RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  1/39

  RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7 (UNTUK SISWA KELAS 9)

  JENIS PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  Peralatan teknologi komunikai !aman "ulu #

  $% Pa&'ru # kerta 'ang teruat "ari "aun tumuan &a&'r' 'ang "igunakan untuk menuli

  *% +eregu # alat komunikai 'ang teruat "ari tan"uk kerau 'ang "igunakan "engan ,ara "itiu&

  -% Kulkul # alat komunikai 'ang erentuk e&erti kentongan 'ang teruat "ari ka'u 'ang erongga 'ang "igunakan "engan ,ara

  "i&ukul

  .% /an eera&a alat tra"iional 'ang lain

  Peralatan teknologi in0ormai "an komunikai &a"a !ama mo"ern emual "i&ia men1a"i "ua# teknologi in0ormai "an teknologi

  kemunikaiTeknologi in0ormai ,onto

  $% ,om&uter # mein eraguna 'ang "a&at "ikontrol ole &rogram2 "igunakan untuk mengola "ata men1a"i in0ormai

  Teknologi komunikai ,onto

  Surat kaar # alat komunikai atu ara2 'ang an'a "a&at "ia,a

  Ra"io# alat komunikai atu ara2 'ang an'a "a&at "i"engar

  Tele&on # alat komunikai "ua ara2 "a&at ergantian komunikai

  Tele3ii # alat komunikai atu ara2 'ang an'a "a&at "i "engar "an "iliat

  SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  Se1ara &erkemangan teknologi komunikai "iagi men1a"i

  $% Perio"e eelum maei

  a% Perio"e am&ai -444 SMKomunikai "engan menggunakan gamar "i"in"ing gua 'ang men,eritakan tentang ,ara eruru2 aaa "igunakan "engn "enguan2

  i'arat2 "an gerakan tangan

  % Perio"e -444 SM

  -444 SM anga umeria mengguakan tulian eagai alat komunikai eru&a 'mol5imol (uru0 &iktogra0)

  *944 SM anga meir kuno mengukan uru0 ierogli0 eagai alat komunikai

  644 SM aga meir kuno mengukana erat &a&'ru eagai kerta untu menuli eua tulian

  $46 SM anga ,ina menggukan kerta "ari erat amu

  *% Perio"e etela maei

  a% Penemuan telegra0 ole Samuel inle' +reee More $8-7

  % Tele&on "itemukan Antonio Meu,,i $87.2 "ikemangkan Alean"er Graam +ell $87:

  ,% Ra"io2 Guglielmo Mar,oni $94$ "engan mengirimkan in'al5in'al ko"e telegra0 mele;ati lautan Atlantik "engan gelomang

  eletronagmetik

  "% Tele3ii "itemukan Paul Ni&ko; $888-

  e% /an eera&a &enemuan lain

  Se1ara &engemangan ,om&uter#

  6444 taun 'ang lalu "i Aia a"a alat olmar2 alat ini mam&u melakukan o&erai &en1umlaan2

  &engurangan2 &erkalian "an &emagian

  >ikal akal ,om&uter # &enemuan mein itung B+BL2 ALGBL

  Ka&aita memori ,uku& ear

  Menggukana im&anan luar magneti, "ik

  Mem&un'ai kemam&uan realtime "an time aring

  Proe o&erai lei ,e&at

  Memutukan "a'a lei ke,il

  A&likai lei lua

  >onto# P/P5$2 P/P582 UNIA> III2 UNIA> SS842 UNIA> $$472 +urrogt *442 I+M 74742 I+M 74842 I+M $.44

  -% Generai ketiga ($9:.5$974)

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  2/39

  >iri #

  Menggunakan I> ( Integrate" >ir,uit)

  Peningkatan o0t;are

  Proe &engolaan "ata lei ,e&at "an akurat

  Mem&un'ai ka&aita memor' lei ear

  Mengguakan &en'im&an luar

  /a'a litrik lei emat

  Menggunakan multi &ro,eing

  Menggunakan 3iual "i&la' terminal2 mam&u menam&ilkan gamar "an gra0ik

  @arga mura/a&at erkomunikai antar kom&uter

  >onto # I+M C-:42 NBA2 UNIA> $$482 UNIA 94442 N>R2 GE :44% GE *-62 >/> -4442 >/> :444

  .% Generai keem&at ($9795ekarang)

  >iri #

  +erukuran lei ke,il

  @arga relati3e mura

  Me,ul P> (&eronal ,om&uter)

  Ter"a&at a&likai 'ang emakin lengka&

  Menggunakan LSI> (er' Large S,ale Integrate" >ir,uit)

  Menggunakan ,i& 'ang ernama mi,ro&ro,eor

  >onto # mikro altari MITS2 >ra'5I2 A&&le II2 Ra"io Sa,k2 >ommo"ore2 /ekto& ,om&uter ?ero2 I+M P>C?T2 I+M P>CAT2

  Ma,into2 I+M PSC*2 I+M P>C-8:2 I+M P>C.8:2 Pentium2 AM/ K/ -:

  6% Generai kelima

  /alam &engemangan ole Negara De&ang

  Mengunakan LSI (er' Large S,ale Interation)

  PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  >onto &enera&an "ii"ang #

  Peruaaan # ERP (Enter&rie Reour,e Planning)

  +ini # E5>ommer,e

  Perankan # E5+anking

  Pen"i"ikan # E5Learning

  Keeatan # Smart >ar"

  DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  >'er,rime # ke1aantan atau tin"akana 'ang mela;an okum 'ang "ilakukan ole eeorang "engan mengguanakan arana ,om&uter

  Akti3ita ke1aatan "alam 1aringan internet #@a,king # uaa memauki eua 1aringan "engan maku" mengek&loitai tau men,ari kelemaan 'tem 1aringan

  >ra,king # uaa memauki e,ara illegal eua 1aringan "engan maku" men,ari2 mengua atau menga,urkan 0ile atau "ata 'ang

  "iim&an "alam ,om&uter &a"a uatu 1aringan

  MENGAKTIFKAN DAN MEMATIKAN KOMPUTER

  Proe"ur 'ang enar mengi"u&kan ,om&uter

  $% Men'alakan taili!er

  *% Men'alakan &o;er &a"a >aing C >PU

  -% Men'alakan &o;er &a"a monitor

  .% Menunggu ,om&uter loa"ing 'tem o&erai (mial Win"o;)

  6% Tunggu eera&a aat am&ai keluar tam&ilan "ekto& "i monitor

  Proe"ur 'ang enar mematikan ,om&uter

  $% Klik tomol tart*% Pili ut "o;n atau turn o00

  -% Klik BK

  .% Tunggu eera&a aat am&ai ,om&uter mati

  6% Matikan tomol o00 &a"a monitor "an taili!er

  PERANGKAT KERAS KOMPUTER

  Perangkat kera "iangi men1a"i

  $% Perangkat maukan (in&ut "e3i,e)

  a% Ke'oar"

  % Moue

  ,% Do'ti,k

  "% S,anner

  e% /igital ,amera0% Mi,ro&one

  g% We,am

  *% Perangkat &roe (&ro,e "e3i,e)

  a% Moteroar" C Mainoar"

  % >PU C Mi,ro&ro,eor # ALU# aritmeti, logi,al unit2 >U#,ontrol unit2 MU#memor' unit

  -% Perangkat im&an (torage "e3i,e)

  a% Primar' torage # RBM2 RAM

  % Se,on"ar' torage # ar""ik2 "iket2 U/2 >/C//

  .% Perangkat keluaran (out&ut "e3i,e)

  a% Monitor

  % Printer

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  3/39

  6% Perangkat tamaan (&eri&eral) # T turner2 ,ar" rea"er2 mo"em

  PERANGKAT LUNAK

  Penggolongan &erangkat lunak

  $% Sitem B&erai

  a% +ai tek (>LI# >omman" Line Inter0a,e) # MS5/BS2 UNI?

  % +ai gra0i (GUI#Gra&i, Unit Inter0a,e) # Mi,roo0t Win"o;2 ma,into2 Linu

  *% Program Utilit'

  a% ile ie;er # A>/See2 A"oe Rea"er

  % S'tem Utulit' # &rogram S,an"ik2 ar";are monitor2 0ile ,om&reion2 e,urit' &rogram (anti3iru2 anti &';are2 0ire;all2

  &a;or" generator)-% +aaa Pem&rograman # BRTRAN2 >B+BL% PAS>AL2 +ASI>2 >2 "F

  .% Program A&likai

  a% Program &engola kata ,% Program &reentai

  "% Program multime"ia %Program &engola angka

  RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 8 (UNTUK SISWA KELAS 9)

  PROGRAM PENGOLAH KATA

  +agian &enting Mi,roo0t Wor" *44-

  $% Menu ,ontrol

  *% Title ar

  -% Menu ar

  .% Toolar

  6% S,roll ar

  :% Ruler

  7% Kuror

  8% Tak&ane

  Menu ar Wor" *44- ter"iri "ari 9 # 0ile2 e"it2 3ie;2 inert2 0ormat2 tool2 tale2 ;in"o;2 el&

  Menu ar Wor" *447 ter"iri "ari 7 # ome2 inert2 &age la'out2 re0eren,e2 mailing2 re3ie;2 3ie;

  - Toolar utama "i Wor" *44-# toolar tan"art2 0ormatting2 "ra;ing

  Ikon # laming atau gamar 'ang me;akili eautu intruki C &erinta

  Mengelola "okumen #

  $% Memuka "okumen aru # 0ile ne;

  *% Men'im&an "okumen # 0ile a3e a

  -% Memuka "okumen # 0ile o&en

  .% Menutu& "okumen # 0ile ,loe

  Menge"it "okumen$% Ti&e "an ukuran uru0 # 0ont 2 0ont i!e

  *% Attriute tek # ol"2 itali,2 un"erline

  -% Perataan tek # align le0t2 ,enter2 align rigt2 1uti0'

  .% Menga&u tek # "elete

  6% Mematalkan &erinta # un"o2 re"o

  :% Mengulang &erinta # re&eat

  7% Men'alin tek # ,o&'2 &ate

  8% Menin"a tek # ,ut2 &ate

  Pengaturan alaman # 0ile &age etu&

  Pengaturan 1arak &ai # 0ormat &aragra&

  Menu Mi,roo0t Wor"#

  $% +ullet an" numering*% +or"er an" a"ing

  -% >li& art

  .% Wor"art

  6% >olumn

  :% S'mol

  7% /ro&,a&

  8% @ea"er an" 0ooter

  9% Page numer

  $4% Tale

  $$% >art

  Pengaturan in"entai # 0it line in"ent2 anging &aragra&2 le0t ta2 ,enter ta2 rigt ta2 "e,imal ta

  Men,etak "okumen$% Print &re3ie; *% >etak "okumen

  PROGRAM PENGOLAH ANGKA

  Tam&ilan Mi,roo0t E,el

  $% Workook (uku ker1a) # 0ile atau "olumen 'ang ter"iri ata lemaran5lemaran (eet)

  *% Workeet (lemar ker1a) # ekum&ulan range

  -% >olumn # "eretan kolom "inotaikan A " I (*6: kolom)

  .% Ro; # "eretan ari "inotaikan $ " :6%6-: (:6%6-: ari)

  6% >ell # &ertemuan ari "an kolom

  :% Range # ekum&ulan el

  7% A,ti3e ,ell # agian 'ang "itun1ukan ole el &ointer

  Menu ar Wor" *44- ter"iri "ari 9 # 0ile2 e"it2 3ie;2 inert2 0ormat2 tool2 "ata2 ;in"o;2 el&

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  4/39

  Menu ar Wor" *447 ter"iri "ari 7 # ome2 inert2 &age la'out2 0ormula2 "ata2 re3ie;2 3ie;

  +agian &enting Mi,roo0t E,el *44-

  $% +ari 1u"ul

  *% +ari menu

  -% Tomol ukuran

  .% Toolar

  6% Alamat el

  :% +ari 0ormula

  7% Du"ul kolom

  8% Du"ul ari9% Sel

  $4% Taulai eet

  $$% Penggulung 3erti,al "an ori!ontal

  $*% Tak &ane

  Rumu 'ang "igunakan "alam E,el

  SUM # men1umla "ata &a"a uatu range

  AERAGE # mengitung rata5rata &a"a uatu range

  MA? # men,ari nilai tertinggi &a"a uatu range

  MIN # men,ari nilai teren"a &a"a uatu range

  >BUNT # mengitung an'akn'a "ata &a"a uatu range

  RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 9 (UNTUK SISWA KELAS 9)

  INTERNET H INTRANET

  Internet eraal "ari aaa latin onto #

  %,om # &eruaaan komerial

  %e"u # a"an &en"i"ikan (uni3erita2 intitute)

  %go3 # lemaga &emerinta non militer

  %mil # militer

  %net # 1aringan

  %org # organiai

  %int # organiai internaional

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  5/39

  %a, # a"an &en"i"ikan (uni3erita)

  *% >ountr' S&ei0i, /omain # "omain 'ang erkaitan "engan "ua uru0 ekteni (e,on" le3el "omain)

  %i" (In"oneia)2 %au (Autralia) %1& (De&ang)2 %in (In"ia)2 %uk (Inggri)2 %it (Italia)2 "F

  Dika "igaung #

  %,o%i" # a"an uaa "i In"oneia

  %a,%i" # lemaga &en"i"ikan "i In"oneia

  %go%i" # lemaga &emerintaan Re&ulik In"oneia

  %or%i" # lemaga C organiai "i In"oneia

  %,%i" # lemaga &en"i"ikan (S/2 SMP2 SMA) "i In"oneia

  DARINGAN INTERNET H AKSES INTERNETDaringan ,om&uter # im&unan e1umla ,om&uter otonom 'ang aling teruung atu ama lain

  Man0aat 1aringan ,om&uter #

  $% Mana1emen umer "a'a lei e0iien

  *% Mem&ertaankan in0ormai teta& an"al "an u& to "ate

  -% Mem&er,e&at &roe eragi "ata

  .% Komunikai lei e0iien

  6% Pela'anan klien lei e0ekti0

  Deni 1aringan ,om&uter

  $% LAN C Lo,al Area Net;ork # 1aringan milik &ria"i "i "alam eua ge"ung atau kam&u 'ang erukuran am&ai eera&a kilometer

  *% MAN C Metro&olitan Area Net;ork # 3eri LAN 'ang erukuran lei ear "an menggunakan teknologi 'ang ama "engan LAN2

  men,aku& kantor5kantor &eruaaan 'ang letakn'a er"ekatan atau era"a "i ua kota

  -% WAN C Wi"e Area Net;ork # 1aringan 'ang 1angkauann'a men,aku& "aera geogra0i 'ang lua2 men,aku& eua negara akan

  enua

  .% Internet # kum&ulan 1aringan 'ang aling terkoneki atu ama lain2 'ang menggunakan &erangkat kera "an &erangkat lunak 'ang

  ere"a5e"a

  +a,kone # 1aringan koneki antar ,om&uter 'ang men1angkau "unia 'ang men'e"iakan la'anan &enu untuk Internet Ser3i,e Pro3i"er

  (ISP)

  +an";i"t # 1umla "ata 'ang "a&at "itran0er melalui 1aringan "alam 1angka ;aktu tertentu2 'ang menggunakan atuan M& (Mega

  'te &er e,on")

  aktor 'ang mem&engarui ke,e&atan ake internet #

  $% Ke,e&atan ,om&uter &elanggan

  *% Ke&a"atan lalu linta internet e&an1ang rute 'ang "ilalui

  -% +ear an";i"t 'ang "ie;a ISP ke +a,kone Internet

  .% Dumla &engguna 'ang mengake er3er e,ara eramaan

  6% Kemam&uan "an ke,e&atan er3er "imana &elanggan memintaCmengakePERANGKAT KERAS DARINGAN KBMPUTER

  Perangkat kera 1aringan ,om&uter

  $% Ser3er

  *% >linet

  -% Net;ork Inter0a,e >ar" (NI>) C kartu 1aringan C LAN >ar"

  .% S;it, @u C konentrator

  6% Net;ork >ale Ckael 1aringan

  :% >onne,tor

  7% P>M>IA Net;ork Inter0a,e >ar"

  8% Mo"em

  9% Re&eater

  $4% +ri"ge$$% Router

  $*% >rim&ing Tool

  Ser3er # ,om&uter 'ang ertuga eagai e&la'an agi ,om&uter atau &erengkat 'ang teruung &a"a eua 1aringan2 ertuga

  untuk memagi koneki ke emua &erangkat 'ang teruung "alam 1aringan

  >linet # ,om&uter 'ang menerima &ela'anan "ari er3er2 'ang "a&at melakukan &engolaan "ata 'ang "iamil "ari er3er

  Net;ork Inter0a,e >ar" (NI>) # &erangkat 'ang er0ungi menguungkan P> "engan 1aringan2 'ang "i&aang &a"a moteroar"

  er3er mau&un ,lient

  S;it, @u # &erangkat 'ang er0ungi menguungkan ,om&uter "engan 1aringan2 'ang er0ungi mengua in'al "ata "an

  menguatkan in'al "ari LAN >ar"

  Net;ork >ale # me"ia tranmii 'ang menguungkan ,om&uter "engan 1aringan2 'ang meman,arkan gelomang elektromagnetik

  >onne,tor # &erangkat 'ang "igunakan untuk menguungkan kael 1aringan "engan kom&uter

  P>M>IA Net;ork Inter0a,e >ar" # &erangkat 'ang "igunakan untuk menguungkan ,om&uter "engan 1aringan tan&a menggunakankael (;irele)

  Mo"em C mo"ulator "e mo"ulator # &eralatan 'ang mengua "ata "alam entuk "igital ke analog2 "an ealikn'a

  Re&eater # &erangkat 'ang er0ungi mem&erkuat in'al &a"a 1aringan

  +ri"ge # &erangkat 'ang "igunakan untuk menguungkan eua 1aringan (LAN) "engan 1aringan lain

  Router # &erangkat 'ang er0ungi untuk mengatur lalu linta aliran "ata "ari atu 1aringan ke 1aringan 'ang lain

  >rim&ing Tool # &eralatan 'ang erguna untuk memotong2 mera&ikan "an mengun,i kael UTP "alam melakukan intalai kael

  1aringan

  Deni Net;ork >ale

  $% >oaial

  *% Uniel"e" T;ite" Pair (UTP)

  -% Siel"e" T;ite" Pair (STP)

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  6/39

  .% Serat B&tik (ier B&ti,)

  Deni >onne,tor

  $% RD $$2 RD .6 (UTP H STP)

  *% +N>2 MM>?2 SMA2 2 N2 ?2 (>oaial)

  -% ST2 S>2 >2 L> 2SMA2 MU2 MTRD2 /IN (ier B&ti,)

  AKSES INTERNET

  Deni koneki internet

  $% /ial u&

  *% A/SL (A'mmetri, /igital Su,rier Line)

  -% +roa"an".% Moile a,,e (an"&one)

  6% Wi5i C ot&ot

  :% SAT (er' Small A&erture Terminal)

  Pertimangan memili ISP

  $% +ia'a langganan

  *% +ia'a &emaangan

  -% Darak ISP

  .% Ruang atau &a,e untuk memuat ;e

  6% Perlin"ungan tera"a& 3iru atau &am

  :% Laman'a kontrak

  7% +antuan tekni

  AKSES INTERNET

  We ro;er # &erangkat lunak a&likai 'ang "igunakan untuk mengake "an men1ela1a

  E5MAIL

  E5mail (ele,troni, mail) # urat 'ang erentuk elektronik 'ang memungkinkan &engguna internet untuk erkirim &ean melalui alamat

  elektronik "i internet

  Deni e5mail

  $% PBP Mail # e5mail 'ang an'a ia "iterima melalui ISP

  *% E5mail 0or;ar"ing # la'anan e5mail 'ang menerukan e5mail 'ang "iterima ke alamat e5mail lain

  -% We ae" E5mail # e5mail 'ang "ita;arkan gari ole ;eite &en'e"ia 1aa la'anan e5mail

  >ara menuli "an mengirim e5mail

  $% Login ke e5mail a,,ount

  *% Klik tomol Ne; (JaooMail)

  -% Maukkan alamat e5mail &enerima2 u1e,t e5mail 'ang akan "ikirim

  .% Ketikan ii e5mail6% Setela elaai klik tomol Sen"

  Memuka e5mail

  $% Tam&ilkan alaman login JaooMail

  *% Maukkan uer I/ "an &a;or"2 klik Sign In

  -% Tunggu eera&a aat am&ai mun,ul ome&age 'aoo%,om

  .% Klik Ino atau >e,k Mail

  6% Klik u1e,t e5mail untuk mema,a

  :% Klik Ino untuk kemali ke "a0tar e5mail 'ang mauk

  Memala e5mail

  $% >ara ama "engan memuka e5mail

  *% Setela mema,a2 klik tomol Re&la'

  -% Maukkan alamat e5mail &enerima2 u1e,t e5mail 'ang akan "ikirim.% Ketikan ii e5mail

  6% Setela elaai klik tomol Sen"

  Mengirim 0ile C melam&irkan 0ile melalui e5mail

  $% Login ke e5mail a,,ount

  *% Klik tomol Ne; (JaooMail)

  -% Maukkan alamat e5mail &enerima2 u1e,t e5mail 'ang akan "ikirim

  .% Ketikan ii e5mail

  6% Klik tomol Atta, untuk menamakan 0ile2 &ili 0ile "engan ro;e letak 0ile "iim&an2 klik B&en

  :% Tunggu eera&a aat am&ai 0ile erail "i lam&irkan

  7% Setela elaai klik tomol Sen"

  Istilah !"#ti#$%

  K&'!(t")*alat elektronik 'ang "a&at menerima in&ut "ata2 "a&at mengola "ata2 "a&at memerikan in0ormai2 "a&at menggunakan uatu &rogram'ang terim&an "i memori kom&uter (tore" &rogram)2 "a&at men'im&an &rogram "an ail &engolaan2 erta "a&at eker1a e,ara otomati%

  Ha)+,a)"*ala atu kom&onen "ari eua kom&uter 'ang i0at alat n'a ia "iliat "an "iraa ole manuia e,ara langung atau

  'ang erentuk n'ata2 'ang er0ungi untuk men"ukung &roe kom&uteriai%

  S&-t,a)"*s".'!la# +ata/+ata "l".ti. 0a#$ t"si'!a# +a# +iat &l"h .&'!t" 0a#$ 1"!a !&$a' ata i#st.si

  #t. '"#2ala#.a# +a# '"#$".s".si sat !"i#tah3

  Materi TIK kelas 9

  .Pengertian

  http://dwipidya.blogspot.com/2013/03/materi-tik-kelas-9.htmlhttp://dwipidya.blogspot.com/2013/03/materi-tik-kelas-9.html
 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  7/39

  a)Internet

  Internet kepanjangan dari Interconnected Network yang memiliki arti hubungan antar jaringan. Internet berasal dari

  dua kata yaitu international (dunia) Networking (jaringan). Internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang

  berkomunikasi satu sama lain yang tersusun atas ratusan bahkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia.

  b)Intranet

  Intranet berasal dari kata Intra = Internal Networking artinya jaringan.

  Intranet adalah jaringan komputer yang di gunakan secara internal oleh sebuah lembaga atau organisasi tertentu.

  2.Perbedaan Internet, Intranet dan EkstranetPerbedaan ketiga pengertian itu terletak pada layanan jasa yang diberikan

  Internet dapat melayani semua orang dan semua kepentingan

  Intranet hanya dapat melayani atau digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja

  Ekstranet adalah pengaksesan inormasi yang di akses dari jaringan luar

  3.Keuntungan dan kerugian dari adanya intranet

  a)!euntungan dari adanya jaringan intranet

  Produkti"itas kerja

  Penghematan waktu

  !emudahan komunikasi

  Eektiitas biaya!eseragaam inormasi

  #eningkatkan kerjasama

  b)!erugian dari adanya jaringan intranet

  $erjadi #isinormasi dan #iskomunikasi

  Pertukaran inormasi yang tak sesuai% tidak sopan% kotor atau kasar

  &iperlukan pelatihan untuk mendidik anggota

  &iperlukan tenaga ahli khusus untuk mengembangkan internet

  $erjadi o"erload data jika tidak terkontrol

  '.!euntungan dan kerugian dari adanya internet

  a)!euntungan dari adanya jaringan internet

  Pertukaran inormasi dapat dilakukan dengan cepat

  Penghematan waktu

  Penggunaan sumberdaya bersamasama dengan mudah dan eisien

  leksibel* maksudnya perangkat maupun penunjang internet dapat dilakukan dengan mudah

  $ersedianya layanan bisnis (ecommerce atau ebusiness)* Pendidikan (elearning)* pemerintah (ego"ernment) dll

  $ransormasi ilmu dan teknologi dengan cepat dan mudah

  b)!erugian dari adanya jaringan internet

  #embutuhkan banyak inrastruktur

  +arganya relati mahal

  Pertukaran inormasi yang tak terbatas dan tidak bisa dibatasi karena tidak ada pengawasan* menimbulkan eekeek

  negati.

  #enimbulkan kriminalitas jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

  ,.-ejarah Internet

  Pada /0/ &epartemen Pertahanan 1merika* .-. &eense 1d"anced 3esearch Projects 1gency (&13P1)

  mengadakan riset tentang menghubungkan sejumlah computer sehingga membentuk jaringan organic. Program

  riset ini dikenal dengan nama 13P1NE$.

  $ahun /0/* 3oy $omlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk

  13P1NE$. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi popular. Pada tahun yang sama* icon 4

  juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukan 5at6 atau 5pada6.$ahun /78* jaringan computer 13P1NE$ mulai dikembangkan ke luar 1merika -erikat. Pada /7/* $om $ruscott*

  9im Ellis dan -te"e :ello"in* menciptakan newsgroup pertama yang diberi nama -ENE$.

  Pada tahun /;2 dibentuk $ransmission control protocol atau $

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  8/39

  $ahun /;;* 9arko ikarinen dari inland menemukan dan sekaligus memperkenalkan I3< atau Internet 3elay

  adalah tahun yang bersejarah* ketika tim :erners ?ee menemukan program editor dan browser yang

  bisa menjelajah antara satu computer dengan computer yang lainya* yang membentuk jaringan itu. Program inilah

  yang disebut www* atau world wide web.

  $ahun //'* situs internet telah tumbuh untuk pertama kalinya "irtualshopping atau eretail muncul di internet.

  &unia langsung berubah. &i tahun yang sama @ahooA &idirikan* yang juga sekaligus kelahiran Netscape Na"igator

  .>.0.9aringan computer berdasarkan jangkauan wilayah

  a.?1N (?ocal 1rea Network)

  ?1N adalah jaringan yang menghubungkan beberapa computer yang saling berkomunikasi dalam satu ruang

  geograis terbatas* missal dalam suatu ruangan* suatu gedung* atau suatu kampus. 9araknya m s.d km.

  b.#1N (#etropolitan 1rea Network)

  #1N adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan ?1N yang saling berkomunikasi dalam satu kota*

  kabupaten atau pro"insi. #issal berhubungan antar kampus* antar kantor dalam satu kota* kabupaten atau pro"insi.

  9araknya dari km sampai >>km.

  c.B1N (Bide 1rea Networ)

  B1N adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan #1N yang saling berkomunikasi dalam satuNegara tau :enua. 9araknya >> km sampai >>> km.

  d.Internet

  Internet adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan B1N yang saling berkomunikasi di seluruh

  dunia. 9araknya C>.>>>km.

  7.9aringan computer berdasarkan metode koneksinya* ada dua yaituD

  a)Bired%wireline network adalah jaringan yang berkabel. !abel yang digunakan adalah kabel koaksial* .$wisted air

  yang meliputi kabel $P (nshielded $wisted Pair) dan kabel -$P (shielded $wisted Pair) serta .serat optic (*

  iber ptik)

  b)Bireless Network adalah jaringan tanpa kabel%nirkabel yang merupakan jaringan yang menggunakan gelombang

  radio untuk berkoneksinya.

  ;.9aringan computer berdasarkan $opologinya

  #1

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  9/39

  terputus.

  !elebihanD

  +arga relati murah

  -emua computer memiliki status dan kedudukan yang sama

  !ekuranganD

  9ika kabel terputus* jaringan tidak dapat digunakan

  -ulit dikembangkan lebih luas

  /.Protokol jaringan computera)Ethernet adalah protocol yang paling banyak digunakan untuk jaringan ?1N dengan kecepatan transmisi ber"ariasi.

  b)1pple $alk adalah protocol yang digunakan khusus untuk computer 1pple%#acintosh dengan kecepatan 28>kbps.

  c)$oken 3ing adalah protocol yang digunakan untuk jaringan ?1N yang bertopologi cincin (ring) dengan kecepatan

  transmisi 'mbps sampai 0 mbps

  d)&&I (iber &istributed &ata Interace) adalah protocol yang standar digunakan untuk jaringan ?1N yang

  jangkauannya berjarak hingga 2>>km.

  Pengenalan dan Sejarah Internet

  Pengantar World Wide Web

  A. Internet

  1. Pengertian Internet

  2. Seara! Internet

  3. Man"aat Internet

  #. Web Site atau Situs

  1. Pengertian Web Site atau Situs

  2. $nsur%$nsur Web Site atau Situs

  3. Pe&eli!araan Web Site atau Situs

  A.Internet

  1.Pengertian Internet

  Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia* yaitu menghubungkan pemakaikomputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia* dimana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya

  inormasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interakti.

  2. Sejarah internet

  :erikut sejarah kemunculan dan perkembangan internet.

  -ejarah internet dimulai pada /0/ ketika &epartemen Pertahanan 1merika* .-. &eense 1d"anced 3esearchProjects 1gency (&13P1) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan

  sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama 13P1NE$.

  Pada /7>* sudah lebih dari > komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa salingberkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.

  $ahun /72* 3oy $omlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk

  13P1NE$. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama* icon

  4juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan 5at6 atau 5pada6. $ahun /78* jaringankomputer 13P1NE$ mulai dikembangkan ke luar 1merika -erikat. !omputer ni"ersity

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  10/39

  besar* yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di ni"ersitas

  -usseH.

  +ari bersejarah berikutnya adalah tanggal 20 #aret /70* ketika 3atu Inggris berhasil mengirimkan email dari

  3oyal -ignals and 3adar Establishment di #al"ern. -etahun kemudian* sudah lebih dari >> komputer yang

  bergabung di 13P1NE$ membentuk sebuah jaringan atau network. Pada /7/* $om $ruscott* 9im Ellis dan -te"e

  :ello"in* menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama -ENE$. $ahun /; rance $elecom menciptakangebrakan dengan meluncurkan telpon tele"isi pertama* dimana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan

  dengan "ideo link.

  !arena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak* maka dibutuhkan sebuah protokolresmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun /;2 dibentuk $ransmission >> alamat

  halaman* dan untuk pertama kalinya "irtualshopping atau eretail muncul di internet. &unia langsung berubah. &i

  tahun yang sama @ahooA didirikan* yang juga sekaligus kelahiran Netscape Na"igator .>.

  3. Manfaat internet

  -ecara umum ada banyak manaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet .:erikutini sebagian dari apa yang tersedia di internetD . Inormasi untuk kehidupan pribadi Dkesehatan* rekreasi* hobby*

  pengembangan pribadi* rohani* sosial. 2. Inormasi untuk kehidupan proesional%pekerja Dsains* teknologi*

  perdagangan* saham* komoditas* berita bisnis* asosiasi proesi* asosiasi bisnis* berbagai orum komunikasi.

  -atu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara* ras* kelas ekonomi* ideologiatau aktor aktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah suatu komunitas dunia

  yang siatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik yang dihormati segenap anggotanya. #anaat internet

  terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.ntuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia* sudah waktunya para proesional Indonesia

  memanaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat inormasi dunia.

  #. Web Site atau Situs

  1.Pengertian Web Site atau Situs

  -itus dapat diartikan sebagai kumpulan halamanhalaman yang digunakan untuk menampilkan inormasi* gambargerak* suara* dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersiat statis maupun dinamis yang membentuk satu

  rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masingmasing dihubungkan dengan linklink.

  2. nsurnsur Beb -ite atau -itus

  ntuk membangun situs diperlukan beberapa unsur yang harus ada agar situs dapat berjalan dengan baik dansesuai yang diharapkan. nsurunsur yang harus ada dalam situs antara lainD

  a. &omain Name.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  11/39

  &omain name atau biasa disebut nama domain adalah alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan

  untuk mengidentiikasi sebuah situs atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untukmenemukan situs kita pada dunia internet. Istilah yang umum digunakan adalah 3?.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  12/39

  c. -cripts%:ahasa Program

  1dalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang pada saat diakses. 9enisscripts sangat menentukan statis* dinamis atau interaktinya sebuah situs. -emakin banyak ragam scripts yang

  digunakan maka akan terlihat situs semakin dinamis* dan interakti serta terlihat bagus. :agusnya situs dapat

  terlihat dengan tanggapan pengunjung serta rekwensi kunjungan.

  :eragam scripts saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas situs. 9enis jenis scripts yang banyak dipakai para

  designer antara lain +$#?* 1-P* P+P* 9-P* 9a"a -cripts* 9a"a applets dsb. :ahasa dasar yang dipakai setiap situsadalah +$#? sedangkan 1-P dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis*

  dan interaktinya situs.

  -cripts 1-P* P+P* 9-P atau lainnya bisa dibuat sendiri* bisa juga dibeli dari para penjual scripts yang biasanyaberada di luar negri. +arga -cripts ratarata sangat mahal karena sulitnya membuat* biasanya mencapai puluhan

  juta. -cripts ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita* artikel* orum diskusi* buku tamu* anggota

  organisasi* email* mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat.

  d. &esign Beb

  -etelah melakukan penyewaan domain dan hosting serta penguasaan scripts* unsur situs yang paling penting dan

  utama adalah design. &esign web sangat menentukan kualitas dan keindahan situs. &esign sangat berpengaruh

  kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah web site.

  ntuk membuat situs biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa web designer. -aat ini sangat banyakjasa web designer* terutama di kotakota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas

  designer. -emakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program%sotware pendukung pembuatan

  situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas* demikian pula sebaliknya. 9asa web designer ini yang

  umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantungkualitas designer.

  e. Publikasi

  !eberadaan situs tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung

  internet. !arena eekti tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk.ntuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi situs

  di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan pamletpamlet* selebaran* baliho dan lain

  sebagainya tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang eekti dan sangat terbatas. cara yang biasanya dilakukan danpaling eekti dengan tak terbatas ruang atau waktu adalah publikasi langsung di internet melalui search engine

  search engine (mesin pencari* spt D @ahoo* Foogle* -earch Indonesia* dsb)

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  13/39

  %euntungan1. &e#bantu #eningkatkan produktivitas ker$a'. &eningkatkan e(siensi )aktu*. %o#unikasi dapat di!akukan secara tepat+. %e#udaan siste# pub!ikasi )eb,. E-ektitas biaya. %eseraga#an in-or#asi0. &eningkatkan ker$asa#a

  %e!e#aan1. Per!u pe!atian utuk #endidik anggota'. Diper!ukan tenaga a!i untuk #e#bangun dan #enge#bangkan internet*. %e#ungkinan untuk #engiri# a! yang kurang sopan+. In-or#asi yang sa!a akan segera beredar

  '. InternetInternet singkatan dari Interconnected Net)orking yang berarti $aringan ko#puter yang sa!ingterubung" !ebi $e!asnya ada!a gabungan $aringan ko#puter dise!uru dunia yang #e#bentuksuatu siste# $aringan in-or#asi g!oba!. Dengan kata!ain internet ada!a $aringan ko#puter net)orkyang #e#bentuk $aringan interkoneksi yang terubung #e!a!ui protoco! TP/IP. Dida!a# internetkita dapat #e!akukan berbagai kegiatan diantaranya 2 cating" E#ai!" bro)sing" do)n!oad" up!oad"

  dan !ain sebagainya.

  3. 4ASI5ITAS64ASI5ITAS AP5I%ASI INTERNET

  Intenet di#an-aatkan #anusia untuk keper!uan in-or#asi sesuai -ungsinya. Diantaranya ada!auntuk E6#ai!/ E!ectronic #ai! 7surat e!ektronik8" ne)s group" 999 79or!d 9ide 9eb 8" &ai!ing !ist"Goper" Te!net" Internet Re!ay at" 4i!e Trans-er Protoco!" Ping dan sebagainya.

  1. 999 79or!d 9ide 9eb8))) ada!a sebua siste# dia#ana in-or#asi da!a# bentuk teks" ga#bar" suara dan !ain6!aindipresentasikan da!a# bentuk ypertekt dan dapat diakses o!e perangkat !unak yang disebutbro)ser. In-or#asi di 9E3 pada u#u#nya ditu!is da!a# -or#at :T&5. In-or#asi !ainnya disa$ikan

  da!a# bentuk gras 7da!a# -or#at GI4";PG" PNG8 " suara 7da!a# -or#at Auickti#e &ovie" *D 9or!d8. 5ayanan ini#enyediakan in-or#asi yang dapat diakses dan dita#pi!kan secara !angsung diko#puter c!ient"dengan #enggunakan protoco! :TTP 7:yper Te?t Trans-er Protoco!8 dan progra# ap!ikasi bro)serinternet.

  '. 4TP 74i!e Trans-er Protoco!8Sesuai na#anya !ayanan ini #e#ang digunakan untuk #e#indakan !e dari satu ko#puter keko#puter !ain di internet" dengan konsep c!ient server. Da!a# a! ini" sebagai pengguna ko#puter!ient ka#u bias #engkopi !e yang tersedia pada ko#puter c!ient" ka#u bias #engkopi !e yangterseddia pada ko#puter server di internet #enggunakan !ayanan 4TP.

  *. E6#ai!4asi!itas ini digunakan untuk ko#unikasi pengguna internet #e!a!ui surat e!ektronik yaitu suratda!a# bentuk !e yang bias dibuka di ko#puter. Pengguna internet yang ingin #e#an-aatkan!ayanan ini arus #enda-tar pada ko#puter server penyedia !ayanan e#ai!" sete!a #enda-tarpengguna e#ai! akan #endapatkan a!a#at e#ai! yang dapat di akses dengan #e#asukkan na#ape#akai 7user na#e8 dan kata sandi 7Pass)ord8. Ada dua $enis E6#ai! yaitu P@P #ai! dan 9E3 #ai!.P@P &ai! ada!a e#ai! yang disediakan o!e ISP 7Penyedia ;asa Internet8" sedangkan 9E3 #ai!disediakan o!e )ebsite yang ada di internet.

  +. &i!ist7&ai!ing 5ist8&ai!ing 5ist ada!a sebua a!a#at e#ai! yang dida!a#nya berisi ku#pu!an a!a#at e#ai!anggotanya. Dengan #engiri#kan pesan ke sebua #i!ist" pesan akan terkirin# ke se#ua anggota

  anggotanya sa$a yang bias #engiri# pesan ke &i!ist tersebut.

  ,. =oIP=oIP #erupakan !aayanan untuk #ene!pon #e!a!ui internet. ara ini dapat #enge#at inter!oka!/internationa!" karena akses internet anya #enggunakan pu!sa !oca!.

  . GoperGoper #erupakan ap!ikasi yang digunakan untuk #encari in-or#asi yang ada di internet" na#unyang dicari anya in-or#asi yang berupa teks.

  0. TE5NET

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  14/39

  Te!net #erupakan ap!ikasi internet yang #e#ungkinkan kita bias #enggunakan ko#puter untukberubungan dengan ko#puter orang !ain dan #encari atau #enga#bi! in-or#asi6in-or#asi yangada di ko#puter tersebut. %ita bias #enggunakan te!net untuk #engakses ko#puter !ain yang!etaknya $au #aupun dekat dengan syarat kita #e#i!iki a!a#at IP 7IP address8 dari ko#puter yangakan di akses 7

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  15/39

  *. Peranan internet da!a# bidang usaaa8 Internet 3ankingInternet 3anking ada!a ssa!a satu pe!ayanan $asa 3ank yang #e#ungkinkan nasaba untuk#e#pero!e in-or#s"b8 S&S 3ankingS&S 3ankingc8 E6o##erceE6o##erceada!a perdagangan yang #enggunakan #ekanis#e e!ektronik yang ada di $aringan

  internet. Perke#bangan E6o##erce disebabkan o!e -actor berikut.1. E6o##erce#e#i!iki ke#a#puan untuk #en$angkau !ebi banyak pe!anggan dan setiap saatpe!anggan dapat #engakses se!uru in-or#asi yang tebaru dan terus #enerus.'. E6o##erce dapat #endorong kreatitas dari piak pen$ua! secara cepat dan tepat danpendistribusian in-or#asi yang disa#paikan ber!ansung secara periodik.*. E6o##erce dapat #enciptakan esiensi yang tinggi" #ura serta in-or#ative.+. E6o##erce dapat #eningkatkan kepuasan pe!anggan" dengan pe!ayanan yang cepat" #uda"a#an dan akurat.

  +. Peranan internet da!a# bidang socia!

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  16/39

  1. %euntungan #enggunakan intraneta. Produktivitas kerja" #e#bantu pengguna untuk #ene#ukan in-or#asi secara

  cepat"#enggunakan ap!ikasi yang sesuai dengan peker$aan dan tanggung $a)abnya" serta#engakses data base yang diper!ukan.

  b. Efesiensi waktu" dapat #e#berikan in-or#asi secara cepat dan #engakses in-or#asi yangsesuai untuk #ereka seka!igus.

  c. Komunikasi" #e#berikan -asi!itas yang #e#ungkinkan ko#unikasi e-ekti- di da!a# sebuaorganisasi" baik verika! #aupun orionta!.

  d. Sistem u!"ikasi suatu we!" #e#ungkinkan data6data organisasi diakses secara #uda.

  e. Efektivitas !ia#a" pengguna dapat #e!iat atau #e#baca data #e!a!ui )eb bro)ser" tidak per!u#e#baca secara sik seperti buku.

  -. Keseragaman informasi" #en$a#in keseraga#an in-or#asi yang diteri#a karena se#uapengguna #e!iat in-or#asi yang sa#a.

  g. Mengingatkan kerja sama" dengan in-or#asi yang diakses o!e se#ua pengguna" kua!itasker$a ti# akan #eningkat.

  '. %e!e#aan #enggunakan intraneta. In-or#asi yang sa!a #engurangi e-ektivitas ker$a.b. Ada ke#ungkinan untuk #engiri# a!6a! yang kurang sesuai" a! ini per!u adanya tanggung

  $a)ab yang besar setiap pengguna.c. Per!u adanya pe!atian karya)an.

  d. Diper!ukan tenaga a!i untuk #e#bangun dan #enge#bangkan intranet.e. Perti#bangan kea#anan data" karena pengguna bisa sa$a #engiri# pesan yang sensitive.-. ;ika tidak dikontro! dengan baik" dapat ter$adi over!oad 7data penu8.

  $. Pengertian Internet

  Internet 7Interconnected Networking8 ada!a seku#pu!an ko#puter yang terubung#en$adi satu da!a# sebua $aringan ko#puter yang berada di se!uru dunia. %arena internet#erupakan sebua $aringan #aka sebua ko#puter yang terubung dengan internet #aka akanterubung dengan ko#puter yang berada di se!uru dunia. :ingga saat ini diperkirakan ada'.. !ebi $aringan yang terubung dengan internet. %o#puter yang terubung dengan

  $aringan internet akan dapat #engakses berbagai in-or#asi secara gratis dengan $u#!a yang tidak

  terbatas.Internet dapat dikatakan sebagai su#ber data dan in-or#asi serta sarana pertukaran data

  dan in-or#asitanpa adanya $arak sik dari ko#puter dan da!a# )aktu yang sangat cepat.;aringan yang #en$angkau se!uru dunia dan dengan #enggunakan -asi!itas internet" kita

  dapat sa!ing bertukar in-or#asi secara g!oba! di se!uru dunia tanpa batas institusi" di#ensi ruangdan )aktu bakan dapat #ene#bus birokrasi dan protoko!er. Dengan adanya internetdi#ungkinkan setiap orang dapat #engakses in-or#asi yang tersi#pan di da!a# ko#puter dibe!aan dunia yang !ain.

  %. Sejara& Perkem!angan InternetPerke#bangan internet bera)a! dari diperkena!kannya te!epon ko#ersia! pada taun 1B00"

  disusu! taun 1C1, para pene!itiberasi! #e#buat percakapan te!epon antar benua yang perta#a

  yaitu dari Ne) ork ke San 4ransisco. Taun 1C'0 ATHT #e#bangun te!epon transat!antik ko#ersia!di 5ondon #enggunakan radio dua ara.

  Taun 1C,0 tepatnya tangga! + @ktober

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  17/39

  sa#bungan !ainnya. Sete!a itu internet digunakan o!e ka!angan akade#is 7

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  18/39

  #usik" !# dan sebagainya. Dengan de#ikian e6#ai! ber-ungsi sebagai a!at ko#unikasi untukpengiri#an/peneri#aan yang anya berisikan data e!ektronik.

  4asi!itas yang di#i!iki o!e e#ai!ada!a #e#ba!as surat seperti Rep!y o- Autor" Rep!y to A!!"#eneruskan surat 4or)ard seka!igus #ena#bakan dengan 4or)ard Attace" #engiri# suratdengan Send Receive" dan e#ai! yang kita kiri# dapat disi#pan da!a# sent ite#. Dengan#enggunakan e#ai! kita dapat berko#unikasi dengan cepat dan #ura tidak anya da!a# satudaera atau satu kota #e!ainkan dapat #engiri# ke se!uru dunia. Penggunaan e#ai! a#pir #iripdengan kita #engiri# surat #e!a!ui kantor pos yaitu dengan #enu!iskan a!a#at e#ai! kita dana!a#at e#ai! yang kita tu$u. Sa!a satu conto a!a#at e#ai! ada!a

  -&ant&is/des012#a&oo.-o.id.3. NewsgrouNe)sgroup ada!a ap!ikasi internet yang digunakan untuk berko#unikasi antar satu dengan

  yang !ainnya da!a# sebua -oru# dengan ketertarikan dan kepentingan yang sa#a da!a##e#baas topik6topik tertentu. Ne)s Group #erupakan ke!o#pok diskusi da!a#

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  19/39

  Adapun -ungsi dari goper diantaranya218 Pe#akai tidak per!u #engetaui a!a#at yang kusus pada ko#puter yang #ereka akses.'8 &erupakan siste# yang #e#ungkinkan para pe#akai internet dapat #engakses.*8 Siste# di#ana pe#akai dapat #engakses in-or#asi dengan #enggunakan irarki.

  9. Ping *Pa-ket Internet Go&er+Ping ada!a ap!ikasi internet yang digunakan untuk #engetaui apaka ko#puter kita suda

  terkoneksi atau terubung dengan ko#puter yang !ain di internet. Pengecekan dapat di!akukandengan #engiri#kan sebua paket data.

  Adapun -ungsi Ping diantaranya ada!a218

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  20/39

  Ga#bar 1 ;aringan %o#puter &ode! TSS

  &e#asuki taun 1C06an" sete!a beban peker$aan berta#ba banyak danarga perangkat ko#puter besar #u!ai terasa sangat #aa! " #aka #u!ai !adigunakan konsep proses distribusi 7Distriuted Processing8. Seperti pada Ga#bar '"da!a# proses ini beberapa ost ko#puter #enger$akan sebua peker$aan besarsecara para!e! untuk #e!ayani beberapa ter#ina! yang tersa#bung secara seridisetiap ost ko#puter. Da!a proses distribusi suda #ut!ak diper!ukan perpaduan

  yang #enda!a# antara tekno!ogi ko#puter dan te!eko#unikasi" karena se!ain prosesyang arus d id is tr ibus ikan " se#ua ost ko#puter )a$ ib #e!ayan i ter#ina! 6ter#ina!nya da!a# satu perinta dari ko#puter pusat.

  Ga#bar ' ;aringan %o#puter &ode! Distribusi

  Se!an$utnya ketika arga6arga ko#puter keci! suda #u!ai #enurun dan konsep prosesdistribusi suda #atang" #aka penggunaan ko#puter dan $aringannya suda #u!ai beraga# dari#u!ai #enangani proses bersa#a #aupun ko#unikasi antar ko#puter 7Peer to Peer Syste"8 sa$atanpa #e!a!ui ko#puter pusat.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  21/39

  !. ;aringan terdistri!usi" terdiri atas beberapa ko#puter induk yang terubung dengan berbagaiter#ina!. ;aringan terdistribusi secara sik dapat dibentuk dari penggabungan $aringan terpusat.

  ,. Penggo"ongan ;aringan $erdasarkan

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  22/39

  anggota $aringan. Sa!a satu tekno!ogi yang digunakan da!a# )ire!ess net)ork ini ada!a tekno!ogi9I4I 7wireless *delity8.

  4. Penggo"ongan ;aringan $erdasarkan Too"ogin#a&erupakan ga#baran dari struktur $aringan yang akan dibangun. Ada dua $enis topo!ogi yaitu

  2a. Too"ogi 6isik *Physical Topology+" ga#baran nyata dari ubungan kabe!6kabe! da!a# satu

  $aringan.(+. Too"ogi $us

  3eberapa ost di ubungkan dengan $a!ur data backbone tungga! yaitu berupa kabe! !urus

  pan$ang 7kabe! koaksia!8. ;u#!a $aringan ko#puter yang diubungkan da!a# $aringan berpengaruteradap per-or#ance $aringan" karena anya satu ko#puter yang dapat #engiri#kan data danko#puter !ain akan #enunggu sa#pai data tersebut terkiri#.

  Kerugian >Deteksi dan iso!asi kesa!aan sangat keci!%epadatan !a!u !intas sederanaDiper!ukan repeater untuk $arak $au dike#bangkan3i!a sa!a satu c!ient rusak" #aka $aringan tidak bisa ber-ungsi

  Keuntungan >:e#at kabe!

  5ayout kabe!&uda

  ,+. Too"ogi Ring%o#puter da!a# satu $aringan di ubungkan dengan sebua kabe! tungga!. Data yang

  dikiri# akan #e!a!ui !oop #asing6#asing ko#puter da!a# satu ara. Topo!ogi Ring disebut $ugadengan topo!ogi akti- karena #asing6#asing ko#puter akan #engu!angi sinya! data yang te!adikiri# untuk diteruskan ke ko#puter se!an$utnya. &etode yang digunakan da!a# topo!ogi busada!a token passing. ;ika ada kerusakan pada kabe! pengubung #aka #enyebabkan $aringando)n.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  23/39

  Ke-eatan akses internetDari 9ikipedia baasa Indonesia" ensik!opedia bebas5angsung ke2 navigasi" cariKe-eatan akses internetada!a kecepatan trans-er data pada saat #e!akukan akses #e!a!ui

  $a!ur internet. Terdapat dua #aca# kecepatan akses internet" yaitu downstrea"dan u%strea".Do)nstrea# #erupakan kecepatan pada saat kita #enga#bi! data data dari server internet keko#puter kita. &isa!nya" saat kita #asuk ke searc engine" bro)sing" dan !ain !ain. Adapunupstrea# ada!a kecepatan trans-er data yaitu saat kita #engiri#kan data dari ko#puter ke server.3aik do)nstrea# #aupun upstrea# #e#i!iki satuan kecepatan trans-er data yaitu bps bit persekon. Artinya" banyaknya bit data yang dipindakan dari satu ko#puter ke ko#puter !ain tiapdetiknya.%ecepatan akses internet diitung dari $u#!a data yang dikiri# da!a# satuan )aktu. ;ika kita#engiri# 1kb !e/detik" berarti kita te!a #engiri# 1. byte" dengan 1 byte B bit #aka datayang dikiri# sa#a dengan B. bit B kbps ki!o bit per sekon.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  24/39

  %eunggu!an ADS5 yaitu #e#berikan ke#a#puan akses internet berkecepatan tinggi dan suara /-a?QQ secara si#u!tan 7di sisi pe!anggan dengan #enggunakan sp!itter untuk #e#isakansa!uran te!epon dan sa!uran #ode#QQ8.

  GPRS GPRSQQ 7Genera! Packet Radio Service8" ada!a ko#unikasi data dan suara yang di!akukan dengan#enggunakan ge!o#bang radioQQ. GPRS #e#i!iki ke#a#puan untuk #engko#unikasikan datadan suaraQQ pada saat a!at ko#unikasi bergerak 7#obi!e8. Siste# GPRS dapat digunakan untuktrans-er data 7da!a# bentuk paket data yang berkaitan dengan e6#ai!QQ" data ga#bar 7&&SQQ8"

  dan pene!usuran 7bro)sing8 internet. 5ayanan GPRS dipasang pada $enis ponse!QQ tipe GS&QQ danIS61*" #eskipun $aringan GPRS saat ini terpisa dari GS& da!a# teorinya GPRS #en$an$ikankecepatan #u!ai , kbps 11, kbps" seingga #e#ungkinkan akses internet " serta pengiri#andata #u!ti#ediaQQ ke ko#puter" notebookQQ dan ande!dQQ ko#puter.

  *G *GQQ ada!a tird generation tecno!ogy yang #engacu kepada perke#bangan tekno!ogite!epon nirkabe! 7)ire!essQQ8. *G sebagai sebua so!usi nirkabe!QQ yang bisa #e#berikankecepatan akses 2Sebesar 1++ kbps untuk kondisi gerak cepat 7#obi!e8Sebesar *B+ kbps untuk kondisi ber$a!an 7pedestrian8Sebesar ' &bps untuk kondisi static di suatu te#pat

  :SPA :ig Speed Packet Acsess #erupakan asi! penge#bangan tekno!ogi *G ge!o#bang perta#aRe!ease CC 7RCC8 seingga :SPA #a#pu beker$a $au !ebi cepat bi!a dibandingkan dengan koneksiRCC. Terkait $aringan D&AQQ F :SPA dapat dise$a$arkan dengan Evo!ution Data @pti#iedQQ 7Ev6Do8 yang #erupakan perke#bangan dari D&A '. ;aringan :SPA sebagian besar tersebar padaspectru# 1.C &: dan '.1 &: na#un beberapa ber$a!an pada B, &: . Spektru#QQ yag!ebi besar digunakan karena operatorQQ dapat #en$angkau area yang !ebi !uas sertake#a#puannya untuk re-ar#ingQQ dan rea!okasi spectru#

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  25/39

  3atasan antara perangkat keras dan perangkat !unak akan sedikit bura# ka!au kita berbicara#engenai *r"ware" karena *r"wareini ada!a perangkat !unak yang dibuat ke da!a# perangkatkeras. 4ir#)are ini #erupakan )i!aya dari bidang i!#u ko#puterdan teknik ko#puter" yang

  $arang dikena! o!e pengguna u#u#.%o#puter pada u#u#nya ada!a ko#puter pribadi" 7P8 da!a# bentuk desktop atau #enara kotakyang terdiri dari bagian berikut2

  Papan siste#/papan indukyang #erupakan te#pat P

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  26/39

  Pen#am!ungan internet

  6rida#: Novem!er ((: ,0((PEA&3

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  27/39

  &unia internet sering juga disebut sebagai dunia cyber

  !ejahatan di dunia maya disebut cybercrime

  Seara! Internet

  Perkembangan internet diawali dengan dibangunnya jaringan 13P1NE$ (1d"ance 3esearch Project 1gency) padatahun /0/* jaringan tersebut semula hanya beranggotakan beberapa komputer di beberapa uni"ersitas di 1merika

  -erikat. -eperti D ni"ersity o

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  28/39

  *aringan Ko&+uter

  L kumpulan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling berhubungan langsung sehinggamembentuk sebuah sistem.

  Ti+e aringan ko&+uter '

  1. 9aringan peer to peer

  :. 9aringan

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  29/39

  pemasangan dan perawatan mudah

  mudah dalam pengelolaan jaringan!ekurangan D

  :iaya mahal

  perlu penanganan khusus

  :. $opologi :us

  !euntungan D

  hemat biaya

  bentuk sederhana mudah dikembangkan

  !ekurangan D

  mudah ditemukan kesalahan lalu lintas data padat

  bila salah satu client rusak maka jaringan tidak berungsi

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  30/39

  penanganan jaringan susah

  butuh tenaga ahli

  *aringan berdasarkan Metode istribusi ata

  a. 9aringan terpusat

  L jaringan yang terdiri atas beberapa komputer terminal yang terhubung ke komputer induk (host)

  b. 9aringan terdistribusi

  L jaringan yang terdiri atas beberapa komputer induk yang terhubung dengan berbagai terminal.

  *aringan berdasarkan *angkauan Wilaya!

  1. ?1N (?ocal 1rea Network)

  L sebuah jaringan lokal yang cakupannya relati sempit* terbatas pada sebuah ruangan atau gedung:. #1N (#etropolitan 1rea Network)

  L jaringan yang menghubungkan dua atau lebih ?1N* tetapi jangkauannya tidak melebihi wilayah kota.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  31/39

  ,. 1-&? (1symetric &igital -ubscriber ?ine)

  kecepatan upstream ;mbps. kecepatan downstream mbps dengan jangkauan kabel ,*, km.0. G&-? (Gery +igh :it 3ate &igital -ubscribe ?ine)

  !ecepatan *0 mbps dana menerima data dengan kecepatan 2,mbps.

  7. G-1$ (Gery -mall 1perture $erminal) kecepatan transmisi data mencapai ,,mbps

  ;. 3adio Paket

  kecepatan data nya *2 kbps dan /*0 kbps/. $G !abel

  kecepatan transmisi data maksimum 8;mbps.

  >. !abel ?istrik

  kecepatan akses data >mbps. $eknologi B1P (Bireless 1plication Protocol)

  kecepatan dekitar /*0kbps

  2. FP3- (Feneral Packet 3adio -er"ice) kecepatan akses , kbps

  8. BII (wireless idelity)

  kecepatan akses mencapai mbps

  Perangkat keras yang digunakan untuk &engakses internet '

  a. Processor minimal setara pentium IIb. #emori (31#) minimal 0mb

  c. #onitor dengan GF1 minimal standar

  d. #odem minimal 2;kbps

  e. 9aringan telepon minimal telepon kabel

  Akses Internet

  a. Perangkat ?unak untuk 1kses Internet O 1plikasi Beb

  L -otware na"igasi yang berungsi sebagai penunjuk dan penuntun sekaligus menampilkan apa yang dijumpai

  di internet. contoh D moKilla ireoH* opera

  O 1plikasi email

  L asilitas yang digunakan untuk mengirim dan menerima surat melalui internet

  :. 9enis Email

  . Beb :ase Email

  L email yang berbasiskan web. !elebihan D

  a. &apat mengecek email dimana saja

  b. ?ebih cepat dan handal c. sangat mudah digunakan

  !ekurangan a. +arus selalu terhubung ke internet

  contoh D gmail* yahoomail 2. Pop #ail

  L email yang berbasiskan client

  !elebihan D . !emampuan untuk dibaca secara oline

  2. +anya dapat diakses dari komputer tertentu

  !ekurangan D . $idak dapat mengecek email di sembarang tempat

  contoh D kmail

  8. Email orwarding L layanan email yang digunakan untuk meneruskan email ke alamat email yang lain.

  !elebihanD

  . dapat menyembunyikan alamat email anda yang sesungguhnya

  !ekurangan D . !arena bersiat sementara* email tersebut akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke tempat

  tujuan.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  32/39

  contoh D mI3

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  33/39

  L asilitas internet yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lain.

  contoh D netmeeting* skype0. $P (ile $ranser Protocol)

  L digunakan untuk melakukan transer dari satu komputer ke komputer lain.

  contoh D cute $P7. Enews

  L penyampain inormasi dengan menggunakan teknologi internet

  ;. ElearningL suatu model pembelajaran dengan menggunakan media komunikasi dan inormasi khususnya di internet

  /. Ecommerce

  L kegiatan transaksi perdagangan secara online melalui media di internet

  Man"aat layanan internet '

  a. sarana inormasi* spt kesehatan* hobi* dll

  b. sarana komunikasic. alat bantu untuk dunia pendidikan

  d. inormasi untuk kehidupan proersional spt sains* teknologi* dll

  (ayanan E%&ail '

  1. *enis%enis e%&ail

  web base email* pop mail* email orwarding

  2. #agian%bagian e&ail

  kelas/b4yahoo.com

  3. Keunggulan e&ail

  a. ast D email yang dikirim akan langsung sampai ke tempat tujuan

  b.

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  34/39

  INTERNET & INTRANETInternet berasal dari bahasa latin inter arti antara, dan net arti jaring, jadi secara bahasa internet adalah

  jaringan antara atau penghubungSecara istilah internet : jaaringan computer ang luas dan besar ang mendunia dan menghubung!an penggunacomputer dari suatu negara dengan negara lain di seluruh dunia, dimana didalamna terdapat sumber daain"ormasi

  Sejarah lahirna internet#$ Tahun #%% 'epartemen (ertahanan Ameri!a )S 'e"ence Ad*ance Research (rojects Agenc +'AR(A

  mengada!an riset tentang bagaimana cara emnghubung!an sejumlah computer sehingga membentu! jaringanorganic, program riset ini dinamai AR(ANET-$ Empat tempat ang pertama !ali terhubung jaringan AR(ANET :a$ )ni*ersit o" )tahb$ )ni*ersit .ali"ornia o" /os Angles +)./Ac$ )ni*ersit .ali"ornia o" Santa 0arbara +).S0d$ Stan"ord )ni*ersit

  Intranet : sebuah jaringan computer local ang berbasis T.(1I( ang biasa diguna!an pada perusahaan atau!antor

  2asilitas 1 laanan ang tersedia di internet :

  #$ 333 +4orld 4ide 4eb-$ E5mail +Electronic 6ail7$ IR. +Internet Rela .hat8$ Telnet9$ 6ailling /ist$ Ne3sgroup$ ;opher

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  35/39

  satuan 6bps +6ega bte per second

  2a!tor ang mempengaruhi !ecepatan a!ses internet :#$ ecepatan computer pelanggan-$ epadatan lalu lintas internet sepanjang rute ang dilalui7$ 0esar band3idth ang dise3a IS( !e 0ac!bone Internet8$ @umlah pengguna ang menga!ses ser*er secara bersamaan9$ emampuan dan !ecepatan ser*er dimana pelanggan meminta1menga!ses

  (ERAN;AT ERAS @ARIN;AN B6()TER(erang!at !eras jaringan computer#$ Ser*er-$ .linet7$ Net3or! Inter"ace .ard +NI. 1 !artu jaringan 1 /AN .ard8$ S3itch =ub 1 !onsentrator9$ Net3or! .able 1!abel jaringan$ .onnector$ (.6.IA Net3or! Inter"ace .ard

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  36/39

  7$ @ara! IS(8$ Ruang atau space untu! membuat 3eb9$ (erlindungan terhadap *irus atau spam$ /amana !ontra!$ 0antuan te!nis

  .iri5ciri lin! pada 3ebsite#$ 0erupa gambar atau te!s-$ 0erupa te!s bergaris ba3ah dan ber3arna

  7$ @i!a pointer mouse diarah!an !e suatu lin!, ma!a a!an berubah menjadi telunju! tangan8$ /in! ang sudah di!unjungi a!an berubah 3arna

  Tips e"isien menjelajah internet#$ =indari jam5jam sibu!-$ =enti!an proses do3nload halaman 3eb ang lama7$ Non a!ti"!an animasi dan multimedia8$ Tutup jendela ang tida! perlu9$ (ersiapa!an alamat situs ang a!an dibu!a$ ;una!an "asilitas mesin pencari

  E56AI/

  E5mail +electronic mail : surat ang berbentu! ele!troni! ang memung!in!an pengguna internet untu! ber!irimpesan melalui alamat ele!troni! di internet

  @enis e5mail#$ (B( 6ail : e5mail ang hana bisa diterima melalui IS(-$ E5mail "or3arding : laanan e5mail ang menerus!an e5mail ang diterima !e alamat e5mail lain7$ 4eb based E5mail : e5mail ang dita3ar!an garis oleh 3ebsite penedia jasa laanan e5mail

  .ara menulis dan mengirim e5mail#$ /ogin !e e5mail account-$ li! tombol Ne3 +Fahoo6ail

  7$ 6asu!!an alamat e5mail penerima, subject e5mail ang a!an di!irim8$ eti!an isi e5mail9$ Setelah selasai !li! tombol Send

  6embu!a e5mail#$ Tampil!an halaman login Fahoo6ail-$ 6asu!!an user I' dan pass3ord, !li! Sign In7$ Tunggu beberapa saat sampai muncul homepage ahoo$com8$ li! Inbo> atau .hec! 6ail9$ li! subject e5mail untu! membaca$ li! Inbo> untu! !embali !e da"tar e5mail ang masu!

  6embalas e5mail#$ .ara sama dengan membu!a e5mail-$ Setelah membaca, !li! tombol Repla7$ 6asu!!an alamat e5mail penerima, subject e5mail ang a!an di!irim8$ eti!an isi e5mail9$ Setelah selasai !li! tombol Send

  6engirim "ile 1 melampir!an "ile melalui e5mail#$ /ogin !e e5mail account-$ li! tombol Ne3 +Fahoo6ail7$ 6asu!!an alamat e5mail penerima, subject e5mail ang a!an di!irim8$ eti!an isi e5mail9$ li! tombol Attach untu! menambah!an "ile, pilih "ile dengan bro3se leta! "ile disimpan, !li! Bpen$ Tunggu beberapa saat sampai "ile berhasil di lampir!an$ Setelah selasai !li! tombol Send

  (erang!at eras untu! A!ses Internet(ada bab ini a!an Anda bahasperang!at untu! dapat terhubung !e internet$ Ssebuah

  !omputermembutuh!an beberapa persaratan tambahan ang harus di penuhi agar iadapat terhubung denganinternet$ 0eri!ut ini beberapa perang!at dasar angdiperlu!an antara lain :1. Modem6odem ini merupa!an alat ang menghubung!an !omputer Anda dengansaluran telepon dan internet$ 6odemadalah sing!atan dari

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  37/39

  6odulator demodulator$6odem ber"ungsi untu! mengubah sebuah sinal digital menjadisinal analog +sinal suara dan mengubah!embali sinal analog +sinal suaramenjadi sinal digital$ 0agaimana peoses pengiriman data tersebut Geti!a!omputer Anda mengirim data digital !e internet, modem a!an mengubah sinal digital tersebut menjadisinal suara sehingga sinal tersebut dapat dile3at!an melalui !abel telepon$ eti!a data ada pada penerima,modem a!an mengubah sinal suara dari !abel telepon menjadi sinal digital ang dapat dibaca oleh !omputer$

  'engan demi!ian modem membuat !omputer dapat ber!omuni!asi melalui!abel telepon$ ecepatanmodem mentrans"er data diu!ur dengan satuan bitsper second +bps 1 bit per deti!$Ada dua jenis modem angterdapat di pasaran: modemInternal dan e!sternal

  6odem internal adalah modem ang di pasang langsung dimainboard !omputer, sedang!an modem e!sternaladalah modem angterpisah dengan !omputer$ 6odem e!sternal dihubung!an !e !omputerdengan menguna!an!abel$ Silah!an peri!sa modem !omputer ang ada dise!olah mu atau !omputer ang ada di rumah mu$ Apa!euntungan !edua jenismodem tersebutG euntungan modem internal adalah hargana ang lebihmurah namunmemili!i!elemahan !arenapemasanganna ang lebihsulit dan penggunaannatida! dapat dipindah darisatu!omputer !e !omputerang lain +harus membu!a casing.()$ euntunganmodem e!sternal adalah pemasanganna ang lebih mudah dan dapat dipindah dari satu!omputer !e!omputer ang lain dengan mudah +tanpa membu!a casing .() namunhargana relati" lebihmahal$2. Line Telepon@aringan telepon merupa!an salah satu prasarat untu! terhubung !e internet!areana jaringan telepondiguna!an untu! menerus!an sinal dari modem$'engan demi!ian Anda bisa terhubung !e internet apabila Anda

  memili!i!omputer, modem, line telepon dan menda"tar pada sebuah perusahanpenedia jasa laanan Internet + Internet Ser*ice (ro*ider atau IS( serta menginstalasiperang!at luna! ang diperlu!an$ 0agaimana mempersiap!an perang!at !erasdan perang!atluna! di !omputer Anda agar bisa dihubung!an !e internetG0eri!ut ini Anda a!an pelajari bagaimana membangun!one!si internet

  6enginstalasi 6odemSeperti telah dibahas di atas, ada dua jenis modem ang tersedia dipasaran, aitu modem internal dan

  e!sternal$ 'imana!ah leta! modem5modemtersebut dan apada perbedaanna juga telah Anda pelajari di atas$Sepertihalna perang!at!omputer ang lain+seperti printer, scener, dllmodem dapat be!erjadengan bai!apabila!omputer Anda sudahdapat mengenaliperang!at ang Andapasang tersebut$ 'engandemi!ian perang!atangada harus dida"tar untu! di!enali oleh !omputer$ (enda"ataran perang!atuntu! di!enali oleh sistem !omputer

  dinama!an instalasi$ Agar dapat di!enali$

  ma!a sebuah perang!at !omputer termasu! modem harus Anda per!enal!anatau instalasi!an terlebihdahulu$Apa ang diperlu!an untu! mela!u!an instalasi perang!at !omputerGTerlebih dahulu Anda memerlu!andri*er aitu berupa "ile5"ile prgoram anga!an membuat sistem operasi di !omputer Anda dapat mengenalimiodemang Anda pasang$ 0iasana dri*er tersebut diserta!an dalam sebuah dis!etatau .' ang a!an diberi!anpada saat Anda membeli perang!at !omputertermasu! modem$

  Se!arang i!uti cara menginstall modem internal melalui lang!ah5lag!ah beri!ut:

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  38/39

  #$(asti!an modem Anda sudah terpasang pada .ommunication (ort ang!osong dan dalam !eadan hidup$ 0ilamodem ang diguna!an adalahmodem internal, pasti!an modem sudah terpasang dengan bai!, setelahituhidup!an !omputer$-$l i! Start , pilih Settings ,pilih.ontrol (anel$6a!a a!an muncul 3indo3 .ontrol (anel$7$(ada 3indo3s .ontrol (anel , pilih icon6odem dan !li! dua !ali sehinga muncul 3indo3 InstalNe3 6odem+ji!apada3indo3s anda sudahpernah diinstall modemma!a a!an tampil3indo36odem(roperties$ 0ila andainginmenambah dri*ermodem baru, !li!Add$egiatan :Instalasi 6odem

  8$4indo3s dapat mela!u!an dete!si otomatis terhadap perang!at modemang telah terpasang pada (. anda,tapi hal ini terbatas pada modem angtelah di!enali oleh 4indo3s$ Apabila anda memilih dete!si otomatis,ma!a!osong!an !ota!'onHt detect m modem, lalu te!anNe>t$9$0ila modem ang terpasang terdete!si oleh 3indo3s, ma!a a!an munculpesan : The "ollo3ing modem has"ound on .ommunication (ort : .om# 1.om-$ (ada bagian tengah a!an muncul nama modem angditemu!an,misalna : Standard 6odem$$Apabila anda memili!i modem jenis baru dan disertai "ile dri*er +dalamdis!et 1 .'RB6, sebai!na andamemilih dete!si manual sehingga dapatmeman"aat!an"eature terbaru darimodem tersebut+misal!emampuansupport 9 !0ps,"a>, *oice, dll$)ntu! itu pilih!ota!'onHt detectm modem, dante!an$$(ada menu selanjutna ditampil!an da"tar modem ang telah di!enali dantersedia dri*erna oleh 4indo3s$(ilih tpe modem ang sesuai denganmodem anda, lalu te!anNe>t$

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  39/39

  Ne>t#7$(ada tahap ini bila dila!u!an dengan benar, ma!a modem a!an terpasangpada (. anda$#8$l i!2inishuntu!menga!hiri setup modemAnda$ )ntu! mela!uan!one!si internet, andaharus mela!u!ansettingdial up untu! menentu!annomor telepon IS( angmenedia!an a!sesinternet$

  (erang!at /una! untu! A!ses InternetApa!ah perang!at !eras dapat ber"ungsi dengan sendirinaG Seperti telahAnda "ahami bah3a untu!

  mengoperasi!an perang!at diperlu!an peranga!atluna!$ 'emi!ian pula perang!at untu! sistem internetdiperlu!an perang!at!eras dabn perang!at luna!$ Setelah Anda meniap!an perang!at !eras untu!!one!si !e

  internet , selanjutna Anda siap!an pula perang!at luna! untu!mendu!ung apli!asi5apli!asi ang ada di internet$(erang!at luna! ang Andaperlu!an untu! mendu!ung apli!asi internet bermacam5macam jenistergantung dariapli!asi internet ang ingin Anda guna!an$ )ntu! !eperluanmenjelajahi internet, Anda memerlu!an perang!atluna!bro3ser$ )ntu!!eperluan chatting Anda perlu menginstalasi perang!at luna! untu! chattingseperti6irc$ 0ro3ser merupa!an perang!at luna! ang paling pentingdisiap!an$ Salah satu bro3ser ang bana! diguna!anadalahInternet E>plorer$(erang!at luna!Internet E>plorer

  sudah tersedia di !omputer Anda ji!a Andamengguna!an sistem operasi 4indo3s$ Fang lainna sepertiNetscape Na*igatormisalna, ma!a Anda harus menginstalasi sendiri$(ada bab # Anda telah mempelajari beberapa apli!asi internetangdapat Anda man"aat!an$ 6asing5masing apli!asi internet tersebut dapat$

  $

  dijalan!an apabila !omputer ang Anda guna!an mempunai perang!at luna!untu! menjalan!an apli!asitersebut$ (erang!at luna! apa saja untu!menjalan!an aplia!si internet itu G 0eri!ut ini beberapa perang!at luna!untu!mengoperasi!an apli!asi Internet$#$6icrosot" Internet E>plorer dan Netsca"e Na*igator adalah perang!at luna!bro3ser ang diguna!an untu!menga!ses 4eb atau 444$

  -$.ute 2T(, ;oJKilla dan 4S2T( adalah perang!at luna! untu! menjalan!anapli!asi 2T($7$6irc, Fahoo 6assenger atau I.L adalah program untu! menjalan!anchatting$8$Butloo! E>press adalah perang!at luna! untu! apli!asi email$

  Agar bisa terhubung !e jaringan tersebut +Internet, sebuah !omputermembutuh!an perang!at !eras+hard3are tambahan$ 0eri!ut ini beberapaperang!at dasar ang diperlu!an antara lain : 6odem, dan /ineTelepon$Seperti telah Anda "ahami bah3a untu! mengoperasi!an perang!at diperlu!anperanga!at luna!$'emi!ian pula perang!at untu! sistem internet diperlu!anperang!at !eras dabn perang!at luna!$ 0eberapaperang!at luna! untu!mengoperasi!an apli!asi Internet antara lain : 6icrosot" Internet E>plorer danNetsca"eNa*igator adalah perang!at luna! bro3ser ang diguna!an untu!menga!ses 4eb atau 444, .ute 2T(, ;oJKilladan 4S2T( adalah perang!atluna! untu! menjalan!an apli!asi 2T(, 6irc, Fahoo 6assenger atau I.Ladalahprogram untu! menjalan!an chatting, Butloo! E>press adalah perang!at luna!untu! apli!asi email$

  $