238

IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

IZ RECENZIJE

Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno

je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka tema koja je u svijetu prisutna već

nekoliko desetljeća. U Republici je Hrvatskoj samovrednovanje, kao i vanjsko vrednovanje, fenomen

dosadašnjega procesa samovrednovanja srednjih škola, a s druge strane pruža podlogu za daljnji razvoj

čini kombinacija pristupa „odozgo prema dolje” i „odozdo prema gore”. U tekstu su kombinirane

prof. dr. sc. Vlatka Domović

dionika u kojima je prikazana uloga odnosa i komunikacijskih procesa koje su pojedinci poduzimali za

Samovrednovanje srednjih škola

Samovrednovanje srednjih škola

obrazovanja u EU, ali i šire.

prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

SAM

OVR

EDN

OVA

NJE

SRE

DN

JIH

ŠKO

LA

POG

LED

NA

KVAL

ITET

U O

BRAZ

OVA

NJA

IZN

UTR

A

Page 2: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 3: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA

POGLED NA KVALITETU OBRAZOVANJA IZNUTRA

Page 4: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJASamovrednovanje srednjih škola – pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra

Nakladnik: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Za nakladnika: MajaJukić,ravnateljicaNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanja

Urednici: dr. sc. Jasmina Muraja mr.sc.BiljanaVranković

Autori: mr.sc.BiljanaVranković,dr.sc.JasminaMuraja,prof.dr.sc.VlastaVizekVidović, prof.dr.sc.AntonijaŽižak,IrenaMatoic,KristinaSvalina,SandraAntulić,MajaDrvodelić, BojanaBodinPetrov,SuzanaHitrec,VehidIbraković,mr.sc.MarijaRašan-Križanac, NevenkaLončar,DinkoSekula

Recenzenti: prof.dr.sc.VlatkaDomović prof.dr.sc.ZvjezdanPenezić

Lektura: SlužbaLektureCentra

Korektura: KristinaSvalina

Grafičko oblikovanje: Maxdizajn,Zagreb

Naslovnica: Mario Fabekovec

Tisak:

Naklada: 500 komada

ISBN: ISBN978-953-7556-43-3

CIP zapis: CIPzapisdostupanuračunalnomekataloguNacionalneisveučilišneknjižniceuZagrebu podbrojem870518

gg

ZagrebAKD,

Page 5: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

NACIONALNICENTARZAVANJSKOVREDNOVANJEOBRAZOVANJA

SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA

POGLED NA KVALITETU OBRAZOVANJA IZNUTRA

Zagreb, kolovoz 2014.

Page 6: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 7: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

SADRŽAJ

RIJEČ VODITELJICE PROJEKTA.................................................................................................. 11

UVOD .......................................................................................................................................... 13

I. DIO: PROJEKT Samovrednovanje Srednjih škola – OD IDEJE DO REALIZACIJE

1. O PROJEKTU Samovrednovanje Srednjih škola ...................................................... 19

1.1.ODPILOT-PROJEKTADOSUSTAVNOGASAMOVREDNOVANJA .................................. 20

1.1.1.SAMOVREDNOVANJE–VAŽANPROCESZARAZVOJšKOLE ..........................20

1.1.2.RAZVOJPROCESASAMOVREDNOVANJAUSREDNJIMšKOLAMA REPUBLIKEHRVATSKEOD2006.DO2013.GODINE .......................................20

1.1.3.SAMOVREDNOVANJEšKOLAUZAKONSKIMAKTIMA ...................................23

1.2.TIJEKPROVEDBENIHAKTIVNOSTIUPROJEKTU SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA ....................................................................... 24

2. PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA .................................................. 27

2.1.METODOLOšKAOBJAšNJENJAPOGLAVLJA ................................................................. 28

2.2.PRIORITETNAPODRUČJAUNAPREĐENJARADAšKOLANAKONPRVEANALIZE šKOLSKIHRAZVOJNIHPLANOVA .................................................................................. 29

2.3.REDEFINIRANJEPRIORITETNIHPODRUČJAUNAPREĐENJARADAšKOLAI NJIHOVIOPISI ................................................................................................................. 31

3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA ............ 37

3.1.METODOLOšKAOBJAšNJENJAPOGLAVLJA ................................................................. 38

3.2.KVALITETANASTAVE ...................................................................................................... 38

3.2.1. PROCJENAKVALITETENASTAVE ......................................................................39

3.2.2.OBILJEŽJAPOUČAVANJA ..................................................................................40

3.2.3.UNAPREĐENJEKVALITETENASTAVE ..............................................................42

3.3.UVJETIRADA ................................................................................................................... 44

3.3.1.PROCJENAKVALITETEUVJETARADA ..............................................................44

3.3.2.OBILJEŽJAUVJETARADA ..................................................................................45

3.3.3.UNAPREĐENJEUVJETARADA ..........................................................................46

3.4.SURADNJASRAZLIČITIMDIONICIMAODGOJNO-OBRAZOVNOGAPROCESA .......... 47

3.4.1. SURADNJASRODITELJIMA ..............................................................................47

3.4.1.1.PROCJENAKVALITETESURADNJEšKOLEIRODITELJA .....................47

Page 8: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

3.4.1.2.OBILJEŽJASURADNJEšKOLEIRODITELJA .........................................48

3.4.1.3.UNAPREĐENJESURADNJEšKOLEIRODITELJA .................................49

3.4.2.SURADNJASLOKALNOMZAJEDNICOM .........................................................50

3.4.2.1.PROCJENAKVALITETESURADNJEšKOLEILOKALNEZAJEDNICE ....50

3.4.2.2.OBILJEŽJASURADNJEšKOLEILOKALNEZAJEDNICE ........................51

3.4.2.3.UNAPREĐENJESURADNJEšKOLEILOKALNEZAJEDNICE............ ...52

3.5.RAZVOJšKOLE ................................................................................................................ 54

3.5.1.PROCJENAKVALITETEOPćEGANAPREDOVANJAšKOLE UPOSLJEDNJIMTRIMAGODINAMA ..............................................................54

3.5.2.INDIKATORIOPćEGANAPREDOVANJAšKOLEIKAPACITETšKOLEZA DALJNJI RAZVOJ ................................................................................................55

3.5.3.PROCJENAKVALITETERADAšKOLE ................................................................56

3.5.4.UNAPREĐENJERAZVOJAšKOLE ......................................................................58

II. DIO: NOSITELJI SAMOVREDNOVANJA I VANJSKI SURADNICI ŠKOLA PROJEKTA Samovrednovanje Srednjih škola

4. ŠKOLSKI TIMOVI ZA KVALITETU-ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE ..................................... 63

4.1.ULOGAIZADATCIšKOLSKIHTIMOVAZAKVALITETU .................................................. 64

4.2.EDUKACIJEšKOLSKIHTIMOVAZAKVALITETU ............................................................. 65

5. SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE ........................................................................................................... 69

5.1.ULOGAIZADATCISURADNIKAMREŽE ........................................................................ 70

5.2.EDUKACIJESURADNIKAMREŽE ................................................................................... 72

5.2.1.TEORIJSKAUTEMELJENOSTPROGRAMA .......................................................72

5.2.2.PRVIMODUL–TEMELJNAEDUKACIJAZASURADNIKEMREŽE ....................75

5.2.3.DRUGIMODUL–OSNAŽIVANJESURADNIKAMREŽE UKOMUNIKACIJSKIMKOMPETENCIJAMA .....................................................77

5.2.4.TREćIMODUL–ASERTIVNOSTIMODELIUČENJAODRASLIH ......................78

5.2.5.ZAKLJUČNOOEDUKACIJSKOMEPROGRAMU ...............................................79

6. SURADNJA ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU I SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA .............................................................................................. 81

6.1.šKOLSKITIMOVIZAKVALITETU–OČEKIVANJAODSASTANAKA SASURADNICIMAMREŽE .............................................................................................. 82

6.2.NAJVAŽNIJAPODRUČJAPOMOćISURADNIKAMREŽEšKOLSKIMTIMOVIMA ZA KVALITETU ................................................................................................................. 83

.

Page 9: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

6.3.OKVIRNETEMESASTANAKAšKOLSKIHTIMOVAZAKVALITETU ISURADNIKAMREŽE ...................................................................................................... 83

6.4.OSVRTISURADNIKAMREŽENARAZVOJNEPLANOVEšKOLA U PROJEKTU SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA ................................................. 85

6.5.NAČINIDOPRINOSASURADNIKAMREŽEKONSTRUKTIVNIMPROMJENAMA URADUšKOLE ................................................................................................................ 87

6.6.GLAVNIZAKLJUČCISASASTANAKAšKOLSKIHTIMOVAZAKVALITETU ISURADNIKAMREŽE ..................................................................................................... 88

6.7.OSVRTIšKOLSKIHTIMOVAZAKVALITETUISURADNIKAMREŽENA OSTVARENUMEĐUSOBNUSURADNJU ....................................................................... 90

6.8.OSVRTIšKOLSKIHTIMOVAZAKVALITETUISURADNIKAMREŽENAPROJEKT SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA ....................................................................... 94

III. DIO: ŠKOLE U PROJEKTU Samovrednovanje Srednjih škola

7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU Samovrednovanje Srednjih škola I OSVRTI NA PROJEKT ......................................................................................................... 101

7.1.BROJIPROSTORNIRASPOREDšKOLAUPROJEKTU SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA ..................................................................... 102

7.2.OSVRTIIISKUSTVAPOJEDINIHRAVNATELJASREDNJIHšKOLA NAPROCESSAMOVREDNOVANJA ............................................................................. 106

7.3.KARAKTERISTIKEšKOLAKOJESUSUDJELOVALEUPROJEKTU SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA .................................................................... 110

IV. DIO: SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA

8. KARAKTERISTIKE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA ......... 177

8.1.DEMOGRAFSKEKARAKTERISTIKESURADNIKAMREŽE ............................................. 178

8.2.OSVRTI,ISKUSTVAIPROMIšLJANJANEKIHSURADNIKAMREŽE OPROCESUSAMOVREDNOVANJA ............................................................................. 180

8.3.ŽIVOTOPISISURADNIKAMREŽEPODRšKESAMOVREDNOVANJUšKOLA ............... 184

9. REZULTATI I PREPORUKE .................................................................................................... 205

10. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................ 209

PREPORUČENA LITERATURA ................................................................................................. 214

IZVORI PODATAKA .................................................................................................................. 217

PRILOZI ..................................................................................................................................... 218

Page 10: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

Škola koja se samovrednuje, a time i poboljšava otvorena je prema promjenama, a ima mogućnosti i znanje kako procijeniti prednosti i slabosti i kako na tim

temeljima graditi svoj razvojni plan.Riley i Macbeath

Škola koja se samovrednuje, a time i poboljšava otvorena je prema promjenama, a ima mogućnosti i znanje kako procijeniti prednosti i slabosti i kako na tim

Page 11: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

ZAHVALAsvimsrednjimškolama,suradnicimamrežepodrškesamovrednovanjuškolaiostalimdionicimakojisupridonijeliprovedbiprojekta Samovrednovanje srednjih škola

Dajemoposebnopriznanje školamakoje suprepoznalevrijednost sudjelovanjauprojektuSamovrednovanje srednjih školajersušestgodinauzkoordinacijuNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanjasurađivalesasuradnicimamrežepodrškesamovrednovanjuškolaipromišljaliokvalitetisvojegarada.školekojesuuprojektuSamovrednovanje srednjih školakontinuirano

sudjelovaleodpočetkanjegovauvođenjauhrvatskiobrazovnisustavsu:

SREDNJAšKOLAPREGRADA,PREGRADASREDNJAšKOLAIVANATRNSKOGA,HRVATSKAKOSTAJNICA

SREDNJAšKOLAPETRINJA,PETRINJATEHNIČKAšKOLAKUTINA,KUTINA

OBRTNIČKAITEHNIČKAšKOLAOGULIN,OGULINSREDNJAšKOLAAMBROZAHARAČIćA,MALILOšINJ(PODRUČNIOBJEKTNACRESU)

SREDNJAšKOLAOTOČAC,OTOČACSREDNJAšKOLASTJEPANAIVšIćA,ORAHOVICAGIMNAZIJANOVAGRADIšKA,NOVAGRADIšKAOBRTNIČKAšKOLAGOJKAMATULINE,ZADARGRADITELJSKO-GEODETSKAšKOLA,OSIJEK

I.GIMNAZIJAOSIJEK,OSIJEKšKOLAPRIMIJENJENEUMJETNOSTIIDIZAJNA,OSIJEK

OBRTNIČKAšKOLAANTUNAHORVATA,ĐAKOVOSREDNJAšKOLAIVANALUCIćA,TROGIR

GOSPODARSKAšKOLAISTITUTOPROFESSIONALE,BUJEGIMNAZIJAISTRUKOVNAšKOLAJURJADOBRILE,PAZINšKOLAPRIMIJENJENEUMJETNOSTIIDIZAJNA,ZAGREB

PRVAEKONOMSKAšKOLA,ZAGREBHOTELIJERSKO-TURISTIČKAšKOLAUZAGREBU.

Page 12: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 13: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

RIJEČ VODITELJICE PROJEKTA

Svaki put započinje prvim korakom.Konfucije

MonografijaSamovrednovanje srednjih škola – pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra rezultat jevišegodišnjegazajedničkogradabrojnihdionikaobrazovnogasustavakojisvakodnevnopotičurazvojškolaiosiguravajukvalitetuobrazovanjaiobrazovnogasustava.

Bilomi jezadovoljstvosurađivatisasvimvanjskimsuradnicima,aosobitosdugogodišnjimsuradnicimamrežepodrškesamovrednovanjuškolakojisubilinaši„ambasadori”uškolama.Razvojprojektainašradpratilesuprof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižakkojesupripremaleedukacijezasuradnikemrežepodrškesamovrednovanjuškola.ProjektsemogaoostvaritisamosuradnjomsbrojnimškolamakojesunampovjerilepodatkeoprocesusamovrednovanjaiotomenakojinačinsagledavajusebetenakojinačinvideuloguNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanjautomprocesu.

Informacijekojesmodobiliodsuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškolaomogućilesunamdazajedničkimpromišljanjemkontinuiranounapređujemomaterijale inačinradatijekomprojekta.Svakopromišljanjeopojedinimsastavnicamakvaliteteradaškolezapočinjeodpojedincakojitodaljeprenosinanajbližesuradnikeizatimnacijeluškolu.Tajputnajčešćenijelakjeristinskipoglednavlastitiradzahtijevaiskrenostikonstruktivnukritikunaosobnojiopćojdruštvenojrazini.

Našasesnagamožeočitovatikrozmanjeilivećepreprekei izazoveskojimasesusrećemo,aupravonamsamovrednovanjemožepomoćiusagledavanjuirješavanjutihpreprekai izazova.Samovrednovanje jeprepoznatoubrojnimsferamaposlovanja, aodkraja20. stoljećaprati iunapređuje kvalitetu rada škole.URepublici jeHrvatskoj usporedno s uvođenjem vanjskogavrednovanjaobrazovanjazapočeoprocessamovrednovanjasrednjihškola,aidejnijezačetnikdr.sc.PetarBezinovićkoji jeosmisliomodel ipripremiosvepopratnematerijalezaprovedbuprocesasamovrednovanjausrednjimškolama.

Obrazovanje nije priprema za život, već za život sam po sebi. J. Dewey

PočetakmojegaradauNacionalnomecentruzavanjskovrednovanjeobrazovanjaprvenstvenojevezanuzkoordinacijuivođenjeprojekatasamovrednovanjausrednjimškolama,akasnijeiuosnovnimškolama.TemeljnaidejaprojektaSamovrednovanje srednjih škola ostvarena je u nekoliko godina.Prepoznalisugasvidioniciobrazovnogasustavainadležneinstitucije,zaživiojeuškolamaiupisanjeuStrateškiplanMinistarstvaznanosti,obrazovanjaisportaRepublikeHrvatskezarazdoblje2014.̶2016.

Svaki put započinje prvim korakom.

Obrazovanje nije priprema za život, već za život sam po sebi.

Page 14: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

Zahvaljujemsvimškolamaisuradnicimakojisusudjelovaliuprojektuiunapređivalikvalitetuodgojaiobrazovanja.Svepovratneinformacije,komentari,pitanjaiprijedloziodškolautjecalisunarazvojprojektainanaskojismopratiliikoordiniraliposloveizjednedrugeperspektive.PredaniradškolaisuradnikanaprojektuSamovrednovanje srednjih školaomogućiojeNacionalnomucentruzavanjskovrednovanjeobrazovanjadaidaljenastaviunapređivatikvalitetuobrazovanja.

dr. sc. Jasmina Muraja

Page 15: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

UVOD/ Jasmina Muraja /

Najveća nada svake zemlje leži u primjerenu školovanju mladosti.E. Roterdamski

Živimourazdobljuvelikihtehnološkihiznanstvenihpromjenakojeseprijesvegaočitujuunačinunakojiseučiipoučava.SustavodgojaiobrazovanjaumnogimsezemljamaEuropskeunijeiztemeljamijenjaoiprilagođavaonovimzahtjevimazarazvojemiunapređenjemkvalitete.Europskaunijadonijelajebrojnedokumentekojistrateškiplanirajurazvojobrazovanja,ali ipratećemehanizmeosiguranjakvalitete.Deklaracija bečke konferencijeiz1998.godine,Lisabonska deklaracijaiz2000.godine,UNICEF-ovDefining Quality in Educationiz2000.godineiEuropska strategija za pametan, održiv i uključiv rast(Europa2020.)iz2010.godinesudokumentikojisuomogućilidaobrazovanjepostanejedanodnajvažnijihelemenatauplaniranjubudućnostisvakezemljeiuglobalnomerazvojugospodarstvaidruštva.Navedenidokumentigovoreokvalitetiobrazovanjakaoosnoviobrazovnogasustavastežištemnapojedincučijirazvojpridonosinjegovuosobnomunapretku,ali idruštvuucjelini.Takođergovoreoprocesusamovrednovanjakaopotencijalupromjeneirazvojaškoleteodionicimaodgojno-obrazovnogaprocesaisustava.

Budućnostnašezemljeisvijetaovisiodjeci,učenicimaistudentimakojiimajupravonakvalitetnoobrazovanjeinajednakemogućnostizavlastitirazvoj,štopridonosidruštvenomuigospodarskomurastusvakezemlje.Obrazovanjejekompleksansustavuklopljenupolitički,kulturniiekonomskiživotjednezemlje.Zahtjevnojepovezatisveparametrekojičinekvalitetuobrazovanjaizatosupotrebnipotencijali,znanje,predanostiželjazapromjenom.Unapređenjekvaliteteobrazovanjazaučenikeosnovnihisrednjihškolaomogućujerazvoj ljudskihpotencijalavažnihzagospodarskirasttezatehnološkeidruštvenepotrebe21.stoljeća.Unapređenjekvaliteteobrazovanjauključujerazvojiunapređenjekurikuluma,nastavnihsredstavaipomagalaiunapređenjekvalitetenastavnogaprocesa,učenjaipoučavanjatemotivacijenastavnika,učenikaidrugihindikatorakojitumačekvalitetu.Jačanješkolepridonosinapretkusvakogapojedinogelementaradaškoleinatajnačinosiguravanajboljeuvjetezarazvojpojedincaujednomeodnajvažnijihsegmenatadruštva,atosuodgojiobrazovanje.

URepubliciHrvatskojnajnovijepromjeneusustavuobrazovanjazapočelesuPlanom razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005. – 2010.To jestrateški irazvojnidokumentkoji jedonijeloMinistarstvoznanosti,obrazovanjaisportaurujnu2005.godine,aoslanjasenanačelaiciljeveLisabonske deklaracije iz2000.godine.Vrlojevažnocjeloživotnoučenjekojedonosivelikuodgovornostosiguranjakvalitetnenastaveuškolamaucijelojvertikaliobrazovnogasustavasmogućnostimamijenjanjaiprilagodbenacionalnim,aliisvjetskimtrendovimaikriterijima.Uskloputogapotrebnojerazvitiobjektivansustavprovjerepostignućaučenika,aliikvalitetenastaveinastavnogaprocesa.

Jedanjeodprioritetaurazvojuodgojno-obrazovnogasustavaiuvođenjevanjskogavrednovanjaobrazovnihishodakakobisepotaknularaspravaokvalitetinastaveipoduzelikoraciupoboljšanjui

Najveća nada svake zemlje leži u primjerenu školovanju mladosti.Najveća nada svake zemlje leži u primjerenu školovanju mladosti.

Page 16: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

unapređenjunastavnihplanovaiprograma.Nacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanjaosnovanjekaoneovisnajavnaustanovakojaorganiziraiprovodiispitevanjskogavrednovanjausrednjimiosnovnimškolama,obrađujeianalizirarezultateispita,predlažepromjeneieducirasvedionikenakojinačintrebajuupotrebljavatidobivenerezultate.

Ispitivanjskogavrednovanjaimajudvostrukoznačenje.Državnamaturapredstavljastandardiziraniispitnakrajučetverogodišnjegasrednjoškolskogobrazovanjaiimasumativnuulogu.Nacionalniispitiimajuformativnuuloguuprocjenikvalitete,adobiveniserezultatiupotrebljavajuzaprocjenuivrednovanjekurikulumaimoguposlužitikaopreporukazapromjeneuobrazovnojpolitici.Tijekomprocesauvođenjavanjskogavrednovanjauobrazovni sustavRepublikeHrvatskeprovedeni sunacionalni ispitiiznekolikopredmetanacijelojpopulacijiučenikausvimškolamaitisurezultatikorišteniuprocesusamovrednovanjaškolakaopoticajraspraveokvalitetiradaškole.CentarjeprovedbomnacionalnihispitausrednjimškolamaRepublikeHrvatskezapočeosradomnaprojektuSamovrednovanje srednjih škola.Samovrednovanješkolajeizakonskaobvezaškola(Zakonoodgojuiobrazovanjuuosnovnimisrednjimškolama,2008.)tesuMinistarstvuznanosti,obrazovanjaisportaunjegovimstrateškimplanovima1ciljevivanjskovrednovanjeisamovrednovanješkola.

Danas jepojamkvaliteteprisutanu različitimpodručjimaživota i rada.Usustavuodgoja iobrazovanjatoznačikontinuiranopraćenjerada i funkcioniranješkoleuraznimdimenzijama ipodručjimadjelovanja.RadnakvalitetizapočinjepoticanjemotvorenogarazgovoranatemeljuosnovnihdokumenataškoleipostavljanjemključnogapitanjaKoliko je dobra naša škola? RaspravasezatimnastavljaspitanjemKako to znamo?,pričemusurezultatiispitavanjskogavrednovanjavrloznačajni.PitanjeŠto učiniti da rezultati budu još bolji?potičenadaljnjerazmišljanjeinaunapređenjekvalitete.Kadasepromišljaopitanjuštoučinitidarezultatiradaškolebudubolji,toseneodnosiisključivonarezultateispitavanjskogavrednovanja,većnazbrojsvihaktivnostiipostignućajedneškole.Uraspravisudjelujuravnatelj,nastavnici istručnisuradnici,alitakođermogusudjelovatiiučenici,roditelji,predstavnici lokalnezajedniceitd.Kvalitetaje integracijaradaiodgovornostiiuključivanjemsvihdionikaobrazovnogasustavauraspravupodižesesvijestovlastitudjelovanju,aliidjelovanjudruštvaucjelini.

NaslovmonografijeSamovrednovanje srednjih škola ̶ pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra ističevrijednostprojektajersusviprikazanirezultatidobiveniizprakse,izbaze„iznutra”,odnosnoodnastavnika,ravnateljaistručnihsuradnikakojizajednosučenicimairoditeljimapridonosekvalitetiobrazovanja.CentarjeprojektomSamovrednovanje srednjih škola ostvariosuradnjusaškolamaitijekomcijelogaprocesapružaojepodrškuškolamaodržavajućiedukacijeidajućiimsvepodatkeipopratnematerijale.

1StrateškiplanMinistarstvaznanosti,obrazovanjaisportazarazdoblje2012.̶2014.godineStrateškiplanMinistarstvaznanosti,obrazovanjaisportazarazdoblje2014.̶2016.godineStrateškiplanMinistarstvaznanosti,obrazovanjaisportazarazdoblje2014.̶2016.godine

Page 17: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

Ovajemonografijanamijenjenasvimzainteresiranimdionicimaobrazovnogasustavajerprikazujepodatkeouvođenjusustavnogaprocesasamovrednovanjaškolauključenihuprojekt,aliisvihostalihškolakojesamostalnonasvojnačinpromišljajuokvaliteti.Namijenjenajetakođeriagencijamauobrazovanjuinadležnimustanovamakojenatemeljunjemoguimatidobaruvidurazvojprojektaiu stanje na terenu.

Monografijasesastojiodčetirijudijelova.Prvi idrugidioopisujuprojektiprikazujurezultateanaliza. U trećemu su dijelu predstavljene škole, a u četvrtome suradnici mreže podrškesamovrednovanjuškola.

UprvomejedijeludetaljnoopisanprojektSamovrednovanje srednjih školaod2006.do2013.godine.Taj jeprojektostvarensuradnjomCentra,školskihtimovazakvalitetuisuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškola.Zatimsupredstavljenaprioritetnapodručjaunapređenjakojasuunekolikogodinaradaproizišlaizprakseškola,aanaliziranasuidefiniranauCentrutepredloženasvimzainteresiranimstranama.Nastavnosuprikazaneanalizeodabranihpodručjaizsamoevaluacijskihizvješćaškola,atosukvalitetanastave,uvjetirada,suradnjasvanjskimpartnerima(dionicima)irazvojškole.

Udrugomesudijelupredstavljeninositeljiivanjskisuradnicisamovrednovanjaškola.Unekolikojepoglavljadetaljnoprikazannjihovrad,suradnjaiiskustva.Opisanajeulogaizadatciškolskihtimovazakvalitetutenjihovaedukacijauprocesusamovrednovanjaškola.Predstavljenisuisuradnicimrežepodrškesamovrednovanjuškola,njihovauloga,zadaćeitemeljitaedukacijakojuprovodiCentarusuradnjisvanjskimsuradnicima.Uovomedijeluprikazanisurezultatiproizišli izanalizaizvješćasuradnikamreže,primjeriiiskustvauradusaškolama.

UtrećemusudijelupredstavljeneškolekojesusurađivalesCentromnaprojektuSamovrednovanje srednjih školaod2006.do2012.godine.Prikazanjebrojiprostornirasporedškola,iskustvaravnateljapojedinihškolaikarakteristikeškolauprojektu.Iakojevećinasrednjihškolaprvodostavilaizvješćeosamovrednovanju,nekesuzahtijevaledaljnjesmjerniceodCentra isuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškola.Navedenasuradnjaiuključenostuprojekttrajalaje,ovisnoointeresuimogućnostimaškola,jednuilivišegodina.

UčetvrtomesudijelunavedeniiopisanisvisuradnicimrežekojisutridopetgodinasurađivalisCentromuprojektuSamovrednovanje srednjih škola.Njihovikratkiživotopisi iosvrtinaprocessamovrednovanjapredstavljenisuucijelostikakobisvičitateljiupoznalistručnjakekojisu,uključivšiseuprojektSamovrednovanje srednjih škola iuprocessamovrednovanjaškola,svojimznanjem,vještinamaiiskustvompomoglibrojnimškolamaRepublikeHrvatskeuunapređenjunjihovarada.

Samovrednovanjepoboljšavaradsvakeškoleipružanovipoglednapreprekekojesusečinilenesavladivima.

Uspjeh bilo kojega pothvata, uključujući i učenje u školi, razmjeran je kvaliteti odnosa koji imaju ljudi uključeni u taj pothvat.

W. Glasser

Uspjeh bilo kojega pothvata, uključujući i učenje u školi, razmjeran je kvaliteti odnosa koji Uspjeh bilo kojega pothvata, uključujući i učenje u školi, razmjeran je kvaliteti odnosa koji

Page 18: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 19: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

Prvi se dio sastoji od triju poglavlja:O projektu Samovrednovanje srednjih škola, Prioritetna područja unapređenja rada škola i Prikaz odabranih prioritetnih područja unapređenja rada škola.Utimsepoglavljimaopisujerazvojprojektaod2007./2008.školskegodinedo 2012./2013. školske godine, tijek provedbenihaktivnostiuprocesusamovrednovanjaujednojškolskojgodiniirezultatianalizaodabranihtematskihdijelovaizsamoevaluacijskihizvješća.

I. DIO

PROJEKT SaMOvredNOvaNJe

SredNJih škOla – od ideje do realizacije

Page 20: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 21: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

O PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla

/ Biljana vranković /

UovomejepoglavljuopisanmodelpremakojemusrednješkoleusuradnjisCentromprovodesamovrednovanje.Uzkratkiteorijskiosvrtiprikazsamovrednovanjauzakonskimaktima,opisanjeirazvojprojektaod2007./2008.do2012./2013.školskegodine.Detaljnojeopisantijekaktivnostiuprocesusamovrednovanjaškolaujednojškolskojgodini.

11

Page 22: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

20

1.1. OD PILOT-PROJEKTA DO SUSTAVNOGA SAMOVREDNOVANJA

Projekt Samovrednovanje srednjih školaprovodisekontinuiranood2006.godinenakonprovedbeprvihnacionalnihispitaukoordinacijiNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanja.Tadašnjipilot-projektprovodiosepodnazivomNacionalni ispiti i samovrednovanje škola. U njemu susudjelovale23srednješkoleizrazličitihdijelovaRepublikeHrvatskekojimajebiociljpromišljatiokvalitetisvojegarada,apotaknutesurezultatimanacionalnihispitaiz2006.godine.Vrlojevažnostalnojačatiunutarnjekapaciteteškoleipružitisnažnuvanjskupodrškuškolamakakobiseunaprijedionjihovrad.Posebnostjetogapilot-projektaštosuškolepoprviputdobilevanjskupodršku,odnosnoostvarilesusuradnjusasuradnicimamrežepodrškesamovrednovanjuškola2.Nositeljiprocesasamovrednovanjausvakojsuškoliškolskitimovizakvalitetu3.Odškolskegodine2008./2009.projektnosi naziv Samovrednovanje srednjih školaiunjegasusemogleuključitisvesrednješkoleuRepubliciHrvatskoj.Centarpotičeškolenasamovrednovanje,pruža impodršku,savjetuje ih,organizirapotrebneedukacijeizpodručjavanjskogavrednovanjaisamovrednovanja,izrađujeupitnike,obrasceiostalematerijalezapotrebesamovrednovanjatekoordiniraposjetesuradnikamrežeškolama.

1.1.1. Samovrednovanje – važan proces za razvoj škole

Samovrednovanješkolajeprocessustavnogaikontinuiranogapraćenja,analiziranjaiprocjenjivanjauspješnostivlastitaradakojipridonosijačanjukapacitetaškoleiomogućujenapredak,razvojiuspjehsvihdionikaodgojno-obrazovnogaprocesa.Processamovrednovanjatemeljisenaodgovorimatrijuključnihpitanja:Koliko je dobra naša škola?, Kako to znamo? i Što učiniti da budemo još bolji? Takav pristupunapređenjuradaškolatemeljisenaidejidasenajvažnijepromjeneuobrazovanjudogađaju„odozdo”ili„iznutra”.škole,odnosnodjelatniciškolakojinajboljepoznajusvojesnage,aliisvojeslabostinajkompetentnijisupokretačiaktivnostikojimajekrajnjiciljunapređenjeradasvihdjelatnikaškoleinjihovihučenika.Samovrednovanješkolauzvanjskovrednovanjepostajeintegralnidiosustavazaunapređenjekvaliteteobrazovanja.Samovrednovanjeje,premaMacBeathuiMacGlynnu(2002.),sistematičanitransparentanproceskojisereflektiranapraksusciljempoboljšanjaradaučenikaiprofesionalnogarazvojadjelatnikaškole.

2Opširnijeouloziizadatcimasuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškolaudrugomedijelumonografijepodnazivom:„Nositeljisamovrednovanjaivanjskisuradnici Samovrednovanje srednjih škola.3Opširnijeouloziizadatcimaškolskihtimovazakvalitetuudrugomedijelumonografijepodnazivom:„Nositeljisamovrednovanjaivanjskisuradnici projektaSamovrednovanje srednjih škola”.

iprojektaškola

škola

Page 23: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 1. O PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla / 21

1.1.2. Razvoj procesa samovrednovanja u srednjim školama Republike Hrvatske od 2006. do 2013. godine

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanjeobrazovanjaproveo je prvenacionalne ispite izHrvatskogajezika,Matematikeistranogajezikausvibnju2006.godinezaučenikegimnazija.

Nakonprovedenihispitaškolskitimovizakvalitetusuusklopuprocesasamovrednovanjaanaliziralipostignute rezultate svojihučenika i popunili obrazac za samoevaluacijsko izvješće4.Rezultatinacionalnihispitaposlužilisuškolamakaojedanodpoticajazaraspravuokvalitetinjihovarada.Prilikomprovedbesamovrednovanjaanaliziraseiprocjenjujeuspješnostsvihsegmenataradaškole.Dijelovisamoevaluacijskogaizvješćapredstavljalisurazličitecjelinekojeseodnosenakvalitetunastave,materijalno-tehničkeuvjeterada,podrškuučenicima,suradnjusvanjskimdionicimaidr.Nadalje,školesuizradileškolskirazvojniplanukojemusudefiniralepodručjaradakojasesmatrajuprioritetnimazanjihovbudućirazvoj.

Uškolskojgodini2007./2008.započelajeprovedbapilot-projektaNacionalni ispiti i samovrednovanje školakojisetemeljionakolegijalnojpodršciisuradnji„izvana”.Oformljenajemrežastručnjakakojisuaktivnidioniciodgojno-obrazovnogaprocesa(nastavnici,pedagozi,psiholozi,ravnateljiškola).TisestručnjacinazivajusuradnicimrežepodrškesamovrednovanjuškolailiskraćenosuradnicimrežekojisurađujusCentromipružajupodrškuškolamaprilikomraspraveosvimsastavnicamakvalitetenjihovarada.Onipomažuškolamauprepoznavanjuprednostiinedostatakanjihovarada,uprovedbiaktivnostikojepridonoseopćemuunapređenjurada,upostavljanjusmjernicazadaljnjirazvojiupraćenjuostvarivanjaciljeva izškolskogarazvojnogplana.Uprvoj jegodinieksperimentalnogadjelovanjamrežučinilodevetnaestvrlomotiviranihsrednjoškolskihnastavnika,stručnihsuradnikailiravnateljaškola.

Pilot-projektNacionalni ispiti i samovrednovanje školaprovodioseuškolskojgodini2007./2008.u23srednješkoleizrazličitihdijelovaRepublikeHrvatske(slika1.).

4 Samoevaluacijskoizvješćejeobrazackojisupopunjavaleškoleusklopuprocesasamovrednovanjanakonprovedbeprvihnacionalnihispitausvibnju2006.godine,akojijeosmisliodr.sc.PetarBezinović.Unjemusuškoleinterpretiralerezultatenacionalnihispita,analiziralesvojradkroznizpitanjaipostavileškolskirazvojniplansciljemunapređenjabudućegarada.Spomenutosamoevaluacijskoizvješćesastojaloseodpetdijelovaukojimajeobuhvaćenaanalizarezultatanacionalnihispita,općaprocjenafunkcioniranjaškole,SWOTanaliza,školskirazvojniplanivrednovanjesamoevaluacijskogaprocesa.

Page 24: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

22

Slika 1. Prostorni raspored škola uključenih u pilot-projekt Nacionalni ispiti i samovrednovanje škola u školskoj godini 2007./2008.

Nacionalnisuispiti2007.godineprovedeniiustrukovnimškolamapasuionezapočelesprocesomsamovrednovanjausklopukojegasusetakođerosvrnulenarezultatenacionalnihispitasvojihučenikatesu,premaistomeobrascukaogimnazije,popunilesvojesamoevaluacijskoizvješće.Uškolskojsegodini2008./2009.projektnastaviopodnazivomSamovrednovanje srednjih škola.Utomesuprojektusudjelovale83srednješkoleRepublikeHrvatske.Centar je,premaistomemodelu iuzpodrškusuradnikamreže,poticaoškolenasamovrednovanjeiosiguraoimsvupotrebnupomoć(edukacije,popratnematerijale,obrascezapisanjeizvješća,mrežupodrškeisl.).Povećanjebrojaškolauključenih

Page 25: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 1. O PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla / 23

uprojektdovelojedopovećanjabrojasuradnikamrežepajeuškolskojgodini2008./2009.uprojektbilouključenonjih35.

Provedbaprojektanastavilaseiusljedećimškolskimgodinama.Uškolskojgodini2009./2010.65školaodabralojesvojegasuradnikamreže,auškolskojgodini2010./2011.55školaodabralojesvojegasuradnikamreže.Uškolskojgodini2011./2012.uprojektSamovrednovanje srednjih škola uzpodrškusuradnikamrežeprijavilesuse62škole.Aktivnihjesuradnikamrežečetrdeset(slika2.).

Slika 2. Broj škola i suradnika mreže uključenih u projekt Samovrednovanje srednjih škola od 2007./2008. do 2012./2013. školske godine

školamasuuškolskojgodini2012./2013.ponuđenedvijemogućnostiuključivanjauprojekt.

Jednajeotvorenakomunikacijasasuradnicimamreže,adrugaprovedbasamovrednovanjabezsuradnikamrežeitosamouzsuradnjusCentrom.UprojektSamovrednovanje srednjih škola uškolskojgodini2012./2013.bilojeuključeno96školaodkojihsu63odabralesvojegasuradnikamreže.

Pilot-projektNacionalni ispiti i samovrednovanje školapotaknutprovedbomprvihnacionalnihispitauRepubliciHrvatskoj2006.godinepokazaoseodrživim.Idejnorješenjezaprovedbuprojektadaojedr.sc.PetarBezinović,avoditeljicaprojektabilajedr.sc.JasminaMuraja,načelnicaOdjelazapromicanjekvaliteteobrazovanjaNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanja.

1.1.3. Samovrednovanje škola u zakonskim aktima

UZakonuoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojškoli(2008.)pišedaseuškolskimustanovamaradi unapređenja kvalitete odgojno-obrazovne djelatnosti provodi vanjsko vrednovanje isamovrednovanje5. „škole suobveznekoristitise rezultatimanacionalnih ispita i svimdrugimpokazateljimauspješnostiodgojno-obrazovnogaradazaanalizuisamovrednovanjeraditrajnogaunapređivanjakvaliteteradaškole6”(Zakonoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojškoli,2008.).

5NN087/2008.Članak88.,st.(1)6NN087/2008.Članak88.,st.(4)

Page 26: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

24

Dosadašnjisuučinciprocesasamovrednovanjanaodgojno-obrazovneustanovepozitivni,aprovedbusamovrednovanjapodupireiNacionalniokvirnikurikulum(2011.).„Samovrednovanjepomažesnažnomupovoljnomrazvojuodgojno-obrazovnogaplanaitimenužnopridonosirazvojuodgojno-obrazovnihustanova i unapređenju kvaliteteodgojno-obrazovnoga sustava. Takođerpridonosipodizanjustandardaučenjaipoučavanjaipomažeučenicimaustjecanjupotrebnihznanjai kompetencija,atime iboljegauspjehau ispitima.Nacionalni centar zavanjskovrednovanjeobrazovanjaprovodiispiteidostavljarezultateškolamatepotičeškolenasamovrednovanjepružajućiimpomoćipodrškuuoblikupopratnihmaterijala,savjetodavnogaradaipotrebnihosposobljavanjaupodručjuvanjskogavrednovanja isamovrednovanja”(NOK,2011.). Zakonom o strukovnome obrazovanju(2009.)propisanajeprovedbaprocesasamovrednovanja.SamovrednovanjejepropisanoiStrateškimplanomrazvojaMinistarstvaznanosti,obrazovanjaisporta2014.–2016.

1.2. TIJEK PROVEDBENIH AKTIVNOSTI U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla

Iakosuglavninositeljiprocesasamovrednovanjasvakeškoleškolskitimovizakvalitetu,processamovrednovanjapretpostavljaiuključenostostalihdionikaškole(učenika,djelatnikaškole,roditeljaitd.)tenjihovumotiviranost,predanostitežnjuzastalnimpoboljšanjemvlastitaradairazvojaškolei„omogućujeiskorištavanjeunutarnjihsnagakojimaosiguravaučinkovitostikontinuitetprocesa”(Murajaidr.,2010.).

Slika 3. Sažeti prikaz provedbe projekta Samovrednovanje srednjih škola u jednoj školskoj godini

Page 27: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 1. O PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla / 25

Samovrednovanjejecikličniproceskojisvakaškolaprovodispunomodgovornošćuisamostalno.SažetiprikazprovedbeprojektaSamovrednovanje srednjih školaujednojškolskojgodiniobuhvaćaprijavuiedukacijunovihškola,imenovanjeiodabirsuradnikamreže,posjetesuradnikamrežeškolama,sastankeirazmjenuiskustavasuradnikamrežeiškolateanalizesvihprikupljenihmaterijalautekućojškolskojgodini(slika3.).RezultatiskupnihanalizaprikupljenihmaterijalaprezentirajusenasastancimaiedukacijmakojeCentarorganizirazasuradnikemrežeiškole.

Tijekprovedbenihaktivnostiusklopusamovrednovanjaškola(slika4.)kojeprovodiCentarsastojiseodnekolikofaza.Uprvojsefazinapočetkuškolskegodineimenujusuradnicimreže.školesepotomprijavljujuzasudjelovanjeuprojektuiodabirusuradnikamrežezatekućuškolskugodinunakončegaslijediedukacija.Usljedećojsefaziškoleuobrascuzaizvješćeosamovrednovanjuosvrćunarezultatevanjskogavrednovanjainasvapodručjakvalitete.Obrazaczaizvješćeosamovrednovanju7 jeosnovni instrumentkoji školeupotrebljavajuuprocesu samovrednovanja.On jeosnova zapojedinačneigrupneanalizeprikupljenihpodataka,alipredstavljaiprikazstanjauškoliteradakojiješkolskitimzakvalitetuuložiouprojektsamovrednovanjateškolskegodine.Zatimslijedeposjetisuradnikamrežeškolama.Suradnicimrežesesaškolskimtimovimazakvalitetusastajudvaputaujednojškolskojgodini.Nakonsvakogsastanka(premaobrascimaCentra)školskitimovizakvalitetuisuradnicimrežeizvještavajuCentarorezultatimaostvarenesuradnje.KrajemnastavnegodineCentarorganizirarazmjenuiskustavasuradnikamreže,aplaniranajeirazmjenaiskustavazasveškoleuprojektu.

Slika 4. Tijek provedbenih aktivnosti u projektu Samovrednovanje srednjih škola u jednoj školskoj godini

7 Poslanapopunjenaizvješćaosamovrednovanjupojedinihškolapotpunosuzaštićena.UvidunjihimajuisključivodjelatniciOdjelazapromicanjekvaliteteobrazovanjakojizaprimajuizvješćaodškolaisuradnicimrežepodrškesamo-vrednovanjuškolakojikomunicirajuisurađujusaškolama.ObrazaczaizvješćeosamovrednovanjusrednjihškolamožesepreuzetismrežnihstranicaCentra(www.ncvvo.hr).

Page 28: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 29: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA

/ Jasmina Muraja// Biljana vranković// Maja drvodelić/

U ovome su poglavlju prikazani rezultati analiza školskihrazvojnih planova iz samoevaluacijskih izvješća gimnazija istrukovnihškola(izškolskegodine2006./2007.i2007./2008.).Analizirani su razvojni ciljevi iz školskih razvojnih planova idefiniranasuprioritetnapodručjakaovećetematskecjelinekojepredstavljajusegmenteradaškolezakojesuseškolskitimovizakvalitetudogovorilidaihželeunaprijeditiutojškolskojgodini.Nakonanalizeprvihmaterijalauokviruprovedbesamovrednovanjadefiniranasu22prioritetnapodručja,akasnijesunekaodnjihobjedinjenauukupno10područja.Uovomejepoglavljuprikazanoiopisanotih10prioritetnihpodručjakojadanaspredstavljajuokvirpri definiranju prioritetnih područja u školskim razvojnim

planovima.

22

Page 30: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

28

2.1. METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA POGLAVLJA

Analizaprioritetnihpodručjanapravljenajenauzorkuod137gimnazijai144strukovneškolečijisuškolskitimovizakvalitetu2007.i2008.godineposlaliCentrupopunjenosamoevaluacijskoizvješće.Analiziranisurazvojniciljeviunutar281školskogarazvojnogplana.Uprocesusamovrednovanjaškolskirazvojniplan„služikaovodičzaostvarivanježeljenihciljeva,kaosredstvozaplaniranjerazvojaikaomjeradinamikerazvojatepružajasani lakorazumljivpregledciljevaiaktivnostikojetrebapoduzetidabisepodiglakvalitetaradaškole”(Bezinović,2006.).školskirazvojniplansastojiseodsedamstupaca:prioritetnopodručje,ciljevi,metodeiaktivnosti,nužniresursi,datumdokojegaćeseciljostvariti,nadležnaosobaimjerljivipokazateljiostvarivanjaciljeva.Uprvimdvamaciklusimasamovrednovanja(uškolskojgodini2006./2007.i2007./2008.)školenisuimaledefiniranaprioritetnapodručjaunapređenja,većsuusvoješkolskerazvojneplanovepostavilerazvojneciljevezakojesusamostalnonavodileprioritetnapodručja.Sobziromdasuškolezaisteilisličnerazvojneciljeverazličitoimenovaleprioritetnapodručjailisuihčestomiješalesrazvojnimciljevima,nametnulasepotrebazadefiniranjemiimenovanjemprioritetnihpodručja.Tojerealiziranonanačindajesadržajsvakogarazvojnogciljagrupiranuvećutematskucjelinu,tj.utzv.prioritetnopodručje.Natajjenačindobivenaokvirnaslikasrednjihškola8opodručjimakojatrebaunaprijeditidabisepodiglakvalitetanjihovarada.Nakonprvihanalizadefiniranasuiimenovana22prioritetnapodručjaiistraženesurazlikeupostavljanjuprioritetnihpodručjaunutarškolskihrazvojnihplanovagimnazija iunutarškolskihrazvojnihplanovastrukovnihškola.Rezultatitihanalizaprikazanisuunastavkuteksta.

Takodefiniranaprioritetnapodručjaposlužilasuirazvojumetodologijesamovrednovanjaosnovnihškolačiji jeprviciklusprovedennakonprovedbevanjskogavrednovanjaobrazovnihpostignućaučenikaosnovnihškola2008.godine,odnosnouškolskojgodini2008./2009.

Usuradnjisvanjskimstručnjacimaiškolama,anatemeljudosadašnjegaiskustvairadaupodručjusamovrednovanjaškolanekaodpostavljena22prioritetnapodručjaobjedinjenasuunjih10.Tih10prioritetnihpodručjasastavnisudioobrascazaizvješćeosamovrednovanjusrednjihškolakojijebioprimijenjenuškolskojgodini2012./2013.

8 OdnosisenaonesrednješkolekojesudostavileCentrusvojeizvješćeosamovrednovanju.

Page 31: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 2. PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 29

2.2. PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA NAKON PRVE ANALIZE ŠKOLSKIH RAZVOJNIH PLANOVA

Prioritetnapodručjaunapređenjapredstavljajusegmenteradaškolezakojesuseškolskitimovizakvalitetudogovorilidaihželeunaprijediti.Definiranjeprioritetnihpodručjapolazištejezastrateškoplaniranjebudućega razvojaškole.Definiranesu22 tematskecjeline:materijalni uvjeti rada i opremanje škole, organizacija nastave i rada škole, suradnja s različitim dionicima odgojno-obrazovnoga procesa, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, projekti, promidžba škole, osuvremenjivanje školskoga programa, nastavni plan i program, vanjsko vrednovanje, samovrednovanje, stručni suradnici, nova radna mjesta, školsko ozračje, kvaliteta nastavnoga procesa, stručno usavršavanje nastavnika, vrednovanje rada nastavnika, vrednovanje rada učenika, izostanci učenika, radovi učenika, natjecanja, praksa učenika i vježbeničke tvrtke(slika5.).

Slika 5. Broj postavljenih prioritetnih područja unutar školskih razvojnih planova gimnazija (iz školske godine 2006./2007.) i školskih razvojnih planova strukovnih škola (iz školske godine 2007./2008.)

prema podjeli na 22 prioritetna područja

Najvećisebrojrazvojnihciljevauškolskimrazvojnimplanovimagimnazijaodnosinaprioritetnopodručje kvalitetenastavnogaprocesa. Postavljeni ciljevi unutar togapodručjaodnose senatradicionalne,ali istodobnoinaaktualneelementesuvremenenastavekaoštosupromišljanjaokvalitetinastave,primjenarazličitihnastavnihmetodaioblikaradairazličitestrategijeučenja ipoučavanja.školesutakođerkaovažnapodručjaunapređenjaradaprepoznalevrednovanjerada

Page 32: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

30

učenikai vanjskovrednovanje.školesukrozrazneoblikeunapređenjanastaveipraćenjapostignućaučenikapokazaledapripremanjemučenikazanastavakškolovanja stavljajuučenika injegovapostignućanaprvomjesto.Prioritetnapodručjakojasepremaredoslijeduučestalostinajčešćepojavljujuuškolskimrazvojnimplanovimagimnazija9su:

•kvaliteta nastavnoga procesa•materijalni uvjeti i opremanje škola•stručno usavršavanje nastavnika •školsko ozračje(slika5.).Strukovneškoleprvenstvenopripremajuučenikezatržišteradastogasuprepoznataiistaknuta

onapodručjakojakorelirajusotvorenostipremanavedenometržišturada.školskitimovizakvalitetustrukovnihškolatemeljerazvojapronalazeuosuvremenjivanjuškolanovimprogramimaiprojektima,upraksiučenikaiuvježbeničkimtvrtkamapazbogtoganaglašavajusuradnjustvrtkamai/ililokalnomzajednicom.Unatočspecifičnostimauprogramimastrukovnihškolaigimnazija,školskitimovizakvalitetustrukovnihškolakaoiškolskitimovizakvalitetugimnazijaprepoznajui ističukvalitetunastavekaovažnoprioritetnopodručjekojesemožestalno,kontinuiranoitrajnounapređivati.

Prioritetnapodručjakojasepremaredoslijeduučestalostinajčešćepojavljujuuškolskimrazvojnimplanovimastrukovnihškola10su:

• kvaliteta nastavnoga procesa• materijalni uvjeti i opremanje škola• stručno usavršavanje nastavnika •organizacija nastave i rada škole(slika5.).

9 OdnosisenaonegimnazijekojesudostavileCentrusvojeizvješćeosamovrednovanju.10OdnosisenaonestrukovneškolekojesudostavileCentrusvojeizvješćeosamovrednovanju.

Page 33: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 2. PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 31

2.3. REDEFINIRANJE PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA I NJIHOVI OPISI

Prioritetnapodručjaunapređenjadefinirananakonprvihanalizaškolskihrazvojnihplanovaredefiniranasuzbogvelikogabrojapodručja.Suradnjomsvanjskimsuradnicima11,anatemeljudosadašnjegaiskustvairadadefiniranoje10prioritetnihpodručja:učenje i poučavanje, organizacija nastave i rada škole, materijalno-tehnički uvjeti, ljudski resursi, školsko ozračje, praćenje i vrednovanje, suradnja s različitim dionicima odgojno-obrazovnoga procesa, nastavni plan i program, upravljanje školom i ostalo.Utablici1.vidljivojekojasuprioritetnapodručjauprvojfazidefiniranjaspojenaiobjedinjenanovoimenovanimprioritetnimpodručjima.Natemeljutogasastavljenjeinoviobrazaczaizvješćeosamovrednovanjusrednjihškolakojijeprimijenjenuškolskojgodini2012./2013.

Tablica 1. Popis novoimenovanih prioritetnih područja

NOVOIMENOVANA PRIORITETNA PODRUČJAPRIORITETNA PODRUČJA NAKON ANALIZE ŠKOLSKIH

RAZVOJNIH PLANOVA 2008. godine

UČENJEIPOUČAVANJEKvalitetanastavnogaprocesaRadoviučenika

ORGANIZACIJANASTAVEIRADAšKOLE

OrganizacijanastaveiradaškoleIzvannastavneiizvanškolskeaktivnostiPraksaučenikaVježbeničketvrtkeProjekti

MATERIJALNO-TEHNIČKIUVJETI Materijalniuvjetiradaiopremanješkole

LJUDSKIRESURSI

StručnousavršavanjenastavnikaNova radna mjestaStručnisuradniciVrednovanje rada nastavnika

šKOLSKOOZRAČJE školskoozračje

PRAćENJEIVREDNOVANJE

VrednovanjeradaučenikaVanjsko vrednovanjeIzostanciučenikaNatjecanjaSamovrednovanje

SURADNJASRAZLIČITIMDIONICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOGAPROCESA

Suradnjasrazličitimdionicimaodgojno-obrazovnogaprocesa

NASTAVNIPLANIPROGRAMNastavniplaniprogramOsuvremenjivanješkolskogaprograma

UPRAVLJANJEšKOLOM PromidžbaOSTALO

Rezultatianalizeprioritetnihpodručjaunutarškolskihrazvojnihplanovagimnazijaistrukovnihškolapremanovojklasifikacijiprioritetnihpodručjaprikazanisunaslici6.Unatočrazlikamau

11Dvadesetidvadefiniranaprioritetnapodručjapredstavljenasusuradnicimamrežeikonzultanticiprojektaprof.dr.sc.VlastiVizekVidovićtesunekapodručjaobjedinjenatakodaihsadaimamodevet,odnosnodeset(devetdefiniranihideseto„ostalo”ukojemuškolesamostalnodefinirajupodručjakojanisuobuhvaćenapredloženompodjelom).

Page 34: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

32

obrazovnimprogramimagimnazija istrukovnihškolaredoslijedučestalostiodabiraprioritetnihpodručjaunjihovimškolskimrazvojnimplanovimajegotovojednak.

Ugimnazijamajenaprvomemjestuprioritetnopodručjeučenje i poučavanje,austrukovnimsuškolamauzučenje i poučavanje naprvomemjestuimaterijalno-tehnički uvjeti.Iugimnazijamaiustrukovnimškolamajenadrugomemjestuorganizacija nastave i rada škole.Natrećemusumjestuugimnazijamamaterijalno-tehnički uvjeti,austrukovnimškolamaljudski resursi(slika6.).

Slika 6. Broj postavljenih prioritetnih područja unutar školskih razvojnih planova gimnazija (iz školske godine 2006./2007.) i strukovnih škola (iz školske godine 2007./2008.)

prema podjeli na devet/deset prioritetnih područja

Novoimenovanaprioritetnapodručjakojasepremaredoslijeduučestalostinajčešćepojavljujuuškolskimrazvojnimplanovimagimnazija12su:

•učenje i poučavanje•organizacija nastave i rada škole•materijalno-tehnički uvjeti• ljudski resursi (slika 6.).Novoimenovanaprioritetnapodručjakojasepremaredoslijeduučestalostinajčešćepojavljujuu

školskimrazvojnimplanovimastrukovnihškola13su:•učenje i poučavanje•materijalno-tehnički uvjeti•organizacija nastave i rada škole• ljudski resursi (slika 6.).

12 OdnosisenaonegimnazijekojesudostavileCentrusvojeizvješćeosamovrednovanju.13OdnosisenaonestrukovneškolekojesudostavileCentrusvojeizvješćeosamovrednovanju.

Page 35: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 2. PRIORITETNA PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 33

Popisprioritetnihpodručja(iztablice1.)iobjašnjenjekojeproizlaziizspomenutihistraživanjapomažeškolamaiusmjeravaihtijekomdefiniranjaprioritetnihpodručjaprilikomizradebudućihškolskihrazvojnihplanovailiprilikomredefiniranjapostojećihrazvojnihplanova.

Učenje i poučavanje uključujeciljeveuskovezaneuzplaniranjeipripremanjenastave,izvedbunastave,korelacijusdrugimnastavnimpredmetima,nastavničkevještineipotporukojunastavnicipružajuučenicima.Tosepodručjeodnosiinaučenikovevještineučenja,motivaciju,angažiranostnanastavi,stiloveitehnikeučenjaizajedničkuinterakcijukojautječenakvalitetuučenja,unapređenjenastaveiuspjehunastavi.

Organizacija nastave i rada školeuključujeciljevekojiseodnosenacjelokupnuorganizacijuradaškole,primjerice,naformiranjerazrednihodjela,radusmjenama,zaduženjanastavnikaiučenika(rasporedsati,dežurstvanastavnikaiučenika),upiseinovenastavnesmjerove,organizacijuostalihvrstanastaveosimredovitenastave(dodatna,dopunska,izborna,fakultativna,izvannastavna),praksuučenika,vježbeničketvrtkeiostaleorganizacijskeposlove(stručnainastavničkavijeća,prijevozučenikaputnikaitd.).

Materijalno-tehnički uvjeti uključujusveciljevevezaneuzvanjskiiunutarnjiprostorškole(gradnjaipreuređenjeprostora,opremanjeučionica,kabineta,školskedvoraneizajedničkihprostorija),uznabavuopreme(informatizacija,nastavnasredstvaipomagala,didaktičkaoprema,potrošnimaterijal)iuzfinanciranješkole.

Ljudski resursiodnosesenasvedjelatnikeškole(nastavnici,administrativno-tehničkoosoblje,stručnisuradnici,ravnatelji).Vrlojevažnodasuusvakojškolizaposlenistručniimetodičkiosposobljeninastavnici.Onipridonosekvalitetinastaveipreduvjetsuzakvalitetnoosposobljavanjebudućegakadra.Osimnastavnikadobromfunkcioniranjuškolepridonosiiradravnateljaistručnihsuradnika(pedagog,psiholog,socijalnipedagog,školskiknjižničaridr.),aliiradadministrativno-tehničkogaosoblja.Topodručjepodrazumijevaiciljevekojiseodnosenastručnausavršavanjanastavnikaiprofesionalnirazvojsvihdjelatnikaškole.

Školsko ozračje uključujeciljevekojiseodnosenameđuljudskeodnose(nastavnik–nastavnik;učenik–nastavnik;nastavnik–ravnatelj;učenik–učenik)inaponašanjeučenika.Podrazumijevaljudskemoralneiduhovnevrijednostiiutječenaponašanjesvihčlanovaškole.

Praćenje i vrednovanje odnosisenaredovitopraćenjeradaučenikaunutarškole(unutarnjevrednovanje) inapraćenje izostanakaučenika,rezultatau ispitimavanjskogavrednovanja inanatjecanjima.

Suradnja s različitim dionicima odgojno-obrazovnoga procesa uključujeciljeve vezane uz suradnju sroditeljimaipoticanjedaseuključeuradškoleiuučenjesvojegadjeteta.Odnosiseinasuradnjusčlanovimaškolskogaodboraičlanovimalokalnezajednice,naformiranjeulogeistatusaškoleuzajednicitenapartnerstvosdrugimškolama,institucijamaipravnimosobama.

Page 36: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

34

Nastavni plan i programuključujeciljevevezaneuznastavniplaniprogram.Iakojejasnodaškolenemoguizravnoutjecatinapromjenenastavnogaplanaiprograma,onemoguosvijestitinjegovedobrestrane,ali inedostatke,tj.moguistaknutipotrebuzapromjenamaiosvrnutisenaopseg,dubinuisadržajnastavnogaprogramapojedinogapredmeta.Topodručjetakođerpodrazumijevaipostavljanjeciljevakrozkojeseiskazujepotrebazanovimsmjerovimarazličitihzanimanja(npr.različitapoljoprivrednazanimanja,ekonomskismjeritd.)unekojškoli.

Upravljanje školom uključujeciljevevezaneuzrukovodećestrukture,vrednovanjeiunapređenjenjihovarada,samoprocjenuravnateljaškoleipromidžbuškole.Ravnateljzauzimaposebnomjestou školi imnoge aktivnosti, kao i školsko ozračje, ovise o njegovim kvalifikacijama i osobnimkarakteristikamaikvalitetama.

OstaloSvakaškolaimakompleksnustrukturuisličnosti,aliispecifičnostikojedefiniraunutarnjiustroj

škole(vrstaškole,strukturanastavnika,profiliinteresiučenika).Stogajemogućedaškolaistaknenovopodručjekojeovdjenijeimenovano.

Page 37: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 38: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 39: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA

/ Biljana vranković// kristina Svalina// irena Matoic//Sandra antulić/

U ovome su poglavlju detaljno prikazani rezultati analizeodabranihprioritetnihpodručjaunapređenjaradaškola.Tosu:kvalitetanastave,uvjetiradaisuradnjasvanjskimpartnerimapremapodatcima iz samoevaluacijskih izvješća gimnazija i izsamoevaluacijskih izvješćastrukovnih škola (iz školskegodine2006./2007.iškolskegodine2007./2008.).Takođersuprikazanirezultatianalizesamoevaluacijskihizvješćazaobjevrsteškolakojiseodnosenarazvojškole.

3333

Page 40: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

38

3.1. METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA POGLAVLJA

/ Biljana vranković/

Sobziromnapostavljanjevelikogabrojarazvojnihciljevauškolskimrazvojnimplanovimaizpodručjakojaseodnosenaučenje ipoučavanje,materijalno-tehničkeuvjeterada isuradnjusrazličitimdionicimaodgojno-obrazovnogasustava,donoseserezultatianalizaupravotihprioritetnihpodručjaizsamoevaluacijskihizvješćaškola.Istraženasusamoevaluacijskaizvješća137gimnazijaisamoevaluacijskaizvješća144strukovneškoleinapravljenesuanalize.školskitimovizakvalitetudostavilisutaizvješćaCentrunakonprovedenihnacionalnihispita2006.i2007.godine.Iakojeprošlovišegodinaodpopunjavanjatihizvješća,smatramodasuvrijedanizvorspoznajapojedinihsastavnica odgojno-obrazovnogaradasvakeškole.

Zasvakoprioritetnopodručjeunapređenjaradaprikazanisurezultatikvantitativneprocjeneškolskihtimovazakvalitetuokvalitetirada.Tesuprocjeneškolskitimovizakvalitetudonosilinaljestviciod1(jakološe)do5(izvrsno)uzopisepokazateljanakojimasetemeljeteprocjene.Unastavkusu,natemeljumišljenjaiprocjenaškolskihtimovazakvalitetu,opisananajboljaobilježjapoučavanja,najboljiuvjetizaradsučenicimaizaučenjeinajsnažnijaobilježjasuradnjesrazličitimdionicimaodgojno-obrazovnogaprocesatejedetektiranoučemujeostvarennajvećinapredak.

Zasvakoprioritetnopodručjeanaliziranasupitanjaizsamoevaluacijskihizvješćaotomeštonajvišetrebapoboljšatiiotomekakotopoboljšatitekakavjekapacitetanaliziranihškolazadaljnjirazvoj.Odgovorinapostavljenapitanjakategoriziranisuuvećesadržajnecjeline,arezultatianalizaprikazanisupremaučestalostipojavljivanjapojedinihizjavaunutarvećesadržajnecjeline.

3.2. KVALITETA NASTAVE

/ Biljana vranković /

školskitimovizakvalitetugimnazijaiškolskitimovizakvalitetustrukovnihškolausvojimškolskimrazvojnimplanovimasamoevaluacijskogaizvješćapostavilisunajvećibrojrazvojnihciljevakojiseodnosenaprioritetnopodručjekvalitetenastave,štojeopisanouprethodnomepoglavlju.Kasnijeje,redefiniranjemnazivaprioritetnihpodručja,prioritetnopodručjekvalitetenastavenazvanoučenjemipoučavanjem(tablica1.).Kvalitetunastavetrebastalnopratitiianaliziratitepredlagatismjernicezanjezinopoboljšanje inastojatisvepredloženoprimijenitikakobinastavabilaštoučinkovitija.

Page 41: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 39

3.2.1. Procjena kvalitete nastave

školskitimovizakvalitetusunatemeljupostavljenogapitanjausamoevaluacijskomeizvješću Koliko je u vašoj školi općenito dobra i učinkovita nastava, poučavanje i poticanje učenika? i na temelju dodatnihpitanjaKoliko nastava zadovoljava individualne potrebe učenika?, Koliko je nastava zanimljiva i koliko motivira učenike na učenje? i Koliko se upotrebljavaju principi aktivnoga učenja?procijenilikvalitetu nastave naljestviciod1(jakološe)do5(izvrsno).

Najvećijepostotakškolskihtimovazakvalitetuprocijeniokvalitetunastave14usvojimškolamavrlodobrom(oko68%gimnazijaioko55%strukovnihškola).Relativnojemalipostotakškolskihtimovazakvalitetuprocijeniokvalitetunastaveusvojimškolamaizvrsnom(oko5%gimnazijai2,8%strukovnihškola).Toukazujenavisokurazinusamokritičnostiinatodapostojemogućnostizapoboljšanje(slika7.).

Slika 7. Procjene kvalitete nastave u gimnazijama (137 škola) i strukovnim školama (144 škole) izražene u postotcima

Zainteresiranostimotivacijaučenikazapojedinepredmete,pedagoškeanalize,neposredanuviduradnastavnika,svakodnevnoindividualnopraćenjeučenika,sudjelovanjeučenikauizvannastavnimaktivnostima,projektnanastava,podatciodobrimrezultatimaučenikananatjecanjimaiuispitimavanjskogavrednovanja,dobaruspjehučenikauškoli,povratneinformacijeodbivšihučenika,roditeljaiposlodavacaučenika,stručnozastupljenanastavaistalneedukacijenastavnikapridonijelisutakvojprocjeniškola.školskitimovizakvalitetukojisuprocijenilikvalitetunastaveizvrsnomivrlodobromsmatrajudajenastavaunjihovimškolamausmjerenakapostizanjutrajnihznanjaikaaktivnomuučenju,organizirasedodatnaidopunskanastavateseučenicinakvalitetannačinpripremajuzastudij.Utimškolamanastavazadovoljavaindividualnepotrebeučenika,zanimljivaje imotiviraučenike,aprincipiaktivnogaučenjasuapsolutnoprimijenjeni.

14Ukupnoje137gimnazijai144strukovneškoleodgovorilonaovopitanje.

Page 42: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

40

Oko42%strukovnihškolaioko26%gimnazijaprocijenilisukvalitetunastaveusvojimškolamadobrom.školskitimovizakvalitetusmatrajudasutakvojprocjenikvalitetenastavepridonijelimanjaprolaznostislabijiuspjehučenikanakrajuškolskegodine,manjipostotakupisaučenikanafakultete,većibrojizostanakaučenika,slabijirezultatiuispitimavanjskogavrednovanja,nedostatakprostoraipomagalazarad,radudvjemasmjenama,velikibrojučenikaputnikainemotiviranostnastavnikazbogniskihprimanja.

Manjeod1%gimnazijaimanjeod1%strukovnihškolaprocijenilojekvalitetunastavedjelomičnodobromitozbognezadovoljstvaučenika.Nitijednaškolanijeocijenilakvalitetunastavejakološom.

3.2.2. Obilježja poučavanja

školskitimovizakvalitetusuusamoevaluacijskimizvješćimasrednjihškolazapodručjekvalitetenastaveodgovaralinapitanje:Koja su najbolja obilježja poučavanja u vašoj školi i zašto?Nekiškolskitimovizakvalitetuopisalisunajboljaobilježjapoučavanjausvojimškolama,anekipreduvjetezadobropoučavanjeionoštopridonosidobromupoučavanju(obilježjanastavnika,uvjetiradaisl.).

Snamjeromdaučenicimaolakšarazumijevanje iusvajanjepredviđenihnastavnihsadržaja,nastavnikprimjenjujenajučinkovitijemetodeioblikeradaikoristiserazličitimnastavnimsredstvima,pomagalima,izvorimaznanjairazličitimstrategijamapoučavanja.Izjavekojimasuškolskitimovizakvalitetunastojaliopisatinajbolja obilježja poučavanjausvojimaškolamaodnosesenasljedećetemenavedenepremaučestalostipojavljivanja:

•nastavnestrategije•nastavnasredstvaipomagala•praktičnanastava•ostalo(korelacijanastavnihsadržajasdrugimnastavnimpredmetima,motivacijaučenikai

vještineučenja).Nastavne strategije odnosesenanačineradanastavnikaiučenika,pričemuučenicistječuznanja

irazvijajukompetencije.školskitimovizakvalitetuističudasenajboljaobilježjapoučavanjaunjihovimškolamaodnosenaraznolikostnastavnihmetodaioblikaradainanjihovumeđusobnukombinaciju,pričemuposebnoističuprimjenuindividualiziranenastaveiraduskupinamasaštomanjefrontalnenastave.Kombinacijarazličitihnastavnihmetodanajednomesatupridonosirazumijevanjunastavnihsadržaja,motivacijiučenika,uspješnijemuučenjuipoučavanjuivišojraziniusvojenihznanjaivještina,odnosnoučeničkihkompetencijanakrajuobrazovnihciklusa.

Nastavna sredstva i pomagala suizvoriznanjakojiuučenjuipoučavanjuučenicimaomogućujuusvajanjeznanja,aučiteljuolakšavajuuloguvoditeljatogasloženogprocesa.školskitimovizakvalitetuprepoznajuvažnostiulogusuvremenihnastavnihsredstavaipomagalapakaonajboljaobilježjapoučavanjaističuinjihovuprimjenu(korištenjeinformacijsko-komunikacijskihtehnologija,didaktičkaoprema,materijalnaopremljenostkabinetaitd.).školskitimovizakvalitetustrukovnihškolačestopoistovjećujuizvođenjepraktične nastave snajboljimpoučavanjem,pričemunaglašavajuvažnost

Page 43: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 41

povezivanjateorijskih ipraktičnihznanja,povezanostnastavesradioničkimvježbama,vježbeisamostalanradulaboratorijimaiopremljenimpraktikumimaisl.školskitimovizakvalitetukaonajboljaobilježjapoučavanjaističuikorelaciju nastavnih sadržaja sdrugimnastavnimpredmetima,motivacijuučenikaivještineučenja.U preduvjetima za dobro poučavanješkolskitimovizakvalitetunavodeizjavekojeseodnose:

•nanastavničkekompetencije•naodnoseučenik–nastavnik•naorganizacijurada•navrednovanjeradaučenika.Dobromupoučavanjupridonoseobilježjanastavnikaizkojihseprepoznajutemeljnenastavničke

kompetencije:stručnost,angažiranost,motivacija,odgovornostpremaradu,dosljednost,opuštenost,tolerancija,sistematičnost,kvalitetnapripremanastavnogasata,sustavnaobradanastavnihjedinicatepoticanjeindividualnostiučenika.školskitimovizakvalitetuističukakojedobropoučavanjeunjihovimškolamaposljedicakvalitetnekomunikacije izmeđuučenika inastavnika,dobreradneatmosfereirazumijevanjanastavnikatepotporekojunastavnicipružajuučenicima.

školski timovi za kvalitetuopisujuodnos učenik – nastavnik kaopartnerski, topao, dobar,podržavajući,prijateljski,fleksibilaniopušten.

Organizacija rada takođerpridonosidobromupoučavanju.Izjaveškolskihtimovazakvalitetukojeseodnosenaorganizacijuradaškolesu:radujednojsmjeni,manjibrojučenikaurazrednimodjelima,stručnazastupljenostnastavničkogakadra,mogućnostdodatnihkonzultacijazaučenikeiroditelje,uključivanjeučenikauizbornu,dodatnuidopunskunastavu,sudjelovanjeuprojektima,organiziranjeterenskenastaveipripremaučenikazanatjecanja.

Iako se vrednovanje rada učenika nemožeubrojitiuobilježjapoučavanja,školskitimovizakvalitetusugaisticalikaojednooddobrihobilježjapoučavanja.Tojepodrazumijevalopravednoocjenjivanje,redovito i intenzivno praćenje i provjeravanje i ocjenjivanje učenika. Kontinuirano praćenjenapredovanjaučenikaivrednovanjeradaučenikajeuizravnojkorelacijiskvalitetompoučavanjaimožepridonijetiuspješnijemupoučavanjuiučinkovitostinastave.

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o najboljim obilježjima poučavanja, odnosno o

preduvjetima dobroga poučavanja u njihovim školama su: •otvorenost prema primjeni suvremenih metoda kod većine nastavnika•raznovrsnost metoda poučavanja•kombinacije novih i klasičnih metoda i oblika rada•težnja da se nastava individualizira, uvođenje oblika problemske istraživačke i projektne nastave•kvalitetno prožimanje stručno-teorijske nastave i praktične nastave•zorna nastava, mnoštvo vježbi, terenska nastava koja njeguje interdisciplinarni pristup te

povezuje teorijska znanja sa stvarnošću

Page 44: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

42

•stručna zastupljenost nastave•predavanja su jasna, učenicima se na početku godine govori što će se i kako učiti, domaće

zadaće su dobro osmišljene i učenici ih ne doživljavaju kao opterećenje•stručnost, temeljitost, kompetentnost i pristupačnost nastavnika•mali razredni odjeli dopuštaju primjenu kvalitetnijega individualnog rada.

3.2.3. Unapređenje kvalitete nastave

školskitimovizakvalitetuodgovaralisunasljedećepitanjeounapređenjukvalitetenastave:Što traži poboljšanja i što se poduzima?Onismatrajudabitrebalopoboljšati:•materijalneiprostorneuvjeterada•nastavnestrategije•nastavničkekompetencije•stručnousavršavanjenastavnika•organizacijurada•motivacijuučenikainastavnika•odnoseučenik–nastavnik–roditelj•nastavniplaniprogram.Materijalni i prostorni uvjeti rada se,premamišljenjuškolskihtimovazakvalitetu,trebajunajviše

poboljšatikakobiseunaprijedioprocespoučavanjaipoticanjaučenikanaučenje.Gotovosvakačetvrtaizjavaodnosisenaprostorneuvjete,izgradnjuspecijaliziranihučionica,opremanjekabineta,povećanjeradnogaprostora,sustavnoopremanjenastavnimsredstvimaipomagalima,informatizacijunastaveiuvođenjenovihtehnologija.

Osviještenajepotrebazaunapređenjemnastavnih strategija.Naglašavasepotrebazaučestalijimtimskimradom,radomumanjimskupinamaiindividualiziranomnastavomtepotrebazakorištenjemrazličitihnastavnihmetodaioblikaradakakobinastavabilaučinkovitijaikvalitetnija.

školskitimovizakvalitetusmatrajudadinamikanastaveovisioumijećimaikompetencijamanastavnika. Navode da se nastavni proces može poboljšati u onome segmentu u kojemunastavničke kompetencije dolazedo izražaja.Dabinastavabilakvalitetnija,nastavnici trebajumijenjati načine poučavanja, uvoditi mentorski rad, poticati učenike na osobni angažman usamostalnome radu, razvijati strategije aktivnoga učenja, poticati učenike na kontinuirani iredovitiradtepovezivatinastavnesadržajesastvarnimživotom.

Potreba za stalnim stručnim usavršavanjem nastavnika takođerje jedanodelemenatakojitrebapoboljšatisciljemdaseunaprijedikvalitetanastave.Promišljajućiotomeelementuškolskitimovi za kvalitetu uglavnom navode neke općenite izjave, primjerice, educirati nastavnike.Navodeivrlokonkretneprijedlogekaoštosueduciratinastavnikezaradsnovimtehnologijamainovimgeneracijamaučenika,educiratinastavnike zanove suvremeneoblikenastave i novenačinevođenjarazrednihodjela ieduciratinastavnikeupodručjukomunikacijskihvještina iupodručjumetodikenastave.

Page 45: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 43

Organizacija rada takođerzahtijevapoboljšanjekakobiseunaprijedionastavniproces.školskitimovizakvalitetusmatrajudatrebasmanjitibrojučenikaurazrednimodjelima,osiguratiblok-satovezapojedinepredmete,dodativišeizbornihpredmetaivišepraktičnenastave,težitiupisimaučenikasvišomrazinomznanja,organiziratinastavuujednojsmjeni,kvalitetnijeorganiziratitjednirasporedsatinastavnika,povećatibrojsatidopunskeidodatnenastaveusvakojškoli,organiziratiradsdarovitimučenicima,provoditiškolskanatjecanjaiterenskunastavuiobogatitiradsučenicimaostalimoblicimaneformalnenastave.

Mnogoškolskihtimovazakvalitetuističedaposebnupozornosttrebaposvetitimotivaciji učenika ivećojuključenostiučenikaunastavu.Trebaihmotiviratizastjecanjedodatnihznanja,osvijestitiimkolikojevažnodabuduspremninadodatniangažmantepoticatinjihovukreativnost.

Kvalitetinastavnogaprocesapridonijelibiiboljiodnosi učenik – nastavnik – roditelj.školskitimovizakvalitetuističudabisetrebalapoboljšatikomunikacijanarelacijinastavnik–učenik,aliinarelacijinastavnik–roditeljtedabitrebalododatnopoticatiučenikenaučenjeistjecanjeznanja,uvažavatinjihovuosobnostirazvijatinjihovukreativnost.Kvalitetinastavnogaprocesapridoniobipoboljšanodnosroditeljapremaškoliikvalitetiznanja.

školskitimovizakvalitetusmatrajudatrebaosuvremeniti nastavni plan i program, odnosno promijenitinastavniplaniprogramkakobinastavabilazanimljivaikakobizadovoljavalasvekriterijesuvremene nastave.

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o elementima koji se trebaju poboljšati kako bi nastava

bila učinkovitija i kvalitetnija su: •manje učenja napamet, više logičkoga zaključivanja i upotrebljivoga znanja•više praktičnoga rada i praktičnih sadržaja•poticanje kreativnosti•češća primjena suvremenih nastavnih strategija: rad u skupinama, timski rad,

projektna nastava•poticanje usvajanja i primjene tehnika učenja•praćenje i poticanje učenika u cilju motivacije•stalno poticanje kreativnosti nastavnika u cilju motivacije•poticanje nastavnika za što kvalitetnijim korištenjem nastavne opreme i pomagala.

Jedna škola ističe sljedeće: Treba stalno provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje te aktivno sudjelovati u projektu

Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, treba nabaviti bolju didaktičku opremu za kabinete i učionice, informatizirati nastavu, osuvremeniti metodičko-didaktička sredstva i pomagala u nastavi, težiti kvalitetnijemu timskom radu nastavnika i učenika i uključiti SVE nastavnike u proces edukacije provedbe interdisciplinarne nastave.

Page 46: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

44

3.3. UVJETI RADA

/ kristina Svalina /

Uvjetiradasupodručjekvaliteteradaškolevezanouzvanjskiiunutarnjiprostorškole(gradnjaipreuređenjeprostora,opremanjeučionica,kabineta,školskedvorane,zajedničkihprostorija),uznabavuopreme (informatizacija, nastavna sredstava i pomagala, didaktičkaoprema,potrošnimaterijal)iuzfinanciranješkole.Uobrascuzaizvješćeosamovrednovanjusrednjihškolauškolskojgodini2012./2013.tojepodručjenazvanomaterijalno-tehnički uvjeti(tablica1.).

3.3.1. Procjena kvalitete uvjeta rada

školskisutimovizakvalitetunatemeljupostavljenogapitanja Koliko su dobri uvjeti prostora, smještaja i opremljenosti škole?idodatnogapitanjaNa temelju kojih ste pokazatelja tako procijenili? procijenilikvalitetuuvjetarada naljestviciod1(jakološiuvjeti)do5(izvrsniuvjeti).

Oko12%gimnazijaioko8%strukovnihškolaocijenilojeuvjeteprostora,smještajaiopremljenostiškoleizvrsnima,aoko30%gimnazijaioko33%strukovnihškolaocijenilojeuvjeteprostora,smještajaiopremljenostiškolevrlodobrima(slika8.).

Slika 8. Procjene kvalitete uvjeta rada u gimnazijama (137 škola) i u strukovnim školama (144 škole) izražene u postotcima

školskitimovizakvalitetukojisusvojeuvjeteradaocijeniliizvrsnimaističuodličneradneuvjeteunovoizgrađenimškolskimzgradama,odličnutehničkuopremljenostučionicaikabinetairaspolaganjenastavnimsredstvima,pomagalimaipotrebnomdidaktičkomopremom.školskitimovizakvalitetukojisusvojeuvjeteradaocijenilivrlodobrimanavodeoptimalnuopremljenostučionicazaizvođenjenastave,aliuznedostatakprostorijazaizvannastavneaktivnosti,primjenusuvremenihtehnologijaijošuvijekradškoleudvjemasmjenama.Oko36%gimnazijaioko43%strukovnihškolaocijenilo

Page 47: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 45

jeuvjeteprostora, smještaja iopremljenostidobrimazbogprosječneopremljenostiučionica iprostornihuvjetaukojimaseočitujenedostatakprostorazanastavnikeiučenike.Udjelomičnodobrimuvjetimaradioko20%gimnazijaioko15%strukovnihškola,aujakološimuvjetimaoko3%gimnazijaioko1%strukovnihškola.školskitimovizakvalitetusutakoprocijenilizbognedostatnogaineprimjerenogaprostora,nedovoljneizastarjeleopremljenostiučionicaikabineta,dotrajalostiškolskihzgrada,nepovoljnelokaciješkolainezadovoljstvanastavnikaiučenikapostojećomsituacijom.

3.3.2. Obilježja uvjeta rada

Pitanjeonajboljimuvjetimazaraduškoliglasiloje:U čemu se u školi nude najbolji uvjeti za rad s učenicima i za učenje?Najboljiuvjetizaradsučenicimaizaučenje,premamišljenjimaškolskihtimovazakvalitetu,nudese:

•ukabinetskojnastavi(nastaviizpojedinihpredmeta)•utehničkojiinformatičkojopremljenosti•uuvjetimaradaškolskeknjižnice•uuvjetimaradausportskojdvorani•ulokacijiškolaiuvanjskomeokruženju•uostalome(stručnostiradnastavnika i dobri organizacijski uvjeti).Najvećibrojizjavakoješkolskitimovizakvalitetunavodekaonajboljeuvjetezaradsučenicima

izaučenjeodnosesenauvjeteradaukabinetskoj nastavi,odnosnonanastaviizpojedinihpredmeta. Ugimnazijamasunajčešćenajboljeopremljenikabinetistranihjezikaiinformatike,austrukovnimsuškolamanajboljeopremljenikabinetistručnihpredmeta.Praktikumisuopremljenisuvremenimnastavnimpomagalima,adobrisuuvjetiradaiuškolskimlaboratorijima.

Tehnička i informatička opremljenost odnosi se na korištenje suvremene tehnologije i naprilagođavanjeprostornihiradnihuvjetapotrebamaškole.školekojenudenajboljeuvjetezaradvezaneuzopremljenostučionicaimajuspecijaliziraneučionicezaodržavanjenastaveizodređenestrukeidostupnasuimnastavnasredstvaipomagalakojimasenastavnicimogukoristiti.

Najboljeuvjetezaradsučenicima,premanekimškolskimtimovimazakvalitetu,nudeškolske knjižnicejernudemnogoliteratureiimajupristupinternetu.Učenicimogucijelidanraditiuknjižnici.školekojetvrdedaimajunajboljeuvjetezaraduškolskimknjižnicamaredovitoopremajusvojeknjižnicestručnomliteraturomipotrebnomlektirom.

NekiškolskitimovizakvalitetusmatrajudanajboljeuvjetenudinastavaTjelesneizdravstvenekulturezbogtogaštoimajunovesportske dvorane. Sportskesudvoranedobroopremljeneiunjimaseprovoderazličitesportskeaktivnosti.

Neštomanješkolskihtimovazakvalitetusmatradalokacija škole i vanjsko okruženjeosiguravajunajboljeuvjetezaradsučenicima.školekojesuucentrugradasmatrajudaimajuprednostjeručenicimoguobilazitikulturno-povijesneznamenitosti.Nekeškolesvojsmještajizvanprometnicasmatrajuvlastitomprednošćuzbogmanjihgužvi izbogmanjebuke,štoideukoristnjihovimučenicimaiomogućujeuspješnijirad.

Page 48: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

46

Ostaliuvjetizaradsučenicimaodnosesenastručnost i rad nastavnika i na organizacijske uvjete ukojimamnogeškoleističuradujednojsmjeni.Nastavnicisustručni,motiviranizaradipružajupotporuučenicima.Uškolamakoje imajumanjeučenikaradjekvalitetniji jernastavnici imajumogućnostindividualnogapristupaučenicimairadauskupinamaiparovima,čimesepovećavakomunikacijaizmeđunastavnikaiučenika.Nastavaorganiziranaujednojsmjeniomogućuješkolamaboljeuvjeteradanegonastavaorganiziranaudvjemasmjenama.

3.3.3. Unapređenje uvjeta rada

OdgovoriškolskihtimovazakvalitetunapitanjeŠto treba najviše poboljšanja vezano za uvjete rada i kakvi su vaši planovi da ih ostvarite?odnosese:

Materijalna, tehnička i informatička opremljenost kojajevezanauzuvjeteradaškolatrebala bi senajvišepoboljšati.Trebaopremitiučionice,kabineteipraktikumemodernijimnastavnimsredstvima,pomagalimaipotrošnimmaterijalimaitrebainformatiziratiučionice.Najvećibrojškolasmatradatrebaopremitispecijaliziraneučionice,alitrebaiboljeopremitisportskedvoraneiškolskeknjižnice.Poboljšanjauuređenostiškoleuključujuobnovuškolskihzgradaiškolskihprostorija,dogradnjuškole,klimatizaciju,sustavgrijanjauškoliisl.

Potrebnojepoboljšatiistručnost nastavnika inačinradasučenicima.Potrebnojesustavnoeduciratinastavnikeimotiviratiihzaradizaprimjenusuvremenetehnologije.školesmatrajudabiseradsučenicimapoboljšaoakobirazredniodjelibilimanjijerbitoomogućilovišeindividualnogaradairadauskupinama.

školenemogusvesvojenedostatkeriješitinaraziniškole.Potrebnaimjepodrškaisuradnja s lokalnom zajednicom i ostalim dionicimatenjihovafinancijskapomoć.školskitimovizakvalitetusmatrajudaškoletrebajusurađivatiidobivatifinancijskipoticajodgrada,županijeiMinistarstvaznanosti,obrazovanjaisportakakobisepoboljšalanjihovamaterijalnaopremljenostiprostorniuvjetirada.

Ostali faktorikojibipridonijeliboljimuvjetimaradaškolasuradujednojsmjeni,projektiisuradnjasdrugimškolama,prijevozučenikaidopuneiizmjenenastavnihplanovaiprograma.

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o unapređenju uvjeta rada u njihovoj školiPotreban je aneks školske zgrade i rad u jednoj smjeni (jutarnjoj), potrebno je opremiti učionice i

kabinete sponzorskim donacijama i formirati školske knjižnice jer je škola upravo dobila Rješenje za zapošljavanje stručnoga suradnika knjižničara na pola radnoga vremena, a određeni fond knjiga (literature) već postoji.

na materijalnu, tehničku i informatičku opremljenost• • na stručnost nastavnika

• na suradnju s lokalnom zajednicom i ostalim dionicima

• na ostalo.

Page 49: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 47

Potrebno je urediti multimedijalnu učionicu u školi, opremiti ostale kabinete, stalno nabavljati stručnu i pedagošku literaturu i provoditi cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje svih, a osobito nastavnika. Potrebno je što prije izraditi mrežnu stranicu škole i maksimalno informatizirati rad i svakodnevno poslovanje i komuniciranje sa školom i unutar škole. Potrebno je izgraditi vlastitu sportsku dvoranu.

3.4. SURADNJA S RAZLIČITIM DIONICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOGA PROCESA

/ irena Matoic /

Suradnjaškolesrazličitimdionicimaodgojno-obrazovnogaprocesatemelji senasuradnjisroditeljimaisčlanovimaškolskogaodborailokalnezajedniceinapartnerstvusdrugimškolama,institucijamaipravnimosobama.Takvasuradnjapotičeroditeljeiostaledionikeodgojno-obrazovnogaprocesadasudjelujuuupravljanju,aliistotakoomogućujeifinancijskupotporuškoli.Stogajevažnorazmotritiobilježjaimogućnostisuradnješkolesroditeljimailokalnomzajednicom.

3.4.1. Suradnja s roditeljima

Suradnjaškoleiroditeljapreduvjetjekvalitetnogaodgojaiobrazovanjasvakogapojedinogučenika.Dobrasuradnjaostvaruje sezajedničkimpoticanjemučenikau radu i sudjelovanjemroditeljauodlučivanjuovažnimpitanjimavezanimauz radškole.Otvorenomkomunikacijomlakšeserješavajuproblemiučenika,aiztogaproizlazepozitivnirezultati.

3.4.1.1. Procjena kvalitete suradnje škole i roditelja

školskitimovizakvalitetuprocijenilisukvalitetuuvjetaradanaljestviciod1(nikakvasuradnja)do5(izvrsnasuradnja).školskitimovizakvalitetuocijenilisusuradnjusroditeljimanatemeljuučestalostidolazakaroditeljanaroditeljskesastankeiinformacije.Oko31%gimnazijaioko17%strukovnihškolaocijenilojedajesuradnjasroditeljimaizvrsna,aoko58%gimnazijaioko67%strukovnihškolaocijenilojedajesuradnjasroditeljimavrlodobra (slika9.).Uškolamakojesuocijenileda je suradnja s roditeljima izvrsna i vrlo dobra roditelji redovito dolaze na roditeljske sastanke i informacijeiaktivnosudjelujuuškolskimaktivnostima.

Page 50: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

48

Slika 9. Procjene kvalitete suradnje s roditeljima u gimnazijama (137 škola) i strukovnim školama (144 škole) izražene u postotcima

Uškolamakojesuocijeniledajesuradnjasroditeljimadobra(oko9%gimnazijaioko16%strukovnihškola)roditeljirjeđedolazenaroditeljskesastankeiinformacijeimanjesudjelujuuškolskimaktivnostima.Oko2%gimnazijaioko1%strukovnihškolaocijenilojedajesuradnjasroditeljimalošazbogrjeđihdolazakaroditeljaučenikaneprihvatljivaponašanjanaroditeljskesastankeiinformacije.Utimškolamanekiroditeljisečaknineodazivajunapoziverazrednikaipremalosurađujusnjima.

3.4.1.2. Obilježja suradnje škole i roditelja

Najsnažnijaobilježjasuradnje15školeiroditeljavidljivasu:•uindividualnimrazgovorimasroditeljima•u roditeljskim sastancima•uaktivnomesudjelovanjuroditeljauraduškole•uindividualnomepristupuučenicima.Najsnažnijiobliksuradnjesroditeljimaškolaostvarujeindividualnim razgovorima s roditeljima16.

školskitimovizakvalitetusmatrajudaindividualnimrazgovorimaroditeljdobivanajboljiuviduuspjehivladanjesvojegadjeteta.Individualnirazgovoripodrazumijevajučestekontakteroditeljaidjelatnikaškole(razrednik,pedagogiliravnatelj),bilotelefonski,pismenoiliprimanjemroditeljauškoli.Višeodpoloviceškolskihtimovazakvalitetusmatradasuindividualnirazgovorivažnizasuradnjuidaonipotičuotvorenukomunikacijujer izuzajamnogapovjerenjaproizlazepozitivnirezultati, lakšeserješavajuproblemiprilagodbeučenikainajboljeseobavještavaroditeljeopostignućimaučenika.

Jednoodsnažnihobilježjasuradnjejeidolazakroditeljana roditeljske sastanke nakojimaihseobavještavaouspjehuučenika,aliseidefinirajuproblemiteiznoseprijedlozizapoboljšanjeradaškole.Roditeljskisastancimogubitiitematskiosmišljenipasenanjimaodržavajuipredavanjairadionice za roditelje.

15PitanjeusamoevaluacijskomeizvješćuvezanouzsuradnjuroditeljaiškolejeKoja su najsnažnija obilježja suradnje i zašto?16Oko70%tvrdnjausamoevaluacijskimizvješćimagimnazijai52%tvrdnjausamoevaluacijskimizvješćimastrukovnihškolaodnosiseupravonaindividualnerazgovore.

Page 51: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 49

Aktivno sudjelovanje roditelja u radu školesetakođerpokazalokaovažanobliksuradnje, itopodjednakougimnazijamaiustrukovnimškolama.TasesuradnjaostvarujekrozVijećeroditeljaiškolskiodbor,apoboljšavaradškoleipotičeučenikedanapreduju.Natajsunačinroditeljiintenzivnijeuključeniuradškoleimoguzajedničkirješavatiproblemeidonositiodluke.Potičeihsenasudjelovanjeuraduškolekrozedukacijskeprograme(organiziranjempredavanjairadionicazaroditelje)ikrozzajedničkeaktivnosti(organizacijaškolskihpriredbiiizleta,predavanjaroditeljagospodarstvenikaustrukovnimškolamaitd.).

Individualni pristupučenicimaodnosisenabrigurazrednikaipedagogazasvakogaučenikainaproblemeučenika,štoroditelji izuzetnocijene.Odnosiseinastručnupomoćtijekomsuradnjesostalimdionicimaodgojno-obrazovnogaprocesa,primjerice,sasocijalnomslužbom,sliječnikomisl.Ovojeobilježjezastupljenijeuizjavamastrukovnihškola,augimnazijamanijetolikozastupljeno.

3.4.1.3. Unapređenje suradnje škole i roditelja

školskitimovi za kvalitetu smatrajuda jepotrebnopoboljšati suradnju s roditeljima17 radi boljegafunkcioniranjaradaškoleiradiboljegaobavještavanjaouspjehuiproblemimaučenika.Tabisesuradnjatrebalausmjeritiosobito:

•naangažiranostroditeljauraduškole•naobavještavanjeroditelja•na edukaciju roditelja.Angažiranost roditelja u radu škole jekategorijakoja tražidasenajvišepoboljšasuradnjas

roditeljimaidaseroditeljivišeuključeuškolskeaktivnosti.Nezainteresiranostroditeljasmanjujeseupornimpozivanjemnasuradnjuiosmišljavanjemzanimljivihprojekata(izleti,Danikruhaitd.)ukojimaroditeljimogupokazatisvojaznanjaivještine.IVijećeroditeljasetrebavišeangažiratiuplaniranjuradaškole,atosepostižečestimsazivanjemVijećaroditelja iraspravljanjemosvimsegmentimaradaškole.

Većipostotakstrukovnihškolanegogimnazijatražidasepoboljšaobavještavanje roditelja. Kako biseuspostavilaboljasuradnjasroditeljima,nastavnicičešćeorganizirajuindividualnerazgovore(radiboljegapraćenjauspjehaučenikairadismanjenjabrojaizostanaka)iroditeljskesastankenakojimasudjelujuiučenici inastavnici.Natajsenačinpostiževećaodgovornostroditeljapremaobvezamaučenika,odnosnovećabrigazanjegovapostignućaizanjegovoponašanje.

Edukacije roditeljasetakođertrebajučešćeprovoditi,osobitoustrukovnimškolama.Dabiseroditeljeboljeeduciralo,školeusuradnjisastručnimslužbamaorganizirajupredavanjasazanimljivimtemamairadionicezaroditelje(tehnikeučenja,prevencijaovisnosti,upisnafakulteteitd.).Najvećijeproblemkomunikacijakojasepokušavapoboljšatipismenimpozivimailipozivimaputeminterneta.

17 Pitanje Što najviše traži poboljšanja i što poduzimate?izsamoevaluacijskogaizvješćavezanojeuzplanove poboljšanjasuradnjeizmeđuroditeljaiškole.

Page 52: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

50

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o najsnažnijim obilježjima suradnje škole i roditelja su:•dostupnost nastavnika u svakome trenutku•uspostavljeno međusobno povjerenje kroz individualni rad s roditeljima•dobro osmišljeni roditeljski sastanci•redovito održavanje roditeljskih sastanka•stručna predavanja za roditelje•podrška roditelja na projektu smanjenja izostajanja učenika s nastave•uvažavanje roditeljskih prijedloga•suradnički rad nastavnika i roditelja•česti roditeljski sastanci, otvoreni odnos roditelj – razrednik, stalne informacije•susret roditelja i ravnatelja•uvijek otvorena vrata roditeljima•redovito sastajanje Vijeća roditelja •mogućnost osobnoga razgovora sa svim djelatnicima škole.

3.4.2. Suradnja s lokalnom zajednicom

Svakaješkolanedjeljividiozajedniceukojojživi.Djelatnostiškolepridonoserazvojuzajedniceistokaoštozajednicapridonosirazvojuškole.Suradnjaseostvarujeprovedbomzajedničkihaktivnostiiprojekataurazličitimpodručjima,aliikrozfinancijskupomoćzajedniceškoliurazličitimpodručjimasciljemzadovoljenjapotrebaučenikainjihovihobiteljiiizvanškole.

3.4.2.1. Procjena kvalitete suradnje škole i lokalne zajednice

školskitimovizakvalitetuprocjenilisusuradnjuslokalnomzajednicomnaljestviciod1(nikakvasuradnja)do5(izvrsnasuradnja). Izjavesudonosilinatemeljuspremnostilokalnezajednicedafinancijskipomogneškoliidaseuključiuzajedničkeprojekte.

Oko19%gimnazijaioko23%strukovnihškolaocijenilojedajesuradnjaslokalnomzajednicomizvrsna(slika10.).Timškolamalokalnazajednicaredovitofinancijskipomažeuopremanjunastavnimsredstvimaipomagalima,upraćenjuifinanciranjuprogramaiudodjelistipendijainagradaučenicima,aškolasudjelujeudogađanjimalokalnezajednice.Strukovneškoledodatnosurađujuslokalnomzajednicomtijekomorganizacijepraktičnenastave.

Page 53: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 51

Slika 10. Procjene kvalitete suradnje s lokalnom zajednicom u gimnazijama (137 škola)i strukovnim školama (144 škole) izražene u postotcima

Oko44%gimnazijaioko36%strukovnihškolaocijenilojedajesuradnjaslokalnomzajednicomvrlodobrainavodedaškolasurađujeslokalnomzajednicomuvećiniaktivnosti.Oko30%strukovnihškolai25%gimnazijaocijenilojedajesuradnjaslokalnomzajednicomdobra.Teškolenavodedajesuradnjarelativnodobra,alidalokalnazajednicaneprepoznajeudovoljnojmjeripotrebeizahtjeveškola.Oko11%gimnazijaioko11%strukovnihškolaocijenilojedajesuradnjaslokalnomzajednicomloša,atoobjašnjavajunedovoljnomzainteresiranošćuiskromnomfinancijskompotporomlokalnezajednice.

3.4.2.2. Obilježja suradnje škole i lokalne zajednice

školski timovi za kvalitetu odgovarali su na pitanja otvorenoga tipa Koja su najsnažnija obilježja suradnje i zašto?dabiopisaliobilježjasuradnješkoleilokalnezajednice.školskitimovizakvalitetunavodenajsnažnijeoblikesuradnješkoleilokalnezajednice:

•organiziranjezajedničkihaktivnostiiprojekata•financijskapotporalokalnezajednice.Najvažnijičimbenikorganiziranja zajedničkih aktivnosti i projekataškolei lokalnezajedniceje

međusobnaotvorenostzakomunikacijuispremnostnasuradnjuipomoćuostvarivanjurazličitihaktivnosti.Međusobnajesuradnjavažnaradiostvarenjazajedničkihciljevaiinteresairadiostvarenjaboljihrezultata,aodvijaseunekolikopodručja:humanitarno, kulturno, obrazovno-sportsko i ekološko područje i suradnja s gospodarskim subjektima.

U humanitarnome području najčešćeseprovodeakcijedarivanjakrviidonacijebeskućnicima,siromašnimobiteljima i dječjimdomovima, uvode se savjetovališta zamlade, organiziraju sedobrotvornikoncertizasocijalnougroženeisurađujesesvrtićimaidomovimazanezbrinutudjecu.

Page 54: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

52

U kulturnome području najčešćeseobilježavadanškole,održavajusekulturnemanifestacijeusuradnjisKUD-ovimaiklapama,održavajuseknjiževnevečeri,posjećujusekazališta,muzeji,izložbeigradskaknjižnica.

U obrazovnome području organizirajuserazličititečajevi,edukacije,radionice,seminariinatjecanjaterazličitapredavanjaiakcijeusuradnjispolicijomizdravstvenimustanovama.

U sportskome području organizirajuserazličitesportskemanifestacijeisportskanatjecanjausuradnjisaškolskimklubovima,sgradskimižupanijskimsportskimklubovimaisudrugama.

U ekološkome području školeuključivanjemuprojektelokalnihekološkihudrugaprovodeakciječišćenjaiuređivanjaeko-stazaiškolskogadvorišta.

Navedenevrstesuradnjezajedničkesuigimnazijamaistrukovnimškolama.Strukovneškoleradiostvarivanjapraktičnenastaveučenikaostvarujuisuradnju s gospodarskim subjektima.Stručnjaciizgospodarstvauškoliodržavajupredavanjairadionice,aučeniciposjećujutvrtke.

Financijskapotporalokalnezajedniceodnosisenaulaganjalokalnezajedniceurazvojškolekakobisepoboljšaliuvjetirada.Lokalnazajednicaškolamanajčešćedajefinancijskupotporuunekolikopodručja,atosu:školski projekti, opremanje škole, stipendije učenicima i izvannastavni programi te stručna usavršavanja.

Školski projekti odnosesenafinanciranjeorganiziranjarazličitihnatjecanjaiostalihaktivnostiinafinanciranjeorganiziranogaprijevozaučenikaradiboljegafunkcioniranjaškole.

Opremanje škole odnosisenafinanciranjetijekomopremanjaškoleinakupnjunastavnihpomagalatenafinanciranjegrađevinskihikomunalnihradovakaoštosunadogradnjaškoleiizgradnjasportskedvoraneiškolskogaigralištakakobisepoboljšaliuvjetirada.

Stipendije učenicima i izvannastavni programi odnosesenafinanciranjedarovitihučenikaiučenikasteškoćama,napoticanjeupisaudeficitarnazanimanjainapomoćzainovatorstvoustrukovnimškolama.Strukovnimškolamaosimlokalnezajednicepomažuigospodarskisubjektiizdvajanjemsredstavazaostvarenjenovihatraktivnihzanimanja.

Stručna usavršavanja odnosesenafinanciranjestručnogausavršavanjanastavnikainafinanciranjestručneprakseučenikaustrukovnimškolama.

3.4.2.3. Unapređenje suradnje škole i lokalne zajednice

Iakosusezajedničkeaktivnostiiprojektitefinancijskapotporapokazalikaonajsnažnijaobilježjasuradnješkolei lokalnezajednice,tasuistapodručjanapopisuplanovazapoboljšanjenastavkasuradnje18 škole i lokalne zajednice. Većina izjava u samoevaluacijskim izvješćima vezanih uzpoboljšanjesuradnješkole i lokalnezajedniceodnosisenazajedničke aktivnosti i projekte koji podrazumijevaju:

•kvalitetnijusuradnjuikomunikacijuškoleslokalnomzajednicomradiupoznavanjasnajčešćimproblemimaškole;kakobisesuradnjapoboljšala,školečestoodržavajusjedniceškolskogaodborairedovitoobavještavajulokalnuzajednicuoaktivnostimaškole,asuradnjaseostvarujeiradomravnateljautijelimalokalnezajednice18 NetemeljupostavljenogapitanjaŠto treba najviše poboljšati i što poduzimate u vezi s time? školesurazmišljaleoplanovimazapoboljšanjesuradnješkoleilokalnezajednice.

Page 55: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 53

•povećanjeaktivnostiuzajedničkimprojektimaškoleilokalnezajednice,primjerice,uorganizacijiprijevozaučenika,usprečavanjudruštvenoneprihvatljivaponašanjamladih,uuključivanjuškoleudruštveneikulturnesadržajeulokalnojzajedniciiuuključivanjulokalnezajedniceuradškole

•odnoslokalnezajednicepremaškoli;kakobisepromijenilogledištepremaškoliikakobitajodnosbiobolji,potrebnajekvalitetnijapromocijaradaškoleirazvijanjesvijestilokalnezajedniceovažnostiobrazovanja

•poboljšanjeusuradnjiikomunikacijiustrukovnimškolamaipoboljšanjeaktivnostiuzajedničkimprojektimaiodnosalokalnezajednicepremaškoliugimnazijama.

školskitimovizakvalitetusmatrajuda je,osimzajedničkihaktivnosti iprojekata,potrebnopoboljšatifinancijsku potporulokalnezajednice.Tasefinancijskapotporanajvišeodnosinaopremanjeiodržavanješkola,nastipendiranjeučenikaslabijihekonomskihmogućnostiinapomoćufinanciranjuškolskihprojekata.

Uspješnijasuradnjanastojiseostvaritistalnimkontaktimaslokalnomzajednicomikontinuiraniminicijativamapremalokalnojzajednicitepodnošenjemzahtjevazafinanciranješkole.

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o najsnažnijim obilježjima suradnje škole i lokalne

zajednice su:•suradnja s nekim institucijama unutar lokalne zajednice (Otvoreno učilište,

Turistička zajednica, Eko-društvo)•suradnja sa sportskim klubovima grada i županije•uključenost u razne humanitarne akcije (Crveni križ)•uključenost učenika u rad župske zajednice•sudjelovanje škole u kulturnim manifestacijama•financijska potpora pojedinim projektima i stručnomu usavršavanju nastavnika

•sudjelovanje u humanitarnim akcijama.

Page 56: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

54

3.5. RAZVOJ ŠKOLE

/ Sandra antulić/

Kvalitetaodgojno-obrazovnogasustavaovisiokvalitetisvakepojedineškole.Odgojno-obrazovnisustavkaoisviostalisustavitrebaodgovaratinarealnepotrebedruštvaimijenjatiseuskladusasvakodnevnimpromjenamanarazličitimrazinama.Pitanjerazvojaškoleključnojezasvakodnevniradškoleizaprocessamovrednovanja.Razvojškolemožeseinterpretiratikaopotencijalzapromjenu,odnosnopotencijalzaodgovaranjerealnimpotrebamadruštva.

3.5.1. Procjena kvalitete općega napredovanja škole u posljednjim trima godinama

školskitimovi zakvalitetuprocijenili sukvalitetuopćeganapredovanja školena skaliod1(stagniranje)do5 (velikinapredak)odgovarajućina sljedećapitanja:Kako procjenjujete opće napredovanje škole u posljednjim trima godinama? i Na temelju čega tako procjenjujete?.školskitimovizakvalitetuprocijenilisustupanjopćeganapredovanjaškolenatemeljuprocjenastanjauproteklimtrimagodinamaurazličitimpodručjimadjelovanja.školesvojeprocjene,osimnaosobnomedojmu,rezultatimaanketa ipovratniminformacijamaključnihdionika,temeljenaobjektivnimpokazateljima, primjerice, na unapređenjumaterijalnih i prostornih uvjeta rada, na kvalitetirukovođenjaškolomilinarezultatimaučenika,napovećanjuinteresazaupisuškoluidr.Naslici11.prikazanisupostotciprocjenakvaliteteopćeganapredovanjagimnazijauodnosunastrukovneškoleuposljednjimtrimagodinama.

Slika 11. Procjene kvalitete općega napredovanja gimnazija (136) i strukovnih škola (144) u posljednjim trima godinama izražene u postocima

Oko67%strukovnihškolaioko51%gimnazijaopćenapredovanješkoleuposljednjimtrimagodinamanajčešćeprocjenjujuvrlodobrim(slika11.).Zanimljivojeda,premaprocjenamaškolskihtimovazakvalitetu,unitijednojgimnazijiuposljednjimtrimagodinamanijebilostagnacijeuopćemu

Page 57: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 55

napredovanjuškole.Stagnacijauopćemunapredovanjuškoleuposljednjimtrimagodinamabilježiseutek1,4%strukovnihškola.Dovelikoganapretkauopćemunapredovanjuuposljednjimtrimagodinama,premaprocjenamaškolskihtimovazakvalitetu,dolaziu21%gimnazijaiu15%strukovnihškola(slika11.).

3.5.2. Indikatori općega napredovanja škole i kapacitet škole za daljnji razvoj

Indikatoriopćeganapredovanjaškoleuposljednjimtrimagodinamaodnosesenapodručjakvaliteteradaškoleukojimajeostvarennajvećinapredak.školskitimovizakvalitetuodgovaralisuusamoevaluacijskomeizvješćunasljedećapitanja:U čemu je ostvaren najveći napredak i zašto?, Kakav je kapacitet vaše škole za daljnji razvoj? i Što i nadalje traži poboljšanja i što se poduzima? Indikatorisukategoriziraniiprikazanipremaredoslijeduzastupljenostiuizjavamaškolskihtimovazakvalitetugimnazijaistrukovnihškola.Tosu:

•unapređenjematerijalnihuvjetarada•rezultatiučenikanarazličitimrazinama•povećanjeinteresaučenikazaupisuškolu•kvalitetarukovođenjaškolomiškolskoozračje•kontinuiranoulaganjeunastavnikadar•realizacijanastavnogaplanaiprograma •uvođenjesuvremenihnastavnihmetodaioblikarada•sudjelovanješkoleuprojektima•suradnjaškoleilokalnezajednice.Unapređenje materijalnih uvjeta rada školejedanjeodnajčešćihindikatoraopćeganapredovanja

uposljednjimtrimagodinama.Unapređenjematerijalnihuvjeta radaodnosi senaulaganjeuopremljenostučionica,kabinetaiknjižnice,naizgradnjuilisanacijuzgradeškole,odnosnoškolskedvoraneinainformatizacijuškole.Iakojeunutarovogapodručjazabilježenvelikinapredak,jošseuvijektražifinancijskoulaganjeuškole.Poboljšanjematerijalnihuvjetaškolenavodisekaonužanfaktorzapodizanjekvaliteterada.

Rezultati učenika na različitim razinama odnosesenauspjehučenikaunastavnimaktivnostima(općiškolskiuspjeh,uspjehunacionalnimispitima)iizvannastavnimaktivnostima(natjecanjaismotrenadržavnojižupanijskojrazini)inauspješanupisnaželjenifakultet.

školskitimovizakvalitetukaoindikatoropćeganapredovanjanavodei povećanje interesa učenika za upis u školu, pričemuističuvisokipostotakupisauprverazrede,upisnovihsmjerovaizanimanjatepovećanjebrojaučenika.Područjekojetrebapoboljšatiiukojemuškolskitimovizakvalitetuvidevelikikapacitetzadaljnjirazvojjepovećanjeinteresaučenikazaupispojedinihprograma(posebnozadeficitarnazanimanja)krozpromocijuškoleisuradnjuslokalnomzajednicom.

školskitimovizakvalitetukaoindikatoropćeganapredovanjanavodei kvalitetu rukovođenja školom i školsko ozračje.Navodedaškoletežeraduujednojsmjeni ismanjenjubrojaučenikaurazrednimodjelima.Unapređenjekvaliteterukovođenjaškolomusmjerenojenaravnomjerniju

Page 58: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

56

raspodjeluiorganizacijuposlovameđunastavnicima,naulaganjeukadarinaotvorenostpremapromjenama.školskitimovizakvalitetusmatrajudaljepšeškolskoozračjestvaraboljemeđuljudskeodnose,većusuradnjumeđunastavnicimaikvalitetnijukomunikaciju.

Kontinuirano ulaganje u nastavni kadar predstavljaindikatorprocjeneopćeganapredovanja,noujednojeipodručjekojetrebakontinuiranopoboljšavatiulaganjemuedukacijuistručnousavršavanjekadraizapošljavanjemstručnogaikompetentnoganastavnogkadrakojinedostajeunekimškolama.

Realizacija nastavnoga plana i programa jeindikatorkojijeuskopovezansindikatoromuvođenja suvremenih nastavnih metoda i oblika rada.školskitimovizakvalitetunaglašavajupotrebuzakorištenjemsuvremenihnastavnihmetodaioblikaradakojićeosiguratikvalitetnijurealizacijunastavnogaplanaiprogramatepružitiučenicimadodatnevještine,znanjaikompetencije.

školskitimovizakvalitetusmatrajudasudjelovanje škole u projektima i suradnja škole i lokalne zajednice omogućujudodatnounapređenjekvaliteteradaškole.

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o napredovanju školaNajveći napredak ostvaren je u razvijanju svijesti kod većine nastavnika i drugih djelatnika o

vlastitoj vrijednosti i spoznaji o važnosti promjena.Napredak je vidljiv u postotku učenika koji su upisali željene fakultete, izvrsnim rezultatima na

natjecanjima, osuvremenjivanju nastavnih sredstava i pomagala i u tome što je škola dobila status eko-škole.

Najveći napredak ostvaren je u pedagoškome radu s djecom, provođenju preventivnih programa, edukaciji nastavnika i pozitivnoj radnoj klimi.

Potrebno je stalno poboljšavati uvjete rada i aktivnije poticati suradnju škole i javnosti.Naša škola ima optimalne uvjete za razvoj u postojećim programima i želi podići kvalitetu

nastave većom angažiranošću nastavnika, učenika i roditelja.

3.5.3. Procjena kvalitete rada škole

školskitimovizakvalitetuprocijenilisukvaliteturadaškolenaskaliod1(loša)do5(izvrsna)odgovarajućinapitanje:Koliko je vaša škola dobra?Odgovaralisuinadodatnapitanja:Kako to znate?, Čime potkrepljujete vašu tvrdnju?, Što čini vašu školu posebnom, a što je razlikuje od drugih škola? i Što činite i što planirate činiti da vaša škola bude još bolja?

školskitimovizakvalitetuprocjenjivalisunatemeljupodatakaprikupljenihanaliza,statističkihpodatakaianketa,procjenaučenika,roditeljainastavnika,usporedbesdrugimškolamainatemeljuostvarenihrezultata.

Page 59: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 57

Slika 12. Procjene kvalitete rada u gimnazijama (136) i strukovnim školama (144) izražene u postotcima

Oko77%strukovnihškolaioko65%gimnazijaocijenilojekvaliteturadavrlodobrom.Zanimljivojedanistrukovneškolenigimnazijenisuocijenilekvaliteturadalošom.Gimnazijenisuocijenilekvaliteturadadjelomičnodobrom,atekneštomanjeod1%strukovnihškolaocijenilojekvaliteturadadjelomičnodobrom.Oko20%gimnazijaioko8%strukovnihškolaocijenilojekvaliteturadaizvrsnom.školenatemeljurazličitihindikatoraprocjenjujukolikojedobranjihovaškola.Mnogeškoleizdvajajuprocessamovrednovanjakaoglavniindikatorprocjene,odnosnokaoalatkojimstječuuvidutokolikojeuistinudobranjihovaškola.Teprocjenedonesenesunatemeljurezultataanketa,upitnikairazgovorasključnimdionicimaodgojno-obrazovnogasustava,ali inatemeljugledištalokalnezajednice iobjektivnihpokazatelja,primjerice,uspjehaučenika,uspješnostirealizacijenastavnogaplanaiprogramaiostalihpokazateljakojisuprethodnonavedeniuindikatorimaopćeganapredovanjaškole.

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o kvaliteti rada školeVisoka procjena o kvaliteti naše škole utvrđena je na temelju kontakata s osnivačima, kolegama

iz drugih škola, učenicima i roditeljima i na temelju postignute međunarodne suradnje (AEHT) i rada s djecom s teškoćama u razvoju.

Procjena o kvaliteti naše škole proizlazi iz dobre suradnje učenika i nastavnika, smanjene količine stresa, poticanja kreativnosti i učenika i nastavnika, uspješnoga upisa učenika na željene fakultete i mogućnosti usavršavanja nastavnika.

Naša je škola posebna po tome što je sjedište šest županijskih stručnih vijeća, posebna je i po postotku upisa učenika na željene fakultete, po rezultatima natjecanja, jako dobrim međuljudskim odnosima i po horizontalnoj i vertikalnoj komunikaciji.

Page 60: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

58

3.5.4. Unapređenje razvoja škole

školskitimovizakvalitetusuzapitanje Što činite da vaša škola bude još bolja? naveli sva ona područjakojaimajukapacitetzapoboljšanje.Područjasukategoriziranaiprikazanapremaredoslijeduzastupljenostiuizjavamaškolskihtimovazakvalitetustrukovnihškolaigimnazija.Tosu:

•realizacijanastavnogaplanaiprograma•materijalniuvjetaradaiopremljenostškole•nastavnikadarimenadžmentškole•suradnjaslokalnomzajednicomiuključenostškoleuprojekte•organizacijanastaveirada•motivacijaikreativnostučenikainastavnika•samovrednovanjeiunapređenjekvaliteterada.Realizacija nastavnoga plana i programa jednojeodnajzastupljenijihpodručjanakojemuškole

planirajuraditikakobibile jošbolje.Navedenopodručje,prematvrdnjamaškolskihtimovazakvalitetu,obuhvaćaosuvremenjivanjenastavnihmetodaioblikarada,kreativnipristupnastaviteindividualnipristupučenicima.školskitimovizakvalitetusmatrajudajepotrebnovišesuradnjeitimskogarada.Potrebnajeiprilagodbairasterećenjepostojećihprogramateotvaranjenovihiatraktivnihsmjerovaiprogramakojićebitiuskladuspotrebamatržišta.

školski timovi za kvalitetu naglašavaju da je potrebno ulagati umaterijalne uvjete rada i opremljenost škole(opremuučionicaikabineta).Takođerjepotrebnoinformatiziratiškoleiulagatiuinformatičkoopismenjavanjekadra.Materijalniuvjetiradaiopremljenostškolesunužanpreduvjetzaunapređenjekvalitetenastaveinastavnogaprocesa.

školskitimovizakvalitetuunutarovogapodručjanaglašavajudajepotrebnostručnousavršavatinastavni kadar i menadžment škole(suvremenemetodeioblicirada,informatičkoopismenjavanjeisl.)iomogućitidanastavabudeupotpunostistručnozastupljena.

školi jepotrebnakvalitetnijasuradnja s lokalnom zajednicom i uključenost u projekte.školskitimovizakvalitetusmatrajudaćeuključivanjemrazličitihstrukturagradaižupanijeuradškoleistalnimkontaktimasprivredomiključniminstitucijamaostvaritikvalitetnijusuradnjuškoleilokalnezajednice.PotrebnojesurađivatiisdrugimškolamaunutariizvanRepublikeHrvatskekakobisesteklanovaznanjai iskustva.Potrebnojevišepromoviratiškoluispecifičneprogramekakobiseprivuklovišeučenikaipovećalointereszapojedinazanimanja,odnosnoprograme.školskitimovizakvalitetusmatrajudasudjelovanjeuprojektimaomogućujedaljnjirazvojiunapređenjerada.

Organizacija nastave i rada jepodručjekojese,premaizjavamaškolskihtimovazakvalitetu,odnosinaradškoleujednojsmjeni,smanjenjebrojaučenikaunutarrazrednogaodjela,povećanjeinteresaučenikazapojedineprogrameismanjenjeizostanakaučenika.

školskitimovizakvalitetusmatrajudaćenjihoveškolebitijošboljeakoćesepoticatimotivacija i kreativnost učenika i nastavnika izbogtogaimstalnopružajupodrškukakobibilištokvalitetniji.

Posljednje,alineinajmanjevažnojepodručjesamovrednovanja i unapređenja kvalitete rada.

Page 61: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 3. PRIKAZ ODABRANIH PRIORITETNIH PODRUČJA UNAPREĐENJA RADA ŠKOLA / 59

školskitimovizakvalitetusmatrajudaćeradškolabitijošboljiikvalitetnijiakonastavesprocesomsamovrednovanja ivrednovanja.Također ističukolikosuvažniškolskirazvojniplan irealizacijapostavljenihrazvojnihciljevazakontinuiranopraćenjeiunapređenjekvaliteterada.Tijekomprocesasamovrednovanja inatemeljuobjektivnihpokazateljaškolesunasustavannačinstekleuvidutrenutačnostanjekvaliteteradaškole.školskitimovizakvalitetusukrozpripremusamoevaluacijskogaizvješća interpretiraliključnapodručjakvalitete ivrlosedetaljnoosvrnulinatrenutačnostanjekvaliteteradaškole.Processamovrednovanjajevažanjerješkolamaomogućiouvidutokolikoimajupotencijalazarazvojiunapređenjekvaliteterada.

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o planovima za daljnji razvoj školePlaniramo ulagati u nova iskustva i znanja nastavnika, planiramo stimulirati kreativne

nastavnike i ponuditi djelatnicima škole nove programe cjeloživotnoga obrazovanja.Nastojimo smanjiti broj sati nestručno zastupljene nastave, povećati broj učenika u

trogodišnjim zanimanjima i opremiti praktikume i radionice suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima.

Planiramo preurediti školu, opremiti je nastavnim pomagalima i sredstvima, organizirati više slobodnih aktivnosti i na razini stručnih aktiva razmotriti kako poboljšati nastavu pojedinih predmeta.

Page 62: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 63: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

Drugisediosastojiodtrijupoglavlja:Školski timovi za kvalitetu,Suradnici mreže podrške samovrednovanju škola i Suradnja školskih timova za kvalitetu i suradnika mreže podrške samovrednovanju škola. U tim su poglavljimaopisanizadatci,ulogaiedukacijaškolskihtimova za kvalitetu koji su glavni nositelji samo-vrednovanjaškolatezadatciiulogasuradnikamrežekojisuvanjskisuradniciškolauprocesusamovrednovanja.Takođerjeprikazanasuradnjaizmeđuškolskihtimovazakvalitetu i suradnikamrežetenjihovamišljenjaoostvarenim sastancima i o projektu i korisnostisudjelovanja u njemu.

II. DIO

NOSITELJI SAMOVREDNOVANJA I VANJSKI SURADNICI ŠKOLA

PROJEKTA SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla

Page 64: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 65: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

ŠKOLSKI TIMOVI ZA KVALITETU – ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE

/ Jasmina Muraja // Biljana vranković /

Uovomesupoglavljuopisanizadatci,ulogaiedukacijaškolskihtimovazakvalitetu.školskitimovizakvalitetusuglavninositeljisamovrednovanjaškola,alisuusamovrednovanjeuključeniiostalidioniciškole(učenici,djelatniciškole,roditelji itd.).Opisanajenjihovamotiviranost,predanostitežnjazastalnimpoboljšanjemvlastitaradaizadaljnjimrazvojemškole.

44

Page 66: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

64

4.1. ULOGA I ZADATCI ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU

/ Jasmina Muraja /

školskitimzakvalitetuzaduženjezaprovedbuprocesasamovrednovanjaškole.Činegastručnjaciisuradnicikojizajedničkipromišljajuokvalitetiškoleusvakomesegmentuposlovanja.Centralnidioškolskogatimazakvalitetučinedjelatniciškole,ravnatelj,nastavnici,stručnisuradnici,učenici,roditeljiipredstavnicilokalnezajednice.

Poželjno je da članovi školskoga tima za kvalitetu budu zainteresirani za rad u područjusamovrednovanjakakobimoglipredanoimotiviranoprovestiprocessamovrednovanja.školskitimzakvalitetuformirasenapočetkuškolskegodineiubrzonakonformiranjazapočinjesradomikreiraokvirzaplanrada,utvrđujekorakeidijelizadatke.NepostojezapisanapravilaonačinuradaiopodjeliulogajerjemodelkojiCentarpredlažeiprovodiotvorenifleksibilan.

školskitimovizakvalitetunositeljisuprocesasamovrednovanja.Njihovajezadaćaprovedbaprocesasamovrednovanja,planiranje,pisanjeirealizacijaškolskogarazvojnogplana.Sviškolskitimovizakvalitetuodabiruvoditeljainakonpočetnogaplanautvrđujuvremenskerokoveaktivnostiiredovitihsastanaka.Temeljjesvakogatimskogradaideja,aliirealizacijapostavljenihzadataka.

TijekomprojektaSamovrednovanje srednjih školaškolskitimovizakvalitetusurađujusasuradnicimamrežekojisumotiviraniieduciraniikojiunapređujukvaliteturada.Ulogaizadatcisuradnikamrežedetaljnosuopisaniupetomepoglavlju.

Zadatciškolskogatimazakvalitetusu:•održavanjesastanaka•planiranjeprovedbeprocesasamovrednovanjaškole•provedbaprocesasamovrednovanjaškoleuzkorištenjesvihdostupnihmaterijalairezultata•pisanjeizvješćaosamovrednovanju•pisanjeipraćenjerealizaciješkolskogarazvojnogplana•suradnjasasvimdjelatnicimaškole,vanjskimsuradnicimaisuradnicimamreže• implementacijaprocesasamovrednovanjauredovitiradškole•prilagodbaprocesasamovrednovanjapotrebamaispecifičnostimaškole• izvještavanjeoprocesusamovrednovanjaisuradnjisasuradnicimamreže•predstavljanjeradaškolskogatimazakvalitetusvimdjelatnicimaškoleipremapotrebi

vanjskim suradnicima.

Zajedništvo je snaga...Gdje postoji timski rad i suradnja, mogu se ostvariti predivne stvari.

M. StepanekGdje postoji timski rad i suradnja, mogu se ostvariti predivne stvari.

Page 67: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 4. ŠKOLSKI TIMOVI ZA KVALITETU-ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE / 65

4.2. EDUKACIJE ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU

/ Biljana vranković /

OdpočetkauvođenjaprocesasamovrednovanjaCentarorganiziraiprovodiedukacijezaškolsketimove za kvalitetu iz područja samovrednovanja i vanjskoga vrednovanja. U školskoj godini2006./2007.održanisustručniskupovinamijenjeniispitnimkoordinatorimairavnateljimasrednjihškolaokorištenjunacionalnihispitazasamovrednovanješkola.Natimjeedukacijamapredstavljenpriručnikautoradr.sc.PetraBezinovićaKorištenje rezultata nacionalnih ispita za samovrednovanje škola u kojemu jeopisanametodologija i planprovedbe samovrednovanja.U školskoj godini2007./2008.istrukovneseškolepriključujusamovrednovanju,aCentarjezanjihpripremiopublikacijuVodič kroz samovrednovanje i samoevaluacijsko izvješće.Utablici2. jepopisstručnihskupova,konferencijaiedukacijazaškolsketimovezakvalitetunatemusamovrednovanjakojejeorganiziraoCentar,auPrilogu2.jedetaljanprogramnavedenihskupova.Nakonprvegodineprovedbeprojektasamovrednovanja uz podršku suradnika mreže održana je konferencija Nacionalni ispiti i samovrednovanje škola: Koraci u unapređenju kvalitete obrazovanja uokvirukojejebioiokruglistolSamovrednovanje kao trajan proces poticanja i unapređenja kvalitete odgoja i obrazovanja. Konferencijaosamovrednovanjuorganiziranajeiu2009.godini,asintenzivnijomedukacijomškolskihtimovazakvalitetuzapočelose2010.godinekadajeodržanaedukacijaUčinkovitost škole, razvoj školske strategije i osobine timskoga rada.Edukacijajeodržanazaosamdesetakčlanovaškolskihtimovazakvalitetuiz39škola.Voditeljiceedukacijebilesuprof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak.Uškolskojgodini2011./2012.održanajeedukacijazaškolsketimovezakvalitetuzaškolekojesuseprviputprijavilezasudjelovanjeuprojektuSamovrednovanje srednjih škola uz podrškusuradnikamreže.Utojjeedukacijisudjelovalo27članovaškolskihtimovazakvalitetuiz17škola.Uškolskojgodini2012./2013.organiziranajeedukacijazačlanoveškolskihtimovazakvalitetutakođerzaškolekojesuseutojškolskojgodiniprviputuključileuprojektSamovrednovanje srednjih škola.školskitimovizakvalitetusutijekomteedukacije19,uzosnovneinformacijeonovomeciklususamovrednovanja,educiranikakoispravnointerpretiratirezultatevanjskogavrednovanja,odnosnorezultateispitadržavnemature.

19OpširnijeoedukacijamaškolskihtimovazakvalitetuuPrilogu2.

Page 68: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

66

Slika 13. Stručni skup za ispitne koordinatore i ravnatelje, 15. i 16. listopada 2007., Šibenik

Slika 14. Stručni skup za ispitne koordinatore i ravnatelje, 15. i 16. listopada 2007., Šibenik

Slika 15. Konferencija Nacionalni ispiti i samovrednovanje škola: koraci u unapređenju kvalitete obrazovanja, 2008. godine

Page 69: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 4. ŠKOLSKI TIMOVI ZA KVALITETU-ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE / 67

Slika 16. Okrugli stol na temu Samovrednovanje kao trajan proces poticanja i unapređenja kvalitete odgoja i obrazovanja, 2008. godine

Tablica 2. Popis održanih stručnih skupova, konferencija i edukacija na temu samovrednovanja srednjih škola koje je organizirao Centar

VRSTA SKUPA TEMA SKUPA MJESTO I DATUM

Stručni skup za ispitne koordinatore i ravnatelje

Nacionalniispitiisamovrednovanješkola

Zagreb,Split,Osijek,Rijeka,rujan2006.

Stručni skup za ispitne koordinatore i ravnatelje

Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje škola

šibenik,15.i16.listopada2007.

Stručni skup za ispitne koordinatore i ravnatelje

Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje škola

šibenik,11.ožujka2008.

KonferencijaNacionalniispitiisamovrednovanješkola:Koraciuunapređenjukvaliteteobrazovanja

Zagreb,1.i2.listopada2008.

KonferencijaUvođenjevanjskogavrednovanjaisamovrednovanjaškolauobrazovnisustavRepublikeHrvatske

Zagreb,23.rujna2009.

Edukacija školskih timova za kvalitetu

Učinkovitostškole,razvojškolskestrategijeiosobinetimskogarada

Zagreb,29.i30.travnja2010.;5.i6.svibnja2010.

Edukacija školskih timova za kvalitetu

Samovrednovanjesrednjihškolauškolskojgodini2011./2012.

Zagreb,2.prosinca2011.

Edukacija školskih timova za kvalitetu

Samovrednovanjesrednjihškolauškolskojgodini2012./2013.

Zagreb,29.listopada2012.

Page 70: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 71: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE

/ vlasta vizek vidović // antonija Žižak // Biljana vranković /

Uovomesupoglavljuopisanisuradnicimreže,vanjskisuradnicikoješkolemoguodabratikakobiimpomogliunaprijeditikvalitetunjihova rada. Opisana je njihova uloga i zadatci u procesusamovrednovanja.Prikazanjedetaljanprogramedukacijekroztrimodula koji su suradnici mreže polazili tijekom svojegaprofesionalnograzvojaupodručjuunapređenjakvaliteterada.

55ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI 5ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI

Page 72: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

70

5.1. ULOGA I ZADATCI SURADNIKA MREŽE

/ Biljana vranković /

Mrežakolegijalnepodrškepouzorunazapadnoeuropskaiskustva,kojasečestonaziva„kritičkiprijatelji”,pokrenutajedasepomogneškolamaunjihovuprocesurazvojaidasepodržeškolskitimovizakvalitetuuunapređenjuradaškola.Pojam„kritičkiprijatelj“seprviputspominjeosamdesetihgodinaprošlogastoljećasciljemdaseunaprijediradškola.Osnovnajeidejabiladasenemoženapravitiuspješnapromjenabeztrajnogairefleksivnogaodnosaonihkojisunajvišeuključeniuprocespromjene.

MrežakolegijalnepodrškeuRepubliciHrvatskojupočetkunjezinauvođenjauškolskojgodini2007./2008.nazivalase„kritičkimprijateljima”.Terminjeprevedensengleskogajezika.Budućidajeovajterminizazvaoinekenegativnekonotacije,onjeuistojškolskojgodinizamijenjennovimterminom„suradnikmrežepodrškesamovrednovanjuškola”.Bezobziranakorištenuterminologiju,„onisuprijateljiškola,dobronamjernisuinjihovajefunkcijapomagatiškolamauostvarivanjuvisokihstandardaučenjaipoučavanja.Onisuistodobnonezavisnivanjskipromatračikojiskritičkimotklonomprateprocesanalize,vrednovanjaiplaniranjarazvojakojeprovodiškolatesvojazapažanjaprenosenapoticajannačin”(Bezinović,2007.).

Suradnicimrežepodrškesamovrednovanjuškolasuaktivneosobeuodgojno-obrazovnomeprocesukojeješkolaodabraladajojpomognuunaprijeditikvalitetunjezinarada.Tosu„motiviraniprosvjetnidjelatnici kojidobropoznajuopće funkcioniranje škola i razumiju smisao i važnostunapređenjakvaliteteškola”(Murajaidr.,2010.).

školamoraimožesamanajboljekreiratisvojrazvoj.Suradnikmrežetrebapoticati,podržavatiiosnaživatiškolskitimzakvalitetukojimorapronaćinajučinkovitijenačineunapređivanjakvaliteteradaškole.Ulogajesuradnikamrežepotaknutičlanoveškolskogatimazakvalitetunapreispitivanjenjihovihmišljenjakakobijasnijevidjelitrenutačnostanjeuškoliiuskladustimedonijelizaključkei odluke.

Suradnicimreže podrške samovrednovanju škola20 iz „vanjske” perspektive prate procesesamoanalize,samovrednovanjaiplaniranjarazvojaškolateosvojimzapažanjimarazgovarajusaškolamanapoticajannačin.

20OpširnijeoulozisuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškolauPriručniku za samovrednovanje srednjih škola (Murajaidr.,2010.).

Page 73: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 5. SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE / 71

Zadatci suradnika mreže su:•analiziranjerezultataispitavanjskogavrednovanja•pomaganješkoliudobivanjurealnogauvidaupostignućaučenika•propitivanjepodručjaprednostiislabostiuorganizacijiradaškole•propitivanjepostojećihimogućihresursaistrategijazaostvarivanjerazvojnihprioriteta•raspravljanjeociljevimairazvojnimprioritetimaškoleutekućojisljedećojškolskojgodini•procjenjivanjejasnoćeškolskogarazvojnogplana,njegovestrukturiranostiiostvarivosti•praćenjeprovedbeškolskogarazvojnogplanaipreispitivanjeostvarivostipostavljenih

razvojnihciljeva•praćenje,komentiranjeivrednovanjeprocesasamovrednovanjatepisanjeizvješćanakon

svakogposjetaškoli.

Slika 17. Suradnica mreže podrške samovrednovanju škole o iskustvima u projektu Samovrednovanje srednijh škola (Konferencija: Nacionalni ispiti i samovrednovanje škola:

koraci u unapređenju kvalitete obrazovanja, 2008. godine)

Page 74: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

72

Slika 18. Edukacija suradnika mreže podrške samovrednovanja škola 2012. godine

5.2. EDUKACIJE SURADNIKA MREŽE

/ vlasta vizek vidović // antonija Žižak /

Opći cilj edukacije bio je osposobiti dionike edukacije za ulogu suradnikamreže podrškesamovrednovanjuškolapostupnimrazvijanjemsloženihkognitivnihiinterpersonalnihkompetencija.Pritomjepolaznapretpostavkabiladaseuedukacijutrebajuuključitiškolskidjelatnici(nastavnici,ravnatelji,stručnisuradnici)sduljimiskustvomradauškoliisdodatnimedukacijamaupodručjuvrednovanjaispecifičnihsocijalnihvještinauraduspojedincimaiskupinama.Programedukacijeosmišljenjekaonadogradnjaranijestečenimkompetencijamausustavutrajnogaprofesionalnog

usavršavanja,aodvijaosekroztrimodula:temeljni,napredniinaprednizabudućetrenere.

5.2.1. Teorijska utemeljenost programa

Programjeutemeljennasuvremenimspoznajamaedukacijskihznanostioučinkovitimpristupimaučenjuipoučavanju.Jedanjeodključnihkoncepata,koji jeposebnovažanzapodručjetrajnogaprofesionalnogusavršavanja,koncept„adaptivnekompetencije”kojasedefinirakaosposobnostfleksibilneikreativneprimjenesmislenousvojenogaznanjaivještinaurazličitimsituacijama(Bransfordisur.,2006.).Koncept„adaptivnakompetencija”prepoznajeseuishodimapoučavanjazanovuulogukojauključujeanalitičkorazmatranjerezultatavanjskogavrednovanjaškola,prepoznavanjepojedinihorganizacijskihaspekatafunkcioniranjaškolaistrateškoplaniranjepoboljšanjaškolaprimjerenokontekstukonkretneškole.Natosenadovezujuispecifičneinterpersonalnevještinesuradnikamreževezaneuzmotiviranje,vođenje,savjetovanjeipoticanjerefleksijekodškolskihtimovazakvalitetuuprocesustrateškogaplaniranjaipraćenjaprovedberazvojnihplanova.

Page 75: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 5. SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE / 73

Podlogaza razvoj „adaptivnekompetencije” jeprimjenasuvremenih shvaćanjaoučenjuuplaniranjupoučavanja.Četiriteorijskapristupanakojimapočivaučinkovitoučenje,tzv.KSSSokvir,premaDeCorteu(2010.),jesu:

•konstruktivizam•samoreguliranoučenje•situacijskiodređenoučenje•suradničkoučenje.Glavnajeznačajkakonstruktivističkoga pristupadaseučenjeodvijakrozprocesuključivanja

učenikausmisleneaktivnostiipronalaženja(konstrukcije)osobnogaznačenjanatemeljuvlastitaiskustva.

Samoregulirano učenjepodrazumijevarazvijenostspecifičnihstrategijakojimaučeniknadgledaprocesučenjaisamostalnogakorigirakakobipostigaoželjeneciljeve.

Situacijski određeno učenjestavljanaglasaknarazvijanjeadaptivnogaponašanjaurješavanjuproblemauspecifičnomesociokulturnomkontekstu.

Suradničko učenjeističeprednostivažnostsocijalnogaobilježjaučenjaukojemudrugeosobeiodnosisnjimadjelujupoticajnonarazvojkognitivnihsposobnosti,kritičkogamišljenjaimotivacijezaučenje.

Autorikojisebaveobrazovanjemodraslihističuda,osimopostavkamaopćihteorijaučenjapriplaniranju i izvedbi edukativnihprograma, treba voditi računa i o specifičnimmotivacijskim iemocionalnimaspektimafunkcioniranjaodraslihuučenju.Elementiokojimatrebavoditiračunaimajućinaumutespecifičnosti(Knowlesisur.,1998.,Jarvis,2006.)su:

•Svrha učenja –odraslimajevažnodashvatekakvukoristmoguimatiodučenja,odnosnozaštomorajuneštonaučitiprijenegoštoodlučehoćeliuložitinaporuučenje.

•Svijest o sebi –odraslimajevažnodaihdrugeosobeuobrazovnomeokruženjuprepoznajukaosposobnezapreuzimanjeodgovornostiizasamousmjeravanjeuučenju.

•Životno iskustvo –odrasliseuključujuuprocesučenjasvelikomkoličinomznanjaivještina,specifičnimživotnimiskustvomiizgrađenimmentalnimsklopovima.

•Spremnost na učenje –odraslisuspremninanovoučenjekadaseznačajnopromijeneživotneiliradneokolnosti.

•Usmjerenost u učenju –odrasliuspješnijeučeuproblemskimsituacijamaispomoćusituacijskiodređenihprimjeratekadamogusvojeiskustvouspoređivatisiskustvomostalihodraslihsuučenika.

•Motivacija –iakoseodrasleosobeuključujuuobrazovniprocesočekujućidaćeodtogaimatiipraktičnukorist(napredovanje,većaplaćaisl.),njihovauspješnostuučenjupovezanajesmotivomosobnogarazvojaiusavršavanja.

DavidKolbjeuspješnopovezaokomponenteKSSSokvirazaučinkovitoučenjesemocionalnimimotivacijskimkomponentamausvojemumodelu iskustvenaučenjakojisesustavnorazvijaouposljednjihtridesetakgodinaipokazaoseučinkovitimurazličitimprofesionalnimokruženjima.

Page 76: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

74

Kolb(1984.)usvojemuključnomdjeluIskustveno učenjenasljedećinačinopisujerazvojsvojegamodela:„Teorija iskustvenogaučenjanudipristupobrazovanju icjeloživotnomuučenjukoji jeutemeljennaintelektualnojtradicijisocijalnepsihologije,filozofijeikognitivnepsihologije.Modeliskustvenaučenjanudiokvirzaispitivanjeijačanjevezaizmeđuobrazovanja,radaiosobnogarazvoja”.UtomedjeluKolbnudisljedećudefinicijuiskustvenaučenja:„Učenjejeprocesukojemusespoznajastvarakroztransformacijuiskustva”.Modeliskustvenaučenjaobuhvaćaikognitivneimotivacijsko-socijalneaspekteučenja,štojevidljivoiizšestaksiomatskihpretpostavkikojesuugrađeneutemeljemodela:

•Učenjejeproceskontinuiranetransformacijeiskustva.•Svakoučenjeuključujeipreispitivanjevećnaučenoga.•Učenjejestalnoosciliranjeizmeđupolovadimenzijadoživljajairazmišljanja,

refleksijeiakcije.•Učenjejeholističkiadaptivniproceskojiuključujecijeluosobu.•Učenjejetransakcijskiprocesizmeđuosobeiokoline.

• Ishodučenjasukonstrukcijeosobnespoznajeosvijetu.Kolb(Kolbisur.,2000.)razvojsvojegacikličnogamodelaiskustvenogaučenjatemeljinaodređivanju

dvijuključnihdimenzijaokojimaovisiprocesučenja.Tosunačinpristupainformacijamatenačintransformacijeinformacija.Dimenzijapristupainformacijamaomeđenajesjednestranepristupominformacijamakrozkonkretnoiskustvo,asdrugestranepristupominformacijamakrozsimboličkureprezentacijuiliapstraktnorazmišljanje.Drugadimenzijakojaopisujenačinetransformiranjaiskustvasuprotstavlja dva načina obrade informacija: kroz refleksivno promatranje ili kroz aktivnoeksperimentiranje iprovjeru.Tielementiujednopredstavljaju i fazeciklusa iskustvenaučenja.Konkretnojeiskustvo,premaovomemodelu,temeljzapromatranjeirefleksiju.Taserefleksijapročišćujeipretvarauapstraktnepojmoveinačelanatemeljukojihsestvaraplanzaprovjeruizvedenihpretpostavkiilinačela.Rezultatiteempirijskeprovjereslužekaopodlogazaosmišljavanjenovogakonkretnogiskustva.Zatvaranjemjednogaciklusaostvarujesenovismisaokojipotičenaotvaranjenovogakruga.

Imajućiuviduoveteorijskesmjernice,razrađenjeprogramkojislijediproceseopisaneuKolbovu

modeluiskustvenaučenja.Svakićemodulbitiukratkoopisansobziromnasadržajiproceseupodlozi.

Page 77: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 5. SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE / 75

5.2.2. PRVI MODUL – TEMELJNA EDUKACIJA ZA SURADNIKE MREŽE

Opći jeciljedukacijesuradnikamrežestjecanjeosnovnihznanja ikompetencijakojesumupotrebne za ostvarivanje uspješne suradnje sa školskim timovima za kvalitetu u procesusamovrednovanjaškola.

Suradnicimrežećenakonedukacijemoći:•objasnitiosnovneznačajkeprojektaSamovrednovanje srednjih škola•opisatiulogusuradnikamrežeuprojektuSamovrednovanje srednjih škola•kritičkipročitatisamoevaluacijskoizvješćeškoleipripremitiplanzavođenje

grupnogarazgovora•primijenitikomunikacijskevještine:postavljanjepitanja,aktivnoslušanje,vođenjeskupine•poticatiizradurealističnogairelevantnogaakcijskogplanazapoboljšanjekvalitete

radauškoli.Temeljnijeprogram,sukladnomodeluiskustvenaučenja,izvedenučetirikoraka:

1. odgovornapitanjeTKO? iliupoznavanjesprojektom,ulogom/zadatcima2. odgovornapitanješTO? ilikomunikacijskevještine3. odgovornapitanjeZAšTO? iliplaniranjepristupaškoli

4. odgovornapitanjeKAKO?iliuvježbavanjekompetencija.Temeljnaedukacijatrajalajedvaipoldanauzsudjelovanjedvajutrenera,aponovljenajezatri

skupinepolaznika.KaoilustracijuprimjeneKolbovamodelaiskustvenaučenjaunastavkućedetaljnijebitiprikazanasvačetirikoraka.

U prvome je koraku (TKO?) sadržaj bio posvećen razumijevanju uloge suradnikamreže iprepoznavanjuključnihkompetencijapotrebnihzatuulogu.Urealizacijitihsadržajaupotrijebljenesurazličitetehnikeimetodeučenjaipoučavanjaprimjerenepojedinimfazamamodelaiskustvenaučenjasnaglaskomnakonstruktivističkomepristupu(tablica3.).

Tablica 3. Sadržaji i metode (tehnike) modela iskustvena učenja – prvi korak

Proces iskustvena učenja Sadržaji Metode/tehnikeISKUSTVO Metaforazaulogusuradnikamreže Individualnaimpresija(holističkiaspekt)

REFLEKSIJA Utvrđivanjeobilježjasuradnikamreže Grupnarasprava(analitičkiaspekt)

APSTRAHIRANJE Usporedbazaključakastekstomozadatcimasuradnikamreže Izlaganjeiplenarnarasprava

PRIMJENA Procjenavlastitihkompetencija Samoopažanje:upitniksamoprocjene

Page 78: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

76

Slika 19. Ciklus iskustvena učenja: 1. korak Prikaz načina na koji se koraci uklapaju u model iskustvena učenja

U drugome koraku (šTO?)analiziranesu idemonstrirane interpersonalnevještinevažnezaprovedburazgovorasčlanovimaškolskogatimazakvalitetu.SlijedećiKolbovcikličnimodel,sadržajiointerpersonalnimvještinamazaprovedburazgovorasčlanovimaškolskogatimazakvalitetuobrađenisu u četiri koraka, pri čemu su variranemetode učenja i poučavanja, a podloga je ponovnokonstruktivističkipristupkombiniransasuradničkimučenjem(tablica4.).

Tablica 4. Sadržaji i metode (tehnike) modela iskustvena učenja – drugi korak

Proces iskustvena učenja Sadržaji Metode/tehnikeISKUSTVO Doživljajtrijupristupaintervjuiranju Igranjeuloga

REFLEKSIJA Iznošenjezapažanjaoulogama PlenarnaraspravaAPSTRAHIRANJE Pregledspecifičnihvještinavođenjagrupnogarazgovora Izlaganje

PRIMJENA Pripremazaizvedbu:mogućeteškoćeuvođenjuskupine Grupnarasprava

U trećemu je koraku (ZAšTO?)ciljbiopoticanjeplaniranjasvrhoviteprimjenenaučenihkoncepataivještinaurealnomeškolskomokruženju.Uovomesukorakuposebnoprepoznatljivielementisituiranogapristupakombiniranogasasuradničkimučenjem.Utablici5.prikazanisusadržajiimetode(tehnike)premafazamaKolbovamodelaiskustvenaučenja.

Tablica 5. Sadržaji i metode (tehnike) modela iskustvena učenja – treći korak

Proces iskustvena učenja Sadržaji Metode/tehnikeISKUSTVO Individualnoodređenjesvrheposjeta Introspekcija

REFLEKSIJA Usporedbaindividualnihizvješća GrupnaraspravaAPSTRAHIRANJE Uočavanjeključnihtema Kritičkočitanjeslučaja

PRIMJENA Strukturiranjehipotetskogaakcijskogplana Grupnarasprava

Page 79: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 5. SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA – ULOGA, ZADATCI I EDUKACIJE / 77

U četvrtome je koraku (KAKO?)ciljbiouvježbavanjevještinausocijalnomeokruženjutakodajesadržajnonaglasakstavljennaintegracijuiprimjenustečenihznanjaivještina.Tajjekorakprovedenupetfazajerjezavršetakseminarauključivaoiintegracijuiosvrtnaiskustvoiučenje.Naglasakjebionaoslanjanjunasamoregulacijuuučenju.Utablici6.prikazanojekakosuorganiziranefazeuvježbavanjavještinausocijalnomeokruženju.

Tablica 6. Sadržaji i metode (tehnike) modela iskustvena učenja – četvrti korak

Proces iskustvena učenja Sadržaji Metode/tehnikeISKUSTVO Upoznavanjesaslučajem Individualnočitanjeteksta

REFLEKSIJA Analizaključnihtema Grupnarasprava

APSTRAHIRANJE Definiranjeključnihzadatakaurazgovoruiplaniranjerazgovora Grupnarasprava

PRIMJENA Višekratnasimulacijaposjetaškoli Igranjeulogananačindasvakičlanskupinejednombudeuulozičlanaškolskogatimazakvalitetu

ZAVRŠNA REFLEKSIJA Ocjenauspješnostiprovedbezadatka Plenarnarasprava

5.2.3. Drugi modul – osnaživanje suradnika mreže u komunikacijskim kompetencijama

Ciljovogamodulaodnosiosenaunapređivanjespecifičnihkomunikacijskihkompetencijasuradnikamreževezanihuzrazumijevanjedinamiketimskogaradaipoticanjeuvidauosobnestilovekomunikacijeiprofesionalnukulturuškola.Programovoganaprednogmodulaosmišljenjenatemeljupovratnihinformacija suradnikamrežeoprvim iskustvimau radu sa školskimtimovima za kvalitetu i oprepoznatimpotrebamaupodručjurazvojainterpersonalnihvještina.Očekivani ishoditemeljneedukacijedefiniranisuunastavkuteksta.Suradnicimrežećenakonedukacijemoći:

•upotrijebitispecifičnekomunikacijskevještinefacilitatoraurazgovorusaškolskimtimom za kvalitetu

•razumjetikonceptvoditeljstvaskupineteprepoznatiiobjasnitidinamikutimskogarada, aspektetimskeklimeiraspodjeluulogautimu

•razumjetiiprepoznatiosobnikomunikacijskistilisvrhu•prepoznatiiprocijenitirazvijenostdimenzijazajednicekojaučiuškolamaukojimadjeluju.Moduljetrajaojedanipoldan,facilitiralesugadvijevoditeljice.Ponovnojeoblikovanprema

koracimaprocesaiskustvenaučenja,aključnisadržajiobuhvatilisusljedećeteme:analizuulogautimu,vođenjetima,osobnestilovekomuniciranjateodnosškolskekultureikomunikacijskihprocesanaorganizacijskojrazini.Polaznicisusavladaliprogramuskladusnačelimakonstruktivističkogaisuradničkogaučenjauzprimjenumetodaradaumalimskupinama(rasprave,igranjeuloga,reflektiranje

uzdavanjepovratnihinformacija).

Page 80: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

78

5.2.4. Treći modul – asertivnost i modeli učenja odraslih

Trećimodulprogramaedukacijesuradnikamrežetakođersetemeljionaiskazanomeinteresusuradnikamrežezadodatnimprodubljivanjemijačanjemnjihovihinterpersonalnihvještinapotrebnihzapružanjeučinkovitesavjetodavnepodrškeškolskimtimovimazakvalitetu.Sobziromnaširenjeopsegasuradnikamrežepotrebnojeosposobljavatidodatnibrojedukatorazanovesuradnikemreže.Polazniciovogamodulaosposobljenisuzavođenjetemeljneedukacije.Ciljevimodulauključivalisudvijerazine:

•unapređivanjeinterpersonalnihvještinasuradnikamrežeupodručjuasertivnoga komuniciranja

•upoznavanjespristupimaučenjaodraslihusvrhusmislenaiučinkovitavođenjaedukacijskih programavezanihuzsamovrednovanješkola.Očekivaniishodiovogamoduladefiniranisuunastavkuteksta.Suradnicimrežećenakonedukacijemoći:

•objasnititemeljnepojmoveupodručjuasertivnakomuniciranja•primijenitipravilaiobrasceasertivnakomuniciranjausvakodnevnomei

profesionalnomeživotu•navestiglavnepostavkepojedinihpristupaimodelaučenjaodraslih•prepoznatiuedukacijskomeprogramuključnepojmoveiobrasceučenjaodraslih•primijenitispoznajevezaneuzučenjeodraslihuplaniranjuiizvedbiedukacijskihprograma

za odrasle.Moduljetrajaojedandan,arealiziranjeuzfacilitacijudvijuvoditeljica.Moduljebioutemeljen

namodeluiskustvenaučenjaprimijenjenogaudvjemacjelinama.Uprvojcjeliniobrađenajetemaasertivnakomuniciranjametodomsuradničkogaučenjaukojojsuradnicimrežeučeprepoznatiznačajkeisvrhuasertivnakomuniciranja,samoevaluirajusvojuasertivnostteumalimskupinamauvježbavajuučinkoviteobrasceasertivnaponašanja.

Drugidiomodulabiojeusmjerennaosnaživanjekompetencijadionikazavođenjeedukacijskihprograma,odnosnobaviose„edukacijomedukatora”.Uteorijskomesusedijeludioniciupoznalisglavnimpristupimaikonceptimavezanimuzučenjeipoučavanjeodraslih,astečenespoznajedodatnosuilustriranenakonkretnomeprimjeruprvogadijelamodula.Polazećiodpostavkisituiranogaisamoreguliranogaučenjauteorijskomedijelupolazniciedukacijesuumalimskupinamaanaliziraliprethodnoizvedenuradionicuoasertivnostiizperspektivevoditelja,azatimsuuzpodsjetnikotemeljnomemodulurazvilivlastiteprimjereedukacijesuradnikamreženatemeljuspoznajao

učinkovitomeučenjuodraslih.

Page 81: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

5.2.5. Zaključno o edukacijskome programu

Razvojovogaedukacijskogprogramaprimjerjedobrepraksekoja,polazećiodpostavkisuvremeneobrazovneznanosti,uspijevauskladitisadržajsprimijenjenimmetodamapoučavanjavodećipritomračunaoiskazanimpotrebamapolaznikazaunapređivanjemvlastitihkompetencija.

Ouspješnostiovogaprogramau razvoju„adaptivnihkompetencija”potrebnihzauspješnoobavljanjezadaćasuradnikamrežesvjedočevisokeocjenekojejeprogramdobioodpolaznika,aliizadovoljstvoškolakvalitetompruženepodrškesuradnika.

Page 82: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 83: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

SURADNJA ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU I SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA

/ Biljana vranković // Bojana Bodin Petrov /

Uovomesupoglavljuprikazanirezultatianaliziranihizvješćasuradnikamrežeiškolskihtimovazakvalitetuoposjetimasuradnikamrežeškoliuškolskojgodini2011./2012.Prikazanirezultatinekihpitanja iz izvješćaodnosesenaočekivanjaškolskihtimovazakvalitetu od sastanaka sa suradnicima mreže, na najvažnijapodručjapomoćisuradnikamrežeškolskimtimovimazakvalitetu,naokvirnetemesastanakaškolskihtimovazakvalitetuisuradnikamreže,naosvrtesuradnikamreženaškolskerazvojneplanove,nanačinedoprinosasuradnikamrežekonstruktivnimpromjenamauraduškole,naglavnezaključkesasastanakaškolskihtimovazakvalitetuisuradnikamrežeinaosvrteškolskihtimovazakvalitetuisuradnikamreženaostvarenumeđusobnusuradnjuinaprojektSamovrednovanje srednjih škola.

66

Page 84: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

82

6.1. ŠKOLSKI TIMOVI ZA KVALITETU – OČEKIVANJA OD SASTANAKA SA SURADNICIMA MREŽE

Tijekomjedneškolskegodineškolskitimovizakvalitetuisuradnicimrežeimajudvasastanka.Nakon posjeta suradnika mreže školi i suradnik mreže i školski tim za kvalitetu pišu izvješće orezultatimasastanka.Jednojeodpitanjauizvješćuškolskihtimovazakvalitetuoposjetusuradnikamrežeškoli:Koja su vaša očekivanja od prvoga sastanka sa suradnikom mreže?

Općenitaočekivanjaškolskihtimovazakvalitetuodnosesenarazmjenuiskustava injihovomišljenjeoaktualnimdogađajimauškolstvuiprojektuSamovrednovanje srednjih škola te se odnose nakonkretnesmjernicezaostvarivanjenjihovihciljeva.školskitimovizakvalitetuočekujudaihsuradnicimrežepotičuunapredovanjuidaimdajupodrškuunjihovimnastojanjima.

školekojesuseprviputuključileuprojektSamovrednovanje srednjih školaočekujuodsuradnikamrežedačlanovimaškolskogatimazakvalitetuobjasnekojajeulogaprocesasamovrednovanjaurazvojuškoleikojajeulogaškolskogatimazakvalitetutedaihuputikakozapočetisprocesomsamovrednovanja.Očekujudaimsuradnikmrežedetaljnijeobjasnikoncepcijuškolskogarazvojnogplana,daimukaženanedostatkekojejeuočiounjihovurazvojnomplanutenametodeiaktivnostikojesuizostavilikakobiuspješnoostvariliciljeve,daimosvijestiostvarivostpostavljenihciljeva,daimdajekorisneipraktičnesavjeteovanjskomevrednovanjuškolai izvješća,daihuputiuradsanketamaiunjihovokorištenjeradiunapređivanjarada,daimdajekorisnesavjetezaizraduškolskogarazvojnogplana,daimdajepodrškuuplaniranjuciljevairazmjenikorisnihiskustava,daimpomažeuuspoređivanjusiskustvimaizdrugihškolasasličnimproblemima,daimdajeosvrtnadosadašnjiradškolskogatimazakvalitetu,daihusmjeravaidaimdajeuputeiprijedlogezadaljnjiradisuradnju.školenasastankusasuradnikommrežeočekujumotivirajućirazgovoroprocesusamovrednovanja,ugodnuiprijateljskuatmosferu,razmjenuiskustavaiprocjenukvalitetenjihovarada.

Page 85: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 83

6.2. NAJVAŽNIJA PODRUČJA POMOĆI SURADNIKA MREŽE ŠKOLSKIM TIMOVIMA ZA KVALITETU

školskitimovizakvalitetusuuizvješćuoposjetusuradnikamreže21školiistaknulidaodsuradnikamrežeočekujupomoćizsljedećihključnihpodručja:

•KREDA analiza22 •Prioritetna područja unapređenja rada škole–školeističupotrebuzapomoćiipodršku

suradnikamrežeokotočnaodređivanjaprioritetnihpodručjauškolskomerazvojnomplanu,akojaproizlazeizKREDAanalizeškole.

•Školski razvojni plan–savjetiikorekcijeuizradiškolskogarazvojnogplanairealizacijipostavljenihciljevaizškolskogarazvojnogplana.

školeočekujudaćesasuradnicimamrežerazmjenjivatimišljenjaiiskustva,daćeimonidavatisugestijetedaćeihpoticatinaostvarivanjeplaniranihsadržaja.

6.3. OKVIRNE TEME SASTANAKA ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU I SURADNIKA MREŽE

školskitimovizakvalitetuisuradnicimrežesunasastancimaraspravljaliobrojnimtemama23 koje seodnosenaodgojno-obrazovnisustaviotemamakojesetičufunkcioniranjaškoleucjelini.Premapodatcimaiz44izvješćaškolskihtimovazakvalitetuoprvomeposjetusuradnikamrežeškoliuškolskojgodini2011./2012.najvišesetemaodnosilonaraspravuoškolskomerazvojnomplanu (slika20.). Uglavnomserazgovaraloopostavljenimciljevima(npr.,Jesu li postavljeni ciljevi proizišli iz rezultata KREDA analize i provedenih upitnika?),ozadanimaktivnostimakojesudioškolskogarazvojnogplanaiomjerljivimpokazateljimaostvarivanjaciljevainačinimaostvarenjaplana.

21Uizvješćuoposjetusuradnikamrežeškoliškolskitimovizakvalitetuodgovaralisunasljedeće:Navedite ključna područja na kojima očekujete pomoć suradnika mreže.22KREDAanalizajemetodaanalizestanjaškoleiutjecajaokruženjananjezinrad.Uključujeanalizuunutarnjihčimbenikakojipridonosebudućemurazvojuškoleiligaotežavajuianalizuvanjskogaokruženjakojeutječenaradirazvojškole.KREDAanalizarazvijenajeuCentru(autorice:Drvodelić,M.,Muraja,J.iVranković,B.)kaomodifikacijaSWOTanalizeprilagođenazahtjevimasamovrednovanjaodgojno-obrazovnihustanova.KREDAanalizajezarazlikuodSWOTanalizenamijenjenaprvenstvenoškolamaiostalimodgojno-obrazovnimorganizacijamakojeprovodeprocessamovrednovanjaiželespoznatisveunutarnjeivanjskečimbenikekojiutječunanjihovodjelovanjesciljempoduzimanjakorakazaunapređenjekvaliteterada.Natemeljuanalizeodgovarasenasljedećepitanje:Koliko je do-bra naša škola?istvarasepreduvjetzaprepoznavanjeidefiniranjeprioritetnihpodručjaunapređenjakvaliteterada.OpširnijeoKREDAanaliziuPriručniku za samovrednovanje srednjih škola(Murajaidr.,2010.).23Uizvješćuoposjetusuradnikamrežeškoliškolskitimovizakvalitetuodgovaralisunasljedeće:Navedite teme o kojima ste raspravljali sa suradnikom mreže.

Page 86: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

84

Unekimseškolamarazgovaralooizradinovogaredefiniranogškolskograzvojnogplana.Uškolamaukojimaseškolskirazvojniplannastavljanaprošlogodišnjiiukojemunijesveplaniranoirealizirano,razgovaraloseodefiniranjunovihrokovazanjegovoostvarenje.DetaljnijeseraspravljalooizradiškolskogarazvojnogplanasaškolamakojesuprviputuprojektuSamovrednovanje srednjih škola.

Premaanaliziranim je izvješćimadruga temao kojoj se razgovaralo samovrednovanje. Na sastancimaseraspravljaloopopunjavanjuizvješćaosamovrednovanju,oPriručniku o samovrednovanju iotomekakoorganiziratidaljnjiraduprocesusamovrednovanja.Razgovaraloseoškolskimtimovimazakvalitetu(zaduženja,strukturarada,raspodjelaposlova,pojedinačnaodgovornost)ioočekivanjimaimogućnostimapomoćisuradnikamreže.

školskitimovizakvalitetususasuradnicimamrežečestoraspravljaliotemamakojeseodnosena organizaciju rada škole (praktičnanastavastrukovnihzanimanja,velikibrojrazličitihzanimanja,uvođenjenovihzanimanjasukladnopotrebamatržištarada,problemifinanciranjaprilikomodlazakananatjecanja,radškolasobziromnaveličinuškole,projektna,dopunskaidodatnanastava,velikibrojučenikasteškoćamaurazvoju,upisvelikogabrojaučenikasaslabimuspjehomizosnovneškoleisl.).

Teme vezane uz školsko ozračje su,premaučestalosti,sljedećeuizvješćimaoposjetimasuradnikamrežeškolama.Nasastancimaserazgovaraloounapređivanjuradastručnihvijećauškoli,osuradnjimeđuučeničkimvijećimaisuradnjimeđunastavnicimaunutarškole,okomunikacijimeđunastavnicimaijačanjujakihstranaškole,oatmosferiidiscipliniuškoliiomotivacijinastavnikaiučenika.

školskitimovi zakvalitetu su sa suradnikommreže razgovaraliopostavljenimprioritetnim područjimairazlozimanjihovaodabira.školekojesuduljegodinauprojekturaspravljalesuzaštosupromijenilenekaprioritetnapodručjauodnosunaprošluškolskugodinu.

Slika 20. Broj tema sastanaka suradnika mreže i školskih timova za kvalitetu u školskoj godini 2011./2012. (Izvor: prema podatcima iz 44 izvješća školskih timova za kvalitetu o prvome posjetu

suradnika mreže školi u školskoj godini 2011./2012.)

Page 87: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 85

OdostalihtemačestoserazgovaralooKREDA analizi,tj.oanalizipostojećegastanjauškoli iukazivalosenaprednosti,nedostatkeineiskorištenepotencijaleteoprovedbiianalizirezultataKREDA analize. Praćenje i vrednovanje je temauokvirukoje se razgovaralooobjektivnostiuocjenjivanju,kriterijimaielementimaocjenjivanja,oizjednačavanjukriterijaocjenjivanjaiouspjehuučenikanakrajuškolskegodine.

Izostanci učenika čestasutemarazgovoraizmeđuškolskihtimovazakvalitetuisuradnikamreže.Umnogimješkolamanajčešćiproblemvelikibroj izostanakapaserazgovaraomogućnostimasmanjenjaneopravdanihizostanaka.

Teme vezane uz državnu maturu, ankete i materijalno-tehničke uvjete takođersuvrločestenasastancimaškolskihtimovazakvalitetuisuradnikamreže.školsketimovezakvalitetuzanimaanalizarezultatadržavnematureiraspravaouspjehuučenikanjihoveškolenadržavnojmaturi.Zanimaihkakoćesekoristitirezultatimaanketa. Ističudajevažnoraspravljatiopoboljšanjuuvjetaradaiuređenju okoliša škole, ali ističu i nemogućnost realizacijematerijalno-tehničkih uvjeta zbogfinancijskihproblema.

Uizvješćimaškolskihtimovazakvalitetuoposjetimasuradnikamrežespominjuseiostaletemekoje se odnose na učenje i poučavanje, nastavne planove i programe i školski kurikulum, promidžbu škole i rukovođenje školom.Razgovaraloseonastavnimplanovimaiprogramimaiorazlikamaizmeđunovihistarihobrazovnihprograma.

6.4. OSVRTI SURADNIKA MREŽE NA RAZVOJNE PLANOVE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla

Tijekomprvogaidrugogaposjetaškolisuradnicimrežeiškolskitimovizakvalitetusunajvišerazgovaralioškolskomerazvojnomplanu,štoneiznenađujesobziromnačinjenicudaseradiostrategijipoboljšanjakvaliteteradaškole.Riječjeodokumentukojislužikaoosnovnosredstvoplaniranjarazvoja,aujednopružajasanpregledciljevaiaktivnostikojetrebapoduzetiuodređenomevremenskomrazdoblju.Važno jedaškolski razvojniplanbudeusvimsvojimdijelovima jasnostrukturiraniostvariv.Analizaizvješćasuradnikamrežeškoli24pokazalajedajevećiniškolskihtimova

zakvalitetuzahtjevnoizraditiškolskirazvojniplan.školeskraćimiskustvomsudjelovanjauprojektuSamovrednovanje srednjih škola,uželjida

unaprijedeštovišepodručja,katkadapostaveprevelikibrojciljevailiihnedovoljnojasnodefiniraju,zadajusinerealnevremenskerokoveiplanirajuneprimjerenemetodeiresurse.Možeserećidasveškoleodsuradnikamrežeočekujupovratneinformacijeipotvrdudaradedobro,odnosnoočekujudaimsuradnicimrežeukažunapogreškeidaimdajuodgovarajućesugestije.Svimajeuinteresu,anajvišeškolamadaisplaniraneaktivnostiimjerekojepoduzimajupolučeočekivanerezultateupredviđenomevremenu.

24UizvješćusuradnikamrežeoprvomeposjetuškolisuradnicimrežedalisuOpći komentar školskoga razvojnog plana.

Page 88: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

86

Kadasenasastancimasuradnikamrežeiškolskihtimovazakvaliteturazgovaraoškolskomerazvojnomplanu,rješavajusepitanjavezanauzplaniranje,ciljeve,aktivnosti,odabirprioritetnihpodručja,provedbu,procjenuuspješnostiimjerljivepokazatelje.Nasastancimasuradnikamrežeiškolskihtimovazakvalitetunajvišeserazgovaralooškolskomerazvojnomplanu.

Slika 21. Izrada školskih razvojnih planova do prvoga sastanka suradnika mreže sa školskim timovima za kvalitetu (prema podatcima iz školske godine 2011./2012.)

Uvećinislučajevaškoleimajuizrađenškolskirazvojniplandodolaskasuradnikamreženaprvisastanak(slika21.).Odukupnoanaliziranih44izvješćasuradnikamreženajvišejeonihizkojihseiščitavadasuškolskirazvojniplanovinepotpuni ida ihtrebadoraditi, izmijeniti iliupojedinimsegmentimaprecizirati.Manjeješkolakojeuopćenisuizradileškolskirazvojniplan.KaorazlogneizrađivanjaškolskogarazvojnogplananavodekratkoćusudjelovanjauprojektuSamovrednovanje srednjih škola tenesigurnost inesnalaženjeuprvimkoracima.Teškoledoprvogasastankasasuradnikommreženisupoduzimalekonkretneaktivnosti,aodnjegasuočekivaledaihusmjeri iunaprijedinjihovdaljnjirad.No,trebaistaknutidajemeđuškolamaiznačajanbrojonihkojesuupotpunostiovladaleformuliranjemplanavlastitarazvojatesunaprvomesastankuprezentiralejasnodefiniranplansobjašnjenimciljevima,metodama,aktivnostima,mjerljivimpokazateljimanapretka,realnimvremenskimrokovimairesursima.Suradnicimrežesuusvojemuizvješćuoprvomeposjetuškolinapitanjevezanouzkomentarškolskogarazvojnogplanadalivrloiscrpneodgovoreukojimaopisujurazinuprihvatljivostiplana.

Page 89: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 87

Iskustva suradnika mreže – što i kako pišu suradnici mrežeNeke izjave suradnika mreže o školskim razvojnim planovimaRazvojni plan je djelomično nejasno strukturiran (neki su od ciljeva zapravo aktivnosti), neki

rokovi nisu precizirani, nositelji aktivnosti nisu posve precizno određeni. Razvojni je plan napravljen krajem prošle školske godine na temelju ozbiljno napravljene SWOT analize. Razvojni plan u sadržajnome smislu logično proizlazi iz te analize iako bi mogao biti jasnije strukturiran.

U razvojnome planu važno mjesto ima vrednovanje nastave.Razvojni je plan baš onakav kakav bi trebao biti – jasan, strukturiran, ostvariv, nije postavljeno

previše ciljeva, ciljevi su realni i proizlaze iz KREDA analize, ostvarivi su, sve što će se napraviti razrađeno je po etapama, a aktivnosti su pravilno raspoređene u više mjeseci tako da se bolje može pratiti ostvarenje pojedinih ciljeva. Smatram također da je dobro što je više osoba zaduženo za provedbu različitih aktivnosti jer to jamči bolju provedbu pojedinih ciljeva, tj. ostvarenje školskoga razvojnog plana. Škola je nastavila s nekim aktivnostima od prošle školske godine, a tiču se praćenja i vrednovanja, točnije izostanaka učenika, nastavila je provoditi aktivnosti koje će dovesti do smanjenja broja izostanaka jer, prema riječima voditeljice tima, izostanci se nisu

smanjili, već su se povećali. Mnogo je uzroka tomu, no oni će se truditi pronaći uzroke i otkloniti ih. Školski razvojni plan nije megalomanski, a pokriva odabrana prioritetna područja. Iz KREDA

analize ne proizlaze neka prioritetna područja koja prvo treba poboljšati, npr. nastavni plan i program, a uvrštena su u školski razvojni plan. Osobe odgovorne za provedbu aktivnosti navedene su općenito (osim ravnatelja). Mjerljivi pokazatelj zadovoljstva učenika i nastavnika slabe je mjerljivosti. U KREDA analizi razmatrali su se samo unutarnji čimbenici, tj. čimbenici na koje može

utjecati škola. Nema čimbenika na koje ne može utjecati škola.

6.5. NAČINI DOPRINOSA SURADNIKA MREŽE KONSTRUKTIVNIM PROMJENAMA U RADU ŠKOLE

SuradnicimrežesuuizvješćuodrugomeposjetuškolinapitanjeNa koji ste način pridonijeli otvorenosti konstruktivnim promjenama škole?opisalisubjektivandoživljajsvojeulogesobziromnapozitivnepromjenekojejeprocessamovrednovanjapotaknuouškolikojusuposjetili.Suradnicimrežesuugotovoapsolutnojvećiniprepoznalinizkonstruktivnihpromjenaivrlosučestoisamikroz razgovorsaškolskimtimovimazakvalitetuprepoznavalipotencijalezaunapređenjekojeposjedujepojedinaškola.

Suradnicimrežesupridonijelikonstruktivnimpromjenamaškolejersuimalivažnuuloguurazmjeniprimjeradobreprakse,poticalisunoveidejeipoticalisuprovedbuprocesasamovrednovanja.

Page 90: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

88

Suradnicimrežesu:•poticalipozitivnepromjene•pomagaliuizradiškolskogarazvojnogplana• isticalipostignućaškoleiulagalisustavnenaporeupodizanjekvaliteteradai

osvještavanjekomparativnihprednosti•daliopćiuviduproceseucjelokupnomeodgojno-obrazovnomsustavu•otvorenorazgovaraliislušali•vrlodobrokomuniciralisaškolama•dalisvojesugestijeiprijedloge•pomagalipriartikulacijiprioritetnihpodručjaunapređenja•dalikonkretneodgovorenakonkretnapitanja•širilientuzijazamiohrabrivalisezaanalizuvlastitarada•pomagaliupripremipredavanjairadionicazanastavnikeiučeniketeomogućavali

stalni kontakt•pomagaliurješavanjuadministrativnihposlova.Suradnicimrežesvojuulogushvaćajuvrloozbiljnoiodgovorno.Tojevidljivoizizvješćaoposjetima

školama,aliiiznjihovihiskustavakojaradomeđusobnodijelenaedukacijamakojeorganiziraCentar.Primarnajezadaćasuradnikamrežepomoćiškoliiosvijestitijojkolikojevažnopodićikvalitetunjezinaradauokvirimamogućnostisvakeškoleposebno.

6.6. GLAVNI ZAKLJUČCI SA SASTANAKA ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU I SURADNIKA MREŽE

Nakonanalizeglavnihzaključakasuradnikamrežepostajevidljivopćidojamsuradnikamrežeoprocjenirealizacijesamovrednovanjauškolskojgodini2011./2012.Izsvihsezaključakaiščitavaoptimizam,odgovornostizadovoljstvozbogpoboljšanjakvaliteteradanašihškola.

Glavnizaključcisuradnikamreženakondrugogaposjetaškolamausmjerenisunatrirazličitaaspektaprocesasamovrednovanja,atosu:

•realizacijaškolskihrazvojnihplanova•ostvarenasuradnjasaškolomiškolskimtimovimazakvalitetu•učinciprovedbesamovrednovanja.Unastavkujezasvakiaspektizdvojenonekolikopreuzetihtvrdnjaizizvješćasuradnikamrežeo

posjetimaškoli.

Page 91: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 89

Iskustva suradnika mreže – što i kako pišu suradnici mrežeNeke izjave suradnika mreže o realizaciji školskih razvojnih planovaŠkola je ponovno izradila vrlo ambiciozan razvojni plan kao i prethodnih godina. Škola pridaje

iznimno veliku važnost provedbi samovrednovanja. Članovi školskoga tima za kvalitetu su vrlo motivirani i imaju niz konkretnih ideja za rad u sljedećoj školskoj godini koje će razraditi u sljedećemu razvojnom planu. Žele se povezati s nekim drugim školskim timom za kvalitetu pa sam im u skladu s tim dala podatke o školama koje su također zainteresirane za takvu suradnju. Na kraju posjeta pokazali su veliko zadovoljstvo svojim sudjelovanjem u projektu.

Analiza provedbe školskoga razvojnog plana, s posebnim osvrtom na provedenu anketu o kvaliteti odgojno-obrazovnoga rada među učenicima i nastavnicima, otvara mogućnosti daljnjega napretka škole. Ispravno planiranje razvoja škole i korektno ostvarivanje planiranih zadataka donijelo je vidljive rezultate naročito u plasmanu učenika na županijskim i državnim natjecanjima.

Škola je, nakon što je postavila relevantne, jasne i realne ciljeve, kontinuirano i predano radila na njihovoj realizaciji. U tome je škola bila vrlo uspješna, a jedini ciljevi koji su ostali nerealizirani su oni čija je realizacija u presudnome ovisila o drugima, a ne o školi.

Neke izjave suradnika mreže o ostvarenoj suradnji sa školom i školskim timovima za kvalitetuUočljiva je aktivnost i predanost svih članova školskoga tima za kvalitetu i uključenost gotovo

svih učenika i nastavnika u aktivnosti s ciljem trajnoga poboljšanja kvalitete rada škole. Time se rijetke škole mogu pohvaliti.

Osobito je pozitivno što se sve više ljudi uključuje u projekt, čak i nastavnici koji nisu članovi školskoga tima za kvalitetu.

Svi su shvatili da je samovrednovanje važno za razvoj škole i da je svima u interesu da škola bude što bolja.

Naravno, škola namjerava ostati u projektu i odgovara im ovaj način rada u kojemu se njima

ništa ne nameće, nego sami biraju tempo i način rada jer žele ići malim koracima naprijed.

Neke izjave suradnika mreže o učincima provedbe samovrednovanjaSamovrednovanje je potrebno nastaviti i u drugim prioritetnim područjima analizom rada i

djelovanja škole.Potrebno je iskoristiti rezultate projekta – ujednačavanje kriterija opravdavanja izostanaka i

aktivnosti u kontinuiranome praćenju smanjenja broja izostanaka u sljedećoj školskoj godini.Osobito je važno da se samovrednovanje u školi ne svodi na dva jednokratna događaja, već da

je uspostavljeno kao kontinuiran proces koji je sastavni dio redovitih školskih aktivnosti.Samovrednovanje je svakako potrebno i škola je spremna raditi na strategijama unapređenja

kvalitete svojega rada s pomoću suradnika mreže, uočena je potreba aktivnijega uključivanja većega broja nastavnika (pa i učenika i roditelja) u proces samovrednovanja.

Projekt je prepoznat kao učinkovit alat.

Page 92: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

90

6.7. OSVRTI ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU I SURADNIKA MREŽE NA OSTVARENU MEĐUSOBNU SURADNJU

školskitimovizakvalitetusutijekomsastankasasuradnikommreževećinomopisivaliatmosferu tijekom sastanka, komunikaciju sa suradnikom mreže25 i zadovoljstvo suradnjom i definirali sukarakteristikesuradnjesasuradnikommreže.školskitimovizakvalitetusuzaatmosferutijekomposjetasuradnikamrežeškolireklidajepoticajna,otvorena,ugodna,radnaiprijateljska(slika22.). Susret je bio srdačan, kontakt je lako uspostavljen i tijekom cijeloga sastanka osjećala se spontanost,

iskrenost i opuštenost.26

Slika 22. Karakteristike atmosfere tijekom sastanka školskih timova za kvalitetu i suradnika mreže

školskitimovizakvalitetususuradnjusasuradnicimamrežeopisalivrlouspješnom,korisnom,vrloučinkovitom,potpunoostvarenom,bezteškoća,korektnom,neophodnomiodličnom(slika23.).

25UizvješćuoposjetusuradnikamrežeškoliškolskitimovizakvalitetuosvrnulisusenaOpći komentar suradnje sa suradnikom mreže.26izjavaizizvješćajedneškole

Page 93: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 91

Slika 23. Karakteristike suradnje tijekom sastanka školskih timova za kvalitetu i suradnika mreže

školeističuzadovoljstvostručnošću,komunikacijom i razumijevanjemsuradnikamreže.

Iskustva škola – što i kako pišu školeŠkolski timovi za kvalitetu su u svojemu osvrtu na suradnju sa suradnicima mreže istakli sljedeće:•Suradnja se odvija bez teškoća. Svi su razgovori korisni, a prijedlozi i primjedbe idu u smjeru

podizanja kvalitete rada.•Suradnja je vrlo korisna i učinkovita, pomaže nam da još jasnije sagledamo našu viziju i misiju

i konkretiziramo naše ideje s ciljem što boljega razvoja.•Suradnja sa suradnicom mreže bila je vrlo uspješna i dobra, svi članovi školskoga tima za

kvalitetu bili su spremni na suradnju i rad, što je suradnica uočila i pohvalila.•Suradnja je bila ugodna, sadržajna, jasna i realna.•Nadamo se da će se dobra suradnja i dalje nastaviti. •Suradnja sa suradnikom mreže se dosada pokazala uspješnom i potrebnom jer izmjenjivanje

iskustva i podrška u radu omogućuje lakše i uspješnije ostvarivanje kratkoročnih, ali i dugoročnih ciljeva.

•Smatramo da je samovrednovanje sa suradnikom mreže u svakome slučaju korisnije i učinkovitije nego samovrednovanje bez suradnika mreže upravo zbog već spomenute razmjene iskustava. Suradnica mreže daje nam neki „drugi” pogled na rad naše škole, objektivan. Svaki se korak u radu detaljno analizira i uvijek se dođe do najboljih rješenja koja su temeljena na iskustvima drugih škola sa sličnim ciljevima u radu.

Page 94: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

92

•Sretni smo i zadovoljni jer osjećamo da imamo nekoga tko je na našoj strani i tko je tu da nam pomogne i zaista našu suradnicu shvaćamo kao našega prijatelja i prijatelja naše škole. Suradnja je kvalitetna – suradnik u potpunosti prati i podržava naš rad i u svakome je trenutku dostupan i spreman izaći ususret.

•Smatramo da je suradnja sa suradnikom mreže nužna zbog koordiniranja i potpore kako bi se projekt što uspješnije realizirao i kako bi postigao svoju svrhu.

•Suradnja je bila jako korisna. Suradnica mreže nam je jako pomogla savjetima i praktičnim

radom. Smatramo da je suradnja neophodna.

Suradnicimrežesuu izjavamavezanimuzopćikomentar suradnje sa školom27 komentiralizadovoljstvoostvarenomsuradnjominjezinekarakteristike,atmosferukojajevladalatijekomsastankateodnosistavškolskogatimazakvalitetu,odnosnoškolepremaprojektuSamovrednovanje srednjih škola.

Priopisivanjuostvarene suradnje saškolomsuradnicimrežeupotrebljavalisubrojne,alisadržajnovrlobliskeatribute.Iznjihserazaznajenizpozitivnihdojmovaosuradnjisaškolom.Najčešćiatributikojesuupotrebljavalisu:

•konstruktivna• iskrena•uspješna•kolegijalna• izazovna •praćenaosjećajemzadovoljstvazbognapredovanjaškole,aliizbognapredovanja

suradnikamreže•osviještenakaookosnicazajedničkogarazvoja.Atmosferutijekomposjetaškolisuradnicimrežeopisuju:• izrazitougodnom•prijateljskom•poticajnom•otvorenom •suradničkom.Općidojmoviostavuiodnosuškolapremaprojektusujednakoafirmativniipoticajni.školski

timovizakvalitetupokazalisuvisokistupanjzainteresiranostizaprojekt,željuzaučenjemirazvojem,spremnostnaobjektivnosagledavanjesvojegarada iprihvaćanjepromjena iželjudabudujošuspješnijiisamostalnijiuradu.

27UizvješćuoposjetusuradnikamrežeškolisuradnicimrežeosvrnulisusenaOpći komentar suradnje sa školom.

Page 95: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 93

Iskustva suradnika mreže – što i kako pišu suradnici mrežeSuradnici mreže su u svojemu osvrtu na suradnju sa školom istakli sljedeće•Zadovoljan sam prijamom, od početka je vladalo suradničko i prijateljsko ozračje.•Dočekana sam i primljena izuzetno ljubazno i toplo. Osjećala sam se zaista ugodno tijekom

cijeloga boravka. Školski tim za kvalitetu vrlo dobro surađuje i međusobno se nadopunjava, osjeća se pozitivna atmosfera u međuljudskim odnosima. Bio je užitak provesti vrijeme s njima, izmijeniti iskustva i pomoći im na konstruktivan način.

•Ozračje suradnje je iznimno prijateljsko i vrlo je ugodno boraviti u ovoj školi.•Mislim da je naša suradnja naprosto proizlazila iz predodžbe škole o samovrednovanju. Na

početku sam se osjećao kao nevješti trgovački putnik koji pokušava prodati stroj za pranje posuđa glavi obitelji koja bi eventualno bila spremna razmisliti o zamjeni pipe na sudoperu. Trenutačno razgovaramo o tome koji bi deterdžent bio najpogodniji za pranje čaša iz kojih se pilo crno vino. Malo drugačije rečeno, mislim da je naša suradnja prošla kroz nekoliko etapa tijekom kojih je škola osjetno napredovala i unaprijedila kvalitetu svojega rada. Za mene je ta suradnja u nekim trenutcima bila vrlo izazovna i zahtjevna, no jednako tako bila je praćena i osjećajem zadovoljstva zbog napredovanja škole, naše suradnje, a vjerojatno i mene samoga.

•Suradnja je otvorena i konstruktivna. Članovi školskoga tima za kvalitetu, usprkos brojnim obvezama u školi, odvajaju svoje slobodno vrijeme kako bi pridonijeli unapređenju kvalitete rada škole.

•Suradnja sa školom je vrlo uspješna i dobra, atmosfera koja je vladala tijekom cijeloga posjeta bila je vrlo poticajna, otvorena i prijateljska, a članovi školskoga tima za kvalitetu bili su spremni na suradnju i rad i sve je proteklo u vrlo pozitivnome ozračju.

Page 96: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

94

6.8. OSVRTI ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU I SURADNIKA MREŽE NA PROJEKT SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla

školskitimovizakvalitetuuključeniuprojektSamovrednovanje srednjih škola smatraju28 da je taj projektvišestrukokoristanškoli,pojedincuicijelomudruštvu.Tajjeprojektkoristanjer:

•potičenaotkrivanjelošihidobrihstranaškole•pomažeuobjektivnomesagledavanjuiprocjeniradatemogućnostimaunapređenjakvalitete

radaškole•potičenasagledavanjeaktualnesituacijeuškoliinaaktivnostikojećeškoluučinitiboljomza

učenikeidjelatnike• pridonosidarezultatiradaškolepostajutransparentnijiidasvipostajusvjesnijinedostataka

uradu,aliipozitivnihrezultata

•predstavljajedanodnačina„samoodržanja”škole.Projekt Samovrednovanje srednjih škola omogućuje školi i svim njezinim „subjektima”

(nastavnicima/pružateljimauslugaiučenicima/korisnicimausluga)uvidupostojećukvaliteturadasnamjeromkontinuiranogapoboljšanjairazvijanjakvalitete.Natajnačinškolapostajetransparentnijauraduipremaosnivaču,ali,štojejošvažnije,ipremakorisnicimanjezinihusluga,tj.premaučenicima.Kroz projekt Samovrednovanje srednjih škola analiziramo svoje rezultate, razmišljamo strukturirano o pojedinim aspektima naše djelatnosti i planiramo konkretne i realistične promjene na konstruktivan način.(Izjavaizizvješćajedneškole)

Projekt Samovrednovanje srednjih školanijevažansamozaunapređenjeradaškola,negoizaunapređenjekvaliteteobrazovnogasustavauopćejerjenajvažnijespoznatigdjesmoištotrebamoučinitidabismobilibolji.Kadasetoosvijesti,lakšejedoćidociljakojismosamisebipostavili,aliidorezultatakojesviočekujuodškola(odučenika,roditelja,nastavnika,Ministarstvaznanosti,obrazovanjaisporta,aliiukupnejavnosti).Projekt Samovrednovanje srednjih škola je u svakome slučaju nešto što je potrebno školama, što može samo poboljšati kvalitetu rada škole i što može imati samo pozitivne, a ne loše posljedice.(Izjavaizizvješćajedneškole)

Međutim,nekiškolskitimovizakvalitetuističuinedostatkeprojektaSamovrednovanje srednjih škola.Iakoškolskitimovizakvalitetusurađujusasuradnicimamreže,nekiističudaželevišepovratnihinformacijaodCentra.Ističuidajepotrebnorazmjenjivatiiskustvasaostalimškolama,čimebiinteresimotiviranostzasudjelovanjeuprojektuSamovrednovanje srednjih školaporasli.

školesmatrajudajeprojektkoristanidobrozamišljen,akaonedostatakističuvelikukoličinu

administracijezakojusmatrajudabitrebalabitismanjena.

28UizvješćuškolskihtimovazakvalitetuoposjetusuradnikamrežeškoliškolskitimovizakvalitetudalisuOpći komentar na projekt Samovrednovanje srednjih škola.

Page 97: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 95

Iskustva škola – što i kako pišu školeNeke izjave školskih timova za kvalitetu o projektu Samovrednovanje srednjih škola•Projekt Samovrednovanje srednjih škola je jako koristan. Ako svi rade s puno entuzijazma i

zadovoljstva, tada je pomak u radu siguran i postavljeni će ciljevi dati dobre rezultate.•Projekt je dobro zamišljen i provedba je napredovala do visoke razine. Posebno sam

zadovoljna omjerom okvira za provedbu samovrednovanja škole i slobode kreacije razvojnoga plana svake škole prema njihovim potrebama i mogućnostima.

•Projekt je vrlo izazovan, potiče nas na otkrivanje naših loših i dobrih strana, na sagledavanje aktualne situacije u školi i na aktivnosti koje će školu učiniti boljom za učenike i djelatnike.

•Smatramo da se poboljšanja u kvaliteti pojedinih škola moraju transparentnije pokazati institucijama nadležnim za školstvo u svrhu unapređenja kvalitete školstva u Republici Hrvatskoj uopće.

•Kod strukovnih bi škola trebalo uskladiti rad ASOO-a i Centra na samovrednovanju jer na terenu postoje nejasnoće i metodološki se razlikuju. Otežano je sudjelovanje u zakonski obveznome samovrednovanju i u projektu.

•Trebalo bi uskladiti proces samovrednovanja u gimnazijama i strukovnim školama jer tu postoji dosta nejasnoća. To je posebno problematično u školama koje imaju gimnazijski i strukovni program.

•Dobro je zamišljeno i zasad se uključuje manji broj nastavnika. Općenito je problematično motivirati većinu nastavnika da se uključe u projekte koji traže njihovo dodatno vrijeme, a nisu dodatno plaćeni. Možda bi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u obliku službenoga dokumenta moglo ponuditi svim školama neke od načina motiviranja nastavnika za uključivanje u ovaj projekt i slične projekte (ovako se stvara loša klima u zbornicama – svi smo jednako plaćeni, a ne radimo svi isto). Sve pozitivne strane ovoga projekta neće se moći dovoljno iskoristiti dok neke stvari ne budu službeno propisane, tj. dok samovrednovanje ne postane obvezatno za sve i dok oni koji se više trude ne budu i na neki način nagrađeni.

•Smatramo da je projekt Samovrednovanje srednjih škola vrlo koristan. Sudjelovanje u tom projektu dovodi školu u situaciju da postane svjesna realnih mogućnosti i unutarnjih resursa i da još više aktivira unutarnje snage. Također smatramo da je taj projekt vrlo važan za unapređenje rada škola. Važno je da proces samovrednovanja zaista zaživi u praksi svih škola jer je to i njihova zakonska obveza (Zakon o odgoju i obrazovanju, Zakon o strukovnome obrazovanju i Nacionalni kurikulum to navode kao obvezu svih škola), a kada se provodi na način kako ga provodi Centar, kao poticajnu suradnju bez onoga „inspekcijskoga” nadzora, projekt se doista realizira na

obostrano zadovoljstvo i škola i suradnika mreže.•Cilj je projekta Samovrednovanje srednjih škola unaprijediti rad škola i zbog toga smatramo

da je izuzetno kvalitetan i poželjan i da bi ga trebale prihvatiti sve srednje škole na području

Republike Hrvatske.

Page 98: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

96

Suradnicimrežesmatraju29dajeprojektSamovrednovanje srednjih školavrlokoristanškolama,aliizacjelokupansustavobrazovanja.VelikisebrojsuradnikamreženadadaćeprojektštoprijezaživjetiusvimsrednjimškolamauRepubliciHrvatskoj.

Ističudaješkolamasamovrednovanjebiloiznimnoznačajnojernudiprikladankonceptualniokviriorganizacijskimodelupokušajuunapređenjakvaliteterada.Takođerpomažeškolipriosvješćivanjunjezinihrealnihmogućnostiipriaktiviranjuunutarnjesnagezasamostalnu,kritičkuiobjektivnuprovedbukontinuiranogaprocesapoboljšanjarada.

Svisuradnicimrežesmatrajudasamovrednovanjepridonosiunapređenjuradaškole,aliiosvješćujevažnoststalnogaunapređenjakvaliteterada.Jednakotako,pridonosiiprofesionalnomuiosobnomurazvojusuradnikamreže.Posebnostiprednostsamovrednovanjajeupravotajpoglednastvariizdrugeperspektive.Nekisuradnicimrežeupravoiztesvojepozicijesagledavajuprostorzaostvarenjepotencijalaiizražavanjekreativnostisvihuključenih.

Projekt Samovrednovanje srednjih školajeposebnopridonio:•međusobnojpovezanostiškolaukojojsupoveznicesuradnicimrežeičlanoviškolskihtimova

za kvalitetu•osvješćivanjustanja/razinepostignućaikvaliteteusrednjimškolama•osvješćivanjumogućnostirastairazvojaunutarškola•stvaranjuodnosarazumijevanjaisuradnjemeđudionicimasustava•osvješćivanjučinjenicedajeučeniksredišteprocesaučenjatedajenužnostalnoosluškivati

njegovepotrebeipoticatinjegoverazvojnemogućnostizanepoznatubudućnost.

29UizvješćusuradnikamrežeoposjetuškolisuradnicimrežedalisuOpći komentar na projekt Samovrednovanje srednjih škola.

Page 99: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 97

Iskustva suradnika mreže – što i kako pišu suradnici mrežeNeke izjave suradnika mreže o projektu Samovrednovanje srednjih škola:•Projekt pomaže školama u promišljanju i sagledavanju trenutačnoga stanja i razvojnih

potencijala škole. Stoga je vrlo koristan i hvalevrijedan, ali istodobno i zanimljiv način upoznavanja

života svake pojedine škole.

•Projekt je poticajan i kada zaživi u nekoj školi, donosi samo napredak.•Projekt je izvrstan i možda jedini u Republici Hrvatskoj kojemu je cilj poticati škole na

unapređenje na jedini mogući način: iznutra.•Mislim da je projekt izuzetno važan i da zaista u velikoj mjeri pridonosi poboljšanju kvalitete

rada škola koje sudjeluju u njemu.•Postoje nedostatci i prepreke na razini sustava koje ograničavaju mogućnosti za uspjeh.

Prvenstveno se ističe da su ASOO i Centar neusklađeni u radu na samovrednovanju.

Page 100: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 101: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

OvajdioodnosisenaškolekojesusudjelovaleuprojektuSamovrednovanje srednjih školaodškolskegodine2007./2008.do2012./2013.

III. DIO

ŠKOLE U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe

SredNJih škOla

Page 102: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 103: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT

/ Biljana vranković // Marija rašan križanac // Nevenka lončar // dinko Sekula /

UovomejedijeluprikazanbrojiprostornirasporedškolakojesusudjelovaleuprojektuSamovrednovanje srednjih škola od školskegodine2007./2008.doškolskegodine2012./2013.Takođersuopisanaosobnapromišljanjaravnateljanekihsrednjihškolaoovomezaškoluvažnomeprocesu.PrikazanesuikarakteristikeškolakojesuseodazvalepozivuCentradasepredstaveuovojmonografijiidaseosvrnunaprocessamovrednovanjaprovedenunjihovojškoli.

77

Page 104: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

102

7.1. BROJ I PROSTORNI RASPORED ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla

/ Biljana vranković /

UpetgodinaprovedbeprojektaSamovrednovanje srednjih škola(odškolskegodine2007./2008.doškolskegodine2011./2012.)ukoordinacijiCentrasudjelovalojeukupno137školaizsvihžupanijaRepublikeHrvatskeosimizMeđimurskeiPožeško-slavonskežupanije.Odsvihprijavljenihškola15%ihjeostvarivalokontinuiranusuradnjusasuradnikommrežeodškolskegodine2007./2008.doškolskegodine2011./2012.Tosu:SrednjaškolaPregradauKrapinsko-zagorskojžupaniji,SrednjaškolaIvanaTrnskogaizHrvatskeKostajnice,SrednjaškolaPetrinjaiTehničkaškolaKutinauSisačko-moslavačkojžupaniji,ObrtničkaitehničkaškolaOgulinuKarlovačkojžupaniji,SrednjaškolaAmbrozaHaračića,MaliLošinj–područniobjektnaCresuuPrimorsko-goranskojžupaniji,SrednjaškolaOtočacuLičko-senjskojžupaniji,SrednjaškolaStjepanaIvšića,OrahovicauVirovitičko-podravskojžupaniji,GimnazijaNovaGradiškauBrodsko-posavskojžupaniji,ObrtničkaškolaGojkaMatuline,ZadaruZadarskoj županiji,Graditeljsko-geodetska školaOsijek, I.gimnazijaOsijek,školaprimIjenjeneumjetnostiidizajnaOsijek,Graditeljsko-geodetskaškolaOsijekiObrtničkaškolaAntunaHorvata,ĐakovouOsječko-baranjskojžupaniji,SrednjaškolaIvanaLucića,TrogiruSplitsko-dalmatinskojžupaniji,GospodarskaškolaIstitutoProfessionale,BujeiGimnazijaistrukovnaškolaJurjaDobrile,PazinuIstarskojžupanijiteškolaprimijenjeneumjetnostiidizajna,PrvaekonomskaškolaiHotelijersko-turističkaškolauZagrebuu GraduZagrebu(slika24.).

Page 105: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 103

Slika 24. Prostorni raspored škola Republike Hrvatske ovisno o broju godina sudjelovanja u projektu Samovrednovanje srednjih škola od školske godine 2007./2008. do školske godine 2011./2012.

SobziromnavrstuškolamožesezaključitidajevećibrojstrukovnihškolauključenuprojektSamovrednovanje srednjih školausvimgodinamaprovedbeprojekta,amanjibrojgimnazijaostvarujesuradnjusasuradnicimamrežepodrškesamovrednovanjuškola(tablica7.).

SUDJELOVANJE ŠKOLA U PROJEKTU PREMA gODINAMA

Page 106: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

104

Tablica 7. Škole u projektu Samovrednovanje srednjih škola od školske godine 2007./2008. do školske godine 2011./2012. prema vrsti škola

Školska godina Ukupan broj škola Broj gimnazija Broj strukovnih škola

2007./2008. 23 11 12

2008./2009. 81 8 73

2009./2010. 65 7 58

2010./2011. 56 9 47

2011./2012. 63 15 48

2012./2013. 96 32 64

Uškolskojgodini2012./2013.uprojektuSamovrednovanje srednjih školasudjelovaloje96školaitoizsvihžupanija.Brojješkolauključenihuprojektpožupanijamaneravnomjeran,npr.izMeđimurskeiLičko-senjskežupanijesudjelovalajepojednaškola,aizžupanijeGradZagreb20škola.NekesuškoleuzkoordinacijuCentrasudjelovaleprviputuprojektuSamovrednovanje srednjih škola, a neke susudjelovaleivišegodina.Slika25.prikazuješkolekojesubileuključeneuprojektSamovrednovanje srednjih školauškolskojgodini2012./2013.Popisškolakojesusudjelovaleuprojektuod2007./2008.školskegodinedo2012./2013.školskegodinenalaziseuPrilogu1.

Page 107: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 105

Slika 25. Prostorni raspored srednjih škola Republike Hrvatske koje su sudjelovale u projektu Samovrednovanje srednjih škola u školskoj godini 2012./2013. ovisno o broju godina sudjelovanja u njemu

SUDJELOVANJE ŠKOLA U PROJEKTU PREMA gODINAMA

Page 108: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

106

7.2. OSVRTI I ISKUSTVA POJEDINIH RAVNATELJA SREDNJIH ŠKOLA NA PROCES SAMOVREDNOVANJA

Uloga, iskustva i značenje ravnatelja škole u procesu samovrednovanja škole

/ Marija rašan-križanac, ravnateljica hotelijersko-turističke škole u Zagrebu /

šestogodišnjeprakticiranjeprocesavrednovanjaisamovrednovanjausrednjimškolamaRepublikeHrvatskedajedrugačijipoglednasustavobrazovanjainanjegovookruženje.

ModelzaprocesvrednovanjaisamovrednovanjaškolakojijezahrvatskiškolskisustavosmislioNacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanjapredstavljavelikiiskorakusustavuobrazovanja.Budućidasetemeljinaidejipremakojojprocjenjivanjetrebapostatikontinuiraniproceszadubljipogleduškolskapostignuća,temetodeprocjenjivanjapostajuvažančimbenikpozitivnihpromjena.Sustavnimpropitivanjemstanjaunutarsvakeškoleiprocjenomnjezinihpostignućaosvješćujusesvinaširazvojnipotencijaliiotvarajusenovevizijeiciljeviobrazovnogadjelovanja.

Smisaoprocesasamovrednovanjaškolanijetodasepostigneelitističkostajališteonajboljojškoli,tj.oškolikojaimanajboljuzgraduinajsuvremenijuopremu,ukojuseupisujuučenicisnajboljimocjenamaiizkojeseodlazinanajprestižnijasveučilišta.Akobismoprihvatilitakavpristuppoimanjanajboljihškola,isključilibismovećinuškolaizrastairazvoja.Brojnesurazličitostimeđuljudima,različitisuputovidonašihživotnihpostignućaibeskrajnesumogućnostirastairazvojasvakogapojedinca idruštvaucjelini.To ječinjenicanakojojsetrebatemeljitismisaoškolekojutrebaprocjenjivatiusvimnjezinimsegmentima.školajeključnadruštvenainstitucijakojakrozproceszajedničkogaučenjatrebapoticatiirazvijatisveljudskepotencijale.

Zadruštvokaozajednicurazličitostiiznimnojevažnospoznativrijednostismisaosvakogapojedincaipotrebnogajeusmjeritipremavrijednostimadruštvenogaživotaukojemućebitiprepoznatinjegovitalenti.školatrebaprepoznavatiipoticatirastirazvojrazličitihtalenataučenikaisvihkojisudjelujuuprocesuučenja.Dabiutomsmislumoglauspješnoodgovoritinasveizazovesuvremenogaživota,onasvakakotrebasamusebeneprestanopropitivati,trebapromišljatiosvojemustanjuismišljatinoveidrugačijerazvojnekorake.

Smisaojeprocesasamovrednovanjaprocijenitistanjeuškoli injezinuokruženju,vrednovatisadašnjapostignuća,prepoznatirazvojnemogućnostiškole iosmisliti irealiziraticiljevekojićepridonositinjezinuukupnomurastuirazvoju.Svakaškolaprematomutrebaprocessamovrednovanja.Svakaškolatrebaosvijestitisvojapostignućaikontinuiranopropitivatirazvojnemogućnostiusvim

područjimasvojegaradaidjelovanja.školastvaračovjeka.Procesučenjajestvaralačkiputotkrićarazličitihrazinaistine.Unjemusudjelujusviiutomese

procesu svimijenjaju. Zbog toga i svi uključeni trebaju zajedničku komunikaciju, vrijednosnopropitivanjeiusuglašavanjestajališta.Uključivanjerazličitihdionikaizprocesaodgojaiobrazovanjauvrednovanjeisamovrednovanjeomogućuješiripogleduškolskapostignuća.Procjenjivanjerazličitih

Page 109: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 107

područjaradaidjelovanjaškoleomogućujepotpuniji idubljipogleduškolskapostignuća.Rastirazvojškolekaoključnedruštveneodgojno-obrazovneinstitucijepretpostavlja:

•kontinuiranikomunikacijskiprocessvihdionika•osviještenostvizijeimisiješkole•razumijevanjepostojećegastanjairazvojnihmogućnosti•zajedničkuusmjerenostdjelovanjapremadogovorenimciljevima.Kaoravnateljicaškolesmatramdajeizuzetnovažnotijekomprocesasamovrednovanjazajednički

ukolektivuosmišljavatikorakedociljaiučinitiputdociljasmislenimispunjenjemzajedničkesvrhejersvaki jekorakjedanmalicilj.Potrebnojezajedničkiprovjeravatiproceskojitraje,stalnogapropitivatiipopravljati,propitivatimeđusobneodnoseiusmjeritištovišedionikanaprocesstvaranja.Krajnjijeciljdasvibudusvjesnisvojeulogeinjezinevažnostiuzajedničkomeprocesurada/učenja.

Svrhovitoivrijednosnopropitanodjelovanjesvakogapojedincatrebalobiosmišljavatisvakoljudskopostojanje.Upravozbogtogasanjamškolukojasvimdionicimaomogućujedasvjesnoučeidasuzadovoljničinjenicomštosvojimradompridonosezajedničkomuciljustvaranjaiosmišljavanjačovjeka.

Osvrt na projekt Samovrednovanje srednjih škola i njegova uloga u poboljšanju kvalitete rada škole

/ Nevenka lončar, ravnateljica Gimnazije dr. ivana kranjčeva, Đurđevac /

Projekt Samovrednovanje srednjih školapomogaonamjeuosmišljavanjunastaveirukovođenju,umeđuljudskimodnosimaiuorganizacijimaterijalnihi ljudskihresursa.Tojeuvođenjesustavaupravljanjakvalitetomzakojesmopretpostavilidaćenampomoćiuostvarivanjuboljekvaliteteobrazovanjaunašojškoli.Iskustvozajedničkogaradauškolskometimuzakvalitetujeneprocjenjivojersu,osimravnatelja,ičlanoviškolskogatimazakvalitetuzagovarateljizajedničkihprojekata,štojeodsamihpočetakazamenenovoikorisnoiskustvo.

Iprije2005.godinesamoinicijativnosmospomoćuupitnikazaučenike,nastavnikeiroditeljedobiliocjenuradanastavnika,ravnateljaicijelenašeškole,štojeujednobioipoticajzapromjene.Upočetkusmomoralisavladatiiodređeneotporenekihnastavnika,aliuvođenjenacionalnihispitaiispitadržavnematurekaosustavavanjskogapraćenjaivrednovanjapomoglonamjeunastojanjimadasvakegodineiznovauškolskometimuzakvalitetuizrađujemorazvojneplanovedočijenamjerealizacijejakostalo.UključivanjesuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškoletenjihovasustavnapomoćpokazalisusevrlokonstruktivnimaiunašojškoliiovimputemzahvaljujemgospođiSuzaniHitrecizZagreba,našojvišegodišnjojsuradnicimreženakonstruktivnimprijedlozimaistrpljivomeslušanju.IstaočekivanjaimamoiodnovesuradnicemrežegospođeSnježaneKonopekizOrahovice.

Danasjesasvimuobičajenodarazvijamovještinemeđusobnogapraćenjaradaidaprocjenjujemo

Page 110: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

108

primjenukreativnihmetodaunastaviiaktivnostiučenikanasatu.Usklađujemokriterijerazrednikanaraziniškolekojisetičuopravdavanjaizostanakairadimonanjihovusmanjenju.Prošlejegodinerazredsnajmanjimbrojemizostanakauškolinagrađenizletom.školskitimzakvalitetuseredovitoangažira u planiranju rada i kreiranju anketnih pitanja za upitnike te izvještava o projektuSamovrednovanje srednjih škola.

KaoravnateljicaškolemoguovutežnjuzaunapređenjemkvaliteteobrazovanjaputemprojektaSamovrednovanje srednjih školasmatratisvojimosobnimvodičemukreiranjuviziješkole.Vanjskojevrednovanjepokazalodasusviučenicipoložiliispitesprosjecimakojisuuskladusopćimuspjehomuškoliidasusvimogliupisatifakultet,auvelikomejepostotkutobionjihovprviilidrugiizbor.Onoštočininašumaluškoluškolompomjeriučenikasuaktivnostiiprojektiukojesuuključeninašiučeniciikojiomogućujumaksimalanrazvojnjihovihsposobnosti,znanjaivještina.Tosu:Dan drugačije nastave,ComeniusprojektAgencijezamobilnostiprogrameEU,pojačanoučenjenjemačkogajezikaorganizacijomfakultativnenastaveusuradnjisaZfA(ZentralstellefürAuslandschulwesen),sudjelovanjenanatjecanjima(Djevojačkizbor–prvakdržave,prvomjestoužupanijiizMatematike,Informatike,Engleskogajezika,Povijesti,GeografijeiNjemačkogajezika),učeničkazadrugaZajik,školskilistJurek,tematskiplesnjaci,vršnjačkapodrškaPOINT,projektiŠafran i Zajedno protiv pušenjatehumanitarniprojektivijećaučenikakojioplemenjujukulturuškole.

Page 111: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 109

Projektom samovrednovanje srednjih škola do kvalitetne i prepoznatljive škole

/ dinko Sekula, ravnatelj Srednje škole Otočac /

SrednjaškolaOtočacuprojektuSamovrednovanje srednjih školajeodsamogapočetkanjegoveprovedbe.Tojeprojektskojimtrebanastavitijernjegovomprovedbomravnateljškoledoistadobivapunojasnijuslikuostanjuškoleusvakomesegmenturada,dobivauvidukvalitetuustanoveinastavekojaseprovodiiukvalitetuzaposlenikajerjasnomožeodreditiključnapodručjakojatrebaunaprijeditipostavljajućikrozškolskirazvojniplanjasneciljeveizadaćezaostvarivanjetihciljeva.UprovedbiprojektaSamovrednovanje srednjih školapomoglisunampostojećipriručnicizasamovrednovanjeradaobrazovnihustanova,odnosnosrednjihškola.Istotako,punonamjepomoglaodabranasuradnicamrežesvojimiskustvom,stručnošćuisusretljivošću.

školskitimzakvalitetusudjelovaojeuizradiškolskogarazvojnogplana,uanalizipopunjenihupitnikaodstranenastavnika,učenika,roditelja,ostalihdjelatnika,članovaVijećaroditeljaičlanovaškolskogaodbora iuanaliziostalihmjerljivihpokazateljakakobi sekvalitetnoproveoprojektSamovrednovanje srednjih škola.

Sobziromdaćeseubudućepostupaksamovrednovanja,odnosnopostupakanketiranjaučenika,njihovihroditelja idjelatnikaškoleprovoditielektroničkimputem,znatnoćeseskratitivrijemepotrebnozadobivanjepovratnihinformacija,štoćeškoliolakšatiprovedbusamovrednovanja.

CiljnamjeidaljenastavitisprojektomSamovrednovanje srednjih školakakobiškoluučinilijoškvalitetnijomiprepoznatljivijominalokalnojinaregionalnojrazini,aliišire.

Page 112: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

110

7.3. KARAKTERISTIKE ŠKOLA KOJE SU SUDJELOVALE U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla

UnastavkusuprikazanekarakteristikeškolakojesuseodazvalepozivuCentradasepredstaveu

ovojmonografiji,akojesusudjelovalebarjednugodinuuprojektuSamovrednovanje srednjih škola iostvarilesuradnjusasuradnicimamrežeitoodškolskegodine2007./2008.doškolskegodine2011./2012.školesuseusvojimprikazimaosvrnulenaglavnaobilježjaispecifičnostisvoješkole(smještajškole,brojučenikainastavnogaosoblja,vrsteobrazovnihprogramakoješkolaprovodi,vizijuškoleiposebnosti)idalesukratkiosvrtnasudjelovanjeuprojektuSamovrednovanje srednjih škola.

Page 113: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 111

Z A G R E B A Č K A Ž U PA N I J A

GIMNAZIJA VELIKA GORICA, VELIKA GORICAZNANJE JE MOĆ.GimnazijaVelikaGoricapočelajesradomuškolskojgodini1991./1992.školaimaprogramopće

gimnazijeiprirodoslovno-matematičkegimnazije.Nastavusuuškolskojgodini2011./2012.realizirala34nastavnika.Punoradnovrijemeradiloje27nastavnika,a7ihjeradilonepunoradnovrijeme.Gimnazijazapošljavadvastručnasuradnika,pedagoginju,knjižničarkuiravnateljicu.školupohađa469učenika.

Kakobismooslobodilistvaralačkepotencijale,potičemokreativnost,razvijamotoleranciju ipotičemo stvaranjepozitivne slikeo sebi nudeći učenicima različite izvannastavneaktivnosti:recitatorskuskupinu,novinarskuskupinu,novinarskuskupinunastranimjezicima,WEBdizajnere,estetskouređenješkole,vjeronaučnuskupinuidramskudružinu.školajeangažiranaugospodarskome,kulturnomeidruštvenomeživotu.NašjegradprepoznaotrudizalaganjenastavnikaiučenikaidobilismopriznanjegradaVelikeGoriceslikomFranjeLučićazaiznimnadostignućaupodručjudruštvenihdjelatnosti.UčenicimakojiželeprodubitiiproširitisvojaznanjanudimododatnunastavuizGeografije,Povijesti,Biologije,Kemije,Vjeronauka,Talijanskogajezika,NjemačkogajezikaiLatinskogajezikatezbor.Uovojškolskojgodiniuspješnosmorealiziraličakosamprojekata:Velika Gorica – prijatelj djece,Spolni odgoj,Samovrednovanje srednjih škola,Dan otvorenih vrata,Koncert glazbenika polaznika Umjetničke škole i Gimnazije Velika Gorica te Medijacija i promocija znanja, intelektualnih sposobnosti i kreativnosti učenika Gimnazije Velika Gorica.Udvadesetgodinaradaučeniciinastavnicistvaralisuškolupremamjeriučenika.Gimnazijajezahtjevnaškolakojatražiodučenikainastavnikamaksimalnozalaganje,odgovornost,aktivnoučenjeipartnerskeodnose.Ponosnismoštonjegujemootvorenudvosmjernukomunikaciju.Učenici inastavnicisuaktivnidioniciodgojno-obrazovnogaprocesa.RelevantnuuloguimajuiroditeljikojisuprekoVijećaroditeljairoditeljskihsastanakaaktivnouključeniustvaranješkolskogaozračja.Većdesetgodinaprovodimosamovrednovanje.Učenici,roditelji inastavniciimajuprilikuvrednovatisvojrad,samisebeiškolu.Ravnateljica,pedagoginjaiškolskitimzakvalitetukreirajuradGimnazijeVelikaGoricanatemeljuinformacijadobivenihsamovrednovanjem.

VođenimotomnašeškoleZnanje je moć idaljećemoosluškivatipotrebeučenikaidjelovatizajednokakobinašiučeniciusvojilikompetencijepotrebnezaživot.Misijajenašeškolepopularizacijaznanjanasvimrazinamaiisticanjeizvrsnihučenika.Vizijajenašeškolestvaranjepozitivnogaozračja,individualna igrupnapodrškaučenicima inastavnicima,humana i suvremenaškola,otvorenakomunikacijasvihdionikaodgojno-obrazovnogaprocesatekorištenjesuvremenihmetodainačinapoučavanjauzpodrškunovihtehnologija.Osnaženizanoveizazovedobilismopotvrdukvalitetepostignućaipotvrduodsuradnikamrežekakobismonastavilisraznovrsnimprojektimaibilištokonkurentnijiikvalitetnijinovimučenicimakojiželeupisatinašuškolu.

GimnazijaVelikaGoricatrećugodinuaktivnosudjelujeuprojektuSamovrednovanje srednjih škola kojikoordiniraNacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanja.Sudjelovanjeuprojektu

Page 114: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

112

Nacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanjarezultiralojejošvećimnapretkomnašeškoleusvimpodručjima.Učenici,roditelji inastavniciteširadruštvenazajednicavrednovalisuprojektevisokomocjenom.

SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP JELAČIĆ, ZAPREŠIĆSrednjaškolaBanJosipJelačić,Zaprešićmoderanjepolivalentanobrazovnicentarkojipokriva

cjelokupanzaprešićkikrajsa60000stanovnika.školanudirazličitačetverogodišnjaitrogodišnjausmjerenja:općagimnazija,hotelijersko-turističkitehničar,ekonomist,tehničarzaračunalstvo,prodavač,frizer,kuhar,konobarislastičar.Uškolije880učenikai63nastavnika.Sobziromdaješkolaotvorena2003.godine,laboratorijiipraktikumisumodernoopremljeni,aunastaviseupotrebljavaisuvremenatehnologija.Usklopuškolenalazisevelikasportskadvoranasvanjskimterenima.školaimaidizaloizbogtogapripadamomrežiškolabezarhitektonskihbarijera.

Učenicinašeškolezapaženosudjelujunanatjecanjimaznanjainasportskimnatjecanjimagdjepostižuizvrsnerezultatenadržavnojižupanijskojrazini.školatakođerrazvijameđunarodnusuradnjukrozprojektACES(Academy of Central European Schools).Sudjelujućiuprojektu,učeniciputujuirazmjenjujuznanjaiiskustvasasvojimvršnjacimauEuropi.TakođersmopartnerskaškolaSavezneRepublikeNjemačke–DSD(DeutschesSprachdiplom),štonašimučenicimaomogućujestjecanjenjemačkejezičnediplome.Uškolisevelikapozornostpridajehumanitarnomuradu.NašiučenicivolontirajuuCentruzasocijalnuskrbpomažućistarijimosobama,surađujusDječjimdomomLaduč iorganiziranjemUskršnjegasajmaprikupljajumaterijalnasredstvazaštićenikedomatetutorstvompomažuučenicimausvojojškoli,akumstvimaučenicimaudalekomeKongu.školatakođersvakegodineorganiziraihumanitarnuaukcijuslika.Želimobitiškolakojaćeidaljeuspješnoobrazovatiipriprematiučenikezastudijizaradnezaboravljajućipritominaljudskevrijednosti.

školasudjelujeusamovrednovanjuodsamogapočetka.Trijojjegodinepomagaosuradnikmreže,advijegodinesamostalnosudjelujeusamovrednovanju.Iakosmoiprijesamovrednovanjapostavljaliiizvršavaliciljeveusvrhupoboljšanja,samovrednovanjenamjepomoglosistematičnoosvijestitiisagledatisvenašeprednostiinedostatke.Zahvalnismoisuradnicimamreženasvimprijateljskimsavjetima,razmjeniiskustavainariječimaohrabrenja.

Page 115: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 113

K R A P I N S KO - Z A G O R S K A Ž U PA N I J A

SREDNJA ŠKOLA KRAPINA, KRAPINASUVREMENA ŠKOLA ZA SUVREMENO DRUŠTVO.SrednjaškolaKrapinajesvišeodtisućuučenikaigotovostotinunastavnikanajvećaškolaumreži

školaKrapinsko-zagorskežupanijeijednaodvećihsrednjihškolauRepubliciHrvatskoj.Nastavaseodvijana12000m2suvremenoopremljenogaprostora.školaimatrigimnazijskaprograma,četiričetverogodišnjastrukovnaprogramaisedamtrogodišnjihprograma.Godine2007.obilježenaje100.obljetnicapostojanjakrapinskeGimnazije,atradicijastrukovnogaobrazovanjasežeudavnu1846.godinu.

Odlikepokojimaželimobitiprepoznatljivisustoljetnatradicijapoučavanja,suvremenakvalitetnanastava,stručnostnastavnikaisuradnika,noviiugodniškolskiprostori,opremljenostspecijaliziranihučionica,modernasportskadvorana,savjetovališniradzamlade,karijernikutakzaprofesionalnosavjetovanje,raznovrsneizvanučioničkeiizvannastavneaktivnostiteprojektiiuspjesiučenikanažupanijskim,međužupanijskim,državnimimeđunarodnimnatjecanjimaisusretima.

UčenicinašeškolepredstavljalisuRepublikuHrvatskunazasjedanjimaEuropskogaparlamentamladihuBruxellesu,Parizu,Potsdamu,Dublinu,StockholmuiPortugalu,asudjelovalisuinaSvjetskojolimpijadiznanja ivještina2007.godineuJapanu.UokviruprogramameđunarodnesuradnjesrednjoškolciizKrapineostvarujususretesučenicimaimladimaizSAD-a,VelikeBritanijeišvedske,akaopolaznicinastavezanjemačkujezičnudiplomusudjelujuuradujezičnihkampovairadionicauRepubliciHrvatskoj,NjemačkojiSloveniji.

Uokviruprojekta Implementacija novih kurikuluma sudjelovalismokaopartneriuprovedbiprojektaStvaranje novih prilika za gospodarstvo temeljeno na znanju u području računalstva i računalnoga inženjeringa (2010./2011.).

USrednjojškoliKrapinarealizirajusesljedećiprogramiredovnogasrednjoškolskogobrazovanja:•gimnazijskiprogrami:općagimnazija,jezičnagimnazijaiprirodoslovno-matematička

gimnazija•četverogodišnjistrukovniprogrami:tehničarzaračunalstvo,tehničarzamehatroniku,

hotelijersko-turističkitehničarikomercijalist•trogodišnjistrukovniprogrami:CNCoperater,bravar,automehaničar,elektroinstalater,

elektromehaničar,prodavačifrizer.Tijekomškolskegodine2011./2012.SrednjaškolaKrapinadopunjujesvojuodgojno-obrazovnu

djelatnostprovedbomprogramaobrazovanjaodraslih.Uobrazovnomesektorustrojarstvaprogramiobrazovanja odraslih omogućuju kandidatima stjecanje srednje stručne spreme, odnosnoprekvalifikacijuzanekoodšestrazličitihzanimanja(autolimar,automehaničar,bravar,strojobravar,tokaristrojarskitehničar),kaoiusavršavanjezazanimanjaCNCoperateraiCNCprogramera,auobrazovnomesektoruračunalstvaprogramiobrazovanjaodraslihomogućujuimosposobljavanjeza

Page 116: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

114

posloveračunalnogaoperatera iusavršavanjezaposloveračunalnogaprogramera internetskihaplikacija,specijalistauredskeprimjeneračunalaiwebdizajnera.

NašaješkoladvijegodinesudjelovalauprojektuSamovrednovanje srednjih strukovnih škola i surađivalajesdvjemasuradnicamamreže,SuzanomHitreciNevenomšanjek.Utomesmoprojektuanaliziralinašaprethodnaiskustva,promišljaliodaljnjemurazvoju,potvrdilinašekvaliteteijačalitimskirad.Odškolskegodine2011./2012.provodimosamovrednovanjekaointegralnidionašegaradakrozdefiniranapodručjaosiguranjakvaliteteradaustrukovnomeobrazovanju.

Page 117: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 115

S I S A Č KO - M O S L AVA Č K A Ž U PA N I J A

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, SISAKIndustrijsko-obrtničkaškola,SisaknalaziseuindustrijskojzonigradaSiskapokrajRafinerijenafte

INAinekadašnjeŽeljezareSisakzačijejepotrebeobrazovalakadrove.NalaziseuuliciMarijanaCvetkovića2uSisku.Prostorškoleod11776m2čineOdjelzateorijskunastavu,Odjelzapraktičnunastavu(kojičineosamradionica),sportskadvoranaiOdjelzaadministraciju.Uškolijezaposleno63djelatnika,atrenutačnoimamo271učenika.Tojesrednjastrukovnaškolaukojojseučeniciobrazujuzastrojarskaielektrotehničkazanimanja.Učenikeobrazujemozanizzanimanjaupodručjustrojarstva(tokar,strojobravar,plinoinstalater,vodoinstalater, instalatergrijanja iklimatizacije,autolimar,automehaničar, limar,automehatroničar, instalaterkućnih instalacija,obrađivačnanumeričkiupravljanimalatnimstrojevimaiCNCoperater)iupodručjuelektrotehnike(autoelektričar,elektromehaničar,elektroinstalater).

Našimučenicimaomogućujemoteorijskuipraktičnunastavu(bilouškolskojradionici,bilokodobrtnika)kakobipostalikvalitetnimajstoriusvojojstruci.Teorijskunastavurealiziramouklasičnimispecijaliziranimučionicama,auškolskojradionicirealiziramosvupraktičnunastavuzasljedećazanimanja:plinoinstalater,strojobravariCNCoperater.školskaradionicajedobroopremljenaiimamokvalitetnestrojeve,aizvlastitihsmosredstava2007.godinekupiliCNCtokarilicu,aovegodineiobradnicentar.Stalnonabavljamonovuopremukakobinašiučenicibiliosposobljenizatržišteradaikakobibilikonkurentniuraznimfirmama.

Organiziramoistručneekskurzijekakobividjeliistvarneuvjeteradauproizvodnji.Osimštoihpoučavamouteorijskimipraktičnimsadržajima,trudimosenanjihdjelovatiiodgojnokakobipostaliodgovorniisamostalnimladiljudiidobriradnici.

Uškolisuorganiziranesportskeaktivnostiiučenicisudjelujunanatjecanjimaumalomenogometu,badmintonu,stolnometenisu,krosuibiciklijadama,aposebnosuzainteresiranizaprojektnunastavukojujepokrenulaprofesoricaHrvatskogajezika.

Vrlosuzainteresiraniizanatjecanjaizstrukenakojimapostižudobrerezultate,auključujuseiuradknjižnice(sudjelovanjeueko-susretima,Tulumslova itd.).Budućidasuučenici injihovoobrazovanjenašnajvećiprioritet, svojeciljeveu radupodređujemoupravonjima.Zatobliskosurađujemosroditeljimaučenikakakobismozajedničkimtrudomodtihmladihosobastvoriliobrazovane,radišneiodgovorneosobe.Onitopokazujusvojimdjelimajeraktivnosudjelujuusvimmanifestacijamaškole,apostižuizavidnerezultatenanatjecanjimaizstruke.Visokijeplasmannadržavnimnatjecanjimadokaznjihovainašegarada.

Dabismounaprijedilikvaliteturada,provodimounutarnjevrednovanjekrozkontrolneispiteudrugojgodiniikrozpomoćničkeispiteisamovrednovanjeukojesmouključeniod2009./2010.školskegodine.Uškolskojgodini2009./2010.našesuradnicemrežebilesuNatašaPerkovićiDijanaDijanić,auškolskimgodinama2010./2011. i2011./2012.suradnicamrežebilanamjeNatašaPerković.Budućidasunašiučenicivećinomputnici(preko80%),problemnamjeorganizacijanastavezbog

Page 118: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

116

neprimjernoriješenogaprijevoza.Prioritetnapodručjasunamsmanjenjeizostanakaučenikasnastavejersmatramodabiredovitošćupohađanjanastaveučenicipostizalijošboljerezultate.Smatramodabiimmotivacijazaostvarivanjeboljegauspjehabilaorganiziranjedržavnematurekakobinakonzavršenetrogodišnješkolemoglikonkuriratizaupisnaveleučilišta.Polaganječetvrtogarazredazanjihjeprodužetakškolovanjajerizgubejednugodinudokpoložerazlikupredmetaizprvihtrijugodinaobrazovanja,aondajošjednugodinudokzavršečetvrtirazred.Nadamosedaćeteosmislitinačinkakobiseioninakonpoloženogapomoćničkogizavršnogispitamogliupisivatinaveleučilišta.Tobiimdalomogućnostnapredovanjaiuvjerenismodabibilovišezainteresiranihučenikazaupisutrogodišnješkole.Nadamosedaćetesesložitisnamadaovojdržavitrebadobrihmajstoraidobrihinženjerabezkojihnemaproizvodnje.Nadamosedaćeteneštonapravitiizanašopstanakkakopriupisuučenicinebi„zaobilazili”trogodišnješkole.Zahvaljujemonadosadašnjojsuradnjiinadamosedaćenašasuradnjaubudućnostibitijošbolja.

SREDNJA ŠKOLA IVANA TRNSKOGA, HRVATSKA KOSTAJNICAKAD JE RODU U NAPREDAK PUNE, PUNE DAJ PREGRŠTI... (IvanTrnski)Srednjaškola IvanaTrnskoganalazi seuHrvatskojKostajniciuUlicihrvatskihbranitelja14

neposrednouzosnovnuškoluDavorinaTrstenjakatesasportskomdvoranomčinijedanarhitektonskikompleks.PravnijeslijednikSrednjoškolskogacentra„NinaMaraković”osnovanoga1958.godine.školasenalazisjevernoodglavnegradskeprometniceurelativnomirnomedijelugrada.Okruženajekultiviranimzelenimpovršinamakojezajedničkiosmišljavajuiuređujuučenici,nastavniciitehničkoosoblje.

školskajezgradaizgrađena1991.godine,auseljenausvibnju1991.godine.Već31.srpnja1991.godineučeniciinastavniciHrvatskeKostajnicenapustilisuškoluigradzbograta.Premasvjedočenjimauškolskojsezgradiodvijalanastavatijekomokupacije,anakonoslobođenjaškolskajezgradazatečenaudostalošemustanju,osobitoštosetičekrovišta,pojedinihučionica(izravnopogođenihprojektilima),centralnogagrijanjaielektroinstalacija.Tijekom1996.godineškolskajezgradaobnovljenaiodtadaje u dobrome stanju.

školudanaspohađaju292učenikau15 razrednihodjela,aodukupno43djelatnika je30nastavnika.Uškolise,premavrstiobrazovnihprograma,obrazujugimnazijalci,ekonomisti,šumarskitehničari,stolariikrojači.

PosebnostiponosškolejedesetogodišnjauključenostuprogrammeđunarodnihEko-škola,ačetvrtijeputobnovljenistatusEko-školeprestižnopriznanje,izazoviobveza.školaseponosiuspjesimasvojihučenika,naročitoprvimidrugimmjestimaosvojenimnadržavnimnatjecanjimaiztekstilneišumarskestruke.

Nastavaseodvijaujednojsmjeni,apozitivnoozračje,dobraorganizacijarada,stručnazastupljenostnastavničkogakadraimogućnostredovitogastručnogusavršavanjanastavnikapreduvjetisukvalitetnenastave,aliidobrihučeničkihpostignuća.

školauprojektuSamovrednovanje srednjih školasudjelujeod2006.godine,aprovodigausuradnji

Page 119: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 117

sCentromiuzpodrškusuradnikamreže.školskitimzakvalitetuosvješćujesvimnastavnicimakolikojevažnoipotrebnoprocjenjivanje iocjenjivanjevlastitarada,ali ipoboljšanjeuvjetaodgojno-obrazovnogarada,štopridonosiunapređenjukvaliteteradaškoleizajedničkimizvrsnimrezultatima.

Donošenjemškolskogarazvojnogplanapostavljenjeprioritetnicilj,atojesmanjenjeizostanaka.Nakrajuprvogapolugodištaoveškolskegodinezajedničkimsmonastojanjimasmanjiliukupnibrojizostanakaza18%uodnosunaistorazdobljeprošlegodine.Javljajućisenarazličitenatječaje,uspjelismopodignutiopremljenostškolenavišurazinu,naročitonabavominformatičkeopremeiopremezastrukovneprograme.školaimačetirinastavnikamentora,šestnastavnikakojisuocjenjivačiispitadržavnematureidvijenastavnicekojesusuradnicemreže.Onisvojomstručnošćui iskustvompridonosenovimsaznanjimakojakoristesvimausvakodnevnomeodgojno-obrazovnomradu.

SREDNJA ŠKOLA NOVSKA, NOVSKAUNovskoj jeodlukomootvaranjuEkonomskogatehnikuma1.rujna1955.godinezapočelo

obrazovanjeučenikaekonomskestruke.SljedećegodineosnovalaseSrednjaekonomskaškolauNovskoj,anjojseuškolskojgodini1963./1964.pridružujeigimnazija.Odškolskegodine1967./1968.postojiiZanatskaškolazakvalificiraneradnikesasljedećimusmjerenjima:frizeribrijačiitekstilci.Srednjoškolskicentaručijisusustavušlepostojećeškoleosnovanje10.ožujka1970.godine.školapodtimnazivomdjelujedo1.siječnja1984.godinekadaSrednjoškolskicentarmijenjanazivuCentarusmjerenogaobrazovanjauNovskoj.NjegovjepravnislijednikdanašnjaSrednjaškolaNovskakojapostojiod1.rujna1993.godine.

DanasjeuSrednjojškoliNovskazaposleno50djelatnika.Upisanoje17razrednihodjela,aškolupohađa450učenika.Uškoliseobrazujuučeniciizsljedećihobrazovnihpodručja:općagimnazijaiekonomija(utrajanjučetirigodine)teprodavači,bravari,automehaničari,vodoinstalateriistolari(utrajanjutrigodine).

NakonDomovinskogaratapreselilismounovuškolskuzgradugdjeimamoboljeuvjeterada.Nastojimosvakodnevnopoboljšatikvaliteturada,nastaveimeđuljudskihodnosa.Uvodimonovenastavnesadržajekojeprenosimoučenicimaspomoćutehnologijebezkojenemožemozamislitinapredak u odgoju i obrazovanju. Dobro nam je opremljena školska knjižnica. Imamo dvijespecijaliziraneučionicezaradnaračunalima,amnogeučioniceimajuprojektorezasuvremenoizvođenjenastave.Tonamsvakakoolakšavarad.

Svakodnevnotrebaulagati,preprekesuvelike,alizalaganjemnastavnikatepreprekepostajumanje.Mnogobrojnimizletima,ekskurzijama,terenskomnastavom,projektimaidrugimoblicimaradadopunjujemoobvezatninastavniplaniprogramradaškole.

Utimnamnastojanjimapomažeisamovrednovanjekojejeunašojškolizaživjeloodsamogapočetkaizahvaljujućipodršcisuradnikamreže(„kritičkihprijatelja”)izdanaudanunapređujemokvalitetuobrazovanja.školskitimzakvalitetuvrijednoradi,analizirapomakeinastojipotaknutisvečlanovekolektivadasvojimsugestijamairadompridonesuboljojkvalitetiradaškole.ZadovoljnismopostignutiminadamosedaljnjojsuradnjisCentrom.

Page 120: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

118

SREDNJA ŠKOLA PETRINJA, PETRINJASrednjaškolaPetrinjasmještenajeu„graduučitelja”,aponosnismoštosmoprijedvijegodine

proslavili150.obljetnicupostojanja.Živimoiradimonapodručjuodposebnedržavneskrbi,štoznačidasmosuočenisbrojnimpoteškoćama,posljedicamarataiposlijeratnihmigracija,nezaposlenostiiodrazapromjenanaobitelj izajednicu.Utakvimjeokolnostimaškolamjestoučenja,susreta,stvaralaštva,druženja,kvalitetnogaprovođenjaslobodnogavremenairadosti.

Uškolskojgodini2011./2012.upisanoje506učenikausljedećeobrazovneprograme:općagimnazija,veterinarski iprehrambenitehničar,mesar,cvjećarivoćar-vinogradar-vinar.Uškoli jezaposleno76djelatnika,aodtogaje51nastavnik,ravnatelj itristručnesuradnice(pedagoginja,psihologinjakojaradipolaradnogavremenaiknjižničarka).

U školu svakodnevno putuje 168 učenika, a 23 učenika rade prema individualiziranome odgojno-obrazovnomprogramu.

Posebnosmoponosninatolerancijuiuvažavanjerazličitosti,empatijuibrojnehumanitarneakcijekojesuuspješnoprovedeneunašojškoli.

školajespecifičnapoproizvodnjizdravehrane(sir,čipsodjabuka,sušenovoće,ocat,pekarskiproizvodi),poenološkomelaboratoriju,vinskomepodrumu,cvjećarskomepraktikumutevrtu ivoćnjakuukojimaučenicistječukompetencijezasamozapošljavanje.TakođerradiiučeničkazadrugaBratovština.

UprojektuSamovrednovanje srednjih školasudjelujemood2006.godineipomogaonamjeunaprijeditikvaliteturadaškole,štojeibionašcilj.

Većsmouprvojgodiniprilikompokušajaodgovoranapitanja:Koliko je dobra naša škola?, Kako to znamo? i Što učiniti da budemo bolji?provelisamoanalizuspomoćuupitnikadr.sc.PetraBezinovića,aobuhvatilismosveučenikeoddrugihdočetvrtihrazreda,njihoveroditelje,ravnatelja,nastavnikeistručnesuradnice.Osnovalismoškolskitimzakvalitetu.

Nakonrezultataprvihnacionalnihispitaipopratnihupitnika,vođeniuputamaCentra,analiziralismotepodatkeipodatkeoopćemufunkcioniranjuškole.SljedećikorakbilajeSWOTanalizaiizradaškolskogarazvojnogplana.Nijebilolako,alidolazilisu nampomagači,naši„kritičkiprijatelji”EniSurićFaberiTomislavReškovac.Znalismozaštosmobašnjihodabraliisvakinasjesusretoduševioiohrabrio.Nakonodlukedasvakaškolamoraimatijednogasuradnika,TomislavReškovacostaoje„kritičkiprijatelj”našeškoledodanasteiskren,dobronamjeraninadasvestručansuradnik.

Svakegodineprikupljamopodatkeorezultatimavanjskogavrednovanja.KREDAanalizomdolazimodoprioritetnihpodručjasamovrednovanja, izrađujemoškolskirazvojniplanškole ivrednujemosamovrednovanjenaNastavničkomevijeću,VijećuučenikaiVijećuroditeljatenasastancimaškolskogatimazakvalitetusnašim„kritičkimprijateljima”.SvenašekorakepratiNacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanjakojemuredovitošaljemoizvješće.

Page 121: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 119

TEHNIČKA ŠKOLA, KUTINATehničkaškolaKutinasmještenajeusamomesredištugradaKutine.Nastavniseprocesodvijau

dvjemazgradamauprijepodnevnojsmjeni(zgradateorijskenastaveizgradapraktičnenastave).školupohađa553učenikau22razrednaodjela.Uškolijezaposleno43nastavnika,četirinastavnikapraktičnenastave,šestsuradnikaunastaviidvastručnasuradnika.

Uškoliseobrazujuučeniciusljedećimsektorima:•elektrotehnikairačunalstvo(tehničarzamehatroniku,tehničarzaelektričnestrojeves

primijenjenimračunalstvom,tehničarzaračunalstvo,elektromehaničar,autoelektričarielektroinstalater)

•strojarstvo,brodogradnjaimetalurgija(računalnitehničarzastrojarstvo,industrijskimehaničar,plinoinstalateriinstalatergrijanjaiklimatizacije)

•geologija,rudarstvo,naftaikemijskatehnologija(kemijskitehničar).NašaješkolakaosedmageneracijauključenauprogrammeđunarodneEko-školeRepublike

Hrvatske.školajeuprojektSamovrednovanje srednjih školakojijeprovodioCentaruključenaodškolskegodine2007./2008.

Uzvanjskovrednovanjeisamovrednovanješkolapostajeintegralnidiosustavazaunapređenjekvaliteteobrazovanja.Svimsrednjimškolamaomogućenajepodrškazauspješnijuprovedbuprocesasamovrednovanja,atimeizaunapređenjekvalitetenjihovarada,atuimpodrškudajusuradnicimrežepodrškesamovrednovanjuškola.Kaorezultatpetogodišnjesustavneikontinuiraneprovedbeprojekta Samovrednovanje srednjih škola u školi supokrenutibrojni razvojni procesi s ciljemunapređenjakvaliteteobrazovanja.

Page 122: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

120

TEHNIČKA ŠKOLA, SISAKTehničkaškolaSisaksmještenajeujužnomedijelugradaSiskanapodručjuizmeđurijekaKupei

Save.UbližemuokruženjunalazesevelikiindustrijskiobjektiINA-eSisakiŽeljezareSisak.UzškolusenalaziivelikagradskasportskadvoranaBrezovica.

TehničkaškolaSisaknastalajenakonPrijedlogaopreobrazbicentarazausmjerenoobrazovanje,aosnovalajujenekadašnjaSkupštinaopćineSisaknakonštoješkola9.svibnja1991.godinedobilasuglasnosttadašnjegaMinistarstvaprosvjeteišporta.OdlukomSkupštineopćineSisakukinutjetadašnjiCentarusmjerenogaobrazovanjaNorbert WeberiosnovanajeTehničkaškolaSisak.TehničkaškolaSisakjeutakvojorganizacijiipodtimimenompočelasradom1.rujna1991.godine.

UTehničkojškoliSisakzaposlenasu43nastavnika,jedanstručnisuradnikpedagog,dvastručnasuradnikaknjižničara(napolaradnogavremena)itrisuradnikaunastavi.TehničkaškolaSisakobrazujeučenikeupodručjustrojarstva,elektrotehnikeimeđustrukovnihprogramazasljedećazanimanja:računalnitehničarzastrojarstvo,tehničarzaelektričnestrojevesprimijenjenimračunalstvom,tehničarzaelektroniku,tehničarzaračunalstvoiekološkitehničar.Realizirajuseiprogramiobrazovanjaodraslihuprogramimausavršavanjaoperateranarobotu,specijalistazasolarnesustave,specijalistazaCADračunalneprogrameioperaterazaradnaCNCstrojevima.

Od2004.godineuTehničkojškoliSisakdjelujeCentarzanovetehnologije.NamjenajeCentrazanovetehnologijepraćenjenovihtehnologijaizpodručjaCNCtehnologije,CAD-a,automatizacije,robotike,hidraulike ipneumatike.Centarzanovetehnologije jenausluziučenicimaškole,ali iučenicimadrugihškolaSisačko-moslavačkežupanije,aliipoduzećimauokruženju.

Odškolskesegodine2006./2007.školakoristifondovimaEuropskeunijeiprovodiprojektevažnezanastavu.Dosadjeprovedenjedanprojektuvrijednosti270000eura(CARDS2003.).

Od2012.godineuškolidjelujeiUčeničkiserviskojipružaredovnimučenicimasrednjihškolaspodručjaSisačko-moslavačkežupanijeusluguposredovanjazapovremenirad.

TehničkaškolaSisak imavizijudaškolu trebaoblikovatikaocentar izvrsnostiutemeljennavrijednostimaNacionalnogaokvirnogkurikuluma,strukovnogakurikulumaiškolskogakurikulumaidaškolatrebabitiotvorenapremavanjskimpartnerstvimakrozprogramekojipotičurazvojobrazovnihikreativnihsposobnostipojedinacakojemotivirajuzaprocesecjeloživotnogaučenja.Ciljjeoblikovanjekvalitetneškoleukojojjeugodnoučitiiraditiiukojojsesviponašajuodgovornopridonosećiradnojiprijateljskojatmosferiimeđusobnomuuvažavanjuipoštivanjudionikaodgojno-obrazovnogaprocesakakobiuradupostizalisvojmaksimum.

SuradnjajeTehničkeškoleSisaksNacionalnimcentromzavanjskovrednovanjeobrazovanjauspješna.Nastavniciškoleuključenisuuocjenjivanjeispitadržavnematurevećod2006.godine.Suradnja je sa suradnicommrežepodrške samovrednovanju školaotvorena i iskrena.ProjektSamovrednovanje srednjih školapotrebanjeikvalitetnojenapravljen.

Page 123: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 121

K A R L O VA Č K A Ž U PA N I J A

GIMNAZIJA KARLOVAC, KARLOVACSLOBODA, ODGOVORNOST, LJUBAV, POVJERENJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE.GimnazijaKarlovacutemeljenajeprije246godinasciljemobrazovanjaiodgajanjagrađanske

inteligencije.Uspješnostuostvarivanjutogaciljadokazujubrojniznamenitiučenici:NikolaTesla,StjepanRadić,JurajDobrila,SlavkoMihalić,JosipVaništaiGeorgijParo.Uvjerenismodaimeđusadašnjimgeneracijamaučenikaimaizuzetnihpojedinacakojićeobilježitigodinekojedolaze.

Vizijaškoleje:Uzornasmoinstitucijapoizvrsnosti,predanostiistrastisvihnjezinihljudiikontinuiranozajednički

rastemoirazvijamosesadaizaosamnaestgodina.Misijaškoleje:SvrhajepostojanjaGimnazijeKarlovacuafirmativnomeikonstruktivnomeodnosupremasvim

dionicimaodgojno-obrazovnogaprocesa(učenicima,roditeljima,nastavnicimailokalnojzajednici),premaodgojno-obrazovnomesadržajuinastaviiprematehnologijikojompodržavamoostvarenjezadanihciljeva.

Vrijednostiškolesu:Sloboda,odgovornost, ljubav,povjerenje icjeloživotnoučenjevrijednostisukojeocrtavaju

svojstveniosebujanidentitetGimnazijeKarlovac.Našajeposebnostkvalitetanikreativanodgojiobrazovanjebudućihstudenatakojićeuspješnostudiratinaželjenimfakultetima.Pružamodrugačijeviđenjenastave,usmjerenismonapotrebesvakogaučenika,poticajnoučenjeiobostranumotivaciju–učeniciučeodnastavnika,anastavniciučeodučenika.UGimnazijuKarlovacdolazenajboljiučenicikojinastavljajurazvijatisvojukreativnost,otvorenostiinicijativu.Samisuosmisliliškolskuzastavutenapisaliiuglazbilihimnu.Imajusloboduizboraiodlučivanja,samostalnobirajuizbornesadržaje,osmišljavaju izvannastavneaktivnosti,uškoliprovodediosvojegaslobodnogvremena,bavesehumanitarnimradomivolonterstvomitakostvarajuškolu za sretne učenike.

Sudjelovalismoupilot-projektuNacionalni ispiti i samovrednovanje škola.školskitimzakvalitetunakonanalizeprvihnacionalnihispitadefiniraoješkolskirazvojniplaniodrediorazvojneciljevekojiseodnosena:komunikaciju, darovite učenike, nastavne metode, izostanke učenika i pedagoško-psihološku izobrazbu nastavnika.Ovdjećemoukratkopredstavitidvaprojektakrozkojesmonastojalirealiziratipostavljenerazvojneciljevevezaneuzizostanke učenika i nastavne metode.

1. IZOSTANCI UČENIKA školskitimzakvalitetuusmjeriosenaizostankeučenikakojinisuposljedicabolestiilidrugih

opravdanihrazloga,akojisuuporastu.SvrhaprojektakojisenazivaCiljani izostancibilajeosvijestitiproblemtih„neopravdanoopravdanih”izostanakaidonijetikodekskojibipotaknuoučenikedamanjeciljanoizostajuiredovitopohađajunastavu.Oproblemimaciljanihizostanakaraspravljaloseusvakomerazrednomodjeluinaroditeljskimsastancimasvihrazrednihodjela.Prijedlozi i idejerazmatranisunaVijećuučenika,VijećuroditeljaiNastavničkomevijeću.Natemeljunjihovaradaškolskitimzakvalitetusastavljenoddvajuučenika,dvajuroditeljaitrijunastavnikadoniojekodeks

Page 124: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

122

kojimsureguliranemjeresprečavanjaciljanihizostanakaipoticajnemjerezaučenikekojineizostaju.Posebnajevrijednosttogakodeksaštojenastaokaorezultatzajedničkogaineposrednogaradasvihučenika,roditeljainastavnika.

2. INTERAKTIVNE NASTAVNE METODE/TEHNIKECilj projektabio jeosuvremenitinastavniproces i podići kvalitetu i uspješnostnastave.U

pedagoškimradionicamanastavnicisumeđusobnopredstavilinastavnemetode/tehnikeskojimasuseupoznalinaraznimseminarimaikojeprimjenjujuusvojemuradu.Tosu:

•vođenočitanjepoRWCT-u(vođenočitanje,grozdovi,petominutnisastav)•kakodinamiziratiradnatekstu(čitanjeteksta,analizateksta,problemskizadatciimoguća

rješenja,analizarezultata)•olujamozgova,KWLtablicaimrežadiskusija•debate.Interaktivnimnastavnimmetodama/tehnikamajošćemovišeusmjeritinastavunaučenikeukojoj

nastavnikvlastitomkreativnošćubudiželjuzaznanjem.Željelismoinastavnikepotaknutidastalnoistražuju,otkrivajuistvarajuvlastitinačinrada.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN, OGULINSVIMUDRIIRAZBORITILJUDIIMAJUJEDNUZAJEDNIČKUCRTU:UVIJEKNOVUŽELJUZAZNANJEM.ObrtničkaitehničkaškolaOgulinsmještenajeusredištugrada.Činejedvaspojenaobjekta:stara

zgradainovoizgrađeniobjekt.školajeutemeljenadavne1885.godineitadaje imalasvega93učenika.Uškolskojgodini2011./2012.imalismo435učenika(315muškaracai120djevojaka).Uškoliradi50djelatnikaodkojihje41nastavnik.Od18razrednihodjela12imatehničkičetverogodišnjiprogram,ašestimaobrtničkitrogodišnjiprogram.Četverogodišnjazanimanjasu:elektrotehničar,tehničarzaračunalstvoitehničarzaželjezničkiprogram.Trogodišnjazanimanjasu:automehaničar,strojobravar,vodoinstalater,stolarifrizer.

Nastavaseodvijaujednojsmjeniuspecijaliziranimučionicama,kabinetimairadionicama.školajekvalitetnoopremljenasnastavnimaudiovizualnimsredstvimaiostalimpomagalimakojipodižurazinuprezentacijenastavnihsadržaja.Raspolažemosa105kompjutora,petinteraktivnih(pametnih)ploča,šestLCDprojektora,osamprijenosnihračunalainizomdrugihpomagalakojasuraspoređenaposvimučionicamaikabinetima.

PosebnostiškoleškolapripadaosmojgeneracijiEko-školauRepubliciHrvatskoj. Jedinasmosrednjaškolau

Karlovačkojžupanijiuključenautajmeđunarodniprojekt.Imamovelikibrojizvannastavnihaktivnostiitimesupokrivenagotovosvainteresnapodručjaučenika.Nizgodinaimamouspješneučenikenadržavnimnatjecanjimairedovitoosvajamojednoodtrijuprvihmjesta.školskipreventivniprogram(programprevencijeovisnosti)realiziramokrozzajedničkeaktivnostirazrednika,roditelja,učenikaiudrugagradaOgulinakoje sebave tomproblematikom.Uplanu iprogramuškole su takođerjednodnevnestručneekskurzijejersuvrlovažneuostvarivanjuiusavršavanjustrukovnihsadržaja.

Page 125: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 123

školaostvarujedobruiuspješnusuradnjusasvimvažnimdionicimausvojemuokruženju.Izgodineugodinutasesuradnjaproširujeinadopunjuje.Partnerskiodnosslokalnomzajednicomizgrađenjenatemeljuobostranogarazumijevanjaipromišljanja,pričemuzajedničkirazmišljamojedinoodobrobitisvihučenikanašeškole.GradOguliniMetisd.o.o.sunašisponzoriuprojektuEko-škola.GotovosveobrtničkeradioniceugraduOgulinusunašibliskiiznačajnipartnerijernašiučeniciobavljajupraksukojajesastavnidioobrtničkogaprogramaunjihovimradionicamaipodnjihovimstručnimvodstvom.

Vizijarazvojaškoleškolasebeubudućnostividikaosigurnoiugodnomjestozanastavnike,učenikeiroditeljeikao

mjestoukojemućeučenicistjecatitemeljnekompetencijezaživot.školskojeozračjekreativnoipoticajno,asuvremenemetodepomažumladimljudimaudaljnjimobrazovnim,profesionalnimiživotnimizazovima.Odgojno-obrazovniprocesodvijaseukorakusvremenomizbogtogasetrebakoristitimodernomtehnologijomimetodamaučenjaitrebarazvijatiinformatičkupismenostučenikainastavnika.Trebapoticatizdravnačinživotaradomnaekološkimsadržajimaisportom.Dabismoostvarilisvojuvizijurazvojaškole,trebamounapređivatiirazvijatirazličitapodručjarada:kvalitetunastave,upotrebumodernetehnologijeinovihmetodaučenja,izvrsnuopremljenostškole,radsnadarenimučenicima,odgoj za toleranciju, radna razvoju samopouzdanja, samopoštovanja iodgovornostiučenika,komunikacijskevještine,ekološkuosviještenostučenikaizdravpristupživotu.Kodučenikatrebarazvijatiodgovornostzavlastitiuspjeh,aliiodgovornostpremaopćemudobru,raduiživotuopćenito.

NakonupoznavanjasprojektomSamovrednovanje srednjih školanaNastavničkomejevijećuprvikorakbioprovedbasamoanalize,odnosnoprocjenasadašnjegastanjaškole.KREDAanalizomkojusmoprovelisučenicima,roditeljima,nastavnicimaiškolskimtimomzakvalitetudobilismoinformacijuoprednostima,nedostatcimaimogućnostimanapretkauodređenimpodručjimarada.Uvođenjemnizamjeraiaktivnostizajednosroditeljimaiučenicimauspjelismosmanjitibrojneopravdanihiukupnihizostanaka.

Page 126: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

124

VA R A Ž D I N S K A Ž U PA N I J A

PRIVATNA VARAŽDINSKA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI, VARAŽDINKOD NAS ĆETE UVIJEK DOBITI ONO ŠTO SMO OBEĆALI, A VJEROJATNO I VIŠE...Privatnavaraždinskagimnazijaspravomjavnostiosnovanaje2004.godine.Odtegodineprovodi

programopćegimnazije,aveć2006.godinestječedopuštenjezaprovedbuprograma jezičnegimnazije.

školaprovodidvojezičnunastavunekolikopredmeta(Hrvatskijezik–Engleskijezik).Uzobvezatnidioprogramaškolaprovodinastavufakultativnihpredmeta:govorništvo,filmskuumjetnost,trećistranijeziktepovremenoekonomijuimedijskukulturu.Privatnavaraždinskagimnazijaspravomjavnostismještenajeuzgradikojajeuvlasništvuškolestranihjezika–ŽigerustaromedijelugradauuliciS.Vraza37.Privatnavaraždinskagimnazijaspravomjavnostikoristiseučioničkimprostoromškole stranih jezika sa svimdostupnimresursima (učionice, zbornica, tajništvo,klupe, stolice,kompjuteri,internetiknjižnica).

Svakaučionicaopremljenajemultimedijalnomopremom,aškolaraspolažekabinetimazanastavuInformatike,BiologijeiKemije.UpodrumskomedijeluzgradenalazisedvoranazanastavuTjelesneizdravstvenekulturetezaraznemanifestacije.

Vizijaješkolepružanjekvalitetnogaobrazovanjaučenicimauprogramimaopćeijezičnegimnazije,atojemogućestvaranjempovoljnihuvjeta(malibrojučenikaurazredu,individualnipristupsvakomuučeniku,maksimalnaposvećenostnastavnika,poticanjeredovitogarada,poticanjekreativnosti,druželjubivostiikolegijalnosti,poticanjetradicionalnihvrijednostikaoštosuobiteljtestvaranjeatmosferepoštivanjadrugihosoba).

UprojektSamovrednovanje srednjih školauključenismoodsamogapočetka jersmoželjeliprovjeritiradnašeškoleiizvrgnutiseobjektivnomupromatranjuiprimanjusugestijazasudjelovanjeunjemu.Smatralismodanamutomenajvišemožepomoćiškolasličnogaprofilakao,primjerice,Privatnaklasičnagimnazija,Zagreb.Njihovisunampredstavnicidaliidejuzauključivanjeučenikaumeđunarodneprojekteizaboljeuključivanjenastavnikauprocesodlučivanja,dalisunamkorisnesavjeteonačinusuradnjesroditeljimaitd.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VARAŽDIN, VARAŽDINPovijestnašeškolevezujeseuz10.listopada1886.godinekadajeVaraždindobiošegrtskuškolu.

Bilojevelikihpromjenauškoli,primjerice,selidba,dograđivanje,proširivanjeiizmjenanaziva.Onoštojeostalakonstantajestobrazovanjezaobrtničkairadničkazanimanja.Godine1921.TrgovačkazadružnaškolaspojilasesašegrtskomškolomuOpćuzanatskuškolukojajeodškolskegodine1935./1936.djelovalakaoStručnaškolagradaVaraždina.NazivsezadržaodokrajaDrugogasvjetskogratakadaješkoladobilanovoime–školaučenikauprivredi.Nazivseuškolskojgodini1967./1968.promijeniouškolazaobrazovanjeKViVKVradnikamješovitihstruka,a15.svibnja1973.godineuSrednjoškolski centar„XXXIIdivizija”.Tajnaziv školanosidodevedesetihgodina,odnosnodo

Page 127: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 125

demokratskihpromjenauRepubliciHrvatskojkadadobivasvojedanašnjeime,SrednjastrukovnaškolaVaraždin.

Usklopuškoledjelujeizaštitnaradionica.VaraždinskažupanijajeusuradnjisHrvatskimzavodomzazapošljavanjeiSrednjomstrukovnomškolomVaraždinusrpnju2006.godinepokrenulaprojektosnivanjazaštitneradionicesciljemiznalaženjamogućnostizazapošljavanjeosobasinvaliditetomismanjenimradnimsposobnostima,štojebioprvitakavprojektuRepubliciHrvatskoj.

Djelatnostješkoleodgojiobrazovanjeučenikauredovitomeprogramuiposebnomeprogramuzastjecanjesrednjestručnespremeinižestručnespreme.Obrazovanjetrajetriiličetirigodineitourazličitimsektorskimpodručjimarada:prehrana,obradadrva,osobneiostaleusluge,grafičkiiodjevnidizajnitehničkazanimanja.

Uškolskojgodini2011./2012.upisano je615učenikaraspoređenihu32razrednaodjelautrogodišnjimprogramimaobrazovanja(frizer,kozmetičar,krojač,galanterist,stolar,soboslikar-ličilac,pomoćnistolar,pekar,krojač,kuhar)iučetverogodišnjimprogramimaobrazovanja(grafičkidizajner,odjevnidizajner,drvodjeljskitehničar-dizajner itehničarzaštiteosobai imovine).škola ima51nastavnikaistručnesuradnike(pedagog,defektolog,organizatornastaveiknjižničar).

Vizijaješkole:•osiguratiuvjetezauspjehsvakogaučenika•otvorenokomuniciratisasvimsubjektima(poticanjeaktivnogauključivanjaučenika,roditelja

ilokalnezajedniceuaktivnostškoleterješavanjeproblema)•osuvremenjivatiioptimalnosekoristitinastavnomtehnologijomufunkcionalnomeprostoru

takodabudedostupnasvakomunastavniku•podizatisvijestučenikaovažnostipohađanjanastaveiizvršavanjaobveza•osuvremenjivatinastavniproceskakobiučenikekvalitetnopripremilazauključivanjena

tržišteradaizanastavakobrazovanja•uskladitinastavneplanoveiprogrametegodišnjiplaniprogramsasuvremenimtrendovima

utehnologijistrukazakoješkolaosposobljava•kontinuiranosezalagatizadignitetobrtničkihzanimanjaustrukovnojškoli•prepoznativažnostobiteljsketradicijekojaječestojedanodglavnihrazloganastavka

školovanjauobrtničkimzanimanjima.UprojektuSamovrednovanje srednjih školasudjelovalismoodškolskegodine2007./2008.Našisurazvojniciljevi:• poboljšanje kvalitete nastaveNakonprovedenihnacionalnihispitaianalizerezultatadobilismoznačajnepokazateljeukojim

bisepodručjimainakojinačintrebalopomoćiučenicima.Uspjelismoimpomoćiuvođenjemdodatneidopunskenastavezapojedinepredmete,poboljšavanjemtimskogarada,uvođenjemdodatnenastaveizMatematikevećodtrećegarazredaiuvođenjemindividualnogapristupa.

• prostor i opremaOvajciljostvarenjeupotpunosti.SudjelovalismouIPAprojektuinatajnačinopremilipetučionica

modernomračunalnomopremomzapotrebedjecesteškoćamaurazvoju.

Page 128: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

126

SREDNJA ŠKOLA „ARBORETUM OPEKA” MARČAN, VINICASVAKI PROBLEM IMA BAREM JEDNO RJEŠENJE.Srednja škola „ArboretumOpeka” izMarčana, općinaVinica, osnovana je 1958. godineu

neposrednojblizininajvećegainajstarijegaarboretumauRepubliciHrvatskoj–arboretum„Opeka”pokojemuškolanosiiime.Tapredivnaprirodaiokruženjejamčesvimadaćeseosjećatiposebno,daćesvenegativnostikojenetkoutometrenutkunosi„nestati”idaćese„baterijenapunitičistompozitivom”.

Napočetkujetobilavrtlarskaškolakojajetijekomsvihovihgodinarazvilamnogazanimanjaizpoljoprivrednestruke,veterinarskestruketeturizmaiugostiteljstva.Zaposlenoje73osobe,aodtogaje55nastavnikaodkojihčetvrtinaradinepunoradnovrijeme.školaimaživeživotinje(krave,kobile,koze,peradikošnice),velikirasadnikdendrološkogabilja,voćnjaks500stabala,staklenike,plastenikeioranicekojeslužeproizvodnjihranezaživotinje.Zbogsvegatogaživimo365danaugodiniinašasuvratauvijekotvorenazasveposjeteisuradnjuakoihnetkoželi.Takođerimamovrhunskoopremljenepraktikumeukojimaučenicistječuvještineustruci,aliiučezaživot(aranžerski,kuharski,pčelarskipraktikum).Obrazovanjeseodvijanačetverogodišnjoj itrogodišnjojrazini,aimamoizanimanjazaučenikesteškoćama(pomoćnivrtlarikuhar-slastičar).

VizijaškoleVizijaješkoledabudekvalitetnaisigurna,daunjojbudeugodnoučitiiraditi,dasesviodgovorno

ponašaju,daatmosferabudeobiteljskaiprijateljska,dasenesuglasice(kojihnaravnoima)rješavajudogovornoidasesvidionicimeđusobnouvažavajuipoštuju.Mismoškolakojaznadasvakiproblemimabaremjednorješenje.

Uposljednjih10godinaunašuseškoluvećinomupisujuučenicisaslabijimpredznanjemislabijimuspjehomizosnovneškoleislošimiskustvimatijekomprethodnogaškolovanja.No,velikimzalaganjemnastavnikaiškolskepsihologinje,motiviranjemučenikakroznastavuipraksuisudjelovanjemnaraznimmanifestacijamauspijevamopotaknutirazvojinapredovanjeučenikatakodavećnizgodinaimamodržavneprvake,onekojiuspješnopolažudržavnumaturuiupisujuizavršavajufakulteteionekojiseuključujuuradnusredinuilisesamozapošljavaju.Ciljnamjeobrazovatikompetentnogastručnjaka zaodređenopodručje te zajedno s roditeljima/udomiteljimaaktivno sudjelovatiuodrastanjuirazvojucjeloviteličnostinašihučenika.UtomenamjepomoglouključivanjeiedukacijasvihkojisusudjelovaliuUNICEF-ovimprojektimaStop nasilju i Škole za Afriku.

UprojektSamovrednovanje srednjih školauključilismosejernamjepotrebnostalnoprovjeravanjeidobivanjepovratnihinformacijaradimolidobroištopostižemo.Samoprocjenomdobivamouvidutokojesunamslabetočke,noistotakosmokrozsupervizijudobiliinekeidejeipodršku,odnosnouvidurješenjenekogaproblemakojijeimaonetkodrugi.Postignućadodatnomotivirajuuradu.

Page 129: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 127

Processamovrednovanjanijejednostavanzanastavnike.Ponekadjepotrebandodatnivanjskiimpulszaosobnepromjeneupristupu,metodamairadusučenicimadabiseostvarilizahtjeviiciljevikojesi ješkolapostavila.Zahvaljujućisamouviduunašradinašemogućnosti,uključilismoseumnogeprojektekojisunamdonijelimaterijalnuosnovuzaosuvremenjivanjenastavnogaprocesaiomogućiliedukacijenastavnika.

Sudjelovanjemunekimprojektimapružilismoprilikunašimučenicimadapokažuštomoguiznaju.Topozitivnoutječenanjihovosamopouzdanjeipomažeimprizapošljavanju.Unašojćeteškolibitizadovoljnizbogzelenilailijepeprirodeukojojsenalaziizbogizvrsnihmeđuljudskihodnosasvihzaposlenih.

Page 130: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

128

KO P R I V N I Č KO - K R I Ž E VA Č K A Ž U PA N I J A

GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA, ĐURĐEVACNIJE MALA ZA VELIKE USPJEHE.GimnazijaDr.IvanaKranjčevapostoji50godina(odškolskegodine1962./1963.).Vrijednostikoje

ističemosu profesionalnost,pošteni iskrenodnospremaučenicima,kreativnost,objektivnost idosljednost.Timskimpristupom(učenici,nastavnici,roditelji)razvijamoodgovornostpremaraduiučenjuisocijalnekompetencije.OrijentiranismonamaksimalnovlastitopostignućeinadobruistimulirajućuradnuklimuiidentificiramosesjezikomikulturomPodravine.

Zbogupornostiitemeljitogaimarljivogaradagimnazijalcisuškolskugodinu2011./2012.završiliopćomocjenomizvrstan.Većjedrugageneracijamaturanatauspješnopoložilaispitedržavnematuresprosječnomocjenomvrlodobariupisalajefakultetekojisuu70%slučajevabiliinjihovprviizbor.Smatramotozajedničkimuspjehomučenika,profesorairoditelja.

Uškolskojgodini2011./2012.gotovo150učenikasudjelovalojeuškolskimnatjecanjimaizsvihnastavnihpredmeta,apreko50njihpozvanojenažupanijskanatjecanja.Tridesetakjeučenikaosvojiloprvo,drugoilitrećemjestouKoprivničko-križevačkojžupaniji (prvamjesta izPovijesti,Matematike,Njemačkogajezika,GeografijeiInformatike,drugomjestoizEngleskogajezika,četiriučenikanaLIK-uuZagrebuičetiriučenicesprojektomOčuvanje kulturne baštine na smotri iz Odgoja za demokratsko građanstvo).

GimnazijaDr.IvanaKranjčevajeovegodineapliciralazadodjelusredstavaEuropskeunijeprekodvaComeniusprojektazaškolskapartnerstvaijedanIPAprojekt.RotaryogranakKoprivnicajeiovegodinedodijeliodvijestipendijeodličnimučenicamanašeškole.

VećjedrugageneracijaučenikapolagalaispiteizDeutschesSprachdiplomII,aovejegodine35učenikatrećihrazredapolagaloDeutschesSprachdiplom.RezultatjedodatnogabavljenjanjemačkimjezikomijednajednomjesečnaljetnastipendijazaučenjenjemačkogajezikauSaveznojRepubliciNjemačkoj.

Učeniciinastavniciprovodepunovremenauškoliitonesamonaredovitojnastavi,većsuuključeniiuraznovrsneizvannastavneaktivnosti.Osimuslobodnimaktivnostimapoputdramskegrupe,djevojačkogazbora,sportskihgrupairecitatorasudjelujuiuradudesetakprojekata.

Primjerice,djevojačkizborGimnazijeDr.IvanaKranjčevakojibroji40članicaprvoplasiranjenažupanijskomenatjecanjuzborovaina55.glazbenimsvečanostimahrvatskemladeži.Mentoricazboraje Ivana Jaklin.

školajeuprojektSamovrednovanje srednjih školauključenaod2007.godine.Nakonanketiranjaučenika,nastavnikairoditeljaiSWOTanalizeškolskitimzakvalitetuizradioješkolskirazvojniplankojimseplaniraunapređenjekvalitetenastave,poštivanjepravilnikaoocjenjivanjuismanjenjebrojaizostanakaučenika.Realiziranesuaktivnostikojeseodnosenakorelacijumeđusadržajimapojedinihpredmeta,aktualizacijunastavnogagradiva,suradnjusvanjskimsuradnicima,kolegijalnopraćenjenastave,pravodobnoplaniranjepisanihprovjeraznanjaipridržavanjevremenika,upoznavanjesvih

Page 131: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 129

nastavnika,učenika,roditeljaistručneslužbeselementimaocjenjivanjainjihovaanalizaunutarstručnihvijeća,anketiranjeučenikaorazlozimaizostajanjasnastave,ujednačavanjekriterijazaispričavanjeizostanakaidonošenjepedagoškihmjerameđurazrednicimateizborinagrađivanjerazredasnajmanjimbrojemizostanakapremazajedničkiutvrđenimkriterijima(Vijećeroditelja,VijećeučenikaiNastavničkovijeće). Indikatorikvalitetesurazgovorsnastavnikomnakonuvida,samoprocjenaodržanoga sata, samovrednovanje predmetana kraju godine, uvid u razrednudokumentaciju,razgovorsvijećimaodjelotvornostiakcije,usporedbabrojaizostanakasprethodnimgodinamaidr.SuradnicaNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanjaSuzanaHitrec,prof.jetijekomčitavogaproteklograzdoblja,kaoprijateljmrežeškolauprojektuSamovrednovanje srednjih škola,razgovorom,primjerimadobreprakseisugestijamapridonosilaprovedbitogaprojektaunašojškoli.

OBRTNIČKA ŠKOLA KOPRIVNICA, KOPRIVNICADJECA SU NAŠA BUDUĆNOST.ObrtničkaškolaKoprivnicaosnovanaje1886.godineidobilajenazivšegrtskaškola.Godine1969.

preimenovanajeuškoluzakvalificiraneradnike,akasnijejedobilanazivškolazaobrazovanjekadrovauprivredi.Godine1974.školaseudružujeuškolskicentar„IvoMarinković”.Reorganizacijomškolskogacentra1990.godineosamostalilesusetriškole:Gimnazija„FranGalović”,SrednjaškolaiObrtničkaškolaKoprivnica.

Djelatnostškolejeodgojiobrazovanjeredovnihučenika,učenikasteškoćamaiodraslihzastjecanjesrednjestručnespremestrogodišnjimičetverogodišnjimtrajanjemusektorima:Elektrotehnika i računalstvo,Strojarstvo,Graditeljstvo,Prehrana,Obrada drva,Turizam i ugostiteljstvo te Ostale usluge.UpodručjuElektrotehnika i računalstvoizvodesečetverogodišnjiprogramisljedećihzanimanja:elektrotehničaritehničarzaračunalstvoitritrogodišnjaprograma.UpodručjuStrojarstvo izvodi se šesttrogodišnjihprograma,upodručjuTurizam i ugostiteljstvoizvodesetritrogodišnjaprogramaijedanprogramzapomoćnozanimanje,upodručjuGraditeljstvo,Obrada drva I Ostale usluge izvodi sejedantrogodišnjiprogram,aupodručjuPrehrana izvodesedvatrogodišnjaprograma.školupohađa773učenika,aodtogaje22učenikasteškoćamai48učenikaintegriranihuredovnerazredneodjele. škola ima 91 djelatnika, a od toga je 80 nastavnika, četiri stručna suradnika i sedamadministrativno-tehničkihdjelatnika.

Glavnajekarakteristikanašeškoleraznolikosocijalnoiekonomskookruženje.školupohađajudjecaroditeljaslabijegaimovinskogisocijalnogstatusapaseposebnapozornostposvećujesocijalnougroženimskupinamaučenika.

Od2007.godineškolajeuključenauprocessamovrednovanjaivanjskogavrednovanjakojejeorganiziraoNacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanja.Utujesvrhuformiranškolskitimzakvalitetuodsedamčlanovakojijekoordiniraosveaktivnostiuprocesusamovrednovanja.Biojetoizuzetnokoristanproceszaškolu,procesukojemusuaktivnouključeninastavnici,učeniciiroditeljiiiziskivaojepromjenunačinarazmišljanja.Utvrđivanesuprednostiinedostatciiostvarenasubrojna

Page 132: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

130

unapređenja.Povećanajezastupljenostsuvremenihoblikaimetodarada,uvedenajeprojektnaiterenskanastava,organiziranisustručniposjetiučenikainastavnika,obogaćenesuizvannastavneaktivnosti,kontinuiranoseprovodilomeđusobnopraćenjenastaveisamovrednovanjenastavnika,osnaženajesuradnjaizmeđustručnihvijeća,ostvarenojeboljepovezivanjenastavnihsadržajairazmjenanastavnihmaterijalaiiskustava,redovitosusepratilaianaliziralapostignućaučenikaibrojizostanakairealiziranisubrojniprojektiusklopuProgramazacjeloživotnoučenjeEuropskeunije:

•projektDobri dusi starine(2009./2010.)–trojicasuučenika(zanimanjestolarisoboslikar-ličilac)tritjednaobavljalapraksuuLeipzigu

•projektPladnjem preko granice(2010./2011.)–petoricaučenika(zanimanjekonobar)odrađujustručnupraksuuBudimpešti

•projektElektroni brišu granice(2011./2012.)–petelektrotehničaraipettehničarazaračunalstvoboraveuGranadiušpanjolskoj.

Page 133: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 131

B J E L O VA R S KO - B I L O G O R S K A Ž U PA N I J A

GIMNAZIJA DARUVAR, DARUVARGimnazijaDaruvarmalaješkolauDaruvaru,drugomupoveličinigraduBjelovarsko-bilogorske

županije.Upisujemouprosjekuoko220učenikau12razrednihodjelaskojimaradi33nastavnika.Obrazovniprogramkojiizvodimojeprogramopćegimnazije.Velikajeprednosttoštosmoisključivogimnazijazbogkvaliteteradateusklađivanjaočekivanjaikriterijauradusučenicima.Programopćegimnazijeodgovarapotrebamaisklonostimaučenikaunašoj lokalnojsredini.Nudimoizbornuidodatnunastave,štonašuškolučiniposebnomipokušavamozadovoljitiindividualneinteresenašihučenika.Zbogtakvapristupanašiučenicisvakegodineimajuiznimnerezultatenažupanijskimipogotovodržavnimnatjecanjima.Rezultatinaprvojdržavnojmaturisunašponosjersmosepouspješnostinašlinavrlovisokomemjestu.

Potičemoučenikenabavljenjedramskimiliterarnimstvaralaštvom,istraživačkimradomisportskimaktivnostimakakobirazvijalisvojeindvidualnesposobnosti.Dosadsmoobjavilidvijezbirkepjesamanašihučenica:Šum mladosti i Moje vrijeme tek dolazi.

Našajenajvećaposebnostprogramopćegimnazijezaučenikečeškenacionalnemanjine.UčenicičeškihodjelaobrazujusepoBmodelu,štopodrazumijevaučenjeČeškogajezikačetirisatatjednoiGeografije,Povijesti,LikovneumjetnostiiGlazbeneumjetnostinačeškomejeziku.NatajsenačinpridružujemonjegovanjukultureijezikačeškemanjineuDaruvaru.

Težimonapredovanjuipromjenamakojećedovestidokvalitetnijegarada.ZbogtoganamseuključivanjeuprojektSamovrednovanje srednjih školatijekomškolskegodine2008./2009.činilokaologičanslijednašihtežnjiiprilikazapodizanjekvaliteteuučenjuipoučavanju.Prilikomprovedbeprocesasamovrednovanja iskristaliziralosenekolikopodručja zakoja smosmatralida imamomogućnostidajepotrebnonanjimadodatnoraditi.školskitimzakvalitetuosmislioješkolskirazvojniplansastavljenodtrijudijelovakojisuselogičnonadopunjavali.Prvidionašegarazvojnogplanaodnosiosenaproblemizostanakaučenika,odnosnonaaktivanradnasmanjenjuizostanaka.Drugidionašegarazvojnogplanaodnosiosenapoboljšanjesuradnjesroditeljima.GimnazijaDaruvardjelujeuzajedničkojškolskojzgradisjošdvjemasrednjimškolama.Trećidionašegarazvojnogplanaodnosiosenaosiguranjezaštitarskeslužbenaulazuuškolukakobisevišekontroliralokretanjeučenikatijekomnastave,tj.kakobisesmanjilinedopušteniodlasciizškoleikakobisepoboljšalasigurnostdjelatnikaiučenikauškoli.Iznijelismosvojeplanoveinjihovoizvođenjepratilizajednosnašim„kritičkimprijateljima”,kolegicomInesKonjevodikolegomZoranomKovačem.Nekipostupcikojesmoosmisliliusklopusamovrednovanjaupotpunostisuzaživjeliikontinuiranoseprovodeunašojškoli.Od2008.godineredovitotijekomškolskegodinedvaputaorganiziramosusreteroditeljainastavnika.Svakijenastavnik,anesamorazrednikobvezanorganiziratiredovitovrijemeprimanjaroditelja.Učenikeprvihrazredaobvezatnopoučavamotehnikamaivještinamaučenjajersmouočilidanamdolazeučenicikojiimajuozbiljnihpoteškoćasučenjemkaoprocesom.

Page 134: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

132

SudjelovanjeuprojektuSamovrednovanje srednjih školairadnarazvojnimplanovimanamajebilovrlopozitivnoiskustvo.Osvijestilismosvojeprednostiisnagekojenamomogućujunapredak,razvojnimsmoplaniranjemstrukturiranodefiniralisvojeciljeve,mjerljivimsmokriterijimapratilipromjeneisvojrad,potaknulismotimskiradi,štojenajvažnije,polučilismorezultateskojimasmobilizadovoljniiponosni.ZanasjenajvećadobitsudjelovanjauprojektuSamovrednovanje srednjih školajasnodefiniranjeciljevakojisuostvariviičijisukrajnjiishodimjerljivi.Zaštitauškoliiokonjejetrajniproces.Samovrednovanjeirazvojnoplaniranjepostalisusastavnidiokulturenašeškole.

KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA, BJELOVARAKO NEŠTO MOŽEŠ ZAMISLITI, ONDA TO MOŽEŠ I OSTVARITI.KomercijalnaitrgovačkaškolaBjelovaršezdesetgodinaodgajaiobrazujeučenikezazanimanje

prodavača,azadnjih15godinazazanimanjekomercijalista.Danasškola ima354učenikau13razrednihodjela.Uškolijezaposleno37nastavnika.Ponosnismonanašapostignuća,aktivnostiiprogramekojeprovodimouškoli:vježbeničketvrtke,istraživačkaiterenskanastava,sudjelovanjenanatjecanjima,organizacijaidomaćinstvobrojnihnatjecanjaiseminara,suradničkisati,kreativneradionice,dramskostvaralaštvo,sportskeaktivnosti,pedagoškeradionice,suradnjasužomiširomzajednicom,školskiljetopisimrežnestraniceškole.školajeinformatizirana(računalaiinternetusvimučionicama),auknjižniciseodržavajubrojneizložbe,radionice,književnisusreti,stručniskupoviitd.Posebnapozornostposvećujeseulaganjuustručnausavršavanjanastavnikaiobrazovanjuodraslih(učenicimaprograma„prodavač”omogućenjezavršetak4.stupnjauprogramu„komercijalist”).

Misijaješkolekvalitetnimodgojemiobrazovanjemusigurnomeipoticajnomeokruženjuomogućitistjecanjeopćeobrazovnihistrukovnihkompetencijaiosobnirastirazvojsvakogaučenika.

Vizija ješkoledaškolabudeprepoznatljivapokvalitetiiozračjuukojemuvladatolerancija,odgovornostisuradnja.

Sretnismoštojebrigazadobrobitučenikainašihdjelatnikaprepoznataiuprocesusamovrednovanja.Koliko je naša škola dobra? i Što možemo učiniti da bude još bolja?pitanjasukojasmočestopostavljaliipunoprijeuvođenjaobvezatnogasamovrednovanja.Odškolskegodine2007./2008.redovitoanaliziramorezultatedržavnemature,uspjeh,izostankeiprijedlogeučenikainastavnikatetražimomjerezapoboljšanje.StalnotraženjeputakojivodipoboljšanjudovelonasjedosuradnjesNacionalnimcentromzavanjskovrednovanjeobrazovanjaiuškolskojgodini2009./2010.uključilismoseuprojektSamovrednovanje srednjih škola.

Bilajetoprilikadajošotvorenijerazgovaramo,dasemeđusobnočujemoidačujemomišljenjaroditeljaiučenika.Željelismodobitipovratnuinformacijuoprednostima,nedostatcimaidaljnjimmogućnostima.IzradilismoSWOTanalizu,odrediliprioriteteiizradiliškolskirazvojniplan.

Iakonijebilolako,punosmodobili.Postalismosamokritičniji,počelismootvorenijeizražavatisvojastajalištaiprepoznalismovlastiteprednostiinedostatke.TijekomsusretasMarijomRot,našomsuradnicommrežesamovrednovanja,raspravljalismoociljevimaiprioritetimaiprocjenjivalijasnoćuškolskogarazvojnogplana,njegovustrukturiranostiostvarivost.

Page 135: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 133

Svejevišeosoba(učenici,roditelji,nastavnici,lokalnazajednica)uključenouprocessamovredno-vanja.Obogaćenismonovimspoznajamainastavljamoprocessamovrednovanja.

SREDNJA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA, GRUBIŠNO POLJEŽELIMO ŠKOLU U KOJOJ SU SVI ZADOVOLJNI, MOTIVIRANI I MAKSIMALNO USPJEŠNI.školajepolivalentnogakarakterainalazisenapodručjuposebnedržavneskrbi.Nastavaseodržava

ujednojsmjeni.školaprovodisljedećeobrazovneprograme:općagimnazija,tehničarzaračunalstvo,automehaničar,instalatergrijanjaiklimatizacije,elektroničar-mehaničar,autolimar,kuhar,konobar,cvjećar,poljoprivrednigospodarstvenik,zidar,mehaničarpoljoprivrednemehanizacijeimesar.PonosješkoleUčeničkazadrugaKockavica sa145učenika,djelatnikaškoleivanjskihpodupirućihčlanova.

SrednjaškolaBartolaKašića,GrubišnoPoljeimasuglasnostMinistarstvaznanosti,obrazovanjaisportazaosposobljavanjeodraslihzaobavljanjesljedećihposlova:ratar,voćar,vinar-podrumar,uzgajivačiprerađivačljekovitogaiaromatičnogabilja,uzgajivačgljiva,mesar-kobasičar,mljekar-sirar,proizvođačmlijeka, stočar-uzgajivač svinja, kozar, stočar, pčelar, zidar, tesar, krovopokrivač, keramičar-oblagač,zavarivačRELpostupkom,zavarivačMIG-MAGpostupkom,zavarivačplinskimpostupkom,konobarikuhar.

Odškolskegodine2008./2009.dodanasškolaje,sukladnoiskazanomuinteresu,osposobljavalapolaznikeuprogramimaosposobljavanjaodraslihzaobavljanjeposlovastočar,ratar,mesar-kobasičar,mljekar-sirarivinar-podrumar.školaredovitousavršavasvojedjelatnike,obnavljanastavnuopremu,uređujeokolišškole,uključujeseuštovišeeuropskihprojekataiodržavasveobrazovneprogramekojeprovodi.

Sudjelujemo:•upopularizacijiprirodnihznanostiusvojstvusuradnikaBjelovarsko-bilogorskežupanijes

partnerima:SveučilišteKapošvariGimnazijaPetraPreradovića,Virovitica•uprojektuSrednješkolePitomača,SlatinaiGrubišnoPolje•uprojektuprekograničnesuradnjesocijalnopotrebnihosobaUčeničkazadrugaKockavica

partnerZakladaMIOKHa.He.Uprojektu Samovrednovanje srednjih škola sudjelovalismoškolskegodine2008./2009.iškolske

godine2009./2010.Zadovoljnismopostignutimiostvarenimnakontoga.

Page 136: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

134

P R I M O R S KO - G O R A N S K A Ž U PA N I J A

SREDNJA ŠKOLA AMBROZA HARAČIĆA, CRESškoladjelujekaodioSrednješkoleAmbrozaHaračićaizMalogaLošinja.UCresusenalazečetiri

odjelaopćegimnazijeodprvogadočetvrtogarazreda.Urazrednimjeodjelimaprosječnood15do20učenika.Učenikepoučava18nastavnikaodgovarajućestručnespremeisvišegodišnjimiskustvom.UvjetiradasujakodobrijerjeovegodinenadograđenazgradaOsnovneškoleFranePetrićauCresupasadaimamonaraspolaganjučetiriučionicesamozagimnazijalce.Našiseučenicikoristejošisportskomdvoranom,kabinetomglazbenekulture,kabinetomgeografije,kabinetominformatike,školskomknjižnicom,školskomkuhinjom,dvamasanitarnimčvorovimaiholomzaokupljanje.

ZapotrebeučenikasCresauCresusujednomtjednoknjižničarkatepedagogipsihologinjaškole.Voditeljicapodručnihodjelabrineotomedasenastavaredovitoodržava,pomažeučenicimairoditeljimaukontaktimasadministrativnimosobljem,brineosuradnjiškoleilokalnezajedniceterazličitihudrugauCresu,brineoraduslobodnihaktivnosti,realizacijinastavnogaplanaiprogramaisuradnjisaškolskomliječnicomiZavodomzajavnozdravstvo,organizirasvečanupodjelumaturalnihsvjedodžbiibrineouređenjuškole,dobrojsuradnjisroditeljimaislično.

Sučenicimaseprovodinizaktivnosti:sudjelovanjenanatjecanjimaznanja,posjetikazališnimpredstavamai likovnimizložbama,stručneekskurzije,sudjelovanjeurazličitimprojektima(Mi u kazalište, kazalište k nama,Volontiram, a ne moram,Matematika je svuda oko nas,Klokan bez granica itd.),sudjelovanjeuslobodnimaktivnostima(Webgrupa,Mladimatematičari,Filološkadružina,radioniceusuradnjisudrugomRuta,Odbojka,Glazbenagrupa,Grupazaglagoljicuitd.).

Planiranebudućeaktivnostisu:uređenjeokolišaškole,opremaučionicaizborniceklimauređajima,daljnjiradnaosuvremenjivanjumetodapoučavanjaiučenja,izdavanješkolskogalista,radulokalnojzajednici(dobrovoljnidarivateljikrvi,suradnjasDomomumirovljenika,humanitarneaktivnosti),povećanjeučinkovitostiučenjaiprimjenenaučenoga,suradnjasOsnovnomškolomCres,radnaprojektima(glagoljica,zavičajnirječnikirazlikovnagramatika,matematikaumojemugradu)isuradnjasmatičnomškolom.

Uprojektu Samovrednovanje srednjih školasudjelujemoodsamogapočetka.Iakonamjesuradnjasmatičnomškolomjakodobra,kaomalojotočnojškoliizuzetnonamjevažnostalnopratitisveštojevezanouzsrednjoškolskoobrazovanje,razmjenjivatiidejesdrugimškolamaiuspoređivatipojedinesegmentekakobirezultatinašegaradabilištobolji,aučenicištouspješnijinafakultetu.

Velikupozornostposvećujemosvakomuučenikuinastojimomupomoćiusvakojsituaciji.Vrlosmozadovoljni isuradnjomsroditeljimakojisunamvelikapodrška.Vjerujemodaostvarujemozajedničkicilj,atosuzadovoljniučenicikojivolesvojuškolu,svojgradisvojotok.

Page 137: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 135

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU, RIJEKANavrhubrijegaPlase,odaklesepružalijeppoglednaKvarner,nalazisezgradaTehničkeškoleza

strojarstvoibrodogradnju,Rijeka.Secesijskidekorpročeljaoblikovanstrogogeometrijskiireducirannaelementarnegeometrijskeoblikečinijedekorativnom,veomaelegantnomilijepom.

ProjektomzaregulacijuiproširenjegradaRijeke,kojijeuopćinskomeGrađevinskomureduizradiomladiitalentiraniarhitektPaoloGrassi1904.godine,naplasinskomejebrijegupredviđenaizgradnjavelikevojarne.Pozicijajebilaizazovna,adabigradnjamoglapočetitrebalojeurbaniziratidivljinubrijega.Projektjeod1904.godineimaovizijuizgradnjevojarne,aaktualiziranjeodlukomMinistarstvarataAustro-Ugarskedržavedabisebataljunregimente„BarunJelačić”trajnopreseliouRijeku.TvrtkazagrebačkihpoduzetnikaEmilaEisneraiAdolfaErlichaizradilajeprojektipredračunizgradnje1906.godine, a gradska uprava grada Rijeke 1909. godine, na temelju projekta zagrebačke tvrtke Eisner-Ehrlich,raspisalajenatječajzaizgradnju.

Gradskevlasti(Magistrat)nasugestijuvojnihvlastiodlučilesupovjeritigradnjuprojektantskojtvrtkiEisner-Ehrlich.Tvrtkajegradnjuzapočelakrajem1910.godine,azavršilaje1912.godine.Naplatoupredveličanstvenomnovogradnjom16. svibnja1912.godineobavljen jevjerskiobredblagoslova,agradonačelnikjetomprigodom,stojećiispredvelikegrađevinekojamajestetičnostojinavrhubrijegaspogledomnaKvarner,zaželiodagrađevinaostanestalnoboravištemira.

Tehničkaškolazastrojarstvoibrodogradnjujesradomnaplasinskomebrijeguzapočela1945.godineuUlicinarodnogaustanka58.Uškolisuse28godinaobrazovalitehničariizpodručjastrojarstva,brodogradnje ielektrotehničkestruke.Tehničkiškolskicentarseuškolskojgodini1972./1973.integriraosMetalsko-saobraćajnimškolskimcentromuCentarusmjerenogaobrazovanjaindustrijsko-tehničkihkadrova.UCentruusmjerenogaobrazovanjaindustrijsko-tehničkihkadrovaobjedinjenoješkolovanjezametalsku,brodograđevnu,kemijskuisaobraćajnuindustrijuRijekeiširezajednice.Centarusmjerenogaobrazovanjaindustrijsko-tehničkihkadrovabiojejedanodnajvećihcentarauRepubliciHrvatskoj.Imaojepripremniizavršnistupanjobrazovanja,aobrazovanjejetrajalood2do4godine.

Gigantcentar,Centarusmjerenogaobrazovanjaindustrijsko-tehničkihkadrovarazdvojiose1.siječnja1984.godinenaTehničkiškolskicentariTehnološko-saobraćajniškolskicentar.Tehničkiškolskicentarnastaviojeradnadvjemalokacijama:UlicaJoheVlahovića10iUlicaOlgeBan11. Tehnološko-saobraćajniškolskicentarostaojeraditiuzgradinaPlasamauUlicinarodnogaustanka58.UnovootvorenomeTehničkomškolskomcentruškolovalisusestrojarskiibrodograđevnitehničariibrodograđevna,metalskaidrvoprerađivačkazanimanjazaindustrijuRijekeišire.

OdlukomSkupštineopćineRijekaod25.lipnja1992.ukinuoseTehničkiškolskicentariosnovalesuseTehničkaškolazastrojarstvoibrodogradnju,Rijeka,StrojarskaškolazaindustrijskaiobrtničkazanimanjaiStrojarsko-brodograđevnaškolazaindustrijskaiobrtničkazanimanja.Tehničkaškolazastrojarstvoibrodogradnju,Rijekavratilaseuškolskojgodini1992./1993.uzgraduukojojjepočelaraditi1945.godine.Tehničkaškolazastrojarstvoibrodogradnju,RijekavratilaseuzgradunaPlasama,

Page 138: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

136

uzgradusagrađenudavne1912.godinezapotreberegimente„BarunJelačić”uVukovarskuulicu58.ProstorjedijelilasPrirodoslovnomikemijsko-grafičkomškolom.

Uškolskojgodini2011./2012.uškolisuseobrazovalistrojarskitehničari,tehničarizaenergetiku,brodograđevnitehničari,tehničarizavozilaivoznasredstvairačunalnitehničarizastrojarstvo.školajeimaladevetrazrednihodjela,anastavujepohađalo180učenika.Nastavujeizvodio31nastavnik.Uškolisuzaposlenadvastručnasuradnikai10djelatnikaizvannastave.

Kurikulumškoleorijentiranjenastvaranjeozračjaškoleukojućeučenicidolazitisradošćuiugodnoseosjećatiuškolskimprostorima.Uvođenjemsamovrednovanjaiorijentacijomškolenastvaranjepozitivnogaozračjasmanjenisuizostanciučenika,boljijeuspjehuučenju,kvalitetnijajeizvedbaobvezatne,dodatne,dopunskei izbornenastave,više je izvannastavnih i izvanškolskihaktivnostiiuspostavljenjedobarodnosslokalnomzajednicom.

Page 139: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 137

L I Č KO - S E N J S K A Ž U PA N I J A

SREDNJA ŠKOLA OTOČAC, OTOČACŽELIMO ŠKOLU U KOJOJ SU SVI ZADOVOLJNI, MOTIVIRANI I MAKSIMALNO USPJEŠNI.SrednjaškolaOtočacnalaziseuLičko-senjskojžupanijiumalomegradićuOtočcusoko5400žitelja

kojijesredištecijelepokrajineGacke.PrviseputspominjenaBašćanskojploči(1100.godine),nopovjesničarismatrajudajeOtočacmnogostarijitedajevjerojatnoiknezBornapočetkom9.stoljeća(818.godine)imaojednoodsvojihsjedištauOtočcu,apostojetragoviživljenjačovjekaizdavnihvremena–kasnobrončanodobau9.i8.stoljećuprijeKristagdjejesvojenastambeimaloilirskoplemeJapodi.

SrednjaškolaOtočacjeuškolskojgodini2011./2012.imala465učenikaraspoređenihu21razredniodjel.Nastavniplaniprogramrealiziraloje45nastavnika.škola jetakođer imalačetiristručnasuradnika(pedagoga,psihologa,satničaraiknjižničara).

školajepolivalentnogakarakteraikaotakvanajvećajeužupaniji.Tojejedinstvenaškolakojaimadvijedidaktičkecjeline:

•četverogodišnjiprogramobrazovanjakojičine: –gimnazija–opća –ekonomskaškola–zanimanje„ekonomist” –upravno-pravnaškola–zanimanje„poslovnitajnik” –šumarskaškola–zanimanje„šumarskitehničar”•trogodišnjiprogramobrazovanjakojičineobrtničkiprogrami: –izpodručjaradastrojarstva–zanimanja„tokar”,„strojobravar”i„automehaničar” –izpodručjaradaekonomijeitrgovine–zanimanje„prodavač” –izpodručjaradaelektrotehnike–zanimanja„elektromehaničar”i„autoelektričar” –izpodručjaradapoljoprivrede–zanimanja„poljoprivrednigospodarstvenik”,„ratar”i

„cvjećar”(programkojijeodobren2008.godine,alizakojidosadanijebilozainteresiranihučenika).školaosimredovnogaobrazovanjaprovodiiprogramobrazovanjaodraslihzastjecanjesrednje

stručnespremezavećspomenuteprogramezanimanja,aprovodiseiprogramusavršavanjazaposlovetrgovačkogaposlovođeiosposobljavanjeuinformaticizazvanjeračunalnogaoperaterakaoitečajengleskogajezika.

VizijaškoleŽelimoškoluukojojsusvizadovoljni,motiviraniimaksimalnouspješni.Želimodaučenicitijekom

srednjoškolskoga obrazovanja steknu svepotrebne kompetencije, znanja i vještine za daljnješkolovanje,zakonkurentnostnatržišturadaizaživotidaizškoleizađukaokvalitetneosobe.

SrednjaškolaOtočacjeod2007.godinemeđunarodnaEko-školateje,osimrealizacijesvojegaprogramarada,vrloaktivnauostalimprojektimakojisetemeljenazaštitiprirodeiočuvanjubiološkeraznolikostiužegazavičaja.

Page 140: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

138

školaimasvojškolski listSto na satkoji izlazi jednomgodišnjeiukojemuseevidentirajusveznačajnijeaktivnostinašeškole.Učenicinašeškolesasvojimmentorimapostižuzavidnerezultateužupanijskimidržavnimnatjecanjima.VećnekolikogodinazaredomnašaškoladobivapriznanjezajednoodnajljepšihškolskihvrtovaukontinentalnomedijeluRepublikeHrvatske.

SrednjaškolaOtočacodsamogapočetkasudjelujeuprojektuSamovrednovanje srednjih škola (odškolskegodine2006./2007.)tegasmatravrlokorisnimzbogdobivanjasvihpotrebnihpokazateljakojimasekoristiradiunapređenjasvojegaradaipostizanjaboljihrezultatasvojihučenika.Ostvarenajedobrasuradnjasasuradnikommrežekojisvojimposjetimapridonosiunapređenjucjelokupnogaradaškole.

Page 141: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 139

V I R O V I T I Č KO - P O D R AV S K A Ž U PA N I J A

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA, VIROVITICAZAJEDNO I KVALITETNO = ZADOVOLJNI I USPJEŠNI.GimnazijaPetraPreradovića,ViroviticasmještenajeusamomesredištugradaViroviticeuzgradi

kojajeizgrađena1914.godine.Gimnazijskoškolovanjezapočeloje1918.godineotvaranjemprvihtrijurazredarealnegimnazije.Monografijom90 godina Gimnazije u ViroviticiobilježilismoobljetnicugimnazijskogaškolovanjauVirovitici.

Gimnazijaod1991.godinekontinuiranoizvodiprogrameopće,prirodoslovno-matematičkeijezičnegimnazije.UGimnazijiPetraPreradovićase,uzredovitinastavniplaniprogramkojiuključujei izbornunastavu,svakegodineizvodi ifakultativnanastavaizTalijanskogajezika, izvannastavneaktivnosti,stručneekskurzijeirazličitiškolskiprojekti.

Zasvojjeradškoladobilarazličitapriznanjainagrade,anajznačajnijesuministrovopriznanje(2001.)iDržavnanagradazasport„FranjoBučar”(2002.).GimnazijaPetraPreradovićaje11godinačlanicameđunarodnihEko-školaitrijegodineuključenaumeđunarodniprojektŠkole – partneri budućnostiusuradnjisGoetheInstitutom(PASCHprojekt).OvegodineuključenismouIPA-inprojektprekograničnesuradnjesaSveučilištemuKapošvaru:CrossBorderScience(HUHR/1001/2.2.1/0006).

Gimnazijajeuškolskojgodini2011./2012.imala466učenikau18razrednihodjela:10odjelaopćegimnazije,četiriodjelaprirodoslovno-matematičkegimnazijeičetiriodjelajezičnegimnazije.Zaposlenoje38nastavnika,tristručnasuradnika,ravnateljicaipetosobauadministrativno-tehničkojslužbi.Statusprofesorasavjetnikaimaosamnastavnika,aprofesoramentoratrinastavnika.

Misijaješkoleodgojiobrazovanjezadaljnješkolovanjeizarazvojkompetencijaučenika,avizijajebitinajboljaškolauširemudruštvenomokruženju.

UprojektSamovrednovanje srednjih školauključilismoseuškolskojgodini2008./2009.,apomoglesunamsuradnicemrežepodrškesamovrednovanjuškolaIvanaBiljaniMarijanaGrubić.Imenovalismoškolskitimzakvalitetuisasuradnicamamrežeobavilismosamovrednovanješkoleinapraviliplanunapređivanjakvaliteterada.KoristilisunammaterijaliCentrakaoisavjetiipomoćsuradnicamrežepajesljedećihškolskihgodinaškolskitimzakvalitetukoristećisematerijalimaNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanjanapravioanalizuradaiškolskirazvojniplanteihuškolskojgodini2010./2011.poslaoCentru.Prioritetnasupodručjakvalitetezačijesmosepoboljšanjeodlučiliovihgodina:učenje i poučavanje i praćenje i vrednovanje.Ovejegodineškolskitimzakvalitetuanaliziraoradškolenakrajupolugodišta,anakrajunastavnegodineponovnoćevrednovatiradškoleiNastavničkomuvijećupredložitinovirazvojniplan.Mislimodanamprojekt Samovrednovanje srednjih škola pomažeuunapređivanjukvaliteteodgojno-obrazovnogarada.

Page 142: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

140

SREDNJA ŠKOLA STJEPAN IVŠIĆ, ORAHOVICAZAJEDNO VIŠE – ZAJEDNO BOLJE.SrednjaškolaStjepanIvšićuOrahoviciosnovanaje1965.godinekaoGimnazija,a1967.godine

osnovanajeiškolaučenikauprivredisbrojnimzanimanjimauobrtništvuiuslugama.Godine1968.školeseobjedinjavajuuSrednjoškolskicentariusličnomeoblikuškoladjelujeidanas.Opremljenostškolejenavisokojrazini,postojeradionice,praktikumiikabinetizaopćeistručnepredmeteteprogramestrojarstva,poljoprivrede,ugostiteljstvaiekonomije.

Uškolijetrenutačno380učenikau17razrednihodjelauprogramima:općagimnazija,komercijalist,prodavač,strojobravar,vodoinstalater,automehaničar,kuhar,konobar,voćar-vinogradar-vinar icvjećar.

Učenicipostižuvrlodobrerezultatenasvimnatjecanjima(desetakdržavnihprvaka),svisuučenicipoložilidržavnumaturu,avećinaihseupisujenaželjenevisokeškoleifakultete.Uškolisuorganiziranebrojneskupineizvannastavnihaktivnosti(kulturne,obrazovne,zabavneisportske)ipriređujusesusretisknjiževnicima,glumcima,sportašimaipoznatimosobamaizkulturnogaijavnogaživota.školaje2006.godinesteklastatusmeđunarodneEko-škole.

BrojniučenicioveškolenastavilisuznanstvenukarijerunasveučilištimauOsijekuiZagrebu.Nekiimajuuspješnukarijeruivlastitetvrtkeunašojzemlji,aliiusvijetu,novećinaihživiiradiunašojsredini.

Uškoliradi38nastavnikaistručnihsuradnika.Stručnajezastupljenostnastavepotpuna.Većinanastavnikakojiradeuovojškolisubilinjeziniučenici.

Vizijaješkole„Zajednoviše–zajednobolje”.Tasevizijaiostvaruje.Radimonabrojnimprojektimanalokalnojidržavnojrazini(Eko-škola,školezaAfriku,akcijeCaritasaiLigezaborbuprotivrakaitd.),auključenismoiuIPAprojektprekograničnesuradnje.

Uprocessamovrednovanjauključenismoodpočetka,aciljevirazvojnogaplanasunambilidasviučenicipoložedržavnumaturu,daupisnaželjenefakultetebudepreko85%idasmanjimobrojizostanakapoučenikuza10%.Našisuciljevidosadaiostvareni.

B R O D S KO - P O S AV S K A Ž U PA N I J A

ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA, NOVA GRADIŠKAŽELIMO UČENJE RADI ZNANJA, A NE UČENJE ZA OCJENU.Elektrotehničkaiekonomskaškolajejavnaustanovakojaobrazujeiodgajaučenike.Svrhai

ciljobrazovanjaupodručjuelektrotehnike,osimzavršetkasrednjoškolskogaobrazovanja, jesuiosposobljavanjezasudjelovanjeuprojektiranju,pripremi i vođenjuupojedinimpodručjimaelektrotehnike. U školi se učenici školuju za sljedeća zanimanja: elektrotehničar, tehničar zaelektričnestrojevesprimijenjenimračunalstvom,tehničarzaračunalstvoikomercijalist.

Page 143: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 141

Vizijaiposebnostiškole:•Cijenimotrajnoiprimjenjivoznanjeustruciicjeloživotnoučenje.•Priprenošenjuznanjaželimoučenicimapružitiprilikudavježbajupozitivneživotne

vrijednostiiživotnevještinekrozrazličiteobliketimskogaradaisuradnje.•Želimoučenjeradiznanja,aneučenjezaocjenu.•Potičemoučenikenarazvojradnihnavika.•Njegujemostvaralaštvoikreativnostipružamosvudostupnustručnupomoćzašto

kvalitetnijiosobnirazvojsvakogaučenika.•Trudimoseosuvremenitinastavuipružitiučenicimaužitakzanimljivoga,kontinuiranogai

istraživačkogaučenjauzprimjenunajnovijihtehnologija.Izvannastavneaktivnosti:•MladežCrvenogakriža•PokretprijateljaprirodeLijepanaša•školskanatjecanjaiznogometa,košarke,odbojkeirukometa.Materijalno-tehničkaopremljenostškolejedobra(15učionicazateorijskunastavu,petlaboratorija

fizike,osnovaelektrotehnikeimjerenjauelektrotehnici,laboratorijelektronikeidigitalneelektronike,laboratoriji računalstva, jedna elektroradionica, dvije radionice za mehaničku tehnologiju,multimedijalnadvorana,knjižnicaisportskadvorana).

Dodatnanastava:•pripremazanatjecanjeizosnovaelektrotehnikeifizike•pripremamaturanatazaupisnafakultete–pripremazadržavnumaturu.Uprojektu Samovrednovanje srednjih škola sudjelujemotrigodine.Utomesmorazdobljunastojali

osvijestitisvojeprednostiinedostatke,unaprijeditinastavniradipoboljšatiuvjeteradauškoli.Idaljeradimopremaškolskomerazvojnomeplanuinastojimogapoboljšatiiostvariti.Zbogspecifičnostistrukeupodručjuelektrotehnikeiračunalstvatekomercijalnogasmjeramoramopratitinajnovijadostignućaizobajupodručjaitonamjeprioritet.

GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA, NOVA GRADIŠKANEKA BUDE SVJETLO! FIAT LUX!GimnazijaNovaGradiškaosnovanaje1919.godine.Odsvojegapostankadodanasbilajeizvorište

obrazovanjaicentarkulturnihzbivanjaunovogradiškomekraju.DanašnjiučeniciinastavnicičuvajutradicijuGimnazijeNovaGradiškakaoopćeobrazovneustanove,aliistvarajuneštonovoiučezabudućnost.

Mismoopćagimnazijakojupolazi452učenika,azaostvarenjenastavnogaplanaiprogramabrinese34nastavnika.Imamovelikibrojizbornihprogramaizprirodoslovnogaimatematičkogatejezičnogaidruštveno-humanističkogapodručja.Orijentiranismopremavisokimstandardimarada

Page 144: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

142

ustruciiizvannje.IzvodimoistraživačkeradoveizBiologijeiKemijeiizdajemoškolskilistZvono koji jemeđunajboljimaukategorijisrednjoškolskihškolskihlistova.

Našaposebnostsuizvannastavniprogrami.Tosu:•odgojiobrazovanjezaokoliš–mismomeđunarodnaEko-škola•odgojiobrazovanjezaljudskaprava•nastavabezškolskogazvona•planiranjeiizvođenjesuradničkenastave(projektukojemusudjelujutrigimnazije).Našiučenicisudjelujuuodlučivanjuipreuzimanjuodgovornosti,aroditeljeuključujemouškolsku

svakodnevnicu.Uprojekt Samovrednovanje srednjih škola uključenismoodškolskegodine2007./2008.Ravnateljica

školepotaknulajenaNastavničkomevijećuraspravuoprojektuSamovrednovanje srednjih škola koji bipridoniopoboljšanjukvalitetenastaveiškoleopćenito.Formiralismoškolskitimzakvalitetuitakojepočelo.Odreklismosenašihstandardakvalitetesnaglaskomnaodgojiobrazovanjeiprovjerilitrenutačnostanjeprimjerenimupitnikomzaučenike,roditeljeinastavnike.Rezultatesmoanaliziralinasastankuškolskogatimazakvalitetu,nastručnimskupovimainaNastavničkomevijeću.PotomsmoproveliSWOTanalizu, izradiliškolskirazvojniplanidefiniraliprioritetnapodručja.„Kritičkiprijatelji”sunasprviputposjetili2008.godine.Suradnjas„kritičkimprijateljima”bilajevrlodobra.OduključivanjauprojektSamovrednovanje srednjih škola značajnosmounaprijedilikvaliteturadainašestandardekvalitete.Proširilismoškolskitimzakvalitetupredstavnikomučenika,roditeljailokalnezajednice.Nastavniciiučeniciuškolisudobroprihvatiliprojekt.Preispitalismosveaspektefunkcioniranjaškole.SveštosmozajedničkinaučiliispoznajedokojihsmosudjelovanjemuprojektuSamovrednovanje srednjih škola došlipomoćićenamuostvarenjuvizijenašeškole.

ŽelimodaseGimnazijaNovaGradiškarazvijausmjerukvalitetneškolespunomogućnostiukojojbiučenicimogliproširitisvojeznanjeilibisemogliužespecijalizirati.ŽelimodaGimnazijaNovaGradiškazauzmemjestoprepoznatljiveodgojno-obrazovneustanoveunašemukraju.

TEHNIČKA ŠKOLA, SLAVONSKI BRODKVALITETNOM ŠKOLOM DO KOMPETENTNOGA UČENIKA.TehničkaškolauSlavonskomeBrodu,gradumetalskeindustrije,imatradicijustaru64godine.U

školskojgodini2011./2012.imalaje60nastavnikai751učenikakojiseobrazujuzaosamzanimanjaupetpodručjarada:strojarstvo,elektrotehnika,graditeljstvo,cestovniipomorskiprometteriječkiilučkipromet.

Našajemisijarazvijaticjeloživotnoučenjeiodgajatizaživot,suradnjuihumanost.Orijentiranismopremavisokimstandardimakvaliteterada,čemusvjedočerezultatinatjecanja,

rezultatidržavnemature,međunarodnasuradnjaiprojektiEUfondovakaoiodgojnodjelovanješkole.Našasuposebnostizvannastavniprogrami:projektKvalitetna škola,projektSamovrednovanje srednjih škola,projektLdV Young & Europe –projektmobilnostiučenika(Njemačka),projektLdV –projektmobilnosti nastavnika (Italija, Velika Britanija, Irska), IPA projekt SIMDEC (SB solarni

Page 145: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 143

demonstracijskicentar),Centarzanovetehnologije,školskipreventivniprogramiprojektVježbeničke tvrtke.

Prepoznatljivismo:•pokontinuiranomeprocesuunapređivanjakvaliteteodgojno-obrazovnogarada•poCentruzanovetehnologijeisuvremenoopremljenojškoli•pokonceptucjeloživotnogaučenja(petsavjetnikaipetmentora)•porezultatimanatjecanjaučenikaiinovacijaustruci•pomeđunarodnimprojektimasuradnjeimobilnostiučenikainastavnika•poodgojnomedjelovanjuškole(13izvannastavnihaktivnosti)ipokulturnoj,javnoj,socijalnoj

izdravstvenojdjelatnosti•pohumanitarnimprojektima(kumstvodjeciBenina)•poobrazovanju,usavršavanjuiosposobljavanjuodraslih•podemokratizacijiodnosaučenik̶ roditelj ̶škola.Uprojekt Samovrednovanje srednjih škola uključenismood2008.do2011.godine.školskitim

zakvalitetujenatemeljuškolskogarazvojnogplanaizabraoprioritetnapodručjaradauproteklimtrimagodinama:učenje i poučavanje,samovrednovanje rada nastavnika i praćenje i vrednovanje. Polazneosnovezaizraduškolskogarazvojnogplanabilesu:KREDAanaliza,SWOTanaliza,izvješćaškolskihstručnihvijeća,rezultatidržavnematureirezultatisamoevaluacijskogaupitnika.Ciljevirazvojnihplanovabilisuunapređenjekvalitetenastavnogaprocesa,vrednovanjeradaučenika,samovrednovanjeradanastavnikaiusavršavanjemetodičkekompetencijenastavnika.UprovedbuprojektaSamovrjednovanje srednjih škola pomagalesunamsuradnicemrežeKristinaGugićiIvanaIvančić.Tajjeprojektispunionašaočekivanja.Unaprijediojekvaliteturadaškole,povećaojerazinuznanjaivještinaučenika,potaknuojeprofesionalnirastirazvojnastavnikaiuključiojevećibrojnastavnikauplaniranjeiprovođenjepromjena.

Page 146: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

144

Z A D A R S K A Ž U PA N I J A

KLASIČNA GIMNAZIJA IVANA PAVLA II. S PRAVOM JAVNOSTI, ZADARUNA MELIOREM MUNDUM AEDIFICEMUS – ZAJEDNO STVARAJMO BOLJI SVIJET.Klasičnagimnazija IvanaPavla II. spravomjavnosti jekatoličkasrednjaškolasmještenana

zadarskomepoluotokuustarojjezgrigradauneposrednojblizinizadarskeprvostolnicekatedralesv.StošijeuzBiskupskidvoriNadbiskupskosjemenište„Zmajević”.školukojaradiujednojsmjenipohađa230učenika(150učenicai80učenika)uosamrazrednihodjela.

Dioučenikastanujeurazličitimmjestimazadarskežupanijetesvakodnevnoputujeuškolu.Većidioživiugradu,anekolicinanjihživiusjemeništu.Uškolijezaposleno29djelatnika,19profesora,pedagog,knjižničar,ravnatelji6osobauadministrativno-tehničkojslužbi.KlasičnagimnazijaIvanaPavlaII.spravomjavnostiimaprogramopćegimnazijesrazlikomdaklasičnausvojemuprogramuimaklasičnejezike,latinskiigrčki,krozsvečetirigodine.Klasičnoseobrazovanjeneograničavasamonaučenjeklasičnihjezika,većučenicimapružauvidutemeljeantičkekultureicivilizaciječijiutjecajisaznanjasežusvedonašegavremena.Toobrazovanjeideuprilograzumijevanjuživljenjausadašnjostiijasnijemugledanjuuduhombogatijubudućnost.

PosebnostKlasičnegimnazijeIvanaPavlaII.spravomjavnostijeuodgojumladihljudikojisezasnivanaevanđeoskomehumanizmuIsusaKristainacivilizaciji ljubavikojajeizraslaizKristovaživotaiučenjatenadživjelasvecivilizacijeupovijesti.KatoličkagimnazijaIvanaPavlaII.spravomjavnostinudiozračjeukojemuseljudipoznaju,priznaju,poštujuiuvažavajujednidruge.Usuradnjisroditeljimaučenikeseupućujenasmislenostiljepotuživota,aposebnonaljepotuživotasBogom,štojenajsigurnijejamstvouobraniodnevrednota.

VizijajeKatoličkegimnazijeIvanaPavlaII.spravomjavnostiravnomjernorazvijatiobrazovne,odgojneiduhovnekomponenteistavitiuprviplančovjekaičovječnost.Toznačidaaktivnostiuškolitrebajubitištoraznovrsnijeidatrebajupoticatiintelektualni,tjelesni,estetski,društveni,moralniiduhovnirazvoj.

Uškolisenjegujusljedećevrijednosti:znanje,solidarnost,identitet,odgovornost,čovjek,vjera,moral,nada,ljubav,sloboda,odgovornost,dostojanstvo,domoljublje,mudrostitd.irazvijasesvijestovlastitunacionalnomeivjerskomeidentitetuivažnostiočuvanjapovijesneikulturnebaštineukojojsuprihvaćeneopćecivilizacijskevrijednostikaoštosutolerancija,poštivanjeljudskihpravateljudskaikršćanskasolidarnost.

Samovrednujućinašuškoludošlismodozaključkadaunjojpostojisuradnja,prijateljstvo ikonstruktivnomeđudjelovanje idase svidjelatnici iučeniciuvažavaju.školamoraodgovoritipotrebamasuvremenogačovjekaupromjenjivudruštvenomeokružju,moranaučitikakoučiti(mogućnostsamoobrazovanja),morarazvijatisklonosttimskomuradu,cjeloživotnomuobrazovanjuiusavršavanjuimoranaučitipovezivatipodatkeizrazličitihpodručjatenaglašavativažnostlogičkogarazmišljanja.Dabibilasuvremenaifunkcionalna,potrebnojujeinadaljetrajnooprematiitehnološkiikadrovski.Natajćenačinmoćiuspješnoosposobljavatimladeljudezaživotumultikulturalnomeokružju.

Page 147: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 145

O S J E Č KO - B A R A N J S K A Ž U PA N I J A

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK, OSIJEKOBRAZOVANJE I ODGOJ USPJEŠNOGA I ZADOVOLJNOGA UČENIKA.Graditeljsko-geodetskaškolaOsijekimasjedišteuOsijekuuDrinskojulici16a.Smještenajeu

južnomedijelugradaOsijekanazemljištupovršine15840m2.Zgradajenamjenskigrađenazaškolukrajemosamdesetihgodinaprošlogastoljeća.školajeuseljenaizapočelajesradomunovoizgrađenojzgradi1.rujna1980.godine.Zgradapovršine5872m2predstavljajedinstvenugrađevinskucjelinusastavljenuodvišedilatacija.Usredišnjemuokruglomdvokatnomdijeluzgradesmještenesuučionice,knjižnično-obavijesnicentar,kabinetinastavnika,zbornicaikancelarije.Uprizemljusenalazeradionicezapraktičnunastavuisportskadvorana.Naprostranomeokolišuokoškolskezgradesusportskaigrališta,parkirališta,prilaznecesteitravnjaci.

Vrsteobrazovnihprogramauškolisu:•četverogodišnjiprogramobrazovanjazastjecanjesrednjestručnespremeuobrazovnome

strukovnom sektoru Graditeljstvo i geodezijazazanimanja:građevinskitehničar,arhitektonskitehničarigeodetskitehničar

•trogodišnjiprogramobrazovanjazastjecanjesrednjestručnespremeuobrazovnomestrukovnom sektoru Graditeljstvo i geodezijazazanimanja:keramičar-oblagač,montersuhegradnje,zidarJMOteuobrazovnomestrukovnomsektoruOsobne usluge, usluge zaštite i druge usluge zazanimanje:soboslikar-ličilacJMO.

ObrazovanjeodraslihprovodisenazahtjevgospodarskihsubjekatainatemeljujavnihnatječajakojeprovodiHrvatskizavodzazapošljavanje.

Vizijaješkoleobrazovanjeiodgojuspješnogaizadovoljnogaučenikakojiserazvijauzpodrškuroditeljaidjelovanjenastavnika.Ostvarivanjemviziješkole,uzpotporulokalnezajednice,roditeljainastavnika,osposobljavamoučenikazasamostalaniodgovoranživot.

Posebnostiškolesu:•dobrapraksasuradnjesbivšimučenicimaškolekojipomažuškoliupoboljšanjumaterijalnihi

financijskihuvjetarada•uškoliimamnogozaposlenihnekadašnjihučenikaškole•aktivnosudjelovanjeuprojektimaAgencijezamobilnostiprogrameEU•stručnozastupljenanastava•pripremaučenikazapolaganjedržavnemature•dodatna nastava•sportskeaktivnosti•multimedijskicentarškole•dramskadružinauzpodrškudramskogapedagoga•mnogoizvannastavnihaktivnosti•dobroopremljenikabinetiinformatikeifizike

Page 148: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

146

•našisuučenicisasvojimzanimanjemzastupljeniinatržištimaradaEU.Graditeljsko-geodetskaškolaOsijekuključenajeuprojektSamovrednovanje srednjih školaveć

petugodinu.Možemosepozvatinabogatoiskustvosudjelovanjaunjemu.Razgovaralismootomekolikojedobranašaškola,kakotoznamoištočinimokakobismobilijošbolji,apodrškunamjepružalagđaGordanaPopović,našasuradnicamreže.UsvrhupoboljšanjameđusobnihodnosaipostizanjajošboljihrezultatauraduoaktivnostimanašegaškolskogatimazakvaliteturedovitoobavještavamoNastavničko vijeće, Vijeće učenika i Vijeće roditelja. Dodatni izazov nam je iadministracijakojojbašnismoskloni.AktivnostiprovedbeškolskogarazvojnogplanakrozprojektSamovrednovanje srednjih školapolazištesuzastjecanjeiskustvajerboljimupoznavanjemsebeisvojeulogeurazvojudruštvateprihvaćanjemrazličitostidrugihučenicirazvijajusamostalnost,osobniintegritettepozitivanodnossdrugimučenicimaiokolinom(izNacionalnogaokvirnogkurikuluma).

I. GIMNAZIJA OSIJEK, OSIJEKPrvagimnazijaOsijeknalaziseucentrugradauŽupanijskojulici4.školaprovodiprogramopće

gimnazijeuukupno25razrednihodjelasa672učenika(odtogasučetirisportskaodjelakojepohađajuučenicikojiseaktivnobavesportomikojipostižuzapaženerezultate).

UI.gimnazijiOsijekzaposlenoje48nastavnikakojinastojeučenicimaprenijetiznanjeizjezika,izprirodneidruštveneskupinepredmetaiizinformatike.Takođerihželepoučitinakojićenačinučitiiuspješnokomuniciratisdrugimljudima,učeihdabuduotvoreni,odgovorniioptimističniidaznajuslušatiipružitidrugimapodršku.Natajihnačinpripremajuzanastavakškolovanja–studij,odnosnozauspješanživoturazvijenomedruštvu.VećinaučenikaI.gimnazijeOsijekzavršavafakultetiuspješnisuusvojimzanimanjimaštojedobarpokazateljdasunastavnicidobroodradilisvojposao,štoimdajemotivipoticajzabudućirad.

Akotežimobitizemljaznanja,uobrazovanjetrebamokontinuiranoulagati.Učenicimatrebapružatimogućnostusvajanjaznanjaputemsuvremenihtehnologija,alijepritombitnodausvojenaznanjamoguprimijenitiubudućnosti.Nesmijemozanemaritiniodgojnufunkcijuškolejersamoodgovorne,samopouzdaneineopterećeneosobemogubitiuspješneusvojemubudućemživotu.TakvoviđenjesustavaškolstvanasjeipotaklodaseuključimouprojektSamovrednovanje srednjih škola.Tajnamjeprojektpomogaoosvijestitiproblemekojisepojavljuju,apomogaonamjeiunjihovurješavanjuiupoboljšanjunastavnogaprocesaucjelini.Uprocessmouključilisvedionikeodgojno-obrazovnogaprocesa(učenike,nastavnike,stručnesuradnike),ali iroditeljeidruštvenuzajednicu.Svisuseoniaktivnouključiliuostvarivanjezadanihaktivnostiiciljevapauspjehnijeizostao.Pomacinisuveliki,alibudenadudaćemozajedničkimtrudomuspjetipoboljšatisvesegmenteodgojno-obrazovnogaprocesa.

Page 149: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 147

III. GIMNAZIJA OSIJEK, OSIJEKTRADICIONALNI TEMELJI I NOVE TEHNOLOGIJE ČINE NAŠU I VAŠU SIGURNU BUDUĆNOST.TrećagimnazijaOsijeknalaziseuUliciKamilaFiringera14uosječkojTvrđi.školaimadugutradiciju.

Sljedbenicajemuškerealnegimnazijeisvojimseprogramomnaslanjananjezinutradiciju.Nismoviše„muška”gimnazijajerod705učenikauškolskojgodini2011./2012.njih338(46%)bilesudjevojke.

Od705učenika666učenikajeugimnazijskimrazredimairaspoređenisuu22razrednaodjela,a39jeučenikaSrednjeglazbeneškoleiraspoređenisuučetirirazrednaodjela.Iakojenašprogramprirodoslovno-matematički,našiučeniciuspješnostudirajunarazličitimfakultetima.Našisubivšiučeniciuspješniknjiževnici,glumci,glazbenici,odvjetnici,sportaši, liječnici,mikrobiolozi,fizičari,inženjeri,sveučilišniprofesori,znanstveniciitd.Akobiihimenovali,tekstbibiopredug.

UIII.gimnazijiOsijekzaposlenoje55nastavnikai izvodesedvanastavnaprograma:programpriroslovno-matematičkegimnazijeiprogramopćeobrazovnihpredmetazaučenikeSrednjeglazbeneškole.UnašojškolinastavutihpredmetapohađajuiučeniciSrednjeglazbeneškoleF.KuhačaOsijek.školaimai2,5stručnasuradnika(pedagoginju,knjižničarku)ijednupsihologinju.

Uključenismouprojekt Samovrednovanje srednjih škola iprijenegoštojeonopostaloobvezatno.Iakonamjesrednjaocjenaškolevećgodinamaokovrlodobar4,tražilismoodgovorenapitanjamožemolibitiboljiikakotopostići.Svjesnismodauspjehučenikaovisiioredovitostipohađanjanastaveizatonamjetijekomprvogarazdobljasamovrednovanjaciljbiosmanjitibrojizostanaka10%,štosmoiostvarili.Ohrabrenitimrezultatomodškolskegodine2009./2010.radilismonastručnomeusavršavanjunastavnikauškoliuokvirustručnihaktivaiNastavničkogavijeća.Nastojalismonajnovijespoznajevezaneuzučenjeipoučavanjeprezentiratisvimnastavnicimausvrhupoboljšanjanastaveiuspjehaučenika.Potvrdukorisnostisamovrednovanjadobilismoiuvanjskomevrednovanjukrozdobrerezultatenašihučenikanadržavnimnatjecanjimainadržavnojmaturiikodupisanajvećegabrojanašihmaturanatanaodabranefakultete.

SREDNJA ŠKOLA DALJ, DALJPER ASPERA AD ASTRA – KROZ TRNJE DO ZVIJEZDA.SrednjaškolaDaljsmještenajeuOsječko-baranjskojžupanijiuopćiniErdutnarijeciDunav.škola

je2013.godineslaviladvadesetljećapostojanja.Uškoliseprovodiobrazovanjeudvamaobrazovnimpodručjima:

•ekonomija,trgovinaiposlovnaadministracija(zanimanje:ekonomist)•poljoprivreda,veterinaiprehrana(zanimanja:agroturističkitehničar,poljoprivredni

tehničar–opći,poljoprivrednitehničar–fitofarmaceut).Obrazovanjezazanimanjatraječetirigodine,štoučenicimaomogućujedaljnjinastavakškolovanja

u sustavu.

Page 150: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

148

Posebnostnašeškoleještoomogućujeučenicimadaseobrazujunasrpskomematerinskomjeziku.Tojeznačajnozaočuvanjeizaštituidentitetapripadnikanacionalnihmanjina,asvakakoizaočuvanjemultikulturalnihosobitostidruštvaucjelini.

Uokviruškolenjegujeseučeničkozadrugarstvokojesebaviproizvodnjomproizvodaupotrebnevrijednostitemeljenenakulturnojbaštini.UčeničkazadrugaDalyapredstavljamodelpoduzetništvanamijenjenučenju,tj.korelacijinastavnihsadržajaistručneprakse.Natajsenačinodličnopovezujuobrazovnisektorpoljoprivredeiekonomije.

UprojektuSamovrednovanje srednjih školaškolauspješnosudjelujemotrigodine.Povjerenstvozakvalitetunašeškolezajednosučenicimainastavnicimabavise ispitivanjemkvaliteteusvimpodručjimanašegarada,aisamovrednovanjemvlastitasudjelovanjaunastavnimiostalimprocesima.Vizijaješkole„Znanjemdoslobode!”Vrednujemonačelacjeloživotnogaučenjamladihljudikojiulaganjemusebeisvojeznanjemogupostatisamostalniineovisniupostizanjuživotnihciljeva.

ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA OSIJEK, OSIJEKškolaprimijenjeneumjetnostiidizajnaOsijekjedinauregijinudisrednjoškolskoobrazovanjeu

područjulikovneumjetnostiidizajnaiimajedinstvenprofilkojiprepoznajuicijeneučenici,roditelji,strukai lokalnazajednica.Našojškolikojasebaviumjetnošćuidizajnomikojapodučavamladetalentegravitirajuučenicis likovnimsenzibilitetomitalentomizsvihpetžupanijaovogadijelaRepublikeHrvatske.školatrenutačnoobrazuje350učenikaiunjojradi53nastavnika.

školaučenicimanaizbornudisedamrazličitihsmjerova:aranžersko-scenografskidizajn,dizajnodjeće,dizajntekstila,dizajnunutarnjearhitekture,grafičkidizajn,kiparskidizajnislikarskidizajn.Prvi jerazredzasveučenikeisti(općismjer)tijekomkojegaseučenikeuvodiupodručjelikovneumjetnostiidizajnateihsekrozrazličitenastavnepredmeteiizvannastavneprojekteupoznajespojedinimzanimanjima.Udrugomerazreduučenicibirajujednoodponuđenihzanimanja.

Krozspecifičnezadatkenastavnogaplanaiprogramaučeniciučerazličitetehnikeradaisudjelujuuosmišljavanjurazličitihoblikaradaupodručjulikovneumjetnostiidizajna.Većtijekomškolovanjaimajuprilikupokazatinaučenevještineprezentiranjemsvojegaradanaškolskimi izvanškolskimizložbama, natječajima, projektima i natjecanjima. Takav pristup omogućuje učenicima isamovrednovanjevlastitarada,štojeosobitokorisnourazvojusocijalnihiekonomskihvještina.

Našaškolaobrazujeiosposobljavaučenikezaširokikrugdjelatnosti.Svinašiprogramiomogućujuučenicimastjecanjevještinaspomoćukojihonimoguzapočetiradniodnosusvojojstrucikaozaposlenici ili samostalnipoduzetnici. Ti improgrami takođeromogućuju i daljnje školovanjepolaganjemdržavnemature.Ipak,našibudućiučenicimorajuimatiodređenilikovnitalentisenzibilitetkojisuosnovnipreduvjetizauspjehizadovoljstvoubavljenjuovimzanimanjem.

Učeniketijekomčetverogodišnjegaobrazovanjapoučavakvalitetanistručankadar, imajusvepotrebnematerijalneuvjetenaraspolaganjuimogućnostsudjelovanjaumnogobrojnimizvannastavnimiizvanškolskimaktivnostimaiprojektimainaterenskojnastavi.

Dokazizatosumnogobrojni.Radoviučenikaredovitopronalazesvojamjestanaplakatima,zidovima,izložbama,priredbama,webstranicama,utrgovinama,časopisimaisl.Uškolipostoji

Page 151: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 149

učeničkazadrugaL.U.D.(likovnaumjetnostidizajn)kojarazvijakreativnesposobnostiipoduzetničkekompetencijeučenika.

Učeniciizrađujunizunikatnihsuveniraiupotrebljivihpredmetapoputplatnenihtorbi,majicasotiskom,keramičkihvaza,svijećnjakairaznihukrasnihpredmetauterakotiteprepoznatljiveosječkemotivekojemaštovitoiraznimtehnikamaugrađujuusuvenire(reljefnepločice,ukrasnimagneti,torbesotiskomitd.).Uškolisenalaziisuvenirnicaukojojsuizloženiizrađenipredmetiimogusekupiti.Priprodaji vlastitihproizvodaučenici stječuznanjaoprivređivanju,prihodu, rashodu iostvarenojdobititerazvijajukreativnost,inicijativnost,timskiradiosviještenostomogućnostimasamozapošljavanja.

UprojektuSamovrednovanje srednjih škola sudjelujemood2007.godineinašasu iskustvapozitivna.Svevišeunapređujemoradnašeškole,nastavnicipodižurazinukvalitetenastave,svejevećiinteresučenikazaupisunašuškoluiostvarujemoizvrsnusuradnjuslokalnomzajednicomkrozbrojneaktivnostiizajedničkeprojekte.

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA, OSIJEKODGOJITI I PRIPREMITI MLADE LJUDE ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE, PRUŽITI IM

NAJPOTREBNIJE KOMPETENCIJE.Od1956.godineUgostiteljsko-turističkaškoladjelujekaoškolaregionalnogaznačaja.Našaje

školazauzelavisokomjestouobrazovanjukadrovazaugostiteljstvo.Preseljenjemunovuškolskuzgraduostvarujemosvojeciljeve.Zgradajenamjenskigrađenai

obuhvaćaprostorod5330m2raspoređenihnatrikatainapodrumskeprostorije.školaima14učionica,četiripraktikumakuharstva,tripraktikumaposluživanja,praktikumslastičarstva,učionicuinformatike,knjižnicuirestoran.Svisuprostoriopremljeniinformatičkomopremominajsuvremenijimuređajima.

Vrsteobrazovnihprograma:•trogodišnjazanimanja(konobar,kuhar,slastičarJMO)•četverogodišnjazanimanja(turističko-hotelijerskikomercijalist,hotelijersko-turistički

tehničar)•obrazovanjeodraslih(programstjecanjasrednjestručnespremeiprekvalifikacijeza

zanimanja:kuhar,slastičar,konobar,hotelijersko-turističkitehničariturističkohotelijerskikomercijalist).

Vizijaimisija:•oblikovanjepoticajnogaokruženjazaučenje•dinamičnasuradnjasasrodnimškolama(razmjenaljudskihresursa,nastavnikaiučenika)•radsnaprednimučenicima•uvođenjesustavanagrađivanjanastavnikapotaknutovanjskimvrednovanjem•poticanjepovezivanjasvisokoškolskimustanovamaubližemuokruženju• izradaiprovedbaprogramacjeloživotnogaučenja.

Page 152: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

150

Posebnostiškole:•sudionicimnogihstrukovnihnatjecanja•stručnozastupljenanastava•dobroopremljenikabinetikuharstva,posluživanjaislastičarstva•pripremaučenikazapolaganjedržavnemature•posebnouspješanradnovinarskeskupine(školskilistCocktail)•članicajeeuropskeudrugehotelijerskihškola–AEHTA• jedinasrednjaškolaugradusastatusommeđunarodneEko-škole.Ugostiteljsko-turističkaškolaOsijekuključilaseuprojektSamovrednovanje srednjih škola 2010.

godine.Processamovrednovanjatrajaojedviješkolskegodine.Tijekomtogarazdobljaškolajeobavilasvepreporučeneaktivnosti.Uzpodrškusuradnikamreže,gđeGordanePopović,prepoznalismoprioritetnapodručjaiizradilikratkoročniplanpoboljšanja.Posebnosmoponosninaakciju„vršnjačkapomoćuučenju”kojomsmoosnažilidopunskunastavu.Formiralismomini-timovekojićeizraditiprimjerkorelacijskihsadržaja.Ukriterijukvalitete„Upravljanješkolomimotiviranjenastavnika”oveješkolskegodinezanapredovanjeuvišazvanjapredloženosedamnastavnika.OnašimaktivnostimaredovitosmoobavještavaliNastavničkovijeće,VijećeučenikaiVijećeroditelja.

Page 153: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 151

š I B E N S KO - K N I N S K A Ž U PA N I J A

EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK, ŠIBENIKZAŠTITNIK ŠKOLE – MERCURIUS, RIMSKI BOG ZAŠTITNIK TRGOVACA.Ekonomskaškolašibenikjeuspješnastrukovnaškolakojaobrazujeučenikezapotrebetržišta

radaizahtjevegospodarstvaušibensko-kninskojžupaniji,aliizadaljnjeobrazovanjeiusavršavanje.školaprovodisljedećevrsteobrazovnihprograma:ekonomist,upravnireferentikomercijalist.školaposjedujeodobrenjezaobrazovneprogrameprodavačaiposlovnogatajnika.

Obilježjaškolesu:•tradicija(preko80godinaodgojno-obrazovnogarada)•kvalificiraniistručninastavnici•zanimljiviprogrami•specijaliziraneučioniceikabineti•ugodnaatmosfera•slobodneaktivnosti.Do2008.godineprovodilajeprogramobrazovanjaodraslihkojiseugasiozbogslabijegainteresa

polaznika.Usprkostomuštosuprogramiškolesuficitarni,postojiveliki interesučenikazavršnihrazreda

osnovneškolezaupiseuprvirazredzbogposebnogaodnosapremasportašimaizbogpogodnostikojeimpružanašaškolaupohađanjunastavekakobiuskladilisportskeiškolskeobveze.

školasemožepohvaliti izuzetnimuspjehomučenikanasportskimnatjecanjimainaostalimnatjecanjimaismotramaznanja.školajevrloaktivnaupodručjuhumanitarnogarada(suradnjasCaritasomnašebiskupije).Možemosepohvalitiodličnomsuradnjomsustanovamazapomoćučenicimasteškoćamaurazvoju(Centarzaodgoj iobrazovanje„VinkoBek”).Unašojseškoliorganizirajuistručniskupovizanastavnikestručnihpredmeta.

Uškoliseprovodi jedanobliksamovrednovanja,MERKUR– izbornajuspješnijegaučenika inastavnikaisvečanadodjelasvjedodžbiučenicimazavršnihrazreda(jedinaškolaužupaniji).

Kvalitetupoučavanjamožemopotkrijepitisljedećimčinjenicama:•uspjehučenikanadržavnojmaturi(srednjajeocjenaobvezatnogadijeladržavnematurevrlo

dobar)•uspjehučenikananatjecanjima(stalnisportskiuspjesiučenikanadržavnimnatjecanjima–tri

godinezaredomdržavniprvaciukošarci(M))•državnisusretiismotreizopćeobrazovnihistručnihpredmeta•EuropskiparlamentmladihRepublikeHrvatske•Nacionalnosavjetovanjeogospodarstvuipoduzetništvu•upisučenikanavišistupanjnaobrazbeiizborželjenihfakulteta•stečenevještinepotrebnezaobavljanjebudućegazanimanja.

Page 154: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

152

Ekonomskaškolašibenikuključilaseuprojekt Samovrednovanje srednjih škola školskegodine2009./2010.OdabralajesuradnikamrežegospodinaMiruPlavčićaizšibenikaikoristilasematerijalimaCentraiizvješćemosamovrednovanju.Sudjelovanjeuprojektuomogućilonamje:

•pomoćpridetektiranjuvlastitihprednostiinedostataka•podizanjerazinesamokritičnosti• jačanjepozitivnihljudskihpotencijala• izraduškolskogarazvojnogplana•višurazinumotivacijezaostvarenjezadanihciljeva–misijaškole.

GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA, ŠIBENIKNJEGOVANJE TOLERANCIJE, SLOBODNOGA IZRAŽAVANJA I MEĐUSOBNOGA

RAZUMIJEVANJA.GimnazijaAntunaVrančićaješkolasdugogodišnjomtradicijompoučavanjaikvaliteteprepoznatljive

ucijelojRepubliciHrvatskoj.Smještenismousredištušibensko-kninskežupanijeugradušibeniku.školanosiimeAntunaVrančića,uglednogašibenskogihrvatskoghumanistakojijedjelovaouXVI.stoljeću.

GimnazijaAntunaVrančićaradiuzgradikojajeizgrađenazapotrebegimnazijskogaprogramaiuseljena je 1937. godine. Danas zgradu dijele tri škole i to otežava organiziranje nastave uspecijaliziranimučionicamaiorganiziranjeizvannastavnihaktivnosti,štojeneophodnozakvalitetnuiuspješnurealizacijunastavnogaplanaiprograma.

školaima665učenikai24razrednaodjelakojasuraspoređenaučetirigimnazijskaprograma(opća,prirodoslovno-matematička,jezičnaiklasičnagimnazija).Svisupredmetistručnozastupljeni.Uškolijezaposlenoukupno49nastavnika.

Uskladusvizijomimisijomškolesvanašanastojanjausmjerenasu:•premastvaranjusuvremene,otvoreneikvalitetneškole•premanjegovanjutolerancije,slobodnogaizražavanjaimeđusobnogarazumijevanja•premaindividualnomerazvojuučenikovihsposobnosti.Ponosnismonaizvanrednerezultatenašihučenikakojepostižunadržavnimimeđunarodnim

natjecanjimainaveliki interes iaktivnostučenikauorganiziranjumnogobrojnih izvannastavnihaktivnosti.školajeprepoznatljivapomanifestaciji„Antun”kojajehumanitarnogakarakteraikojomučenicinagrađujunajboljenastavnikeiučenikeškoleuproteklojškolskojgodini.ManifestacijaseodržavauHrvatskomenarodnomkazalištuušibenikuiprepoznatajeulokalnojzajednicikaoizuzetniprojekt.

Sudjelovanjeuprojektu Samovrednovanje srednjih škola bilojevrlopoticajnoimotivirajućezauvođenjekvalitetnijihpromjenauorganizacijuiizvođenjenastavnogaprocesa.

Page 155: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 153

V U KO VA R S KO - S R I J E M S K A Ž U PA N I J A

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCISVAKI UČENIK NE MORA BITI ODLIČAN ĐAK, ALI MOŽE POSTATI ODLIČAN ČOVJEK.EkonomskaitrgovačkaškolaIvanaDomcaizVinkovacaima500m2,aškolskadvorana2200m2.

Uškolujeupisano960učenika.Učenicisuraspoređeniu32razrednaodjelaiškolujusezasljedećazanimanja:ekonomist,upravnireferent,poslovnitajnikiprodavač.Oko80djelatnikaradiujednojsmjeni,aodtogajeokošezdesetnastavnikaopćeobrazovnih istrukovnihpredmeta.Našjeciljpripremitiučenikezatržišteradauobvezatnomeiizbornomeprogramustrukovnogaobrazovanjaipripremitiihzaispitedržavnematurekakobisemogliupisatinaželjenefakultete.Našaškolaželiostvaritisuradničkiodnosnastavnikaiučenikainjegovatipozitivnoozračjekojepridonosinapredovanjuipodizanjukvalitetenastave.

Samovrednovanješkolapostaloje,uzvanjskovrednovanje,integralnidiosustavazaunapređivanjekvaliteteobrazovanjaiunašojškoli.SustavnosudjelujemouprojektuSamovrednovanje srednjih školaiuvanjskomevrednovanjuvećpetgodina.Uškolidjeluješkolskitimzakvalitetu,suradnicamrežeCentraikoordinatoricazasamovrednovanje.školskirazvojniplandonijelismouveljači2009.godine.Održalismosastanaksasuradnicimamreže,profesoricamaVesnomPavković-DončevićiMajomKraljStančeckojesudalekritičkeprimjedbeisugestije,aliipodrškunašemurazvojnomplanu.

Unašojseustanovimožemopohvalitivisokimpostotkomprolaznostiiuspješnostiuzavršavanjuodabranogaprograma,visokimpostotkomprolaznostiispitadržavnemature,sudjelovanjemučenikananatjecanjimaizopćeobrazovnihistrukovnihsadržajanaškolskoj,županijskojidržavnojrazini,iznadprosječnimpostignućimausportskimaktivnostimananacionalnojrazini,visokimpostotkomučenikačetverogodišnjihprogramakojiupisujuizavršavajufakulteteizadovoljavajućimuvjetimaradaujednojsmjeni.Teškoćenakojenailazimoodnosesenavećibrojučenikaurazrednimodjelimaodpropisanogastandarda,nalošijuilizastarjeluspecijaliziranuopremukojanezadovoljavapotrebesvihučenikainaneredovitidolazakpolaznikananastavu.Potrebnisunamtakođernoviprogramikojimoguomogućitistjecanjekompetencijazazapošljavanjeilivisokoobrazovanje.

Neiskorišteniresursiodnosesenaprenamjenuprostorakojibimogaoposlužitizapraktičnunastavuprodavača,nadodatneprostorekojisemogupreureditiupraktikumeinapovlačenjesredstavaizfondovaEU.Unapredovanjunasnajvišekočematerijalniuvjetinakojenemožemoutjecati,zatimneusklađenostprogramaisatniceobvezatnihpredmetadržavnematuresgimnazijskimprogramima.Trebamoseusmjeritinaizbornu,fakultativnuidodatnunastavukojejemogućeostvaritiuzpostojećeljudskeimaterijalneresurse.Unapretkunammožepomoćilokalnazajednica(grad,županija,gospodarskisubjekti)isredstvaizfondovaEU.

Svinašiuspjesiproizlazeizdobrogasuradničkogodnosaučenikainastavnika,pozitivnogaozračjaientuzijazmanašihnastavnikaimentora.

Page 156: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

154

TEHNIČKA ŠKOLA NIKOLE TESLE, VUKOVARKREATIVNIM UČENJEM DO USPJEŠNOGA I SRETNOGA UČENIKA.NaistokuRepublikeHrvatskeuVukovarsko-srijemskojžupanijinalaziseTehničkaškolaNikole

Tesle.Nastavaseodržavanahrvatskomejezikuilatiničnomepismuisrpskomejezikuićiriličnomepismu.Uškolskojgodini2011./2012.školajeimala468učenikaraspoređenihu36razrednihodjela(16razrednihodjelanahrvatskomejezikuilatiničnomepismui19razrednihodjelanasrpskomejezikuićiriličnomepismu).Uškolijezaposleno85nastavnika.Uškolskojgodini2012./2013.otvorenajeobnovljenaškola,anjezinajeobnovatrajalatrigodine.

Nastavaseizvodikroztrisektoraijedanaestobrazovnihprograma:•elektrotehnikairačunalstvo(elektrotehničar,tehničarzaračunalstvo,autoelektričar)•strojarstvo,brodogradnjaimetalurgija(tehničarzavozilaivoznasredstva,automehaničar,

autolimar,plinoinstalater,vodoinstalater,tokar,bravar)•geologija,rudarstvo,naftaikemijskatehnologija(ekološkitehničar).UprojektSamovrednovanje srednjih školauključilismoseuškolskojgodini2007./2008.Suradnica

mreženašeškolejepedagoginjaKristinaGugić,profesoricaPoljoprivrednošumarskeškoleVinkovci.Našradusmjerenjenaunapređenjeradaškoleistvaranjeuspješnezajednicesuradničkogaučenja.Ciljnamjepromicanjesustavavrijednostitemeljenoganaunapređenjukvaliteteobrazovanjakaoključapoboljšanjacjeloživotnogaučenja.

školaučenicimaomogućuje:•samostalan,suradnički,inovativanikvalitetanradtemeljennasamovrednovanju•timskirad,radumanjimskupinama,kabinetskunastavu•razvojsamopoštovanja,međuljudskihodnosairazvojsvijestiookolišu•različiteškolskeiizvanškolskeaktivnosti.SviplanoviunapređenjatemeljesenaSWOTiKREDAanaliziinaanketiranjuučenika,roditeljai

članovalokalnezajednice.Identificiralismoprioriteteizanjihizradiliakcijskeplanove.Njegujemotemeljnevrijednosti:obrazovanjeistručnost,odgovornostimarljivost,samopoštovanje

ikreativnost.Bilojezaistakorisnoraditinasamovrednovanjuškole.TijekomsudjelovanjauprojektuSamovrednovanje srednjih školaprimijetilismopozitivnepomakeukvalitetinašegarada.

Page 157: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 155

S P L I T S KO - D A LM AT I N S K A Ž U PA N I J A

ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLITškolajesmještenauTeslinoj2uSplituuzgradisagrađenoj1904.godineukojojjeprvageneracija

elektrotehničarazavršilaškolovanjejoš1939.godine.školajeuškolskojgodini2011./2012.imala577učenikakojisubiliraspoređeniu20razrednih

odjelai41nastavnikauzravnatelja,pedagogaiknjižničara.Provodisljedećeobrazovneprograme:elektrotehničar, tehničar zaelektroniku i tehničar za računalstvo. SudjelujeuprojektimapodpokroviteljstvomEuropskeunije:

•programCARDS2003–omogućujenamsuvremenuopremuvrijednuoko50.000euraiedukacijunastavnikakrozstudijskaputovanjauDanskiOdenseTechnicalCollegeiunjemačkutvrtku Siemens u Berlinu

•programIPAsciljempoticanjanovihinovativnihpristupaobrazovnomusadržajuimetodamapoučavanjaustrukovnimškolama

•programLeonardodaVinci–omogućujeusklađivanjeobrazovnogasustavastehnološkimnapretkomitržištemrada.

školasudjelujeuprovedbiprojektaSamovrednovanje srednjih školaod2008.do2011.godine.Imenovalaješkolskitimzakvalitetukojikreiraizvješćeosamovrednovanjuinapravilaješkolskirazvojniplankojiseanalizirausuradnjisasuradnikommreže.

Sudjelovanjeutomeprojektupotaklojenastavnikeiupravunaintenzivnusamoanalizurada,pomogloješkoliudobivanjurealnogauvidaupostignućaučenika,povećalojespremnostnapromjeneipokrenulojeraspravuociljevimairazvojnimprioritetimaškole.Tajprojektsmatramovrijedniminismoiznenađeništoseuvodikaoobvezatan.

PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLITškolajesmještenauatraktivnojzgradikojudijelisjoštrimaškolama.Prostorkojimseškolakoristi

protežesena2300m2iima10učionica,dvakemijskalaboratorijasasuvremenomopremom,kabinetbiologijeimikrobiologijeikabinetinformatike. školanemadvoranuzanastavuTjelesneizdravstvenekulture,štosmatramoozbiljnijimnedostatkomkojipokušavamonadoknaditiiznajmljivanjemdvoranekako bi se realizirala nastava Tjelesne i zdravstvene kulture.

Uškoliradi50nastavnikaijedanstručnisuradnikpedagog.školupohađa520učenika.Nastavaseodvijaujutarnjojipopodnevnojsmjeni.

Vrsteobrazovnihprogramakojiseprovodeuškolisu:•prirodoslovnagimnazija•kemijskitehničar•ekološkitehničar•prehrambenitehničar.

Page 158: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

156

školapripadarijetkimškolamauRepubliciHrvatskojukojimasedionastaveodvijauspecijaliziranimlaboratorijimaikabinetima.UčeniciuzredovituteoretskunastavuKemijeuučionicamaopćegatipapohađajuilaboratorijskevježbeuspecijaliziranimlaboratorijimazanastavuKemije.TeoretskanastavaupotpunjenajepraktičnimvježbamaiunastaviBiologijeiFizike.

Sprocesomsamovrednovanjazapočelismoeksperimentalnouškolskojgodini2007./2008.Usljedećimškolskimgodinamanismoimalipodrškusuradnikamreže.Uškolskojgodini2012./2013.ponovnosmouključeniuprojektSamovrednovanje srednjih škola,aliovajputuzpodrškusuradnikamrežegospodinaMirePlavčića.

Vizijaješkolepostavljanjevisokihstandardaedukacijeupodručjuprirodoslovljaiekologije.Prioritetnapodručja koja suposebno istaknutau školskome razvojnomplanu su:učenje i

poučavanje i školsko ozračje.

SREDNJA ŠKOLA BOL, BOLDO VELIKIH MISLI DOLAZI SE MALIM KORACIMA.SrednjaškolaBoluBoluvezanajeuzDominikanskugimnazijukojauBoludjelujeod1919.do

1973.godine.TeistegodineodlukomradničkogasavjetahotelskogapoduzećaZlatni rat otvara se državnagimnazijakojadjelujedo1978.godine.

Reformomuškolstvuuvodisepripremniizavršnistupanjobrazovanja.Uzavršnomestupnjuškolaobrazujekuhare,konobareihotelijerskeradnike.

Godine 1989. škola počinje s izvođenjem obrazovnoga programa (profila) „suradnik u kulturno-znanstvenimustanovama”.Uškolskojgodini1990./1991.SrednjojškoliBolodobravaseizvođenjeeksperimentalnogaprogramaopćegimnazije.

NastavuuSrednjojškoliBolpohađa125učenika.Zaturističko-hotelijerskogakomercijalistaobrazujuse72učenika,anastavuopćegimnazijepohađaju63učenika.Uškoli jezaposleno25nastavnika.Našaseškolameđuprvimauključilaupilot-projektNacionalni ispiti i samovrednovanje škola.Samonakongodinudanasudjelovanjautomeprojektuuškolisusedogodilenovinekojesuprijebilegotovonezamislive.Odjednomjesuradnjaučenikainastavnikapostalaprisnija,osjetioseduhzajedništvaivećamotiviranost.Učenicisuškolupočelidoživljavatikaomjestogdjeseinjih„pita”,anastavnicisupočelivišerazmišljatioprijedlozimaizahtjevimaučenika.Uključenostroditeljauradškolejetakođerpostalapunobolja.

Samovrednovanjejepovijesnaprekretnicaunašemuškolstvuisretnismoštosmobilidiotepovijestikojastvaranovubudućnostinovogačovjeka.

Page 159: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 157

SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA, TROGIRODGOVORNI SMO ZA ONO ŠTO RADIMO, ALI I ZA ONO ŠTO NE RADIMO!SrednjaškolaIvanaLucića,TrogirsmještenajeugraduTrogiruuUliciPutMuline2b.Osnovana

je1991.godineodlukomSkupštineopćineTrogir.Uškolskojgodini2011./2012.u16razrednihodjelaupisanje451učenik,aodtogaje12razrednih

odjelagimnazijei4razrednaodjelaprograma„ekonomist”.Uškoliradi41nastavnikuključujućiravnateljaistručnesuradnikeodkojihjepetprofesorasavjetnikaičetiriprofesoramentora.

Obrazovniprogramiuškolisu:općagimnazijaiprogram„ekonomist”,atrajučetirigodine.Svakeškolskegodineškolasudjelujenadržavnimnatjecanjimaičestoosvajajednoodprvihtrijumjesta.NaročiteuspjehepostižeDjevojačkigimnazijskizborkojisudjelujenadržavnomenatjecanjuzborovauVaraždinu.

Uškoliseprovodedvaprojekta:Škola demokracije i Semep(UNESCO).UškolitakođeruspješnodjelujelikovnaskupinaArs novakojasvakegodineorganiziraprodajnuizložbuuhumanitarnesvrhe,adjelujeinjemačkaskupinačijičlanoviusuradnjisOsnovnomškolomkraljaZvonimirasudjelujuuDanimanjemačkekulture.

OsimnavedenihskupinavrlouspješnodjelujuiSkupinamladihlingvista,Skupinamladihfilozofa,Vjeronaučnaskupina,MatematičkaskupinaiPovijesnaskupina,aučenicisvakegodinesudjelujuinasportskimprvenstvimaiznogometa,košarkeiodbojke.Bitnojeistaknutiiuspjehnašihučenikanadržavnojmaturijer98%njihispitedržavnematurepoložiuljetnomeispitnomroku.

Prioritetješkolerazvojsocijalnihvještinakojesutemeljzauspješnosnalaženjeidjelovanjeunutarškolskogaokružjaicjelokupnogadruštva.Natajsenačinrazvijasenzibilitetkodučenikazarazličitost,toleranciju,samorazvoj,empatiju,aliiekološkuosviještenost.Uinterakcijisgrađanskimodgojempostižesekodučenikaodgovornost,aktivnoupućivanjeisudjelovanjeugrađanskomedruštvu.školanastojirazvijatikompetencijevezaneuzprocesučenjairazvijatipozitivanstavpremaučenju,čimesekodučenikapostižeodgovornostpremavlastituučenjuidonošenjuodgovornihodlukaovlastiturazvoju.

Cjelokupniradškoleusmjerenjekastjecanjuvisokerazinekompetencijaivještinapotrebnihzadaljnjeobrazovanje,uključivanjeuproceseradaicjeloživotnoučenje.

PriostvarivanjuciljevaizuzetnonamjepomoglosudjelovanjeuprojektuSamovrednovanje srednjih škola.Uprojektusmoizdvojiliprioritetnapodručja:poboljšanjekvalitetenastavnogarada(ciljevi:povećanjeprofesionalnekompetencijeodgovornostinastavnika,osposobljavanjenastavnikazaunapređivanjeprocesanastave,razvijanjeipoticanjekreativnostiisamoobrazovanjakodučenika)ipoboljšanjeuvjetaradanastavnikaiučenika(ciljevi:opremljenostknjižnicepedagoško-psihološkom,metodičko-didaktičkomistručnomliteraturomterazvijanjeknjižniceumultimedijalnicentar).

Zadovoljnismodosadašnjimostvarenimrezultatimauobamapodručjimadjelovanja.Stvorilismokritičkiodnospremaraduiunaprijedilikvaliteturadauopće.

Page 160: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

158

ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU, SPLITškolazadizajn,grafikuiodrživugradnju,donedavnoGraditeljskaobrtničkaigrafičkaškolauSplitu,

nasljednicajejedneodnajstarijihškolauSplitu,Strukovnerisarskeškole,odnosnoScuoledidisegnoindustriale,kasnijeznanekaoSplitskaškolazadizajn.Osnovaojuje1907.godineinženjer,arhitekt,reformatorobrazovanjaiosnivačEtnografskogamuzejaiGalerijeumjetninaKamiloTončić.

Vrsteobrazovnihprogramakojiseprovodeuškolisu:•obrazovniprogramilikovneumjetnostiidizajna•obrazovniprogramigrafičketehnologijeiaudio-vizualnetehnologije•obrazovniprogramigraditeljstvaigeodezije.Posebnostiškole:• provodeseprogramiobrazovanjaodraslihupodručjimagrafikeigraditeljstva•organizirajuseizložbeučeničkihradovaizvanškole•školapružauslugetiskanja,projektiranja,stručnoganadzoraiizvođenjagrađevinsko-

obrtničkihradova• izdavanješkolskogalista.Učeniciredovitosudjelujuuhumanitarnomeradu(učenicisuvizualnoosmisliliifizičkiobnovili

OdjelneurologijeKBC-aSplit,obnovilisuprostorDječjegadoma MaestraluKaštelLukšiću,uredilisuprostorijeudrugeZvonoitd.)

Vizijaškole:•prijedlogiizradanovihnastavnihplanovaiprograma,naročitoupodručjuodrživegradnjei

razvoja• isticanjeznačenjaučeničkihradovakrozizložbe,natjecanjaimedijekakobisepotakla

kreativnostiaktivnostučenika•suradnjasasrodnimškolamaEuropskeunije•razmjenanastavnikaiučenikasnastavnicimaiučenicimaEuropskeunije•sudjelovanjeunatječajimapristupnihfondovaEuropskeunije.Sudjelovanjeuprojektu Samovrednovanje srednjih škola pomoglonamjeuotkrivanjunaših

prednostiinedostatakapraćenjemradanastavnikaianketiranjemučenika,roditeljainastavnikaputemupitnika.Primjećujemodatakavkritičkiosvrtnavlastitiradpodižekvalitetunastavnogaprocesa.Uspostavljanjemneposrednekomunikacijesasuradnikommrežeimalismoprilikuobjektivnijesagledatiradškoleiostvarivostškolskogarazvojnogplana.ProjektomSamovrednovanje srednjih škola dobilismododatnipoticajzaunapređivanjeodnosasrazličitimdionicimaodgojno-obrazovnogasustavakrozrazličiteprojekteidobrotvorneakcije.

Page 161: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 159

TEHNIČKA ŠKOLA ZA STROJARSTVO I MEHATRONIKU, SPLITTehničkaškolazastrojarstvo imehatronikuizSplitaodišedisciplinomikorektnimodnosom

nastavnikaiučenika,štojepreduvjetuspješnostiobrazovnihpostignućaučenika. Iakoseradioobjektustaromevišeodstotinugodina,vidljivojedaseškolskiprostoribrižnonjegujuiodržavaju.Uškolskimjeprostorimavidljivaspregastoljetnetradicijeimodernihtehnologija.školaimaivrtukojemu se njeguju biljkemediteranskoga podneblja s dominantnim palmama. Zbog brige onavedenomeškolskomvrtu, škola jeuvišenavratadobila inagraduodMinistarstva znanostiobrazovanjaisporta.Djelatniciškoleiučenicivodebriguoškolskomevrtu.

Vrsteobrazovnihprogramakojiseprovodeuškolisu:•računalnitehničarzastrojarstvo•tehničarzamehatroniku•tehničarzaenergetiku.školapokrivasektorestrojarstvaibrodogradnjeielektrotehnikeiračunalstva.školupohađa426učenikaodkojihsudvijedjevojke.Nastavaseodvijau16razrednihodjela.U

školiradi48djelatnika,aodtogaje37nastavnika.Strukovnunastavuizvodi19djelatnika.Uškoliradedvijestručnesuradnice.

Stalnimulaganjem,brigomoopremiinabavomnoveopremeškolapratirazvojnetrendoveuprivrednomeokruženju.UsklopuškolenalaziseCentarzanovetehnologijekojiimapraktikumzahidraulikuipneumatiku,kabinetzaCNCtehniku,praktikumezaCAD/CAMtehnologiju,kabinetezaelektronikuiautomatizacijuikabinetezarobotiku.

školatakođerimakabinetzazavarivanjeitoplinskuobraduipraktikumzastrojarstvo.Nastavaseizvodiuopremljenimučionicamakojesuspojenenainternet.Informatičkaopremajedominantnozastupljenaprilikomizvođenjanastaveizvelikogabrojapredmeta,aškolaimavišeod150računala.

Učeniciškoleredovitoostvarujuzapaženerezultatenameđužupanijskimidržavnimnatjecanjimaitonesamoizstrukovnihpredmeta.Statistikepokazujudaučenicinakonzavršetkaškoleuspješnonastavljajuškolovanjenavisokimučilištima.Tojepokazateljkvalitetepruženihuslugaodstraneškole.

školatežipraćenjunovihtehnologija,poučavanjusnaglaskomnastjecanjevještina,nastaviprojektnogatipa,stjecanjukompetencijazamogućnostsudjelovanjanatržišturadaistalnojinterakcijiikorelacijiizmeđusvihdionikauodgojno-obrazovnomeprocesuunutarškole,aliisasviminteresnimskupinamauokruženju.

Projekt Samovrednovanje srednjih škola,premamišljenjuškolskogatimazakvalitetu,jedanjeodnačina„održanja”škole.Tajprojektomogućuješkoli isvimnjezinim„subjektima”(nastavnicima/pružateljimauslugaiučenicima/korisnicimausluga)uvidupostojećukvaliteturadasnamjerompoboljšanjairazvijanjakvalitetenaprioritetnimpodručjima.Natajnačinškoladobivanakvalitetiipostaje„konkurentnanatržištu”,tj.atraktivnijazaupisnovihnaraštaja.Sudjelovanjemutomeprojektustječemokorisnaznanjaiiskustvakojamožemoprimjenjivatiunašemudaljnjemradu.

Page 162: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

160

V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLITVAŠE RAZLIČITOSTI UJEDINJUJEMO KVALITETOM.VelikarealkajesvečanootvorenauSplitu15.prosinca1862.godineupočetkukaotrorazredna

škola,akasnijejepreraslaušestogodišnjuškolu.UpočetkujebilasmještenaujednojprivatnojkućinaDobromepa1865.godineuzapadnomekriluProkurativa,akasnijesepreselilaukućuTartagliagdjejedjelovalaod1881.do1886.godine.Od1886.do1908.godineškolajebilasmještenauzgradistarogasjemeništa.ZbognemogućihuvjetaradapoduzetesumjeredasesagradinovazgradazaVelikurealku.ZalokacijunovezgradeizabranjeterenpodnoGripa.Podignutajeurazdobljuod1908.do1910.godinespročeljemdekoriranimustilubečkesecesije.Novajezgradasvečanootvorena30.ožujka1910.godine.Zgradaseizdvajakaokvalitetanprimjerprojektiraneškolskezgradespočetka20.stoljeća,aznačajnajeikaoprimjersecesijskearhitektureuSplitu.

Učeniciseobrazujuuprogramuopćegimnazije.školaima24razrednaodjela.Unjojrade62djelatnika,aodtogaje50nastavnika.Usvakomejerazreduijedanodjelzasportaše.

SudjelovalismouprojektuSamovrednovanje srednjih školauškolskimgodinama:•2007./2008.–dodijeljenasuradnicamrežebilajeMarijaRoth•2008./2009.–dodijeljenesuradnicemrežebilesuMarijaRothiEditaUrličić.Sastancisubiliveomakonstruktivni,suradnicemrežesusvojimpitanjimapoticaleraspravu

školskogatimazakvalitetuipomogledasveonoštoinačegodinamaplaniramonapočetkuiradimotijekomškolskegodinepretvorimoukvalitetniškolskirazvojniplan.

Page 163: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 161

I S TA R S K A Ž U PA N I J A

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE, PAZINKVALITETOM DO USPJEHA – PRIJATELJSTVO – SURADNJA – KREATIVNOST – KOMPETENCIJA.GimnazijaistrukovnaškolaJurjaDobrilesmještenajeuPazinu,malomegradićuusrcuIstre.škola

imastoljetnuuspješnutradicijuiprepoznatljivajeposvojimrezultatimanesamonaprostorimasvojesredine,većdalekošire.Danasškolupohađa739učenikaraspoređenihu27razrednihodjela.Uškoliradi78djelatnika.Suvremenojeopremljenateimauvjetezamodernunastavu.Učenicimogubiratiobrazovanje u pet zanimanja: opća gimnazija, tehničar za elektroniku i upravni referent učetverogodišnjemutrajanjuteelektromehaničariprodavačutrogodišnjemutrajanju.školajezauspješan,kreativanikvalitetanraddobilaministrovopriznanje2002.godine,dobilajeCertifikatostatusumeđunarodneEko-škole2003.godineistatusGlasserovekvalitetneškole2006.godine.

KrovnijeprojektškoleNaš put prema kvalitetnoj školitemeljennapostavkamaTeorije izboraW.Glassera.Usklopunjegauškolidjelujuprojekti:Na naš način (dankadakompletanraduškoliobavljajuučenici),Susreti škola (suradnjasaškolama),Eko – moja škola, Semep i Globe(odgojiobrazovanjezaokoliš),Mladi poduzetnik (simulacijaposlovanjapoduzeća),Škola demokracije(debata,parlaonica)i Crveni križ(humanitarnaaktivnost).Brojnesuislobodneaktivnostiukojimaučenicimoguiskazatisvojaumijeća(školskibend,videoskupina,fotoskupina,radioskupina,dramska,novinarsko-literarna,vokalnalikovna,plesna,planinarskaisportskaskupina).

Vizijaškolepredstavljaslikuonogaštozajednoželimopostići.Izražavanaševrijednostiinačinkakoćemoihostvariti,arazvijasekaoproizvodinterakcijepojedinačnihvizija.Uprocesunjezinastvaranjairazvojasudjelujuučenici,nastavniciiroditelji.Vizijaškoletemeljisenasljedećojideji:kvalitetom do uspjeha – prijateljstvo – suradnja – kreativnost – kompetencija.

Važnostikojesupresudnezaškolukakvuželimosuučenjeipoučavanje,uvažavanje,odgovornostizadovoljniljudi.Dabinavedenoiostvarili,nastavnicisuspremnikvalitetnopoučavati,spremnisuponašatiseodgovorno,učinitidaatmosferauškolibuderadnaiprijateljska,rješavatidogovorommeđusobnenesuglasice,poštovatiseiuvažavati,pomagatijednidrugimaipridonijetidaškolabudemjestosigurnogaiugodnogaboravka.Posebnupozornostposvećujemoedukacijinastavnikaslijedećiideju:kvalitetnaškola–kvalitetninastavnici–kvalitetnaedukacija.

Praćenje kvalitete odgojno-obrazovnoga rada u školi ostvaruje se vanjskim i unutarnjimvrednovanjem.Okvalitetiradaškolesvjedočerezultatikojeučenicipostižuuproteklihpetgodinaiznacionalnihispitaiispitadržavnemature,akojisuizsvihpodručjaiznaddržavnogaprosjeka.TomumnogopridonosiprocessamovrednovanjakojiseuškolisustavnorazvijaodsamogapočetkarealizacijeprojektaSamovrednovanje srednjih škola.

Uprocesusamovrednovanjakoristilismoserezultatimanacionalnihispitaiispitadržavnemature,provodilismoSWOTanalizuudvanavrata(2006.i2011.godine),anketiralismoroditeljeiučenikesciljemutvrđivanjazadovoljstva/nezadovoljstvaškolom,provodilismovrednovanjekvaliteteradanastavnikaodstraneučenikazapojedinenastavnepredmete,raspravljalismoomogućnostimaza

Page 164: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

162

kvalitetnijirad,analiziralismoipopunjavaliupitnikeoprocjenifunkcioniranjaškole,pisalismoizvješćaoposjetusuradnikamrežeitd.

Cjelokupnimprocesomsamovrednovanjarukovodiškolskitimzakvalitetukojičinevoditeljistručnihvijeća,članovirazvojno-pedagoškeslužbe,predsjednikškolskogaodbora,predstavnikučenikaipredstavnikroditelja.Sastajesenapočetkuškolskegodine(utvrđivanjastrategijeradaidefiniranjaškolskogarazvojnogplana),napolugodištu(kontrolnatočka),nakrajunastavnegodine(planirano–ostvareno–mogućnosti)ipopotrebi.Dosadsmosurađivalisdvojesuradnikamrežeskojimasmoizuzetnozadovoljni(MilivojVrabeciSuzanaHitrec).

Suradnicimrežepomoglisunamuosvješćivanjuodređenihaspekatarada,refleksijinastavneprakse,procesusamovrednovanjaiusmjeravanjuudaljnjimaktivnostima.Njihovoprofesionalnoiosobnoiskustvoikompetencijepomoglisunamuprocesusamovrednovanjarada.

GIMNAZIJA PULA, PULATRADICIJA U EDUKACIJI I KVALITETI OBRAZOVANJA.GimnazijaPulasmještenajeusamomecentrugradaPuleuzajedničkojzgradisaStrukovnom

školomiIndustrijsko-obrtničkomškolom.Započelajesradomuškolskojgodini1947./1948.Tijekomrazličitihdruštvenihpromjenaodpedesetihdoranihdevedesetihgodinamijenjalisusenaziviškole,aod1.rujna1992.godineradisamostalnopodnazivomGimnazijaPula.

Uškolskojgodini2011./2012.GimnazijuPulapohađaloje755učenika.Unjojjezaposleno66nastavnikaodukupno80djelatnika.Osamjenastavnikakojisuuimenovaniprofesorimamentorima,petjeprofesorasavjetnika,asedamjevoditeljaŽupanijskihstručnihvijeća.GimnazijaPulaizvodisrednjoškolskinastavniplaniprogramopće,prirodoslovno-matematičkeijezičnegimnazije.Dvadesetiosamrazredaraspoređenojeudvijeradnesmjene.

Našajevizijaotvorenokomuniciranjeizmeđusvihsubjekataipoticanjeaktivnogauključivanjaučenika, roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti škole.Na taj način uspješnije utječemonaosposobljavanjemladihzaživotudemokratskojzajedniciinaprevencijudruštvenoneprihvaćenihoblikaponašanja.

Posebnostškolejetoštoimatradicijuuedukaciji ikvalitetiobrazovanja.Uključenismounizprojekata:Samovrednovanje srednjih škola,Eko-škola (zlatnistatus),Mladiekoin,Šumski istraživači,Gimnazijalci u institucijama EU,Imamo plan,Šalji dalje,68. internacionalno zasjedanje Europskoga parlamenta mladih.PosjetilismoHrvatskisabor,gostovalismokodhrvatskogapredsjednika,gospodinaJosipovićaipromoviralismoradškoleisvojeuspjehe.Velikjebrojnašihučenikauključenuškolska,državnaimeđunarodnanatjecanjanakojimasuostvarilizavidnerezultate.ČlanoviškolskogatimazakvalitetuodredilisuključnapodručjadjelovanjaipredstavilisuškolskirazvojniplannaNastavničkomevijećuiVijećuroditelja.

Projekt Samovrednovanje srednjih škola pomogaonamjeosvijestitivlastitepotencijale.Povećalasemotivacijazauključivanjemuprojekt.Radisenapodizanjukvaliteteradaipoučavanja.Razneakcijekojesuserealiziraletijekomoveškolskegodine,počevšioduređenjaučionica(učenicisuobojili

Page 165: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 163

svojeučionice), kupnjezelenilazaškolskehodnikeisl.,pokazateljisuželjezarazvojemurazličitimsegmentimadjelovanjaiželjezapozitivnimpromjenamakojerealiziramokrozprojektSamovrednovanje srednjih škola.

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA-RONJGOVA, PULATEMELJ GLAZBENOGA ŽIVOTA ISTRE.GlazbenaškolaIvanaMatetića-RonjgovauPulijetrenutačnosmještenauprostorijamaupravne

zgradeUljanikd.o.o.,najoštrimalokacijamaugraduPuliinadislociranomeodjeljenjuuBarbanu.GlazbenuškoluIvanaMatetića-Ronjgovapohađaukupno440učenikaosnovneisrednjeglazbene

škole.Uškolijezaposleno48nastavnika.Uškoliseizvodeprogrami:•srednjegaškolstvaupodručjuglazbeneumjetnostizaprograme:glazbenikklavirist,glazbenik

violinist,glazbenikviolončelist,glazbenikgitarist,glazbenikflautist,glazbenikklarinetist,glazbeniksaksofonist,glazbenikkornist,glazbeniktrubač,glazbeniktrombonist,glazbenikudaraljkaš,glazbenikharmonikaš,glazbenikpjevačiglazbenikteoretskogasmjera

•osnovnogaglazbenogškolstvazaprograme:klavir,violina,violončelo,gitara,flauta,blokflauta,klarinet,truba,rog,harmonikaiudaraljke.

Takođerseizvodeipripremniprogramizaosnovnoglazbenoškolovanje.školaprovodiidvafakultativnaprograma:•osnovedžeza• istarskupučkuglazbu.školasepofakultativnimprogramimarazlikujeoddrugihglazbenihškola.Vizijaješkoleuvođenjenovihprogramakaoštosuviola,kontrabasioboa,štovećiupisdjeceu

predškolskeprograme,širenjeklasičneglazbe,osnivanjejošdislociranihodjeljenjazadijeloveIstrekojisuudaljeniodmjestaukojimadjelujuglazbeneškoleipopulariziranjeklasičneglazbemeđumladima.školadjelujenaovimprostorima63godine,temeljjeglazbenogaživotaIstreisuosnivačjesvihglazbenihškolauIstriiSveučilištaJurjaDobrile–OdjelazaglazbuuPuli.školasudjelujeusvim važnijim događajima na području Istarske županije i na svim regionalnim, državnim imeđunarodnimnatjecanjimagdjeostvarujeodličnerezultate.

GOSPODARSKA ŠKOLA ISTITUTO PROFESSIONALE, BUJEGospodarskaškolaIstitutoprofessionalenalaziseuBujamanasjeverozapadnomedijeluistarskoga

poluotoka.Danasimaupisanih297redovitihučenikai16polaznikauobrazovanjuodraslih.Ima55djelatnika,aodtogaječetveroustručno-razvojnojslužbi,44ihjeunastavnomeprocesuspuniminepunimradnimvremenomisedamihjeuadministrativno-tehničkojslužbi.

VizijaješkolepostativodećomsrednjoškolskomustanovomnapodručjusjeverozapadneIstreupodručju strukovnoga obrazovanja. škola obrazuje učenike u šest obrazovnih sektora učetverogodišnjemuitrogodišnjemutrajanju:strojarstvo,brodogradnjaimetalurgija,elektrotehnika

Page 166: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

164

iračunalstvo,ekonomija,trgovinaiposlovnaadministracija,turizamiugostiteljstvo,šumarstvo,preradaiobradadrva,osobneusluge,uslugezaštiteidrugeusluge.

GospodarskaškolaIstitutoprofessionaleuključilaseuprojektSamovrednovanje srednjih škola odmahnapočetkuuškolskojgodini2007./2008.Odtogasutrenutkazapočelikonkretnipomaci:organiziranajepomoćučenicimazaboljerezultateuučenju,aliiponašanju,nastavnicisusekoristilinovimnastavnimmetodamaspomoćuinformatičkeopreme,provodilesuseradionicezausavršavanjeradanastavnikasučenicimasteškoćama,svičlanovikolektivaprolazilisutečajmedijacije,aučenicii nastavnici sudjelovali su u natjecanjima, smotrama, sajmovima, europskim projektima,humanitarnomeraduirazličitimaktivnostimaunutariizvanškole.DanasjeGospodarskaškolaIstitutoprofessionaleprepoznatljivausvojemuokruženju,štosemožepotvrditisvevećimbrojemupisanihučenikaivrlodobrimrezultatimanadržavnojmaturi.

Odabiromsuradnikamrežeiuključivanjemvanjskihčlanovauškolskitimzakvalitetupostavljenajenovakoncepcijaradapodgeslom: Što mi možemo napraviti da naša škola bude prepoznatljiva u odnosu na slične škole?

Page 167: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 165

G R A D Z A G R E B

DRUGA EKONOMSKA ŠKOLA, ZAGREBUČIMO BITI KREATIVNI, PODUZETNI, ODGOVORNI I USPJEŠNI.Drugaekonomskaškolautemeljenaje1956.godinenatradicijiDrugetrgovačkeakademije,a

potomDrugogaekonomskogpraktikuma.NjezinojesjedišteuDobojskojulici12.Današnjitipškolenastaoje1991.godinekadasebivšiEkonomskicentarBoris Kidričpodijelioutriškole:PrvuekonomskuškolusasjedištemuMedulićevoj33teDruguekonomskuškoluiIX.(opću)gimnazijusasjedištemuDobojskoj12.Redovnistrukovniobrazovniprogramškoleprovodiseusektoru:ekonomija,trgovinaiposlovnaadministracija,podsektorekonomija(redovniobrazovniprogram„ekonomist”).Osimsadržajaobvezatnihpredmetakurikulumškolesadržiisadržajeizbornih,fakultativnihiizvannastavnihpredmeta.UskladusdosadašnjimpropisanimNastavnimplanomiprogramomzaekonomiste(doškolskegodine2011./2012.)izborniifakultativnipredmetisuvelikimdijelomusmjereninarazvojekonomskestruke,npr.nastavnipredmeti:Vanjsko-trgovinskoposlovanje,Turističkageografija,OrganizacijskoponašanjeiVježbeničkatvrtka.školajeuškolskojgodini2011./2012.imalaukupno626učenika(12učenikasteškoćamaurazvoju)u21razrednomeodjelu.Unjojjebilozaposleno56djelatnika(41nastavnik,2stručnasuradnikai12osobaizadministrativno-tehničkeslužbe).

Misijaškoleje:Suvremenimstručnimumijećimapoučavanja,temeljenimnanačelimatolerancije,suradnje,

povjerenjaislobodnogaikreativnogaizražavanja,osiguravamouvjetezauspjehsvakogaučenikaiomogućujemorazvojnjihovihosobnihistručnihkompentencijapotrebnihzadaljnješkolovanjeiuključivanjenatržišterada.

Vizijaškoleje:Vizija jebitidruštvenousmjerenaškola,otvorenapremapartnerskoj suradnji sučenicima,

roditeljima,lokalnomzajednicomisostalimdionicimauokruženju.Snagajeovesuradnjeupravouobostranokorisnomedugoročnomangažmanukojićepozitivnoutjecatinakvalitetunastavnogaprocesainaotkrivanjeirazvijanjevlastitihpotencijalaitimenapoboljšanjedobrobiticjelokupnogadruštva.

školaseuključilauprojekt Samovrednovanje srednjih školauškolskojgodini2010./2011. Uškolijeprovedenosamovrednovanjepremazadanimpokazateljimauspješnosti,ausvrhuutvrđivanjaprednostiinedostataka.Kaorezultatrazvojnogaprocesa,odnosnoprocesaunapređenjapovećalaseinformiranost i interesučenikazaupisuprvirazrediunaprijeđenjeprocestransparentnogaiznošenjainformacija(mrežnestranice,letci,plakatiisl.).

Page 168: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

166

GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOGA, ZAGREBMALA ŠKOLA S OZRAČJEM TOLERANCIJE, NENASILJA I DIJALOGA.GimnazijaTitušaBrezovačkoganalaziseuHabdelićevojulicinaGornjemugraduuzgradistaroj

380godina.Zgradajeoduvijekimalafunkcijuodgojaiobrazovanja,prvokaođačkikonvikt,akasnijekaoškolazaodgajatelje,Pedagoškiobrazovnicentarizadnjih20godinakaoopćagimnazija.GimnazijajedobilaimepokomediografuipjesnikuTitušuBrezovačkome(1757.–1805.)čijesusekomedijesvojedobnoprikazivaleuatrijuzgrade.

Nastavu,kojaseveć11godinaodvijasamoujutarnjojsmjeni,pohađapreko460učenika.Uškolirade32nastavnikatedvastručnasuradnika,knjižničaripsiholog.

Kadabinašuškolutrebaloopisatijednomrečenicom,moglibismorećidasmomimalaškolasozračjemtolerancije,nenasiljaidijaloga,školaukojojseučeniciosjećajuugodnoislobodnoiškolakoja,osimobrazovanja,posvećujevelikupozornostrazvojucjeloviteličnostiučenika.Unastavusepostepenouvode suvremenenastavnemetode iupotrebljava semodernaoprema (računala,projektori,digitalnakamera).Tijekomnastavnegodineorganiziraseterenskanastavategostovanjapoznatihknjiževnika,glumacaiučenicimazanimljivihjavnihosoba.Unašojškoliposvećujemovelikupozornostkreativnimaktivnostimapatakoučenicisudjelujuudramskoj,novinarskoj,astronomskojiekološkojskupini,uzboru,uglazbenim,filmskim,informatičkimilikovnimradionicamaiuškolskomesportskomklubu.OvesmosegodineuspješnouključiliuprojektKulturna geografijakojifinanciraTurističkazajednicagradaZagreba.

Ponosnismoštosvinašiučeniciupisujufakultete,avećinaupisujeprviizborstudija.Nadosadašnjimispitimadržavnematurenašisuučeniciostvariliprolaznostgotovo100%.ImalismonajboljerezultateuRepubliciHrvatskojizSociologijeiFrancuskogajezika(2010.godine)teizMatematikenaosnovnojrazini(2011.godine).Našuškolupohađavelikibrojperspektivnihsportašaiglazbenika,aovesegodinemožemopohvalitiosvojenimprvimmjestomubadmintonuzadjevojkenadržavnomeprvenstvuškolskihsportskihdruštava.

PosebnostinašeškolesuiDaniotvorenenastavekojiseorganizirajuuožujkupovodomDanaškole.Tojeprigodadaučenicisamostalnoradenazanimljivimprojektimaumalimskupinama.HumanitarnikoncertpovodomDanaškoletradicionalnoseodržava18.ožujkaukinuStudentskogacentra.Učeniciimajuglavnuuloguuosmišljavanjuiprovedbikoncerta.PrihodkoncertapoklanjaseDomu svetoga JosipauHrvatskome Leskovcu.Veseli nas i dugogodišnja suradnja sNaestvedgymnasiumizDanskekojauključujerazmjenuučenikaizajedničkiradnarazličitimprojektima.

GimnazijaTitušaBrezovačkogapokrenulajeprocessamovrednovanjaškoleujesen2011.godine.Dosadasmoosnovališkolskitimzakvalitetu,proveliKREDAanalizuukojojsusudjelovaličlanoviNastavničkogavijeća,VijećaroditeljaiVijećaučenikaipočeliraditinaškolskomerazvojnomplanuzaškolskugodinu2012./2013.KREDAanalizapotvrdilajedamivećjesmokvalitetnaškola,avjerujemodaćenamdaljnjikoraciuprocesusamovrednovanjapomoćidapostanemojoškvalitetniji.

Page 169: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 167

HOTELIJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU, ZAGREBHotelijersko-turističkaškolauZagrebuutemeljenaje15.rujna1955.godine.Odosnutkadodanas

nosilajerazličitenazive:Hotelskaškola(od1955.do1961.),Hotelijerskaškola(od1961.do1978.),potomjebilaintegriranauUgostiteljsko-hotelijerskiobrazovnicentar(UHOC,od1978.do1990.),djelovalajeunutarUgostiteljsko-turističkeškole(od1990.do1997.),aod1.rujna1997.započelajesradomkaosamostalnaustanovasasjedištemuFrankopanskoj8.

UčeniciseuHotelijersko-turističkojškoliobrazujuzazvanjehotelijersko-turističkogatehničara,akvalitetanaobrazbeomogućujeimdasenakonzavršenesrednješkoleaktivnouključujuuposlovevezaneuzturističkudjelatnost.

Uškolskojgodini2011./2012.uHotelijersko-turističkojškoliuZagrebuškolovalose695učenikau redovnome četverogodišnjem programu i 30 učenika u programu obrazovanja odraslih(prekvalifikacijazazanimanje„hotelijersko-turističkitehničar”).Od1998.godineškolajeunutarprogramaobrazovanjaodraslihuvelaiprogramusavršavanjazazanimanjehotelijersko-turističkogamenadžera.

Premanastavnomeplanuiprogramunašiučenicitijekomčetverogodišnjegaškolovanjaučetristranajezika(engleski,njemačkitetalijanskiilifrancuskijezik).Odškolskegodine2005./2006.uvedenjeieksperimentalniprogramCLILpremakojemuučenicipojedinihrazredaslušajuodređenipostotaknastavnogagradivapojedinihpredmetainahrvatskomejezikuinastranimjezicima.

Radiupotpunjavanjateorijskeipraktičnenastaveškolaizvodiinastavno-stručneekskurzijeuoblikuterenskenastavekojuzajedničkiorganizirajustručniaktiviipredmetninastavniciGeografije,stranihjezika,ekonomskegrupepredmeta,Povijestiumjetnostiikulturno-povijesnebaštine,aliunjojsudjelujuiostalipredmetninastavnici.

UškoliseizvodifakultativnanastavaizTalijanskoga,Francuskoga,Češkoga,španjolskogaiRuskogajezika,dodatnaidopunskanastavastranihjezikaislobodne(izvannastavne)aktivnosti,primjerice,osnovanjesportskiklubKROA-HTš(nogomet,košarka,odbojka,rukomet,odbojkairukometnapijesku,stolnitenis,atletika,plivanje,streljaštvo),postojiliterarna,novinarska,dramska,fotografskaifilmskaskupinaEOLiprogramstjecanjanjemačkejezičnediplomeDSD,aškolajeod2003.godineECDLtestnicentarzadobivanjeeuropskeračunalnediplome.Našiučenicisudjelujuinaraznimnatjecanjima:Gastro(redovitopostižuvelikiuspjehiosvajajumedalje,aunekolikosunavrataosvojilii pehar kao ukupni pobjednici), Lidrano (niz godina sudjelujemo na državnoj smotri), AEHT(Međunarodnonatjecanjehotelijersko-turističkihiugostiteljskihsrednjihivišihškola–zlatnemedalje2004. i2009. tesrebrna2010.godine),EuQuiz,natjecanja izHrvatskoga jezika i stranih jezika(„Opportunities”,„CambridgeEnglishReaders”),PovijestiiGeografije,raznasportskanatjecanjanakojimanašiučeniciredovitopostižuzapaženerezultatetenatjecanjaizprvepomoći,Matematike(„Klokanbezgranica”),Informatike(„EuropeatSchool”,„SiemensJoinMultimedia”)iVjeronauka.Učeniciostvarujuvrhunskerezultateiuraznimprojektima(„ChristmasinEurope”,„Commenius”,„Juniorachievement”,DSDprogram–njemačkajezičnadiploma,„Thisisourtime”–projektpodpokroviteljstvomUNESCO-a).Učenicisudjelujuiuraznimoblicimasuradnjeirazmjenasaškolama

Page 170: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

168

srodnihprogramauEuropi(IstitutoturisticodiCasertauItaliji,HrvatskadopunskaškolaEsslingen/StuttgartuNjemačkoj,HrvatskagimnazijauBudimpeštiuMađarskoj,Internationalyouthmeeting:Bridgeoffriendship,BrindisiuItalijiiHarenEmsuNjemačkoj)iuraznimhumanitarnimakcijama(Vukovarusasrcem,NadazaAfriku,Festivaljednakihmogućnosti,pomoćUdruzizaškolovanjepasavodičaslijepih,blagdanskehumanitarneakcije,uprojektuskills@workusuradnjisBritishCouncilomitd.).Usvimsvojimaktivnostimaželimobitimaksimalnoučinkoviti,želimoostvaritizamišljenoiprocijenitisvojapostignuća.Zbogtogasudjelujemoiuprojektu Samovrednovanje srednjih škola od trenutkakadaseprojektpočeoprovoditi.NašasuradnjasCentrompridonijelajeosvješćivanjunizačinjenicavažnihzaprocjenupostignućaškoleizamogućapoboljšanjaprocesaučenja/poučavanja.

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA, ZAGREBČUVA I NJEGUJE TRADICIJU HRVATSKOGA POLJODJELSTVA.PoljoprivrednaškolasmještenajeuzagrebačkojDubraviuUliciGjurePrejca2.Našuškolupohađa

534učenikau22razrednaodjela.Uškolijezaposleno50nastavnika.Učenikeobrazujemousedamobrazovnihprograma:četiričetverogodišnjazanimanja(poljoprivredni

tehničaropći,poljoprivrednitehničarvrtlar,poljoprivrednitehničarfitofarmaceutiagroturističkitehničar)itritrogodišnjazanimanja(cvjećar,vrtlarivoćar-vinogradar-vinar).Izvrsnosmoopremljeni.Imamo18učionica,LCDprojektor,sveučioniceimajuračunaloiplatnozaprojekciju,anastavnicisuprošliECDLedukaciju,edukacijuokorištenjuIT-auorganizacijiCARNetateuučilištuAlgebra(e-learningiwebdesign).Praktičnasenastavaodvijauškolskomevrtukojiimastaklenik,plastenik,hidroponskiplastenikzauzgojpovrća,sušaruzavoćeiAEP–agroturističkiedukativnipoligon.Dobruopremljenostškoleprepoznalisuicijenenašiučeniciiroditelji.školajeuspješnosudjelovalauprojektuCARDS2003.(2007.godinezavršenjeprojektAgroturistički edukativni poligon–AEP)iIPAprojektu(2011.završenjeprojektAgroturistički centar izvrsnosti–ACI).UčenicisuzadovoljniuključenošćuškoleuprojekteEuropskeunije,tocijeneitražedabuduvišeinformiranioEUfondovima.Timeseposebnoponosimojertodokazujeda,osimštopoučavamo,konkretnoradimoinapripremanjuučenikazatržišteradaunovimuvjetimakojenalažeEuropskaunija.

Vizijaješkolepromicanjekvaliteteuodgojuiobrazovanjuupodručjustrukeiuopćemuobrazovanju,osiguravanjehorizontalneivertikalneprohodnostipolaznicimaikorisnicimanašihuslugaicjeloživotnoobrazovanje.

Misija je inovativnošću,kreativnošćuimultidisciplinarnimpristupomuodgojuiobrazovanjuostvaritiprednostupodručjupoljoprivrednestrukeuregijitekonkuriratinaeuropskometržištuznanja.

Osimštodajemoučenicimarecentneinformacijeizstrukovnihsadržajaismještamostrukuiučeničkoznanjeusuvremenikontekst,izuzetnodobrosurađujemosgospodarstvom:

•krozprojektdarovitihučenikaupartnerstvusAgronomskimfakultetomSveučilištauZagrebuostvarujemosuradnjusOPG-imakojisebaveintenzivnompoljoprivredom

Page 171: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 169

•krozprojektZnanjem do kvalitetnijega uzgoja u zaštićenim prostorima(financiraMinistarstvopoljoprivrede)održanesuedukacijskeradioniceukojimasusudjelovaliučeniciinastavnicispredstavnicimaudrugapovrćaraGradaZagreba,ZagrebačkežupanijeiKrapinsko-zagorskežupanije

•krozprojektEdukacija u funkciji razvoja ruralnoga turizma Hrvatske•krozorganizacijupraktičneiterenskenastavenafarmamaiOPG-ovima•krozsuradnjusMercatorom,Agrokorom,AgronomskimfakultetomSveučilištauZagrebui

Zrinjevcem.TakođersmosurađivaliisTurističkomzajednicomgradaZagrebauprojektuNove vizure starih

atrakcija kojimsuučenicidaliprijedlogeuređenjadijelovaužegacentraZagreba.Naši učenici redovito sudjeluju i ostvaruju izvrsne rezultate na županijskim, državnim i

međunarodnimnatjecanjimaupodručjustruke(hortus-flora-agro imeđunarodnanatjecanjauaranžiranju),aliiuopćeobrazovnimsadržajima(Engleskijezik,Povijest,Kemija,Biologija,Lidrano,sportskanatjecanja).Nastavnicisestalnousavršavajuupodručjustrukeiupedagoško-psihološkomeididaktičko-metodičkomepodručjuitoindividualnoikolektivnouškoliiizvannje.

Uprojektu Samovrednovanje srednjih škola sudjelovalismouškolskojgodini2008./2009.iuškolskojgodini2009./2010.,asuradnicesunambilekolegiceMarijaRašan-KrižanaciMarijaRoth.Suradnjaskolegicamainjihovepovratneinformacijepomoglesunamuprepoznavanjunašihjakihstrana, u suočavanju s poteškoćama i u kretanju u nove izazove. Sudjelovanje u projektuSamovrednovanje srednjih škola pomoglonamjeuprojektuvezanomuzunapređenjekvalitetenastaveustrukovnomeškolstvu,akojivodiAgencijazastrukovnoobrazovanjeiobrazovanjeodraslih.

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA, ZAGREBPrehrambeno-tehnološkaškolaosnovanaje1991.godinenakonreformeuškolstvuiobavlja

djelatnostsrednješkoleteostvarujeprogramtehničke,industrijskeiobrtničkeškolezastjecanjesrednješkolskespreme.NastalajenatemeljimaPoljoprivredno-prehrambenogaobrazovnogcentrateodtadadjelujekaojedinasamostalnaprehrambenaškolauRepubliciHrvatskoj.školasenalaziuZagrebuuUliciGjurePrejca2ijednajeodčetirijuškolasmještenihnatojlokaciji.

Uškolijetrenutačnozaposleno48nastavnika,dvijestručnesuradnice(pedagoginja,socijalnapedagoginja)idvastručnasuradnikaknjižničara.školupohađa635učenika,anastavajeorganiziranau24razrednaodjela.Nastavniseprogramrealizirau10učionica,šestkabineta,sportskojdvorani,kodprivatnihpoduzetnikateuproizvodnimpogonimazagrebačkihtvornicaKraš,Zvijezda,Franck,Ledo,Mlinar,Zagrebačke pekarne Klara,Dukat i Cedevita.

Unašojseškoliučeniciobrazuju:•začetverogodišnjiprogram:zanimanja:prehrambenitehničaritehničarnutricionist•zatrogodišnjiprogram:zanimanja:konditor,rukovateljprehrambenimstrojevima,pekarJMO

i mesar JMO

Page 172: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

170

•zaprogramobrazovanjaodraslih:zanimanja:prehrambenitehničar,konditor,rukovateljprehrambenimstrojevima,pekarJMOimesarJMO.

Novasaznanjastječusenastručnimekskurzijama,posjećivanjemspecijaliziranihizložbiisajmovaisudjelovanjemnanatjecanjima.RedovitosudjelujemonadržavnimnatjecanjimaudiscipliniNutrivitaizazanimanje„pekar”tenaZagrebačkomevelesajmuisvimdogađanjimavezanimuzprehrambenustruku(npr.Festivalkruhaislastica,Eko-etnoizložbe,Danimodeiljepoteisl.).UškolidjelujeučeničkazadrugaKreativakojasudjelujenanatjecanjimaučeničkihškolskihzadrugaiostvarujezapaženerezultate.Pokušavamoomogućitiučenicimadauozračjutolerancijeisuradničkihodnosasteknukompetencijepotrebnezanastavakškolovanjailiuključivanjeusvijetradaidruštvoznanja.

Usamovrednovanjuškolasudjelovalismouškolskimgodinama2008./2009.i2010./2011.Provelismoanketemeđuučenicima,roditeljimainastavnicima,statističkiihobradiliinatemeljurezultatanapraviliškolskerazvojneplanove.Pritomsunassavjetovaliipomagalinamsuradnicimreže.

Trudilismoseprovestisvaprioritetnapodručjauškolskimrazvojnimplanovima,osnovalismoškolskitimzapraćenjeiprovedbuprojekatairealiziralismosuradnjusudrugomAnbidexter.Svakakosmoosvijestiliprednostiinedostatkeškole,poboljšalismosuradnjuizmeđunastavnikaiunaprijedilismoradškole.Toćemoiskustvoprimijenitiudaljnjemuvrednovanjukvalitetenašeškole.

Vizijaškoleje:Prehrambeno-tehnološkaškolajekvalitetnaisigurnaškolaukojojjeugodnoučitiiraditi,ukojoj

sesviponašajuodgovornopridonosećidaatmosferabuderadnaiprijateljska,ukojojsemeđusobnenesuglasicerješavajudogovornoiukojojsedioniciodgojno-obrazovnogaprocesameđusobnouvažavajuipoštujutrudećisedatisvojmaksimum.

ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VINOGRADSKA, ZAGREBUSPJEH ZA SVE – PROMICANJE OSOBNE I KOLEKTIVNE IZVRSNOSTI KAKO UČENIKA, TAKO I

NASTAVNIKA.školazamedicinskesestreVinogradskajesrednjastrukovnaškolakojarealizirapetogodišnji

obrazovniprogramzamedicinskesestre/tehničareopćenjege.Učeniciškoleuglavnomsezapošljavajuinastavljajusausavršavanjemnarazličitimstudijimau

RepubliciHrvatskojiinozemstvu.Topografska povezanost s kliničkom bolnicom „Sestre milosrdnice” osigurava vrhunske

stručno-pedagoškepreduvjetezaobrazovanjezdravstvenihkadrova.Kliničkiodjelibolniceškolisunastavnebazezarealizacijustrukovnogadijelaprograma,aliječniciimedicinskesestreaktivnisudioniciuodgojno-obrazovnomeprocesu.

Nastavnici su odavno osvijestili potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem i od 37 članovaNastavničkogavijećadvijesudoktoriceznanosti,dvijesumagistreznanosti,dvijesuodslušaleposlijediplomskistudij,dvijesunadoktorskomestudijuipetjeprofesoramentoraisavjetnika.

Nastavnicenašeškolesuautoriceudžbenikakojiseprimjenjuju,recenzentistručnihudžbenika,predavačinaZdravstvenomeveleučilištu,članoviispitnihpovjerenstavanadržavnimstručnimispitima

Page 173: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 7. KARAKTERISTIKE ŠKOLA U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla I OSVRTI NA PROJEKT / 171

nastavnikazdravstvenihškolaRepublikeHrvatskeičlanoviispitnihpovjerenstavanastručnimispitimamedicinskihsestarapriMinistarstvuzdravlja.KontinuiranausavršavanjanastavnikarealizirajuseuRepubliciHrvatskojiuinozemstvunajvišeprivatnimosobnimzalaganjempojedinaca.

ProjektiškolekaoštosuRazmjena mladih Vijeća Europeirealizacijaljetnestrukovnepraksenašihučenikauinozemstvusigurnopotvrđujudaškolaprepoznajepotrebukomunikacijeseuropskimzemljamaiizvrsnopripremamladegeneracijezatržišterada,nažalostuinozemstvu,asigurnismoizacjeloživotnoobrazovanjeinapredovanjeustruciuRepubliciHrvatskojidiljemsvijeta.

Prepoznavšifilozofijuobrazovanja21.stoljeća ipotrebemladogačovjekaidruštvaucjelini,usmjeravamosvojuškolupolako,alisigurnonameđusobnuinterakcijupotrebapojedincaizajedniceinovogakonceptaškolstvaizdravstvausvijetu.Unutarnjominovacijskomdinamikomuskladuspotrebamamladogačovjekainajnovijimpedagoškim,metodičkimipsihološkimsaznanjimanastojimokreiratiozračješkolekojesvakomupojedinomučenikupružaosjećajosobnogauspjeha,anastavnikumoralnusatisfakcijuimotivacijuzadaljnjirad.Jedinovrednovanjetrenutačnogaradapojedinaca,učenika,nastavnika,ustanoveilisustavamožepružitiučinkoviteobjektivnepokazateljezapromjenuizaosobniidruštveninapredak.

HvalevrijedniprojektiCentra,primjerice,državnamatura,vanjskovrednovanjeisamovrednovanjevodetransparentnosti idobromuosjećajupojedinca.Uodmjeravanjudruštvenihvrijednostiubudućnostiočekujemodaćeegzistencijaiesencijabitibarnaistojrazini,daćeškolebitikrvotokdruštvaidaćeživjetinazahtjevnimpedagoškimstandardima.

ŠPORTSKA GIMNAZIJA, ZAGREBZAJEDNICA KOJA UČI POZITIVNOMU, KREATIVNOMU I KRITIČKOMU OZRAČJU.športskajegimnazijaslužbenopočelasradom1.rujna1994.godineodlukomSkupštineGrada

Zagreba.Od2011.godineškola imasvojprostoruSelskojcesti119.Namijenjena jedarovitimsportašima,tj.mladimljudimakojivelikidiosvojegavremenaposvećujusportu.Obrazujusepremaprogramuopćegimnazije.

Načiniorganizacijaradaudovoljavajuzahtjevimasportskeiobrazovnekarijere.Usklopuškolenalaziseiučeničkidomkakobisemladisportašikvalitetnijemogliobrazovati.Uradusučenicimasportašimapoštujusepravilanajavljeneprovjereznanja,odgovaranjepodogovoruikonzultativniobliknastavenakondugotrajnihsportskihizbivanja.Omogućenjeindividualnipristupučenikuzbogmanjegabrojaučenikaurazrednimodjelima.školaradiujednojsmjeni.Učenicisemoguhranitiu domsko-školskomerestoranu,anakonzavršetkanastaveorganiziranjenizfakultativnihislobodnihaktivnosti.Učenicikojisusmješteniuučeničkomedomuimajuinternatskinačinrada.Svenavedenoomogućujebitnodrugačijupercepcijušportskegimnazijeodpočetkausmjerenenadobrobitučenikasportaša.školupohađa327učenika,adomskimsesmještajemmožekoristiti100učenika.Uškolijezaposleno60djelatnika(29nastavnika,četiristručnasuradnika,četiriodgajateljai23djelatnikauadministrativno-tehničkojslužbi).

Page 174: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

172

Ponosnismonavelikibrojdarovitihučenika,aliinaučenikekojisu26putabiliprvaciRepublikeHrvatskeitriputadionicisvjetskihprvenstava.školaje2011.godineproglašenanajuspješnijomsrednjomškolomRepublikeHrvatskeusportskimnatjecanjima.Kontinuiranoprovodimoprocessamovrednovanjačijisurezultatikorištenizaunapređivanjekvaliteterada.Uvedenisunoviizbornipredmeti:psihologijasporta,sociologijasporta,fiziologijasporta,kondicijskapripremasportašainizfakultativnihpredmetapremainteresuučenika.

UPRAVNA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA, ZAGREBUpravnaibirotehničkaškoladjeluje51godinu.Utomesmorazdobljumijenjaliprogrameidjelovali

narazličitimlokacijamaugraduZagrebu.Od1997.godineradilismonatrima,odnosnonapetlokacijaudvjemasmjenamastalnočekajućipreseljenje.Unatočtimobjektivnimteškoćamanašaješkolavrlouspješnoobavljalasvesvojeposlove.Unašojseškoliučeniciu20razrednihodjelaobrazujuzačetverogodišnjazanimanjaposlovnogatajnikaiupravnogareferenta.Sudjelujemounizuprojekatai izvannastavnim programima i aktivnostima.Osobito se ističemo u području ljudskih prava,građanskogaodgojaiekologije.Njegujemootvorenukomunikacijuizmeđusvihsubjekatauškolitepodržavamoprofesionalniiosobnirazvojučenikaidjelatnikaškole.Unašojseškolipotičecjeloživotnohorizontalno i vertikalnoučenjeuzkorištenje različitihmetoda,oblika rada testilovaučenja ipoučavanja.Posljednjihdesetakgodinačestoseodržavajuoglednisatoviivodesebrojnepedagoškeradionice.Ponosnismonapostignućaučenikaidjelatnikaškoletesmatramodastalnounapređujemokvaliteturada.Uzkontinuiranizajedničkiradnastojimoostvaritinašumisijuipostatizajednicakojaučiupozitivnomeozračjuizadovoljavapotrebeučenikapremastjecanjuopćihistručnihkompetencija.

Iskustvouprojektu Samovrednovanje srednjih škola dalo nam je nove smjernice u stalnome preispitivanjusvojegaradaiuizmjeniiskustvasdrugimškolama.Zahvaljujućitomuiskustvuotkrilismobrojnenoveizazoveipostavilisiciljevekoježelimozajedničkiostvaritikakobinašaškolabilajošbolja.

Page 175: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 176: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 177: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

Ovaj dio odnosi se na suradnike mreže koji susudjelovaliuprojektuSamovrednovanje srednjih škola odškolskegodine2007./2008.do2012./2013.

IV. DIO

SURADNICI MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA

Page 178: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 179: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

88KARAKTERISTIKE SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SaMOvredNOvaNJU škOla

/ Biljana vranković // vehid ibraković // Suzana hitrec /

U ovome su dijelu predstavljeni suradnicimreže podrškesamovrednovanjuškola,njihoviosobnipodatci,stečenekompe-tencijeunjihovuprofesionalnomerazvojuiosvrtinasudjelovanjeuprojektuSamovrednovanje srednjih škola.

Osimopisaopćihdemografskihkarakteristikasuradnikamrežeizdvojenisuiživotopisisvihkojisunamdostavilipodatke.Takođersuprikazanicjelovitiosobniosvrtidvajusuradnikamreženaprocessamovrednovanja.

Page 180: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

178

8.1. DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE SURADNIKA MREŽE

/ Biljana vranković /

Centarjeodškolskegodine2007./2008.doškolskegodine2012./2013.imenovao52suradnikamreže.Izgodineugodinumijenjaosebrojsuradnikamrežeovisnoobrojuzainteresiranihškolainjihovompotrebomzasuradnikommreže.

Uškolskojgodini2011./2012.imenovanoje40suradnikamrežekojisuujednojškolskojgodinidvaputaposjetilisvakuod63srednješkole.Prosječnadobaktivnihsuradnikamrežeje47,5godina,odnosnoimajuod33do61godinu.Sobziromnaspolnustrukturu,10jesuradnikai30suradnica,odnosno25%sumuškarci,a75%ježena.Prosječnojeradnoiskustvoaktivnihsuradnikamreže20,2godineradnogastažaustruci,7godinaradnogastažauodgojno-obrazovnomesustavu(dvasuradnikamreže)i32godineradnogastažaunastavi(takođerdvasuradnikamreže).

Odukupno40suradnikamrežejedanjedoktorznanosti,dvasumagistraznanosti,23 ih jenastavnika, a 14 ih je diplomiranih inženjera.Odukupnogabroja suradnikamreženajviše je

(58%)onihkojiimajuVSSprofesorskismjer(slika26.).

Slika 26. Struktura suradnika mreže podrške samovrednovanju škola prema stečenoj stručnoj spremi (prema podatcima iz školske godine 2011./2012.)

Strukturasuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškolapremazanimanjupokazujedajeodukupnogabrojasuradnikamrežeosamkojiradeusvojojškolikaostručnisuradnicipedagozi,sedamihradikaonastavnicijezika(Hrvatskoga,Engleskoga,NjemačkogaiFrancuskogajezika),šestihpredajestrukovnepredmete(nastavniciekonomskegrupepredmeta,poljoprivrede,mehanikeistrojarstva),četirisunastavnikaMatematike,dvaFizikeipojedanjenastavnikKemije,PovijestiiInformatike.

Stručnihjesuradnikapsihologapet,aravnateljaškolejetakođerpet.Suradnicimreže su,premageografskoj rasprostranjenosti, analizirani sobziromnamjesto

prebivalištaklasificiranopremaNUTSIIregijama(aktualnimdorujna2012.).Prematomeje40%suradnikamrežeizSjeverozapadneHrvatske(N=16),pričemuihje11izZagreba,apojedanizBedekovčine,Varaždina,Križevaca,ĐurđevcaiStubičkihToplica,40%ihjeizSredišnjei Istočne(Panonske)Hrvatske(podvasuizBjelovara,SlavonskogaBroda,Vinkovaca,HrvatskeKostajnicei

Page 181: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 179

OsijekaipojedanjeizKarlovca,Orahovice,GrubišnogaPolja,Kutine,ČazmeiĐakova).Oko20%suradnikamrežejeizJadranskeHrvatske(podvasuizRijekeiSplitaipojedanjeizšibenika,Makarske

iBolanaotokuBraču)(slika27.). Uškolskojgodini2012./2013.imenovanje41suradnikmreže.

Slika 27. Udio suradnika mreže podrške samovrednovanju škola prema NUTS II regijama (prema podatcima iz školske godine 2011./2012.)

Page 182: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

180

8.2. OSVRTI, ISKUSTVA I PROMIŠLJANJA NEKIH SURADNIKA MREŽE O PROCESU SAMOVREDNOVANJA

O samovrednovanju iz perspektive jednoga suradnika mreže

/ vehid ibraković /

Odsvibnja2008.godine,kadasamseprijavionaJavni poziv za izbor suradnika mreže podrške samovrednovanju škola zaradnarazvojnomeprojektuNacionalni ispiti i samovrednovanje srednjih strukovnih škola, razmišljamiučimkojajemojaulogakaosuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškola.

Uulozisuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškolaznačajnomjestozauzimarefleksivnipristupčijajeosnovnasvrhaunapređenjeprofesionalnogaumijećakojepodrazumijevasposobnostisuradnikazasnalaženjemujedinstvenimineizvjesnimsituacijamaupraksi.Suradnikmrežedajepodrškuprocesusamovrednovanja,razmišlja,analizirasvrhovitosti,donosiodlukeonovimmogućimrješenjimaiuspješnodjelujeirješavanoveinepredviđeneokolnosti.Takvogapraktičarasuradnikamrežeuvjetnobisemoglousporeditisumjetnikom.

Potrebnesuargumentiraneikritičkeraspraveoškolskimrazvojnimplanovimaradiosvješćivanjapogrešakaipronalaskazajedničkogaodgovoranapitanjekojićeseprijedloziprimijenitiupraksiusvrhumijenjanja iunapređenjaškolskogarazvojnogaplana.Utomesmislukritičkoprijateljstvosuradnikamrežepredstavljajedanodvažnihoblikarefleksivnogapristupa.

Suradnikmrežepodrškesamovrednovanjuškolajepovjerljivaosobakojapostavljaprovokativnapitanja,omogućujeviđenjesituacijeizdrugeperspektiveinudikritičkiuvidudjelovanječijerezultateprati.Suradnikmrežeje„kritičkiprijatelj“kojijespremanodvojitivrijemekakobipotpunorazumioradnikontekstirezultatekojepostižupojedinciiliskupinenastojećiostvaritisvojeciljeve.Budućidakritičkipristupnosisasobomnegativanprizvuk,kritičkoprijateljstvozahtijevastvaranjepovjerenjakojesepostižetakoštose„kritičkiprijatelj”nekoristisvojomulogomzavrednovanjeiliprosuđivanje,većjespremanpozornoslušati,pojašnjavatiideje,ohrabrivati,ponuditivrijednosneprosudbesamoakosetoodnjegazahtijevaireagiratinaradkaocjelinuizalagatisezauspješnostdjelovanja.„Kritičkiprijateljkaoosobaizvanškolekojapomažeonimauškoliimazadatakpokrenutiiostvaritiželjenepromjene”(Stoll,FinkiLorna,2003.,MacBeath,Schratz,MeuretiJakobsen,2000.).„Ljudi unutar školanevideuvijekštosedogađa.Pogledizvanamožečestoopazitionoštonijeneposrednouočljivoonimaunutarškole.„Kritičkiprijatelji”suljudikojigledaju,slušaju,postavljajuizazovnapitanjaipomažuonimauškolisreditinjihovemisliidonijetiprikladneodluke.Ponekadpomažupružajućistručnupotporu.Posebnojevažnozatajodnosdajezasnovannapovjerenjuipodršci.„Kritičkiprijatelji”nebrinuosvojimvlastitiminteresima.Onićereći ljudimauškoliakosmatrajudasuočekivanjasuvišeniskailiakosuinterpretacijepromašene.Takvećeteškeporuke,kojesuuistovrijemeneugodneiponekadbolnezačuti,vjerojatnolakšebitiprihvaćeneiupućenejeruškoliznaju

Page 183: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 181

daje„kritičkiprijatelj”zapravonanjihovojstrani.Tozahtijevaod„kritičkogaprijatelja”dabude

izuzetnoobziranidiplomatičan”(Stoll,Fink&Lorna,2003.,180).Suradnikmrežesenemožesvestinasamonekioblikizvanjskekontroleilisupervizijekvalitete

kojajezačlanoveškolskogatimazakvalitetučestovrloneugodnaikojuoninevidekaoneštoštoimmožepomoćiuunapređenjusvojegaprofesionalnogumijeća.Kolikogodonineradoprihvaćaliuvideusvojupraksu,teškomogupostićiunapređenjebezpovratnihinformacijaokvalitetiibezpomoći

iskusnijihosobakaoštosusuradnicimrežepodrškesamovrednovanju.Unatočnastojanjudaseulogomsuradnikamrežeomogućiunapređenjeprofesionalneprakse,

onamožeimatiipozitivneinegativneučinke.Akoseostvarujenavještipovjerljivnačin,možeolakšatiprikupljanje ianalizupodataka temožeomogućitikritičkidijalog i stimuliratirefleksijuosvimprioritetnimpodručjimaizškolskogarazvojnogaplana.Ako„kritičkiprijatelji”nisuudovoljnojmjerirazvilipotrebneprofesionalnekompetencije,tadajeznačajnjihovihposjetaupitan.

Ulogajesuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuvišestruka.Vezanajeuzznanje,iskustvo,umijeće,sposobnostanalizeiinterpretacijepodatakaiodređenefunkcijekojesuradnikispunjava(npr.voditelj,pomagač,kritičar, izazivač).Ponašanjejespecifičnaaktivnostkojusuradnikmrežeostvaruje(npr.slušanje,postavljanjepitanja,refleksija,povratneinformacije,rezimiranje).Suradnikmoraimatikvalitetukojapodrazumijevakarakter,stajališta,uvjerenjaivrijednosti(npr.poštovanje,empatija,iskrenost,pouzdanost,entuzijazam).

Ulogasuradnikamrežesenajčešćeostvarujeizravnimrazgovorom,aznačajnojeikorištenjesuvremenih komunikacijskih tehnologija, npr. e-pošte za ostvarivanje kvalitetnoga kritičkogprijateljstva.Suradnikmrežerjeđenudigotovarješenja,tj.savjete,ačešćepostavljapitanjaotvarajući

mogućnostnovihistraživanjaitraženjarješenja.Kompetencije koje smatram važnim za kvalitetno ostvarivanje uloge suradnikamreže su:

komunikativnost, iskrenost,prijateljstvo,kreativnost,motiviranost,tolerancija,(samo)kritičnost,empatičnost,pouzdanost,konstruktivnost,optimizam,vedrina,objektivnost,odgovornost,otvorenost,slobodaiemocionalnainteligencija.Odstručnihkompetencijasmatramvažnim:poznavanjestrategijezaunapređivanjekvaliteteškolskogarazvojnogplana,poznavanjesuvremenihnastavnihmetoda,poznavanjesuvremenihpristupapraćenjaiprovjeravanjapostignuća,radnoiskustvo,sposobnoststručnogapraćenjaikomentiranja,sposobnostjasnogaisuvislogastručnogizražavanja,analitičkevještineisocijalnevještine.

Suradnikmrežemožekritičkimprijateljstvomzamijenitinepopularnestručno-inspekcijskeposjeteškoli(tzv.uvide)kojidosadnisudaliznačajnijaunapređenjaikoješkolečestopercipirajukaoprijetnjuilibaremnevažnurutinu.Zarazlikuodklasičnihposjetakritičkoprijateljstvoomogućuješkolskometimuzakvalitetupovratnu informaciju, razmjenu iskustava,međusobnoučenje iotvaranje zapromjene.Savjetisuradnikamrežedoživljavajusekaoobjektivni, iskreni,dobronamjerni,korisni,relevantniipoticajni.Pritomčlanoviškolskogatimazakvalitetuvidesuradnikemrežekaopodrškuipomoćpriunapređivanjusvojeprakse.

Page 184: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

182

Osnovnepreprekekojesuradnicimrežetrebajuprevladatiuostvarivanjukritičkogaprijateljstvasupočetnanelagoda,nepovjerenjeinedostatak(samo)kritičnosti.Vrlovažnapreprekaostvarivanjuulogesuradnikamrežepovezanajesnedostatkomstručnihkompetencija.Kakobikritičkoprijateljstvosuradnikamrežebilojoškvalitetnije,potrebnesustručnekompetencije.Kakoihpriprematizatuulogu?Dakle,nijedovoljnosamoodabratiosobekojećebitisuradnicimreže,većimjepotrebnopomoćiurazvitkuneophodnihkompetencijakojepodrazumijevatauloga.ToseostvarujesuradnjomiedukacijamakojeodržavajudjelatniciNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanja.

Važnajeprednostulogesuradnikamrežemogućnostrazmjeneidejaiiskustavasvišeosobaodkojihnekiživeurazličitimmjestima.Natajnačinčlanoviškolskogatimazakvalitetuotvarajumogućnostzaraspravuosvojojpraksis ljudimaizvansvojegaprofesionalnogkonteksta.Tojevrlovažnojerrazmjenomiskustavanameđuškolskojrazinimogupospješitiiubrzatiučenjeiprocespromjena.

Suradnicimrežeimajurazličitekompetencijekojesesjednestraneodnosenaosobineličnosti(komunikativnost, iskrenost,prijateljstvo,kreativnost,motiviranost,tolerantnost,samokritičnost,empatičnost,pouzdanost itd.),asdrugestranenastručnekompetencijekaoštosupoznavanjestrategijazaunapređenjekvaliteteodgojaiobrazovanja,poznavanjesuvremenihnastavnihmetodaisl.Važnojeiodređenoradnoiskustvotesposobnostjasnogaisuvislogastručnogizražavanja.

Izsveganavedenogamožemozaključitidasekvalitetnimsuradnikommreženepostajeslučajno,većjetoumijećekojesemožeitrebaučiti.Svakakobihsesložiosinicijativomkojabipodrazumijevalapomoć učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljima, roditeljima i učenicima naših škola upreuzimanjukompetencijasuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškola.

Samovrednovanje kao proces u kojemu zajedno rastemo

/ Suzana hitrec /

KaosuradnicamrežeobišlasambrojnesrednješkoleusvimdijelovimaRepublikeHrvatske.Toseiskustvo nemože usporediti ni s jednimdrugimprofesionalnim iskustvom. Svimi u našemu odgojno-obrazovnomsustavuradimoistiposaoučestobitnorazličitimuvjetimaitojezaistavidljivouprojektuSamovrednovanje srednjih škola.Ulogasuradnicemrežeispunilajemojaočekivanja,intereseipotrebuzasuradnjom,kolegijalnompodrškomiopćenitomeđusobnimosnaživanjem.

Razgovorskolegamaizdrugihškolačestopotičepronalaženjenekihnovihrješenjailiidejakakojošvišeunaprijeditiradsvojeustanove.Ponekadtijekomprvihsusretasčlanovimaškolskogatimazakvalitetupostojenekezadrškeisumnjeunovunepoznatuosobukojadolaziizvanairazgovaraovrloosjetljivimtemamavezanimauzradškole,međutimmojaiskustvapokazujudasevrlobrzouspostavlja komunikacija temeljena na povjerenju te da kolege uočavaju dobronamjernost,motiviranostistručnost,štosuosnovnipreduvjetidobrogasuradnikamreže.

Temeljulogesuradnikamrežejepoticanje,podržavanjeiosnaživanješkolskihtimovazakvalitetudapronađunajboljenačinezarješavanjeproblema.Zadaćesuradnikamrežesu:pomagatiškoliu

Page 185: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 183

sagledavanjustvarnogastanja,poticatičlanoveškolskogatimazakvalitetunamijenjanjeiostvarenjeciljeva,raspravljatioodabranim područjimainačinimaostvarenjaciljeva,istraživatimogućnostizapromjene,obavještavatiškolskitimzakvalitetuoiskustvimadrugihškola,razmatratinakojisunačinprikupljenipodatcinatemeljukojih jeprocijenjenotrenutačnostanješkole,raspravitio izboruprioritetnihpodručja,preispitatipostavljeneciljeveirazmatratijasnoću,strukturiranostiostvarivostškolskogarazvojnogaplana.

Tijekomposjetačlanoviškolskogatimazakvalitetuvrločesto imajupotrebupokazatinekeaktivnostinakojesuposebnoponosni,rezultateprojekata,nagradeiuvjeteukojimarade.Nakonposjetasuradnikamrežeškolizadaćasuradnikamreženeprestaje.Suradnikmrežepotičeprovedbuiostvarivanjepostavljenihciljeva,vrednujeučinjenoiizmjenjujesvepopratnematerijalesaškolskimtimomzakvalitetu.Suradnikmreženevrednujeradškole,nedajegotovarješenja,nepišeškolskirazvojniplanumjestoškolskogatimazakvalitetu,neraspravljasdrugimaizvanškoleopoteškoćamaiproblemimakojeimaškolaukojoj jesuradnikmrežeinepreuzimaodgovornostzaostvarenješkolskogarazvojnogplana.

Čestosamsetijekomovogaposlazapitala imaju ličlanoviškolskogatimazakvalitetunekuznačajnijukoristodmojihposjeta.Upovratnojinformacijikojusamdobilanajčešćesukaokorisnoisticalipriznanjezadosadašnjirad,potvrdudasuna„dobromeputu”,pogledizvana,boljerazumijevanjeprocesasamovrednovanja,osjećajdasuradnikmrežerazumiješkolu,jasnijeuočavanjesvojihsnagaislabosti,izmjenuprimjeradobreprakse,poticajzasistematizacijupodataka(materijalaoprovedenimaktivnostima),poticajnadaljnjirazvoj,dobivanješireslikeiuvidauodgojno-obrazovnisustav,noveideje,dobivanjesnažnogasuradnikauprovedbipromjenaisuočavanjusotporimaipoteškoćamai„prijateljskivjetaruleđa”.Menijevrlokorisnopovezivanjeiumrežavanjeskolegamaizdrugihškola,razmjenaiskustavastečenihuprojektuSamovrednovanje srednjih škola,primjenatihiskustavaumojojškoli,jakakolegijalnapodrška,dubljiuvidupostojećestanjesustavaiosobnirazvoj.Stoga,iuzsveostaleprofesionalneobveze,vrloradosamidaljesuradnicamrežepodrškesamovrednovanju

škola.SAMOVREDNOVANJE je proces u kojemu zajedno rastemo i u kojemu postajemo bolji sebi i drugima,

ali i jedni prema drugima.

Page 186: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

184

8.3. ŽIVOTOPISI SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA

/ IVana BIlJan /viša savjetnica, agencija za odgoj i obrazovanje, Osijek

IvanaBiljan,prof.pedagogijeradiuAgencijizaodgojiobrazovanje,podružnicaOsijeknaradnomemjestuvišesavjetnicezastručnesuradnikepedagoge.

RadnoiskustvonaposlovimastručnesuradnicepedagoginjesteklajeuGimnazijiMatijeAntunaReljkovića,Vinkovci,GimnazijiVukovar,DječjemuvrtićuTrnsko,Zagreb,GimnazijiLucijanaVranjanina,ZagrebiškolizamedicinskesestreMlinarska,Zagreb.Obavljalaje iposloveasistentice,vanjskesuradnicenaFilozofskomefakultetuSveučilištauOsijekunaOdsjekuzapedagogiju inaVisokojučiteljskojškoli.NapredovalajeuzvanjustručnesuradnicementoriceiobavljadužnostvoditeljiceŽupanijskogastručnogvijećapedagogaVukovarsko-srijemskežupanije.Održalajebrojnapredavanjaipedagoškeradionicenagradskoj,županijskojimeđunarodnojrazini.

ObrazovanjejesteklanaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebunaOdsjekuzapedagogijuisteklajezvanjeprofesorapedagogije.NaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebuje2012.godineupisaladoktorskistudijpedagogije.SuradnicajeNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanjaoduvođenjavanjskogavrednovanjauRepubliciHrvatskoj,auGimnazijiVukovarbilajeispitnikoordinator.

/ Karmen bračić-bunčec /ravnateljica, Oš Stubičke Toplice

KarmenBračić-Bunčecrođenaje14.lipnja1961.uZagrebuipostrucijediplomiranapedagoginja.Osimiskustvastručnesuradnicepedagoginjenjezinojepodručjeprofesionalnogainteresastručnousavršavanjenastavnikaistručnihsuradnika.Osobnojesudjelovalanamnogimstručnimskupovimaikonferencijamanažupanijskojidržavnojrazinikaopredavačicaivoditeljicaradionicaikaoautoricastručnihčlanaka.SuautoricajePriručnika za pripremanje i polaganje stručnoga ispita2011.godine.PosebnupozornostposvećujeosobnomustručnomusavršavanjuučemukaoposebnovrijednoističepredavanjairadionicekojejezasuradnikemrežeorganiziraoNacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanja.RadilajekaostručnasuradnicapedagoginjauOsnovnojškoliDonjaStubicaikaostručnasuradnicapedagoginjauSrednjojškoliOroslavje,aod2009.godinejeravnateljicaOsnovneškoleStubičkeToplice.Odškolskegodine2008./2009.jesuradnicamrežepodrškesamovrednovanjuškola.

Page 187: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 185

/ ĐOrDanO bucci /nastavnik stručnih predmeta, Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju, rijeka

ĐordanoBucci,mag.ing.mech.rođenjeuRijeci1967.godinegdjedodanasživiiradi.Diplomiraoje1995.godinenaTehničkomefakultetuSveučilištauRijeci,adesetgodinakasnijenaFilozofskomefakultetuSveučilištauRijecipoložiojepedagoškugrupupredmetaistekaozanimanjenastavnikastrojarskegrupepredmeta.Promoviranjeuzvanjeprofesoramentora2011.godine.Kontinuiranosestručnousavršavaupodručjusamovrednovanjaškolaiprimjenjujemetodepoučavanjakojepotičukreativnostučenika.Stalnojezaposlenod1994.godineufirmiPredaRijekad.o.o.naprojektiranjuopremeposlovnihprostora,aod1996.do2004.godineosnovaojeivodiofirmuEthosd.o.ozakonzalting,inženjering,trgovinuiusluge.ZaposlioseuTehničkojškolizastrojarstvoibrodogradnjuuRijecikaonastavnikstručnihpredmeta2004.godinegdjeradidodanas.

UKlubupodvodnihaktivnosti„3.maj”baviseronjenjempremastandardimaCMAS-aiimazvanjeroniocastrimazvjezdicamaizatajseklubnatječeupodvodnojfotografiji.Zapostignuterezultateupodručjupodvodnefotografije2009.godinedobiojeGodišnjunagraduZajednicetehničkekultureRijeka.

/ DiJana DiJanić /profesorica povijesti i filozofije, Poljoprivredna škola Zagreb

DijanaDijanićjepozvanjuprofesoricamentoricaizaposlenajeuPoljoprivrednojškoliuZagrebu.Diplomirala jepovijest ifilozofijunaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebu,azavršila je itrogodišnjislobodnistudijsinologijenatomefakultetu.MentoricajezapedagoškupraksustudentimapovijestiFilozofskogafakultetaSveučilištauZagrebuod2006.godine.Radećismladimauvidjelajekolikojevažnodavatipovratneinformacijeikolikooneutječunauspješnostučenika.Zbogtogajeosmislilaiprovelanizprojekatazaučenikevezanihuztoleranciju,medijaciju,nenasilnorješavanjesukoba,demokratskograđanstvoiholokaust.Vodilajetimzavršnjačkumedijaciju,aradsučenicimaprezentiralajenaIV. regionalnoj konferenciji Foruma za mirenje zemalja jugoistočne Europe2008.godine.ProjektVršnjačka medijacijauškoliproglašenje„Naj-akcijom2009.godine”jerpridonosimeđusobnomuuvažavanju,demokratičnostiitolerancijimladih.

Područjakojasmatravažnimasukakopoučavatioholokaustu,antisemitizmuitoleranciji,aradjeprezentiralanaKonferenciji o obrazovanju za suzbijanje antisemitizmauorganizacijiOSCE/ODHIRuBeču2010.godine.Sučenicimaredovitosudjelujenažupanijskimnatjecanjimaizpovijesti,a2012.godineučenicisuseplasiraliinadržavnonatjecanje.

Sudjelovala jeuprojektuASOO-aRazvoj osiguranja kvalitete u strukovnome obrazovanju i osposobljavanjukaokoordinatoricasamovrednovanjausvojojškoli.SuautoricajeiurednicaknjigeŽenski biografski leksikon – Sjećanje žena na život u socijalizmu.UprojektSamovrednovanje srednjih školakaosuradnikmrežeuključenajeodsamogapočetkaod2007.godine.

Page 188: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

186

/ ĐuDiTa FranKO /ravnateljica, Prva sušačka hrvatska gimnazija, rijeka

Đudita Franko, dipl. psih. je od 1996. godine do danas ravnateljica Prve sušačke hrvatskegimnazijeuRijeci.Ukupno je18godina ravnateljicagimnazije koja imaoko620učenika i 60djelatnika, što zahtijeva stalno vođenje i koordiniranje ljudi, vođenje projekata i upravljanjefinancijskimsredstvima.Napočetkukarijereod1986.do1996.godineradilajekaonastavnicapsihologijeikaostručnasuradnicauvišeriječkihškolaiprofesoricajeuvišojposlovnojškoli.Odpočetkaradauškoli,zbogkontinuiranogaobrazovanjaistjecanjastručnihkompetencija,aktivnoje uključena u edukacijske treninge u području odgoja i obrazovanjamladih, ljudskih prava iintelektualnogaobrazovanja,obrazovanjazaodrživirazvoj,komunikacijskihvještinaitimskogarada.

Ona je organizatorica, inicijatorica, koordinatorica, konzultantica, suradnica ili voditeljicaviše desetaka različitih projekata, manifestacija, prezentacija, smotri učeničkoga stvaralaštvai drugih oblika prezentacija Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci namijenjenih učenicimaiotvorenih za javnost.Organizatorica je i izlagačicanaviše znanstvenih i/ili stručnih skupovažupanijskoga, međužupanijskoga, državnoga i međunarodnoga karaktera. Autorica je višedesetakastručnihipreglednihčlanakaobjavljenihuraznimpublikacijamatesuautoricaPriručnika za samovrednovanje srednjih škola koji je izdao Nacionalni cenar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.Izdavačjeičlanicauredništvateurednicagodišnjaka IzvješćePrvesušačkehrvatskegimnazije u Rijeci. Također je izdavač i urednica zbornika radova, niza kataloga i stručnihpublikacijagimnazijeukojojradiizdanihpovodomobilježavanjavažnihobljetnica,organiziranjaizložbiistručnihskupova.Članicajebrojnihpovjerenstava,radnihskupinaistručnihtijela.

UprojektuSamovrednovanje srednjih školaaktivnosudjelujeodsamogapočetkaiprepoznalesujekaovrijednuistručnusuradnicubrojneškoleskojimajeradilauprocesusamovrednovanjaiunapređenjukvaliteteradaiobrazovanjaod2007.godine.

/ ViOLeTa GriLec /nastavnica stručnih predmeta, Prehrambeno-tehnološka škola, Zagreb

VioletaGrilecdipl.ing.biokemijskogainženjerstvaiprofesoricamentoricaradikaonastavnicaveć21godina,aodtogaposljednjih14godinaradiuPrehrambeno-tehnološkojškoliuZagrebukao nastavnica stručnih predmeta (kemija s vježbama i dr). Voditeljica je Stručnoga vijećaprirodnegrupepredmeta,mentoricajepripravnicimazapolaganjestručnihispita,mentoricajeučenicimazaizraduzavršnihradova,članicajeIPAprojektnogatimaičlanicajePovjerenstvazasamovrednovanješkole.Odgovornajeosobazaradsotrovimausvojojškoli,završilajeedukacijuizintegrativnesupervizije,registriranijeizmiriteljpriMinistarstvupravosuđaitrenerjezaGrađanskiodgoj.Radilajeikaorecenzenticaudžbenika,upovjerenstvujezaodobrenjeudžbenika,članicajePovjerenstvazaizradunastavnogaplanaiprograma,članicajeProsudbenogapovjerenstvaza

Page 189: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 187

provođenješkolskoga,županijskogaidržavnoganatjecanja,predsjednicajeVijećaroditeljaXV.gimnazije,članicajeStručnogapovjerenstvazaizraduHrvatskogakvalifikacijskogokvira,članicajeSektorskogavijeća,voditeljicajeŽupanijskogastručnogvijećazagrađanskiodgojidemokratskograđanstvo,članicajevišeradnihskupinazaizradustandardakvalifikacijaprojektaDaljnji razvoj Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira,sudionicajeurazvojuiizradiKurikulumagrađanskogaodgojai obrazovanja sukladno NOK-u i ocjenjivačica je za vrednovanje zadataka otvorenoga tipa uispitimadržavnematuresveodprobnedržavnematuredodanas.

Radilajeinameđunarodnimprojektima:CARDS2003–razvijanjekvalifikacijaikurikuluma,CARDS2004–Obrazovanjeodraslih,Osiguranjekvaliteteprogramaosposobljavanjaipružateljausluga, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, Implementacija novih kurikuluma,Razvoj sustava osiguranja kvalitete u strukovnome obrazovanju i osposobljavanju i sl. Kaosuradnica mreže radi posljednje tri godine. Projekt Samovrednovanje srednjih škola smatra jednimodnajboljihukojimajesudjelovalajersvidionicipunonauče,steknunovaiskustvaividestvariizdrugeperspektive,tj.nahumanitopaonačin.Centarseiznimnotrudi,pružakvalitetnukontinuiranuedukacijuiorganizirarazmjenuiskustava,asvisudjelatnicijakougodniisusretljivi.

/ KriSTina GuGić /profesorica pedagogije, Poljoprivredno šumarska škola, vinkovci

KristinaGugićprofesoricajepedagogijezaposlenauPoljoprivrednošumarskojškoliVinkovcikaostručnasuradnicapedagoginja.Njezinisuposebniinteresisavjetodavniraduškoli,sistematskipristup obitelji, problematika nasilja u školi i vrijednostimladih. U projekt Samovrednovanje srednjih školauključenajekaosuradnikmrežesamovrednovanjaodnjegovapokretanja.

/ SuZana HiTrec /ravnateljica, Upravno-birotehnička škola, Zagreb

SuzanaHitrecjepostruciprofesoricapedagogije.Diplomiralaje1989.godinenaFilozofskomefakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao stručna suradnica pedagoginja u Srednjoj školiOroslavje u Oroslavju te kao stručna suradnica pedagoginja u Upravno-birotehničkoj školi uZagrebu.Od2000.jegodineravnateljicaUpravno-briotehničkeškole.

DobitnicajeGodišnjenagradeIvanFilipovićzapromicanjepedagošketeorijeiprakse2006.godine. Od 2009. godine predsjednica je Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Bila ječlanica Upravnoga vijeća Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja od 2009.godinedo2013.godine.

Zaslužnajezavođenjebrojnihseminara,pedagoškihradionica,iskustvenihskupinaiizlaganjazaravnatelje,pedagogeipsihologestručnesuradnikeinastavnikesrednjihiosnovnihškolatepredškolskihustanovanažupanijskoj,državnojimeđunarodnojraziniizpodručjapedagogijeteupravljanja,vođenjaimenadžmenta(kontinuiranood1994.dodanas).

Page 190: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

188

/ VeHiD ibraKOVić /nastavnik stručnih predmeta, Srednja škola Matije antuna reljkovića, Slavonski Brod

VehidIbrakovićdiplomiraoje1987.godinenaPoljoprivrednomefakultetuuSarajevu–Odsjekza ratarstvo i stekao zvanje dipl. inž. poljoprivrede za ratarstvo. Nakon završenoga fakultetazaposliose1988.godineuSrednjojškoliMatijeAntunaReljkovićauSlavonskomeBrodugdjejezapočeosvojepedagoškodjelovanjekaoprofesorpoljoprivrednihstručnihpredmeta.Od2003.godinedjelujekaoaktivančlanškolskogatimazakvalitetuuizradirazličitihprojekatauškoli.Ciljeviprojekatasustvaranjepozitivnogaodnosaučenikapremaraduistvaranjepozitivnepoduzetničkeklimeuškolama,izgradnjainfrastrukturepotrebnezakvalitetanradškoleiulaganjeuznanost,razvoj,edukacijuiinovativnost.Od2005.godineaktivniječlanMrežezajedniceučenja(MZU).Proveojeakcijskoistraživanjetijekomškolskegodine2007./2008.natemuSudjelovanje učenika u planiranju izvannastavne aktivnosti.Od2007.godine jeprofesormentor.Odpočetka2008.godineuključenjeuznanstveniprojektRazvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja. U okvirutogaprojektaproveojeakcijskoistraživanjeKreativnost u nastavi bilinogojstva. Rezultate svojih kreativnih nastojanja prezentirao je na međunarodnoj konferenciji Kreativni pristup osposobljavanju učiteljakojajeodržanaod28.do30.rujna2009.godineuPožegi.IstraživanjejeobjavljenonahrvatskomejezikuuknjiziradovaPoticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju u izdanjuProfila tenaengleskome jezikuumeđunarodnomečasopisuEducational Journal of Living Theories.Stekaojeeuropskuračunalnudiplomu–ECDL.

Voditelj je Međužupanijskoga stručnog vijeća za poljoprivredu u Obrazovnome sektorupoljoprivrede,prehrane iveterinarstvazaVirovitičko-podravsku,Požeško-slavonsku iBrodsko-posavskužupaniju.Od2008.godinejesuradnikmrežepodrškesamovrednovanjuškola.

/ bLanKa iLičić /profesorica matematike, Gimnazija Bjelovar, Bjelovar

BlankaIličićradikaonastavnicamatematikeuGimnazijiuBjelovaru.Osnovnuškolu,gimnazijuisrednjuglazbenuškoluzavršilajeuBjelovaru.DiplomiralajenaPrirodoslovno-matematičkomefakultetuSveučilištauZagrebu.

Osimzausavršavanjeustruciinteresiraseizapodručjakojaomogućujuproširivanjespoznajaikompetencijapaseuključilauprojekte:Iskustveno-edukativni program iz Gestalt integrativne psihoterapije, Kvalitetna škola, Građanski odgoj i ljudska prava, Potpora demokratizaciji roditeljstva i razvoju roditeljskih kompetencija i Samovrednovanje srednjih škola.

Page 191: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 189

/ ZVOnimir imGrunD /ravnatelj, Srednja škola delnice, delnice

ZvonimirImgrundrođenje7.lipnja1953.godineuBrčkomegdjejezavršioosnovnuisrednjuškolu.PedagoškifakultetuRijecizavršioje1976.godineistekaojezvanjeprof.mehanikeistrojarstva.OdmahnakonzavršetkastudijazaposlioseuSrednjoškolskomecentruDelnicegdjejepredavaotehničkumehaniku,nacrtnugeometriju,elementestrojevaidrugepredmetestrukeupodručjustrojarstva.Od1984.godinejeravnateljSrednješkoleDelnice.Osmisliojeipokrenuobrojneprojektekojisuškoluučiniliprepoznatljivom,npr.:

•Škola kreativnoga pisanja(voditeljpoznatipisacZvonkoMaković)•Mala škola kazališta(voditeljpoznatipisacMiroGavran)•razmjenaučenikasučenicimagimnazijeKonizizšvicarske•biblioteka Prvi koraci(dosadobjavljenečetiriknjige,objavljujusenagrađeniliterarniradovi

učenika)•Škola u kojoj se dobro osjećam–humaniziranjemeđuljudskihodnosauškolisciljem:

„Sosmjehomuškolu!”.Osobitupozornostpoklanjaprocesusamovrednovanjaškole,auproteklimgodinamapostignuti

suiznačajnipomaciuprovedbiškolskogarazvojnogplanakroztriprioritetnarazvojnacilja.

/ iVana iVančić /nastavnica stručnih predmeta, ekonomska i trgovačka škola ivana domca, vinkovci

Ivana Ivančić rođena je 13. studenoga 1971. godine u Vinkovcima. Diplomirala je naEkonomskome fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1998. godine. Na tome je fakultetu 2009.godine stekla zvanje sveučilišne specijalistice ekonomije iz područja marketinga, a od 2010.godine doktorantica je poslijediplomskoga doktorskog studija „Management”. Zaposlena je uEkonomskoj i trgovačkoj školi Ivana Domca u Vinkovcima kao nastavnica gospodarske grupepredmeta.Napredovala jeu zvanjeprofesoricementorice2011.godine.Bavi se znanstvenimradom iz područjamenadžmenta i upravljanja kvalitetom te je članicaHrvatskogadruštva zakvalitetu.Postalajesuradnicamrežepodrškesamovrednovanjuškola2008.godine.

/ mr. Sc. ana iVaKOVić /profesorica psihologije i pedagogije, iX. gimnazija, Zagreb

Mr.sc.AnaIvaković,stručnasuradnicamentoricaradikaoškolskapsihologinjauIX.gimnazijiuZagrebu.DiplomiralajepsihologijuipedagogijunaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebuimagistriralajedječjuiadolescentnupsihijatrijunaMedicinskomefakultetuSveučilištauZagrebu.

Pohađalajenizedukacijaizbihevioralno-kognitivnepsihologijeitransakcijskeanalizeteedukacijuizčitanjaipisanjazakritičkomišljenjeineurolingvističkoprogramiranjeizkojegaposjedujeiNLPt

Page 192: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

190

Mastereuropskicertifikat.VoditeljicajeŽupanijskogastručnogvijećazapsihologestručnesuradnikeipsihologenastavnikeGradaZagreba.AktivnaječlanicaRazreda za školsku psihologijupriKomoripsihologa.DobitnicajenagradeRamiro BujaszaposebandoprinosdruštvenojafirmacijipsihologijeDruštvapsihologa1995.godine.ČlanicajeuredništvaelektroničkogačasopisaPogled kroz prozor i voditeljica je Forumaspedagoško-psihološkimtemamanamrežnimstranicamawww.učitelji.hr.

/ eLiZabeTa Karin /profesorica engleskoga i njemačkoga jezika, Srednja škola fra andrije kačića Miošića, Makarska

ElizabetaKarinrođenaje1951.godine,apostrucijeprofesoricaengleskogainjemačkogajezika.Diplomiralaje1975.godinenaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebu.Kaojezičarimetodičarpostrucičitadostaliteraturenastranimjezicima,naročitosebaviproblemimaučenjaisamorazvoja,proučavaNLP(NeuroLinguisticProgramming),lingvistikuGerardaMoigneta(francuski)ipovijesnirazvoj romanskih jezika, fonetiku imetode dinamičnemeditacije. Prije se intenzivnije bavilaprevođenjem.

Dodatnekvalifikacije:•studijfrancuskogajezikaiknjiževnostinaFilozofskomefakultetuSveučilištauZadru•mentorskitreningSplit,veljača–travanj2006.,54sataECDL.Radnoiskustvo:•SrednjaškolafraAndrijeKačićaMiošića:listopad2002.–danas•SrednjastrukovnaškolaMakarska:1994.–2002.•OsnovnaškolaPodgora:1985.–1994.•HotelskopoduzećePodgora:1983.–1985.•SrednjaškolaMakarska:1981.–1982.•GimnazijaVirovitica:1975.–1979.Interesiidodatneaktivnosti:• vanjskasuradnicanaFilozofskomefakultetuSveučilištauSplitu,Metodičkevježbe

2007./2008.•voditeljicastručnogaaktivanastavnikastranihjezikauškoliod2004.•mentoricamlađimkolegicamazastručniispitpopotrebi•partnericauvođenjuseminaraLerner-centered teachinguSplitu,2010./2011.skolegicama

AnniePolatsekiIvanomLekić• inicijatoricauvođenjafakultativnenastavezanjemačkujezičnudiplomuunašojškolii

nastavnicaDSD-auškoli(DeutschesSprachdiplom).

Page 193: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 191

/ SVJeTLana KeLemOVić mOSTarKić /nastavnica stručnih predmeta, Srednja škola Matije antuna reljkovića, Slavonski Brod

SvjetlanaKelemovićMostarkićzaposlenajeuSrednjojškoliMatijeAntunaReljkovićauSlavonskomeBrodu.Postruci jedipl. ing.prehrambene tehnologije iprofesorica jeprehrambenihstručnihpredmeta.UprojektSamovrednovanje srednjih školauključilaseusrpnju2009.godine.Od1993.godinedodanasradikaoprofesoricaprehrambenihstručnihpredmetaiuSrednjojškoliMatijeAntunaReljkovićauSlavonskomeBrodu(21godinaradauškoli).

Sudjelovalajenarazličitimnatjecanjimaučenikaiučeničkihzadruga,nasajmovima,izložbamaitd.

Sudionicajeraznihstručnihusavršavanjaustruciimetodicinastave,a2009.godinedobilajeECDLdiplomu.Osposobljenajeza„Upravljanjeprojektnimciklusom”,osnovnimalatomzapripremuiprovedbuprojekata(sudjelovalauCARDSprojektuuškolskometimuzakvalitetu).Od2005.godinekoordinatorica jeVijećaroditeljamatičneškole.Godine2008.provela jeakcijsko istraživanjesučenicimanatemu:Kako aktivno uključiti učenike u planiranje i pripremanje nastave? koje je trajalo oko6mjesecipodmentorstvomdr.sc.BrankaBognara.Utravnju2009.godinepromoviranajeuzvanjeprofesoricementoriceodstraneAgencijezaodgojiobrazovanje,aod2011.godinevoditeljicajeobrazovanjaodraslihumatičnojškoli.

/ InES KOnJEVOD /profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, Srednja škola ivana Trnskoga, hrvatska kostajnica

InesKonjevodrođenaje1970.godineuVinkovcima,apozanimanjujeprof.hrvatskogajezikaiknjiževnosti.Uškolskojgodini2008./2009.promovirana jeuzvanjeprofesoricementorice.NaPedagoškomefakultetuSveučilištauOsijekudiplomiralaje1995.godine.Stručniispitpoložilaje1998.godine.RadiuSrednjojškoliIvanaTrnskogauHrvatskojKostajnici.

SmatradajeprojektSamovrednovanje srednjih školavrlokoristan.Sudjelovanjeutomeprojektudovodiškoluusituacijudapostanesvjesnarealnihmogućnostiiunutarnjihresursaidajošvišeaktiviraunutarnjesnage.Natemeljuiskustavaprikupljenihuškolamakaosuradnicamrežepodrškesamovrednovanjuškolaocjenjujetajprojektvrlovažnimzaunapređenjeradaškola.Smatradajevažnodaprocessamovrednovanjazaistazaživiupraksisvihškolajerjetoinjihovazakonskaobveza(iZakonoodgojuiobrazovanju,ZakonostrukovnomeobrazovanjuiNacionalnikurikulumtonavodekaoobvezusvihškola),akadaseprovodinanačinkakogaprovodiCentar,kaopoticajnusuradnjubezonoga„inspekcijskog”nadzora,projektsedoistarealiziranaobostranozadovoljstvoiškolaisuradnikamreže.

Smatradasetajzaključakiznovapotvrđujesvakegodine,apotvrdiosuuškolskojgodini2012./2013.usvimškolamaukojimajebilasuradnicamrežejersedoistaosjećaladobrodošlomipotrebnom.Također smatrada je taj projekt važan zaunapređenje rada škola i zaunapređenje kvaliteteobrazovnogasustavauopćejerjenajvažnijespoznatigdjesmoištotrebamoučinitidabismobili

Page 194: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

192

bolji,akadasetoosvijesti,lakšejedoćidociljakojismosamisebipostavili,aliidorezultatakojesviočekujuodškola(učenici,roditelji,nastavnici,Ministarstvoznanosti,obrazovanja isporta,ali isveukupnajavnost).

/ mirna KOrKuT /profesorica pedagogije, šumarska i drvodjeljska škola, karlovac

MirnaKorkutrođenaje2.kolovoza1955.godine.ZavršilajejednopredmetnistudijpedagogijenaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebu.Od1981.godinedodanaszaposlenajeušumarskojidrvodjeljskojškoliuKarlovcunaradnomemjestupedagoginješkoleiimaukupno33godinuradnogaiskustva.Kaopedagoginjausrednjojškoliupotpunostijeupoznatasproblematikomsrednjoškolskogaobrazovanja.Kolektivukojemuradiodsamogaju jepočetkapoticaonaodgovorno isavjesnopristupanje radnimobvezama. Smatradauspijevaostvarivati vrlo uspješnu suradnju sa svimsubjektimaodgojno-obrazovnogaprocesa.Osimširokogaspektraposlovakojisupropisanigodišnjimplanomiprogramomradapedagoga,posebnojeprivlačiradsučenicimakojiaktivnoostvarujekrozslobodneaktivnostiikrozrazličiteučeničkeprojekteukojimajepostizalarezultateidosadaikojisupridonijeliprepoznatljivostiškoleukojojradi.PosebnojeističementorstvouprojektimavezanimuzpodručjeodgojaiobrazovanjazaljudskapravauokvirukojihjevećjedanaestgodinaprisutnanadržavnimsmotramaProjekt građanin.

Od2000.godineunastavniprogramuvodiizbornipredmetKulturaživljenjakojiipredajeučenicimaučetverogodišnjimprogramimausvojojškoli.Triškolskegodinebilajekoordinatoricazadržavnumaturu.Uškolskojgodini2010./2011.bilajekoordinatoricazasamovrednovanjeupilot-projektuOsiguranje kvalitete u strukovnome obrazovanju i osposobljavanju i kroz brojne edukacije stekla je dodatnaznanjaivještinezaprocessamovrednovanjaradaškole.KaosuradnicamrežesudjelovalajeusvimedukacijamaCentra.

/ ZOran KOVač /ravnatelj, Gimnazija ivana Zakmardija dijankovečkoga, križevci

ZoranKovačdiplomiraoje1989.godinenaPedagoškomefakultetuuOsijeku,smjerPTO.U24godineradnogastažaradiojekaonastavnikTehničkekultureuosnovnojškoli,zatimkaoprogrameruprivredi,azadnjih13godinapredajeInformatikuugimnazijiIvanaZakmardijaDijankovečkogauKriževcimateračunalstvouSrednjojškoli IvanaSeljaneca,Križevci.Od2013.godinejeravnateljGimnazijeIvanaZakmardijaDijankovečkogauKriževcima.

StvarikojeuzadnjevrijemeodređujunjegovradsustručnousavršavanjeistečenoiskustvoupravouprojektuSamovrednovanje srednjih školateCARNetovaE-learning akademija.Podtimutjecajemneminovnojepočeopreispitivatisvojraditouorganizacijskomimetodičkomsmislu.

Page 195: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 193

/ raTKO KOVačić /profesor psihologije, elektrostrojarska škola, varaždin

RatkoKovačićrođenje22.rujna1966.godineuZagrebu.Pozvanjujeprof.psihologije,atrenutačnojezaposlenuElektrostrojarskojškoliuVaraždinukaostručnisuradnikpsiholog.

Studij psihologije završio je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U projektuSamovrednovanje srednjih škola kaosuradnikmreže jeod2007.godine.Glavnamotivacijazapristupanjetomeprojektubila jepomoćikolegamaupovećanjukvaliteterada,sagledavanju ivrednovanjuvlastitaradaipovećanjuukupnogazadovoljstvauraduuškoli.

Radiojeikaokoordinatorzadržavnumaturuodsamihpočetakatakodajeodličnoupoznatsasvimprocedurama.Uradumujenajvažnijepomagatikolegamaipotaknutiihnapromišljanjeokvalitetisvojegarada.Osimpsihologijebaviseiprevođenjem.

/ DaVOr KuLić /ravnatelj, Obrtnička škola, Split

DavorKulićrođenje1962.godine,apostrucijedipl.ing.matematikeiinformatike.TrenutačnojeravnateljObrtničkeškoleuSplitu.Dodanas jeradiokaoprofesormatematike, informatikeiračunalstvauvišeškola.Od2009.godinesuradnikjemrežepodrškesamovrednovanjuškola.Od2007.do2009.godinečlanjePovjerenstvazautvrđivanjeuvjetazaizvođenjesrednjoškolskogaobrazovanjaodraslih, a 2006. godinepostao je i certificirani predavač i ispitivačosnovnoga inaprednogaECDLprograma.Pohađaojesljedećastručnaosposobljavanja:

•ECDLExpert–certificiranipredavačiispitivačCoreiAdvancedECDLprogramaHrvatskogainformatičkogzborauZagrebu

•ComeniusLLPEU–dizajniranjee-learningtečajeva,korištenjeICTalatazakreiranjeonlinetečajeva,korištenjeonlineplatformizasinkroniziranie-learning,korištenjesoftwareazageneriranjekvizovaiprocjenaznanjapriAcrosslimits,HamrunnaMalti

•školastranihjezika–EngleskijezikB1a(Pre-Intermediate).DiseminatorjezapretpristupnupomoćEuropskeunijeRepubliciHrvatskojiosposobljenjeza

pisanjeprijedlogaprojekatakojićesefinanciratiizsredstavaEUpriAgencijizaodgojiobrazovanje.Radiojeurazličitimvrstamatimovaunutarškoleiškolskogasustava(školskiodbor,Komisijazaprovođenjeupisauškolu,PovjerenstvoMZOš-azautvrđivanjeuvjetazaizvođenjesrednjoškolskogaobrazovanjaodraslihisl.).Suradnikjemrežeod2009.godine.SudjelujeuraduskupinezaispravljanjenacionalnihispitaiispitadržavnematureizMatematikeod2007.godine.

Page 196: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

194

/ maJa KraLJ-STančec /profesorica pedagogije, hotelijersko-turistička škola, Zagreb

MajaKraljStančecrođena je3.svibnja1966.godineuZagrebu.NaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebudiplomiralaje1989.godinenaOdsjekuzapedagogiju.

RadikaostručnasuradnicapedagoginjauHotelijersko-turističkojškoliuZagrebuod1997.godine.Takođerjezaduženaizaposloveispitnekoordinatoriceoduvođenjanacionalnihispitausrednjestrukovneškolesvedodanas.

Pohađalajesljedećeedukacije:•1993.–1996.–edukacijeisupervizijeizpodručjapružanjapomoćiprognanicimai

izbjeglicama•2002.–izradaipubliciranjemrežnestranicespomoćuFrontPagea•2002.–izradaonlinetečajaspomoćualataWebCT•2005.–danas–edukacijezačlanovetimazakrizneintervencije•2006.–danas–edukacijezaispitnekoordinatorezaprovedbudržavnemature•2008.–danas–edukacijezasuradnikemrežepodrškesamovrednovanjuškola•2008.–2010.–edukacijaizTIiRT(ChoiceTheory/RealityTherapyChertfication)•2011.–Prevencijadepresijeisuicidadjeceimladih.Suradnicajemrežeuprocesusamovrednovanjasrednjihškolaod2008.godine.

/ SanJa neJaŠmić /profesorica francuskoga jezika i književnosti, Srednja škola Bol, Bol

SanjaNejašmićprofesoricajefrancuskogajezikaipovijestiumjetnostiidiplomiraniknjižničar.ZaposlenajenaneodređenovrijemeuSrednjojškoliBoluBolunaBračunapolaradnogavremenanaradnomemjestunastavnicefrancuskogajezika,likovneumjetnostiipovijestihrvatskekulturnebaštineteuosnovnojškoliVladimiraNazorauPostiramanapolaradnogavremenanaradnomemjestustručnesuradniceškolskeknjižničarke.

UključenajeuprojektSamovrednovanje srednjih školaodškolskegodine2009./2010.Od2007.do2010.godinebilaječlanicaStručneradneskupinezaizraduispitaizLikovneumjetnostiisudjelovalajeuizradiispitaodškolskegodine2008./2009.doškolskegodine2011./2012.KaoškolskaknjižničarkasudjelujeunacionalnimprojektimaTuristička kultura i Čitajmo mi,u obitelji sviteuškolskimprojektimaEko-škole.PotpredsjednicajeudrugeKOGULAzapromicanjekulture iumjetnostiuPostiramaisudjelujeuprojektimaMladi na djelu(inicijativemladih), Booking i Nema brige s nama su knjige te urazmjenimladihWroclaw the meeting placeusuradnjisAgencijomzamobilnostiprogrameEU.

Page 197: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 195

/ SnJeŽana neLL /diplomirana psihologinja, Obrtnička škola, Split

RadiuObrtničkojškoliuSplituveć20godinakaostručnasuradnicapsihologinja.UključujeseuprojektSamovrednovanje srednjih školakaosuradnicamrežejervoliizazoveizanimajekakodrugeškole„dišu”.

Zaposlove suradnicemreže svakako joj jepomogladodatna izobrazba izpsihopatologije ipsihodinamikedjece iadolescenata.Također jevanjskasuradnicaCentrazasocijalnuskrbkaovoditeljicamjerenadzoranadizvršavanjemroditeljskeskrbi.ImenovanaječlanicomŽupanijskogapovjerenstvazasuzbijanjeovisnosti2005.godine.Dvijegodinesudjelovalajeuorganizacijiivođenjuradionicezasvenositeljepreventivnihprogramauosnovnimisrednjimškolama.SkolegicomHelenomPiplovićuobličilajepreventivneaktivnostiškoleubrošuruNaše bonace i tramontanekojajeslužilakaovodičzaroditelje(projektpotpomognutpoglavarstvomgradaSplita).Napredovalajeuzvanjestručnesuradnicementorice.ImenovanajezavoditeljicuŽupanijskogastručnogvijećaprofesorapsihologijeistručnihsuradnikapsihologasrednjihškola.

Koristisesvimstečenimznanjimaprilikomposjetaškolamaiprilikomrazgovorasnastavnicimairavnateljimakojisunositeljisvihaktivnostinaputukaunapređenjuirazvojunjihovihškola.

/ Dr. Sc. GOran nOVaKOVić /profesor hrvatskoga jezika, Xii. gimnazija, Zagreb

RođenjeuZagrebugdjeseškolovaododoktorata.PredajeHrvatski jezik iknjiževnostuXII.gimnazijiuZagrebuinaSveučilištuuPuli.UprojektuSamovrednovanje srednjih škola sudjeluje od 2008.godine.

/ bLaŽenKa OrcT /profesorica matematike, Srednja škola Bartola kašića, Grubišno Polje

BlaženkaOrctjeprofesoricamatematikeiradiuSrednjojškoliBartolaKašićauGrubišnomePolju.DiplomiralajenaPrirodoslovno-matematičkomefakultetuSveučilištauZagrebu.Uprofesoramentorapromoviranaje2007.godine,auprofesorasavjetnika2012.godine.UprojektSamovrednovanje srednjih školauključilaseuškolskojgodini2009./2010.Usvojojješkoliispitnakoordinatoricaod2006.godine.UključujesesvakegodineuocjenjivanjeispitadržavnematureiuodređivanjepragaprolaznostinaispitimaizMatematike.

TrenutačnoječlanicaPovjerenstvazaizraduispitnihmaterijalazadržavnumaturuizMatematike.SmatrajedaćeuključivanjemuprojektSamovrednovanje srednjih školapomoćiškolamaudaljnjemrazvojuskojimaćesurađivati.Svojevišegodišnjeiskustvoželiprenijetičlanovimaškolskogatimazakvalitetuuškolamaskojimasurađuje.

Page 198: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

196

/ VeSna PaVić / nastavnica stručnih predmeta, Tehnička škola kutina, kutina

VesnaPavić jepostrucidipl. ing.prehrambenetehnologije.NakonzavršetkaPrehrambeno-tehnološkogafakultetauOsijekuzaposlilase1978.godineuTehničkojškoliKutinaukojojidanasradikaonastavnicakemijskeskupinepredmeta.Položilajepedagoško-psihološkepredmeteisteklapotrebnekompetencijezaraduškolama.Usvojemudugogodišnjempedagoškomraduobnašalajedužnostivoditeljicesmjene,satničarke,atrenutačnojeizamjenicaravnateljaškole.

ZavršilajeECDLtečajzastjecanjeeuropskeračunalnediplome.Stečenekompetencijepomažujojuodgojno-obrazovnomeradusučenicima.NakonprovodenihprvihnacionalnihispitaustrukovnimškolamauključujeseuprojektSamovrednovanje srednjih školakaočlanicaškolskogatimazakvalitetumatičneškole.VoditeljicaješkolskogatimazakvalitetuTehničkeškoleKutinaodškolskegodine2007./2008.Uškolskojgodini2008./2009.uključujeseuprojektSamovrednovanje srednjih škola kaosuradnicamrežepodrškesamovrednovanjuškola.ČlanicajeDruštvakemičaragradaKutineod1978.godine.AktivnosudjelujeuraduDruštvakemičaragradaKutineičlanicajeIzvršnogaodboradruštva.PriješestgodinaTehničkaškolaKutinajeusuradnjisDruštvomkemičaragradaKutinepokrenulaprojektPrezentacije istaknutih završnih radovaučenikaizpodručjakemijeiekologije.Douvođenjadržavnematureuhrvatskiodgojno-obrazovnisustavutomesuprojektusudjelovaliiučeniciSrednješkoleTinaUjevićauKutini.

/ VeSna PaVKOVić-DOnčeVić /nastavnica matematike i informatike, ekonomska i birotehnička škola, Bjelovar

VesnaPavković-Dončevićrođenaje1964.godineuBjelovaru.ZavršilajePrirodoslovno-matematičkifakultetSveučilištauZagrebu,matematičkiodjel,inženjerskiprofil,smjerMatematičkainformatikai statistika i stekla je zvanjedipl. ing.matematike i informatike. Zaposlena jeu Ekonomskoj ibirotehničkojškoliuBjelovarukaonastavnicamatematikeiinformatike.Profesionalnekompetencije:

• ispitivačicaiocjenjivačicaECDL-a•voditeljicaŽupanijskogastručnogvijećanastavnikainformatike/računalstva

Bjelovarsko-bilogorskežupanije•edukatoricaCarnetauprojektuICTEdu (Modul 1, Modul 2)•sudionica radionica Netzwerk 1, ECO NET, Promotion of Training Firms in South Eastern

Europe (Kultur kontakt Austria) i Modul II•sudionicaprojektaCentrazapolitikurazvojamalihisrednjihpoduzećaipoduzetništva-

CEPOR4programa/radionice:Poduzetničke vještine i znanja; Marketing i prezentacijske vještine; Vođenje vježbeničkih tvrtki, Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje

•začetnicaprojektaimentoricaosnivanjavježbeničketvrtkeunižemurazreduosnovneškole• jednaodčetirijuvoditeljicamentorauprojektuOd ideje do projekta•članicaUdrugeinformatičaraBjelovarsko-bilogorskežupanije

Page 199: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 197

•članicaUdrugeskauta„Sv.Juraj”Bjelovar.Samovrednovanje srednjih školajejedanodprojekatakojijojčiniposebnozadovoljstvojer

gotovosvakodnevnoobogaćuježivotnaiskustva.Stogajeizuzetnosretnaštoseprovodicijelinizgodinaiponosnaještounjemusudjeluje.

/ irena PaVLOVić /profesorica engleskoga jezika i profesorica filozofije, Srednja škola Čazma, Čazma

IrenaPavlovićradiuSrednjojškoliČazma.Profesoricajementoricaengleskogajezikaifilozofije.Samovrednovanjesmatrajednimodključnihpreduvjetazaučinkovitureformuškolstva.Naime,dabipromjenezaživjele,nijedovoljansamopisaniskupnaputakaipropisa,većseusvijestisvihdionikaobrazovnogaprocesamoradogoditipomakodobjekta–primateljakasubjektu.Težimoškolstvuukojemunastavnici iučenicinisupasivninegoimajuaktivnuuloguuprocesimanapretka isamipreuzimajuinicijativuzapoboljšanjeirazvoj.Osvješćivanjetrenutačnogastanja,njegovihprednosti,nedostatakaimogućnostiprvijekoraknatomputu.

Bitisuradnikmrežeprijesvegaznačipovećatimogućnostivlastiteškoledauspješnoprovedesamovrednovanje. Vještine stečene edukacijom i uvježbane kroz suradnju s drugim školamaomogućujuuspješnukomunikacijuunizuposlovnih(iprivatnih)prigoda,sagledavanjesituacijeizvišeperspektivaistodobnoirješavanjeproblemakakobisveuključenestranebilezadovoljneishodom.Suradnjaskolegamaizdrugesredineneprocjenjivajezaproširivanjevidikaiširenjespoznajaosvijetu,a suradnja sOdjelomzapromicanjekvaliteteobrazovanjauNacionalnomecentru zavanjskovrednovanjeobrazovanjaprilikajezausvajanjedrugačijegasuvremenijegpristuparadu–onogukojemu djelatnici sami preuzimaju inicijativu, ali i snose odgovornost za svoj rad. U projektSamovrednovanje srednjih školauključenaječetirigodine.

/ naTaŠa PerKOVić /profesorica sociologije, Srednja škola ivana Trnskoga, hrvatska kostajnica

NatašaPerković,profesoricasociologijerođenaje25.lipnja1977.godineuSisku.Nakonzavršeneopćegimnazije1995.godineobrazovanjejenastavilanaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebugdjejeupisalastudijsociologije.Diplomiralaje2001.godine.RadilajeunekolikosrednjihškolanapodručjuSisačko-moslavačkežupanije,aod2008.godinezaposlilaseuSrednjojškoliIvanaTrnskogauHrvatskojKostajnicigdjeradiidanas.DioradnogavremenaradiuSrednjojškoliViktorovacuSisku.Radikaonastavnicasociologijeipolitikeigospodarstvaiispitnajekoordinatoricazadržavnumaturu.

Njezinajemisijaupoznatinoveljudeikolege,saslušatiihirazgovaratiolijepimiružnimtrenutcimaposlauprosvjeti,ponuditiimkreativnaizanimljivarješenjaipotaknutiihnatraženjeodgovora.

UprojektuSamovrednovanje srednjih školasudjelujetrećugodinuzaredom.

Page 200: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

198

/ mr. Sc. mirO PLaVčić /profesor fizike, Tehnička škola, šibenik

MiroPlavčićrođenje1959.ušibeniku.NakonzavršeneosnovneškoleuVrpoljuigimnazijeušibenikuzavršavastudijfizikeuZagrebu.RadiojekaonastavnikfizikeuokoliciSamoboraiuSisku,1985.godinesesobiteljivraćaživjetiiraditiušibenik.Oženjenjeiotacčetverodjece.DanasradikaonastavnikfizikeuTehničkojškoliušibeniku.Posebnosebaviradomsnadarenomdjecom,tejesudjelovaouorganiziranjunizaaktivnostiuvezistime.Intenzivnosebavistručnimiznanstvenimradom.Sudjelujeunizuaktivnostiiprojekatavezanihzafiziku,nastavuiškolstvo.

Suradnikmrežepodrškesamovrednovanjuškolajeod2008.godine.Kaosuradnikmrežejesurađivaosdesetakškola.Kaosuradnikmreže ističeda jeuzpomoćCentra imaoprilikestećiposebnuedukacijuineponovljivoiskustvo.Sprijateljimaje2005.godinesudjelovaouinicijativiosnivanja Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika „biskup Srećko Badurina” ušibeniku.Predsjednik je togDruštvaod2009.godine.Potaknuo jeFeštu o´fizike –okupljanjeznanstvenika,osnovnoškolskihisrednjoškolskihnastavnika,učenikailjubiteljafizikeokozadaneteme(npr.fizikasvjetla,fizikazvuka,fizikavode,...).Feštajedogađajkojiseponoviopetputai postala je tradicionalna, aodržava seuosnovnoj školi uKistanjama (koja je suorganizator).Završiojeposlijediplomskistudijizfizike2009.godinetejepostaomagistarznanosti.Uslobodnosevrijemebavikaritativnimradom,poljoprivredomizidanjem.

/ GOrDana POPOVić /profesorica pedagogije, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija r. Boškovića, Osijek

GordanaPopovićživiiradiuOsijekugdjejezavršilastudijpedagogijenaPedagoškomefakultetuuOsijeku1991.godine i steklazvanjeprofesoricepedagogije.Zaposlena jeuTehničkojškoli iprirodoslovnojgimnazijiRuđeraBoškovićakaostručnasuradnicapedagoginjaiimaukupno15godinaradnogaiskustva.Napredovalajeuzvanjestručnogasuradnikamentora2009.godine.Povremenopiše stručne člankeupedagoškoj periodici, izlažena stručnim skupovima i koordinira raznimprojektima.Dionicajeraznihoblikastručnogausavršavanjaiautoricatrijupriručnikazarazrednikeišestknjižicazaroditelje.Uzposaoškolskepedagoginjeintenzivnijesebavidjelatnostimavezanimauzuvođenjegrađanskogaodgojauškole.Četiri jeputasudjelovalaspredloženimistraživačkimtemamanadržavnojsmotriProjekt građanin.Godine2011.uZagrebusudjelovalajena4.sjedniciNacionalnoga odbora za odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade RepublikeHrvatske.

SNacionalnimcentromzavanjskovrednovanjeobrazovanjasurađujeodnjegovaosnutkakaoispitnakoordinatorica,aodškolskegodine2008./2009.dodanaskaosuradnicamreže.Kompetencijekojejojpomažuuradusu:marljivost,spremnostnarazličitezadatke,učenjeiotvorenostpremanovome,motiviranostisklonosttimskomuradu.

Page 201: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 199

/ mr. Sc. mariJa raŠan-KriŽanac /ravnateljica, hotelijersko-turistička škola u Zagrebu, Zagreb

Mr.sc.MarijaRašan-Križanacravnateljica jeHotelijersko-turističkeškoleuZagrebu.Njezinotemeljnoobrazovanjejediplomiranapolitologinja,magistricaznanostiizpodručjameđunarodnihodnosa.Radećiuškolisteklajeijošuvijekstječerazličitaznanjaikompetencijevezaneuzkomunikacijskeprocese,međuljudske odnose i procese učenja i procjenjivanja kompetencija, vrednovanja isamovrednovanja.

Višegodišnjajesuradnicamrežepodrškeuprocesuvrednovanjaisamovrednovanjasrednjihškolaiutomekontekstuističedajetodragocjenoiskustvosusretairazmjenemišljenjameđukolegamaosvimbitnimpitanjimaobrazovnogaprocesa.Uzajedničkimsusretimasuradnikamrežeiškolskihtimovazakvaliteturazvijalisusemeđusobniodnosisuradnjeirazumijevanja.Samimprocesomkreiranjarazvojnihplanovazapočelojeosvješćivanjepostojećegastanjauškoliijasnijesagledavanjenjezinihrazvojnihpotencijala.Realizacijarazvojnihciljevaunutarškolepridonijelajerazvojutimskogaradaiosvješćivanjuvrijednostizajedništva.Vizijaškolepostajesvevišeistinskizajedničkiciljsvihdjelatnikaškole.

/ TOmiSLaV reŠKOVac /profesor hrvatskoga jezika i profesor filozofije i logike, Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb

Tomislav Reškovac rođen je 1962. godine u Zagrebu. Diplomirao je filozofiju i komparativnuknjiževnost na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine. Zaposlen je kaoprofesorfilozofijeilogikeuPrivatnojklasičnojgimnazijiuZagrebu.AutorjeudžbenikaFilozofija (Zagreb:Profil,2008.),Bioetika(Zagreb:Profil,2009.)iFilozofija morala(Zagreb:Profil,2011.).Mentor jeOdsjekazafilozofijuFilozofskog fakultetaSveučilištauZagrebuzanastavnupraksufilozofije.BioječlanNacionalnogoperativnogtijelazaizraduStrategijeobrazovanja,znanostiitehnologijeVladeRepublikeHrvatske.TakođerječlanNacionalnogvijećazaodgojiobrazovanje.Predavač je i voditelj seminara i radionica za stručno usavršavanje nastavnika te je stručnisuradnik,konzultantiistraživačnarazličitimprojektimakojisebavegrađanskimobrazovanjemievaluacijom obrazovanja.

/ mariJa rOTH /profesorica psihologije, X. gimnazija „ivan Supek”, Zagreb

MarijaRoth,prof.psihologijezaposlenajeuX.gimnaziji„IvanSupek”kaopsihologinjastručnasuradnica.ZavršilajestudijpsihologijenaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebu.Godine2002.upisalajetrogodišnjuškolukibernetikeipsihoterapijepriMedicinskomefakultetuSveučilištau

Page 202: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

200

Zagrebukojuzavršava2005.godine.UpisalaječetverogodišnjuedukacijuizGestalt integrativnepsihoterapijepriInstitutefürIntegrativeGestaltPsihoterapieIGWuNjemačkoj2007.godinegdjejeiapsolvirala.Urazdobljuod2000.godinedodanaspohađalajevišeodpedesetseminara,konferencija,edukacijaistručnihskupovaizpodručjapsihologijeiškolstva.

/ eni Surić Faber /profesorica psihologije, Privatna klasična gimnazija, Zagreb

EniSurićFaberdiplomiralajepsihologiju1990.godinenaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebu.Završilajerazličiteedukacijeizpodručjapsihoterapije,savjetovanja,poučavanjaiusavršavanjakomunikacijskihvještina.ZaposlenajeuPrivatnojklasičnojgimnazijiuZagrebukaostručnasuradnicainastavnicapsihologije.

Vodirazličiteedukacijenamijenjenestručnomuusavršavanjunastavnika.UokviruprojektaČitanje i pisanje za kritičko mišljenje,namijenjenogausavršavanjunastavnika,ostvarilajenajvišistatus–potvrditeljicazakojiimameđunarodnicertifikat.SuautoricajeivoditeljicauprojektuAktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi.UprojektSamovrednovanje srednjih školauključenajeodsamogapočetka.JednajeodsuautoricaPriručnika za samovrednovanje srednjih škola.

/ ZLaTica ŠimunOVić /profesorica pedagogije, škola za medicinske sestre vrapče, Zagreb

Zlaticašimunovićprofesoricajepedagogije,stručnasuradnicapedagoginjaimentorica.RadiuškolizamedicinskesestreVrapčeuZagrebu.Dodatnoobrazovanje/stručnousavršavanje:

•2001.–2006.–TheWilliamGlasserInstitute:RealityTherapyCertification(ChoiceTheory,RealityTherapyandLead-Menagement)ipostcertifikatnipraktikumipriSvetovalnoizobraževalnemcentru,Kranj

•2001.–2005.–ForumzasloboduodgojaČitanje i pisanje za kritičko mišljenje;Edukacijom do zdravlja i Primarna prevencija ovisnosti–sadatrenericausvimtrimaedukacijskimprogramima

• listopad2006.–veljača2007.–KulturkontaktAustrija:Ciklusseminara:Razvojškole–Supervizija(3modula)

•od2007.–redovitonasvimedukacijamauorganizacijiCentrazasuradnikemreže•2009./2010.–supervizantusupervizijskojskupinimr.sc.M.Fajdetić,AZOO•2011./2012.–Treningsavjetodavnogarazgovora(4modula),AZOO.

/ DaRKO ŠPOlJaR /nastavnik stručnih predmeta, Strukovna škola Đurđevac, Đurđevac

Darkošpoljarrođenje1965.godine,apostrucijedipl.ing.strojarstvaizaposlenjeuStrukovnojškoliuĐurđevcu.Završiojestudijstrojarstva,smjerstrojarskekonstrukcijenaFakultetustrojarstva

Page 203: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ / 201

ibrodogradnjeSveučilištauZagrebu2001.godine.UStrukovnojškoliĐurđevacradiod1992.godinedodanas.Nastavnikjestručneskupinepredmetaustrojarstvu,satničar,voditeljsmjene, ispitnikoordinatorivoditeljobrazovanjaodraslih.Članješkolskogaodboraizredovanastavnikautrećemuuzastopnommandatu.Odsamogapočetkaradauškolizanimagakvalitetapoučavanjaištoboljiizlaznirezultati.Ispitnijekoordinator,adodatnoobrazovanjekojejestekaoje:

•ECDLekspert,2007.•stručno-andragoškivoditelj,AndragoškoučilišteZvonimiruZagrebu,2008.

/ SnJeŽana ŠVeLec /profesorica matematike i fizike, elektrotehnička i prometna škola, Osijek

Snježanašvelecrođenaje5.srpnja1965.godineuVinkovcima.OsnovnuisrednjuškoluzavršilajeuOsijeku.NastudijumatematikeifizikenaPedagoškomefakultetuuOsijekudiplomiralaje1991.godine.Od1992.godineradiuElektrotehničkojiprometnojškoliuOsijekukaonastavnicamatematikeifizike,akasnijesamofizike.Aktivnosudjelujeusvimaktivnostimaškole.Profesionalnoseizgrađivala,napredovalajeuzvanjuipostiglajezvanjeprofesorasavjetnika.Osimtoga,voditeljicajeŽupanijskogastručnog vijećanastavnikafizikeOsječko-baranjske županije za strukovne škole,mentorica jenastavnicimapripravnicimatijekompolaganjastručnogaispitaizfizikeistručnaispitivačicaObrtničkekomoreOsječko-baranjskežupanijezapolaganjemajstorskogaispita(optičari).RadiuudruziŽivo srebrokaovolonterisavjetujeroditeljekojiimajudjecusADHDporemećajem.

Uškolskojgodini2008./2009.javilasenajavnipozivCentrazaizborsuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškolazaintrigiranamogućnošćuradaupodručjurazvojakvaliteteobrazovanja.Nacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanjaosiguraojeizvrsnapredavanjairadionice,akomunikacijaskolegama–suradnicimaisdjelatnicimaCentrabilajeizvrsnaipoticajna.

Posebnuvrijednostnjezinuprofesionalnomrazvojuupodručjusamovrednovanjadalesuškoleukojimajebilasuradnikmreže.školeukojimajedjelovalakaosuradnicamrežeželetrajnoraditinaunapređenjusvojegarada.

/ marTa ŽiGer /profesorica hrvatskoga jezika i komparativne književnosti, Srednja škola Bedekovčina, Bedekovčina

MartaŽigerrođenaje25.lipnja1951.godine.DiplomiralajenaFilozofskomefakultetuSveučilištauZagrebu.Kaonastavnicahrvatskogajezikaradiod1978.godineuSrednjojškoliuBedekovčini.

Bilajevoditeljicaslobodnihaktivnosti:literarnorecitatorskeskupineod1978.do1991.iliterarneskupineod1996.do2010.Takođerjebilavoditeljicastručnogaaktivajezičnegrupepredmetaod1993.do1996.godineiuškolskimgodinama2006./2007.,2007./2008.i2008./2009.Vrloaktivnoradiupovjerenstvima:

Page 204: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

202

•školskarazina(članpovjerenstvau„SCHOLAMEDICA”2001.,članpovjerenstvazarealizaciju–fotomonografija2005.),

•županijskarazina(natjecanjeupoznavanjuhrvatskogajezikaod1995.do1997.i2002./2003.;1999./2000.„Europauškoli“;2001./2002.raduOdboruzaorganizaciju kulturno-umjetničkogaprogramaproslave160.godišnjiceškolstvanapodručjuopćineBedekovčina;natjecanjeučenikasrednjihškolaKZŽizhrvatskogajezika(predsjednicapovjerenstva)2007./2008.;natjecanjeučenikasrednjihškolaKZŽizhrvatskogajezika(članicapovjerenstva)2008./2009.).

Dobitnicajebrojnihnagradaipriznanjasraznihnatjecanjaimanifestacija(2005./2006.–druganagrada„Gjalski”;2006./2007.–prvanagrada„Gjalski”2011./2012.–nanatjecanju„Europauškoli”nagrađenliterarniradiodlazaknadržavnonatjecanjeidr.).Godine1999.promoviranajeuprofesoramentora,a2005.uprofesorasavjetnika.Uškolskojgodini2008./2009.započela je (zajednosučenicima)radnaprojektuKaj v našem živlenju(proučavanjekajkavskogadijalektaibaštine).

VanjskajesuradnicaNacionalnogacentrazavanjskovrednovanjeobrazovanjauocjenjivanjunacionalnihispitaiispitadržavnematureizHrvatskogajezikaiuodređivanjupragovaprolaznostitejeod2009.godinesuradnicamrežepodrškesamovrednovanjuškola.

/ mariJa ŽiVKOVić /diplomirana pedagoginja, Gimnazija antuna Gustava Matoša, Đakovo

Uključena je u projekt Samovrednovanje srednjih škola kao suradnica mreže podrškesamovrednovanjuškolaodsamogapočetka.Smatradajevrijemeukojemuživimonesigurnoidaživimousvijetupromjena.Vratasvihškolamorajubitiotvorenadobronamjernimljudima.Onoštonitkonemožeuzetiučiteljimajetoplariječisuradnjameđunjima.Kaosuradnicimrežestvorioseonajnoviosjećajenergijeimogućnostipremanovimizazovimakojedonosinovaškolatežećikaostvarenjuučeničkihkompetencija,odgovornostiiuspjeha.Sveškoleskojimajesurađivala,ionaosobno,podržavajuprojektSamovrednovanje srednjih škola nadajućisedaćesevišeškolauključitiiuvidjetivrijednostiizazovesamovrednovanjaškolauzsuradnikamreže.

/ SnJeŽana KOnOPeK /profesorica pedagogije, Srednja škola Stjepan ivšić, Orahovica

Page 205: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

K O R I S N O

Z a N I M LJ I V O

D I N A m I Č N O

P o T I C A J N O

P O Z I T I v N O

P O T r E B N O

R e A L N O

O d L I Č N O

P O U Č n O

A M B I C I o Z N O

M O T I v I R A J U Ć E

J a K O D O B R O

P R I M J E nj I V O

E N e R G I Č N O

Page 206: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 207: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

REZULTATI I PREPORUKE99

Page 208: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 209: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 9. REZULTATI I PREPORUKE / 207

RezultatikontinuiraneprovedbeprojektaSamovrednovanje srednjih školaogledajuseusljedećemu:

• Sudjelovanje u projektu Samovrednovanje srednjih škola koji se temelji na pristupu„iznutra”tenaokretanjuškolepremasamojsebiinajačanjusvihnjezinihpotencijalapridonosiunapređenjukvaliteteradaškole.

• Kontinuiranomprovedbomsamovrednovanjepostajesastavnidioradaškole.

• školski timovi za kvalitetu kao nositelji samovrednovanja ističu važnu ulogusamovrednovanjazaunapređenjekvaliteteradaškole.

• Suradnicimreže,tj.vanjskisuradniciškolapridonoserazvojuprojekta Samovrednovanje srednjih škola.

• školski timovi za kvalitetu i suradnici mreže zadovoljni su zajedničkom suradnjom inačinomrada.

• školskitimovi zakvalitetu i suradnicimrežezadovoljni su suradnjom ipodrškomkojudobivajuodCentra.

• školski timovi za kvalitetu i suradnicimreže zadovoljni su dosadašnjimedukacijama iističupotrebuzadaljnjimusavršavanjemupodručjusamovrednovanja.

• školskitimovi za kvalitetu i suradnicimrežepodržavaju suradnički pristupuprovedbiprojektaSamovrednovanje srednjih škola.

SobziromnadosadašnjupraksuuprovedbiprojektaSamovrednovanje srednjih škola,asciljemdaljnjegaradanaunapređenjukvaliteteradaškole,preporučujemo:

• nastavakprojektaSamovrednovanje srednjih školasnaglaskomnapotrebiuključivanjavećegabrojaškola–daljnjepoticanješkolanapromišljanjeokvalitetiradainakorištenjemehanizmasamovrednovanjaškolakaoključnogaelementaunapređenjadosadašnjegarada

• daljnjirazvojsuradnikamreženalokalnojrazini

• nastavak edukacija za školske timove za kvalitetu i suradnike mreže u područjusamovrednovanja

• oblikovanjenovihmodelarazmjeneiskustavakorištenjempostojećihresursa–školeuprojektuSamovrednovanje srednjih školaisuradnicimreže

• razvojnovihinstrumenataimaterijalazapodrškuprocesusamovrednovanjaškola.

Page 210: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 211: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

ZAKLJUČAK1010ZAKLJUČAK10ZAKLJUČAKZAKLJUČAK10ZAKLJUČAK

Page 212: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 213: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 10. ZAKLJUČAK / 211

Projekt Samovrednovanje srednjih škola u Republici Hrvatskoj provodi se kontinuirano od2006. godine nakon provedbe prvih nacionalnih ispita u koordinaciji Nacionalnoga centra zavanjskovrednovanjeobrazovanja.Tadašnjipilot-projektprovodiosepodnazivomNacionalni ispiti i samovrednovanje škola.Odškolskegodine2008./2009.projektnosinazivSamovrednovanje srednjih školaiunjegasusemogleuključitisvesrednješkoleuRepubliciHrvatskoj.

Višegodišnja provedba projekta Samovrednovanje srednjih škola pokazala je da jesamovrednovanjevažanproces za razvoj škole.školena sustavan iobjektivannačinutvrđujukolikosudobreištojepotrebnoučinitikakobibilejošbolje.Takavpristupunapređenjuradaškola temeljen je na ideji da se najvažnije promjene u obrazovanju događaju „odozdo” ili„iznutra”.škole,odnosnodjelatnici školakojinajboljepoznajusvojesnage,ali i svojeslabostinajkompetentnijisupokretačiaktivnostikojima jekrajnjiciljunapređenjeradasvihdjelatnikaškole injihovihučenika.Samovrednovanje jecikličniproceskoji svakaškolaprovodispunomodgovornošćuiautonomno.Iakosuglavninositeljisamovrednovanjasvakeškoleškolskitimovizakvalitetu,onopretpostavljaiuključenostsvihdionikaškole(učenici,djelatniciškole,roditeljiitd.)tenjihovumotiviranost,predanostitežnjuzastalnimpoboljšanjemvlastitaradairazvojaškole.Nekiodnajvažnijihzadatakaškolskihtimovazakvalitetusuplaniranjeprocesasamovrednovanja,pisanjeizvješćaosamovrednovanju,praćenjerealizaciješkolskogarazvojnogplana,suradnjasasvimdjelatnicimaškole,vanjskimsuradnicimatj.suradnicimamrežepodrškesamovrednovanjuškolaiimplementacijaprocesasamovrednovanjauredovniradškole.

U procesu samovrednovanja važnu ulogu imaju suradnici mreže koje je pojedina školaodabralazasvojevanjskeprocjeniteljei„kritičkeprijatelje“kakobijojpomagaliuunapređenjukvalitetenjihovarada.Budućidasamovrednovanjepretpostavljadaškolemorajuimogusamenajboljekreiratisvojrazvoj,ondajeglavnaulogasuradnikamrežepoticati,podržavatiiosnaživatiškolsketimovezakvalitetuda,uskladusasvojimspecifičnimuvjetima,pronađunajučinkovitijenačineunapređivanjakvaliteteradaškole.Njihovajeulogaipoticanječlanovaškolskihtimovazakvalitetunapropitivanjenjihovihmišljenjaimišljenjadrugihkakobispoznalikakvojetrenutačnostanjeunjihovojškoli teuskladustimedonijeli svojezaključke iodlukeobudućemrazvoju.Specifičnisuzadatcisuradnikamrežepomaganješkoliudobivanjurealnogauvidaupostignućaučenika, propitivanje područja prednosti i slabosti u organizaciji rada škole, propitivanjepostojećih i mogućih resursa i strategija za ostvarivanje razvojnih prioriteta, raspravljanje ociljevima i razvojnim prioritetima škole u tekućoj i sljedećoj školskoj godini, procjenjivanjejasnoćeškolskogarazvojnogplanainjegovestrukturiranostiiostvarivostitepraćenjeprovedbeškolskoga razvojnog plana i preispitivanje ostvarivostipostavljenih razvojnih ciljeva. SuradnicimrežeprateivrednujuprocessamovrednovanjaipridonoserazvojukolegijalnepodrškeirazvojusamovrednovanjauRepubliciHrvatskoj.

Ujednojškolskojgodinisuradnicimrežeiškolskitimovizakvalitetusastajusedvaputa.Natimsesastancimanajčešćeraspravljaopitanjimavezanimuzškolskirazvojniplan,štoneiznenađujejer se ta pitanja tiču strategije poboljšanja kvalitete rada škole. Iz svih se zaključaka iščitava

Page 214: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

212

optimizam,odgovornostizadovoljstvoradiunapređenjaipoboljšanjakvaliteteradanašihškola.Suradnicimrežesmatrajudasamovrednovanjepridonosiunapređenjukvaliteteradaškole,aliiprofesionalnomuiosobnomurazvojusvihdionikaodgojno-obrazovnogasustava.Suradnicimrežepridonose konstruktivnim promjenama škole poticanjem novih ideja i poticanjem provedbeprocesasamovrednovanja i toprimjerima izvlastita iskustvakao inovostečenimznanjimanaedukacijamaizpodručjasamovrednovanja.

Centarpotičeškolenasamovrednovanje,pružaimpomoćipodršku,savjetujeih,organizirapotrebneedukacije izpodručjavanjskogavrednovanja i samovrednovanja, koordiniraposjetesuradnikamrežeškolama,razvijapopratneinstrumentezapotrebesamovrednovanja(upitnici,obrasciitd.)iprovodianalizetihupitnikaiobrazaca.

Definiranjeprioritetnihpodručjapolazištejezastrateškoplaniranjebudućegarazvojaškole.školskitimovizakvalitetuodređujukojesegmenteradaškole,tj.kojaprioritetnapodručjaželeunaprijediti. Analizom sadržaja samoevaluacijskih izvješća škola i njihovih školskih razvojnihplanovadefiniranasuiimenovanasljedećaprioritetnapodručja:učenje i poučavanje, organizacija nastave i rada škole, materijalno-tehnički uvjeti, ljudski resursi, školsko ozračje, praćenje i vrednovanje, suradnja s različitim dionicima odgojno-obrazovnoga procesa, nastavni plan i program, upravljanje školom i ostalo.RezultatiprojektaSamovrednovanje srednjih škola donose uvid na kvalitetu obrazovanja „iznutra”. Analizom prioritetnih područja iz školskih razvojnihplanovadobivenajeokvirnaslikaonihpodručjasrednjihškolanakojimaškolskitimovizakvaliteturadedabisepodiglakvalitetanjihovarada.Unatočrazlikamauobrazovnimprogramimagimnazijaiobrazovnimprogramimastrukovnihškolaredoslijedučestalostiodabiraprioritetnihpodručjaunjihovimškolskimrazvojnimplanovimajegotovojednak.Ugimnazijamajenaprvomemjestuprioritetnopodručjeučenje i poučavanje, a u strukovnim su školamauzučenje i poučavanje naprvomemjestu imaterijalno-tehnički uvjeti. Iugimnazijama iustrukovnimškolama jenadrugomemjestuorganizacija nastave i rada škole.Natrećemusumjestuugimnazijamamaterijalno-tehnički uvjeti,austrukovnimškolamaljudski resursi.

U monografiji su opisani i rezultati analize odabranih prioritetnih područja unapređenjakvalitete radaškola:kvaliteta nastave, uvjeti rada i suradnja s vanjskim partnerima. Kvaliteta nastave, odnosno učenje i poučavanje je područje koje uključuje ciljeve usko vezane uzplaniranjeipripremanjenastave,uzizvedbunastave,korelacijusdrugimnastavnimpredmetima,nastavničke vještine i podršku koju nastavnici pružaju učenicima. To se područje odnosi i naučenikovevještinezaučenje,motivaciju,angažiranostnanastavi,stilove i tehnikeučenja inazajedničkuinterakcijukojautječenakvalitetuučenja,uspjehnanastaviiunapređenjenastave.školskitimovizakvalitetusmatrajudajenajboljepoučavanjeonokojejeobogaćenorazličitimnastavnimstrategijama,ukojemuseprimjenjujurazličitanastavnasredstvaipomagalatijekomnastavnoga procesa, u kojemu nastavni sadržaji koreliraju s drugim nastavnim predmetima ikojiimajupraktičnunastavuisl.Dobromupoučavanjupridonosesljedećaobilježjanastavnika:stručnost, angažiranost, motivacija, odgovornost prema radu, dosljednost, opuštenost,

Page 215: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ 10. ZAKLJUČAK / 213

tolerancija, sistematičnost, kvalitetna priprema nastavnoga sata, sustavna obrada nastavnihjedinica i poticanje individualnosti učenika. Poboljšanju kvalitete nastave pridonijelo biunapređenjematerijalnihiprostornihuvjetaškole,primjenarazličitihnastavnihstrategija,razvojnastavničkihkompetencija,redovitostručnousavršavanjenastavnika,unapređenjeorganizacijerada i motivacije učenika i nastavnika, bolji odnosi učenik – nastavnik – roditelj i promjenenastavnoga plana i programa. Uvjeti rada, odnosno materijalno-tehnički uvjeti uključuju svešto je vezanouz vanjski i unutarnji prostor škole (gradnja i preuređenjeprostora,opremanjeučionica,kabineta,školskedvoraneizajedničkihprostorija),uznabavuopreme(informatizacija,nastavna sredstva i pomagala,didaktičkaoprema i potrošnimaterijal) i uzfinanciranje škole.Najboljiuvjetiza radsučenicima i zaučenje,premamišljenjimaškolskihtimovazakvalitetu,ogledajuseukabinetskojnastavi(nastavinapojedinimpredmetima),tehničkojiinformatičkojopremljenosti,uvjetimaradaškolskeknjižnice,uvjetimaradausportskojdvorani,lokacijiškolai vanjskomeokruženju teuostalome (stručnost i radnastavnika i dobriorganizacijskiuvjeti).Suradnja s vanjskim partnerima, odnosno suradnja s različitim dionicima odgojno-obrazovnoga sustavauključujesuradnjus roditeljima ipoticanjedaseuključeu radškole iučenjesvojegadjeteta.Odnosi se inasuradnjusčlanovimaškolskogaodbora i članovima lokalnezajednice,naformiranjeulogeistatusaškoleuzajedniciinapartnerstvosdrugimškolama,institucijamaipravnimosobama.Najsnažnijaobilježjasuradnješkoleiroditeljaogledajuseuindividualnimrazgovorima s roditeljima, roditeljskim sastancima, aktivnome sudjelovanju roditelja u raduškoleiindividualnomepristupuučenicima.školskitimovizakvalitetusmatrajudajepotrebnopoboljšatisuradnjusroditeljimaradiboljegafunkcioniranjaradaškoleiboljeobaviještenostiouspjehuiproblemimaučenika.Roditeljimorajubitiobaviješteni,educirani iangažiraniuraduškole.školskitimovizakvalitetukaonajsnažnijiobliksuradnješkoleilokalnezajednicenavodeorganiziranjezajedničkihaktivnostiiprojekatatefinancijskupotporulokalnezajednice,alisutapodručjainapopisuplanovazapoboljšanjenastavkasuradnješkoleilokalnezajednice.

OpćisudojmoviškolskihtimovazakvalitetuisuradnikamrežeoprojektuSamovrednovanje srednjih školapozitivni. školski sutimovi zakvalitetuvrlo zainteresirani zaprovedbuprojektaSamovrednovanje srednjih škola,spremnisuobjektivnosagledatiradsvojihškolaispremnisuučiti,prihvatitipromjeneirazvijatisekakobibilijošuspješnijiisamostalnijiuradu.

Projekt Samovrednovanje srednjih školaomogućuješkoliisvimnjezinimdionicimauvidutokolikojekvalitetannjezinrad,aliomogućujejojikontinuiranopoboljšanjeidaljnjirazvojkvaliteterada.školatakopostajetransparentnijauraduipremaosnivačuipremanjezinimučenicima.

Zahvaljujemo školskim timovima za kvalitetu onih škola koje su sudjelovale u projektuSamovrednovanje srednjih školaštosuprihvatilipomoćipodrškuCentrautrajnomeunapređivanjusvojega rada procesom samovrednovanja i što su svoje uspjehe, ali i probleme podijelili sasuradnicimamreže. IskustvastečenaprovedbomprojektaSamovrednovanje srednjih škola od 2006.do2013.godinepridonoserazvojumetodologijesustavnogavanjskogvrednovanjaškola.

Page 216: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

214

PREPORUČENA LITERATURA

1. Backman,E.,Trafford,B.(2007).Demokratskoupravljanješkolama.IzdaloVijećeEurope.

2. Bezinović,P.(ur.)(2010).Samovrednovanješkola:Prvaiskustvauosnovnimškolama.Zagreb:AgencijazaodgojiobrazovanjeiInstitutzadruštvenaistraživanja.

3. Bezinović,P.(2006).Korištenjerezultatanacionalnihispitazasamovrednovanješkola̶PrilogunapređivanjukvaliteteobrazovanjauHrvatskoj.Priručnikzaispitnekoordinatoreiravnatelje.Institut za društvena istraživanja u Zagrebu i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanjeobrazovanja.

4. Bloom,B.(1969).TaxonomyofEducationalObjectives,Handbook1̶Cognitive.

5. Bransford,J.,Vye,N.,Stevens,R.,Kuhl,P.,Schwartz,D.,Bell,P.,Meltzoff,A.,Barron,B.,Pea,R.,Reeves,B.,Roschelle,J.andSabelli,N.(2006).LearningTheoriesandEducation:TowardaDecade of Synergy. (U) P. A. Alexander and P. H.Winne (ur.): Handbook of EducationalPsychologySecondedition,Mahwah,NJ:LawrenceErlbaumAssociates.

6. Burcar,Ž.(2007).Odizvrsnogučiteljadoizvrsnogravnatelja.Zagreb:Vlastitanaklada.

7. Collins,J.(2007).Oddobrogdoizvrsnog.Zagreb:BINOZAPRESSd.o.o.

8. Cortede,E.(2010).Historicaldevelopmentsintheunderstandingoflearning.(U)Dumont,H.,Istance,D.,Benavides,F.(ur.):TheNatureofLearning:UsingResearchtoInspirePractice,OECD.

9. Cushman,K.(1998).HowFriendsCanBeCriticalasSchoolsMakeEssentialChanges.OxonHill,MD:CoalitionofEssentialSchools.

10. Doherty,J.,MacBeath,J.,Jardine,S.,Smith,I.,McCall,J.(2001).Doschoolsneedcriticalfriends?In:MacBeath,J.&Mortimore(eds):Improvingschooleffectiveness.Buckingam,OUP.

11. Dryden,G.,Vos,J.(2001).Revolucijauučenju.Zagreb:Educa.

12. Drandić,B.(ur.)(1993).Priručnikzaravnateljeodgojno-obrazovnihustanova.Zagreb:Znamen.

13. Glasser,W.(2001).Kvalitetnaškola.Zagreb:Alinea.

14. Glasser,W.(1997).Rukovoditeljiteorijaizbora.Varaždin:Varaždinskaposlovnaškola.

15. Gray,J.,Wilcox,B.(1998).Goodschool,badschool:Evaluatingperformanceandencouragingimprovement.OpenUniversityPressBuckingham,Philadelphia.

16. Gossen,D.,Anderson,J.(1996):Stvaranjeuvjetazakvalitetneškole.Zagreb:Alinea.

17. Green,B.(1996).Noveparadigmezastvaranjekvalitetnihškola.Zagreb:Alinea.

18. Green,H.(ur.)(2004).ProfessionalStandardsforTeachersandSchoolLeaders–Akeytoschoolimprovement.Oxfordshire.GB:RoutledgeFalmer.

Page 217: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PREPORUČENA LITERATURA / 215

19. Harris,A.(2002).Schoolimprovement.What’sinitforschool?.London.GB:RoutledgeFalmer.

20. Harris,A.,Day,C.,Hopkins,D.,Hadfield,M.,Hargreaves,A.,Chapman,C.(2003).Effectiveleadershipforschoolimprovement.London.GB:RoutledgeFalmer.

21. Jarvis,P.(2006).Adulteducation&lifelonglearning:tehoryandpractice(3rded).London.RoutledgeFalmer.

22. Jensen,E.(2003).Super-nastava:nastavnestrategijezakvalitetnuškoluiuspješnoučenje.Zagreb:Educa.

23. Jensen,E.(2004).Različitimozgovi,različitiučenici.Zagreb:Educa.

24. Knowles,M.S.,HoltonIII,E.F.,Swanson,R.A.(1998).Theadultlearner.Houston.TheGulfPublishingco.

25. Kolb,D.A.(1984).Experientiallearning,Experienceasthesourceoflearninganddevelopment.NJ:PrenticeHall.

26. Kolb,D.A.,Boyatzis,R.E.,Mainemelis,C.(2000).ExperientialTheory:Previousresearchandnewdirections(U)R.J.SternbergiL.F.Zhang(ur.):Perspectivesoncognitive,learningandthinkingstyles.NJ,LawrenceErlabum.1.

27. Krathwohl,D.(1969).TaxonomyofEducationalObjectives,Handbook2̶AffectiveDomain,NewYork:DavidMcKayCo.Inc.

28. Mattes,W.(2007).Nastavnemetode.Zagreb:NakladaLjevak.

29. MacBeath,J.(1999.).Schoolsmustspeakforthemselves:Thecaseforschoolself-evaluation.Routlege.

30. MacBeath,J.,MacGlynn,A.(2002).Self-evaluation:What’sinitforschools?London:RoutledgeFalmer.

31. MacBeath,J.,GrayJ.,Cullen,J.,Frost,D.,StewardS.,Swaffield,S.(2007).SchoolsontheEdge:RespondingtoChallengingCircumstances.PaulChapmanPublishing

32. MacNemara,G.,O’Hara,J.(2008).Trustingschoolsandteachers:Developingeducationalprofessionalismthroughself-evaluation(Irishstudies).PeterLangPublishing.

33. Meyer,H.(2005).štojedobranastava.Zagreb:Erudita.

34. MurajaJ.,Reberšak,M.,Vranković,B.(2008).Vodičzaprovedbusamovrednovanjausrednjimškolama.Zagreb:Nacionalnicentarzavanjskovrednovanjeobrazovanja.

35. Muraja,J.,Vranković,B.,Staničić,S.,Pasarić,B.,Surić-Faber,E.,Hitrec,S.,Reberšak,M.,Franko,Đ.(2010).Priručnikzasamovrednovanjesrednjihškola.Zagreb:Nacionalnicentarza vanjsko vrednovanje obrazovanja.

36. Pasarić,B.(2003).Vrednovanjeobrazovnedjelatnosti–1.Rijeka:vlastitoizdanje.

37. Pastuović,N.(1999).Edukologija–integrativnaznanostosustavucjeloživotnogobrazovanjaiodgoja.Zagreb:Znamen.

Page 218: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

216

38. Poljak,V.(1977.).Didaktika.Zagreb:školskaknjiga.

39. Priručnik za samovrednovanje i vrednovanje rada škole (2005.). Beograd: MinistarstvoprosveteisportaRepublikeSrbijeiBritishCouncil.

40. Rau,M.J.(2001).AspectsofGovernance:Acasestudy–Portugal.GovernanceforQualityofEducation.ConferenceProceeding.Budapest:TheOpenSocietyInstitute&WorldBank.

41. Reberšak,M.,Vranković,B.,Muraja,J.,Vlahovićštetić,V.,Brajković,S.,Kolić-Vehovac,S.,Jovanović,J.,Župa,S.,Marjanović,V.,KrajačićSokol,I.,Baraba,I.,šojat,A.(2009).Vodičzaprovedbusamovrednovanjauosnovnimškolama.Zagreb:Nacionalnicentarzavanjskovrednovanje obrazovanja.

42. Reberšak,M.(2009).Samovrednovanješkola–korakurazvojuškolskogkurikuluma//Kurikulumiranogodgojaiobveznogobrazovanja/Bouillet,D.;Matijević,M.(ur.).Zagreb:UčiteljskifakultetSveučilištauZagrebu.

43. Silov,M.(ur.)(2001).Suvremenoupravljanjeirukovođenjeuškolskomsustavu.Zagreb:Persona.

44. Skoko,H.(2000).Upravljanjekvalitetom.Zagreb:Sinergija.

45. Singer,R.(1972).ThePsychomotorDomain–MovementBehaviors.Philadelphia:Lea&FebigerPublishers.

46. Staničić,S.(2006).Menadžmentuobrazovanju.Rijeka:Vlastitanaklada.

47. Stoll,L.,Fink,D.(2000).Mijenjajmonašeškole–Kakounaprijeditidjelotvornostikvalitetuškola.Zagreb:Educa.

48. Swaffield,S.(2003).Nosleepingpartners:relationshipbetweenheadteachersandcriticalfriends.Predstavljenona:AnnualmeetingoftheAmericanEducationalResearchAssociation,Chicago.

49. Swaffield,S.,MacBeath,J.(2005).Schoolself-evaluationandtheroleofacriticalfriend.CambridgeJournalofEducation.

50. Terhart,E.(2001).Metodepoučavanjaiučenja–uvoduproblememetodičkeorganizacijepoučavanjaiučenja.Zagreb:Educa.

51. Tot,D.(2013.).Kulturasamovrednovanjaškoleiučitelja.Učiteljskifakultet.Zagreb.

52. VizekVidović,V.idr.(2003).Psihologijaobrazovanja.Zagreb:IEP-VERN.

53. Vranković, B., Reberšak, M., Muraja J. (2009). Improvement of School Quality ThroughKeyObjectives,(98–105)8.InternationalWSEASConference;EducationandEducationalTechnology(EDU‘09)–Genova,Italy.

54. Vranković,B.,Reberšak,M.(2008).Schooldevelopmentplan,(411–421)2InternationalConferenceonAdvancedandSystematicResearch.Zadar.

55. Waihrich,H.,Koontz,H.(1994).Menadžment.Zagreb:MATE.

Page 219: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 217

IZVORI PODATAKA

1. Samoevalucaijskoizvješćeškolagimnazijskihprogramauškolskojgodini2006./2007.

2. Samoevalucijskoizvješćeškolastrukovnihprogramauškolskojgodini2007./2008.

3. Izvješćasuradnikamrežeoprvomeidrugomeposjetuškola(odškolskegodine2007./2008.doškolskegodine2011./2012.)

4. Izvješćaškolskihtimovazakvalitetuoprvomeidrugomeposjetusuradnikamreže(odškolskegodine2007./2008.doškolskegodine2011./2012.)

5. Životopisisuradnikamreže

6. Izvješćaškolaonjihovimkarakteristikamaiosvrtunaprocessamovrednovanja

Page 220: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

218

PRILOZI

PRILOG 1. POPIS ŠKOLA KOJE SU SUDJELOVALE U PROJEKTU SaMOvredNOvaNJe SredNJih škOla OD ŠKOLSKE GODINE 2007./2008. DO ŠKOLSKE GODINE 2012./2013.

NAZIVšKOLEBROJ

GODINA U PROJEKTU

šKOLSKAGODINA  

2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA              

GIMNAZIJAVELIKAGORICA,VELIKAGORICA 2         √ √

SREDNJAšKOLABANJOSIPJELAČIć,ZAPREšIć 4   √   √ √ √

SREDNJAšKOLAIVANšVEAR,IVANIćGRAD 1   √        

SREDNJAšKOLAJASTREBARSKO,JASTREBARSKO 3   √ √ √    

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA              

SREDNJAšKOLABEDEKOVČINA,BEDEKOVČINA 1   √        

SREDNJAšKOLAKRAPINA,KRAPINA 2   √       √

SREDNJAšKOLAOROSLAVJE,OROSLAVJE 1 √          

SREDNJAšKOLAPREGRADA 5 √ √ √ √ √  

šKOLAZAUMJETNOST,DIZAJN,GRAFIKUIODJEćU,ZABOK 3       √ √ √

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKAšKOLASISAK 1           √

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKAšKOLA,SISAK 4     √ √ √ √

SREDNJAšKOLAGLINA 1     √      

SREDNJAšKOLAIVANATRNSKOGA,HRVATSKAKOSTAJNICA 6 √ √ √ √ √ √

SREDNJAšKOLANOVSKA,NOVSKA 5   √ √ √ √ √

SREDNJAšKOLAPETRINJA,PETRINJA 6 √ √ √ √ √ √

SREDNJAšKOLATINAUJEVIćA,KUTINA 1           √

SREDNJAšKOLATOPUSKO,TOPUSKO 3       √ √ √

TEHNIČKAšKOLA,KUTINA 5   √ √ √ √ √

TEHNIČKAšKOLA,SISAK 3       √ √ √

KARLOVAČKA ŽUPANIJA              

GIMNAZIJABERNARDINAFRANKOPANA,OGULIN 1 √          

GIMNAZIJAKARLOVAC,KARLOVAC 2 √ √        

MEDICINSKAšKOLAKARLOVAC 1           √

OBRTNIČKAITEHNIČKAšKOLA,OGULIN 5   √ √ √ √ √

SREDNJAšKOLASLUNJ,SLUNJ 1   √        

šUMARSKAIDRVODJELJSKAšKOLAKARLOVAC 1           √

TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKAšKOLA,KARLOVAC 3   √ √ √    

Page 221: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 219

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA              

II.GIMNAZIJAVARAŽDIN 1           √

PRIVATNAVARAŽDINSKAGIMNAZIJA,VARAŽDIN 3 √ √     √  

SREDNJASTRUKOVNAšKOLAVARAŽDIN,VARAŽDIN 2   √ √      

SREDNJAšKOLAARBORETUMOPEKA,VINICA 3   √     √ √

SREDNJAšKOLAUMARUšEVCUSPRAVOMJAVNOSTI,MARUšEVEC

1     √      

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA              

GIMNAZIJADR.IVANAKRANJČEVA,ĐURĐEVAC 5   √ √ √ √ √

GIMNAZIJAFRANGALOVIć,KOPRIVNICA 1 √          

GIMNAZIJAIVANAZAKMARDIJADIJANKOVEČKOGA,KRIŽEVCI 2         √ √

OBRTNIČKAšKOLA,KOPRIVNICA 3   √ √ √    

SREDNJAGOSPODARSKAšKOLAKRIŽEVCI 1           √

SREDNJAšKOLAIVANSELJANEC,KRIŽEVCI 1   √        

STRUKOVNAšKOLAĐURĐEVAC,ĐURĐEVAC 2   √   √    

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKAIBIROTEHNIČKAšKOLA,BJELOVAR 1         √  

GIMNAZIJADARUVAR,DARUVAR 2   √       √

KOMERCIJALNAITRGOVAČKAšKOLA,BJELOVAR 1     √      

MEDICINSKAšKOLA,BJELOVAR 2   √ √      

OBRTNIČKAšKOLA,BJELOVAR 1     √      

SREDNJAšKOLABARTOLAKAšIćA,GRUBIšNOPOLJE 2   √ √      

SREDNJAšKOLAČAZMA 1           √

SREDNJAšKOLADARUVAR,DARUVAR(danas:Ekonomskaiturističkaškola,Daruvar)

3   √ √     √

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKAIPREHRAMBENAšKOLA,BJELOVAR

1         √  

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKAšKOLAMIJEMIRKOVIćA,RIJEKA 1   √        

GRADITELJSKAšKOLAZAINDUSTRIJUIOBRT,RIJEKA 1           √

HOTELIJERSKO-TURISTIČKAšKOLA,OPATIJA 1         √  

MEDICINSKAšKOLAURIJECI 2   √       √

PRVASUšAČKAHRVATSKAGIMNAZIJA,RIJEKA 1           √

SREDNJAšKOLAAMBROZAHARAČIćA,CRES 6 √ √ √ √ √ √

SREDNJAšKOLAMARKANTUNADEDOMINISA,RAB 1           √

TEHNIČKAšKOLAZASTROJARSTVOIBRODOGRADNJU,RIJEKA 3   √     √ √

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA              

SREDNJAšKOLAOTOČAC,OTOČAC 6 √ √ √ √ √ √

SREDNJAšKOLAPAVLARITTERAVITEZOVIćA,SENJ 2   √ √      

SREDNJAšKOLAPLITVIČKAJEZERA,KORENICA 2 √ √        

STRUKOVNAšKOLAGOSPIć,GOSPIć 1   √        

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA              

GIMNAZIJAPETRAPRERADOVIćA,VIROVITICA 2   √       √

SREDNJAšKOLAMARKAMARULIćA,SLATINA 2   √ √      

SREDNJAšKOLAPITOMAČA,PITOMAČA 3   √ √ √    

Page 222: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

220

SREDNJAšKOLASTJEPANIVšIć,ORAHOVICA 6 √ √ √ √ √ √

STRUKOVNAšKOLAVIROVITICA,VIROVITICA 1   √        

TEHNIČKAšKOLA,VIROVITICA 2   √ √      

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA              

GIMNAZIJAPOŽEGA 1           √

SREDNJAšKOLAPAKRAC 1           √

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA              

ELEKTROTEHNIČKAIEKONOMSKAšKOLA,NOVAGRADIšKA 5   √ √ √ √ √

GIMNAZIJANOVAGRADIšKA,NOVAGRADIšKA 5   √ √ √ √ √

KLASIČNAGIMNAZIJAFRAMARIJANALANOSOVIćA,SLAVONSKIBROD

1           √

SREDNJAMEDICINSKAšKOLA,SLAVONSKIBROD 1           √

SREDNJAšKOLAMATIJEANTUNARELJKOVIćA,SLAVONSKIBROD

3   √ √ √    

TEHNIČKAšKOLA,SLAVONSKIBROD 3   √ √ √    

ZADARSKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKAITRGOVAČKAšKOLA,ZADAR 1         √  

GIMNAZIJAJURJABARAKOVIćA,ZADAR 1           √

KLASIČNAGIMNAZIJAIVANAPAVLAII,ZADAR 2       √   √

OBRTNIČKAšKOLAGOJKAMATULINE,ZADAR 5   √ √ √ √ √

PRIRODOSLOVNOGRAFIČKAšKOLA,ZADAR 1         √  

SREDNJAšKOLAKNEZABRANIMIRA,BENKOVAC 2   √     √  

SREDNJAšKOLAOBROVAC,OBROVAC 2         √ √

ZADARSKAPRIVATNAGIMNAZIJASPRAVOMJAVNOSTI,ZADAR 1       √    

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKAIUPRAVNAšKOLA,OSIJEK 1       √    

GIMNAZIJABELIMANASTIR 1           √

GRADITELJSKO-GEODETSKAšKOLA,OSIJEK 4   √ √ √ √  

I.GIMNAZIJA,OSIJEK 6 √ √ √ √ √ √

II.GIMNAZIJA,OSIJEK 3 √       √ √

III.GIMNAZIJA,OSIJEK 4     √ √ √ √

MEDICINSKAšKOLA,OSIJEK 3   √ √ √    

OBRTNIČKAšKOLAANTUNAHORVATA,ĐAKOVO 4   √ √ √ √  

SREDNJAšKOLADALJ,DALJ 3     √ √ √  

SREDNJAšKOLAISIDORAKRšNJAVOGA,NAšICE 2   √ √      

SREDNJAšKOLAJOSIPAKOZARCA,ĐURĐENOVAC 1     √      

SREDNJAšKOLA:PROSVJETNO-KULTURNICENTARMAĐARAURH,OSIJEK

3   √ √ √    

šKOLAPRIMIJENJENEUMJETNOSTIIDIZAJNA,OSIJEK 5   √ √ √ √ √

TRGOVAČKAIKOMERCIJALNAšKOLADAVORMILAS,OSIJEK 1   √        

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKAšKOLA,OSIJEK 2       √ √  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKAšKOLA,šIBENIK 2     √ √    

GIMNAZIJAANTUNAVRANČIćA,šIBENIK 5 √ √ √ √   √

MEDICINSKAIKEMIJSKAšKOLA,šIBENIK 1     √      

Page 223: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 221

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKAITRGOVAČKAšKOLAIVANADOMCA,VINKOVCI 2   √       √

EKONOMSKAšKOLAVUKOVAR 1           √

GIMNAZIJAŽUPANJA,ŽUPANJA 1 √          

POLJOPRIVREDNO-šUMARSKAšKOLA,VINKOVCI 2   √ √      

SREDNJAšKOLAILOK,ILOK 3   √ √     √

TEHNIČKAšKOLANIKOLETESLE,VUKOVAR 4   √ √ √   √

TEHNIČKAšKOLA,ŽUPANJA 1   √        

ZDRAVSTVENAIVETERINARSKAšKOLADR.ANDRIJEšTAMPARA,VINKOVCI

1           √

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA              

EKONOMSKO-BIROTEHNIČKAšKOLA,SPLIT 1           √

ELEKTROTEHNIČKAšKOLA,SPLIT 4   √ √ √   √

GIMNAZIJADINKAšIMUNOVIćA,SINJ 1           √

II.GIMNAZIJA,SPLIT 1     √      

III.GIMNAZIJA,SPLIT 1           √

OBRTNIČKAšKOLA,SPLIT 1           √

TEHNIČKAIINDUSTRIJSKAšKOLARUĐERABOšKOVIćA,SPLIT 1 √

PRIRODOSLOVNATEHNIČKAšKOLA,SPLIT 1         √  

PRIVATNASREDNJAšKOLAMARKOANTUNDEDOMINIS,SPLIT 5   √ √ √ √ √

SREDNJASTRUKOVNAšKOLABANAJOSIPAJELAČIćASINJ 1           √

SREDNJAšKOLAANTUNMATIJAšEVIćKARAMANEO,VIS 3 √ √       √

SREDNJAšKOLABOL,BOL 4 √ √ √     √

SREDNJAšKOLABRAČ,SUPETAR 2         √ √ 

SREDNJAšKOLAFRAANDRIJEKAČIćAMIOšIćE,MAKARSKA 2   √       √

SREDNJAšKOLAIVANALUCIćA,TROGIR 6 √ √ √ √ √ √

šKOLALIKOVNIHUMJETNOSTI,SPLIT 1   √        

šKOLAZADIZAJN,GRAFIKUIODRŽIVUGRADNJU,SPLIT 2         √ √

TEHNIČKAšKOLAZASTROJARSTVOIMEHATRONIKU,SPLIT 2         √ √

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKAšKOLA,SPLIT 1   √        

V.GIMNAZIJAVLADIMIRNAZOR,SPLIT 2 √ √        

ISTARSKA ŽUPANIJA              

GIMNAZIJAISTRUKOVNAšKOLAJURJADOBRILE,PAZIN 5 √ √   √ √ √

GIMNAZIJAPULA,PULA 2         √ √

GLAZBENAšKOLAIVANAMATETIćARONJGOVA,PULA 1   √        

GOSPODARSKAšKOLA,BUJE 5   √ √ √ √ √

SREDNJAšKOLAMATEBALOTE,POREČ 1         √  

SREDNJAšKOLAVLADIMIRGORTANBUJE 1           √

TALIJANSKASREDNJAšKOLADANTEALIGHIERI,PULA 1         √  

TALIJANSKASREDNJAšKOLALEONARDODAVINCI,BUJE 2       √ √  

TURISTIČKO-UGOSTITELJSKAšKOLAANTONAšTIFANIćA,POREČ 2   √ √      

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA              

MEDICINSKAšKOLA,DUBROVNIK 1     √      

SREDNJAšKOLAMETKOVIć 1           √

SREDNJAšKOLAVELALUKA,VELALUKA 3   √ √     √

Page 224: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

222

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA              

GIMNAZIJAJOSIPASLAVENSKOGČAKOVEC 1           √

gRAD ZAgREB              

CENTARZAODGOJIOBRAZOVANJEVINKOBEK,ZAGREB 1   √        

DRUGAEKONOMSKAšKOLA,ZAGREB 1       √    

EKONOMSKAšKOLAKATARINAZRINSKI,ZAGREB 1         √  

ELEKTROSTROJARSKAOBRTNIČKAšKOLA,ZAGREB 1           √

ELEKTROTEHNIČKAšKOLA,ZAGREB 1           √

GIMNAZIJATITUšABREZOVAČKOG,ZAGREB 1         √  

GRAFIČKAšKOLA,ZAGREB 1         √  

HOTELIJERSKO-TURISTIČKAšKOLA,ZAGREB 5   √ √ √ √ √

I.SREDNJAINFORMATIČKAšKOLASPRAVOMJAVNOSTI,ZAGREB

1   √        

III.GIMNAZIJA,ZAGREB 1         √  

INDUSTRIJSKAOBRTNIČKAšKOLA,ZAGREB 1           √

NADBISKUPSKAKLASIČNAGIMNAZIJASPRAVOMJAVNOSTI,ZAGREB

1 √          

POLJOPRIVREDNAšKOLA,ZAGREB 2   √ √      

POšTANSKAITELEKOMUNIKACIJSKAšKOLA,ZAGREB 1           √

PREHRAMBENO-TEHNOLOšKAšKOLA,ZAGREB 2   √   √    

PRIRODOSLOVNAšKOLAVLADIMIRAPRELOGA,ZAGREB 2     √ √    

PRIVATNAGIMNAZIJAIEKONOMSKAšKOLAKATARINAZRINSKI,ZAGREB

1           √

PRIVATNAJEZIČNO-INFORMATIČKAGIMNAZIJA“SVIJET” 1           √

PRIVATNASREDNJAEKONOMSKAšKOLAINOVASPRAVOMJAVNOSTI,ZAGREB

2   √ √      

PRVAEKONOMSKAšKOLA,ZAGREB 5   √ √ √ √ √

SRPSKAPRAVOSLAVNAOPšTAGIMNAZIJAKANTAKUZINAKATARINABRANKOVIć,ZAGREB

1         √  

šKOLAPRIMIJENJENEUMJETNOSTIIDIZAJNA,ZAGREB 5   √ √ √ √ √

šKOLAZACESTOVNIPROMET,ZAGREB 3   √ √ √    

šKOLAZAMEDICINSKASESTREMLINARSKA,ZAGREB 2         √ √

šKOLAZAMEDICINSKESESTREVINOGRADSKA,ZAGREB 2         √ √

šKOLAZAMEDICINSKESESTREVRAPČE,ZAGREB 1           √

šPORTSKAGIMNAZIJA,ZAGREB 3       √ √ √

UPRAVNAIBIROTEHNIČKAšKOLA,ZAGREB 2     √ √    

VETERINARSKAšKOLA,ZAGREB 1           √

V.GIMNAZIJA,ZAGREB 1           √

X.GIMNAZIJAIVANSUPEK,ZAGREB 1 √          

XII.GIMNAZIJA,ZAGREB 3     √   √ √

XIII.GIMNAZIJA,ZAGREB 1           √

XVI.GIMNAZIJA,ZAGREB 1           √

XVIII.GIMNAZIJA,ZAGREB 1   √        

ŽENSKAOPćAGIMNAZIJADRUŽBESESTARAMILOSRDNICA,ZAGREB

1           √

UKUPNO   23 83 65 55 62 97

Page 225: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 223

PRILOG 2. POPIS ODRŽANIH EDUKACIJA, KONFERENCIJA I SEMINARA O SAMOVREDNOVANJU SREDNJIH ŠKOLA

I. STRUČNI SKUP ZA ISPITNE KOORDINATORE I RAVNATELJE SREDNJIH ŠKOLAVrijeme:rujan2006.Mjesto:Zagreb,Split,Osijek,RijekaOdržanapredavanjairadionice:•Korištenjerezultatanacionalnihispitazasamovrednovanješkola–predavanjei

predstavljanjepriručnika(dr.sc.PetarBezinović).

II. STRUČNI SKUP ZA ISPITNE KOORDINATORE I RAVNATELJE SREDNJIH ŠKOLAVrijeme:15.i16.listopada2007.Mjesto:šibenikOdržanapredavanjairadionice:•Nacionalniispitiisamovrednovanješkola(dr.sc.JasminaMuraja)•Vodičkrozsamoevaluacijskoizvješće(mr.sc.BiljanaVranković)•SWOTanalizaiškolskirazvojniplan(mr.sc.BiljanaVranković,MajaReberšak).

III. KONFERENCIJA: NACIONALNI ISPITI I SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA: KORACI U UNAPREĐENJU KVALITETE OBRAZOVANJA

Vrijeme:1.i2.listopada2008.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanja:•Samovrednovanje–odidejedorealizacije(dr.sc.JasminaMuraja)•Samovrednovanješkolaikulturakvaliteteuobrazovanju(dr.sc.PetarBezinović)•Različitimputovimapremaistomecilju:školeuprojektusasuradnikommrežeibezsuradnika

mrežepodrškesamovrednovanjuškola(mr.sc.BiljanaVranković)•Dobrapraksa–iskustvoškoleuprojektu(SnježanaNovaković,I.gimnazija,Osijek)•Dobrapraksa–iskustvoškoleuprojektu(KarmenBračić-Bunčec,SrednjaškolaOroslavje)•Samovrednovanjebezsuradnikamreže(DanicaBavčević,III.gimnazija,Split)•školskosamovrednovanje–iskustvoškoleizvanprojekta(VeronikaJavor,GordanaRendulić,

XV.gimnazija,Zagreb)•Ulogasuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškola(MajaReberšak)•Edukacijasuradnikamrežepodrškezasamovrednovanjuškola(prof.dr.sc.VlastaVizek

Vidović,prof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Ulogasuradnikamrežeupraksi(DijanaDijanić,Poljoprivrednaškola,Zagreb)

Page 226: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

224

• Iskustvosuradnikamreže–suradnjasaškolom(MarijaRoth,X.gimnazija,Zagreb)•Prikazrezultataanalizeškolskihrazvojnihplanova(mr.sc.BiljanaVranković)•Hrvatskijezik–tumačenjerezultatanacionalnihispitaiprocjenanastavnogaprocesa(dr.sc.

SanjaFulgosi).

IV. KONFERENCIJA: UVOĐENJE VANJSKOGA VREDNOVANJA I SAMOVREDNOVANJA ŠKOLA U OBRAZOVNI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Vrijeme:23.rujna2009.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanja:•Samovrednovanjesrednjihškola–odispitadokvalitete(dr.sc.JasminaMuraja)•Teorijskimodeliučinkovitostiškola–smjernicezasamovrednovanje(prof.dr.sc.VlatkaDomović)•Dobrapraksa,školakojajedvijegodineuprojektu(IvanicaBelamarić,GimnazijaAntunaVrančića,

šibenik)•Dobra praksa – iskustvo škole u projektu, prva godina (Nada Peleh-Serenčeš i Koraljka

Hausmet-Lasović,GimnazijaNovaGradiška)•Dobrapraksa–iskustvoškoleuprojektu,prvagodina(MelitaPerić,EkonomskaškolaMije

Mirkovića,Rijeka)•Doprinossuradnikamrežesamovrednovanjuškola(mr.sc.BiljanaVranković)• Iskustvasuradnikamreže–dvijegodineuulozisuradnikamreže(IvanaBiljan,GimnazijaMatije

AntunaReljkovića,Vinkovci)• Iskustvasuradnikamreže–prvagodinaradauulozisuradnikamreže(ĐordanoBucci,Tehnička

školazastrojarstvoibrodogradnju,Rijeka)• Iskustvasuradnikamreže–prvagodinaradauulozisuradnikamreže(GordanaPopović,Tehnička

školaiprirodoslovnagimnazijaRuđeraBoškovića,Osijek).

V. EDUKACIJA ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU: UČINKOVITOST ŠKOLE, RAZVOJ ŠKOLSKE STRATEGIJE I OSOBINE TIMSKOgA RADA

Vrijeme:29.i30.travnja2010.;5.i6.svibnja2010.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:•Upoznavanjeikriterijiučinkovitosti(prof.dr.sc.VlatkaDomović)•Učinkovitostškole–teorijskimodeli(prof.dr.sc.VlatkaDomović)•Strateškoplaniranje(prof.dr.sc.VlatkaDomović)•Pristupistrateškomuplaniranju(prof.dr.sc.VlatkaDomović)•Definiranjeorganizacijskevizije(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)•Formuliranjerazvojnihciljeva(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.VlatkaDomović)•Prirodatimskogarada(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)

Page 227: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 225

•Timskasuradnja(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)•Timskiproces1–Poticanjekreativnosti(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.Vlatka

Domović)•Timskiproces2–Odlučivanjeusuglašavanjem(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)•Evaluacijaizavršetakedukacije(prof.dr.sc.VlatkaDomović,prof.dr.sc.VlastaVizekVidovići

dr.sc.JasminaMuraja).

VI. EDUKACIJA ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU: SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA U

ŠKOLSKOJ gODINI 2011./2012.

Vrijeme: 2.prosinca2011.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:•OprojektuSamovrednovanje srednjih škola(mr.sc.BiljanaVranković)• Iskustvasuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškola(SuzanaHitrec,prof.)• Izvješćeosamovrednovanju(BojanaBodinPetrov,prof.)•KREDAanaliza(mr.sc.BiljanaVranković)•školskirazvojniplan(SandraAntulić,prof.).

VII. EDUKACIJA ŠKOLSKIH TIMOVA ZA KVALITETU: SAMOVREDNOVANJE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ gODINI 2012./2013.

Vrijeme:29.listopada2012.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:•OprojektuSamovrednovanje srednjih školauškolskojgodini2012./2013.(mr.sc.Biljana

Vranković)• Interpretacijarezultatadržavnemature–ljetnirok2012.(GoranSirovatka,dipl.ing.imr.sc.

NatašaTepić)•Smjernicezapopunjavanjeobrascazaizvješćeosamovrednovanjuškola(InesElezović,mag.

soc.)•KREDAanaliza(mr.sc.BiljanaVranković)•školskirazvojniplan(BojanaBodinPetrov,prof.).

Page 228: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

226

PRILOG 3. POPIS ODRŽANIH EDUKACIJA I RAZMJENA ISKUSTAVA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA

I. POČETNA EDUKACIJA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: Osposobljavanje suradnika mreže podrške samovrednovanju škola za školsku godinu 2007./2008.

Vrijeme:17.svibnja2007.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:I. dan•Upoznavanjesprojektom(dr.sc.PetarBezinović)•Analizaulogesuradnikamrežekao„kritičkogaprijatelja”(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović,

prof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Poticanjeupravljanjapromjenama(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)•Ključnekomunikacijskevještine:planiranjeivođenjeindividualnogarazgovora(postavljanje

pitanja,aktivnoslušanje)(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Komunikacijskevještineugrupnomeradu:uspostavapovjerenja,grupnapravila,davanje

„feedbacka”,konfrontacija(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•UputezagrupniradzasljedećidanievaluacijaI.dana(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.

dr.sc.AntonijaŽižak)II. dan•„Feedback”naI.dan(prof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Slučaj1.:Simulacijagrupnogarazgovora(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.

AntonijaŽižak)•Slučaj2.:Simulacijagrupnogarazgovorauškoli(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.

AntonijaŽižak)•Slučaj3.:Simulacijagrupnogarazgovorauškoli(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.

AntonijaŽižak)•Slučaj4.:Simulacijagrupnogarazgovorauškoliiplenarniosvrtnaraduskupinama(prof.dr.

sc.VlastaVizekVidović)•Zaključivanjeseminaraizavršnaevaluacija(dr.sc.PetarBezinović).

II. RAZMJENA ISKUSTAVA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLAVrijeme:7.rujna2007.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:

Page 229: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 227

•Otvaranjeseminara(dr.sc.JasminaMuraja)•Analizaizvješćasuradnikamreže(MajaReberšak)•Razvojniciljevi–očekivanjairealizacija(MajaReberšak)•Utjecajrezultatanacionalnihispitanasamovrednovanje(mr.sc.BiljanaVranković)•Razmjenaiskustvasuradnikamreže–5minutaizlaganjasvakogadionika•Diskusijaoiskustvimairadusuradnikamreže(moderatoricadr.sc.JasminaMuraja)•Razradaplanazanastavakaktivnostisuradnikamreže(dr.sc.JasminaMuraja)•Zaključci,pitanja,prijedloziizatvaranjesastanka(dr.sc.JasminaMuraja).

III. EDUKACIJA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLAVrijeme:4.i5.lipnja2008.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:I. dan•Otvaranjeseminara(dr.sc.JasminaMuraja)•Nacionalniispitiisamovrednovanješkola(dr.sc.JasminaMuraja)•Samovrednovanjeustrukovnimškolama–planaktivnosti(mr.sc.BiljanaVranković)•SWOTanaliza–radionica(mr.sc.BiljanaVrankovićiMajaReberšak)•školskirazvojniplan–radionica(MajaReberšakimr.sc.BiljanaVranković)•Primjersamoevaluacijskogaizvješća(dr.sc.JasminaMuraja)•Analizaslučaja–radionica(mr.sc.BiljanaVrankovićiMajaReberšak)II. danOpćiciljII.danaedukacije:pripremitidionikezaulogusuradnikamrežepodrškesamovrednovanju

škola•Osvrt na I. dan•Osobinesuradnikamrežezasamovrednovanješkola–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović

iprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Vrsterazgovoraikomunikacijskevještine–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.

sc.AntonijaŽižak)•Planiranjerazgovora–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Simulacijagrupnogarazgovora1.dio(HrvatskijezikiMatematika)–radionica(prof.dr.sc.Vlasta

VizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Simulacijagrupnogarazgovora2.dio(SWOTanalizaiškolskirazvojniplan)–radionica(prof.dr.

sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Zaključivanjeseminaraizavršnaevaluacija(dr.sc.JasminaMuraja).

Page 230: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

228

IV. RAZMJENA ISKUSTAVA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: I. sastanak suradnika mreže u školskoj godini 2008./2009.

Vrijeme:16. siječnja 2009.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanja:• Izvješćeirazmjenaiskustavasuradnikamrežeupraksi(moderatorica:dr.sc.JasminaMuraja).

V. RAZMJENA ISKUSTAVA I EDUKACIJA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: II. sastanak suradnika mreže u školskoj godini 2008./2009.

Vrijeme:7.i8.srpnja2009.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanja:I. dan•Samovrednovanjeusrednjimškolamairazvojmrežesuradnika(dr.sc.JasminaMuraja)•Drugisastanaksuradnikamrežeuškolskojgodini2008./2009.• Izvješćeirazmjenaiskustavasuradnikamrežeupraksi(moderator:dr.sc.JasminaMuraja)•KREDAanaliza–radionica(mr.sc.BiljanaVrankovićiNatalijaGjeri)•školskirazvojniplan–radionica(NatalijaGjeriimr.sc.BiljanaVranković)•Diskusijaievaluacijaprvogadana(dr.sc.JasminaMuraja)II. dan•KratkiosvrtnaI.danusavršavanja(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)•Definiranjeulogeiobilježjasuradnikamreže–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.

dr.sc.AntonijaŽižak)•Komunikacijskevještine:vrsterazgovora–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.

sc.AntonijaŽižak)•Komunikacijskevještine:vođenjerazgovora–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.

dr.sc.AntonijaŽižak)•Planiranjerazgovora–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)• Individualna/grupnapripremaplanaposjetaškoli–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović

iprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Evaluacijastručnogausavršavanjasuradnikamreže(dr.sc.JasminaMuraja).

VI. RAZMJENA ISKUSTAVA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: Sastanak suradnika mreže u školskoj godini 2009./2010.

Vrijeme:6.srpnja2010.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanja:•Predstavljanje Priručnika za samovrednovanje srednjih škola(dr.sc.JasminaMuraja)

Page 231: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 229

• IzvješćeCentraoprojektuSamovrednovanje srednjih škola(mr.sc.BiljanaVranković)• IzvješćesuradnikamrežeoprojektuSamovrednovanje srednjih školaisuradnjisaškolama–

suradnicimreže•EvaluacijaprojektaSamovrednovanje srednjih škola(dr.sc.JasminaMuraja)•SmjerniceidogovorzanastavakprojektaSamovrednovanje srednjih školauškolskojgodini

2010./2011.(dr.sc.JasminaMuraja).

VII. EDUKACIJA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: Sastanak suradnika mreže u školskoj godini 2010./2011. – I. grupa suradnika mreže

Vrijeme:7.lipnja2011.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:•Otvaranjeseminara(dr.sc.JasminaMuraja)•Asertivnost–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Modeliučenjaodraslih(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Analizaradioniceoasertivnosti–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.Antonija

Žižak)•Modeliučenjaupočetnomeseminaruzasuradnikemreže(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovići

prof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Obogaćivanjepočetnogaseminarazasuradnikemreže–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizek

Vidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak).•Evaluacijaedukacije(dr.sc.JasminaMuraja).

VIII. RAZMJENA ISKUSTAVA I EDUKACIJA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: I. sastanak suradnika mreže u školskoj godini 2011./2012.; edukacija – II. grupa suradnika mreže

Vrijeme:26.i27.siječnja2012.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:I. dan•Otvaranjeseminara(dr.sc.JasminaMuraja)•Asertivnost–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Modeliučenjaodraslih(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Analizaradioniceoasertivnosti–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovićiprof.dr.sc.Antonija

Žižak)•Modeliučenjaupočetnomeseminaruzasuradnikemreže(prof.dr.sc.VlastaVizekVidovići

prof.dr.sc.AntonijaŽižak)•Obogaćivanjepočetnogaseminarazasuradnikemreže–radionica(prof.dr.sc.VlastaVizek

Vidovićiprof.dr.sc.AntonijaŽižak).

Page 232: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

230

II. dan•OprojektuSamovrednovanje srednjih školauškolskojgodini2011./2012. (mr.sc.Biljana

Vranković)•Osiguranjekvaliteteuradusrednjihškola(BojanaBodinPetrov,prof.)•Pozitivnaiskustvasuradnikamrežepodrškesamovrednovanjuškola–radionica(BojanaBodin

Petrov,prof.)•Kreiranjemodelapodrškeškolamazarazličitesituacije–radionica(mr.sc.BiljanaVranković)•Evaluacijaedukacijeirazmjeneiskustava(mr.sc.BiljanaVranković).

IX. RAZMJENA ISKUSTAVA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: II. sastanak suradnika mreže u školskoj godini 2011./2012.

Vrijeme:4.srpnja2012.Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:•Otvaranjeseminara(dr.sc.JasminaMuraja)•OsvrtnadosadašnjeaktivnostiprojektaSamovrednovanje srednjih školauškolskojgodini

2011./2012.(mr.sc.BiljanaVrankovićiAntoniaGrgaVergles)•školskitimovizakvalitetuosuradnicimamreže(mr.sc.BiljanaVranković)•Posjetisuradnikamrežeškolama–radionica(BojanaBodinPetrov,prof.)•Pozitivnoškolskoozračjekaopreduvjetuspješnogasamovrednovanja(InesElezović,mag.soc.)•Smjernicezaaktivnostiuškolskojgodini2012./2013.(mr.sc.BiljanaVranković)•Evaluacijaedukacijeirazmjeneiskustava(mr.sc.BiljanaVranković).

X. EDUKACIJA SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA: Suradničko učenje i samoregulacija učenja

Vrijeme:18.i19.veljače2013.(I.SKUPINASURADNIKAMREŽE)17.i18.rujna2013.(II.SKUPINASURADNIKAMREŽE)Mjesto:ZagrebOdržanapredavanjairadionice:•Otvaranjeskupa(mr.sc.BiljanaVrankovićidr.sc.JasminaMuraja)•Poučavanjeusmjerenonaučenika–suradničkoučenje(prof.dr.sc.VlatkaDomović)•Radionice vezane uz Poučavanje usmjereno na učenika – suradničko učenje(prof.dr.sc.Vlatka

Domović)•Samoregulacijaučenja–općiokvir(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)•Radionice vezane uz Samoregulaciju učenja(prof.dr.sc.VlastaVizekVidović)•Evaluacijaedukacijeirazmjeneiskustava(mr.sc.BiljanaVranković).

Page 233: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

/ PRILOZI / 231

PRILOG 4. POPIS SURADNIKA MREŽE PODRŠKE SAMOVREDNOVANJU ŠKOLA OD ŠKOLSKE GODINE 2007./2008. DO ŠKOLSKE GODINE 2012./2013.

  IME I PREZIMEBROJ gODINA U PROJEKTU

ŠKOLSKA gODINA2007./2008.

2008./2009.

2009./2010.

2010./2011.

2011./2012.

2012./2013.

1. IVANA BILJAN 5 √ √ √ √ √

2. KARMENBRAČIć-BUNČEC 5 √ √ √ √ √

3. ĐORDANOBUCCI 5 √ √ √ √ √

4. DIJANADIJANIć 6 √ √ √ √ √ √

5. ANDREJADODIGBLAšKOVIć 3 √ √ √

6. ĐUDITAFRANKO 6 √ √ √ √ √ √

7. VIOLETAGRILEC 4 √ √ √ √

8. MARIJANAGRUBIć 1 √

9. KRISTINAGUGIć 6 √ √ √ √ √ √

10. SUZANAHITREC 6 √ √ √ √ √ √

11. VEHIDIBRAKOVIć 5 √ √ √ √ √

12. BLANKAILIČIć 5 √ √ √ √ √ √

13. ZVONIMIR IMGRUND 5 √ √ √ √ √

14. IVANAIVANČIć 5 √ √ √ √ √

15. mr.sc.ANAIVAKOVIć 4 √ √ √ √

16. ELIZABETA KARIN 4 √ √ √ √

17. SVJETLANAKELEMOVIćMOSTARKIć 4 √ √ √ √

18. SNJEŽANAKONOPEK 4 √ √ √ √

19. INESKONJEVOD 5 √ √ √ √ √

20. MIRNA KORKUT 4 √ √ √ √

21. ZORANKOVAČ 6 √ √ √ √ √ √

22. RATKOKOVAČIć 5 √ √ √ √ √

23. DAVORKULIć 4 √ √ √ √

24. MAJAKRALJSTANČEC 5 √ √ √ √ √

25. ORNELAMALOGORSKI 3 √ √ √

26. SANJANEJAšMIć 4 √ √ √ √

27. SNJEŽANANELL 4 √ √ √ √

28. dr.sc.GORANNOVAKOVIć 5 √ √ √ √ √

29. BLAŽENKAORCT 4 √ √ √ √

30. DARIOÖSTERREICHER 1 √

31. VESNAPAVIć 5 √ √ √ √ √

32. VESNAPAVKOVIć-DONČEVIć 6 √ √ √ √ √ √

33. IRENAPAVLOVIć 4 √ √ √ √

34. NATAšAPERKOVIć 4 √ √ √ √

35. mr.sc.MIROPLAVČIć 5 √ √ √ √ √

36. GORDANAPOPOVIć 5 √ √ √ √ √

Page 234: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

232

37. mr.sc.MARIJARAšAN-KRIŽANAC 5 √ √ √ √ √

38. TOMISLAVREšKOVAC 6 √ √ √ √ √ √

39. MARIJAROTH 6 √ √ √ √ √ √

40. dr.sc.DENISSTEFAN 1 √

41. ENISURIćFABER 6 √ √ √ √ √ √

42. NEDJELJKAšAHBAZOVIć 1 √

43. NEVENAšANJEK 1 √

44. BISERKAšAVORA 1 √

45. KLARAšćUKA 2 √ √

46. ZLATICAšIMUNOVIć 6 √ √ √ √ √ √

47. DARKOšPOLJAR 5 √ √ √ √ √

48. SNJEŽANAšVELEC 6 √ √ √ √ √ √

49. EDITAURLIČIć 3 √ √ √

50. MILIVOJVRABEC 1 √

51. ANITAŽALAC 2 √ √

52. MARTAŽIGER 4 √ √ √ √

53. MARIJAŽIVKOVIć 6 √ √ √ √ √ √

Page 235: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 236: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 237: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka
Page 238: IZ RECENZIJE...IZ RECENZIJE Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka

IZ RECENZIJE

Samovrednovanje škola jedan je od temeljnih mehanizama na kojemu počiva njihov razvoj. Istodobno

je samovrednovanje obrazovnih ustanova i značajna istraživačka tema koja je u svijetu prisutna već

nekoliko desetljeća. U Republici je Hrvatskoj samovrednovanje, kao i vanjsko vrednovanje, fenomen

dosadašnjega procesa samovrednovanja srednjih škola, a s druge strane pruža podlogu za daljnji razvoj

čini kombinacija pristupa „odozgo prema dolje” i „odozdo prema gore”. U tekstu su kombinirane

prof. dr. sc. Vlatka Domović

dionika u kojima je prikazana uloga odnosa i komunikacijskih procesa koje su pojedinci poduzimali za

Samovrednovanje srednjih škola

Samovrednovanje srednjih škola

obrazovanja u EU, ali i šire.

prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

SAM

OVR

EDN

OVA

NJE

SRE

DN

JIH

ŠKO

LA

POG

LED

NA

KVAL

ITET

U O

BRAZ

OVA

NJA

IZN

UTR

A