27
SAMOVREDNOVANJE = SAMOVRJEDNOVANJE = SAMOANALIZA Samovrednovanje škola je noviji pristup koji se, uz vanjsko vrednovanje ishoda obrazovanja, smatra najučinkovitijim mehanizmom za unapređivanje kvalitete škola u EU. SAMOVREDNOVANJE = VREDNOVANJE SEBE,SVOG RADA + VREDNOVANJE OSTALIH SUBJEKATA ŠKOLE (svi vrednuju sve) SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE USKO JE POVEZANO S RAZVOJNIM PLANOM ŠKOLE

Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

SAMOVREDNOVANJE = SAMOVRJEDNOVANJE = SAMOANALIZA Samovrednovanje škola je noviji pristup koji se, uz

vanjsko vrednovanje ishoda obrazovanja, smatra najučinkovitijim mehanizmom za unapređivanje kvalitete škola u EU.

SAMOVREDNOVANJE = VREDNOVANJE SEBE,SVOG RADA + VREDNOVANJE OSTALIH SUBJEKATA ŠKOLE (svi vrednuju sve)

SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE USKO JE POVEZANO S RAZVOJNIM PLANOM ŠKOLE

Page 2: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

PLAN SAMOVREDNOVANJA OBRTNIČKE ŠKOLE POŽEGA

2005./06./07./08. … I. NAJAVA I PLAN PROJEKTA - 2005. II. Samoanaliza UPITNIKOM (Petar Bezinović)

– 2005./06. III. (SAMO)VREDNOVANJE UPITNIKOM

“VREDNOVANJE NASTAVNIKA” – 2006./07.

IV. (SAMO)VREDNOVANJE UPITNIKOM “(samo)VREDNOVANJE SUBJEKATA ŠKOLE” – 2007./08.

Page 3: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

KRONOLOGIJA PROJEKTA 2005./06.

ŠTO KAD TKOI. NAJAVA I PLAN PROJEKTA lipanj 2005. pedagoginja

II. Samoanaliza UPITNIKOM (P. Bezinović)

2005./06. Samoevaluacijski tim

a) PROVEDBA rujan 05. do travnja 06.

Istraživački tim -Pedagoginja (roditelji,učenici,nastavnici)

b) ANALIZA rujan 05. do veljače 07.

Istraživački tim - Pedagoginja +8 uč., 2 nastavnika

c) PREZENTACIJA REZULTATA

02.03.2007.10.04.2007.12.04.2007.

ŽSA pedagogaNV Obrtničke školePANO za učenike;VU

UTVRDITI PRIORITETNA PODRUČJA PROMJENA za 06/07. odnosno 07./08.

Plan -do 30.09.2006.

Realizacija – (plan)30.09.07.

Tim za kvalitetu

Page 4: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

KRONOLOGIJA PROJEKTA 2006./07.

ŠTO KAD TKOIII. (SAMO)VREDNOVANJE UPITNIKOM “VREDNOVANJE NASTAVNIKA”

2006./07. UČENICI vrednovali rad nastavnika, stručno-razvojne službe i škole u cjelini

a) PROVEDBA 17.-24.01.2007. Pedagoginja

b) ANALIZA do 04.04.2007. Istraživački tim - Pedagoginja +16 uč., 2 nastavnika

c) PREZENTACIJA REZULTATA

02.03.2007.10.04.2007.Do 11.04 2007.12.04.2007.

ŽSA pedagogaNV Obrtničke školeStručni aktivi škole PANO za učenike

UTVRDITI PRIORITETNA PODRUČJA PROMJENA

Do 30.09.08. Stručni aktivi školeTim za kvalitetu

Page 5: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

KRONOLOGIJA PROJEKTA 2007./08.

ŠTO KAD TKOIV. (SAMO)VREDNOVANJE UPITNIKOM “(samo)VREDNOVANJE SUBJEKATA ŠKOLE”

2007./08. SVI SUBJEKTI VREDNUJU SVE (osim učenika)Samoevaluacijski tim

a) PROVEDBA Do veljače 2008.

Pedagoginja

b) ANALIZA Do rujna.2008. Istraživački tim - Pedagoginja + učenici+ nastavnici

c) PREZENTACIJA REZULTATA

Do studenog 2008.

NV Obrtničke školeStručni aktivi škole

UTVRDITI PRIORITETNA PODRUČJA PROMJENA

do 30.09.2009. Tim za kvalitetu

Page 6: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

ZAŠTO SAMOVREDNOVANJE??

UNUTARNJE I VANJSKO VREDNOVANJE ŠKOLE JEDNO JE OD OSNOVNIH PRIORITETA MINISTARSTVA PROSVJETE

KVALITETA RADA ŠKOLE ZAVISI OD DOBROG PLANIRANJA

DOBRO PLANIRANJE IMA UVID U TRENUTNU SITUACIJU

O TRENUTNOJ SITUACIJI IZJAŠNJAVAJU SE SVI SUBJEKTI ŠKOLE

Page 7: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

METODE/INSTRUMENTI SAMOVREDNOVANJA

SVE nePOZNATE: skale procjene, ankete, upitnici, intervju, esej …

RADIONICE za učenike, roditelje, nastavnike

Page 8: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

SAMOVREDNOVANJE OBRTNIČKE ŠKOLE POŽEGA - 2005./06.

Cilj: ANALIZA STANJA (snage i slabosti naše škole– po indikatorima

kvalitete: *KURIKULUM; *POSTIGNUĆA; *UČENJE I POUČAVANJE; *PODRŠKA UČENICIMA;

*ŠKOLSKI ETOS; *RESURSI; *MENADŽMENT, RUKOVOĐENJE I

OSTVARIVANJE KVALITETE) Vrijeme: 2005/06./07. Metode/instrument analize stanja: UPITNIK

(Petar Bezinović – 2003./04.) - za nastavnike, učenike, roditelje

Page 9: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

ZAŠTO UPITNIK? “SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE 2003./04.”- Petar Bezinović

U vrijeme naše odluke o samovrednovanju upitnik je dostupan na internetu

Cilj – naše rezultate usporediti sa rezultatima srednjih škola iz RH

REZULTATI UPITNIKA na razini RH još NISU OBRAĐENI I DOSTUPNI!!?? = nepoznata metodologija obrade podataka

Page 10: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

SAMOEVALUACIJSKI TIM(TKO – ŠTO)

ISTRAŽIVAČKI TIM ( PEDAGOGINJA I

UČENICI,3.g; R. Janković, K. Kraljak) - PROVEDBA I ANALIZA UPITNIKA

TIM ZA KVALITETU (ravnateljica, pedagoginja, voditeljica, predsjednik ŠO, predsjednik VU, predsjednik VR…) PREDLAŽE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN-PODRUČJA RADA KOJE NAJPRIJE TREBA MIJENJATI (tko, kako, kada)

KRITIČKI PRIJATELJ – osoba VAN škole; poboljšava objektivnost i pouzdanost samoanalize (vanjski član ŠO; pedagog,ravnatelj neke druge škole…)

Page 11: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

KRITIČKI OSVRT NA UPITNIKE“SAMOVREDNOVANJE ŠKOLE 2003./04.”- Petar Bezinović

Provedba i obrada upitnika je izrazito složena Pitanja nisu numerirana (pre)velik broj pitanja: N-128, U-66; R-43 Pojedina pitanja sadrže dvije ili više tvrdnji Dio pitanja,posebice za učenike, postavljen u negativnoj

tvrdnji Nemogućnost odgovora “ne znam” u upitniku za

nastavnike Za populaciju učenika i roditelja obrtničke škole stručni

izrazi odnosno velik broj stranih riječi NEMA naputaka za analizu upitnika Područja u upitniku nisu klasificirana po indikatorima

kvalitete=pedagoginja po osobnoj procjeni područja klasificirala u indikatore kvalitete=UPITNOST izvorne zamisli autora upitnika

Page 12: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

POUKA: UPITNIK PROVEDEN NA DRŽAVNOJ RAZINI NIJE DOVOLJAN ARGUMENT KVALITETE UPITNIKA I POUZDANOSTI PODATAKAZA POTREBE POJEDINE ŠKOLE

PREPORUKA: Manjim brojem pitanja i prilagodbom upitnika dobili bi se također pouzdani podaci potrebni pojedinoj školi

ZAKLJUČAK: Unatoč teškoćama pri provođenju i obradi, snimak postojećeg stanja po ovim upitnicima je dragocjen kao uvid u postojeće stanje pojedinih indikatora kvalitete škole i može pomoći daljnjem razvojnom planu škole

Page 13: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

RAZINE % ZADOVOLJSTVA:LEGENDA za sve upitnike:slova područja i pitanja - PREDNOST ŠKOLE (80% i više)

slova područja - ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE ( 61-79%)

slova pitanja - ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE (41-79%)

slova područja i pitanja - NEDOSTATAK ŠKOLE (60% i ispod za područja i 40% i ispod za pitanja)

* - pitanja (kod učenika) gdje je potvrdan odgovor NEDOSTATAK

Page 14: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

ZAPOSLENICI, SURADNICI,OSOBLJE – 74%1. U ŠKOLI JE ZAPOSLENO DOVOLJNO NASTAVNIKA ZA PROVEDBU PREDVIUĐENOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA2. NASTAVNICI SU OSPOSOBLJENI ZA RAD S UČENICIMA S POSEBNIM POTREBAMA3. NASTAVNICI EFIKASNO DOPRINOSE RADU ŠKOLE, DOBRO SURAĐUJU U PROVOĐENJU ŠKOLSKIH AKTIVNOSTI4. ŠKOLA OMOGUĆUJE SURADNJU NASTAVNIKA S VANJSKIM STRUČNJACIMA U RADU S UČENICIMA5. NENASTAVNO OSOBLJE POMAŽE NASTAVNICIMA U OBAVLJANJU ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

uopće NEuglavnom NEuglavnom DAu potpunosti DAbez odgovora

Page 15: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

TRENUTNO STANJE ŠKOLE PO INDIKATORIMA KVALITETE

NAPOMENA: Indikator kvalitete „Postignuća“ (2) nije naveden u tabeli odnosno upitniku jer se taj indikator mjeri vanjskim vrednovanjem,nezavisnim ocjenjivanjem-nacionalni testovi, državni ispiti…

OBJAŠNJENJE: % ZADOVOLJSTVA INDIKATORA KVALITETE – zbroj postotaka zadovoljstva područja podijeljen sa brojem područja

PREDNOST ŠKOLE ( 80 % i iznad )ZADOVOLJAVAJUĆE STANJE (60-79%) NEDOSTATAK ŠKOLE ( ispod 60% )

Page 16: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

TRENUTNO STANJE ŠKOLE PO INDIKATORIMA KVALITETE

INDIKATOR KVALITETE

PODRUČJE IZ UPITNIKA

% zadovoljstva područja

% zadovoljstva indikatora kvalitete

1. KURIKULUM II. NASTAVA, PLAN I PROGRAM – učenici (U) 69

74IV. NASTAVA I OCJENJIVANJE-roditelji (R) 74I. NASTAVNI PLAN I PROGRAM-nastavnici (N) 79

3. UČENJE I POUČAVANJE

IV. OCJENJIVANJE – U 58

74

V. NASTAVNICI – U 64II. POTICANJE UČENIKA - R

74

III. UČENJE I POUČAVANJE – N 80X. PRAĆENJE NAPREDOVANJA I POSTIGNUĆA – N 87V. OCJENJIVANJE KAO DIO PODUČAVANJA - N 86XXIII.OČEKIVANJE I POTICANJE POSTIGNUĆA - N 71

Page 17: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

INDIKATOR KVALITETE PODRUČJE IZ UPITNIKA % zadovoljstva područja

% zadovoljstva indikatora kvalitete

4. PODRŠKA UČENICIMA

III. RAZVOJ ŽIVOTNIH VJEŠTINA – U

77

76

VIII. STRAH OD ŠKOLE – U 56

V. RAZVOJ ŽIVOTNIH VJEŠTINA – R

76

III. PODRŠKA UČENICIMA - R 56

II. RAZVOJ ŽIVOTNIH VJEŠTINA –N

81

IV. ZADOVOLJAVANJE INDIVIDUALNIH POTREBA UČENIKA – N

57

VII. PODRŠKA UČENICIMA - N 88

VIII. OSOBNI I SOCIJALNI RAZVOJ – N

82

IX. PROFESIONALNO USMJERAVANJE UČENIKA – N

81

XI.PODRŠKA PRI UČENJU-N 70

XII. POVEZANOST ŠKOLE S LOKALNOM UPRAVOM I SAMOUPRAVOM – N

82

XIII. POVEZANOST ŠKOLE S DRUGIM ŠKOLAMA I USTANOVAMA – N

86

Page 18: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

5. ŠKOLSKI ETOS I. ODNOS PREMA ŠKOLI – U75

80

VI. ODNOSI S DRUGIM UČENICIMA-U

87

VII. ODNOSI S NASTAVNICIMA – U

71

I. ODNOSI S DRUGIM UČENICIMA – R

89

VI. ODNOS NASTAVNIKA PREMA UČENICIMA - R

80

VII. ODNOSI UNUTAR ŠKOLE, UPRAVLJANJE ŠKOLOM - R

73

VIII. KOMUNIKACIJA S RODITELJIMA - R

75

Page 19: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

5. ŠKOLSKI ETOS VI. IZVJEŠTAVANJE O NAPREDOVANJU UČENIKA-N 87

80

XIV.+XXII. ŠKOLSKO OZRAČJE – N 74

XXV. ŠKOLA I RODITELJI - N 79

XXVI. JEDNAKOST I PRAVEDNOST – N

90

XXVIII. ZADOVOLJSTVO ODNOSIMA – N 84

XXIX. ZADOVOLJSTVO ŠKOLOM – N 71

6. RESURSI IX. UPRAVLJANJE I ORGANIZACIJA ŠKOLE – U 61

63

XV. ZAPOSLENICI, SURADNICI, OSOBLJE -N 74

XVI. PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIKA – N 86

XVII. UPRAVLJANJE NOVČANIM SREDSTVIMA – N 75

XXIV. SMJEŠTAJ I OPREMLJENOST ŠKOLE – N 40

XXVII. OSIGURAVANJE RESURSA – N 40

7. MENADŽMENT, RUKOVOĐENJE I OSIGURAVANJE KVALITETE

XVIII. CILJEVI I RAZVOJNA POLITIKA – N

85 81

Page 20: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

ZAKLJUČAK TRENUTNOG STANJA ŠKOLE PO

INDIKATORIMA KVALITETE

1. KURIKULUM – 74% zadovoljstva 2. POSTIGNUĆA –nije prisutan jer se taj indikator

mjeri vanjskim vrednovanjem

3. UČENJE I POUČAVANJE – 74% 4. PODRŠKA UČENICIMA – 76% 5. ŠKOLSKI ETOS – 80% 6. RESURSI – 63% 7. MENADŽMENT, RUKOVOĐENJE I

OSIGURAVANJE KVALITETE – 81%

Page 21: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA, travanj 2007.

UPITNIK “PROCJENA NASTAVNIKA”

( Blaža Šurbek-Bagarić, dipl. pedagog )

CILJ: snimak postojećeg stanja (iz učeničke perspektive kao subjekta u odgojno obrazovnom procesu) a u svrhu poboljšanja nastave i odnosa nastavnici – učenici

VRIJEME PROVEDBE: 17.-24.01.2007. VRIJEME OBRADE: do 04.04.2007.Do 01.03. 2007. – NASTAVNICI (1.,2.,4. i 5. pitanje) Do 04.04.2007. - tabelarni zbir za stručno-razvojnu službu (3. pitanje)

UZORAK: 590 / 608 učenika REZULTATI ankete u cijelosti poznate

pedagoginji i ravnateljici, analiza na SA i NV, osobne opaske učenika nastavnicima (zna ravnateljica i pedagoginja)

Page 22: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

ZAŠTO PROCJENA NASTAVNIKA ? U SAMOVREDNOVANJU ŠKOLE SUBJEKTI ŠKOLE SE

SAMOPROCJENJUJU I MEĐUSOBNO PROCJENJUJU ZBOG OBJEKTIVNIJE PERCEPCIJE PREDNOSTI I NEDOSTATAKA ŠKOLE – objektivnijeg razvojnog plana škole

Roditelji, nastavnici i učenici u UPITNIKU “Samovrednovanje škole” uočili da učenici i roditelji ne sudjeluju u dovoljnoj mjeri u razvojnom planu škole

Uključiti učenike u razvojni plan škole – VIĐENJE UČENIKA KVALITETE NASTAVE, RADA NASTAVNIKA, STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE I ŠKOLE U CJELINI

USPOREDITI po upitniku “Procjena nastavnika” SAMOPROCJENU NASTAVNIKA I STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE S PROCJENOM UČENIKA o kvaliteti nastave, rada nastavnika, stručno-razvojne službe i škole u cjelini

Page 23: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA 2006./07. __________________________________________________________________________

UPITNIK – PROCJENA NASTAVNIKAU svrhu poboljšanja nastave nastavnici žele imati više obavijesti o tome kako je njihovi učenici doživljavaju i prihvaćaju. Pozorno pročitaj sljedeće iskaze i odgovori na svaki prema vlastitom doživljaju i mišljenju. Ovu procjenu daješ bez navođenja svog imena kako bi mogao biti što iskreniji. Ne moraš brinuti kako će tvoji odgovori nekoga povrijediti. Tvoji nastavnici žele doznati pravo stanje kako bi ga mogli uspješno mijenjati na bolje.ODGOVARAŠ REDOM OD POČETKA NA SVAKI ISKAZ TAKO ŠTO ĆEŠ UPISATI ZNAK “+” (PLUS) U “KUĆICU” ZA ONAJ PREDMET U RETKU ZA KOJI ISKAZ VRIJEDI PO TVOM MIŠLJENJU. U PRAZNI PROSTOR MOŽEŠ NADODATI SVOJ ISKAZ I OZNAČITI PREDMET NA KOJI SE ODNOSI.

ISKAZ HJ SJ M V

1.Predmet mi je zanimljiv

2.Nastavnik (N) predaje zanimljivo i poticajno

3.Nastava je dosadna

4.Slabo razumijem ono što nastavnik tumači

5.N nam previše sadržaja diktira u bilježnicu

6.N često ne umije spriječiti nedisciplinu

7.N je u ocjenjivanju nepravedan

8.N sve ocjene javno priopći i obrazloži

9.N daje učenicima priliku da sami ocijene svoje zn10.anje

11.N daje učenicima priliku (pr)ocijeniti njegovu nastavu

N ima dobar smisao za humor

12.N razumije naše probleme

13.N pred drugim učenicima komentira moje osobine i na14.vike

15.N često kasni na nastavni sat

16.N pod nastavom koristi mobitel

17.N pod nastavom čita novine

18.N pod nastavom često izlazi iz učionice

19.

Page 24: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

2. ZA NAJBOLJEG NASTAVNIKA NOMINIRAM: ___________________________ZBOG (zaokruži i(li) nadopiši najmanje jedan argument):a) stručnog izvođenja nastaveb) pravednog ocjenjivanjac) razumijevanja učenikad) ________________________________________________________

3. Stručno-razvojnu službu škole čine: ravnateljica, pedagoginja, voditeljica i knjižničarka. I njihov rad utječe na kvalitetu škole. Kao i nastavnicima i njima je važno tvoje iskreno mišljenje i (pr)ocjena njihova rada kako bi ga mogli poboljšati.ODGOVARAŠ REDOM OD POČETKA NA SVAKI ISKAZ TAKO ŠTO ĆEŠ UPISATI ZNAK “+” (PLUS) U “KUĆICU” ZA ONU OSOBU STRUČNO-RAZVOJNE SLUŽBE U RETKU ZA KOJI ISKAZ VRIJEDI PO TVOM MIŠLJENJU. U PRAZNI PROSTOR MOŽEŠ NADODATI SVOJ ISKAZ I OZNAČITI OSOBU NA KOJI SE ODNOSI.

ISKAZ Ravnateljica Pedagoginja Voditeljica Knjižničarka

Poznato mi je tko je

Imao/la sam priliku razgovarati s

Razumije učenike i zastupa njihove interese

Da mi treba informacija,savjet ili pomoć obratio/la bi se

Strah me i ne bih se usudio/la obratiti

Smatram da dobro obavlja svoj posao

4. Napiši sve što želiš reći, poručiti, kritizirati u radu :Nastavnika  ______________________________________________________________________________________________________________Ravnateljice _____________________________________________________________________________________________________________Pedagoginje______________________________________________________________________________________________________________Voditeljice_______________________________________________________________________________________________________________Knjižničarke_____________________________________________________________________________________________________________O školi _________________________________________________________________________________________________________________

HVALA ti na suradnji !

Page 25: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

PORUKE, POHVALE, KRITIKE… UČENIKA

NASTAVNIK: ______________________________

Kako vam je poznato u školi smo proveli upitnik PROCJENA NASTAVNIKA u svrhu poboljšanja nastave i odnosa nastavnici – učenici.Kako vas učenici doživljavaju i u kojoj mjeri je to točno prosudit ćete sami po intenzitetu i broju učeničkih izjava. Vjerujemo da će vam iskazi pomoći u odluci trebate li i što mijenjati u svom radu i odnosu prema učenicima.

Izjave su navedene slučajnim redoslijedom (ne po razrednim odjelima). Crvenim slovima su navedene pohvale i pozitivnosti koje učenici primjećuju kod vas, a crnim su izjave učenika koji se odnose na vaše nedostatke odnosno ono što biste trebali popraviti.Broj uz izjavu je broj učenika koji su iskazali istovjetnu izjavu.Izjave su napisane u izvornom obliku (s pravopisnim i gramatičkim pogreškama).

Page 26: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

ISKUSTVA I PREPORUKEŠTO Iskustvo i preporuke

III. (SAMO)VREDNOVANJE UPITNIKOM “VREDNOVANJE NASTAVNIKA”

*POZITIVNO ISKUSTVO za učenike, pedagoginju…*u uzorku SVI učenici; *dobra priprema i OPREZ da se ne naruše međuljudski odnosi

NAJAVA I PRIPREMA NASTAVNIKA za upitnik

*Na NV obrazložiti razloge i potrebu primjene upitnika; *na oglasnoj ploči u zbornici objavljen upitnik kako bi se nastavnici po njemu mogli SAMOVREDNOVATI i kasnije usporediti sa dobivenim podacima

a) PROVEDBA *Potreban 1 školski sat za popunjavanje predložene ankete. *Učenici ODUŠEVLJENI danom prilikom za iskazati svoje mišljenje.

b) ANALIZA Vrlo složena i zahtjevna-u analizu uključeni učenici članovi Vijeća učenika pod nadzorom pedagoginje.

c) PREZENTACIJA REZULTATA

*na ŽSAP;*na NV; *detaljnije na SA-zajednička analiza i interpretacija podataka,traženje uzroka,; *poštivati osobnost nastavnika- osobno uručene pisane opaske učenika; *individualni razgovor ravnatelja, pedagoga s nastavnicima kod kojih su uočeni izraziti propusti

UTVRDITI PRIORITETNA PODRUČJA PROMJENA

Utvrditi na stručnim aktivima, te svaki aktiv donijeti za iduću šk.g. PRIJEDLOGE POBOLJŠANJA uočenih nedostataka

Page 27: Samovrednovanje Skole-mzsa Osijek 07

Planiranjem,radom … LJUBAVLJU do

sreće i suglasja SUBJEKATA škole i života