradnika

Da li Fakultet organizuje kurseve, seminare i druge vidove obuke mlađih nastavnika i saradnika?

Da li se u postupku izbora nastavnika i saradnika dosledno primenjuju pravila o uslovima i kriterijumima za izbor?

6 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA STUDENATA Pitanje: Da li obezbeđenje i unapređenje kvaliteta studenata Fakultet ostvaruje: 1 2 3adekvatnom i pravovremenom selekcijom studenata?

kreiranjem savremenih studijskih programa i planova rada?

primenom standarda ocenjivanja koji obezbeđuju javnost, objektivnost i transparentnost?

realizacijom obrazovnog procesa koji uspostavlja partnerski odnos između subjekata koji učestvuju u tom procesu?

potpunim i pravovremenim informisanjem studenata o svim aspektima obrazovnog procesa na Fakultetu?

uključivanjem studenata u procese odlučivanja na Fakultetu?

uključivanjem studenata u proces evaluacije nastavnog procesa i svih subjekata koji učestvuju u njegovoj realizaciji?

Pitanje: Da li Fakultet opštim aktom predviđa i uređuje način zaštite individualnih prava studenata:

1 2 3

na upis, kvalitetno školovanje i objektivno ocenjivanje?

na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa Zakonom i Statutom Fakulteta?

na različitost i zaštitu od diskriminacije?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 14

na zaštitu od seksualnog uznemiravanja i drugih vidova zloupotrebe položaja nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja?

7 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA BIBLIOTEKE Pitanje: 1 2 3Da li su organizacija i rad Biblioteke uređeni Statutom Fakulteta?

Da li postoji Pravilnik o sistematizaciji poslova u Biblioteci?

Da li postoji Pravilnik o radu Biblioteke?

Da li se stručni poslovi u Biblioteci obavljaju u skladu sa standardima Narodne biblioteke Srbije?

Da li Biblioteka sarađuje sa drugim bibliotekama i informacionim centrima u zemlji i inostranstvu u pogledu razmene informacija, nabavke publikacija, obrazovanja bibliotekara i korisnika, kao i izgradnje jedinstvenog bibliotečkog sistema Srbije?

Da li Biblioteka ima pristup Internetu?

Da li je Biblioteka uključena u Akademsku mrežu Srbije?

Da li Biblioteka koristi KoBSON servise Narodne biblioteke Srbije?

Da li postoje automatizovani bibliotečki katalozi?

Da li Biblioteka ima mogućnosti digitalizacije klasičnih izvora informacija?

Da li Biblioteka saradjuje sa Izdavačkom jedinicom Falulteta u pripremi i realizaciji štampanih i/ili elektronskih publikacija?

Da li Biblioteka izdaje periodične biltene u štampanom i/ili elektronskom obliku, objavljivanjem na Web stranicama Fakulteta?

Da li se kontrola rada Biblioteke ostvaruje podnošenjem i razmatranjem godišnjih izveštaja?

Da li se kontrola rada Biblioteke ostvaruje anketiranjem korisnika i analizom rezultata ankete?

8 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA RAČUNARSKO-INFORMACIONOG CENTRA (RIC) Pitanje: 1 2 3Da li Fakultet ima pristup Internetu?

Da li na Fakultetu postoji Lokalna računarska mreža?

Da li Fakultet poseduje kvalitetne hardverske i softverske resurse?

Da li postoji Pravilnik o radu RIC-a?

Da li postoji Pravilnik o sistematizaciji poslova u RIC-u?

Da li RIC radi na permanentnoj implementaciji novih informacionih i komunikacionih tehnologija?

Da li RIC organizuje za svoje korisnike seminare za inovaciju znanja o novim informacionim i komunikacionim tehnologijama?

Da li RIC izdaje periodične biltene u štampanom i/ili elektronskom obliku, objavljivanjem na Web stranicama Fakulteta?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 15

Da li se kontrola rada RIC-a ostvaruje podnošenjem i razmatranjem godišnjih izveštaja?

Da li se kontrola rada RIC-a ostvaruje anketiranjem korisnika i analizom rezultata ankete?

Da li RIC saradjuje sa Izdavačkom jedinicom Fakulteta u pripremi i realizaciji sopstvenih štampanih i/ili elektronskih publikacija?

9 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA UPRAVLJANJA Pitanje: 1 2 3Da li postoji jasno utvrđena politika razvoja Fakulteta, usklađena sa vizijom i misijom Fakulteta?

Da li se kvalitet upravljanja obezbeđuje redovnim ocenjivanjem kvaliteta rada organa poslovođenja?

Da li se kvalitet upravljanja obezbeđuje sistematskim praćenjem i kontrolom rada zaposlenih u službama Fakulteta?

Da li se kvalitet upravljanja obezbeđuje preduzimanjem podsticajnih i korektivnih mera prema zaposlenima?

Da li Fakultet obezbeđuje redovno i sistematsko praćenje, kontrolu i ocenjivanje rada organa poslovođenja i šefova službi?

Da li Fakultet preduzima korektivne mere kada se poslovi ne obavljaju u skladu sa standardima kvaliteta?

10 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA NENASTAVNOG OSOBLJA Pitanje: Da li se kvalitet rada nenastavnog osoblja obezbeđuje: 1 2 3sistematskim praćenjem i kontrolom rada zaposlenih u službama Fakulteta?

preduzimanjem podsticajnih i korektivnih mera prema zaposlenima?

unapređenjem znanja, radnih sposobnosti i veština nenastavnog osoblja? Pitanje: Da li Fakultet preduzima aktivnosti na stvaranju uslova kod nenastavnih radnika:

1 2 3

za usvajanje i razvijanje kulture kvaliteta?

za maksimalno zalaganje zaposlenih do stepena izvrsnosti?

za razvijanje profesionalnog odnosa prema korisnicima usluga?

za permanentno usavršavanje u cilju povećanja njihovog znanja i veština, odnosno povećanja njihovih kompetencija?

Pitanje: Da li Fakultet obezbeđuje zaštitu zaposlenih: 1 2 3na različitost i zaštitu od diskriminacije?

od seksualnog uznemiravanja?

od ponašanja koja izazivaju strah?

od ponašanja koja stvaraju neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo radno okruženje?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 16

11 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA PROSTORA I OPREME Pitanje: Da li Fakultet kvalitet prostora i opreme obezbeđuje: 1 2 3doslednom primenom zakonskih pravila i utvrđenih standarda i postupaka za održavanje prostora i opreme, odnosno nabavku opreme i potrošnog materijala?

usklađivanjem prostornih kapaciteta i opreme sa potrebama nastavnog procesa a u skladu sa brojem studenata i odgovarajućim standardima?

anketiranjem studenata i zaposlenih o kvalitetu prostora i opreme?

praćenjem i kontrolom kvaliteta rada odgovarajućih službi održavanja prostora i opreme?

preduzimanjem korektivnih mera radi efikasnijeg održavanja prostora i opreme? Pitanje: 1 2 3Da li Fakultet prati i usklađuje svoje prostorne kapaciteta i opremu sa potrebama nastavnog procesa i brojem studenata?

Da li Fakultet raspolaže odgovarajućim prostorom i opremom koji zadovoljavaju odgovarajuće urbanističke, tehničko-tehnološke i higijenske uslove?

Da li raspoloživi prostor i oprema obezbeđuju kvalitetno izvođenje nastave u skladu sa potrebama studijskih programa?

Da li za izvođenje nastave Fakultet poseduje amfiteatre, odgovarajući broj slušaonica i nastavnih laboratorija koje su opremljene potrebnom opremom?

Da li su slušaonice opremljene audio-vizuelnim sredstvima za izvođenje savremenih multimedijalnih vidova nastave?

Da li postoji Biblioteka koja u potpunosti zadovoljava potrebe studenata, nastavnika i saradnika?

Da li je obezbeđen savremen Računarsko-informacioni centar za realizaciju naučno-nastavnog procesa na Fakultetu?

Da li je na Fakultetu instalirana lokalna računarska mreža (LAN)?

Da li je lokalna mreža Fakulteta povezana na Univerzitetsku mrežu, odnosno Akademsku mrežu Srbije?

Da li je obezbeđena Internet konekcija?

Da li je obezbeđena savremena računarska učionica za potrebe studenata koju mogu koristiti za potrebe nastave ili korišćenje Interneta?

Da li su obezbeđene opremljene i funkcionalne prostorije za rad fakultetskih službi koje pružaju nenastavnu podršku procesu nastave na Fakultetu?

Da li je obezbeđena savremena hardverska i softverska podrška za rad fakultetskih službi koje pružaju nenastavnu podršku procesu nastave na Fakultetu?

Da li su obezbeđene funkcionalne prostorije za rad Studentskog parlamenta, studentskih organizacija, Studentskog kluba i ostalih oblika studentskog organizovanja?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 17

12 STANDARDI I POSTUPCI ZA OBEZBEĐENJE KVALITETA FINANSIRANJA Pitanje: Da li se kvalitet finansiranja ostvaruje: 1 2 3doslednim poštovanjem pravila i propisa o pripremi, razmatranju i usvajanju Finansijskog plana i drugih akata iz oblasti finansijkog poslovanja?

doslednom kontrolom raspoređivanja i korišćenja finansijskih sredstava?

sprečavanjem nenamenskog ili neracionalnog trošenja finansijskih sredstava i preduzimanjem odgovarajućih mera i akcija u skladu sa zakonom i Statutom Fakulteta?

13 ULOGA STUDENATA U SAMOVREDNOVANJU I PROVERI KVALITETA Pitanje: Da li Fakultet značajnu ulogu studenata u procesu obezbeđenja i unapređenja kvaliteta obezbeđuje:

1 2 3

uključivanjem studenata u proces odlučivanja na Fakultetu?

uključivanjem studenata u proces evaluacije nastavnog procesa i svih subjekata koji učestvuju u njegovoj realizaciji?

učešćem studentskih predstavnika u organima Fakulteta?

učešćem studentskih predstavnika u radu organa za obezbeđenje kvaliteta?

14 SISTEMSKO PRAĆENJE I PERIODIČNA PROVERA KVALITETA Pitanje: Da li Fakultet 1 2 3obezbeđuje sprovođenje postupaka za ocenjivanje kvaliteta rada svih subjekata u sistemu obezbeđenja kvaliteta?

permanentno prati uspešnost i efikasnost studiranja?

preduzima mere utvrđene opštim aktima Fakulteta za povećanje uspeha studiranja?

obezbeđuje studentima aktivno učešće u postupku ocene kvaliteta?

obezbeđuje raspoloživost podataka potrebnih za upoređivanje sa odgovarajućim stranim visokoškolskim ustanovama u pogledu kvaliteta?

obezbeđuje redovne povratne informacije od poslodavaca, Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih organizacija o kompetencijama svojih diplomiranih studenata?

podržava, podstiče i unapređuje organizovano delovanje svršenih studenata strukovnih i akademskih studija, njihovu odanost prema Fakultetu, kao i aktivnosti koje doprinose očuvanju ugleda Fakulteta i njegovom daljem razvoju?

sprovodi postupak samovrednovanja radi utvrđivanja stepena uspešnosti sprovođenja utvrđene strategije i postupaka za obezbeđenje kvaliteta?

rezultate samovrednovanja objavljuje u vidu publikacije u štampanom ili elektronskom obliku, kao i na Web stranicama Fakulteta?

SIQAS Anketni list za samovrednovanje fakulteta 18

SUGESTIJE I KOMENTARI