of 28/28
dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 1 Provjeravanje, praćenje, evidentiranje i vrednovanje u tjelesnom i zdravstvenom odgoju Dr. Muriz Hadžikadunić, red.prof

Provjeravanje, pra enje, evidentiranje i vrednovanje u ... · sklai od 1 do 5, dok u svijetu postoje opisno ocjenjivanje, kao i ocjenjivanje bodovima od 1 do 100 ili procentima u

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Provjeravanje, pra enje, evidentiranje i vrednovanje u ... · sklai od 1 do 5, dok u svijetu...

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 1

  Provjeravanje, praćenje, evidentiranje i vrednovanje u tjelesnom i zdravstvenom odgoju

  Dr. Muriz Hadžikadunić, red.prof

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 2

  1. Uvod

  • Vrednovanje učenikovih dostignuća jedan je od najsloženijih, najosjetljivijih i najnezahvalnijih stručnih poslova svakog profesora.

  • Kriterijumi vrednovanja moraju biti jasni, transparentni.

  • Profesor treba da izbjegne mogućnost da odšteti nekog učenika, ocjenivši ga manjom ocjenom nego što je on zaista zaslužio.

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 3

  • Provjeravanje, praćenje, evidentiranje i vrednovanje imaju karakter relativno samostalne i posebno planirane etape u nastavnom radu

  • One čine jedinstven proces verifikacije kvantiteta i kvaliteta rezultata nastavnog i vannastavnog rada, što je ujedno i radno profesionalna obaveza nastavnika

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 4

  2. Uloga provjeravanja

  • U jedinstvenom procesu nastave tjelesnog odgoja i sporta predstavlja ostvarenje uvida u činjenično stanje na planu tjelesnog, kognitivnog, socijalnog i afektivnog učinka posredstvom tjelesnog vježbanja.

  • Sistematično provjeravanje čiji su rezultati uredno i sistematski evidentirani, pružaju mogućnost praćenja tendencija u razvoju pojedinih sposobnosti, osobina znanja i umijeća.

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 5

  3. Evidentiranje

  • Podrazumijeva upisivanje, registrovanje svih rezultata provjeravanja ostvarenih posmatranjem ili mjerenjem u pedagošku evidencionu dokumentaciju, registre, formulare, tabele... (slika 1 i 2).

  • Rezultati provjeravanja i praćenja u tjelesnom odgoju i sportu vrednuju se i iskazuju u kvantifikovanom materijalnom obliku, tj. Ocjenom.

  • Kod nas se ocjena iskazuje u petostepenoj vrednosnoj sklai od 1 do 5, dok u svijetu postoje opisno ocjenjivanje, kao i ocjenjivanje bodovima od 1 do 100 ili procentima u odnosu na ostvaren cilj.

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 6

  Slika 1.Eurofit karton za evidentiranje i praćenje učenika

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 7

  Slika 2. Elektronski karton za praćenje i evidentiranje učenika

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 8

  4. Vrednovanje

  • Podrazumijeva postupak odmeravanja ili procjenjivanje vrijednosti učinka tjelesnog vježbanja (nivoa motornog učenja, razvijenosti motoričkih sposobnosti, usvojenosti nekih znanja i navika vezanih za tjelesno vježbanje, poboljšanje nekih osobina ličnosti itd.).

  • U vrednovanju individualnih dostignuća učenika u najvećoj mjeri treba uzeti u obzir trud koji je učenik uložio u dostizanju svojih maksimalnih rezultata u datim okolnostima.

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 9

  5. Vrste provjeravanja i vrednovanja

  • U jednogodišnjem nastavnom ciklusu u tjelesnom odgoju primjenjuju se različite vrste provjeravanja i vrednovanja. Oni se primjenjuju u različitim frekvencijama i sa različitom svrhom.

  • Najčešći vidovi provjeravanja i vrednovanja su:

  • INICIJALNO (ili prethodno),• TEKUĆE• TRANZITIVNO• FINALNO

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 10

  5.1. Inicijalno provjeravanje i vrednovanje

  • Preduzima se u cilju utvrđivanja početnog nivoa antropometrijskih parametara, zdravlja, motoričkih sposobnosti, dostignuća i znanja.

  • Ono prethodi svakom planiranju, izboru sadržaja, programiranju opterećenja, individualizovanom postupku i slično.

  • Zastupljno je na početku godine.

  • Rezultati ovog provjeravanja se rangiraju i evidentiraju kako bi se na kraju vježbanja mogao sagledati napredak

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 11

  5.2. Tekuće provjeravanje i vrednovanje

  • Bilo bi poželjno obavljati što češće i sistematično.

  • Ono je pretpostavka za temeljno i sistematično praćenje razvojnih promjena u svim elementima, pruža uvid u dinamiku ostvarivanja planiranih zadataka i blagovremeno ukazuje na moguće probleme u radu.

  • Predmet tekućeg provjeravanja i vrednovanja mogu da budu: zdravstveno stanje, higijenske navike, motorna umijeća, zalaganje u radu.

  • Sa učestalošću tekućeg provjeravanja ne treba ni pretjerivati

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 12

  5.3.Tranzitivno provjeravanje i vrednovanje

  • Obavlja se spradično i najčešće je vazano za nastavne cikluse: tromjesečje, polugodište, a može biti vezano i za tematske cjeline.

  • Ono može da bude pokazatelj do tada učinjenog koje se zasniva na statističkoj i kvalitativnoj obradi do tada postignutih rezultata u radu.

  • Ono daje širi i opštiji uvid u rezultate ostvarene u tjelesnom vaspitanju.

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 13

  5.4.Finalno provjeravanje i vrednovanje

  • U ovom slučaju radi se o postupku formiranja sumarne, završne ocjene.

  • Završna ocjena se formira na osnovu velikog broja registrovanih (evidentiranih) podataka tokom čitave školske godine i dodatnih korektivnih mjera, koje podrazumijevaju uvažavanje subjektivnih i objektivnih okolnosti u kojima su se dati rezultati ostvarili.

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 14

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 15

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 16

  6. Sadržaj provjeravanja

  • Sadržaj provjeravanja je efikasniji i pouzdaniji pokazatelj, što je njime obuhvaćeno više parametara.

  • Provjeravanjem i vrednovanjem treba da budu obuhvaćena:

  ANTOPOLOŠKA OBELEŽJA,PRAVILNO DRŽANJE TIJELA,MOTORIČKE SPOSOBNOSTI,MOTORIČKA DOSTIGNUĆA

  TEORIJSKA ZNANJAOSOBINE LIČNOSTI

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 17

  7. Sadržaj Eurofit baterije testova1. FLAMINGO (FLB)

  Procjena motoričkih sposobnosti

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 18

  2. TAPING RUKOM (PLT)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 19

  3. DOHVAT U SIJEDU (DOHSJED)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 20

  4. SKOK UDALJ IZ MJESTA(SDM)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 21

  5. STISAK ŠAKE (SNASAKE)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 22

  7. LEŽANJE-SIJED (LAZSJED)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 23

  8. IZDRŽAJ U ZGIBU(IZDZGIB)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 24

  Procjena morfoloških obilježja

  1) ATV (visina tijela)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 25

  2) ATT (težina tijela)

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 26

  Kožni nabor triceps (AKT);Kožni nabor biceps (AKB);Kožni nabor subscapular (AKL);Kožni nabor suprailiac (AKS);Kožno nabor lista (AKG);

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 27

  Procjena nivoa funkcionalnih sposobnosti

 • dr.Muriz Hadžikadunić,red.prof 28

  Kompletne materijale možete preuzeti na:

  www.pedagoskapraksa.ucoz.com