33
Republika Crna Gora VLADA REPUBLIKE CRNE GORE UPRAVA ZA KADROVE PREPORUKE ZA OCJENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODNOSNO NAMJEŠTENIKA

Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

  • View
    376

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

Republika Crna GoraVLADA REPUBLIKE CRNE GOREUPRAVA ZA KADROVE

PREPORUKE ZA OCJENJIVANJEDRŽAVNIH SLUŽBENIKA ODNOSNO NAMJEŠTENIKA

02. decembar 2005.god.

Page 2: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

SADRŽAJ:

Uvod

Sadržaj Obrasca za ocjenjivanje rada državnog službenika odnosno namještenika

I. Preporuke za popunjavanje Obrasca za ocjenjivanje rada državnog službenika odnosno namještenika

I. 1. Prvi dio obrasca koji se odnosi na opšte podatke I. 2. Drugi dio obrasca koji se odnosi na sadržaj ocijenjivanja službenikaI. 3. Treći dio obrasca koji se odnosi na ocjenuI. 4. Ocijena

II. Preporuke kod postupaka upoznavanja službenika sa ocjenom rada

III. Preporuke kod postupaka u slučaju povrede pravila postupka ocjenjivanja rada službenika

IV. Preporuke kod postupaka u slučaju podnošenja zahtjeva za preispitivanje ocjene

V. Preporuke za rad Komisije za preispitivanje ocjene PRILOG – Primjer popunjenog Obrasca za ocjenjivanje rada državnog službenika odnosno namještenika

2

Page 3: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

UVOD

Preporuke za ocjenjivanje državnog službenika odnosno namještenika pripremljene su u cilju pružanja podrške strarješinama državnih organa i predpostavljenim službenicima za kvalitetnije i lakše popunjavanje Obrasca za ocjenjivanje rada državnog službenika odnosno namještenika (u daljem tekstu: Obrazac) utvrđenog od strane Uprave za kadrove na osnovu člana 81 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Sl. list RCG« broj 27/04,31/05). Obrazac se koristi samo za ocjenjivanje rada zaposlenih službenika i namještenika (u daljem tekstu: službenika) na neodređeno vrijeme. Ocjenjivanje rada službenika vrši se u cilju registrovanja postignutih rezultata, utvrđivanja njegove samostalnosti i kreativnosti, drugih sposobnosti i vještina u vršenju poslova, kao i ostvarene saradnje sa strankama i saradnicima na poslu, a sve u cilju postizanja kvalitetnije organizacije rada u vršenju poslova.

Ocjena postignutih rezultata službenika utiče na napredovanje u jedan stepen više zvanje u okviru istog razreda, odnosno u početno zvanje u okviru višeg razreda i na napredovanje u viši platni razred u skladu sa članom 86 i 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list RCG« broj 27/04, 31/05).

U skladu sa članom 80 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima potrebno je ocijeniti rad službenika jednom godišnje, a najkasnije do 31. januara za prethodnu godinu.

Starješina državnog organa (u daljem tekstu: starješina) daje ocijenu rada službeniku na osnovu obrazloženog predloga pretpostavljenog i to na Obrascu. Original ili ovjerena kopija prvog dijela obrasca dostavlja se najkasnije u roku od 8 dana Upravi za kadrove radi upisa podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju.

3

Page 4: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

SADRŽAJ OBRASCA ZA OCJENJIVANJE RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA ODNOSNO NAMJEŠTENIKA

Ocjenjivanje se vrši na obrascu koji se sastoji iz tri dijela.

Prvi dio obrasca obuhvata opšte podatke koji se odnose na:1. Zakonski osnov za utvrđivanje Obrasca;2. Podatak o vremenskom intervalu ocjenjivanja;3. Podatke o državnom organu i organizacionoj jedinici;4. Podatke o službeniku;5. Utvrđivanje postojanja zahtjeva za preispitivanje ocijene;6. Evidentiranu ocijenu rada koja se upisuje u Centralnu kadrovsku evidenciju koju vodi Uprava za

kadrove;7. Potvrdu upoznatosti službenika sa ocijenom rada od strane starješine i datum i mjesto

upoznavanja sa ocjenom;8. Potpis starješine.

Napomena: Original ili ovjerena kopija prvog dijela obrasca dostavlja se najkasnije u roku od 8 dana Upravi za kadrove radi upisa podataka u Centralnu kadrovsku evidenciju.

Drugi dio obrasca odnosi se na sadržaj ocijenjivanja službenika i obuhvata ocjene koje se odnose na:

1. postignute rezultate rada;2. samostalnost i kreativnost;3. ostvarenu saradnju sa strankama i saradnicima na poslu;4. kvalitet organizacije rada u vršenju poslova; 5. druge sposobnosti, vještine i kvalitete vršenja poslova;

Treći dio obrasca odnosi se na:1. predloženu ocjenu od strane pretpostavljenog;2. obrazloženje predložene ocjene sa potpisom pretpostavljenog;3. ocjenu starješine za prethodnu godinu;4. datum upoznavanja sa ocjenom sa potpisom službenika; 5. datum davanja ocjene sa potpisom starješine.

Napomena: Drugi i treći dio obrasca su sastavni djelovi personalnog dosijea službenika.

4

Page 5: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

I PREPORUKE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA OCJENJIVANJERADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA ODNOSNO NAMJEŠTENIKA

I. 1. Prvi dio obrasca koji se odnosi na opšte podatke

OBRAZACZA OCJENJIVANJE RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA ODNOSNO NAMJEŠTENIKA ZA

___________GODINU

Državni organ __________________________________________________Organizaciona jedinica __________________________________________________

U rubrici naslova upisuje se prethodna godina.

Kod rubrika državni »organ« i »organizaciona jedinica« upisuje se pun naziv državnog organa i organizacione jedinice.

PODACI O DRŽAVNOM SLUŽBENIKU, ODNOSNO NAMJEŠTENIKU

Prezime Ime Pol M Ž

J M B

Identifikacioni broj (CKE)

Platni razred

Radno mjesto - zvanje

U dijelu koji se odnosi na podatke o službeniku unosi se puno ime i prezime službenika, njegov jedinstveni matični broj, radno mjesto koje pokriva kao i zvanje u kojem obavlja poslove, i platni razred.

DA LI JE BILO ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE OCJENE(zaokružiti)

DA NE

U ovom dijelu obrasca se potvrđuje ili negira da li je bilo zahtjeva od strane službenika za preispitivanje ocjene u skladu sa članom 82 stav 2 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

5

Page 6: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

OCJENA RADA KOJA SE UPISUJE U CENTRALNU KADROVSKU EVIDENCIJU(zaokružiti slovo iznad ocjene)

A B C D

Odličan Dobar Zadovoljava Ne zadovoljava

Kod ocijene rada unosi se ocjena koju je službenik dobio nakon sprovedenog postupka preispitivanja ocjene, ukoliko je u roku od osam dana od dana upoznavanja sa ocjenom podneo zahtjev za njeno preispitivanje, odnosno ocjena koja nije bila predmet preispitivanja ako zahtjev nije podnešen. Navedena ocjena se unosi u Centralnu kadrovsku evidenciju koju vodi Uprava za kadrove.

UPOZNAT SA OCJENOM RADA: ________________________________ _________________________ (potpis državnog službenika, odnosno namještenika) (potpis starješine)

________________________________ (mjesto i datum)

Upoznatost sa ocijenom rada koja se unosi u Centralnu kadrovsku evidenciju Uprave za kadrove službenik potvrđuje potpisom prvog dijela obrasca.

Starješina svojim potpisom na ovom djelu obrasca potvrđuje da je postupak ocjenjivanja rada službenika okončan.

6

Page 7: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

I. 2. Drugi dio obrasca koji se odnosi na sadržaj ocijenjivanja službenika

OCJENA POSTIGNUTIH REZULTATANapomena: U dijelu obrasca koji se odnosi na ukupnu ocijenu postignutih rezultata rada službenika ocijenjuje se proces vrednovanja postignutih rezultata na osnovu prethodnog uvida u obavljene poslove službenika. Svaka od navedenih kategorija u procesu ocjenjivanja raščlanjena je radi boljeg uvida u sam kvalitet rada obezbjeđujući objektivniju ocjenu i čineći da ocjena bude dostupna za zaposlenog, a sve u cilju boljeg planiranja daljeg razvoja organizacione jedinice državnog organa. Konkretni pokazatelji postugnutih rezultata rada su prikazani u sljedećoj tabeli.

1. OCJENA POSTIGNUTIH REZULTATA RADA (zaokružiti slovo)

1.1 StručnostA B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

1.2 Obim radaA B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

1.3 BlagovremenostA B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

1.1. STRUČNOST –procenjuje se na osnovu kvaliteta izvršenih zadataka koji su obavljeni u skladu sa propisanim pravilima struke.

1.2. OBIM RADA – podrazumjeva kvantitet obavljenih zadataka u prethodnoj godini.1.3. BLAGOVREMENOST –odnosi se na sposobnost da se u predviđenom roku izvrši

određeni zadatak(ci) u okviru poslova koje obavlja službenik.

1. a) UKUPNA OCJENA (zaokružiti slovo)A Odličan B Dobar C Zadovoljava D Ne zadovoljava

Ukupna ocjena predstavlja zbir kategorija (1.1., 1.2. i 1.3), gdje opisne ocjene imaju sljedeća vrednovanja (A=4, B=3, C=2, D=1), i potom unosi kao ukupna ocjena za ovu kategoriju tj. izražava se adekvatnim slovom:

A za zbir poena od 10 do 12,B za zbir poena od 7 do 9,C za zbir poena od 4 do 6,D za zbir poena 3.

7

Page 8: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

SAMOSTALNOST I KREATIVNOST

Napomena: Samostalnost i kreativnost su sposobnosti koje obezbjeđuju kvalitetan i efikasan rad službenika, i osnova su za uspješno ostvarivanje radnih zadataka.

2. OCJENA SAMOSTALNOSTI I KREATIVNOSTI (zaokružiti slovo)

2.1 SamostalnostA B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

2.2 KreativnostA B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

2.1. SAMOSTALNOST – predstavlja sposobnost službenika da realizuje radni zadatak bez posebnih instrukcija i kontrole, ne umanjujući kvalitet obavljenog posla.2.2. KREATIVNOST –odnosi se na sposobnost službenika za prihvatanje novih ideja, njihovo razvijanje i upotrebu u podizanju kvaliteta posla.

2. a) UKUPNA OCJENA (zaokružiti slovo)A Odličan B Dobar C Zadovoljava D Ne zadovoljava

Ukupna ocjena predstavlja zbir kategorija (2.1 i 2.2), gdje opisne ocjene imaju sljedeća vrednovanja (A=4, B=3, C=2, D=1), i potom unosi kao ukupna ocjena za ovu kategoriju tj. izražava se adekvatnim slovom:

A za zbir poena 7 ili 8,B za zbir poena 5 ili 6,C za zbir poena 3 ili 4,D za zbir poena 2.

8

Page 9: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

OSTVARENA SARADNJA SA STRANKAMA I SARADNICIMA NA POSLU

Napomena: Značajan segment u postizanju odgovarajućih rezultata rada službenika jeste ostvarena saradnja sa strankama i saradnicima na poslu. Komunikacione vještine su dio sposobnosti koji je nužan uslov u procesu ostvarivanja saradnje u vršenju poslova radnog mjesta, i po svojoj prirodi odnose se na interakciju dvije ili više osoba. U postupku ocjenjivanja vrši se procjena navedenih sposobnosti službenika.

3. OCJENA OSTVARENE SARADNJE SA STRANKAMA I SARADNICIMA NA POSLU

3.1 Ostvarena saradnja sa strankama A B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

3.2 Ostvarena saradnja sa saradnicimaA B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

3.1. OSTVARENA SARADNJA SA STRANKAMA – se ocijenjuje kroz sposobnost aktivnog slušanja stranaka, vještine pregovaranja, i kvalitetne komunikacije lišene vrednovanja ličnosti i dostojanstva stranke, kao i prevenciju mogućih konflikata u komunikaciji sa strankama. U ovom dijelu posebno se vodi računa da li se službenik u odnosu prema strankama ponaša u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika koje se odnose na poseban odnos sa strankom-korisnikom usluga.

3.2. OSTVARENA SARADNJA SA SARADNICIMA – odnosi se na sposobnost službenika da stavi vlastita znanja i sposobnosti u cilju ostvarenja zajedničkog zadatka ne ometajući rad saradnika, kao i međusobno dopunjavanje i prenošenje informacija bez štete i posljedica na rad organa. U ovom dijelu posebno se vodi računa da li se službenik u odnosu prema saradnicima ponaša u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa državnih službenika i namještenika koje se odnose na odnos prema drugom službeniku.

3. a) UKUPNA OCJENA (zaokružiti slovo)A Odličan B Dobar C Zadovoljava D Ne zadovoljava

Ukupna ocjena predstavlja zbir kategorija (3.1 i 3.2), gdje opisne ocjene imaju sljedeća vrednovanja (A=4, B=3, C=2, D=1) i potom unosi kao ukupna ocjena za ovu kategoriju tj. izražava se adekvatnim slovom:

A za zbir poena 7 ili 8,B za zbir poena 5 ili 6,C za zbir poena 3 ili 4,D za zbir poena 2.

9

Page 10: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

KVALITET ORGANIZACIJE RADA U VRŠENJU POSLOVA

Napomena: Za kvalitet organizacije rada u vršenju poslova neophodno je da postoji adekvatna organizacija radnog vremena, usklađenost radnih aktivnosti sa prioritetnim poslovima organa, kao i zastupljenost interdisciplinarnosti i primjene novih tehnika poslovanja od strane službenika, a sve u cilju osavremenjivanja procesa rada, kao i efikasnijeg i efektivnijeg obavljanja poslova.

4. OCJENA KVALITETA ORGANIZACIJE RADA U VRŠENJU POSLOVA (zaokružiti slovo)

4.1 Sposobnost organizacije radnog vremena A B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

4.2 Usklađivanje radnih aktivnosti sa prioritetnim poslovima organa

A B C D

Odličan Dobar ZadovoljavaNe

zadovoljava

3.3. SPOSOBNOST ORGANIZACIJE RADNOG VREMENA – odnosi se na pravilno, ekonomično, i kvalitetno upravljanje radnim vremenom u cilju bržeg izvršavanja poslova.

3.4. USKLAĐIVANJE RADNIH AKTIVNOSTI SA PRIORITETNIM POSLOVIMA ORGANA – odnosi se na sposobnosti procjenjivanja važnosti vlastitih radnih aktivnosti u cilju njihovog usklađivanja sa prioritetnim poslovima organa.

4. a) UKUPNA OCJENA (zaokružiti slovo)A Odličan B Dobar C Zadovoljava D Ne zadovoljava

Ukupna ocjena predstavlja zbir kategorija ( 4.1 i 4.2), gdje opisne ocjene imaju sljedeća vrednovanja (A=4, B=3, C=2, D=1) i potom unosi kao ukupna ocjena za ovu kategoriju tj. izražava se adekvatnim slovom:

A za zbir poena 7 ili 8,B za zbir poena 5 ili 6,C za zbir poena 3 ili 4,D za zbir poena 2.

10

Page 11: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

DRUGE SPOSOBNOSTI, VJEŠTINE I KVALITET VRŠENJA POSLOVA

Napomena: Pored prethodno navedenih kategorija može se, zavisno od prirode poslova koje obavlja na radnom mjestu, od službenika zahtjevati i posjedovanje dodatnih sposobnosti , vještina i kvaliteta.

5. OCJENA DRUGIH SPOSOBNOSTI, VJEŠTINA I KVALITETA U VRŠENJU POSLOVA(Zavisno od prirode poslova koje obavlja na radnom mjestu državni službenik, odnosno namještenik, pretpostavljeni može da po svom izboru ocjenjuje sljedeće:)

(zaokružiti slovo)

5.1 Timski radA B C D

Odličan Dobar Zadovoljava Ne zadovoljava

5.2 Pismeno izražavanjeA B C D

Odličan Dobar Zadovoljava Ne zadovoljava

5.3 Usmeno izražavanjeA B C D

Odličan Dobar Zadovoljava Ne zadovoljava

5.4 Angažovanje na poslovima drugih radnih mjestaA B C D

Odličan Dobar Zadovoljava Ne zadovoljava

5.5 InterdisciplinarnostA B C D

Odličan Dobar Zadovoljava Ne zadovoljava

5.6 Osavremenjavanje procesa radaA B C D

Odličan Dobar Zadovoljava Ne zadovoljava

V.1.TIMSKI RAD – podrazumjeva sposobnost prilagođavanja službenika na zajednički rad sa jednom ili više osoba na uspješnoj realizaciji zajedničkog zadatka.

V.2.PISMENO IZRAŽAVANJE –odnosi se na sposobnost iznošenja stavova, mišljenja, komentara i sugestija u pisanom obliku, i ima kvalitete jasnog, konciznog, pouzdanog , argumentovanog i svrsishodnog pismenog dokumenta.

V.3.USMENO IZRAŽAVANJE – podrazumjeva sposobnost prenošenja i interpretacije stavova, mišljenja, komentara i sugestija, i ima kvalitete dostupnosti, jasnoće, pouzdanosti i argumentacije.

V.4.ANGAŽOVANJE NA POSLOVIMA DRUGOG RADNOG MJESTA – odnosi se na sposobnost da se vlastita znanja i vještine primjene i na poslovima drugih radnih mjesta, čime se omogućava angažovanje službenika na drugim poslovima.

V.5.INTERDISCIPLINARNOST – podrazumjeva korišćenje prethodno stečenih specifičnih sposobnosti (poznavanje rada na računaru, znanje stranih jezika, poznavanje različitih a srodnih oblasti u cilju obavljanja posla itd).

V.6.OSAVREMENJAVANJE PROCESA RADA – podrazumjeva korišćenje sredstava, vještina i svih dostupnih metoda rada koje imaju za cilj podizanje kvaliteta organizacije rada u vršenju posla službenika.

11

Page 12: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

5. a) UKUPNA OCJENA (zaokružiti slovo)A Odličan B Dobar C Zadovoljava D Ne zadovoljava

Ukupna ocjena predstavlja zbir svih kategorija koje su ocjenjene, gdje opisne ocjene imaju sljedeća vrednovanja ( A=4, B=3, C=2, D=1), i potom unosi kao ukupna ocjena za ovu kategoriju tj. izražava se adekvatnim slovom:

A za zbir poena od 19 do 24,B za zbir poena od 13 do 18,C za zbir poena od 7 ili 12,D za zbir poena 6.

12

Page 13: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

I. 3. Treći dio obrasca koji se odnosi na ocjenu

6. PREDLOG OCJENE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA, ODNOSNO NAMJEŠTENIKA KOJI RUKOVODI ORGANIZACIONOM JEDINICOM - PRETPOSTAVLJENI

(zaokružiti slovo)

A Odličan B Dobar C Zadovoljava D Ne zadovoljava

Predpostavljeni formira predlog ocjene državnog službenika na taj način što ukupna ocjena predstavlja zbir svih segmenata koji se ocjenjuju (1,2,3,4 i 5), gdje opisne ocjene imaju sljedeća vrednovanja ( A=4, B=3, C=2, D=1), i potom unosi kao predloženu ocjenu koja se izražava adekvatnim slovom:

A za zbir poena od 16 do 20,B za zbir poena od 11 do 15,C za zbir poena od 6 do 10,D za zbir poena 5.

OBRAZLOŽENJE:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________ (potpis pretpostavljenog)

Nakon ocijenjivanja službenika u skladu sa kategorijama obuhvaćenim ovim obrascem, pretpostavljeni je u obavezi da predloži ocijenu rada službenika, i u rubrici pod nazivom »obrazloženje« unosi argumente na osnovu kojih je dao prijedlog ocijene službenika.

Navedeni prijedlog ocijene pretpostavljeni potvrđuje svojeručnim potpisom.

13

Page 14: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

7. OCJENA RADA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA, ODNOSNO NAMJEŠTENIKA ZA _________ GODINU

(zaokružiti slovo)

A Odličan B Dobar C Zadovoljava D Ne zadovoljava

Datum upoznavanja sa ocjenom: Datum davanja ocjene:

__________________________________ _______________________ (potpis državnog službenika, odnosno namještenika) (potpis starješine)

Obrazac se zatim dostavlja na uvid starješini, koji unosi ocjenu rada službenika, za predhodnu godinu i istu potvrđuje svojeručnim potpisom.

U rubrici »datum davanja ocjene« unosi se datum potpisa starješine, a u rubrici »datum upoznavanja sa ocjenom« unosi se datum kada je obavljen razgovor sa službenikom u toku kojeg je službenik upoznat sa ocjenom.

Svojeručnim potpisom službenik potvrđuje da je upoznat sa sadržinom obrasca na osnovu kojeg je izvršena ocjena njegovog rada u protekloj godini.

NAPOMENA: Zbog preglednosti Obrasca i tačnog unosa podataka u centralnu kadrovsku evidenciju tekst obrasca se popunjava štampanim slovima.

14

Page 15: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

I. 4. Ocjena

NAPOMENA: U skladu sa članom 80 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, rad službenika za prethodnu godinu ocjenjuje se sljedećim ocjenama:

»odličan«, »dobar«, »zadovoljava«, »ne zadovoljava«.

Ocjena »odličan« daje se službeniku koji je svojim stručnim kvalitetima postignuo rezultate iznad prosjeka, što znači da je obavio veći obim posla i na kvalitetniji način od očekivanog. Službenik, koji dobije ovu ocjenu, ističe se svojom samostalnošću, kreativnošću i/ili preciznošću u zavisnosti od karakteristika poslova. Pri obavljanju poslova službenik je potpuno pouzdan, tako da nadzor nad njegovim radom nije potreban. Službenik je odličan saradnik i ima izuzetne organizacione sposobnosti. Svojom stručnošću, pristupom u obavljanju poslova i korektnom odnosu sa strankama doprinosi jačanju renoma/renomiranosti organa.

Ocjena »dobar« daje se službeniku koji je svojim stručnim kvalitetima postigao očekivane odnosno dogovorene rezultate, posao je obavljao samostalno uz manji/neznatan nadzor pretpostavljenog, iskazao je potrebnu kreativnost i/ili preciznost, pouzdan je, dobro sarađuje i organizuje posao, i ima druge potrebne sposobnosti da dobro obavlja poslove.

Ocjena »zadovoljava« daje se službeniku koji je svoj posao obavio, ali su mu pri tome bile potrebne dodatne instrukcije i pomoć. Pri obavljanju poslova službenik nije imao dodatnih ideja i nije bio dovoljno precizan. Službenik sarađuje i organizuje aktivnosti u skladu sa vlastitim procjenama a ne u skladu sa zahtjevanim potrebama poslova.

Ocjena »ne zadovoljava« daje se službeniku koji svoj posao nije obavio dobro, a njegove rezultate je potrebno kontinuirano dopunjavati i ispravljati. Ovom službeniku je neophodan stalan nadzor i pružanje dodatnih instrukcija prilikom obavljanja poslova. Pretpostavljeni kontinuirano opominje službenika o rokovima za izvršenje aktivnosti. Saradnja službenika i njegova organizacija aktivnosti ne ispunjavaju očekivanja, a pri tome se ne registruju ni dodatne sposobnosti od značaja za obavljanje konkretnog posla.

15

Page 16: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

III PREPORUKE U POSTUPAKU UPOZNAVANJA SLUŽBENIKA SA OCJENOM RADA

NAPOMENA: Upoznavanje službenika sa ocjenom rada je najvažniji dio postupka ocjenjivanja. U skladu sa članom 82 stav 1 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, službenik mora da bude upoznat sa ocjenom rada. Ocjena rada ima pravne posljedice ukoliko je službenik upoznat sa njom.

Pretpostavljeni može uputiti usmeni ili pismeni poziv sužbeniku na razgovor prilikom kojega ga upoznaje sa ocjenom rada.

Prilikom razgovora predpostavljeni može postupati na sljedeći način:

najpre upoznaje službenika sa ciljem ocjenjivanja, pravnim osnovom i postupkom ocjenjivanja,

upoznaje službenika sa dobijenom ocjenom, podstiče službenika da slobodno formuliše svoj stav u odnosu na dobijenu ocjenu

(pažljivo ga slušajući, ne prekidajući ga, ne protivurječeći mu), upoznaje službenika sa mogućnošću podnošenja zahtjeva za preispitivanje date ocjene

uz upozorenje da zahtjev mora biti u pisanoj formi i obrazložen, i da će o njegovom zahtjevu odlučiti Komisija za preispitivanje ocjene formirana u skladu sa članom 82 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Prilikom razgovora službeniku se omogućava uvid u obrazac za ocjenjivanje državnih službenika odnosno namještenika, kao i mogućnost dobijanja fotokopije obrasca na kome je izvršeno ocjenjivanje.

Službenik potvrđuje da je sa njim obavljen razgovor i da je u razgovoru upoznat sa predloženom ocjenom od strane pretpostavljenog, potpisom na trećem dijelu obrasca.

Ukoliko službenik odbije da potpiše da je upoznat sa ocjenom sastavlja se službena zabilješka u kojoj će se navesti dan, čas i razlog odbijanja potpisivanja. Navedena zabilješka se prilaže personalnom dosijeu službenika. U navedom slučaju, preporučuje se prisustvo trećeg lica. Odbijanje potpisa obrasca od strane službenika ne utiče na validnost date ocjene.

Preporučuje se pretpostavljenim da mjesečno vode evidenciju ocjenjivanja službenika po istim kategorijama ili izvršenim radnim zadacima, kako bi im se olakšalo da na kvalitetan način formiraju ocjenu rada službenika za predhodnu godinu.

Na drugoj strani, službenicima se preporučuje da vode mjesečne izvještaje o svojim radnim aktivnostima. Navedene izvještaje službenici bi trebali dostavljati na uvid svojim predpostavljenima koji svojim potpisom na izvještaju mogu potvrditi da su službenici u toku predhodnog mjeseca obavili aktivnosti navedene u podnešenom izvještaju. Mjesečni izvještaji mogu koristiti službenicima da u slučaju osporavanja konačne ocjene starješine organa prikažu Komisiji kao dokaz o svom minulom radu.

Preporučuje se da sadržaj mjesečnih izvještaja bude fomulisan na taj način da se što lakše mogu utvrditi kategorije predviđene Obrascom za ocjenjivanje državnih službenika odnosno namještenika.

16

Page 17: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

IV PREPORUKE KOD POSTUPAKA U SLUČAJU POVREDE PRAVILA POSTUPKA OCJENJIVANJA RADA SLUŽBENIKA

U slučaju da ocjena rada službenika nije bila data u zakonsko predviđenom roku, ili da službenik nije bio upoznat sa ocjenom rada, ili da obrazac nije bio popunjen u cjelini, službenik je u mogućnosti da se podneskom obrati upravnom inspektoru koji u skladu sa članom 120 Zakona o državnim službenicima i namještenicima vrši nadzor u odnosu na postupak ocjenjivanja radnih i stručnih kvaliteta. Upravni inspektor dužan je da uzme u rad podnesak i da podnosioca obavjesti o ishodu postupanja po podnesku.

V PREPORUKE POSTUPAKA U SLUČAJU PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA PREISPITIVANJE OCJENE

U slučaju neslaganja sa datom ocjenom rada u skladu sa zakonskim odredbama, službenik ima mogućnost da u roku od osam dana od upoznavanja sa ocjenom podnese zahtjev za njeno preispitivanje.

U skladu sa članom 90 stav 2 Zakona o opštem upravnom postupku ( »Službeni list RCG« broj 60/03) za početak roka ne uzima se dan upoznavanja sa ocjenom već prvi naredni dan.

Službenik podnosi starješini, obrazložen i u pismeno formulisan, zahtjev za preispitivanje ocjene rada.

VI PREPORUKE U RADU KOMISIJE

Starješina je dužan da u skladu sa članom 82 stav 3 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, formira Komisiju za preispitivanje ocjene rada (u daljem tekstu: Komisija). Tročlanu Komisiju čine pretpostavljeni i dva službenika, koji imaju isti ili viši stepen školske spreme kao službenik čija se ocjena rada preispituje. Ukoliko u konkretnom državnom organu nema zaposlenih koji imaju isti ili viši stepen školske spreme kao službenik čija se ocjena rada preispituje, starješina može imenovati kao člana Komisije službenika iz drugog državnog organa.

Komisija u razmatranje uzima samo zahtjev za preispitivanje ocjene rada koji je obrazložen i u pismenoj formi dostavljen starješini državnog organa.

Starješina odnosno pretpostavljeni upoznaće članove Komisije, koji nisu upoznati, sa opisom poslova radnog mjesta službenika čija se ocjena rada preispituje.

Službenik čija se ocjena rada preispituje se poziva da učestvuje u postupku preispitivanja ocjene od strane Komisije.

Službenik nije obavezan da se odazove pozivu Komisije.

17

Page 18: Preporuke Za Ocjenjivanje Sluzb

Komisija tokom svoga rada preispituje da li su : 1. potpuno i kompletno unešeni podaci prilikom ocjenjivanja u obrazac za ocjenjivanje,2. da li ocjena proizilazi iz rezultata, sposobnosti i vještina, i kvaliteta u vršenju poslova službenika

koje Komisja utvrđuje na osnovu dokaza koje im prilaže službenik čija se ocjena preispituje odnosno pretpostavljeni koji je predložio ocjenu rada.

Komisija u postupku preispitivanja ocjene rada službenika može starješini predložiti sljedeće: potvrdu predložene ocjene starješine koja je bila predmet preispitivanja, ili višu ocjenu od predložene ocjene starješine koja je bila predmet preispitivanja.

Komisija ne može dati nižu ocjenu od predložene ocjene starješine koja je bila predmet preispitivanja u skladu sa opštim pravnim načelom zabrane reformatio in peius.

Starješina na predlog Komisije daje ocjenu rada službeniku.

Službenik potvrđuje da je upoznat sa ocjenom od strane starješine, potpisom na prvom dijelu obrasca.

Ukoliko službenik odbije da potpiše da je upoznat sa ocjenom sastavlja se službena zabilješka u kojoj će se navesti dan, čas i razlog odbijanja potpisivanja. Navedena zabilješka se prilaže personalnom dosijeu službenika. U navedom slučaju, preporučuje se prisustvo trećeg lica. Odbijanje potpisa obrasca od strane službenika ne utiče na validnost date ocjene.

Ovako dobijena ocjena se upisuje u Centralnu kadrovsku evidenciju Uprave za kadrove.

VII. PRAVNA POUKA

U skladu sa članom 107 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Sl. list RCG« broj 27/04, 31/05) o pravima i obavezama službenika u vezi sa radom i po osnovu rada odlučuje starješina državnog organa. Protiv odluke starješine državnog organa službenik može podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana prijema odluke, u skladu sa navedenim zakonom.

Po žalbi protiv odluke o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada službenika odlučuje Komisija za žalbe.

Protiv odluke Komisije za žalbe službenik može pokrenuti upravni spor, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke Komisije.

U skladu sa članom 113 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Sl. list RCG« broj 27/04,31/05) uložena tužba ne odlaže izvršenje odluke Komisije za žalbe, osim u slučaju kada se radi o sporu povodom zasnivanja radnog odnosa.

Postupak po uloženoj tužbi je hitan.

Podgorica, ________________ DIREKTOR________________

Svetlana Vuković

18