23
1 PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA GONIČA 2019.

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

1

PRAVILNIK ZA

ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

PASA GONIČA

2019.

Page 2: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

2

Na temelju članka 42. Statuta Hrvatskog kinološkog saveza, Zagreb, Ilica 61, Izvršni odbor

Hrvatskog kinološkog saveza na svojoj sjednici održanoj dana 18.12.2019. donio je

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA GONIČA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim Pravilnikom Hrvatski kinološki savez (HK S) određuje uvjete za pojedina ispitivanja radnih sposobnosti pasa VI FCI grupe – goniči, za cijelo područje Hrvatske.

Članak 2. Ispitivanje radnih sposobnosti goniča podijeljeno je na: A) ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA GONIČA B) ISPIT RADA GONIČA C) POŠIRENI ISPIT RADA GONIČA

II DUŽNOSTI ORGANIZATORA OPĆI PREDUVJETI

Članak 3. Ispitivanje radnih sposobnosti goniča može organizirati samo HKS i njegove članice. Ispit rada državnog značaja CACT-HR i međunarodnog značaja CACIT organiziraju se na dostupnim prirodnim terenima bogatim s divljači. Ispit prirođenih osobina moguće je, u nedostatku prirodnih i s divljači bogatih terena, organizirati u licenciranom ograđenom prostoru (gateru) veličine najmanje 300x300 metara u kojem se nalazi više komada zečje divljači.

Članak 4 . Kinološke udruge koje žele organizirati ispitivanje rada goniča, dužne su u zadanom roku svoj plan priredbi za iduću godinu dostaviti HKS-u na prihvaćanje i odobravanje. Plan mora sadržavati datum, mjesto održavanja i vrstu priredbe.

Page 3: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

3

Članak 5. Organizator ispitivanja rada goniča dužan je objaviti: 1. Najmanje mjesec dana ranije koju vrstu priredbe organizira i koje se kandidature i naslovi mogu dodijeliti, 2. Datum, mjesto i vrijeme održavanja priredbe, 3. Pasmine koje mogu sudjelovati, 4. Najveći broj pasa koji može biti primljen, 5. Krajnji datum za podnošenje prijava, 6. Visinu prijavnine za sudjelovanje, 7. Osigurati zdravstvenu i veterinarsku službu 8. Navesti uvjete za smještaj sudionika

Članak 6. Organizator određuje dovoljan broj sudaca za ispite sukladno odredbama ovog Pravilnika i prema Pravilniku o stručnom radu HKS-a. Ispitivanje prirođenih osobina obavlja jedan sudac, a na ostalim ispitima rada ocjenjuju najmanje dvoje sudaca za ocjenjivanje rada goniča. Za ispitivanje rada goniča na kojima se dodjeljuje CACIT, organizator mora angažirati dvoje sudaca iz najmanje dvije kinološke organizacije u skladu s utvrđenim kriterijima u smislu Pravilnika o stručnom radu.

Članak 7. Organizator ispitivanja rada goniča zadržava pravo pravodobnog otkazivanja ispita i to najmanje 5 dana ranije. O tome će obavijestiti prijavljene natjecatelje i suce, a novac za prijavninu vratiti. Ako priredbu otkaže kasnije, a neki natjecatelji ili suci dođu, organizator im je dužan nadoknaditi nastale troškove. Članak 8. Organizator ispita dužan je sucima nadoknaditi troškove u skladu s odredbama Pravilnika o stručnom radu HKS-a.

Page 4: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

4

III ORGANIZACIJA ISPITIVANJA RADA GONIČA SUDJELOVANJE

Članak 9. Pri održavanju ispitivanja posebice se treba pridržavati slijedećeg: a) na ispitima i utakmicama rada goniča mogu sudjelovati psi upisani u rodovnu knjigu HKS-a i rodovne knjige stranih kinoloških organizacija koje priznaje FCI, i koji imaju pozitivnu ocjenu oblika. Vodič psa mora biti član HKS-a. b) vlasnik ili vodič psa na vrijeme podnosi prijavu organizatoru u kojoj mora biti: ime psa i broj, pasmina, spol, datum štenjenja, zatim ime i prezime i adresa vlasnika i vodiča, datum i potpis vlasnika odnosno vodiča; c) sudionici podnose pismenu prijavu za svoje pse u roku koji odredi organizator, a prilažu i dokaz o uplaćenoj prijavnini; d) nijedna prijava neće biti primljena poslije određenog roka; e) strani državljani sudionici natjecanja prijavljuju pse na vrijeme f) u ekipnom natjecanju uz sudionike u ekipi prijavljuje se i pričuva; g) poslije zaključenog prijavljivanja za ispite ne može biti prihvaćena nikakva izmjena ili zamjena prijavljenog s neprijavljenim psom; h) odjava na ispitima prihvaća se najmanje pet dana prije natjecanja i tada se vraća uplaćeni iznos. Jedino kuje koje se tjeraju u vrijeme natjecanja smatrat će se pravodobno odjavljene.

Članak 10. Ne mogu se prijaviti opasni psi, psi oboljeli od zaraznih bolesti, kuje koje se tjeraju, kao ni psi vlasnika ili vodiča isključenih iz kinoloških organizacija, ili vodiča kojima je izrečena zabrana sudjelovanja na kinološkim priredbama. ŽDRIJEBANJE

Članak 11. Ako se ispit provodi u više skupina, raspored pasa utvrđuje organizator natjecanja. - Raspored natjecatelja unutar jedne skupine određuje se u pravilu ždrijebom. - Prozivanje pri ždrijebanju vrši se prema redoslijedu prispijeća prijava. - Najviše 5 pasa jednog vlasnika može biti raspoređeno u jednoj bateriji.

Page 5: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

5

VODITELJ ISPITA

Članak 12. Organizacija koja organizira ispitivanje rada goniča određuje vođu ispita, njegove pomoćnike i službene pucače. Vođa ispita prema pravilu mora biti ispitani i priznati vodič. Vođa ispita odgovoran je za pripremu i neometanu provedbu priredbe. Organizator zajedno s vođom ispita ima punu odgovornost za uredno provođenje ispita. Vođa ispita potpisuje zbirni izvještaj o održanoj priredbi i prima eventualne žalbe i prigovore predviđene člankom 46 ovog Pravilnika. KINOLOŠKI SUCI

Članak 13. Na svim ispitima mogu suditi suci u skladu s Pravilnikom o stručnom radu HKS- a po odobrenju povjerenstva za kadrove i priredbe HKS-a, a u slučaju da se radi o kinološkom sucu iz strane zemlje, on mora imati odobrenje matičnog saveza. U jednom danu na ispitu rada suci mogu ocijeniti najviše 8 pasa pojedinačno ili 6 parova ili 3 grupe. U jednom danu na ispitu prirođenih osobina goniča sudac može ocijeniti najviše 10 pasa. Prije početka ispitivanja rada goniča suci održavaju kratak dogovor kako bi uskladili ocjenjivanje, i kako bi im se ukratko opisao teren na kome će provoditi ispit. VODIČI

Članak 14. Vodiči s psima moraju biti na mjestu u vrijeme određeno za sastanak i početak rada. Vodiči su dužni držati se uputa i naloga sudaca i vođe ispitivanja. Vodič psa mora navršiti 16 godina života. Vodičem psa smatra se isključivo onaj tko vodi psa na ispitu. Izmjena vodiča tijekom ispita nije dozvoljena. Vodič psa mora na ispit doći prigodno lovački odjeven! GLEDATELJI

Članak 15. Gledatelji se moraju prilagoditi svim zapovijedima vođe ispitivanja i redara, mogu se kretati samo po putovima i stazama, a ne smiju se kretati po obrađenim poljoprivrednim površinama.

Page 6: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

6

A. ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA GONIČA

Članak 16. Cilj ovog ispita je utvrditi kod pasa goniča prirođene osobine za rad u lovu, koje su Karakteristične za pasminu kojoj pripadaju.

Članak 17. Na ispitima mogu sudjelovati psi svih starosnih dobi. Psi se ispituju pojedinačno. Ispiti se u pravilu održavaju na jesen, a mogu se održavati i tijekom lovne sezone. Psi se ocjenjuju sukladno odredbama članka 40. 41. 42. 43. i 44. ovog Pravilnika. Izuzetno, od odredaba iz članka 13. ovog Pravilnika, na Ispitu prirođenih osobina, ako se on održava u gateru, sudac može ispitati i ocijeniti do 15 pasa u jednom danu.

Članak 18.

Na ispitu prirođenih osobina ispituju se slijedeće natjecateljske discipline: 1. ponašanje na pucanj 2. ustrajno traženje i pronalaženje 3. gonjenje divljači 4. glas 5. nos-njuh 6. poslušnost i vodljivost Pozitivnu ocjenu tj. priznanje prirođenih osobina dobit će onaj pas koji osvoji minimalno 49 boda i dobije pozitivne ocjene u svih šest (6) disciplina iz ovog članka Pravilnika.

B. ISPIT RADA GONIČA I PROŠIRENI ISPIT RADA GONIČA

Članak 19. Ispit rada obuhvaća obavezne discipline prema Pravilniku.

Članak 20. Ispiti se mogu tijekom godine održavati u skladu s odredbama Zakona o lovstvu (NN 99/18).

Članak 21. Na ispitima rada ispituju se psi goniči pozitivno ocijenjenog oblika i položenog IPO svih dobnih starosti.

Page 7: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

7

Članak 22. Ocjenjivanje rada goniča obavlja se prema odredbama članka 30. ovog Pravilnika. Na ovim ispitima rada mogu se dodjeljivati kandidature CACT-HR ili CACIT, ovisno o kategoriji ispita. Ako se ispit s dodjelom kandidature CACT-HR održava u više baterija suci mogu u svakoj bateriji dodijeliti kandidaturu CACT-HR i Rez. CACT-HR, pod uvjetom da je u baterijama učestvovalo najmanje 6 pasa pojedinačno ili 3 para ili 2 grupe.

Članak 23. Ispitivanje rada pasa obavlja se pojedinačno ili u parovima ili grupama. Kako će se psi ispitivati organizator je obavezan planirati u svojem godišnjem programu kojeg odobrava HKS.

Članak 24.

Par čine dva psa iste pasmine i istog vlasnika.

Članak 25.

Grupu čine 4 do 6 pasa iste pasmine i istog vlasnika.

Članak 26. Pretraživanje terena traje 45 minuta osim ako pas ne napravi pogrešku prije isteka tog vremena koja ga isključuje iz daljnjeg natjecanja. Izuzetno od stavka 1. ovog članka pretraživanje u gateru traje 15 minuta. Pas, par, odnosno grupa, mogu biti pozvani da ponove rad ako u redovitom vremenu nisu podigli divljač samo ako su zadovolji svojim radom. Ponovljeni rad može trajati maksimalno 50 % vremena koje je bilo na raspolaganju prilikom prvog pretraživanja terena.

Članak 27. Na početku rada psima se daje jedna ( 1 ) minuta za zagrijavanje. Ukoliko u tom vremenu uspješno obave neku radnju, taj se uspjeh uračunava u ocjenu, a ako naprave pogrešku ona se ne uzima u obzir.

Članak 28. Uporaba zviždaljke ili glasa treba biti svedena na najmanju mjeru. Suci će zbog nedoličnog ponašanja vodiča ili radnji koje ometaju normalan tijek ispita isključiti vodiča iz daljnjeg natjecanja.

Page 8: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

8

Članak 29. Za vrijeme ispitivanja rada psi ne smiju nositi nikakav aparat koji služi za zapovijedanje, ispravljanje i upravljanje radom psa.

Članak 30. Kod pojedinačnog rada pas mora samostalno ispoljavati inicijativnost u radu, kontinuitet, karakteristike pasmine i sve ostale discipline koje se ocjenjuju.

Članak 31. Rad u paru specifičan je po tome što psi moraju pokazivati karakteristike pojedinačnog rada, ali i kontinuiranu suradnju u smislu pravilnog i izmjeničnog pretraživanja terena do podizanja divljači, te promptnog udruživanja u gonjenu, pri čemu se u gonjenju mogu i izmjenjivati na čelnoj poziciji. Rad u paru ne traži dominaciju jednog psa nad drugim već kontinuiranu suradnju.

Članak 32. U paru se psi ocjenjuju pojedinačno, a par se klasificira na način da se zbroje dobiveni bodovi oba psa iz para, te bodovi za usklađenost u radu.

Članak 33.

Radi lakšeg praćenja i ocjenjivanja psi iz para moraju biti označeni trakama u različitim bojama.

Članak 34. Grupu naročito karakterizira povezanost i usklađenost u radu. U grupi dominira jedan pas kao vođa grupe. Ostali psi iz grupe u radu i traženju pokazuju dozu samostalnosti ali se nikad ne smiju toliko izdvojiti da naruše homogenost grupe. Posebnu zadaću u držanju grupe ima njezin vođa. U gonjenju grupa mora biti apsolutno kompaktna pri čemu se na njenoj čelnoj poziciji nalazi pas vođa grupe.

Članak 35. U radu grupe psi se ocjenjuju pojedinačno, a grupa se klasificira zbrajanjem dobivenih bodova svih pasa iz grupe, te bodovi za usklađenost u radu.

Članak 36. Psi iz grupe se, radi lakšeg praćenja i ocjenjivanja, moraju označiti trakama različitih boja.

Page 9: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

9

Članak 37. Na ispitima grupu u lovištu mogu voditi dva (2) vodiča.

Članak 38. Organizator i suci nastoje da u granicama postojećih mogućnosti svim psima osiguraju približno jednake uvjete rada.

Članak 39.

Poslije označavanja kraja «turnusa» pas, par, odnosno grupa moraju se najkasnije za 30 minuta vratiti na poziv vodiča.

IV OCJENJIVANJE

Članak 40. Pojedine natjecateljske discipline ocjenjuje se na ispitima rada goniča ocjenama od 1- 5 koje se množe s odgovarajućim faktorom. Psi se uvijek ocjenjuju pojedinačno i ako su radili u paru odnosno grupi. Par, odnosno grupa ne dobivaju ocjenu već samo plasman kao rezultat zbira bodova svakoga psa te posebnih bodova za morfološku homogenost i usklađenost u radu. Na taj se način određuje rang lista od prvoplasiranog para odnosno grupe pa nadalje. Natjecateljske discipline: Bodovi: 1. ponašanje na pucanj 1 - 5 bodova max. 5 bodova 2. ustrajno traženje/pronalaženje 0 - 40 bodova max. 40 bodova 3. gonjenje divljači 1 bod po minuti max. 60 bodova 4. glas 0 - 30 bodova max. 30 bodova 5. nos – njuh 0 - 40 bodova max. 40 bodova 6. poslušnost i vodljivost 1 - 5 bodova max. 5 bodova 7. povlaka 2 -10 bodova max. 10 bodova 8. ponašanje kod mrtve divljači 1 -5 bodova max. 5 bodova Ocjenjivanje: 1. Ponašanje na pucanj / koeficijent 1 / Nedovoljan -0 bodova Dovoljan -2 boda Dobar -3 boda Vrlo dobar -4 boda Odličan -5 bodova

Page 10: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

10

2. Ustrajno traženje – pronalaženje / koeficijent 8 / Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 16 bodova Dobar - 24 boda Vrlo dobar - 32 boda Odličan - 40 bodova 3. Gonjenje Minuta=bod 1-60 bodova 4. Glas / koeficijent 6 / Nedovoljan -0 bodova Dovoljan - 12 bodova Dobar - 18 bodova Vrlo dobar - 24 bodova Odličan - 30 bodova 5. Nos - njuh / koeficijent 8/ Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 16 bodova Dobar - 24 boda Vrlo dobar - 32 boda Odličan - 40 bodova 6. Poslušnost i vodljivost / koeficijent 1 / Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 2 boda Dobar - 3 boda Vrlo dobar - 4 boda Odličan - 5 bodova 7. Povlaka / koeficijent 2 / Nedovoljan -0 bodova Dovoljan -4 boda Dobar -6 bodova Vrlo dobar - 8 bodova Odličan - 10 bodova 8. Ponašanje kod mrtve divljači / koeficijent 1 / Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 2 boda Dobar - 3 boda Vrlo dobar - 4 boda Odličan - 5 bodova

Članak 41. Discipline se ocjenjuju slijedećim ocjenama: 5 - odličan, 4 – vrlo dobar, 3 – dobar, 2 – dovoljan, 1 – nedovoljan Množenjem ocjena s određenim faktorom dobije se vrijednost rezultata u svakoj disciplini i najzad zbroj bodova, osim u disciplini gonjenja, gdje će broj minuta gonjenja odrediti broj bodova od najmanje 6 do najviše 60.

Page 11: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

11

Najkraće trajanje gonjenja za pozitivnu ocjenu je 1 minuta na ispitu prirođenih osobina do najmanje 6 minuta na ispitima rada. Međuocjene se mogu dodijeliti u svim disciplinama osim u disciplini gonjenja. Ukupan zbroj bodova proizlazi iz broja bodova u pojedinim ispitnim disciplinama. Ovisno o rangu natjecanja dodjeljuju se počasne nagrade, kandidature i posebne nagrade.

Članak 42. U slučaju jednakog zbroja bodova prednost se daje :

1. Psu sa najdužim neprekinutim gonjenjem 2. Mlađem psu u odnosu na starijeg 3. Ženki u odnosu na mužjaka

Članak 43.

U radnu knjižicu ili rodovnicu unosi se ocjena i broj bodova.

Članak 44. Temeljem zbroja postignutih bodova psi se ocjenjuju jednom od ocjena od nedovoljan do odličan. Rangiranje se vrši od prvog do trećeg mjesta, dok se nakon toga kvalificirani psi samo evidentiraju s naznakom koju su ocjenu dobili.

V R S T E I S P I T A

ISPIT PRIROĐENIH

OSOBINA

RADNI ISPIT PROŠIRENI RADNI

ISPIT

OCJENA BODOVA BOODOVA BODOVA

ODLIČAN 121 - 141 – 152 -

VRLO DOBAR 96 – 120 111 – 140 120-151

DOBAR 71 – 95 81 – 110 88-119

DOVOLJAN 49 - 70 56 - 80 61-87

NEDOVOLJAN 0 - 48 0 - 55 0-60

Članak 45. U ocjenjivanju para i grupe,posebno se kao specifičnost ocjenjuje ujednačenost u radu. 1.Usklađenost u radu(koeficijent 2) Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 4 boda Dobar - 6 bodova Vrlo dobar - 8 bodova Odličan - 10 bodova

Page 12: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

12

Dobiveni bodovi dodaju se bodovima iz pojedinačnog plasmana svakoga psa iz para odnosno grupe radi utvrđivanja rang liste odnosno plasmana za svaki par i grupu.

Članak 46. Pas, par i grupa mogu dobiti jednu od pozitivnih ocjena samo ako su podigli divljač i gonili određeno vrijeme prema ovom Pravilniku. Važeća divljač može biti zec, lisica, čagalj i divlja svinja. Koja je divljač važeća za pojedini ispit unaprijed svojim programom utvrđuje organizator uz suglasnost HKS.

Članak 47. Na proširenim ispitima rada polaže se povlaka i ocjenjuje ponašanje kod mrtve divljači.

Članak 48. Na ispitima rada na kojima se dodjeljuje kandidatura CACT-HR odnosno CACIT, mora sudjelovati najmanje 6 pasa ili 3 para ili 2 grupe.

Članak 49. Ako se utakmica s dodjelom kandidature CACT-HR i CACIT održava u dvije ili više baterija, na kraju natjecanja redoslijed pasa određuje sudačko povjerenstvo na osnovu postignutih bodova.

Članak 50. Rezultati koje pas postigne u ispitivanju određuju njegov uspjeh i mjesto na ocjensko- bodovnoj listi.

Članak 51. Organizator može predvidjeti dodjeljivanje počasnih zvanja i titula za postignuti uspjeh, a vodiča za dobro vođenje može nagraditi prigodnim nagradama.

Članak 52. Suci mogu, ali nisu obvezni dodijeliti kandidaturu i počasne titule plasiranim psima. Kandidaturu mogu dobiti samo odlično ocijenjeni psi.

Članak 53. Ukoliko više sudaca ocjenjuje zajedno, za svakog se psa donosi zajednički dogovorena ocjena, a ako se to ne može, ocjena se utvrđuje na temelju srednje vrijednosti ocjena pojedinih sudaca.

Page 13: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

13

Članak 54. Pri ocjenjivanju i rangiranju pasa suci vode računa o stilu, načinu rada i standardu svake pasmine goniča. U ocjensku listu upisuje se postignuti broj bodova za svaku disciplinu, njihov ukupan zbroj i ocjena.

Članak 55. Predsjednik sudačkog povjerenstva na kraju natjecanja javno priopćuje dodijeljene ocjene, osvojene kandidature i počasne titule te ih obrazlaže. Postignuti uspjeh upisuje se u rodovnicu odnosno u radnu knjižicu. Te podatke potpisuje sudac, odnosno suci.

V ELIMINACIJSKE POGREŠKE

Članak 56. Eliminacijske pogreške zbog kojih se pas isključuje iz daljnjeg natjecanja jesu: -traženje psa ne odgovara tipu rada pasmine -bezvoljnost u radu -štektanje na prazno često i učestalo bez rezultata -prelazak i zanemarivanje gonjenja -hvatanje divljači bez glasnog gonjenja -odbijanje slijeđenja divljači na svježem tragu tri puta -nekontrolirano ponašanje nakon pucnja kao rezultat straha od pucnja -nekontrolirano ponašanje poslije pucnja -nekontrolirano kretanje psa po terenu, nesistematičnost u radu -neodazivanje na poziv vodiča dulje vrijeme tj. iznad 30 minuta -trganje ili zatrpavanje divljači -strah od divljači -tjeranje visoke divljači izuzev divlje svinje bez mogućnosti opoziva iznad 5 minuta Osim navedenih eliminacijskih grešaka za rad u paru i grupi eliminacijsku grešku čini neusklađenost u radu u smislu odredbi i uputa iz ovog Pravilnika, a što čini temeljnu karakteristiku para, odnosno grupe i čini razliku od pojedinačnog rada.

VI PRIGOVORI

Članak 57. Sudačka odluka je konačna i na nju ne postoji mogućnost žalbe. Vodič psa može uložiti prigovor, uz novčanu kauciju koja iznosi dvostruki iznos prijavnine na ispitu, samo na tehničku grešku. Isti treba predati voditelju ispita odmah nakon objavljivanja ispitnih rezultata koji zajedno s delegatom HKS-a i sucima razmatra prigovor, a delegat odnosno glavni sudac donosi rješenje. U slučaju neosnovanih prigovora kaucija pripada organizatoru. Kaucija se vraća ako se prigovor prihvati.

Page 14: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

14

Članak 58.

Odluka delegata HKS-a odnosno glavnog suca je konačna.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59. Uz ovaj pravilnik mogu se primjenjivati i drugi pravilnici za ispitivanje rada goniča koje priznaje FCI, uz prethodnu suglasnost mjerodavnog tijela HKS-a.

Članak 60. U cilju izjednačavanja kriterija ocjenjivanja uz ovaj Pravilnik donose se Upute za ocjenjivanje rada goniča na ispitima. Upute su njegov sastavni dio i obavezno se moraju primjenjivati.

Članak 61.

Pravilnik stupa na snagu 1.1.2020.

S danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti do sada važeći Pravilnik.

Predsjednik HKS-a

Branko Šare

Page 15: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

15

UPUTE ZA OCJENJIVANJE A) OBAVEZNI PREDMETI 1) Ponašanje na pucanj Nevezan pas koji je odložen uz nogu vodiča, i koji nakon pucanja s 30 – 50 metara udaljenosti ostaje miran i s interesom prati pucanj, ocjenjuje se ocjenom odličan. Vezan pas za isti postupak ocjenjuje se ocjenom vrlo dobar. Svako odstupanje od gore navedenog idealnog ponašanja umanjit će ocjenu srazmjerno težini odstupanja. Pozornost treba obratiti na nevezanost odnosno vezanost psa, koja umanjuje ocjenu za jedan. Pse sumnjive na plahost treba na pucanj provjeriti nevezane. Pas koji nakon pucnja u bijegu cvili ili se drugačije ponaša, ocjenjuje se ocjenom 1 i eliminira se ( preporuka isključenje iz uzgoja). Ispitivanje se vrši s dva pucnja. 2) Traženje – pronalaženje U normalnim uvjetima pas treba pronaći i dignuti divljač u vremenu od 45 minuta traženja ( ovisno o vremenskim uvjetima, i o brojnosti divljači na terenu). Nakon isteka datog vremena ako ne digne divljač, pas se opoziva. Psu se ponovo daje mogućnost popravka, ako je zadovoljio traženjem u tipu rada pasmine i ako nije dignuo divljač, i to na kraju ispitivanja gonjenja prema redoslijedu koji odrede suci. Od goniča se zahtijeva da traži čisto, temeljito i temperamentno po jutarnjim svježim tragovima ili ostacima istih propuštajući noćne tragove, ako ih nema, onda mora sistematski, ne slijepo, pretraživati teren u koncentričnim krugovima, koristeći konfiguraciju terena i vjetar, ostatke tragova i sve naznake koje bi ukazale pravac kretanja divljači do trenutka podizanja divljači. Mora tražiti s voljom, njuškom prema zemlji bez uzaludnog trčanja, besmislenog lajanja ili zavijanja, ne zadržavanja na otvorenom polju i čistinama gdje je divljač bila na paši, već tražiti po grmlju, šumarcima i šumi. Tijekom traženja dozvoljava se vodiču diskretno poticanje psa glasom ili zviždanjem. Na taj su način vodič i pas u neprekidnom kontaktu, što psu daje sigurnost u radu. Pas se u tijeku rada može udaljiti od vodiča toliko da ga u svakom trenutku može opozvati glasom ili zviždukom. Ako na jednom prostoru pas ne pronađe divljač, vodič može prateći psa pomicati ga prema nepretraženom terenu toliko koliko mu odobre suci. 3) Gonjenje divljači

Vrijeme gonjenja računa se od trenutka kad pas podigne divljač, pa do posljednjeg glasa na tragu. Gonjenje mora biti glatko i neprekidno. Tijekom gonjenja manje pauze ( do 2 minute ), ako nisu česte i duže, uračunavaju se u gonjenje. Duže pauze od dvije do pet minuta oduzimamo od konačnog rezultata 1 min. = 1 bod. Pauze u gonjenju koje su duže od pet minuta računaju se kao da je pas divljač odnosno njen trag izgubio što umanjuje ocjenu u disciplini za ocjenu nosa, njuha i gonjenja.

Page 16: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

16

Ako pas za vrijeme lova zamijeni zeca za drugu vrstu divljaci bit će diskvalificiran. Za vrijeme gonjenja utječu i vremenski uvjeti kao i konfiguracija i sastav tla. Npr. što je veća vlažnost zraka bez vjetra, miris divljači duže se zadržava za razliku kad je suho vrijeme, vjetrovito itd. 4) Glas Kada gonič goni, oglašava se zvonkim glasom. Gonič treba goniti slijedoglasno. Kod goniča se posebno cijeni vriskanje u momentu podizanja divljači, čija duljina i intezitet u stanovitoj mjeri odaju i temperament psa. Najkvalitetniji je čist, visok i zvonak glas, zatim slijedi nešto dublji i puniji glas, a posebno se cijeni višetonska melodičnost. Pas koji goni bez glasa, diskvalificira se i ISKLJUČUJE IZ UZGOJA. 5) Nos – njuh (kvaliteta nosa) Nakon što smo vidjeli cjelokupan rad goniča, lako možemo donijeti pravilan sud o kvaliteti nosa. Dobar nos je prirođena osobina. Kvalitetu nosa – njuha ocjenjujemo tako da uzmemo u obzir cjelokupan rad psa: kako je pronašao, koliko je vremena gonio, kako je riješavao petlje i zavoje, kako je radio na povlaki itd. Kod donošenja ocjene o kvaliteti nosa treba prosuditi cjelokupan rad psa i sve njegove radnje koje su u vezi s osjetilom njuha. Posebice treba voditi računa o vremenskim uvjetima: suho vrijeme, posebna vrućina, mraz ili led... 6) Poslušnost i vodljivost Poslušnost i vodljivost su discipline koje se prate tijekom čitavog ispita rada. Ocjenom odličan iz poslušnosti i vodljivosti ocjenjuje se pas koji izvršava svaku zapovijed svojeg vodiča, traži u onom smjeru u kojem ga vodič upućuje, na poziv se odmah vraća, prati vodiča na povodcu ili bez povodca uz nogu bez zatezanja itd. Vrlo dobru ocjenu dobit će onaj pas koji sve ove radnje izvodi na zahtjev vodiča, no ipak se stekne dojam samovolje psa, koja nije previše izražena. Ocjenom dobar ocijenit će se pas koji u tri-četiri navrata pokaže da nema suradnje između vodiča i psa, te da ne izvršava sve zadane zapovijedi. Ocjenu dovoljan dobit će pas koji radi sam za sebe, ne izvršava zapovijedi vodiča, ne prati ga uz nogu, itd. Ocjenu nedovoljan dobit će onaj pas koji je izvan svake kontrole vodiča, koji se na poziv vodiča ne vraća, ili ga je nemoguće ponovno svezati. 7) Povlaka Povlaka se postavlja na način da se divljač priveže špagom na jedan duži štap i povlači po terenu u dužini od 150 metara, s obavezno dva oštra zavoja od 10 – 20 metara . Od postavljanja traga do puštanja psa da izradi trag mora proći najmanje 10 do 15 minuta. Povlaka se radi uvijek s prirodnom divljači.

Page 17: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

17

8) Ponašanje kod mrtve divljači Prilikom izrade vlečke na kraju se postavlja divljač, koji ne smije biti oštećen. Kada pas izradi trag do tridesetak metara do divljači, puštamo ga s povodnika (ako je bio vezan) da ostatak traga radi nevezan kako bismo mogli iz te udaljenosti pratiti ponašanje psa kod mrtve divljači i kako vodič ne bi mogao utjecati na ponašanje svog psa. Ocjene dodijeljujemo razmjerno sigurnosti rada na vlečki. Psima koji pokušavaju oštetiti divljač umanjuje se ocjena. 9) Izvješće suca-sudaca Po završetku manifestacije sudac - suci su dužni učiniti izvješće, te ga dostaviti u HKS u roku od 15 (petnaest) dana. Izvješće mora sadržati sljedeće: - koliko je pasa nastupilo, kojih pasmina i je li netko odustao, - kako je vršena provjera mikročipa, tetovir broja, - kakve su bile vremenske prilike, te smetnje i utjecaj na rad pasa, - kakav je bio teren, vegetacija, vrste kultura, odgovara li kvaliteta lovišta tipu ispita, - navesti brojnost i kvalitetu divljači ( prirodna ili ispuštena), - je li je bilo prigovora ili žalbi na rad sudaca, disciplinskih prijestupa vodiča i kako su riješeni, - jesu li su na manifestaciji sudjelovali pripravnici s propisanom suglasnosti, njihovo ponašanje, pokazano znanje i opći utisak, - kakva je bila organizacija, način odvijanja ispita, smetnja ili sugestije koje su mogle utjecati na rad, - ostala zapažanja sudaca koja mogu biti značajna za ispite. Obrazac Izvješće suca-sudaca (popunjava se u tri primjerka) s priloženim obrascima IPO-a ili ispita rada dostavlja se HKS-u, jedan primjerak ostaje organizatoru i jedan primjerak uzima sudac-suci. Predsjednik H.K.S.-a Branko Šare.

Page 18: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

18

OCJENSKA LISTA ZA ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA PASA GONIČA Organizator: ……..........……………….. Mjesto:…...…………………………….. Datum:………………………………… Redni broj:……………………………… Ime psa/ženke:………...........................................................................................……… Br. rodovnice:………........................….. Datum štenjenja:….............……………. Pasmina:………......................................................................…………….……………. Vlasnik:……………….........................................................................………………..... Adresa:……….....................................................................……………………………. Vodič:……..........................................................………………………………………..

OBAVEZNE DISCIPLINE FAKTOR OCJENA BROJ BODOVA

1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1

2. USTRAJNOTRAŽENJE/PRONALAŽENJE 8

3. GONJENJE Min / Bod 0 - 60

4. GLAS 6

5. NOS 8

6. POSLUŠNOST I VODLJIVOST 1

UKUPNO BODOVA

OCJENA: _____________________________________________

Odličan 121 -180

Vrlo dobar 96 – 120

Dobar 71 – 95

Dovoljan 49 - 70

Nedovoljan 0 - 48

Ocjenjuje se od 1-5 SUDAC: …………………………...........

Page 19: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

19

OCJENSKA LISTA ZA ISPIT U RADU GONIČA

Organizator: ……..........……………….. Mjesto:…...…………………………….. Datum:………………………………… Redni broj:……………………………… Ime psa/ženke:………...........................................................................................……… Br. rodovnice:………........................….. Datum štenjenja:….............……………. Pasmina:………......................................................................…………….……………. Vlasnik:……………….........................................................................………………..... Adresa:……….....................................................................……………………………. Vodič:……..........................................................………………………………………..

OBAVEZNE DISCIPLINE FAKTOR OCJENA BROJ BODOVA

1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1

2. USTRAJNOTRAŽENJE/PRONALAŽENJE 8

3. GONJENJE Min / Bod 6 - 60

4. GLAS 6

5. NOS 8

6. POSLUŠNOST I VODLJIVOST 1

UKUPNO BODOVA

OCJENA: .................................................................................................... TITULA: ……........................................................................…………………………

Odličan 141 –180

Vrlo dobar 111 – 140

Dobar 81 – 110

Dovoljan 56 - 80

Nedovoljan 0 - 55

Ocjenjuje se od 1-5

SUCI: ………………………….................

.…………………………................

Page 20: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

20

OCJENSKA LISTA ZA PROŠIRENI ISPIT U RADU GONIČA Organizator: ……..........……………….. Mjesto:…...…………………………….. Datum:………………………………… Redni broj:……………………………… Ime psa/ženke:………...........................................................................................……… Br. rodovnice:………........................….. Datum štenjenja:….............……………. Pasmina:………......................................................................…………….……………. Vlasnik:……………….........................................................................………………..... Adresa:……….....................................................................……………………………. Vodič:……..........................................................………………………………………..

OBAVEZNE DISCIPLINE FAKTOR OCJENA BROJ BODOVA

1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1

2. USTRAJNOTRAŽENJE/PRONALAŽENJE 8

3. GONJENJE Min / Bod 6 - 60

4. GLAS 6

5. NOS 8

6. POSLUŠNOST I VODLJIVOST 1

7. POVLAKA 2

8. PONAŠANJE KOD MRTVE DIVLJAČI 1

UKUPNO BODOVA

OCJENA: .................................................................................................... TITULA: ……........................................................................…………………………

Odličan 152 -195

Vrlo dobar 120-151

Dobar 88-119

Dovoljan 61-87

Nedovoljan 0-60

Ocjenjuje se od 1-5

SUCI: ………………………….................

.…………………………................

Page 21: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

21

OCJENSKA LISTA ISPITA RADA GONIČA U PARU Organizator: ……..........……………….. Mjesto:…...…………………………….. Datum:…………………………………....... Redni broj:……………………………… I.PAS Ime psa/ženke:………..................................................................... Br. rodovnice:………........................….. Datum štenjenja:….............……………..... II. PAS: Ime psa/ženke:……….......................................................................................... Br. rodovnice:………........................….. Datum štenjenja:….............…………….... Pasmina:………......................................................................…………….……………. Vlasnik:……………….........................................................................………………..... Adresa:……….....................................................................……………………………. Vodič:……..........................................................………………………………………..

OBAVEZNE DISCIPLINE FAKTOR OCJENA BROJ BODOVA

1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1

2. USTRAJNOTRAŽENJE/PRONALAŽENJE 8

3. GONJENJE Min / Bod 6 - 60

4. GLAS 6

5. NOS 8

6. POSLUŠNOST I VODLJIVOST 1

7. USKLAĐENOST U RADU 1

8. MORFOLOŠKA HOMOGENOST 1

UKUPNO BODOVA

OBAVEZNE DISCIPLINE FAKTOR OCJENA BROJ BODOVA

1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1

2. USTRAJNOTRAŽENJE/PRONALAŽENJE 8

3. GONJENJE Min / Bod 6 - 60

4. GLAS 6

5. NOS 8

6. POSLUŠNOST I VODLJIVOST 1

7. USKLAĐENOST U RADU 1

8. MORFOLOŠKA HOMOGENOST 1

UKUPNO BODOVA

SVEUKUPNO BODOVA A B

KLASIFIKACIJA: .................................................................................

Page 22: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

22

Odličan 161 – 190

Vrlo dobar 126 – 160

Dobar 91 – 125

Dovoljan 58 - 90

Nedovoljan 0 - 57

Ocjenjuje se od 1-5

SUCI: …………………………....................

…………………………...................

Page 23: PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

23

IZVJEŠĆE SUCA – SUDACA

o održanom ispitu ____________________________________________________________

(naziv ispita)

dana____________________ u organizaciji ___________________ na terenima_________________________ u ___________________________ (lovačka udruga) Veterinarsko-zdravstvena suglasnost izdana je pod brojem ____________ od ____________________________________________________________ (nadleži veterinarski organ) Suglasnost Hrvatskog kinološkog saveza za kinološkog suca , odnosno suce, izdana je pod brojem __________________________ dana ________________ Ostali podaci: Privitak: - ocjenske liste rada X Potpis suca – sudaca __________________

__________________

__________________