RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

 • View
  406

 • Download
  33

Embed Size (px)

Text of RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  1/39

  RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7 (UNTUK SISWA KELAS 9)

  JENIS PERALATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  Peralatan teknologi komunikai !aman "ulu #

  $% Pa&'ru # kerta 'ang teruat "ari "aun tumuan &a&'r' 'ang "igunakan untuk menuli

  *% +eregu # alat komunikai 'ang teruat "ari tan"uk kerau 'ang "igunakan "engan ,ara "itiu&

  -% Kulkul # alat komunikai 'ang erentuk e&erti kentongan 'ang teruat "ari ka'u 'ang erongga 'ang "igunakan "engan ,ara

  "i&ukul

  .% /an eera&a alat tra"iional 'ang lain

  Peralatan teknologi in0ormai "an komunikai &a"a !ama mo"ern emual "i&ia men1a"i "ua# teknologi in0ormai "an teknologi

  kemunikaiTeknologi in0ormai ,onto

  $% ,om&uter # mein eraguna 'ang "a&at "ikontrol ole &rogram2 "igunakan untuk mengola "ata men1a"i in0ormai

  Teknologi komunikai ,onto

  Surat kaar # alat komunikai atu ara2 'ang an'a "a&at "ia,a

  Ra"io# alat komunikai atu ara2 'ang an'a "a&at "i"engar

  Tele&on # alat komunikai "ua ara2 "a&at ergantian komunikai

  Tele3ii # alat komunikai atu ara2 'ang an'a "a&at "i "engar "an "iliat

  SEJARAH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  Se1ara &erkemangan teknologi komunikai "iagi men1a"i

  $% Perio"e eelum maei

  a% Perio"e am&ai -444 SMKomunikai "engan menggunakan gamar "i"in"ing gua 'ang men,eritakan tentang ,ara eruru2 aaa "igunakan "engn "enguan2

  i'arat2 "an gerakan tangan

  % Perio"e -444 SM

  -444 SM anga umeria mengguakan tulian eagai alat komunikai eru&a 'mol5imol (uru0 &iktogra0)

  *944 SM anga meir kuno mengukan uru0 ierogli0 eagai alat komunikai

  644 SM aga meir kuno mengukana erat &a&'ru eagai kerta untu menuli eua tulian

  $46 SM anga ,ina menggukan kerta "ari erat amu

  *% Perio"e etela maei

  a% Penemuan telegra0 ole Samuel inle' +reee More $8-7

  % Tele&on "itemukan Antonio Meu,,i $87.2 "ikemangkan Alean"er Graam +ell $87:

  ,% Ra"io2 Guglielmo Mar,oni $94$ "engan mengirimkan in'al5in'al ko"e telegra0 mele;ati lautan Atlantik "engan gelomang

  eletronagmetik

  "% Tele3ii "itemukan Paul Ni&ko; $888-

  e% /an eera&a &enemuan lain

  Se1ara &engemangan ,om&uter#

  6444 taun 'ang lalu "i Aia a"a alat olmar2 alat ini mam&u melakukan o&erai &en1umlaan2

  &engurangan2 &erkalian "an &emagian

  >ikal akal ,om&uter # &enemuan mein itung B+BL2 ALGBL

  Ka&aita memori ,uku& ear

  Menggukana im&anan luar magneti, "ik

  Mem&un'ai kemam&uan realtime "an time aring

  Proe o&erai lei ,e&at

  Memutukan "a'a lei ke,il

  A&likai lei lua

  >onto# P/P5$2 P/P582 UNIA> III2 UNIA> SS842 UNIA> $$472 +urrogt *442 I+M 74742 I+M 74842 I+M $.44

  -% Generai ketiga ($9:.5$974)

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  2/39

  >iri #

  Menggunakan I> ( Integrate" >ir,uit)

  Peningkatan o0t;are

  Proe &engolaan "ata lei ,e&at "an akurat

  Mem&un'ai ka&aita memor' lei ear

  Mengguakan &en'im&an luar

  /a'a litrik lei emat

  Menggunakan multi &ro,eing

  Menggunakan 3iual "i&la' terminal2 mam&u menam&ilkan gamar "an gra0ik

  @arga mura/a&at erkomunikai antar kom&uter

  >onto # I+M C-:42 NBA2 UNIA> $$482 UNIA 94442 N>R2 GE :44% GE *-62 >/> -4442 >/> :444

  .% Generai keem&at ($9795ekarang)

  >iri #

  +erukuran lei ke,il

  @arga relati3e mura

  Me,ul P> (&eronal ,om&uter)

  Ter"a&at a&likai 'ang emakin lengka&

  Menggunakan LSI> (er' Large S,ale Integrate" >ir,uit)

  Menggunakan ,i& 'ang ernama mi,ro&ro,eor

  >onto # mikro altari MITS2 >ra'5I2 A&&le II2 Ra"io Sa,k2 >ommo"ore2 /ekto& ,om&uter ?ero2 I+M P>C?T2 I+M P>CAT2

  Ma,into2 I+M PSC*2 I+M P>C-8:2 I+M P>C.8:2 Pentium2 AM/ K/ -:

  6% Generai kelima

  /alam &engemangan ole Negara De&ang

  Mengunakan LSI (er' Large S,ale Interation)

  PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  >onto &enera&an "ii"ang #

  Peruaaan # ERP (Enter&rie Reour,e Planning)

  +ini # E5>ommer,e

  Perankan # E5+anking

  Pen"i"ikan # E5Learning

  Keeatan # Smart >ar"

  DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

  >'er,rime # ke1aantan atau tin"akana 'ang mela;an okum 'ang "ilakukan ole eeorang "engan mengguanakan arana ,om&uter

  Akti3ita ke1aatan "alam 1aringan internet #@a,king # uaa memauki eua 1aringan "engan maku" mengek&loitai tau men,ari kelemaan 'tem 1aringan

  >ra,king # uaa memauki e,ara illegal eua 1aringan "engan maku" men,ari2 mengua atau menga,urkan 0ile atau "ata 'ang

  "iim&an "alam ,om&uter &a"a uatu 1aringan

  MENGAKTIFKAN DAN MEMATIKAN KOMPUTER

  Proe"ur 'ang enar mengi"u&kan ,om&uter

  $% Men'alakan taili!er

  *% Men'alakan &o;er &a"a >aing C >PU

  -% Men'alakan &o;er &a"a monitor

  .% Menunggu ,om&uter loa"ing 'tem o&erai (mial Win"o;)

  6% Tunggu eera&a aat am&ai keluar tam&ilan "ekto& "i monitor

  Proe"ur 'ang enar mematikan ,om&uter

  $% Klik tomol tart*% Pili ut "o;n atau turn o00

  -% Klik BK

  .% Tunggu eera&a aat am&ai ,om&uter mati

  6% Matikan tomol o00 &a"a monitor "an taili!er

  PERANGKAT KERAS KOMPUTER

  Perangkat kera "iangi men1a"i

  $% Perangkat maukan (in&ut "e3i,e)

  a% Ke'oar"

  % Moue

  ,% Do'ti,k

  "% S,anner

  e% /igital ,amera0% Mi,ro&one

  g% We,am

  *% Perangkat &roe (&ro,e "e3i,e)

  a% Moteroar" C Mainoar"

  % >PU C Mi,ro&ro,eor # ALU# aritmeti, logi,al unit2 >U#,ontrol unit2 MU#memor' unit

  -% Perangkat im&an (torage "e3i,e)

  a% Primar' torage # RBM2 RAM

  % Se,on"ar' torage # ar""ik2 "iket2 U/2 >/C//

  .% Perangkat keluaran (out&ut "e3i,e)

  a% Monitor

  % Printer

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  3/39

  6% Perangkat tamaan (&eri&eral) # T turner2 ,ar" rea"er2 mo"em

  PERANGKAT LUNAK

  Penggolongan &erangkat lunak

  $% Sitem B&erai

  a% +ai tek (>LI# >omman" Line Inter0a,e) # MS5/BS2 UNI?

  % +ai gra0i (GUI#Gra&i, Unit Inter0a,e) # Mi,roo0t Win"o;2 ma,into2 Linu

  *% Program Utilit'

  a% ile ie;er # A>/See2 A"oe Rea"er

  % S'tem Utulit' # &rogram S,an"ik2 ar";are monitor2 0ile ,om&reion2 e,urit' &rogram (anti3iru2 anti &';are2 0ire;all2

  &a;or" generator)-% +aaa Pem&rograman # BRTRAN2 >B+BL% PAS>AL2 +ASI>2 >2 "F

  .% Program A&likai

  a% Program &engola kata ,% Program &reentai

  "% Program multime"ia %Program &engola angka

  RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 8 (UNTUK SISWA KELAS 9)

  PROGRAM PENGOLAH KATA

  +agian &enting Mi,roo0t Wor" *44-

  $% Menu ,ontrol

  *% Title ar

  -% Menu ar

  .% Toolar

  6% S,roll ar

  :% Ruler

  7% Kuror

  8% Tak&ane

  Menu ar Wor" *44- ter"iri "ari 9 # 0ile2 e"it2 3ie;2 inert2 0ormat2 tool2 tale2 ;in"o;2 el&

  Menu ar Wor" *447 ter"iri "ari 7 # ome2 inert2 &age la'out2 re0eren,e2 mailing2 re3ie;2 3ie;

  - Toolar utama "i Wor" *44-# toolar tan"art2 0ormatting2 "ra;ing

  Ikon # laming atau gamar 'ang me;akili eautu intruki C &erinta

  Mengelola "okumen #

  $% Memuka "okumen aru # 0ile ne;

  *% Men'im&an "okumen # 0ile a3e a

  -% Memuka "okumen # 0ile o&en

  .% Menutu& "okumen # 0ile ,loe

  Menge"it "okumen$% Ti&e "an ukuran uru0 # 0ont 2 0ont i!e

  *% Attriute tek # ol"2 itali,2 un"erline

  -% Perataan tek # align le0t2 ,enter2 align rigt2 1uti0'

  .% Menga&u tek # "elete

  6% Mematalkan &erinta # un"o2 re"o

  :% Mengulang &erinta # re&eat

  7% Men'alin tek # ,o&'2 &ate

  8% Menin"a tek # ,ut2 &ate

  Pengaturan alaman # 0ile &age etu&

  Pengaturan 1arak &ai # 0ormat &aragra&

  Menu Mi,roo0t Wor"#

  $% +ullet an" numering*% +or"er an" a"ing

  -% >li& art

  .% Wor"art

  6% >olumn

  :% S'mol

  7% /ro&,a&

  8% @ea"er an" 0ooter

  9% Page numer

  $4% Tale

  $$% >art

  Pengaturan in"entai # 0it line in"ent2 anging &aragra&2 le0t ta2 ,enter ta2 rigt ta2 "e,imal ta

  Men,etak "okumen$% Print &re3ie; *% >etak "okumen

  PROGRAM PENGOLAH ANGKA

  Tam&ilan Mi,roo0t E,el

  $% Workook (uku ker1a) # 0ile atau "olumen 'ang ter"iri ata lemaran5lemaran (eet)

  *% Workeet (lemar ker1a) # ekum&ulan range

  -% >olumn # "eretan kolom "inotaikan A " I (*6: kolom)

  .% Ro; # "eretan ari "inotaikan $ " :6%6-: (:6%6-: ari)

  6% >ell # &ertemuan ari "an kolom

  :% Range # ekum&ulan el

  7% A,ti3e ,ell # agian 'ang "itun1ukan ole el &ointer

  Menu ar Wor" *44- ter"iri "ari 9 # 0ile2 e"it2 3ie;2 inert2 0ormat2 tool2 "ata2 ;in"o;2 el&

 • 7/23/2019 RANGKUMAN MATERI TIK KELAS 7.doc

  4/39

  Menu ar Wor" *447 ter"iri "ari 7 # ome2 inert2 &age la'out2 0ormula2 "ata2 re3ie;2 3ie;

  +agian &enting Mi,roo0t E,el *44-

  $% +ari 1u"ul

  *% +ari menu

  -% Tomol ukuran

  .% Toolar

  6% Alamat el

  :% +ari 0ormula

  7% Du"ul kolom

  8% Du"ul ari9% Sel

  $4% Taulai eet

  $$% Penggulung 3erti,al "an ori!ontal

  $*% Tak &ane

  Rumu 'ang "igunakan "alam E,el

  SUM # men1um