Click here to load reader

SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA u …...Za samovrednovanje rada škole koriste se razni postupci i instrumenti poput analize dokumentacije, neposrednog uvida u rad

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA u …...Za samovrednovanje rada škole koriste se...

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 1

  OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA

  SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRANKOVIĆ, RIJEKA u šk. god. 2014./2015.

  (Izvješće tima za kvalitetu)

  Članovi tima: 1. Snježana Šerić, prof. – predsjednica 2. Stela Bakarčić, defektologinja socijalna pedagoginja - član 3. Anamarija Uremović, učiteljica razredne nastave - član 4. Karmen Toić Dlačić, prof. – član Ravnatelj škole: mr. sc. Marko Starčević, prof.

  kolovoz, 2015.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 2

  SADRŽAJ SADRŽAJ ................................................................................................................... 2

  1. POJMOVI O VREDNOVANJU I SAMOVREDNOVANJU ..................................... 3

  2. OPĆI PODATCI O ŠKOLI .................................................................................... 4

  3. PODRUČJA SAMOVREDNOVANJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015. ........................ 7

  3.1. Plan i program rada škole .............................................................................. 7

  3.1.1. Školski kurikulum ....................................................................................... 7

  3.1.2. Plan i program .......................................................................................... 10

  3.2. Poučavanje i podrška učenju ....................................................................... 10

  3.3. Podrška učenicima ...................................................................................... 11

  3.4. Ljudski potencijal ......................................................................................... 12

  3.5. Materijalni i financijski uvjeti ........................................................................ 13

  3.6. Rukovođenje i upravljanje ........................................................................... 15

  3.7. Suradnja s dionicima ................................................................................... 15

  3.7.1. Djelovanje KUD-a .................................................................................... 16

  3.7.2. A ove godine smo … .............................................................................. 17

  4. Posebno smo ponosni ... ................................................................................... 20

  5. KREDA analiza - ODREĐIVANJE PRIORITETNIH PODRUČJA RADA ŠKOLE27

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 3

  1. POJMOVI O VREDNOVANJU I SAMOVREDNOVANJU

  Vrednovanje rada odgojno-obrazovne ustanove je proces usmjeren na što

  objektivnije, nepristranije i preciznije utvrđivanje, mjerenje i evaluaciju odgojno-

  obrazovnog rada. Vrednovati možemo svaki postupak, tijek, proces, program,

  rezultat ili ishod škole, učenika i nastavnika.

  Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada sastavni je dio školskog sustava, njegove

  organizacije i bitan čimbenik stalnog razvijanja i unapređivanja (prema V.Luburić,

  Zagreb 2010.).

  Da bi se spoznala kvaliteta škole potrebno je utvrditi:

  - uvjete u kojima škola radi

  - procese koji se u školi odvijaju

  - kvalitetu nastavnih i ostalih kadrova

  - rezultate koje škola postiže.

  Za samovrednovanje rada škole koriste se razni postupci i instrumenti poput analize

  dokumentacije, neposrednog uvida u rad škole i nastavnika, upitnika, anketa,

  ispitivanja znanja, stavova, interesa i navika i potreba učenika i učitelja i dr.

  Područja samovrednovanja rada škole temelje se na odredbama Državnog

  pedagoškog standarda, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

  Zakona o strukovnom obrazovanju, Zakona o obrazovanju odraslih te dokumenata

  međunarodnih konferencija (prema V.Luburić, Zagreb 2010.).

  Područja samovrednovanja rada škole su:

  - plan i program rada škole

  - poučavanje i podrška učenju

  - postignuća učenika

  - podrška učenicima

  - ljudski potencijali

  - materijalni i financijski uvjeti

  - rukovođenje i upravljanje

  - suradnja s dionicima

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 4

  2. OPĆI PODATCI O ŠKOLI

  Škola je smještena u riječkom naselju Drenova, na adresi Ivana Žorža 17a. Školu

  pohađaju učenici od naselja Pulac do Saršona, a škola graniči s osnovnim školama :

  “Kozala”, “Belvedere”, “Sveti Matej”,“ Viškovo“, “Škurinje” i OŠ Ivana Zajca.

  Samo naselje razvijena je društvena sredina sa svim potrebnim sadržajima (crkva,

  ambulanta, ljekarna, pošta, trgovine ) i dobro je prometno povezana s gradom Rijeka

  što uvjetuje kvalitetno življenje u istom.

  Od svog osnivanja 1987. godine škola nosi ime Frana Frankovića koji je bio

  profesor, pedagoški djelatnik, ravnatelj prve hrvatske učiteljske škole u Kastvu i

  izvrsni poznavatelj hrvatskoga jezika. Fran Franković rođen je u Drenovi 27. rujna

  1849. godine, a dan njegovog rođenja slavimo kao Dan škole.

  Osnovna škola Fran Franković treća je po veličini riječka škola i u tekućoj školskoj

  2014./2015. godini pohađa je ukupno 595 učenika. Škola ima 27 razrednih odjela

  (25 razrednih odjela od I. do VIII. r. i 2 kombinirana Posebna razredna odjela za

  djecu s većim teškoćama u razvoju, čl. 10. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i

  obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju). Zbog velikog broja razrednih odjela

  nastava u školi odvija se u smjenama (jutarnja i poslijepodnevna smjena). Tijekom

  šk. god. organizirane su tri grupe produženog boravka ( po jedna grupa I. II. III.

  razreda) koje je odobrio Grad Rijeka.

  Osim samog nastavnog procesa u Školi se provode i različiti projekti u koje su

  uključeni učenici, učitelji i stručna služba: Školski program prevencije ovisnosti,

  Trening životnih vještina, Rijeka pliva, Da se ne pozabi domaća beseda, Sigurniji

  internet 2015., Prvi koraci u prometu, Odaberi sport, Projekt „Moja Rijeka“ i Inspiring

  Science Education (ISE). Iako navedeni projekti imaju različitu tematiku i ciljeve,

  svima je zajedničko bolje povezivanje učenika i škole te lokalne zajednice, jačanje

  aktivnosti učenika, njihovo uključivanje te jačanje kompetencija učenika u različitim

  područjima.

  U Školi je ukupno zaposleno 52 učitelja i stručna suradnika. Ravnatelj škole je mr. sc.

  Marko Starčević, a stručnu službu čine psihologinja Nedjeljka Ferk, knjižničarka

  Slavica Mijatović i socijalna pedagoginja Stela Bakarčić.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 5

  Kada je riječ o školovanju učenika s teškoćama u razvoju, OŠ Fran Franković ima

  dvije specifičnosti po kojima se izdvaja od ostalih riječkih škola.

  Škola je od 1995. godine Odlukom Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i

  tehničku kulturu Županije primorsko – goranske određena kao punkt gdje se provodi

  dodatna defektološka pomoć za učenike s organski uvjetovanim poremećajem u

  ponašanju i progredirajućim psihopatološkim stanjima koji se školuju temeljem

  Rješenja navedenog Ureda. Istom odlukom određene su sljedeće škole čiji se učenici

  s teškoćama upućuju na dodatnu defektološku pomoć socijalnog pedagoga u OŠ

  Fran Franković: OŠ Fran Franković, OŠ Brajda, OŠ Kozala, OŠ Belvedere, OŠ Ivana

  Zajca, OŠ Škurinje, OŠ Nikola Tesla, OŠ Dolac te prigradske škole OŠ Klana i OŠ

  Drago Gervais.

  U ovoj školskoj godini socijalni pedagog pruža edukacijsko – rehabilitacijsku potporu

  ukupno 39 učenika s teškoćama koji nastavu pohađaju po prilagođenom ili redovnom

  nastavnom programu, uz individualizirane postupke, prilagođene metode rada i

  edukacijsko – rehabilitacijsku potporu socijalnog pedagoga. Ovaj oblik školovanja

  učenicima je određen Rješenjem Ureda državne uprave u Primorsko – goranskoj

  županiji, Služba za društvene djelatnosti, a temeljem članka 4 Pravilnika o

  osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/91).

  U OŠ Fran Franković zaposlena je socijalna pedagoginja od ožujka 1995. godine u

  radnom odnosu na neodređeno puno radno vrijeme.

  Druga specifičnost škole jesu posebni razredni odjeli za djecu s većim teškoćama u

  razvoju (čl. 10. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

  teškoćama u razvoju). U Školi su 2 posebna razredna odjela ( 1.- 4. razreda i 5.- 8.

  razreda). Nastavni rad u mlađoj grupi provodi razredna učiteljica te defektologinja -

  socijalna pedagoginja Petra Štimac, a u starijoj grupi uz predmetne učitelje

  defektologinja – socijalna pedagoginja Barbara Fistonić. Posebni razredni odjeli

  osnovani su u Školi prije osam godina i nakon početnih teškoća uspješno su se

  uklopili u život i rad škole te sada učenici iz ovih odjela aktivno sudjeluju u svim

  njezinim aktivnostima.

  Defektološki punkt te Posebni razredni odjeli pridonijeli su senzibilizaciji učitelja

  Škole, i onih koji su direktno uključeni u rad s djecom s teškoćama, ali i svih ostalih.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 6

  Isto tako, učenici Škole razvili su toleranciju i prihvaćanje različitosti, što pridonosi

  boljem uključivanju učenika s teškoćama.

  Ravnatelj škole Marko Starčević otvoren je prema novinama, pokazuje puno

  razumijevanja za problematiku učenika s teškoćama u razvoju, kako onih integriranih

  u redovne razredne odjele, tako i onih koji nastavu pohađaju u posebnom razrednom

  odjelu. Ravnatelj je jedan od pokretača ideje da se baš u našoj školi organizira rad

  posebnog razrednog odjela.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 7

  3. PODRUČJA SAMOVREDNOVANJA U ŠKOLSKOJ 2014./2015.

  3.1. Plan i program rada škole

  3.1.1. Školski kurikulum

  Uvidom u školski kurikulum Povjerenstvo za kvalitetu zaključilo je da je školski

  kurikulum donesen u propisanom zakonskom roku i da sadrži sve propisane

  sadržaje. Škola je donijela školski kurikulum s ciljem zadovoljavanja posebnih

  potreba učenika iz sredine u kojoj djeluje, izgrađujući pri tome svoj osobni profil i

  prepoznatljivost.

  Škola je pri tome vodila posebnu brigu o svojim mogućnostima, kako prostornim,

  tako i kadrovskim te sukladno s tim ponudila različite izborne programe i odgojno-

  obrazovne aktivnosti.

  Cilj školskog kurikuluma bio je osobni razvoj učenika, njihovo što kvalitetnije

  osposobljavanje za kvalitetno življenje, razvijanje posebnih interesa na području

  jezičnog, likovnog, glazbenog, informatičkog i kulturološkog stvaralaštva.

  Sadržaj školskog kurikuluma obuhvaća izborne predmete, produženi boravak,

  učenička društva, posebni razredni odjel, projekte u školi, dodatnu nastavu, izvan-

  nastavne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti.

  Izborna nastava organizirana je i realizirana u sljedećim predmetima: Engleski jezik,

  Talijanski jezik, Njemački jezik, Informatika i Vjeronauk (rimokatolički, islamski i

  baptistički). Za svaki izborni program navedeni su ciljevi, aktivnosti, način realizacije

  te vremenik aktivnosti. Izborni predmeti zadovoljavaju interese učenika.

  Izborna nastava vezana je uz redovnu nastavu, tj. uklopljena u satnicu gdje god je

  moguće.

  Produženi boravak organiziran je u 3 skupine i ukopno obuhvaća oko 90 učenika od

  1. do 3. razreda. Namjena produženog boravka je organizirati skrb o djeci nakon

  redovne nastave, pripremiti učenike da se što bolje snalaze u pisanju domaćih

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 8

  zadaća i svladavanju nastavnog sadržaja te poticati zdrav emocionalni i socijalni

  razvoj učenika. Korisnici produženog boravka (učenici i roditelji) iskazuju

  zadovoljstvo pruženim uslugama.

  Učenička društva koja djeluju u školi su Kulturno-umjetničko društvo, Podmladak

  Crvenog križa, Klub mladih tehničara, Društvo naša djeca i Školski sportski klub te je

  u prošloj školskoj godini osnovana Učenička zadruga Drenova, čiji članovi mogu biti

  svi učenici Škole, što je pridonijelo integraciji djece i mladih s poremećajima u

  ponašanju, koji pohađaju posebne razredne odjele u našoj školi. Dugogodišnji

  likovni,kreativni rad defektologinja s tom djecom rezultirao je mnogim ukrasno–

  uporabnim predmetima,a način plasiranja proizvoda na tržište realiziran je kroz ideju

  osnivanja učeničke zadruge. U školskoj godini 2014./2015. učenička zadruga

  Drenova sudjelovala je na Festivalu stvaralaštva i postignuća za djecu s teškoćama u

  razvoju, prodavala je svoje proizvode na štandu na Korzu u sklopu božićnog sajma i

  sudjelovala je na 14. Smotri učeničkih zadruga PGŽ-a. U ljetnim mjesecima u

  Lubenicama na otoku Cresu gdje se nalazi Muzej ovčarstva vrši se prodaja

  osmišljenih suvenira.

  Ova društva obuhvaćaju veliki broj učenika od 1. do 8. razreda, a cilj im je

  neposredno pomaganje i poticanje učenika u njihovu razvoju i odgoju u slobodno

  vrijeme. Važno je istaknuti dobru suradnju ovih društava s lokalnom zajednicom.

  Posebni razredni odjel je jedna od specifičnosti naše škole. U školi djeluju dva

  posebna razredna odjela (razredna i predmetna nastava). Posebni razredni odjel

  pohađaju učenici kojima je ovakav oblik školovanja izrečen rješenjem Ureda državne

  uprave, a temeljem Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s

  teškoćama u razvoju (članak 10.). U školskom kurikulumu navedene su specifične

  aktivnosti koje se provode u posebnom razrednom odjelu, a s ciljem poboljšanja

  kvalitete življenja učenika, provođenje procesa rehabilitacije, ublažavanje razvojnih

  teškoća učenika te razvoja emocionalnih i socijalnih vještina. Navedene aktivnosti su

  škola skijanja, terapijsko jahanje i škola plivanja. Ove aktivnosti pokazale su se vrlo

  učinkovite u radu i rehabilitaciji učenika s teškoćama.

  Projekti koji se provode u školi, a navedeni u školskom kurikulumu su: Školski

  program prevencije ovisnosti, Trening životnih vještina, Sigurniji internet 2015., Da se

  ne pozabi domaća beseda, Rijeka pliva, Odaberi sport, Prvi koraci u prometu ,

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 9

  Inspiring Science Education (ISE) i projekt Moja Rijeka. U navedene projekte

  uključeni su učenici od 1. do 8. razreda, a provode ih učitelji i stručna služba škole.

  Učenici prihvaćaju rad u projektima i rado se uključuju. Rad u projektima omogućava

  učenicima izražavanje mišljenja, slobodan i otvoren razgovor te razvoj njihovih

  specifičnih interesa i aktivnosti.

  Dodatna nastava organizirana je u razrednoj nastavi (Hrvatski jezik, Matematika i

  Priroda i društvo), te u predmetnoj nastavi (Matematika, Engleski, Njemački i

  Talijanski jezik, Biologija, Priroda, Geografija, Povijest, Kemija i Informatika). Ciljevi

  dodatne nastave su razvoj specifičnih interesa učenika i omogućavanje učenicima

  širenje njihovog znanja dodatnim sadržajima te poticanje učenika na aktivno

  primjenjivanje stečenih znanja. U dodatnu nastavu uključeni su učenici od 1. do 8.

  razreda, a provode ih učitelji razredne i predmetne nastave. Uspjeh u realizaciji

  navedenih ciljeva vidljiv je po izvrsnim rezultatima naših učenika na županijskim i

  državnim natjecanjima.

  Učenici s većim obrazovnim deficitima i ispodprosječnim sposobnostima bili su

  uključeni u dopunsku nastavu.

  U izvannastavnim aktivnostima učenici su ove šk. god. mogli birati one iz kulturno-

  umjetničkog područja, sporta ili se uključiti u Napredne matematičare, geografe ili

  informatičare. Izvannastavne aktivnosti potiču kreativnost, stvaralaštvo učenika te

  samim tim pozitivno djeluju na razvoj djece.

  Izvanškolske aktivnosti koje su organizirane u školi su odbojka, taekwondo, košarka,

  škola nogometa i škola skijanja. Ciljevi navedenih aktivnosti su organizacija

  slobodnog vremena, poboljšanje kvalitete življenja te razvoj zajedništva i sportskog

  duha.

  Naša je škola uključena u projekt Razvoj završnih ispita na kraju obrazovnih

  razdoblja u organizaciji Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, u

  kojemu su testirani učenici četvrtih razreda iz prirodoslovne grupe predmeta. Ciljevi

  toga projekta su razviti model i postupke testiranja prema suvremenim pristupima

  ispitivanja znanja te ispitati i procijeniti razine znanja učenika četvrtih razreda.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 10

  3.1.2. Plan i program

  Godišnji plan i program rada donesen je u skladu s razvojnim planom i programom

  škole u propisanom zakonskom roku. Godišnji plan i program sadrži planove rada

  ravnatelja, učitelja, stručnih suradnika, Učiteljskog vijeća i Razrednih vijeća. Na

  precizan i operativan način utvrđeni su vrijeme, mjesto, način i nositelji ostvarivanja

  programa.

  3.2. Poučavanje i podrška učenju

  Svaki učitelj ima godišnji i mjesečni plan rada za svoj predmet izrađen u skladu s

  propisanim okvirnim planom i programom. Učitelji izrađuju operativne planove

  poštujući specifičnosti predmeta i razrede s kojima rade. Za učenike s teškoćama u

  razvoju, koji se školuju po prilagođenom ili posebnom programu, učitelji izrađuju

  individualizirane odgojno-obrazovne programe koji su u skladu s mogućnostima i

  potrebama učenika.

  Učitelji se redovito pripremaju za nastavu vodeći brigu o izboru sadržaja, metoda i

  oblika rada. Za pripremu učitelji koriste stručnu literaturu, internet i dr. izvore.

  Učitelji potiču učenike da koriste stečena znanja i iskustva iz različitih predmeta i da

  ih povezuju s novim znanjima. Učenici se osposobljavaju za primjenu znanja u

  svakodnevnom životu, te se potiče radoznalost i razvoj kritičkog mišljenja.

  Postignuća i uspjeh učenika redovito se prate, vrednuju i na temelju toga se utvrđuju

  potrebe svakog učenika.

  Kao posebnost naše škole navodimo i otvorenost prema novim i suvremenim

  metodama poučavanja, kao i korištenje IKT-a u nastavi. Tako se u 6. i 8. razredu dio

  nastave odvija u online okruženju u LMS Moodle. Učenicima 6. razreda tematska

  cjelina Multimediji ponuđena je online u LMS Moodle. Učenici su u središtu

  obrazovnog procesa, naglasak je na razvijanju vještina u korištenju raznih

  multimedijalnih programa. Učenici 8. razreda u LMS Moodle uče kritički promišljati o

  velikom broju informacija koje pronalaze na internetu.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 11

  3.3. Podrška učenicima

  Podrška učenicima vidljiva je kroz brigu o učenicima, poticanje osobnog i socijalnog

  razvoja učenika te kroz brigu za profesionalnu orijentaciju učenika.

  Briga o učenicima očituje se kroz različite postupke i procedure s ciljem postizanja

  sigurnosti učenika u školi. Škola ima Naputak o postupanju u slučaju nasilja u školi s

  kojim su upoznati svi učitelji, učenici i roditelji na roditeljskim sastancima. Škola

  redovito surađuje s školskim liječnikom, organizira sistematske preglede učenika kao

  i sistematske stomatološke preglede. Škola organizira predavanja školskog liječnika

  s ciljem zdravstvene edukacije učenika i roditelja.

  Redovito se surađuje s Centrom za socijalnu skrb Rijeka od kojih se traži pomoć i

  suradnja u situacijama kad je zbog ekonomske ili obiteljske problematike potrebno

  poduzeti mjere iz njihove nadležnosti. Redovita je i uspješna suradnja škole i

  stručnjaka iz Dječje bolnice Kantrida kada je riječ o učenicima sa zdravstvenim

  problemima ili teškoćama u razvoju.

  Škola planski, različitim projektima te radom na satovima razrednika vodi brigu o

  osobnom i socijalnom razvoju učenika. U školi se njeguje, potiče pozitivna,

  afirmativna klima – razvija se i potiče tolerancija, uzajamno uvažavanje,

  komunikacijske vještine, briga o drugima. Problematične situacije rješavaju se

  razgovorom o toleranciji, uvažavanju i njegovanju suradničkih odnosa. Škola prati i

  pohvaljuje uspjeh učenika, kako u školi, tako i izvan škole, te na taj način jača

  samopoštovanje učenika.

  Škola ima program profesionalne orijentacije koji provodi psihologinja škole, s ciljem

  pružanja informacija učenicima o srednjim školama u gradu Rijeci. Učenicima se

  organiziraju susreti s predstavnicima iz različitih srednjih škola grada Rijeke koji

  putem prezentacija, plakata i brošura nude različite stručne informacije o programima

  u njihovim školama. Za učenike sa zdravstvenim teškoćama organizira se

  profesionalna orijentacija i savjetovanje u Zavodu za zapošljavanje Rijeka.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 12

  3.4. Ljudski potencijal

  Broj i struktura zaposlenih u OŠ Fran Franković usklađen je s propisanim

  standardom i odgovara zahtjevima odgojno-obrazovnog rada škole. O svakom

  učitelju u tajništvu škole vodi se dosje s podacima o stručnoj spremi, radnom

  iskustvu, uvjerenjima o stručnom usavršavanju. Svi podatci o učiteljima i

  nenastavnom kadru precizno su razrađeni u Godišnjem planu i programu škole.

  Učitelji i nenastavni kadar uključeni su u raznovrsne oblike stručnog usavršavanja.

  Školi je prioritet cjeloživotno učenje učitelja kroz stručna usavršavanja na svim

  razinama: školskim, županijskim i državnim. Škola na početku šk. god. na

  Učiteljskom vijeću u skladu s Katalogom stručnih skupova donosi svoj prijedlog

  sudjelovanja na istima, koji je u potpunosti realiziran. I u ovoj su šk. god. učitelji

  razredne i predmetne nastave sudjelovali na svim organiziranim oblicima stručnog

  usavršavanja izvan škole te kroz stručne aktive u Školi i na sjednicama Učiteljskog

  vijeća prenosili stečena znanja i iskustva da bi ih što kvalitetnije primijenili u radu s

  učenicima. Istaknuli bismo da je naša škola od samog početka (već 4 godine)

  uključena u CARNETOV ICT EDU projekt i do sada smo odslušali 4 modula kroz

  koje su se učitelji educirali u korištenju IKT-a u nastavi kao i u izradi digitalnih

  nastavnih materijala. Projekt je ostvaren u suradnji s Ministarstvom znanosti,

  obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje. U ovoj su se školskoj godini

  učitelji upoznali sa suvremenom nastavnom metodom: OBRNUTA UČIONICA služeći

  se alatom Google disk u okviru ICT EDU-MODULA 6. Ove smo se godine uključili u

  ISE projekt u sklopu kojeg su se učenici i učitelji pridružili Eratostenovom

  eksperimentu.

  Uključeni smo bili i u međunarodni projekt ODS Škola (OPEN DISCOVERY SPACE)

  u kojemu sudjeluje 51 partner, a u Hrvatskoj su nositelji CARNET i FER te je bilo

  uključeno 27 škola. Cilj projekta je promicanje korištenja gotovih (već postojećih

  digitalnih materijala) i stvaranje novih. U tu svrhu izradili smo akcijski plan i krenuli u

  realizaciju.

  Učitelji pripravnici postupno se uvode u rad uz odgovarajuću podršku mentora.

  U školi se potiču i njeguju suradnički odnosi na svim razinama: učenik – učitelj, učitelj

  – učitelj, učitelj – ravnatelj ili stručna služba. Njeguje se pozitivna radna klima i

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 13

  sloboda mišljenja svakog dionika. Međusobni odnosi u školi pridonose razvoju

  tolerancije, odgovornosti i međusobnog povjerenja.

  U školi djeluje Učeničko vijeće koje uključuje predstavnika svakog razrednog odjela,

  a predsjednik mu je učenik 7.b razreda Ivan Marinović koji predstavlja našu školu pri

  Gradskom vijeću učenika.

  Učeničko vijeće svojim prijedlozima, kritikama, zahtjevima pridonosi kvalitetnijem

  radu škole.

  3.5. Materijalni i financijski uvjeti

  Škola je polumontažnog tipa i zahtijeva stalnu brigu i održavanje. Školska zgrada nije

  kvalitetne izgradnje. I u ovoj šk. god. Škola je iskazala plan potreba ulaganja u

  investicijsko održavanje iste. Većih zahvata nije bilo, osim tekućeg održavanja. U

  postupku smo dobivanja lokacijske dozvole za uređenje parkirališta kod Škole.

  Postojeći školski prostor ne pruža uvjete za realizaciju nastave u jednoj smjeni. U

  nastojanju da se organizacija nastave uvede za sve učenike u jednoj smjeni

  sukladno Državnom pedagoškom standardu za osnovnoškolske ustanove, potrebna

  je znatna nadogradnja Škole.

  Sve prostorije u školi primjereno se održavaju, učenici, učitelji te tehničko osoblje

  uključeni su u uređivanje školskih prostora, koji su opremljeni u funkciji odgojno-

  obrazovnog rada.

  Učionički prostori su estetski uređeni, a posebno mjesto imaju učenički radovi.

  Zaposlenici i učenici odgovorno se odnose prema održavanju okoliša škole.

  Kvalitetnijem provođenju nastave doprinijela bi kabinetska nastava u kojoj bi

  postojala sva oprema za izvođenje programa pojedinih predmeta, što je i ostvareno

  za predmete kojima je to neophodno: Biologija, Kemija, Fizika, Tehnička kultura i

  Informatika.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 14

  Škola ima informatičku učionicu koja je u šk. god. 2008./2009. ušla u projekt MZOŠ-

  a „E-učionica2008“. Učionica Informatike zadovoljavajuće je opremljena i priključena

  optičkom vezom s internetom u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i

  sporta. Ipak smatramo da je informatičku učionicu potrebno i dalje osuvremenjivati i

  modernizirati.

  Ulaže se u informatičku opremljenost učionica. Opremljenost razredne nastave

  tehnikom je dobra: svaka učionica ima TV u boji, videorekorder i CD-radio kasetofon.

  Sve učionice opremljene su računalnim kompletom i pisačem, ali treba naglasiti

  starost ove opreme i potrebu za novim računalima. U predmetnoj se nastavi

  opremljenost ocjenjuje zadovoljavajućom , ali je oprema isto tako zastarjela i treba ju

  obnoviti.

  Kako je Škola ušla u projekt E-dnevnik, potrebno je bilo provesti optičko povezivanje

  s internetom svih učionica i kabineta. Radovi su završeni u srpnju 2014. god., a za

  potrebu prelaska na E-dnevnike Škola je nabavila 45 tokena koji su podijeljeni

  učiteljima, svaka učionica ima prijenosno računalo i vezu s internetom. U ovoj šk.

  god. sustavno smo pristupili edukaciji učitelja koju smo proveli u tri kruga kako bismo

  što lakše i spremnije započeli s uporabom e-dnevnika u šk. god. 2015./2016.

  Knjižnica raspolaže zadovoljavajućim fondom knjiga za potrebe učenika i učitelja, ali

  bi isti trebalo redovito osuvremenjivati i nadopunjavati novim izdanjima, prije svega,

  lektirnih djela i drugih aktualnih izdanja. Opremljenost knjižnice i uređenje prostora

  zadržalo se na prošlogodišnjoj razini. Ove šk. god. namjenskih sredstava za

  sufinanciranje šk. knjižnica nije bilo.

  Škola ima dvoranu za tjelesni odgoj te vanjske sportske terene koji su primjereni

  izvođenju nastave TZK-a.

  S obzirom na potrebe suvremene nastave, postojeću školsku opremu, sredstva i

  pomagala stalno treba nadopunjavati i osuvremenjivati.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 15

  3.6. Rukovođenje i upravljanje

  Ravnatelj škole mr. sc. Marko Starčević, prof. ima profesionalnog znanja i

  organizacijske sposobnosti potrebne za učinkovito vođenje škole. Ravnatelj uvažava

  različita mišljenja i osigurava komunikaciju temeljenu na međusobnoj suradnji i

  poštovanju. Potiče i motivira timski rad i suradnju učitelja te potiče njihovo stručno

  usavršavanje. Aktivan je u suradnji s roditeljima, drugim školama i lokalnom

  zajednicom.

  3.7. Suradnja s dionicima

  Škola ulaže trud u promociju svojih programa i postignuća. Redovito se obilježavaju

  Dan škole, blagdani, nacionalni praznici te se održavaju tradicionalne manifestacije

  (Dani kruha, Dan voda, Dan kretanja i sl.) . Škola ima svoja posebna obilježja, školski

  list, školsku himnu, ljetopis i internetsku stranicu.

  Roditelji se redovito informiraju o aktivnostima u školi putem Vijeća roditelja, kao i na

  redovitim roditeljskim sastancima te individualnim informacijama. Tijekom godine za

  roditelje se organiziraju stručna predavanja koja održava Stručna služba škole ili

  školski liječnik.

  Škola ostvaruje dobru suradnju s kulturnim, sportskim i drugim institucijama u svom

  okruženju. Također se uključuje u različite akcije (ekološke, humanitarne, sportske)

  koje se organiziraju u lokalnoj sredini.

  Tijekom cijele godine ostvaruje se suradnja OŠ Fran Franković i Mjesnog odbora

  Drenova, te udruga građana koje djeluju na Drenovi : Dren i Bez granica.

  Predstavnici Škole redovito prisustvuju sjednicama MO Drenova i sastancima

  navedenih udruga te se uključuju u njihove akcije kada je to moguće.

  Iz prošlogodišnje akcije sadnje drena u suradnji s MO Drenova nastao je literarni

  uradak učenice Lucije Žužić koji je postao okosnicom projekta Bojanka „Priča jednog

  drena“. Projekt je rezultat rada učenika, a odražava osobitosti Drenove. Zamišljen je

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 16

  tako da može poslužiti kao suvenir i kao takav bit će ustupljen lokalnoj zajednici na

  korištenje. Rad i suradnja na projektu trajali su cijelu šk. god. Maštovita priča o

  nastanku imena Drenova potaknula je i MO Drenova da financira dodatno tiskanje

  primjeraka koji su povodom Sv. Nikole uručeni najmlađim stanovnicima našega

  naselja.

  3.7.1. Djelovanje KUD-a

  Tijekom ove školske godine KUD je svojim radom i aktivnostima obilježio različita

  događanja u školi, od početka do kraja nastavne godine. Školsku godinu započeli

  smo svečanim prijamom prvašića. U programu su sudjelovali lutkari, recitatori i mali

  zbor. Povodom Dana škole 27.rujna posjećen je grob Frana Frankovića, a

  organizirana je i sadnja magnolije na kružnome toku.. U listopadu su organizirani

  Dani zahvalnosti za plodove zemlje. U obje smjene učenici su u holu škole izložili

  svoje krušne proizvode, voće i proizvode od voća, a sve to blagoslovio je velečasni

  Pero Marijanović. U programu je sudjelovao i veliki zbor. U školskoj knjižnici

  obilježen je i Mjesec hrvatske knjige. U prosincu obilježen je dolazak sv.Nikole

  priredbama koje su održane 4.prosinca za naše učenike mlađih razreda kao i za

  predškolce u suradnji s Mjesnim odborom Drenova. 18.prosinca održana je u crkvi

  BDM na Drenovi božićna priredba te smo tom svečanošću obilježili kraj prvog

  polugodišta. Učenici mlađih razreda posjetili su Lutkarsko kazalište i pogledali

  predstavu Dr. Dolitle te lutkarski mjuzikl Dobro se dobrim vraća. U siječnju je

  obilježen Dan sjećanja na žrtve holokausta. Tijekom veljače mlađi razredi su

  maskiranim plesovima u školi obilježili karnevalske svečanosti po kojima je naš grad

  poznat. U mlađim razredima obilježeno je i Valentinovo- Dan zaljubljenih. U ožujku,

  po razrednim odjelima, učitelji su obilježili Dan darovitih. Pripremana je i kratka

  priredba i program za obilježavanje Dana sv. Vida 15.lipnja 2015., ali je zbog

  vremenskih uvjeta odgođena. Kraj nastavne godine obilježen je svečanom

  akademijom za učenike osmih razreda.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 17

  3.7.2. A ove godine smo …

  Nastavna godina započela je s radom 7.rujna 2014.godine svečanim prijemom

  prvaša.

  10. rujna obilježili smo Olimpijski dan kroz različite sportske aktivnosti.

  Učenici naše Škole uključeni su u karitativne aktivnosti ( Marijini obroci, Mladi protiv

  gladi, „ Za 1000 radosti“, Socijalna samoposluga, Planinarski križni put

  Zbog stalnog odaziva na ovakvu vrstu volontiranja i akcija naši učenici su dobili i

  posebne zahvalnice te smo kao škola postali Prijateljem Socijalne samoposluge.

  Čitanjem poezije na raznim stranim jezicima obilježili smo Europski dan jezika

  25.rujna 2014.

  Dan škole, 27. rujna, koji slavimo uz rođenje Frana Frankovića ove smo godine

  obilježili sadnjom magnolije na prilazu školi. Magnoliju smo nazvali Franka te sada

  predstavlja jedan od simbola Škole. Učenici su posjetili grob Frana Frankovića i

  sudjelovali u brojnim sportskim aktivnostima.

  16. listopada obilježili smo Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan kruha izložbom

  krušnih proizvoda i plodova zemlje. Nakon zajedničkog blagoslova i blagovanja dio

  izloženih proizvoda bio je doniran riječkoj Pučkoj kuhinji u kojoj se prehranjuju

  najpotrebitiji sugrađani.

  11. listopada, povodom Dječjeg tjedna, Društvo “Naša djeca“ Rijeka organiziralo je

  biciklijadu, romobilijadu, rolerijadu i ulične utrke za djecu osnovnoškolskog

  uzrasta.Učenici naše škole odazvali su se u zavidnom broju.

  Mjesec hrvatske knjige ( 15.10 – 15.11) obilježili smo u školskoj knjižnici izložbom

  knjiga s ljubavnom tematikom i radionicom pisanja ljubavnih pisama.

  Učiteljice razredne nastave i Hrvatskoga jezik, u suradnji s knjižničarkom,

  organizirale su na svojim nastavnim satima glasno čitanje tekstova, a tema je

  bila ljubav. Čitali smo pjesme, ulomke romana i pripovijetki, stripove… a neki su

  čitali i svoje radove. U povodu obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige voditeljica

  Podmlatka Crvenog križa u našoj Školi, učiteljica Ivanka Vulić, kupila je od članarine

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 18

  dvadeset pet knjiga Ante Gardaša Duh u močvari, koje su darovane školskoj

  knjižnici.

  U našoj školi, svake godine, raznim aktivnostima obilježavamo Dan pada Vukovara,

  pa smo i ove godine održali likovnu i literarnu izložbu učeničkih radova, prigodna

  predavanja i prezentacije učitelja povijesti i geografije.

  Drugu godinu zaredom naša škola se pridružila mnogobrojnim školama u Republici

  Hrvatskoj koje 4. prosinca 2014. u 18 sati organiziraju „Večer matematike“.U

  Večeri matematike ove godine sudjelovali su učenici drugih, četvrtih i sedmih

  razreda koji su pokazali ljubav i interes prema matematici. Večer matematike, za

  sve sudionike, organizira Hrvatsko matematičko društvo, a unutar svake škole svu

  organizaciju preuzimaju učiteljice čiji učenici u Večeri matematike sudjeluju.

  Dana 23. siječnja 2015. obilježili smo Dan sjećanja na žrtve Holokausta i

  sprječavanje zločina protiv čovječnosti kroz radionice, prigodna predavanja i izložbu

  učeničkih radova.

  Tijekom mjeseca veljače obilježava se Svjetski dan sigurnijeg interneta. Naša se

  škola svake godine pridružuje obilježavanju ovog Dana. Osmaši su izradili animirane

  videe na ovu temu, a sedmaši su nakon prigodnih radionica izradili Powerpoint

  prezentacije i pripremili se se za podučavanje učenika nižih razreda o Sigurnijem

  internetu.

  20. ožujka 2015. naša je škola obilježila Dan darovitih. Mnogi učenici sudjelovali su u

  obilježavanju toga dana (5. c razred na satu Hrvatskoga jezika, 6.c razred na satu

  Povijesti i sedmaši također na satu Hrvatskoga jezika). Učenici osmih razreda na

  satu Informatike prezentirali su kratke prezentacije, kvizove, križaljke, postavljali su

  razna pitanja učenicima petih razreda. Petaši su saznali nešto više o Marku

  Zuckembergu, Bill Gatesu, Steve Jobsu, Adi Lovelace i Charlesu Babbageu - tko su

  oni, po čemu su značajni i sve ostale njihove darovitosti značajne za današnjicu.

  Mladi izumitelji 5. c razreda prezentirali su nam printer za slijepe od lego elemenata.

  Učenici 6.c razreda održali su nam kratke prezentacije na osnovi darovitih ljudi

  tijekom povijesti. Florence Nightingale, Marie Sklodowska-Curie, Albert Einstein i

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 19

  Ivan Vučetić bili su teme njihovih prezentacija. 7. a, b i c razredi osvrćući se na

  kreativno pisanje pripremili su nam nekoliko najuspješnijih radova.

  Kako bi obilježili Dan darovitih, učenici sedmih i osmih razreda 23. ožujka 2015.

  posjetili su Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja i sudjelovali su u radionici

  povezanoj s izložbom. Učenici naše škole sa svojom učiteljicom Povijesti izradili su i

  powerpoint prezentaciju na temu "Jeste li znali da su oni bili daroviti?". Prezentacija

  je prikazana u Gradskoj vijećnici u Rijeci u tjednu obilježavanja Dana darovitih.

  Već smo drugu godinu za redom sudjelovali u međunarodnom projektu Eratostenov

  eksperiment. Učenici su 7.4.2015., točno u podne mjerili sjenu štapa duljine 1 m.

  22. travnja obilježava se Dan hrvatske knjige, odlukom Sabora Republike Hrvatske

  od 1996. godine, u spomen na Marka Marulića koji je toga datuma 1501. godine

  dovršio Juditu.23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava,

  proglašen 1995. na Glavnoj skupštini UNESCO-a, kao simbolični datum u svjetskoj

  književnosti jer su toga dana 1616. umrli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i

  Inca Garcilaso de la Vega. Istog su datuma tijekom godina rođeni ili umrli još neki

  ugledni autori. 23. travnja se održava i World Book Night (Svjetska noć knjige). U

  Hrvatskoj se Noć knjige održava od 2012. godine. Mi smo ove datume obilježili

  kreativnom radionicom u školskoj knjižnici: izradili smo straničnike, ukrasili ih

  crtežima i napisali prigodne poruke.

  U Gradskoj vijećnici na Korzu naši su učenici izveli igrokaz "Život na granici"

  povodom 70. obljetnice oslobođenja Rijeke. Igrokaz prikazuje zamišljene prizore s

  Drenove u šest slika u rasponu od 1919. do 1945. godine. Tako su prikazana

  moguća zbivanja na granici između talijanskih graničara i mlekarica, prilike u vrijeme

  Drugog svjetskog rata te vrijeme oslobođenja.

  14. svibnja u našoj školi održana je finalna večer karaoka u kojoj smo birali najljepši

  glas škole. U finalu su pjevale Sabina Žmegač, Iva Marijanović, Elena Novaković,

  Zejnepa Hasan i Lara Džinić. Posebna gošća je bila bivša učenica naše škole Petra

  Gojak, koja nas je počastila i svojim nastupom. U ocjenjivanju je sudjelovala publika i

  stručni žiri, a titulu najljepšeg glasa naše škole dijele Iva Marijanović i Zejnepa

  Hasan.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 20

  13. 5. 2015. obilježili smo Dan otvorenih vrata. U našoj su se školi predstavile

  mnoge srednje škole na području Rijeke. Mnogi osmaši prisustvovali su tom

  događaju. Mnogi od njih bili su puni dojmova i zadovoljni pojedinim prezentacijama.

  U sklopu Tjedna Crvenog križa, 15.svibnja 2015. Crveni križ Rijeke organizirao je 32.

  svečani prijam prvašića u Podmladak Hrvatskog Crvenog križa. Prijam se održao u

  Dvorani mladosti na Trsatu. Nazočni su bili i naši učenici prvih razreda.

  Tijekom mjeseca svibnja učenici šestih razreda sudjelovali su u projektu izrade

  prirodnih ljekovitih sapuna. Svi sapuni izrađeni su na prirodnoj bazi od ljekovitog

  aromatičnog bilja koje je dodano osnovnim sastojcima. Također ovisno o vrsti

  sapuna korištena su razna eterična ulja i drugi dodaci. Tako su napravljeni sapuni od

  lavande, ruže, majčine dušice, limuna, kadulje, sapun za njegu lica i drugi. Učenici su

  pokazali izniman trud i kreativnost u izradi, "igrajući" se bojama, oblicima i mirisima

  sapuna.

  8. lipnja 2016. obilježili smo Dan sv. Vida, zaštitnika grada Rijeke, na Cvetkovom

  trgu uz kulturno-umjetnički program i prodajnu izložbu naše Učeničke zadruge

  Drenova.

  4. Posebno smo ponosni ...

  Jedna smo od osnovnih škola u Primorsko-goranskoj županiji (a i šire) s velikim

  brojem učenika koji su sudjelovali na natjecanjima u školskoj godini 2014./2015.

  Pohvaljujemo uloženi trud i rad učenika, kao i njihovih mentora.

  Za sudjelovanje na državnom natječaju Moja prva knjiga 2014. učenica 7.b razreda

  Valentina Tuk dobila je posebnu nagradu- slikovnicu- i diplomu za iskazan trud,

  maštovitost i kreativnost u pisanju i oslikavanju vlastite priče, a mentorica,

  knjižničarka Slavica Mijatović, i Škola dobili su priznanja za sudjelovanje te poticanje

  i ohrabrivanje dječjeg likovnog i literarnog stvaralaštva.

  PRO naše škole sudjelovao je na Nacionalnom ODS natjecanju u Hrvatskoj sa

  prijedlogom interaktivnog web portala PROeasy koji je namijenjen učenicima s

  teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima i nastavnicima kako bi na jednom mjestu

  razmjenjivali informacije o provedenoj nastavi, a pomoću zabavnog kviza znanja

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 21

  omogućeno im je lakše ponavljanje i savladavanje gradiva. Za natjecanje je

  pripremljena nastavna jedinica Higijena i zdravlje iz nastavne cjeline Naše zdravlje za

  3.razred iz predmeta PID.

  Županijsko natjecanje iz informatike u školskoj 2014./15.

  Ime i prezime razred kategorija Osvojeno mjesto

  Leonardo Šimunović

  5. c LOGO 3. mjesto

  Karla Sikavica 5. c LOGO 5. mjesto

  Aaron Simčić 5. a LOGO 10. mjesto

  Luka Radmilović 5. a LOGO 18. mjesto

  Andrej Čizmarević 6. c LOGO 1. mjesto

  Bojan Puvača 7. c LOGO 2. mjesto

  David Grubešić 7. a LOGO 4. mjesto

  Antonio Mohorić 8. b LOGO 1. mjesto

  Andrej Čizmarević 6. c C++ 1. mjesto

  Vid Rogić 8. c Osnove informatike 2. mjesto

  Državno natjecanje

  Ime i prezime razred kategorija Osvojeno mjesto

  Andrej Čizmarević 6. c C++ 3. mjesto

  Andrej Čizmarević 6. c LOGO 5. mjesto

  Bojan Puvača 7. c LOGO 6. mjesto

  Županijsko natjecanje iz geografije

  Županijsko natjecanje iz geografije održano je 25.02.2015. godine u OŠ Nikola Tesla

  u Rijeci. Natjecanju je pristupilo 102 učenika osnovnih i srednjih škola s prostora

  naše županije. Naša škola je imala svoje predstavnike, ukupno njih osam. Svi oni su

  na primjeren i uspješan način predstavili našu školu i ostavili izuzetan dojam i na

  ovogodišnjem Županijskom natjecanju.

  Po razredima učenici su postigli sljedeće rezultate:

  Ime i prezime Razred Ostvareno mjesto

  KARLA SIKAVICA 5. razred 5. mjesto

  LEONARDO ŠIMUNOVIĆ 5. razred 6. mjesto

  LOVRE KOVAČIĆ 5. razred 8. Mjesto

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 22

  Ime i prezime Razred Ostvareno mjesto

  ANDREJ ČIŽMAREVIĆ 6. razred 1. mjesto

  DAVID VIDOVIĆ 6. razred 2. mjesto

  IVANLEKO 6. razred 5. mjesto

  Ime i prezime Razred Ostvareno mjesto

  LUCIJA KNEŽEVIĆ

  8. razred 1. mjesto

  VID ROGIĆ

  8. razred 9. mjesto

  Županijsko i državno natjecanje iz matematike Ovogodišnje županijsko natjecanje iz matematike održano je 27.2.2015. u OŠ Gornja

  Vežica. Matematika je još jedno područje u kojem su naši učenici tradicionalno dobri.

  To su potvrdili i ove godine Marcel Kolanović, 4. c i Andrej Čizmarević, 6. c osvojili

  su 1. mjesta u svojim kategorijama.

  Naš učenik Andrej Čizmarević, 6. C je na Državnom natjecanju iz matematike

  osvojio 3. mjesto (2. nagradu) s osvojenih 48 od 50 bodova.

  I ove godine učenici naše škole sudjelovali su u popularnom matematičkom

  natjecanju „Klokan bez granica“. U pet različitih kategorija sudjelovala su 84 učenika.

  Županijsko natjecanje iz povijesti

  Na ovogodišnjem natjecanju iz povijesti naši su učenici postigli vrijedne rezultate. U

  kategoriji osmih razreda Tomislav Oršolić iz 8.c osvojio je treće mjesto. Valentina

  Turk iz 7.b postigla je šesto mjesto.

  57. Natjecanje mladih tehničara

  Naš je učenik, Vid Rogić, 8. c, pozvan i sudjelovao je na Državnom natjecanju mladih

  tehničara koje je održano u Primoštenu od 8. do 10. travnja 2015. i osvojio je 6.

  mjesto.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 23

  Naša učenica 4. a razreda Tara Vidović i polaznica 2. razreda Osnovne glazbene

  škole Ivana Matetića Ronjgova – Rijeka, sudjelovala je na 53. hrvatskom

  regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u Zagrebu, 18. – 22.

  veljače 2015.Pritom je osvojila 1. nagradu u 1. kategoriji, discipline glasovir i broj

  bodova 90,40.Također je osvojila 2. mjesto u 1. kategoriji,

  discipline glasovir na Državnom natjecanju18.3.2015. u Dubrovniku.

  Mali čakavčići OŠ Fran Franković njeguju domaću besedu ČA kroz literarno

  stvaralaštvo, govorno izražavanje, likovne i glazbene radionice, igru i zabavu.

  Sudjelovali smo na natječaju Čakavčići pul Ronjgi 21. Literarnim radovima

  predstavili smo naše literarno stvaralaštvo i našu školu .Na 37. Proljeću u Ronjgima

  svečano su proglašeni najbolji radovi koji su pristigli na natječaj Čakavčići pul Ronjgi

  21.Treću nagradu od 1. do 4. razreda dobio je učenik naše škole Fabijan Škarić.

  7. festival dječjih klapa - Zadar 2015. 22. svibnja 2015.

  Dječja klapa Dominus Osnovne škole Fran Franković pod vodstvom prof. glazbene

  kulture Anite Stupac Butorac na festivalu sudjeluje drugu godinu. Ove godine klapu

  čine 7 djevojaka sedmih i osmih razreda. Na Festivalu u Hrvatskom naradnom

  kazalištu u Zadru prekrasnom izvedbom osvojile su drugo mjesto i srebrni

  brodić za dječje klapsko pjevanje do 16 godina.

  Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva “Stjepan Kranjčić” jedini je

  natječaj i susret za dječje duhovno književno i likovno stvaralaštvo na nacionalnoj

  razini u Republici Hrvatskoj za djecu osnovnih škola.

  Ove godine po prvi puta i naša škola je sudjelovala na ovom natječaju, sa likovnim i

  literarnim uradcima.Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva “Stjepan

  Kranjčić” jedini je natječaj i susret za dječje duhovno književno i likovno stvaralaštvo

  na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj za djecu osnovnih škola.

  Ove godine po prvi puta i naša škola je sudjelovala na ovom natječaju, sa likovnim i

  literarnim uradcima. Kao zahvalu za sudjelovanje dobili smo zahvalnice koje smo

  podijelili na satu vjeronauka. Zahvalnice su dobili:Lucija Knežević 8a, Andrej Silić8a,

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 24

  Lucija Filipović4a, Dominik Frank 4a, Nina Milinović 6c, Lovro Matešić 8b, Patrik

  Marić 8b i Lana Vitezica, 6.b.

  Dana, 13. 6. U OŠ San Nicolo održano je testiranje učenika četvrtih razreda koji

  pokazuju izrazit senzibilitet za likovni izričaj. Među brojnim sudionicima, učenice naše

  škole Eni Perica ( 4. a ) i Eni Gudelj ( 4. b ) izabrane su za sudjelovanje na LIADU

  2015./16.

  Sportska natjecanja Morčići Malonogometnog kluba »Drenova« pobjednici su osmog izdanja Dvoranskog

  malonogometnog prvenstva Liburnije što se protekle zime vikendima igralo u

  opatijskoj dvorani »Marino Cvetković«. Za najboljeg igrača proglašena je »desetka«

  Drenove Patrik Prelec. (Patrik je učenik 4. d razreda).

  MNK DRENOVA osvaja ligu za ligom i turnir za turnirom.

  Nakon što su stariji morčići (nogometaši rođeni 2004. i mlađi) osvojili Liburnijsku ligu,

  to je pošlo za rukom i mlađim morčićima (nogometaši rođeni 2005. i mlađi).

  Na jakom uskršnjem turniru stariji su morčići (2004. i mlađi) opet osvojili 1. mjesto, a

  mlađi su morčići na jakom međunarodnom turniru u Krškom (SLO) osvojili 4. mjesto.

  Naši učenici, Marcel Kolanović, 4.c, Krešimir Purković, 4. c, Patrik Prelec, 4. d,

  Dominik Paškvan, 4. c i Karlo Drmešić, 4. c ponosno nose boje MNK Drenove.

  Na međunarodnom turniru u Brežicama MNK Drenova 2004. god. i mlađi osvojili su

  2. mjesto, a Dominik Paškvan, 4. c bio je najbolji strijelac turnira. MNK Drenova

  2005. god. osvojili su međunarodni turnir u Dubrovniku, a Dominik Paškvan, 4. c bio

  je najbolji strijelac turnira. Na međunarodnom turniru u Deutschlandsbergu, Austrija,

  MNK Drenova 2005. god. izgubili su u finalu od prvoligaša Slovenije NK Maribor.

  Naš učenik Goran Iličić, 4.a, izabran je 13.6.2015. god. na 18. turniru OŠ u nogometu

  za 3. i 4. razrede kao najbolji nogometaš u organizaciji DŠR MAXIMA.Dodijeljena mu

  je skulptura nogometaša i medalja za zasluge.

  Naš učenik, Gabrijel Mažuran, 4. d, najbolji je šahist u županiji, a treći uRepublici

  Hrvatskoj među mlađim kadetima do 12 godina.

  Uspješni smo i u plesu – naša učenica, Annet Mohorić, 6. a, u velikoj konkurenciji

  između 30tak plesača u svojoj kategoriji, osvojila je 1. mjesto.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 25

  Učenica 8.c Viktoria Kršulj sudjelovala je na dvama internacionalnima plesnim

  natjecanjima u Zagrebu ( u svibnju 2015). . Bila je vrlo uspješna i osvojila je 4 zlatne

  medalje.

  U plesnoj skupini Porto Ri nastupaju mnogi naši učenici:

  učenica 3.c Klara Puvača je na natjecanju plesnih skupina u Zagrebu, 17.5.2015.

  osvojila srebrnu medalju; Lenny Capan i Ema Cupać, učenice 4. b, na Državnom

  plesnom natjecanju u Zagrebu osvojile su srebrnu medalju.

  Naši su učenici uspješni i u plivanju. Emili Zekić, učenica 3. c razreda natječe se u

  plivanju i postiže odlične rezultate. Osvojila je zlatnu, srebrnu i brončanu medalju na

  regionalnom natjecanju ove godine.

  Uspjesi na atletskom natjecanju „Erste plava liga – brže, više, jače“

  Noel Blagojević i Lena Žigić, učenici 4. b, postigli su izvrsne rezultate na

  natjecanju „Erste plava liga – brže, više, jače“. Oboje su se natjecali u dvije discipline

  - trčanju na 60 m i skoku u dalj, te osvojili zlato u skoku i srebro u trčanju, te se

  tako plasirali na završno natjecanje koje će se održati u rujnu u Zagrebu.

  Karol Pogorilić, učenica 3. c uspješna je u taekwondou.Osvojila je

  dvije srebrne medalje: Kadetsko taekwondo prvenstvo PGŽ, Čavle i Susedgrad

  sokol pokal - Mali sportaši, Zagreb.

  Učenici naše škole viceprvaci Hrvatske na državnom prvenstvu u malom rukometu

  U travnju ove godine u Karlovcu je održano rukometno prvenstvo Hrvatske u mini

  rukometu za 2004. godište. Na prvenstvu su sudjelovala četiri učenika naše škole:

  Niko Bijelić, Roko Kasunić, Deni Pleša i Toni Živković .Oni su branili boje

  Rukometnog kluba Trsat. Srebrnu medalju osvojili su Toni Živković i Roko Kasunić,

  a Niko Bijelić i Deni Plešasu u malom finalu zaslužili zlatnu medalju.Naši rukometaši

  osvojili su i neka pojedinačna priznanja.Toni Živković je izabran u najbolju petorku

  turnira. U utakmicama malog finala titulu najboljeg igrača odnio je Deni Pleša, a Niko

  Bijelić uvršten je u najbolju petorku. Dva naša učenika Tino Štakić i Ante Devčić

  sudjelovali su na Državnom rukometnom prvenstvu za 2002. godište koje se održalo

  u Umagu od 28. do 31. svibnja i osvojili su 4. mjesto.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 26

  Na igrama koje su u sklopu projekta „ Zdravi grad „ održane u Dvorani mladosti u

  Rijeci sudjelovali su i naši učenici PRO razreda i osvojili zaslužena priznanja.

  Svim učenicima i njihovim mentorima čestitke na uloženom trudu i postignutim

  rezultatima.

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 27

  5. KREDA analiza - ODREĐIVANJE PRIORITETNIH

  PODRUČJA RADA ŠKOLE

  1. Čime se možemo pohvaliti? (analizirati i navesti sve dobre strane rada škole)

  obrazovna postignuća Škole

  projekti

  visoki rezultati u izvannastavnim aktivnostima i dodatnoj nastavi (sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama)

  dobiven status Škole bez nasilja

  veliki broj stručnih usavršavanja pojedinih učitelja

  sportski rezultati učenika

  sigurnost učenika u školi

  puno vrijednih i predanih učitelja

  dobra radna atmosfera (svi zadatci se obavljaju)

  predanost, informiranost i stručnost ravnatelja u brizi za školu

  predan i visokostručan rad stručno razvojne službe

  posebni razredni odjeli

  produženi boravak djece

  Učenička zadruga

  čistoća i urednost naše škole

  2. S kojim se teškoćama svakodnevno susrećemo?

  (navesti i osvijestiti s kojim se sve teškoćama svakodnevno susrećemo, a koje se odnose na unutrašnji rad i funkcioniranje škole)

  nedovoljan broj specijaliziranih učionica u predmetnoj nastavi s nedostatnom opremom za kvalitetnu nastavu

  nedovoljna transparetnost ocjenjivanja kod pojedinih učitelja

  obimna administracija, kojom se opterećuje učitelje i stručne suradnike

  potreba za pedagogom/injom

  rad u dvije smjene

 • SAMOVREDNOVANJE RADA OŠ FRAN FRAKOVIĆ 28

  3. Koji su naši neiskorišteni resursi? (navesti koje sve neiskorištene potencijale posjeduje naša škola)

  roditelji koji mogu pomoći

  učenici koji još više mogu doprinijeti

  različite udruge svojim programima

  pojačati povezanost s lokalnom zajednicom

  4. Što nas koči na putu prema napretku?

  (opisati vanjske prepreke koje onemogućuju napredak škole)

  trenutna financijska kriza

  neke osobitosti sustava obrazovanja

  ponekad nedovoljno podrške i razumijevanje nadležnih izvan škole

  nedovoljna informiranost stanovništva o zadatcima i stresnosti posla radnika škole te pogrešan stav o radu u školi

  niska plaća radnika u školi u odnosu na zahtjeve, tj. količinu znanja, stručnosti i stalnog učenja te osobnog razvoja koji se traži od njih

  prevelika količina nepotrebne administracije

  5. Što možemo napraviti da budemo još bolji? (na temelju unutrašnjih karakteristika škole osmisliti što sve možemo učiniti da budemo još bolji)

  Izrada vizije i misije škole, tj. strateškog plana škole

  daljnji rad na samovrednovanju rada škole

  edukacija i cjeloživotno usavršavanje

  primjena suvremenih nastavnih metoda u poučavanju kod većeg broja učitelja

  utvrđivanje elemenata ocjenjivanja na razini školskih aktiva

  rad na sebi

  6. Tko nam može pomoći u napretku (osobe, institucije…)? (imenovati institucije, osobe i dr. za koje mislimo da nam mogu pomoći u unaprjeđenju podizanja kvalitete rada škole)

  Grad Rijeka financiranjem projekata te stručnih usavršavanja

  Ministarstvo financiranjem i većom raznolikošću stručnih usavršavanja (AOiO)

  Roditelji

  Mi: spremnost i volja svih nas za samovrednovanjem ili pozitivnom samokritičnošću, za razvojem, učenjem i napretkom

  Udruge, ustanove i vanjski stručnjaci koji se bave temama potrebnim u našem stručnom usavršavanju.