23

Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija stručnog predavanja

Citation preview

Page 1: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović
Page 2: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

• Образовање, друштво и вредновање: шта се очекује?• Оцењивање – могућности и изазови• Позитивни ефекти ученичког самовредновања • Како подстицати ученичко самовредновање?

Садржај

Page 3: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Поглед у будућност

ШКОЛА

* Dryden, G. i Vos, J. (2004) Revolucija u učenju: kako promeniti način na koji svet uči. Beograd: Timgraf, str. 28.

.

Page 4: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Процењивање у 21. веку

20% процена наставника

30% процена вршњака

50% самопроцена

* Dryden, G. i Vos, J. (2004) Revolucija u učenju: kako promeniti način na koji svet uči. Beograd: Timgraf, str. 28.

Page 5: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Циљеви образовања и васпитања и ученичко самовредновање • (…) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења

* ЗОСОВ, члан 4

Page 6: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Стандарди квалитета рада образовно--васпитних установа и самопроцена

ученика

2.2. Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.2.2.5. Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.

2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.

Page 7: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Самооцењивање ученика у Правилнику o оцењивању

Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности.

* Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, члан 2, став 2

Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности.

* Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, члан 2, став 2

Page 8: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Самооцењивање ученика у Правилнику o оцењивању

Оцењивање је континуирана педагошка активност којом се исказује однос према учењу и знању, подстиче мотивација за учење и ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика и развија систем вредности.

* Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, члан 2, став 2

Page 9: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Оцењивање је…

• комуникација, пре свега!

Page 10: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

• Формативно оцењивање• Сумативно оцењивање

Формативно и сумативно оцењивање

Page 11: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Формативно и сумативно оцењивање

• Формативно оцењивање• Сумативно оцењивање

• Дијагностичко?

Page 12: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Формативно и сумативно оцењивање

• Формативно оцењивање• Сумативно оцењивање

• Дијагностичко?• Самооцењивање?

Page 13: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Какво оцењивање ученици воле?

• коришћење уџбеника/белешки током теста• питања вишеструког избора• примери питања• помоћна средства (дигитрон, речник)• групни рад • бирање обавеза• учествовање у оцењивању• добијање повратне информације• јасни критеријуми и очекивања

Page 14: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Кораци у самовредновању ученика и ученица

1. Постављање циљева и дефинисање критеријума

2. Самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

3. Одређивање узрока успеха или неуспеха

4. Планирање наредних корака и потребних стратегија учења; процена потребног времена и напора и неопходних ресурса

Page 15: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Позитивни ефекти самовредновања

ученика и ученица• одговорност за учење подељена је између ученика и

наставника• јаснија и реалнија слика о сопственом постигнућу и

ангажовању• већа мотивација ученика• однос ученика и наставника је бољи• ученици имају контролу над процесом учења• ученици боље разумеју градиво

Већа постигнућа.

Стицање важних компетенција за лични и професионални развој и учешће у друштвеном животу.

Квалитетније оцењивање и боље разумевање различитих актера (родитељи, други наставници, школа, образовни систем).

Page 16: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Оспособљавање ученика за

самовредновање (1)• Упознавање ученика са програмом рада и начином оцењивања на почетку године.

• Припремање ученика за дефинисање критеријума за процену, критичка анализа тих критеријума. Критеријуми треба да буду јасни и разумљиви ученицима.

• Ученик на почетку године процењује ниво свог знања и касније користи те процене за анализу напретка током године.

• Део припреме за провере знања треба да буде коришћење образаца са самопроцену; поред процене ученика може да се наведе процена наставника.

• Наставник процењује различите аспекте свог рада пред ученицима и позива их да и они то ураде.

• Ученици међусобно процењују различите аспекте рада.

Page 17: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Оспособљавање ученика за самовредновање (2)

• Родитељи добијају неки ученички рад са самопроценом ученика и

проценом наставника.

• Разговор са учеником: ученик процењује свој напредак, ангажовање,

однос према раду...

• Постављање циљева учења у наредном периоду.• Вредновање различитих аспеката развоја и напредовање је често,

употребљавају се различите методе и техике, користи се на великом

броју часова, без обзира на тип часа; подаци добијене на овај начин

упоређују се са самопроценама ученика и проценама добијених од

вршњака.

Page 18: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Оспособљавање ученика за самовредновање (3)

• Ученичка самопроцена различитих аспеката сопственог рада (ниво ангажовања на часу, сарадња у групи, квалитет домаћих задатака, комуникација са наставником, припремљеност за час…), уз коришћење различитих образаца или кроз описивање.

• Приликом систематизације неке целине, ученици разврставају делове те целине у различите колоне, нпр. знам све о томе, повремено правим грешке, не знам много о томе.

• Анализа добрих, „средњих” и лоших задатака.

Page 19: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Оспособљавање ученика за самовредновање (4)

• Припрема за тест кроз одговоре на питања: Шта се тестира овим тестом? Како треба да се припремим за њега? Које три ствари ћу прво урадити? Колико времена ми за то треба?

• Припрема за контролни задатак кроз прављење задатака; размена задатака међу ученицима и одговарање на питања.

• Анализа сопственог напретка у одређеном периоду на основу датих критеријума.

• Договор са ученицима о томе да се одређени напредак у неком периоду додатно бодује.

• Анализа ученичког портофолија.• Описивање свих корака у неком задатку (прво сам…, па

сам…).

* Wolfolk, A, Hughes, M & Walkup, V. (2008). Psihology in Education. London: Pearson Education, p. 687.

Page 20: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Иницијални тест – самопроцена и резултати теста, V разред

Умем да: Самопроцена

ДА/НЕ/ПОНЕКАД

Тест 0/1

Анализа

Наредни кораци

1. одредим број као врсту речи у реченици5. одредим службу речи у реченици 12. одредим главни догађај у причи 14. објасним понашање ликова18. одредим облик казивања 19. одредим значење дела текста на основу целог текста

Page 21: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

2. самопроцена различитих аспеката рада на основу претходно постављених критеријума

Оцењивање презентације, VII разред

Изглед и садржај презентације + – + – Докази

1. Сви слајдови су прегледни (добар однос између текста и фотографија, добро употребљени фонтови, умерена употреба различитих боја). 2. Презентација садржи све потребне делове (слајд са темом, датум и именима; слајд са садржајем, уводни, главни и завршни део, захваљивање на крају)3. Обухваћено је све што је важно за тему и могло се доста научити. 4. Презентација је граматички и правописно коректна.Начин излагања + – + – Доказ

и1. Излагање је јасно и разумљиво.2. Постоји добра комуникација са публиком (обраћање публици, контакт очима, положај тела). 3. Публика има прилику да постави питање.

4. На постављено питање пружен је разумљив и јасан одговор (ако не знају – говоре о тамe како и где се одговор може пронаћи).

5. Поштују се ограничење времена за презентацију.6. Постоји јасна подела посла и сарадња у пару. Добро су (наведите две ствари)…Треба да промене/поправе (наведите једну ствар)…

Page 22: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

Огледалце, огледалце…

Page 23: Samovrednovanje Glamočak-Stefanović

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!www.klett.rs

Маршала Бирјузова 3–5/IV, Београд, тел: 011/3348-384, факс: 011/3348-385, [email protected] www.klett.rs