28
SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 1 OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA u šk. god. 2014./2015. (Izvješće tima za kvalitetu) Članovi tima: 1. Snježana Šerić, prof. predsjednica 2. Stela Bakarčić, defektologinja socijalna pedagoginja - član 3. Anamarija Uremović, učiteljica razredne nastave - član 4. Karmen Toić Dlačić, prof. – član Ravnatelj škole: mr. sc. Marko Starčević, prof. kolovoz, 2015.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA u …...Za samovrednovanje rada škole koriste se razni postupci i instrumenti poput analize dokumentacije, neposrednog uvida u rad

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 1

OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA u šk. god. 2014./2015.

(Izvješće tima za kvalitetu)

Članovi tima: 1. Snježana Šerić, prof. – predsjednica 2. Stela Bakarčić, defektologinja socijalna pedagoginja - član 3. Anamarija Uremović, učiteljica razredne nastave - član 4. Karmen Toić Dlačić, prof. – član Ravnatelj škole: mr. sc. Marko Starčević, prof.

kolovoz, 2015.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 2

SADRŽAJ SADRŽAJ ................................................................................................................... 2

1. POJMOVI O VREDNOVANJU I SAMOVREDNOVANJU ..................................... 3

2. OPĆI PODATCI O ŠKOLI .................................................................................... 4

3. PODRUČJA SAMOVREDNOVANJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015. ........................ 7

3.1. Plan i program rada škole .............................................................................. 7

3.1.1. Školski kurikulum ....................................................................................... 7

3.1.2. Plan i program .......................................................................................... 10

3.2. Poučavanje i podrška učenju ....................................................................... 10

3.3. Podrška učenicima ...................................................................................... 11

3.4. Ljudski potencijal ......................................................................................... 12

3.5. Materijalni i financijski uvjeti ........................................................................ 13

3.6. Rukovođenje i upravljanje ........................................................................... 15

3.7. Suradnja s dionicima ................................................................................... 15

3.7.1. Djelovanje KUD-a .................................................................................... 16

3.7.2. A ove godine smo … .............................................................................. 17

4. Posebno smo ponosni ... ................................................................................... 20

5. KREDA analiza - ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČJA RADA ŠKOLE27

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 3

1. POJMOVI O VREDNOVANJU I SAMOVREDNOVANJU

Vrednovanje rada odgojno-obrazovne ustanove je proces usmjeren na što

objektivnije, nepristranije i preciznije utvrđivanje, mjerenje i evaluaciju odgojno-

obrazovnog rada. Vrednovati možemo svaki postupak, tijek, proces, program,

rezultat ili ishod škole, učenika i nastavnika.

Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada sastavni je dio školskog sustava, njegove

organizacije i bitan čimbenik stalnog razvijanja i unapređivanja (prema V.Luburić,

Zagreb 2010.).

Da bi se spoznala kvaliteta škole potrebno je utvrditi:

- uvjete u kojima škola radi

- procese koji se u školi odvijaju

- kvalitetu nastavnih i ostalih kadrova

- rezultate koje škola postiže.

Za samovrednovanje rada škole koriste se razni postupci i instrumenti poput analize

dokumentacije, neposrednog uvida u rad škole i nastavnika, upitnika, anketa,

ispitivanja znanja, stavova, interesa i navika i potreba učenika i učitelja i dr.

Područja samovrednovanja rada škole temelje se na odredbama Državnog

pedagoškog standarda, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

Zakona o strukovnom obrazovanju, Zakona o obrazovanju odraslih te dokumenata

međunarodnih konferencija (prema V.Luburić, Zagreb 2010.).

Područja samovrednovanja rada škole su:

- plan i program rada škole

- poučavanje i podrška učenju

- postignuća učenika

- podrška učenicima

- ljudski potencijali

- materijalni i financijski uvjeti

- rukovođenje i upravljanje

- suradnja s dionicima

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 4

2. OPĆI PODATCI O ŠKOLI

Škola je smještena u riječkom naselju Drenova, na adresi Ivana Žorža 17a. Školu

pohađaju učenici od naselja Pulac do Saršona, a škola graniči s osnovnim školama :

“Kozala”, “Belvedere”, “Sveti Matej”,“ Viškovo“, “Škurinje” i OŠ Ivana Zajca.

Samo naselje razvijena je društvena sredina sa svim potrebnim sadržajima (crkva,

ambulanta, ljekarna, pošta, trgovine ) i dobro je prometno povezana s gradom Rijeka

što uvjetuje kvalitetno življenje u istom.

Od svog osnivanja 1987. godine škola nosi ime Frana Frankovića koji je bio

profesor, pedagoški djelatnik, ravnatelj prve hrvatske učiteljske škole u Kastvu i

izvrsni poznavatelj hrvatskoga jezika. Fran Franković rođen je u Drenovi 27. rujna

1849. godine, a dan njegovog rođenja slavimo kao Dan škole.

Osnovna škola Fran Franković treća je po veličini riječka škola i u tekućoj školskoj

2014./2015. godini pohađa je ukupno 595 učenika. Škola ima 27 razrednih odjela

(25 razrednih odjela od I. do VIII. r. i 2 kombinirana Posebna razredna odjela za

djecu s većim teškoćama u razvoju, čl. 10. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i

obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju). Zbog velikog broja razrednih odjela

nastava u školi odvija se u smjenama (jutarnja i poslijepodnevna smjena). Tijekom

šk. god. organizirane su tri grupe produženog boravka ( po jedna grupa I. II. III.

razreda) koje je odobrio Grad Rijeka.

Osim samog nastavnog procesa u Školi se provode i različiti projekti u koje su

uključeni učenici, učitelji i stručna služba: Školski program prevencije ovisnosti,

Trening životnih vještina, Rijeka pliva, Da se ne pozabi domaća beseda, Sigurniji

internet 2015., Prvi koraci u prometu, Odaberi sport, Projekt „Moja Rijeka“ i Inspiring

Science Education (ISE). Iako navedeni projekti imaju različitu tematiku i ciljeve,

svima je zajedničko bolje povezivanje učenika i škole te lokalne zajednice, jačanje

aktivnosti učenika, njihovo uključivanje te jačanje kompetencija učenika u različitim

područjima.

U Školi je ukupno zaposleno 52 učitelja i stručna suradnika. Ravnatelj škole je mr. sc.

Marko Starčević, a stručnu službu čine psihologinja Nedjeljka Ferk, knjižničarka

Slavica Mijatović i socijalna pedagoginja Stela Bakarčić.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 5

Kada je riječ o školovanju učenika s teškoćama u razvoju, OŠ Fran Franković ima

dvije specifičnosti po kojima se izdvaja od ostalih riječkih škola.

Škola je od 1995. godine Odlukom Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i

tehničku kulturu Županije primorsko – goranske određena kao punkt gdje se provodi

dodatna defektološka pomoć za učenike s organski uvjetovanim poremećajem u

ponašanju i progredirajućim psihopatološkim stanjima koji se školuju temeljem

Rješenja navedenog Ureda. Istom odlukom određene su sljedeće škole čiji se učenici

s teškoćama upućuju na dodatnu defektološku pomoć socijalnog pedagoga u OŠ

Fran Franković: OŠ Fran Franković, OŠ Brajda, OŠ Kozala, OŠ Belvedere, OŠ Ivana

Zajca, OŠ Škurinje, OŠ Nikola Tesla, OŠ Dolac te prigradske škole OŠ Klana i OŠ

Drago Gervais.

U ovoj školskoj godini socijalni pedagog pruža edukacijsko – rehabilitacijsku potporu

ukupno 39 učenika s teškoćama koji nastavu pohađaju po prilagođenom ili redovnom

nastavnom programu, uz individualizirane postupke, prilagođene metode rada i

edukacijsko – rehabilitacijsku potporu socijalnog pedagoga. Ovaj oblik školovanja

učenicima je određen Rješenjem Ureda državne uprave u Primorsko – goranskoj

županiji, Služba za društvene djelatnosti, a temeljem članka 4 Pravilnika o

osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/91).

U OŠ Fran Franković zaposlena je socijalna pedagoginja od ožujka 1995. godine u

radnom odnosu na neodređeno puno radno vrijeme.

Druga specifičnost škole jesu posebni razredni odjeli za djecu s većim teškoćama u

razvoju (čl. 10. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

teškoćama u razvoju). U Školi su 2 posebna razredna odjela ( 1.- 4. razreda i 5.- 8.

razreda). Nastavni rad u mlađoj grupi provodi razredna učiteljica te defektologinja -

socijalna pedagoginja Petra Štimac, a u starijoj grupi uz predmetne učitelje

defektologinja – socijalna pedagoginja Barbara Fistonić. Posebni razredni odjeli

osnovani su u Školi prije osam godina i nakon početnih teškoća uspješno su se

uklopili u život i rad škole te sada učenici iz ovih odjela aktivno sudjeluju u svim

njezinim aktivnostima.

Defektološki punkt te Posebni razredni odjeli pridonijeli su senzibilizaciji učitelja

Škole, i onih koji su direktno uključeni u rad s djecom s teškoćama, ali i svih ostalih.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 6

Isto tako, učenici Škole razvili su toleranciju i prihvaćanje različitosti, što pridonosi

boljem uključivanju učenika s teškoćama.

Ravnatelj škole Marko Starčević otvoren je prema novinama, pokazuje puno

razumijevanja za problematiku učenika s teškoćama u razvoju, kako onih integriranih

u redovne razredne odjele, tako i onih koji nastavu pohađaju u posebnom razrednom

odjelu. Ravnatelj je jedan od pokretača ideje da se baš u našoj školi organizira rad

posebnog razrednog odjela.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 7

3. PODRUČJA SAMOVREDNOVANJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015.

3.1. Plan i program rada škole

3.1.1. Školski kurikulum

Uvidom u školski kurikulum Povjerenstvo za kvalitetu zaključilo je da je školski

kurikulum donesen u propisanom zakonskom roku i da sadrži sve propisane

sadržaje. Škola je donijela školski kurikulum s ciljem zadovoljavanja posebnih

potreba učenika iz sredine u kojoj djeluje, izgrađujući pri tome svoj osobni profil i

prepoznatljivost.

Škola je pri tome vodila posebnu brigu o svojim mogućnostima, kako prostornim,

tako i kadrovskim te sukladno s tim ponudila različite izborne programe i odgojno-

obrazovne aktivnosti.

Cilj školskog kurikuluma bio je osobni razvoj učenika, njihovo što kvalitetnije

osposobljavanje za kvalitetno življenje, razvijanje posebnih interesa na području

jezičnog, likovnog, glazbenog, informatičkog i kulturološkog stvaralaštva.

Sadržaj školskog kurikuluma obuhvaća izborne predmete, produženi boravak,

učenička društva, posebni razredni odjel, projekte u školi, dodatnu nastavu, izvan-

nastavne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti.

Izborna nastava organizirana je i realizirana u sljedećim predmetima: Engleski jezik,

Talijanski jezik, Njemački jezik, Informatika i Vjeronauk (rimokatolički, islamski i

baptistički). Za svaki izborni program navedeni su ciljevi, aktivnosti, način realizacije

te vremenik aktivnosti. Izborni predmeti zadovoljavaju interese učenika.

Izborna nastava vezana je uz redovnu nastavu, tj. uklopljena u satnicu gdje god je

moguće.

Produženi boravak organiziran je u 3 skupine i ukopno obuhvaća oko 90 učenika od

1. do 3. razreda. Namjena produženog boravka je organizirati skrb o djeci nakon

redovne nastave, pripremiti učenike da se što bolje snalaze u pisanju domaćih

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 8

zadaća i svladavanju nastavnog sadržaja te poticati zdrav emocionalni i socijalni

razvoj učenika. Korisnici produženog boravka (učenici i roditelji) iskazuju

zadovoljstvo pruženim uslugama.

Učenička društva koja djeluju u školi su Kulturno-umjetničko društvo, Podmladak

Crvenog križa, Klub mladih tehničara, Društvo naša djeca i Školski sportski klub te je

u prošloj školskoj godini osnovana Učenička zadruga Drenova, čiji članovi mogu biti

svi učenici Škole, što je pridonijelo integraciji djece i mladih s poremećajima u

ponašanju, koji pohađaju posebne razredne odjele u našoj školi. Dugogodišnji

likovni,kreativni rad defektologinja s tom djecom rezultirao je mnogim ukrasno–

uporabnim predmetima,a način plasiranja proizvoda na tržište realiziran je kroz ideju

osnivanja učeničke zadruge. U školskoj godini 2014./2015. učenička zadruga

Drenova sudjelovala je na Festivalu stvaralaštva i postignuća za djecu s teškoćama u

razvoju, prodavala je svoje proizvode na štandu na Korzu u sklopu božićnog sajma i

sudjelovala je na 14. Smotri učeničkih zadruga PGŽ-a. U ljetnim mjesecima u

Lubenicama na otoku Cresu gdje se nalazi Muzej ovčarstva vrši se prodaja

osmišljenih suvenira.

Ova društva obuhvaćaju veliki broj učenika od 1. do 8. razreda, a cilj im je

neposredno pomaganje i poticanje učenika u njihovu razvoju i odgoju u slobodno

vrijeme. Važno je istaknuti dobru suradnju ovih društava s lokalnom zajednicom.

Posebni razredni odjel je jedna od specifičnosti naše škole. U školi djeluju dva

posebna razredna odjela (razredna i predmetna nastava). Posebni razredni odjel

pohađaju učenici kojima je ovakav oblik školovanja izrečen rješenjem Ureda državne

uprave, a temeljem Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

teškoćama u razvoju (članak 10.). U školskom kurikulumu navedene su specifične

aktivnosti koje se provode u posebnom razrednom odjelu, a s ciljem poboljšanja

kvalitete življenja učenika, provođenje procesa rehabilitacije, ublažavanje razvojnih

teškoća učenika te razvoja emocionalnih i socijalnih vještina. Navedene aktivnosti su

škola skijanja, terapijsko jahanje i škola plivanja. Ove aktivnosti pokazale su se vrlo

učinkovite u radu i rehabilitaciji učenika s teškoćama.

Projekti koji se provode u školi, a navedeni u školskom kurikulumu su: Školski

program prevencije ovisnosti, Trening životnih vještina, Sigurniji internet 2015., Da se

ne pozabi domaća beseda, Rijeka pliva, Odaberi sport, Prvi koraci u prometu ,

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 9

Inspiring Science Education (ISE) i projekt Moja Rijeka. U navedene projekte

uključeni su učenici od 1. do 8. razreda, a provode ih učitelji i stručna služba škole.

Učenici prihvaćaju rad u projektima i rado se uključuju. Rad u projektima omogućava

učenicima izražavanje mišljenja, slobodan i otvoren razgovor te razvoj njihovih

specifičnih interesa i aktivnosti.

Dodatna nastava organizirana je u razrednoj nastavi (Hrvatski jezik, Matematika i

Priroda i društvo), te u predmetnoj nastavi (Matematika, Engleski, Njemački i

Talijanski jezik, Biologija, Priroda, Geografija, Povijest, Kemija i Informatika). Ciljevi

dodatne nastave su razvoj specifičnih interesa učenika i omogućavanje učenicima

širenje njihovog znanja dodatnim sadržajima te poticanje učenika na aktivno

primjenjivanje stečenih znanja. U dodatnu nastavu uključeni su učenici od 1. do 8.

razreda, a provode ih učitelji razredne i predmetne nastave. Uspjeh u realizaciji

navedenih ciljeva vidljiv je po izvrsnim rezultatima naših učenika na županijskim i

državnim natjecanjima.

Učenici s većim obrazovnim deficitima i ispodprosječnim sposobnostima bili su

uključeni u dopunsku nastavu.

U izvannastavnim aktivnostima učenici su ove šk. god. mogli birati one iz kulturno-

umjetničkog područja, sporta ili se uključiti u Napredne matematičare, geografe ili

informatičare. Izvannastavne aktivnosti potiču kreativnost, stvaralaštvo učenika te

samim tim pozitivno djeluju na razvoj djece.

Izvanškolske aktivnosti koje su organizirane u školi su odbojka, taekwondo, košarka,

škola nogometa i škola skijanja. Ciljevi navedenih aktivnosti su organizacija

slobodnog vremena, poboljšanje kvalitete življenja te razvoj zajedništva i sportskog

duha.

Naša je škola uključena u projekt Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih

razdoblja u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, u

kojemu su testirani učenici četvrtih razreda iz prirodoslovne grupe predmeta. Ciljevi

toga projekta su razviti model i postupke testiranja prema suvremenim pristupima

ispitivanja znanja te ispitati i procijeniti razine znanja učenika četvrtih razreda.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 10

3.1.2. Plan i program

Godišnji plan i program rada donesen je u skladu s razvojnim planom i programom

škole u propisanom zakonskom roku. Godišnji plan i program sadrži planove rada

ravnatelja, učitelja, stručnih suradnika, Učiteljskog vijeća i Razrednih vijeća. Na

precizan i operativan način utvrđeni su vrijeme, mjesto, način i nositelji ostvarivanja

programa.

3.2. Poučavanje i podrška učenju

Svaki učitelj ima godišnji i mjesečni plan rada za svoj predmet izrađen u skladu s

propisanim okvirnim planom i programom. Učitelji izrađuju operativne planove

poštujući specifičnosti predmeta i razrede s kojima rade. Za učenike s teškoćama u

razvoju, koji se školuju po prilagođenom ili posebnom programu, učitelji izrađuju

individualizirane odgojno-obrazovne programe koji su u skladu s mogućnostima i

potrebama učenika.

Učitelji se redovito pripremaju za nastavu vodeći brigu o izboru sadržaja, metoda i

oblika rada. Za pripremu učitelji koriste stručnu literaturu, internet i dr. izvore.

Učitelji potiču učenike da koriste stečena znanja i iskustva iz različitih predmeta i da

ih povezuju s novim znanjima. Učenici se osposobljavaju za primjenu znanja u

svakodnevnom životu, te se potiče radoznalost i razvoj kritičkog mišljenja.

Postignuća i uspjeh učenika redovito se prate, vrednuju i na temelju toga se utvrđuju

potrebe svakog učenika.

Kao posebnost naše škole navodimo i otvorenost prema novim i suvremenim

metodama poučavanja, kao i korištenje IKT-a u nastavi. Tako se u 6. i 8. razredu dio

nastave odvija u online okruženju u LMS Moodle. Učenicima 6. razreda tematska

cjelina Multimediji ponuđena je online u LMS Moodle. Učenici su u središtu

obrazovnog procesa, naglasak je na razvijanju vještina u korištenju raznih

multimedijalnih programa. Učenici 8. razreda u LMS Moodle uče kritički promišljati o

velikom broju informacija koje pronalaze na internetu.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 11

3.3. Podrška učenicima

Podrška učenicima vidljiva je kroz brigu o učenicima, poticanje osobnog i socijalnog

razvoja učenika te kroz brigu za profesionalnu orijentaciju učenika.

Briga o učenicima očituje se kroz različite postupke i procedure s ciljem postizanja

sigurnosti učenika u školi. Škola ima Naputak o postupanju u slučaju nasilja u školi s

kojim su upoznati svi učitelji, učenici i roditelji na roditeljskim sastancima. Škola

redovito surađuje s školskim liječnikom, organizira sistematske preglede učenika kao

i sistematske stomatološke preglede. Škola organizira predavanja školskog liječnika

s ciljem zdravstvene edukacije učenika i roditelja.

Redovito se surađuje s Centrom za socijalnu skrb Rijeka od kojih se traži pomoć i

suradnja u situacijama kad je zbog ekonomske ili obiteljske problematike potrebno

poduzeti mjere iz njihove nadležnosti. Redovita je i uspješna suradnja škole i

stručnjaka iz Dječje bolnice Kantrida kada je riječ o učenicima sa zdravstvenim

problemima ili teškoćama u razvoju.

Škola planski, različitim projektima te radom na satovima razrednika vodi brigu o

osobnom i socijalnom razvoju učenika. U školi se njeguje, potiče pozitivna,

afirmativna klima – razvija se i potiče tolerancija, uzajamno uvažavanje,

komunikacijske vještine, briga o drugima. Problematične situacije rješavaju se

razgovorom o toleranciji, uvažavanju i njegovanju suradničkih odnosa. Škola prati i

pohvaljuje uspjeh učenika, kako u školi, tako i izvan škole, te na taj način jača

samopoštovanje učenika.

Škola ima program profesionalne orijentacije koji provodi psihologinja škole, s ciljem

pružanja informacija učenicima o srednjim školama u gradu Rijeci. Učenicima se

organiziraju susreti s predstavnicima iz različitih srednjih škola grada Rijeke koji

putem prezentacija, plakata i brošura nude različite stručne informacije o programima

u njihovim školama. Za učenike sa zdravstvenim teškoćama organizira se

profesionalna orijentacija i savjetovanje u Zavodu za zapošljavanje Rijeka.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 12

3.4. Ljudski potencijal

Broj i struktura zaposlenih u OŠ Fran Franković usklađen je s propisanim

standardom i odgovara zahtjevima odgojno-obrazovnog rada škole. O svakom

učitelju u tajništvu škole vodi se dosje s podacima o stručnoj spremi, radnom

iskustvu, uvjerenjima o stručnom usavršavanju. Svi podatci o učiteljima i

nenastavnom kadru precizno su razrađeni u Godišnjem planu i programu škole.

Učitelji i nenastavni kadar uključeni su u raznovrsne oblike stručnog usavršavanja.

Školi je prioritet cjeloživotno učenje učitelja kroz stručna usavršavanja na svim

razinama: školskim, županijskim i državnim. Škola na početku šk. god. na

Učiteljskom vijeću u skladu s Katalogom stručnih skupova donosi svoj prijedlog

sudjelovanja na istima, koji je u potpunosti realiziran. I u ovoj su šk. god. učitelji

razredne i predmetne nastave sudjelovali na svim organiziranim oblicima stručnog

usavršavanja izvan škole te kroz stručne aktive u Školi i na sjednicama Učiteljskog

vijeća prenosili stečena znanja i iskustva da bi ih što kvalitetnije primijenili u radu s

učenicima. Istaknuli bismo da je naša škola od samog početka (već 4 godine)

uključena u CARNETOV ICT EDU projekt i do sada smo odslušali 4 modula kroz

koje su se učitelji educirali u korištenju IKT-a u nastavi kao i u izradi digitalnih

nastavnih materijala. Projekt je ostvaren u suradnji s Ministarstvom znanosti,

obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje. U ovoj su se školskoj godini

učitelji upoznali sa suvremenom nastavnom metodom: OBRNUTA UČIONICA služeći

se alatom Google disk u okviru ICT EDU-MODULA 6. Ove smo se godine uključili u

ISE projekt u sklopu kojeg su se učenici i učitelji pridružili Eratostenovom

eksperimentu.

Uključeni smo bili i u međunarodni projekt ODS Škola (OPEN DISCOVERY SPACE)

u kojemu sudjeluje 51 partner, a u Hrvatskoj su nositelji CARNET i FER te je bilo

uključeno 27 škola. Cilj projekta je promicanje korištenja gotovih (već postojećih

digitalnih materijala) i stvaranje novih. U tu svrhu izradili smo akcijski plan i krenuli u

realizaciju.

Učitelji pripravnici postupno se uvode u rad uz odgovarajuću podršku mentora.

U školi se potiču i njeguju suradnički odnosi na svim razinama: učenik – učitelj, učitelj

– učitelj, učitelj – ravnatelj ili stručna služba. Njeguje se pozitivna radna klima i

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 13

sloboda mišljenja svakog dionika. Međusobni odnosi u školi pridonose razvoju

tolerancije, odgovornosti i međusobnog povjerenja.

U školi djeluje Učeničko vijeće koje uključuje predstavnika svakog razrednog odjela,

a predsjednik mu je učenik 7.b razreda Ivan Marinović koji predstavlja našu školu pri

Gradskom vijeću učenika.

Učeničko vijeće svojim prijedlozima, kritikama, zahtjevima pridonosi kvalitetnijem

radu škole.

3.5. Materijalni i financijski uvjeti

Škola je polumontažnog tipa i zahtijeva stalnu brigu i održavanje. Školska zgrada nije

kvalitetne izgradnje. I u ovoj šk. god. Škola je iskazala plan potreba ulaganja u

investicijsko održavanje iste. Većih zahvata nije bilo, osim tekućeg održavanja. U

postupku smo dobivanja lokacijske dozvole za uređenje parkirališta kod Škole.

Postojeći školski prostor ne pruža uvjete za realizaciju nastave u jednoj smjeni. U

nastojanju da se organizacija nastave uvede za sve učenike u jednoj smjeni

sukladno Državnom pedagoškom standardu za osnovnoškolske ustanove, potrebna

je znatna nadogradnja Škole.

Sve prostorije u školi primjereno se održavaju, učenici, učitelji te tehničko osoblje

uključeni su u uređivanje školskih prostora, koji su opremljeni u funkciji odgojno-

obrazovnog rada.

Učionički prostori su estetski uređeni, a posebno mjesto imaju učenički radovi.

Zaposlenici i učenici odgovorno se odnose prema održavanju okoliša škole.

Kvalitetnijem provođenju nastave doprinijela bi kabinetska nastava u kojoj bi

postojala sva oprema za izvođenje programa pojedinih predmeta, što je i ostvareno

za predmete kojima je to neophodno: Biologija, Kemija, Fizika, Tehnička kultura i

Informatika.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 14

Škola ima informatičku učionicu koja je u šk. god. 2008./2009. ušla u projekt MZOŠ-

a „E-učionica2008“. Učionica Informatike zadovoljavajuće je opremljena i priključena

optičkom vezom s internetom u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i

sporta. Ipak smatramo da je informatičku učionicu potrebno i dalje osuvremenjivati i

modernizirati.

Ulaže se u informatičku opremljenost učionica. Opremljenost razredne nastave

tehnikom je dobra: svaka učionica ima TV u boji, videorekorder i CD-radio kasetofon.

Sve učionice opremljene su računalnim kompletom i pisačem, ali treba naglasiti

starost ove opreme i potrebu za novim računalima. U predmetnoj se nastavi

opremljenost ocjenjuje zadovoljavajućom , ali je oprema isto tako zastarjela i treba ju

obnoviti.

Kako je Škola ušla u projekt E-dnevnik, potrebno je bilo provesti optičko povezivanje

s internetom svih učionica i kabineta. Radovi su završeni u srpnju 2014. god., a za

potrebu prelaska na E-dnevnike Škola je nabavila 45 tokena koji su podijeljeni

učiteljima, svaka učionica ima prijenosno računalo i vezu s internetom. U ovoj šk.

god. sustavno smo pristupili edukaciji učitelja koju smo proveli u tri kruga kako bismo

što lakše i spremnije započeli s uporabom e-dnevnika u šk. god. 2015./2016.

Knjižnica raspolaže zadovoljavajućim fondom knjiga za potrebe učenika i učitelja, ali

bi isti trebalo redovito osuvremenjivati i nadopunjavati novim izdanjima, prije svega,

lektirnih djela i drugih aktualnih izdanja. Opremljenost knjižnice i uređenje prostora

zadržalo se na prošlogodišnjoj razini. Ove šk. god. namjenskih sredstava za

sufinanciranje šk. knjižnica nije bilo.

Škola ima dvoranu za tjelesni odgoj te vanjske sportske terene koji su primjereni

izvođenju nastave TZK-a.

S obzirom na potrebe suvremene nastave, postojeću školsku opremu, sredstva i

pomagala stalno treba nadopunjavati i osuvremenjivati.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 15

3.6. Rukovođenje i upravljanje

Ravnatelj škole mr. sc. Marko Starčević, prof. ima profesionalnog znanja i

organizacijske sposobnosti potrebne za učinkovito vođenje škole. Ravnatelj uvažava

različita mišljenja i osigurava komunikaciju temeljenu na međusobnoj suradnji i

poštovanju. Potiče i motivira timski rad i suradnju učitelja te potiče njihovo stručno

usavršavanje. Aktivan je u suradnji s roditeljima, drugim školama i lokalnom

zajednicom.

3.7. Suradnja s dionicima

Škola ulaže trud u promociju svojih programa i postignuća. Redovito se obilježavaju

Dan škole, blagdani, nacionalni praznici te se održavaju tradicionalne manifestacije

(Dani kruha, Dan voda, Dan kretanja i sl.) . Škola ima svoja posebna obilježja, školski

list, školsku himnu, ljetopis i internetsku stranicu.

Roditelji se redovito informiraju o aktivnostima u školi putem Vijeća roditelja, kao i na

redovitim roditeljskim sastancima te individualnim informacijama. Tijekom godine za

roditelje se organiziraju stručna predavanja koja održava Stručna služba škole ili

školski liječnik.

Škola ostvaruje dobru suradnju s kulturnim, sportskim i drugim institucijama u svom

okruženju. Također se uključuje u različite akcije (ekološke, humanitarne, sportske)

koje se organiziraju u lokalnoj sredini.

Tijekom cijele godine ostvaruje se suradnja OŠ Fran Franković i Mjesnog odbora

Drenova, te udruga građana koje djeluju na Drenovi : Dren i Bez granica.

Predstavnici Škole redovito prisustvuju sjednicama MO Drenova i sastancima

navedenih udruga te se uključuju u njihove akcije kada je to moguće.

Iz prošlogodišnje akcije sadnje drena u suradnji s MO Drenova nastao je literarni

uradak učenice Lucije Žužić koji je postao okosnicom projekta Bojanka „Priča jednog

drena“. Projekt je rezultat rada učenika, a odražava osobitosti Drenove. Zamišljen je

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 16

tako da može poslužiti kao suvenir i kao takav bit će ustupljen lokalnoj zajednici na

korištenje. Rad i suradnja na projektu trajali su cijelu šk. god. Maštovita priča o

nastanku imena Drenova potaknula je i MO Drenova da financira dodatno tiskanje

primjeraka koji su povodom Sv. Nikole uručeni najmlađim stanovnicima našega

naselja.

3.7.1. Djelovanje KUD-a

Tijekom ove školske godine KUD je svojim radom i aktivnostima obilježio različita

događanja u školi, od početka do kraja nastavne godine. Školsku godinu započeli

smo svečanim prijamom prvašića. U programu su sudjelovali lutkari, recitatori i mali

zbor. Povodom Dana škole 27.rujna posjećen je grob Frana Frankovića, a

organizirana je i sadnja magnolije na kružnome toku.. U listopadu su organizirani

Dani zahvalnosti za plodove zemlje. U obje smjene učenici su u holu škole izložili

svoje krušne proizvode, voće i proizvode od voća, a sve to blagoslovio je velečasni

Pero Marijanović. U programu je sudjelovao i veliki zbor. U školskoj knjižnici

obilježen je i Mjesec hrvatske knjige. U prosincu obilježen je dolazak sv.Nikole

priredbama koje su održane 4.prosinca za naše učenike mlađih razreda kao i za

predškolce u suradnji s Mjesnim odborom Drenova. 18.prosinca održana je u crkvi

BDM na Drenovi božićna priredba te smo tom svečanošću obilježili kraj prvog

polugodišta. Učenici mlađih razreda posjetili su Lutkarsko kazalište i pogledali

predstavu Dr. Dolitle te lutkarski mjuzikl Dobro se dobrim vraća. U siječnju je

obilježen Dan sjećanja na žrtve holokausta. Tijekom veljače mlađi razredi su

maskiranim plesovima u školi obilježili karnevalske svečanosti po kojima je naš grad

poznat. U mlađim razredima obilježeno je i Valentinovo- Dan zaljubljenih. U ožujku,

po razrednim odjelima, učitelji su obilježili Dan darovitih. Pripremana je i kratka

priredba i program za obilježavanje Dana sv. Vida 15.lipnja 2015., ali je zbog

vremenskih uvjeta odgođena. Kraj nastavne godine obilježen je svečanom

akademijom za učenike osmih razreda.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 17

3.7.2. A ove godine smo …

Nastavna godina započela je s radom 7.rujna 2014.godine svečanim prijemom

prvaša.

10. rujna obilježili smo Olimpijski dan kroz različite sportske aktivnosti.

Učenici naše Škole uključeni su u karitativne aktivnosti ( Marijini obroci, Mladi protiv

gladi, „ Za 1000 radosti“, Socijalna samoposluga, Planinarski križni put

Zbog stalnog odaziva na ovakvu vrstu volontiranja i akcija naši učenici su dobili i

posebne zahvalnice te smo kao škola postali Prijateljem Socijalne samoposluge.

Čitanjem poezije na raznim stranim jezicima obilježili smo Europski dan jezika

25.rujna 2014.

Dan škole, 27. rujna, koji slavimo uz rođenje Frana Frankovića ove smo godine

obilježili sadnjom magnolije na prilazu školi. Magnoliju smo nazvali Franka te sada

predstavlja jedan od simbola Škole. Učenici su posjetili grob Frana Frankovića i

sudjelovali u brojnim sportskim aktivnostima.

16. listopada obilježili smo Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan kruha izložbom

krušnih proizvoda i plodova zemlje. Nakon zajedničkog blagoslova i blagovanja dio

izloženih proizvoda bio je doniran riječkoj Pučkoj kuhinji u kojoj se prehranjuju

najpotrebitiji sugrađani.

11. listopada, povodom Dječjeg tjedna, Društvo “Naša djeca“ Rijeka organiziralo je

biciklijadu, romobilijadu, rolerijadu i ulične utrke za djecu osnovnoškolskog

uzrasta.Učenici naše škole odazvali su se u zavidnom broju.

Mjesec hrvatske knjige ( 15.10 – 15.11) obilježili smo u školskoj knjižnici izložbom

knjiga s ljubavnom tematikom i radionicom pisanja ljubavnih pisama.

Učiteljice razredne nastave i Hrvatskoga jezik, u suradnji s knjižničarkom,

organizirale su na svojim nastavnim satima glasno čitanje tekstova, a tema je

bila ljubav. Čitali smo pjesme, ulomke romana i pripovijetki, stripove… a neki su

čitali i svoje radove. U povodu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige voditeljica

Podmlatka Crvenog križa u našoj Školi, učiteljica Ivanka Vulić, kupila je od članarine

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 18

dvadeset pet knjiga Ante Gardaša Duh u močvari, koje su darovane školskoj

knjižnici.

U našoj školi, svake godine, raznim aktivnostima obilježavamo Dan pada Vukovara,

pa smo i ove godine održali likovnu i literarnu izložbu učeničkih radova, prigodna

predavanja i prezentacije učitelja povijesti i geografije.

Drugu godinu zaredom naša škola se pridružila mnogobrojnim školama u Republici

Hrvatskoj koje 4. prosinca 2014. u 18 sati organiziraju „Večer matematike“.U

Večeri matematike ove godine sudjelovali su učenici drugih, četvrtih i sedmih

razreda koji su pokazali ljubav i interes prema matematici. Večer matematike, za

sve sudionike, organizira Hrvatsko matematičko društvo, a unutar svake škole svu

organizaciju preuzimaju učiteljice čiji učenici u Večeri matematike sudjeluju.

Dana 23. siječnja 2015. obilježili smo Dan sjećanja na žrtve Holokausta i

sprječavanje zločina protiv čovječnosti kroz radionice, prigodna predavanja i izložbu

učeničkih radova.

Tijekom mjeseca veljače obilježava se Svjetski dan sigurnijeg interneta. Naša se

škola svake godine pridružuje obilježavanju ovog Dana. Osmaši su izradili animirane

videe na ovu temu, a sedmaši su nakon prigodnih radionica izradili Powerpoint

prezentacije i pripremili se se za podučavanje učenika nižih razreda o Sigurnijem

internetu.

20. ožujka 2015. naša je škola obilježila Dan darovitih. Mnogi učenici sudjelovali su u

obilježavanju toga dana (5. c razred na satu Hrvatskoga jezika, 6.c razred na satu

Povijesti i sedmaši također na satu Hrvatskoga jezika). Učenici osmih razreda na

satu Informatike prezentirali su kratke prezentacije, kvizove, križaljke, postavljali su

razna pitanja učenicima petih razreda. Petaši su saznali nešto više o Marku

Zuckembergu, Bill Gatesu, Steve Jobsu, Adi Lovelace i Charlesu Babbageu - tko su

oni, po čemu su značajni i sve ostale njihove darovitosti značajne za današnjicu.

Mladi izumitelji 5. c razreda prezentirali su nam printer za slijepe od lego elemenata.

Učenici 6.c razreda održali su nam kratke prezentacije na osnovi darovitih ljudi

tijekom povijesti. Florence Nightingale, Marie Sklodowska-Curie, Albert Einstein i

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 19

Ivan Vučetić bili su teme njihovih prezentacija. 7. a, b i c razredi osvrćući se na

kreativno pisanje pripremili su nam nekoliko najuspješnijih radova.

Kako bi obilježili Dan darovitih, učenici sedmih i osmih razreda 23. ožujka 2015.

posjetili su Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja i sudjelovali su u radionici

povezanoj s izložbom. Učenici naše škole sa svojom učiteljicom Povijesti izradili su i

powerpoint prezentaciju na temu "Jeste li znali da su oni bili daroviti?". Prezentacija

je prikazana u Gradskoj vijećnici u Rijeci u tjednu obilježavanja Dana darovitih.

Već smo drugu godinu za redom sudjelovali u međunarodnom projektu Eratostenov

eksperiment. Učenici su 7.4.2015., točno u podne mjerili sjenu štapa duljine 1 m.

22. travnja obilježava se Dan hrvatske knjige, odlukom Sabora Republike Hrvatske

od 1996. godine, u spomen na Marka Marulića koji je toga datuma 1501. godine

dovršio Juditu.23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava,

proglašen 1995. na Glavnoj skupštini UNESCO-a, kao simbolični datum u svjetskoj

književnosti jer su toga dana 1616. umrli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i

Inca Garcilaso de la Vega. Istog su datuma tijekom godina rođeni ili umrli još neki

ugledni autori. 23. travnja se održava i World Book Night (Svjetska noć knjige). U

Hrvatskoj se Noć knjige održava od 2012. godine. Mi smo ove datume obilježili

kreativnom radionicom u školskoj knjižnici: izradili smo straničnike, ukrasili ih

crtežima i napisali prigodne poruke.

U Gradskoj vijećnici na Korzu naši su učenici izveli igrokaz "Život na granici"

povodom 70. obljetnice oslobođenja Rijeke. Igrokaz prikazuje zamišljene prizore s

Drenove u šest slika u rasponu od 1919. do 1945. godine. Tako su prikazana

moguća zbivanja na granici između talijanskih graničara i mlekarica, prilike u vrijeme

Drugog svjetskog rata te vrijeme oslobođenja.

14. svibnja u našoj školi održana je finalna večer karaoka u kojoj smo birali najljepši

glas škole. U finalu su pjevale Sabina Žmegač, Iva Marijanović, Elena Novaković,

Zejnepa Hasan i Lara Džinić. Posebna gošća je bila bivša učenica naše škole Petra

Gojak, koja nas je počastila i svojim nastupom. U ocjenjivanju je sudjelovala publika i

stručni žiri, a titulu najljepšeg glasa naše škole dijele Iva Marijanović i Zejnepa

Hasan.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 20

13. 5. 2015. obilježili smo Dan otvorenih vrata. U našoj su se školi predstavile

mnoge srednje škole na području Rijeke. Mnogi osmaši prisustvovali su tom

događaju. Mnogi od njih bili su puni dojmova i zadovoljni pojedinim prezentacijama.

U sklopu Tjedna Crvenog križa, 15.svibnja 2015. Crveni križ Rijeke organizirao je 32.

svečani prijam prvašića u Podmladak Hrvatskog Crvenog križa. Prijam se održao u

Dvorani mladosti na Trsatu. Nazočni su bili i naši učenici prvih razreda.

Tijekom mjeseca svibnja učenici šestih razreda sudjelovali su u projektu izrade

prirodnih ljekovitih sapuna. Svi sapuni izrađeni su na prirodnoj bazi od ljekovitog

aromatičnog bilja koje je dodano osnovnim sastojcima. Također ovisno o vrsti

sapuna korištena su razna eterična ulja i drugi dodaci. Tako su napravljeni sapuni od

lavande, ruže, majčine dušice, limuna, kadulje, sapun za njegu lica i drugi. Učenici su

pokazali izniman trud i kreativnost u izradi, "igrajući" se bojama, oblicima i mirisima

sapuna.

8. lipnja 2016. obilježili smo Dan sv. Vida, zaštitnika grada Rijeke, na Cvetkovom

trgu uz kulturno-umjetnički program i prodajnu izložbu naše Učeničke zadruge

Drenova.

4. Posebno smo ponosni ...

Jedna smo od osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji (a i šire) s velikim

brojem učenika koji su sudjelovali na natjecanjima u školskoj godini 2014./2015.

Pohvaljujemo uloženi trud i rad učenika, kao i njihovih mentora.

Za sudjelovanje na državnom natječaju Moja prva knjiga 2014. učenica 7.b razreda

Valentina Tuk dobila je posebnu nagradu- slikovnicu- i diplomu za iskazan trud,

maštovitost i kreativnost u pisanju i oslikavanju vlastite priče, a mentorica,

knjižničarka Slavica Mijatović, i Škola dobili su priznanja za sudjelovanje te poticanje

i ohrabrivanje dječjeg likovnog i literarnog stvaralaštva.

PRO naše škole sudjelovao je na Nacionalnom ODS natjecanju u Hrvatskoj sa

prijedlogom interaktivnog web portala PROeasy koji je namijenjen učenicima s

teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima i nastavnicima kako bi na jednom mjestu

razmjenjivali informacije o provedenoj nastavi, a pomoću zabavnog kviza znanja

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 21

omogućeno im je lakše ponavljanje i savladavanje gradiva. Za natjecanje je

pripremljena nastavna jedinica Higijena i zdravlje iz nastavne cjeline Naše zdravlje za

3.razred iz predmeta PID.

Županijsko natjecanje iz informatike u školskoj 2014./15.

Ime i prezime razred kategorija Osvojeno mjesto

Leonardo Šimunović

5. c LOGO 3. mjesto

Karla Sikavica 5. c LOGO 5. mjesto

Aaron Simčić 5. a LOGO 10. mjesto

Luka Radmilović 5. a LOGO 18. mjesto

Andrej Čizmarević 6. c LOGO 1. mjesto

Bojan Puvača 7. c LOGO 2. mjesto

David Grubešić 7. a LOGO 4. mjesto

Antonio Mohorić 8. b LOGO 1. mjesto

Andrej Čizmarević 6. c C++ 1. mjesto

Vid Rogić 8. c Osnove informatike 2. mjesto

Državno natjecanje

Ime i prezime razred kategorija Osvojeno mjesto

Andrej Čizmarević 6. c C++ 3. mjesto

Andrej Čizmarević 6. c LOGO 5. mjesto

Bojan Puvača 7. c LOGO 6. mjesto

Županijsko natjecanje iz geografije

Županijsko natjecanje iz geografije održano je 25.02.2015. godine u OŠ Nikola Tesla

u Rijeci. Natjecanju je pristupilo 102 učenika osnovnih i srednjih škola s prostora

naše županije. Naša škola je imala svoje predstavnike, ukupno njih osam. Svi oni su

na primjeren i uspješan način predstavili našu školu i ostavili izuzetan dojam i na

ovogodišnjem Županijskom natjecanju.

Po razredima učenici su postigli sljedeće rezultate:

Ime i prezime Razred Ostvareno mjesto

KARLA SIKAVICA 5. razred 5. mjesto

LEONARDO ŠIMUNOVIĆ 5. razred 6. mjesto

LOVRE KOVAČIĆ 5. razred 8. Mjesto

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 22

Ime i prezime Razred Ostvareno mjesto

ANDREJ ČIŽMAREVIĆ 6. razred 1. mjesto

DAVID VIDOVIĆ 6. razred 2. mjesto

IVANLEKO 6. razred 5. mjesto

Ime i prezime Razred Ostvareno mjesto

LUCIJA KNEŽEVIĆ

8. razred 1. mjesto

VID ROGIĆ

8. razred 9. mjesto

Županijsko i državno natjecanje iz matematike Ovogodišnje županijsko natjecanje iz matematike održano je 27.2.2015. u OŠ Gornja

Vežica. Matematika je još jedno područje u kojem su naši učenici tradicionalno dobri.

To su potvrdili i ove godine Marcel Kolanović, 4. c i Andrej Čizmarević, 6. c osvojili

su 1. mjesta u svojim kategorijama.

Naš učenik Andrej Čizmarević, 6. C je na Državnom natjecanju iz matematike

osvojio 3. mjesto (2. nagradu) s osvojenih 48 od 50 bodova.

I ove godine učenici naše škole sudjelovali su u popularnom matematičkom

natjecanju „Klokan bez granica“. U pet različitih kategorija sudjelovala su 84 učenika.

Županijsko natjecanje iz povijesti

Na ovogodišnjem natjecanju iz povijesti naši su učenici postigli vrijedne rezultate. U

kategoriji osmih razreda Tomislav Oršolić iz 8.c osvojio je treće mjesto. Valentina

Turk iz 7.b postigla je šesto mjesto.

57. Natjecanje mladih tehničara

Naš je učenik, Vid Rogić, 8. c, pozvan i sudjelovao je na Državnom natjecanju mladih

tehničara koje je održano u Primoštenu od 8. do 10. travnja 2015. i osvojio je 6.

mjesto.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 23

Naša učenica 4. a razreda Tara Vidović i polaznica 2. razreda Osnovne glazbene

škole Ivana Matetića Ronjgova – Rijeka, sudjelovala je na 53. hrvatskom

regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Zagrebu, 18. – 22.

veljače 2015.Pritom je osvojila 1. nagradu u 1. kategoriji, discipline glasovir i broj

bodova 90,40.Također je osvojila 2. mjesto u 1. kategoriji,

discipline glasovir na Državnom natjecanju18.3.2015. u Dubrovniku.

Mali čakavčići OŠ Fran Franković njeguju domaću besedu ČA kroz literarno

stvaralaštvo, govorno izražavanje, likovne i glazbene radionice, igru i zabavu.

Sudjelovali smo na natječaju Čakavčići pul Ronjgi 21. Literarnim radovima

predstavili smo naše literarno stvaralaštvo i našu školu .Na 37. Proljeću u Ronjgima

svečano su proglašeni najbolji radovi koji su pristigli na natječaj Čakavčići pul Ronjgi

21.Treću nagradu od 1. do 4. razreda dobio je učenik naše škole Fabijan Škarić.

7. festival dječjih klapa - Zadar 2015. 22. svibnja 2015.

Dječja klapa Dominus Osnovne škole Fran Franković pod vodstvom prof. glazbene

kulture Anite Stupac Butorac na festivalu sudjeluje drugu godinu. Ove godine klapu

čine 7 djevojaka sedmih i osmih razreda. Na Festivalu u Hrvatskom naradnom

kazalištu u Zadru prekrasnom izvedbom osvojile su drugo mjesto i srebrni

brodić za dječje klapsko pjevanje do 16 godina.

Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” jedini je

natječaj i susret za dječje duhovno književno i likovno stvaralaštvo na nacionalnoj

razini u Republici Hrvatskoj za djecu osnovnih škola.

Ove godine po prvi puta i naša škola je sudjelovala na ovom natječaju, sa likovnim i

literarnim uradcima.Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva “Stjepan

Kranjčić” jedini je natječaj i susret za dječje duhovno književno i likovno stvaralaštvo

na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj za djecu osnovnih škola.

Ove godine po prvi puta i naša škola je sudjelovala na ovom natječaju, sa likovnim i

literarnim uradcima. Kao zahvalu za sudjelovanje dobili smo zahvalnice koje smo

podijelili na satu vjeronauka. Zahvalnice su dobili:Lucija Knežević 8a, Andrej Silić8a,

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 24

Lucija Filipović4a, Dominik Frank 4a, Nina Milinović 6c, Lovro Matešić 8b, Patrik

Marić 8b i Lana Vitezica, 6.b.

Dana, 13. 6. U OŠ San Nicolo održano je testiranje učenika četvrtih razreda koji

pokazuju izrazit senzibilitet za likovni izričaj. Među brojnim sudionicima, učenice naše

škole Eni Perica ( 4. a ) i Eni Gudelj ( 4. b ) izabrane su za sudjelovanje na LIADU

2015./16.

Sportska natjecanja Morčići Malonogometnog kluba »Drenova« pobjednici su osmog izdanja Dvoranskog

malonogometnog prvenstva Liburnije što se protekle zime vikendima igralo u

opatijskoj dvorani »Marino Cvetković«. Za najboljeg igrača proglašena je »desetka«

Drenove Patrik Prelec. (Patrik je učenik 4. d razreda).

MNK DRENOVA osvaja ligu za ligom i turnir za turnirom.

Nakon što su stariji morčići (nogometaši rođeni 2004. i mlađi) osvojili Liburnijsku ligu,

to je pošlo za rukom i mlađim morčićima (nogometaši rođeni 2005. i mlađi).

Na jakom uskršnjem turniru stariji su morčići (2004. i mlađi) opet osvojili 1. mjesto, a

mlađi su morčići na jakom međunarodnom turniru u Krškom (SLO) osvojili 4. mjesto.

Naši učenici, Marcel Kolanović, 4.c, Krešimir Purković, 4. c, Patrik Prelec, 4. d,

Dominik Paškvan, 4. c i Karlo Drmešić, 4. c ponosno nose boje MNK Drenove.

Na međunarodnom turniru u Brežicama MNK Drenova 2004. god. i mlađi osvojili su

2. mjesto, a Dominik Paškvan, 4. c bio je najbolji strijelac turnira. MNK Drenova

2005. god. osvojili su međunarodni turnir u Dubrovniku, a Dominik Paškvan, 4. c bio

je najbolji strijelac turnira. Na međunarodnom turniru u Deutschlandsbergu, Austrija,

MNK Drenova 2005. god. izgubili su u finalu od prvoligaša Slovenije NK Maribor.

Naš učenik Goran Iličić, 4.a, izabran je 13.6.2015. god. na 18. turniru OŠ u nogometu

za 3. i 4. razrede kao najbolji nogometaš u organizaciji DŠR MAXIMA.Dodijeljena mu

je skulptura nogometaša i medalja za zasluge.

Naš učenik, Gabrijel Mažuran, 4. d, najbolji je šahist u županiji, a treći uRepublici

Hrvatskoj među mlađim kadetima do 12 godina.

Uspješni smo i u plesu – naša učenica, Annet Mohorić, 6. a, u velikoj konkurenciji

između 30tak plesača u svojoj kategoriji, osvojila je 1. mjesto.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 25

Učenica 8.c Viktoria Kršulj sudjelovala je na dvama internacionalnima plesnim

natjecanjima u Zagrebu ( u svibnju 2015). . Bila je vrlo uspješna i osvojila je 4 zlatne

medalje.

U plesnoj skupini Porto Ri nastupaju mnogi naši učenici:

učenica 3.c Klara Puvača je na natjecanju plesnih skupina u Zagrebu, 17.5.2015.

osvojila srebrnu medalju; Lenny Capan i Ema Cupać, učenice 4. b, na Državnom

plesnom natjecanju u Zagrebu osvojile su srebrnu medalju.

Naši su učenici uspješni i u plivanju. Emili Zekić, učenica 3. c razreda natječe se u

plivanju i postiže odlične rezultate. Osvojila je zlatnu, srebrnu i brončanu medalju na

regionalnom natjecanju ove godine.

Uspjesi na atletskom natjecanju „Erste plava liga – brže, više, jače“

Noel Blagojević i Lena Žigić, učenici 4. b, postigli su izvrsne rezultate na

natjecanju „Erste plava liga – brže, više, jače“. Oboje su se natjecali u dvije discipline

- trčanju na 60 m i skoku u dalj, te osvojili zlato u skoku i srebro u trčanju, te se

tako plasirali na završno natjecanje koje će se održati u rujnu u Zagrebu.

Karol Pogorilić, učenica 3. c uspješna je u taekwondou.Osvojila je

dvije srebrne medalje: Kadetsko taekwondo prvenstvo PGŽ, Čavle i Susedgrad

sokol pokal - Mali sportaši, Zagreb.

Učenici naše škole viceprvaci Hrvatske na državnom prvenstvu u malom rukometu

U travnju ove godine u Karlovcu je održano rukometno prvenstvo Hrvatske u mini

rukometu za 2004. godište. Na prvenstvu su sudjelovala četiri učenika naše škole:

Niko Bijelić, Roko Kasunić, Deni Pleša i Toni Živković .Oni su branili boje

Rukometnog kluba Trsat. Srebrnu medalju osvojili su Toni Živković i Roko Kasunić,

a Niko Bijelić i Deni Plešasu u malom finalu zaslužili zlatnu medalju.Naši rukometaši

osvojili su i neka pojedinačna priznanja.Toni Živković je izabran u najbolju petorku

turnira. U utakmicama malog finala titulu najboljeg igrača odnio je Deni Pleša, a Niko

Bijelić uvršten je u najbolju petorku. Dva naša učenika Tino Štakić i Ante Devčić

sudjelovali su na Državnom rukometnom prvenstvu za 2002. godište koje se održalo

u Umagu od 28. do 31. svibnja i osvojili su 4. mjesto.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 26

Na igrama koje su u sklopu projekta „ Zdravi grad „ održane u Dvorani mladosti u

Rijeci sudjelovali su i naši učenici PRO razreda i osvojili zaslužena priznanja.

Svim učenicima i njihovim mentorima čestitke na uloženom trudu i postignutim

rezultatima.

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 27

5. KREDA analiza - ODREĐIVANJE PRIORITETNIH

PODRUČJA RADA ŠKOLE

1. Čime se možemo pohvaliti? (analizirati i navesti sve dobre strane rada škole)

obrazovna postignuća Škole

projekti

visoki rezultati u izvannastavnim aktivnostima i dodatnoj nastavi (sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama)

dobiven status Škole bez nasilja

veliki broj stručnih usavršavanja pojedinih učitelja

sportski rezultati učenika

sigurnost učenika u školi

puno vrijednih i predanih učitelja

dobra radna atmosfera (svi zadatci se obavljaju)

predanost, informiranost i stručnost ravnatelja u brizi za školu

predan i visokostručan rad stručno razvojne službe

posebni razredni odjeli

produženi boravak djece

Učenička zadruga

čistoća i urednost naše škole

2. S kojim se teškoćama svakodnevno susrećemo?

(navesti i osvijestiti s kojim se sve teškoćama svakodnevno susrećemo, a koje se odnose na unutrašnji rad i funkcioniranje škole)

nedovoljan broj specijaliziranih učionica u predmetnoj nastavi s nedostatnom opremom za kvalitetnu nastavu

nedovoljna transparetnost ocjenjivanja kod pojedinih učitelja

obimna administracija, kojom se opterećuje učitelje i stručne suradnike

potreba za pedagogom/injom

rad u dvije smjene

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 28

3. Koji su naši neiskorišteni resursi? (navesti koje sve neiskorištene potencijale posjeduje naša škola)

roditelji koji mogu pomoći

učenici koji još više mogu doprinijeti

različite udruge svojim programima

pojačati povezanost s lokalnom zajednicom

4. Što nas koči na putu prema napretku?

(opisati vanjske prepreke koje onemogućuju napredak škole)

trenutna financijska kriza

neke osobitosti sustava obrazovanja

ponekad nedovoljno podrške i razumijevanje nadležnih izvan škole

nedovoljna informiranost stanovništva o zadatcima i stresnosti posla radnika škole te pogrešan stav o radu u školi

niska plaća radnika u školi u odnosu na zahtjeve, tj. količinu znanja, stručnosti i stalnog učenja te osobnog razvoja koji se traži od njih

prevelika količina nepotrebne administracije

5. Što možemo napraviti da budemo još bolji? (na temelju unutrašnjih karakteristika škole osmisliti što sve možemo učiniti da budemo još bolji)

Izrada vizije i misije škole, tj. strateškog plana škole

daljnji rad na samovrednovanju rada škole

edukacija i cjeloživotno usavršavanje

primjena suvremenih nastavnih metoda u poučavanju kod većeg broja učitelja

utvrđivanje elemenata ocjenjivanja na razini školskih aktiva

rad na sebi

6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)? (imenovati institucije, osobe i dr. za koje mislimo da nam mogu pomoći u unaprjeđenju podizanja kvalitete rada škole)

Grad Rijeka financiranjem projekata te stručnih usavršavanja

Ministarstvo financiranjem i većom raznolikošću stručnih usavršavanja (AOiO)

Roditelji

Mi: spremnost i volja svih nas za samovrednovanjem ili pozitivnom samokritičnošću, za razvojem, učenjem i napretkom

Udruge, ustanove i vanjski stručnjaci koji se bave temama potrebnim u našem stručnom usavršavanju.