22
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ANUL II Răspunde rea discipli nară a funcţion arului

Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

Embed Size (px)

DESCRIPTION

referat

Citation preview

Page 1: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVEADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

ANUL II

Răspunderea disciplinară a funcţionarului public

Page 2: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public
Page 3: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

Răspunderea disciplinară a funcţionarului public

Răspunderea disciplinară intervine în cazul săvârşirii unei abateri disciplinare, definită de lege ca reprezentând încalcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civilă prevăzute de lege. 1

Natura juridică a răspunderii disciplinare a funcţionarilor publici nu poate fi desluşită decât plecând de la natura juridică a raportului juridic ce se naşte între Stat, autoritatea administrativă pe de o parte şi funcţionarul public pe de altă parte.

Astfel răspunderea disciplinară a funţionarului public apare numai în raportul de drept administrativ sub forma raportului de subordonare ierarhică. Când vorbim de raportul de subordonare ierarhică în dreptul administrativ, ne referim numai la acele raporturi care apar în procesul de organizare a executării şi executarea în concret a legii şi au la bază principiul subordonării ierarhice.

În ceea ce privesc izvoarele răspunderii disciplinare a funcţionarului public, considerăm că acestea sunt următoarele cumultativ :

a) Legea, în sens larg care reglementează responsabilitatea disciplinară a funcţionarului public, procedura înfăptuirii acesteia, actele sau faptele administrative generatoare de responsabilitate, precum şi organele abilitate să constate, să aplice sancţiunile, să anuleze actul ilegal, să restabilească situaţia anterioară, să stabilească şi să asigure despăgubirea şi procedura de urmat în astfel de cazuri, în acest sens, în baza dispoziţiilor constituţionale, există lege care reglementează raspunderea disciplinară a majoritaţii funcţionarilor publici prin statutul funcţionarului public, instituind cadrul general şi chiar special pentru cea mai mare categorie de funcţionari publici, precum şi legile care reglementează statutele diferitelor categorii speciale de funcţionari publici cum ar fi poliţist, medic, judecător, ministru, etc. şi alte dispoziţii legale speciale ce pot fi complementare sau derogatorii de la celelalte;

b) Săvârşirea de către funcţionarului public a unei abateri disciplinare prevazută de lege;

c) Actul autorităţii publice administrative sau judecătoreşti, împuternicite de lege să cerceteze, să pună în mişcare acţiunea disciplinară, să judece, să stabilească şi să aplice sancţiunile disciplinare.

Trăsăturile responsabilităţii disciplinare a funcţionarului public

Trăsăturile responsabilităţii şi răspunderii disciplinare a funcţionarului public sunt acele caracteristici care le deosebesc de formele responsabilităţii şi răspunderii juridice din afara drepului administrativ, cât şi cele care le deosebesc de celelalte forme ale responsabilităţii şi răspunderii juridice administrative.

În primul rând, ne vom referi la trăsăturile responsabilităţii disciplinare a funcţionarului public, astfel:a) Responsabilitatea disciplinară a funcţionarului public este o responsabilitate

juridică de drept public;b) Responsabilitatea disciplinară a funcţionarului public este înfăptuită de cel puţin

doi subiecţi investiţi cu autoritatea necesară prin lege, unul în mod obligatoriu

1 A se vedea Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a-VII-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p.525

Page 4: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

este funcţionarul public responsabil, iar al doilea autoritatea ierarhică competentă sau disciplinară anume desemnată de lege, ori autoritatea judecătorească;

c) Drepturile şi obligaţiile protejate contra încălcării, constituie competenţa funcţiei publice stabilită prin lege, precum şi conţinutul unor incompatibilităţi stabilite pentru cel care exercită funcţia respectivă;

d) Responsabilitatea disciplinară a funcţionarului public este definită de legiuitor pentru abaterea administrativă de la disciplina funcţiei publice, numită abatere disciplinară a funcţionarului public;

e) Sancţiunile stabilite de legiuitor ca aplicabile- prin reglementarea responsabilităţii disciplinare a funcţionarului public- sunt numai cele prevăzute de lege;

f) Pentru a exista responsabilitate disciplinară a funcţionarului public, este necesar, ca totdeauna, abaterea disciplinară să fie săvârşită cu vinovăţie de funcţionarul public;

g) Sancţiunile disciplinare prevăzute în cazul responsabilităţii administrative nu sunt privative de libertate.

Trăsăturile răspunderii disciplinare a funcţionarului public sunt următoarele:

a) Răspunderea disciplinară a funcţionarului public este o răspundere juridică de drept public ;

b) Răspunderea disciplinară a funcţionarului public este o materializare a responsabilităţilor disciplinare a funcţionarului public;

c) Răspunderea disciplinară a funcţionarului public se angajează numai pentru o abatere de la disciplina funcţiei publice, care poate să fie unică sau în concurs cu o faptă penală sau civilă;

d) Răspunderea disciplinară se angajează numai după o procedură specială prevăzută de lege, care presupune cercetarea prealabilă, administrarea probelor în acuzarea, apărarea şi ascultarea funcţionarului public;

e) Răspundera disciplinară se înfăptuieşte numai dacă nu există o cauză care să împiedice aceasta (prescripţia, legitima apărare);

f) Răspunderea disciplinară a funcţionarului public se angajează pentru simpla încălcare a competenţei funcţionarului public sau a interdicţiilor impuse de legiuitor prin stabilirea incompatibilităţilor funcţiei, indiferent dacă se cauzează prejudiciul material sau moral.2

Abaterile disciplinare

Abaterea disciplinară reprezintă fapta săvârşită cu vinovăţie de către funcţionarul public prin care acesta încalcă obligaţiile ce-i revin din raportul de serviciu (de funcţie publică) sau în legătură cu acesta şi care afectează statutul său socio-profesional şi moral. 3

Prin alin.2 al art.77 sunt enumerate faptele care constituie abateri disciplinare, acestea sunt: a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; c) absenţe nemotivate de la serviciu; d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

2 A se vedea Valerică Dabu, Răspundera juridică a funcţionarului public, Global Lex, Bucureşti, pp.250-2513 A se vedea Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a VII-a, Universal Juridic, Bucureşti, 2012, p. 525

Page 5: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal; f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter; g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic; i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu; j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici; k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici. 4

Sancțiunile disciplinare

Sunt stabilite un număr de 5 sancțiuni disciplinare, a căror analiză determină gruparea lor în următoarele categorii:

a) Sancțiuni disciplinare cu caracter moral, în această categorie intrând mustrarea scrisă.

b) Sancțiuni cu caracter precumpănitor material, în această categorie intrând diminuarea drepturilor salariale cu 5- 20% pe o perioadă de 1- 3 luni.

c) Sancțiuni care afectează cariera funcționarului public, având și consecințe de ordin patrimonial. În această categorie se încadrează suspendarea dreptului la avansare pe o perioadă de 1 la 3 ani și trecerea pe o treaptă inferioară pe o perioadă de 6- 12 luni, cu diminuarea corespunzătoare a salariului. Practic, aceste sancțiuni au un caracter complex, deoarece ele afectează nu doar cariera funcționarului public, dar și drepturile materiale cuvenite acestuia, dat fiind faptul că oricărei trepte, clasă, categorie îi corespunde un alt salariu, superior celui cuvenit pentru treapta, clasa sau categoria precedentă.

d) Retrogradarea în treptele de salarizare sau retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an.

e) Sancțiuni care determină încetarea raportului de funcție publică, în această ultimă categorie intrând destituirea din funcție.Deși legiutorul nu o califică în mod expres astfel, ea reprezintă sancțiunea disciplinară cea mai gravă atât prin consecințele pe care le atrage cât și prin gradul de pericol social al faptei care determină luarea ei precum și prin împrejurările în care se produce. 5 Sancţiunea disciplinară se aplică în termen de cel mult 1 an de la data

sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

În cazul în care fapta funcţionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se

4 A se vedea Legea 188 din 1999 privind Statutul funcţionarilor publici 5 A se vedea Verginia Verdinaș, Drept administrativ și instituții politico-administrative, Editura Lumina Lex, București, 2002, pp. 438-439 .

Page 6: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanţa judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.

Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice. 6

Destituirea din funcţia publică

Destituirea din funcţia publică intervine ca sancţiune disciplinară, deci numai pentru motive imputabile funcţionarului, legea stabilind limitativ următoarele situaţii:  a)săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave;  b) dacă s-a ivit un motiv de incompatibilitate, iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia, într-un termen de 10 zile calendaristice de la data la care a intervenit cazul de incompatibilitate.

Incompatibilităţile privind funcţionarii publici sunt reglementate la art.94–98 din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Potrivit reglementărilor menţionate, calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: - în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;- în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică; - în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public; în calitate de membru a unui grup de interes economic.

De asemenea, funcţionarii publici nu pot fi mandatari ai unor personae în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia publică pe care o exercită. Nu sunt permise raporturile ierarhice directe în cazul în care funcţionarii publici respectivi sunt soţi sau rude de gradul I. Interdicţia persistă şi în cazul în care şeful ierarhic direct are calitatea de demnitar.

Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar–artistice şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirect cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului.

Funcţionarii publici, cu excepţia înalţilor funcţionari, pot fi membri ai partidelor politice legal constituite, însă nu pot fi membri ai organelor de conducere ale partidelor politice şi le este interzis să exprime sau să apere în mod public poziţia unui partid politic.

6 A se vedea art.77 al.(5),(6)și(7) din Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

Page 7: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

În final, precizăm că încetarea de drept a raportului de serviciu se constată, iar eliberarea şi destituirea din funcţia publică se dispun, ca regulă,prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, care poate fi atacat în faţa instanţei de contencios administrativ. Instanţa poate dispune anularea actului şi reîncadrarea funcţionarului în funcţia public deţinută.7

Condițiile răspunderii disciplinare a funcționarului public

Fundamentul răspunderii disciplinare a funcționarului public il constituie: Legea care reglementează resposabilitatea funcționarului public în baza

căreia se nasc și raporturi juridice de subordonare ierarhică în activitatea de organizare a executării și executarea în concret a legii

Abaterea disciplinară săvârșită de funcționarul public Actul de stabilire a răspunderii disciplinare a funcționarului public, emis de

autoritatea publică investită de legiuitor (autoritatea administrativă sau judecătorească)

Pentru existența răspunderii disciplinare a funcționarului public sunt necesare următoarele condiții:

a) Abaterea disciplinară a funcționarului public să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege pentru răspunderea administrativă, referitoare la subiect, obiect, latura obiectivă și latura subiectivă

b) Abaterea disciplinară trebuie să fie în cadrul raportului juridic de subordonare ierarhică

c) Atât subiectul pasiv, cât și subiectul activ, sunt subiecte de drept administrativ, cu excepțiile expres prevăzute de lege, când subiectul activ poate să fie instanță de judecată. În mod obligatoriu, funcționarul trebuie să fie funcționar public de drept, iar autoritatea care aplică sancțiunea trebuie să fie împuternicită legal în acest sens

d) Sesizarea, constatarea, cercetarea, judecarea, aplicarea și radierea sancţiunii disciplinare a funcţionarului public se face numai după o procedură specială de drept administrativ, și numai în lipsa acestor reglementări și a principiilor de drept administrativ se aplică prevederile Codului de procedură civilă

e) Este necesar să existe intenţia de a sancţiona funcţionarului public vinovat de săvârşirea unei abateri disciplinare. Prin acest element se face legătura între comiterea abaterii disciplinare şi aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute în normele juridice. În felul acesta vom deosebii situaţiile în care intervin anumite măsuri care dezavantajează pe funcţionar în evoluţia carierei sale, dar care nu au caracterul unor sancţiuni disciplinare. Astfel, în cazul unei reorganizări a serviciului, trecerea funcţionarului dintr-o funcţie superioară în una inferioară nu poatefi considerată o sancţiune disciplinară, deşi formal s-ar putea interpreta în acest fel schimbarea situaţiei juridice a funcţionarului. În toate celelalte cazuri, retrogradarea constituie o sancţiune disciplinară, deci trebuie aplicată numai cu respectarea întregii proceduri prevăzută de lege pentru aceasta. 8

7 A se vedea Liviu Coman-Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor publici, Galaţi, 2011, p.918 A se vedea Valerică Dabu, Răspundera juridică a funcţionarului public, Global Lex, Bucureşti, pp. 271-272

Page 8: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

Procedura disciplinară

Aspectele particulare privind răspunderea disciplinară în cazul funcţionarilor publici sunt conturate legislativ de prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale H.G.1344/2007.

În cazul funcţionarilor publici, actul de sesizare a comisiei de disciplină poate fi făcut de orice persoană care se consideră vătămată prin fapta unui funcţionar public, indiferent dacă este sau nu salariat al angajatorului.

Potrivit art. 28 din H.G.1344/2007, sesizarea se formulează în scris şi trebuie să cuprindă urmatoarele elemente: a) numele, prenumele, domiciliul sau, dupa caz, locul de muncă şi funcţia detinută de persoana care a formulat sesizarea ori denumirea şi sediul persoanei juridice, precum şi numele şi funcţia reprezentantului legal; b) numele si prenumele funcţionarului public a cărui faptă este sesizată ca abatere disciplinară şi denumirea autorităţii sau a instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; c) descrierea faptei care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii acesteia; d) prezentarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea; e) adresa de corespondenţă, dacă este alta decât cea prevazută la lit. a); f) data; g) semnătura.

În situaţia în care persoana care formulează sesizarea nu cunoaşte informaţiile prevăzute la lit. b) de mai sus, sesizarea poate să cuprindă alte elemente de identificare a funcţionarului public ale cărui fapte sunt sesizate ca abateri disciplinare.

Termenul în care sesizarea poate fi depusă în termen de maxim 1 an şi 6 luni de la data săvârşirii faptei sesizate ca abatere disciplinară, depunerea peste acest termen fiind clasarea sesizarii, potrivit art. 29 alin.2 din H.G.1344/2007.9

Principiile procedurii disciplinare

Principiile fundamentale care guvernează regimul răspunderii disciplinare a funcţionarului public sunt prevăzute în art. 19 din H.G. 1344/2007 10 , după cum urmează 11 :

a) prezumţia de nevinovăţie, conform căruia funcţionarul public este considerat nevinovat pentru fapta sesizată ca abatere disciplinară comisiei de disciplină atâta timp cât vinovăţia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia funcţionarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat sau reprezentat pe parcursul procedurii de cercetare administrativă;

c) contradictorialitatea, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a asigura persoanelor aflate pe poziţii divergente posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată comisia de disciplină;

9 A se vedea Ioan Morariu, Cercetarea disciplinară prealabilă a angajaţilor, Revista ProLex nr. 17.10 A se vedea H.G. nr. 1344/2007 privind normele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, publicată în M. Of. Nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 787/2008, H.G. nr. 1268/2008, O.U.G. nr. 35/2009.11 A se vedea Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a VII-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 526.

Page 9: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

d) proporţionalitatea, conform căruia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă să fie aplicată;

e) legalitatea sancţiunii, conform căruia comisia de disciplină nu poate propune decât sancţiunile disciplinare prevăzute de lege;

f) unicitatea sancţiunii, conform căruia pentru o abatere disciplinară nu se poate aplica decât o singură sancţiune disciplinară;

g) celeritatea procedurii, conform căruia comisia de disciplină are obligaţia de a proceda fără întarziere la soluţionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate şi a procedurilor prevăzute de lege şi de prezenta hotărâre;

h) obligativitatea opiniei, conform căruia fiecare membru al comisiei de disciplină are obligaţia de a se pronunţa pentru fiecare sesizare aflată pe rolul comisiei de disciplină.

Comisia de disciplină

Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare aplicabile funcţionarilor publici din autorităţile sau instituţiile publice se constituie comisii de disciplină.

Din comisia de disciplină face parte şi un reprezentant al organizaţiei sindicale reprezentative sau, după caz, un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici pentru care este organizată comisia de disciplină, în cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici nu sunt organizaţi în sindicat.

Comisia de disciplină poate desemna unul sau mai mulţi membri şi, după caz, poate solicita compartimentelor de control din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice să cerceteze faptele sesizate şi să prezinte rezultatele activităţii de cercetare.12

Comisiile de disciplină ale funcţionarilor publici se constituie pe lângă fiecare autoritate publică centrală, judeţeană, prefectură, consiliul judeţean ori al municipiului Bucureşti, pentru funcţionarii publici proprii, precum şi pentru cei din toate instituţiile publice şi regiile autonome din subordinea acestora. 13

Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici este compusă din 5 înalţi funcţionari publici, numiţi prin decizia primului-ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.

Modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 14

Cazierul administrativ

Pentru evitarea situaţiilor disciplinare ale funcţionarilor publici, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, dispune alin. (1) al art. 81 din Legea nr. 188/1999, va elibera un cazier administrativ, conform bazei de date pe care o administrează.

12 A se vedea art. 79 alin( 1), ( 2), ( 3) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.13 A se vedea Valerică Dabu, Răspunderea juridică a funcţionarului public, Globul Lex, Bucureşti, p.27314 A se vedea art. 79 alin (4), ( 5) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

Page 10: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

Cazierul administrativ este un act care cuprinde sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public şi care nu au fost radiate, el fiind necesar în următoarele cazuri:

a)desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia de concurs pentru recrutarea funcţionarilor publici;

b)desemnarea unui funcţionar public în calitate de preşedinte şi membru în comisia de disciplină;

c)desemnarea unui funcţionar public ca membru în comisia paritară;d)ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari

publici sau categoriei funcţionarilor publici de conducere;e)în orice alte situaţii prevăzute de lege.Conform alin. (4), cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:a)funcţionarului public interesat;b)conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară

activitatea;c)preşedintelui comisiei de disciplină;d)altor persoane prevăzute de lege. 15

Raspunderea disciplinară a funcționarului public la nivel european

În toate statele Uniunii Europene, sistemul disciplinar presupune respectarea unor principii fundamentale: dreptul la apărare, funcţionarul trebuind informat şi, dacă doreşte, să fie asistat de un apărător, şi posibilitatea unui recurs în faţa unui tribunal independent şi imparţial. Aplicarea răspunderii disciplinare presupune implicarea unui organ colegial în procedura de tragere la răspundere a funcţionarului public.

Spre exemplu, în Franţa, Consiliul de Stat a decis încă din anul 1957 că toate sancţiunile cu excepţia avertismentului şi a blamului (echivalentul mustrării din sistemul românesc), vor fi pronunţate numai după emiterea avizului consiliului de disciplină

În Germania a fost instituită o procedură disciplinară cu caracter jurisdicţional: cu excepţia sancţiunilor minore, decise de autoritatea ierarhică, aceasta trebuie să sesizeze o jurisdicţie disciplinară care presupune magistraţi profesionişti şi reprezentanţi ai personalului, ce va stabili o sancţiune ca un adevărat tribunal; în egală măsură, ea poate fi sesizată de un procuror disciplinar federal, care joacă în acest caz acelaşi rol ca un procuror obişnuit în materie penală.

În Olanda, este la fel de greu să concediezi un salariat dintr-o întreprindere privată aflată cu bunăstare economică sau un funcționar din administrație, în ambele situații s-ar impune practic existența unei greșeli grave pentru revocarea sau concedierea să aibă loc.

În ce privește problemele disciplinare, suspuse de funcționari sau superiorii lor, acestea sunt rezolvate de un tribunal al funcționarilor, compus din judecatori profesioniști care aplică reguli ale dreptului administrativ. Întotdeauna se poate recurge, în egală masură, la judecătorul civil.16

15 A se vedea V.I. Prisăcaru, Funcţionarii public, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 16816 A se vedea Dana Apostol Tofan, Instituții administrative europene, C.H.Beck, București, 2006, pp. 185- 187

Page 11: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

Caz practic:

Funcţionar public. Răspundere disciplinară. Mutarea temporară dintr-o funcţie publică de conducere într-una de execuţie pe durata cercetării disciplinare. Legalitate.

Legea nr. 188/1999, art. 77 alin. (7)

Cuprins pe materii: Dreptul funcţiei publiceIndice alfabetic: cercetare disciplinară                     Concediu de boală                     Funcţionar public. Mutare temporară în cadrul altui compartiment al instituţiei publice                     Raport de serviciu. Modificare

Este justificată aplicarea în cadrul procedurii atragerii răspunderii disciplinare a funcţionarilor publici a măsurii prevăzute de art. 77 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 republicată, constând în mutarea temporară în cadrul altui compartiment al instituţiei publice, aplicată directorului executiv al instituţiei – în privinţa căruia se realiza cercetarea administrativă – întrucât s-a apreciat în mod rezonabil că din funcţia respectivă, acesta ar fi putut influenţa desfăşurarea cercetării referitoare la unele disfuncţionalităţi în activitate, ce i se imputau. 

Faptul că după 2 zile de la data emiterii actului administrativ de mutare într-o funcţie de execuţie, directorul executiv a fost internat într-un spital, nu atrage incidenţa art. 36 din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia, raportul de serviciu nu poate fi modificat în perioada concediilor de boală, întrucât legalitatea unui act administrativ trebuie apreciată prin raportarea la situaţia de fapt şi de drept existentă la momentul emiterii sau adoptării sale, iar nu în funcţie de evenimente sau împrejurări ulterioare şi imprevizibile.

I.C.C.J. , Secţia de contencios administrativ şi fiscalDecizia nr. 1210 din 21 martie 2008 Notă: Instanţa a avut în vedere dispoziţiile Legii nr. 188/1999, în forma republicată în M.Of. nr. 65 din 29/05/2007             Prin cererea formulată la Curtea de Apel Constanţa, reclamantul IB a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se anuleze decizia nr.274 din 20.06.2007 emisă de pârâta Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, precum şi plata cheltuielilor de judecată.            În motivarea contestaţiei, acesta a arătat că până la data de 25.06.2007 a deţinut funcţia publică de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Constanţa. Prin decizia atacată a fost mutat temporar, pe perioada cercetării administrative, pe funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, la Direcţia Economică şi Evidenţă Contribuabili – Serviciul evidenţă contribuabili. Această măsură, în opinia reclamantului, reprezintă o modificare nejustificată a raportului de serviciu în condiţiile în care, din cuprinsul deciziei nu rezultă că mutarea s-a făcut în interesul instituţiei publice pe care a condus-o, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii nr.188/1999. Ulterior, a invocat ca motiv de nulitate a deciziei, emiterea acesteia în perioada în care se afla internat în spital.

Page 12: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

            Prin sentinţa civilă nr.750 din 8.11.2007, Curtea de Apel Constanţa – Secţia comercială, maritimă, fluvială, contencios administrativ şi fiscal a admis contestaţia formulată de către reclamantul IB, a anulat decizia nr.274/2007 emisă de pârâtă şi a obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 8 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.            Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că decizia nr.274/2007 emisă de pârâtă a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor art.36 şi art.77 alin.7 din Legea nr.188/1999. S-a arătat că la data de 22.06.2007 contestatorul a fost internat în Spitalul Militar de Urgenţă Constanţa, fiind externat la 26.06.2007 şi în continuare s-a aflat în concediu de boală. În aceste condiţii, a precizat totodată curtea de apel, decizia a cărei anulare s-a solicitat a fost comunicată Casei Judeţene de Pensii Constanţa la data de 22.06.2007, ora 10,30 dată la care contestatorul se afla deja internat în spital, astfel că modificarea raportului de serviciu nu se putea face decât din iniţiativa acestuia.            Referitor la condiţiile prevăzute de art.77 alin. (7) din Legea nr.188/1999, instanţa de fond a reţinut că acestea nu au fost întrunite întrucât, aşa cum rezultă chiar din preambulul deciziei atacate, controlul de gestiune era deja finalizat, astfel că s-a apreciat greşit că prin menţinerea în funcţie a reclamantului ca director executiv, acesta mai putea influenţa controlul iniţiat de către pârâtă.            Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, invocând motivul de modificare prevăzut de art.304 pct.9 Cod procedură civilă.            Recurenta susţine că instanţa de fond a aplicat greşit legea, reţinând eronat că dispoziţiile art.77 alin.(7) din Legea nr.188/1999 s-ar aplica numai în condiţiile art.91 din aceeaşi lege. În realitate, consideră recurenta, art.77 se găseşte în capitolul VIII „Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici”, pe când art.91 vizează „Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public”.            Într-o critică distinctă, recurenta combate analiza pe care curtea de apel a făcut-o cu referire la condiţiile aplicării art.77 alin.(7) din lege. Arată că textul indicat impune mutarea temporară a funcţionarului public atunci când prin natura funcţiei exercitate acesta ar putea influenţa cercetarea administrativă. Faptul că la data emiterii deciziei controlul de gestiune era finalizat este irelevant, câtă vreme cercetarea administrativă era în curs de desfăşurare.            Prin întâmpinarea formulată, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefondat.            A arătat că dispoziţiile unui act normativ trebuie examinate sistemic iar nu trunchiat, concluzia sa fiind că şi în cazul aplicării dispoziţiilor art.77 alin.(7) din lege se produce o modificare a raporturilor de serviciu, modificare ce trebuie efectuată cu respectarea principiului stabilităţii funcţionarului public, iar nu discreţionar. Mai indică faptul că nu s-a probat de partea adversă că ar fi putut influenţa cursul cercetării administrative.            Referitor la incidenţa art.36 din Legea nr.188/1999, intimatul susţine că instanţa de fond a reţinut corect că măsura dispusă este nelegală, fiind comunicată la o dată la care el era internat în spital.            În cadrul probei cu înscrisuri, conform art.305 Cod procedură civilă, părţile au depus la dosarul cauzei acte aflate în dosarul comisiei de disciplină constituite în cadrul C.N.P.A.S. care cercetează aspectele sesizate de Preşedintele C.N.P.A.S. (nr.1 din 20.06.2007), precum şi Decizia nr.575/ 19.12.2007 prin care Preşedintele C.N.P.A.S. l-a sancţionat pe intimat cu retrogradarea în funcţia publică de execuţie

Page 13: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, pe o perioadă de 1 an, cu menţinerea drepturilor salariale, exclusiv indemnizaţia de conducere în procent de 50%.            Recursul este fondat.            Actul administrativ dedus controlului de legalitate de către intimatul-reclamant IB este Decizia nr.274 din 20.06.2007 emisă de Preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale.            Prin această decizie intimatul-reclamant, care deţinea funcţia publică de conducere de director executiv al Casei Judeţene de Pensii Constanţa, a fost mutat temporar, pe perioada cercetării administrative, în conformitate cu prevederile art.77 alin.(7) din Legea nr.188/1999 republicată, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, treapta de salarizare I, la Direcţia Economică şi Evidenţă Contribuabili – Serviciul evidenţă contribuabili, cu menţinerea drepturilor salariale avute, mai puţin indemnizaţia de conducere în procent de 50%.            Motivele de nelegalitate reţinute de instanţa de fond, astfel cum au fost expuse în cele ce preced, vizează, pe de o parte, încălcarea prevederilor art.36 din Legea nr.188/1999 şi, pe de altă parte, greşita aplicare a dispoziţiilor art.77 alin.(7) din aceeaşi lege, în condiţiile în care controlul de gestiune era finalizat.            Din această perspectivă, critica referitoare la corelaţia dintre art.77 alin.(7) şi art.91 din Legea nr.188/1999 apare ca fiind nepertinentă, întrucât instanţa de fond nu s-a raportat în cuprinsul argumentaţiei soluţiei adoptate la acest din urmă text, care stabileşte condiţiile în care se poate dispune mutarea definitivă ori temporară a unui funcţionar public în cadrul altui compartiment al autorităţii. Este adevărat că în cererea de chemare în judecată reclamantul invocase şi încălcarea dispoziţiilor art.91 alin.(3) din lege, dar instanţa de fond nu a considerat necesar să se raporteze la acest text legal, în considerarea naturii speciale a mutării temporare la care se referă art.77 alin.(7) din Legea nr.188/1999 republicată, dispusă în cadrul procedurii de atragere a răspunderii disciplinare a funcţionarilor publici.            Cât priveşte incidenţa dispoziţiilor art.36 din Legea nr.188/1999 republicată, Înalta Curte reţine că potrivit acestui text raportul de serviciu nu poate fi modificat „în perioada concediilor de boală”.            Necontestat, actul administrativ atacat a fost emis la data de 20.06.2007.            Din biletul de internare nr.1591 întocmit de Spitalul Militar de Urgenţă Constanţa rezultă că intimatul-reclamant a fost internat în această instituţie spitalicească în perioada 22 – 26.06.2007 iar ulterior a beneficiat de concediu medical.            Prin urmare nu se poate considera că raportul de serviciu a fost modificat „în perioada” în care intimatul-reclamant s-a aflat în incapacitate temporară de muncă din motive medicale, ci anterior acestui moment.            Legalitatea unui act administrativ se apreciază prin raportare la situaţia de fapt şi de drept existentă la momentul emiterii ori adoptării sale iar nu în funcţie de evenimente ori împrejurări ulterioare şi imprevizibile.            Analiza pe care o face recurenta în cuprinsul celui de-al doilea motiv de recurs, referitoare la condiţiile aplicării art.77 alin.(7) din Legea privind Statutul funcţionarilor publici, este corectă.            Potrivit acestui text de lege:            „Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice are obligaţia de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influenţa cercetarea sau, după caz, de a dispune

Page 14: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

mutarea temporară a funcţionarului public în cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorităţii ori instituţiei publice”.            Faptul că la data emiterii deciziei examinate era deja întocmit procesul-verbal de control înregistrat la Registratura Generală a Casei Judeţene de Pensii Constanţa cu nr.4072/ 16.06.2007 este, într-adevăr, irelevant, câtă vreme cercetarea administrativă era în curs iar intimatul-reclamant îndeplinea funcţia de director executiv al instituţiei publice, putându-se prezuma în mod rezonabil că „ar putea influenţa” această cercetare referitoare la unele disfuncţionalităţi economico-financiare care i se imputau.            Recursul a fost admis. 17

17 A se vedea www.scj.ro - Secția de contencios administrativ și fiscal

Page 15: Raspunderea Disciplinara a Functionarului Public

Bibliografie:

1. Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a-VII-a Revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012

2. Valerică Dabu, Răspundera juridică a funcţionarului public, Global Lex, Bucureşti

3. Legea 188 din 1999 privind statutul funcţionarilor publici

4. Verginia Verdinaș, Drept administrativ și instituții politico-administrative, Editura Luminalex, București, 2002

5. Liviu Coman-Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor publici, Galaţi, 2011

6. Ioan Morariu, Cercetarea disciplinară prealabilă a angajaţilor, Revista ProLex nr.17

7. H.G. nr. 1344/2007 privind normele privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, publicată în M. Of. Nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu modificările şi completările aduse prin H.G. nr. 787/2008, H.G. nr. 1268/2008, O.U.G. nr. 35/2009

8. V.I. Prisăcaru, Funcţionarii public, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004

9. www.scj.ro - Secția de contencios administrativ și fiscal

10. Dana Apostol Tofan, Instituții administrative europene, C.H.Beck, București, 2006