of 23 /23
1 PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA GONIČA 2019.

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA

PRAVILNIK2019.
2
Na temelju lanka 42. Statuta Hrvatskog kinološkog saveza, Zagreb, Ilica 61, Izvršni odbor
Hrvatskog kinološkog saveza na svojoj sjednici odranoj dana 18.12.2019. donio je
PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA GONIA
I OPE ODREDBE
lanak 1. Ovim Pravilnikom Hrvatski kinološki savez (HK S) odreuje uvjete za pojedina ispitivanja radnih sposobnosti pasa VI FCI grupe – gonii, za cijelo podruje Hrvatske.
lanak 2. Ispitivanje radnih sposobnosti gonia podijeljeno je na: A) ISPIT PRIROENIH OSOBINA GONIA B) ISPIT RADA GONIA C) POŠIRENI ISPIT RADA GONIA
II DUNOSTI ORGANIZATORA OPI PREDUVJETI
lanak 3. Ispitivanje radnih sposobnosti gonia moe organizirati samo HKS i njegove lanice. Ispit rada dravnog znaaja CACT-HR i meunarodnog znaaja CACIT organiziraju se na dostupnim prirodnim terenima bogatim s divljai. Ispit priroenih osobina mogue je, u nedostatku prirodnih i s divljai bogatih terena, organizirati u licenciranom ograenom prostoru (gateru) veliine najmanje 300x300 metara u kojem se nalazi više komada zeje divljai.
lanak 4 . Kinološke udruge koje ele organizirati ispitivanje rada gonia, dune su u zadanom roku svoj plan priredbi za iduu godinu dostaviti HKS-u na prihvaanje i odobravanje. Plan mora sadravati datum, mjesto odravanja i vrstu priredbe.
3
lanak 5. Organizator ispitivanja rada gonia duan je objaviti: 1. Najmanje mjesec dana ranije koju vrstu priredbe organizira i koje se kandidature i naslovi mogu dodijeliti, 2. Datum, mjesto i vrijeme odravanja priredbe, 3. Pasmine koje mogu sudjelovati, 4. Najvei broj pasa koji moe biti primljen, 5. Krajnji datum za podnošenje prijava, 6. Visinu prijavnine za sudjelovanje, 7. Osigurati zdravstvenu i veterinarsku slubu 8. Navesti uvjete za smještaj sudionika
lanak 6. Organizator odreuje dovoljan broj sudaca za ispite sukladno odredbama ovog Pravilnika i prema Pravilniku o strunom radu HKS-a. Ispitivanje priroenih osobina obavlja jedan sudac, a na ostalim ispitima rada ocjenjuju najmanje dvoje sudaca za ocjenjivanje rada gonia. Za ispitivanje rada gonia na kojima se dodjeljuje CACIT, organizator mora angairati dvoje sudaca iz najmanje dvije kinološke organizacije u skladu s utvrenim kriterijima u smislu Pravilnika o strunom radu.
lanak 7. Organizator ispitivanja rada gonia zadrava pravo pravodobnog otkazivanja ispita i to najmanje 5 dana ranije. O tome e obavijestiti prijavljene natjecatelje i suce, a novac za prijavninu vratiti. Ako priredbu otkae kasnije, a neki natjecatelji ili suci dou, organizator im je duan nadoknaditi nastale troškove. lanak 8. Organizator ispita duan je sucima nadoknaditi troškove u skladu s odredbama Pravilnika o strunom radu HKS-a.
4
III ORGANIZACIJA ISPITIVANJA RADA GONIA SUDJELOVANJE
lanak 9. Pri odravanju ispitivanja posebice se treba pridravati slijedeeg: a) na ispitima i utakmicama rada gonia mogu sudjelovati psi upisani u rodovnu knjigu HKS-a i rodovne knjige stranih kinoloških organizacija koje priznaje FCI, i koji imaju pozitivnu ocjenu oblika. Vodi psa mora biti lan HKS-a. b) vlasnik ili vodi psa na vrijeme podnosi prijavu organizatoru u kojoj mora biti: ime psa i broj, pasmina, spol, datum štenjenja, zatim ime i prezime i adresa vlasnika i vodia, datum i potpis vlasnika odnosno vodia; c) sudionici podnose pismenu prijavu za svoje pse u roku koji odredi organizator, a prilau i dokaz o uplaenoj prijavnini; d) nijedna prijava nee biti primljena poslije odreenog roka; e) strani dravljani sudionici natjecanja prijavljuju pse na vrijeme f) u ekipnom natjecanju uz sudionike u ekipi prijavljuje se i priuva; g) poslije zakljuenog prijavljivanja za ispite ne moe biti prihvaena nikakva izmjena ili zamjena prijavljenog s neprijavljenim psom; h) odjava na ispitima prihvaa se najmanje pet dana prije natjecanja i tada se vraa uplaeni iznos. Jedino kuje koje se tjeraju u vrijeme natjecanja smatrat e se pravodobno odjavljene.
lanak 10. Ne mogu se prijaviti opasni psi, psi oboljeli od zaraznih bolesti, kuje koje se tjeraju, kao ni psi vlasnika ili vodia iskljuenih iz kinoloških organizacija, ili vodia kojima je izreena zabrana sudjelovanja na kinološkim priredbama. DRIJEBANJE
lanak 11. Ako se ispit provodi u više skupina, raspored pasa utvruje organizator natjecanja. - Raspored natjecatelja unutar jedne skupine odreuje se u pravilu drijebom. - Prozivanje pri drijebanju vrši se prema redoslijedu prispijea prijava. - Najviše 5 pasa jednog vlasnika moe biti rasporeeno u jednoj bateriji.
5
VODITELJ ISPITA
lanak 12. Organizacija koja organizira ispitivanje rada gonia odreuje vou ispita, njegove pomonike i slubene pucae. Voa ispita prema pravilu mora biti ispitani i priznati vodi. Voa ispita odgovoran je za pripremu i neometanu provedbu priredbe. Organizator zajedno s voom ispita ima punu odgovornost za uredno provoenje ispita. Voa ispita potpisuje zbirni izvještaj o odranoj priredbi i prima eventualne albe i prigovore predviene lankom 46 ovog Pravilnika. KINOLOŠKI SUCI
lanak 13. Na svim ispitima mogu suditi suci u skladu s Pravilnikom o strunom radu HKS- a po odobrenju povjerenstva za kadrove i priredbe HKS-a, a u sluaju da se radi o kinološkom sucu iz strane zemlje, on mora imati odobrenje matinog saveza. U jednom danu na ispitu rada suci mogu ocijeniti najviše 8 pasa pojedinano ili 6 parova ili 3 grupe. U jednom danu na ispitu priroenih osobina gonia sudac moe ocijeniti najviše 10 pasa. Prije poetka ispitivanja rada gonia suci odravaju kratak dogovor kako bi uskladili ocjenjivanje, i kako bi im se ukratko opisao teren na kome e provoditi ispit. VODII
lanak 14. Vodii s psima moraju biti na mjestu u vrijeme odreeno za sastanak i poetak rada. Vodii su duni drati se uputa i naloga sudaca i voe ispitivanja. Vodi psa mora navršiti 16 godina ivota. Vodiem psa smatra se iskljuivo onaj tko vodi psa na ispitu. Izmjena vodia tijekom ispita nije dozvoljena. Vodi psa mora na ispit doi prigodno lovaki odjeven! GLEDATELJI
lanak 15. Gledatelji se moraju prilagoditi svim zapovijedima voe ispitivanja i redara, mogu se kretati samo po putovima i stazama, a ne smiju se kretati po obraenim poljoprivrednim površinama.
6
A. ISPIT PRIROENIH OSOBINA GONIA
lanak 16. Cilj ovog ispita je utvrditi kod pasa gonia priroene osobine za rad u lovu, koje su Karakteristine za pasminu kojoj pripadaju.
lanak 17. Na ispitima mogu sudjelovati psi svih starosnih dobi. Psi se ispituju pojedinano. Ispiti se u pravilu odravaju na jesen, a mogu se odravati i tijekom lovne sezone. Psi se ocjenjuju sukladno odredbama lanka 40. 41. 42. 43. i 44. ovog Pravilnika. Izuzetno, od odredaba iz lanka 13. ovog Pravilnika, na Ispitu priroenih osobina, ako se on odrava u gateru, sudac moe ispitati i ocijeniti do 15 pasa u jednom danu.
lanak 18.
Na ispitu priroenih osobina ispituju se slijedee natjecateljske discipline: 1. ponašanje na pucanj 2. ustrajno traenje i pronalaenje 3. gonjenje divljai 4. glas 5. nos-njuh 6. poslušnost i vodljivost Pozitivnu ocjenu tj. priznanje priroenih osobina dobit e onaj pas koji osvoji minimalno 49 boda i dobije pozitivne ocjene u svih šest (6) disciplina iz ovog lanka Pravilnika.
B. ISPIT RADA GONIA I PROŠIRENI ISPIT RADA GONIA
lanak 19. Ispit rada obuhvaa obavezne discipline prema Pravilniku.
lanak 20. Ispiti se mogu tijekom godine odravati u skladu s odredbama Zakona o lovstvu (NN 99/18).
lanak 21. Na ispitima rada ispituju se psi gonii pozitivno ocijenjenog oblika i poloenog IPO svih dobnih starosti.
7
lanak 22. Ocjenjivanje rada gonia obavlja se prema odredbama lanka 30. ovog Pravilnika. Na ovim ispitima rada mogu se dodjeljivati kandidature CACT-HR ili CACIT, ovisno o kategoriji ispita. Ako se ispit s dodjelom kandidature CACT-HR odrava u više baterija suci mogu u svakoj bateriji dodijeliti kandidaturu CACT-HR i Rez. CACT-HR, pod uvjetom da je u baterijama uestvovalo najmanje 6 pasa pojedinano ili 3 para ili 2 grupe.
lanak 23. Ispitivanje rada pasa obavlja se pojedinano ili u parovima ili grupama. Kako e se psi ispitivati organizator je obavezan planirati u svojem godišnjem programu kojeg odobrava HKS.
lanak 24.
lanak 25.
Grupu ine 4 do 6 pasa iste pasmine i istog vlasnika.
lanak 26. Pretraivanje terena traje 45 minuta osim ako pas ne napravi pogrešku prije isteka tog vremena koja ga iskljuuje iz daljnjeg natjecanja. Izuzetno od stavka 1. ovog lanka pretraivanje u gateru traje 15 minuta. Pas, par, odnosno grupa, mogu biti pozvani da ponove rad ako u redovitom vremenu nisu podigli divlja samo ako su zadovolji svojim radom. Ponovljeni rad moe trajati maksimalno 50 % vremena koje je bilo na raspolaganju prilikom prvog pretraivanja terena.
lanak 27. Na poetku rada psima se daje jedna ( 1 ) minuta za zagrijavanje. Ukoliko u tom vremenu uspješno obave neku radnju, taj se uspjeh uraunava u ocjenu, a ako naprave pogrešku ona se ne uzima u obzir.
lanak 28. Uporaba zvidaljke ili glasa treba biti svedena na najmanju mjeru. Suci e zbog nedolinog ponašanja vodia ili radnji koje ometaju normalan tijek ispita iskljuiti vodia iz daljnjeg natjecanja.
8
lanak 29. Za vrijeme ispitivanja rada psi ne smiju nositi nikakav aparat koji slui za zapovijedanje, ispravljanje i upravljanje radom psa.
lanak 30. Kod pojedinanog rada pas mora samostalno ispoljavati inicijativnost u radu, kontinuitet, karakteristike pasmine i sve ostale discipline koje se ocjenjuju.
lanak 31. Rad u paru specifian je po tome što psi moraju pokazivati karakteristike pojedinanog rada, ali i kontinuiranu suradnju u smislu pravilnog i izmjeninog pretraivanja terena do podizanja divljai, te promptnog udruivanja u gonjenu, pri emu se u gonjenju mogu i izmjenjivati na elnoj poziciji. Rad u paru ne trai dominaciju jednog psa nad drugim ve kontinuiranu suradnju.
lanak 32. U paru se psi ocjenjuju pojedinano, a par se klasificira na nain da se zbroje dobiveni bodovi oba psa iz para, te bodovi za usklaenost u radu.
lanak 33.
Radi lakšeg praenja i ocjenjivanja psi iz para moraju biti oznaeni trakama u razliitim bojama.
lanak 34. Grupu naroito karakterizira povezanost i usklaenost u radu. U grupi dominira jedan pas kao voa grupe. Ostali psi iz grupe u radu i traenju pokazuju dozu samostalnosti ali se nikad ne smiju toliko izdvojiti da naruše homogenost grupe. Posebnu zadau u dranju grupe ima njezin voa. U gonjenju grupa mora biti apsolutno kompaktna pri emu se na njenoj elnoj poziciji nalazi pas voa grupe.
lanak 35. U radu grupe psi se ocjenjuju pojedinano, a grupa se klasificira zbrajanjem dobivenih bodova svih pasa iz grupe, te bodovi za usklaenost u radu.
lanak 36. Psi iz grupe se, radi lakšeg praenja i ocjenjivanja, moraju oznaiti trakama razliitih boja.
9
lanak 37. Na ispitima grupu u lovištu mogu voditi dva (2) vodia.
lanak 38. Organizator i suci nastoje da u granicama postojeih mogunosti svim psima osiguraju priblino jednake uvjete rada.
lanak 39.
Poslije oznaavanja kraja «turnusa» pas, par, odnosno grupa moraju se najkasnije za 30 minuta vratiti na poziv vodia.
IV OCJENJIVANJE
lanak 40. Pojedine natjecateljske discipline ocjenjuje se na ispitima rada gonia ocjenama od 1- 5 koje se mnoe s odgovarajuim faktorom. Psi se uvijek ocjenjuju pojedinano i ako su radili u paru odnosno grupi. Par, odnosno grupa ne dobivaju ocjenu ve samo plasman kao rezultat zbira bodova svakoga psa te posebnih bodova za morfološku homogenost i usklaenost u radu. Na taj se nain odreuje rang lista od prvoplasiranog para odnosno grupe pa nadalje. Natjecateljske discipline: Bodovi: 1. ponašanje na pucanj 1 - 5 bodova max. 5 bodova 2. ustrajno traenje/pronalaenje 0 - 40 bodova max. 40 bodova 3. gonjenje divljai 1 bod po minuti max. 60 bodova 4. glas 0 - 30 bodova max. 30 bodova 5. nos – njuh 0 - 40 bodova max. 40 bodova 6. poslušnost i vodljivost 1 - 5 bodova max. 5 bodova 7. povlaka 2 -10 bodova max. 10 bodova 8. ponašanje kod mrtve divljai 1 -5 bodova max. 5 bodova Ocjenjivanje: 1. Ponašanje na pucanj / koeficijent 1 / Nedovoljan -0 bodova Dovoljan -2 boda Dobar -3 boda Vrlo dobar -4 boda Odlian -5 bodova
10
2. Ustrajno traenje – pronalaenje / koeficijent 8 / Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 16 bodova Dobar - 24 boda Vrlo dobar - 32 boda Odlian - 40 bodova 3. Gonjenje Minuta=bod 1-60 bodova 4. Glas / koeficijent 6 / Nedovoljan -0 bodova Dovoljan - 12 bodova Dobar - 18 bodova Vrlo dobar - 24 bodova Odlian - 30 bodova 5. Nos - njuh / koeficijent 8/ Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 16 bodova Dobar - 24 boda Vrlo dobar - 32 boda Odlian - 40 bodova 6. Poslušnost i vodljivost / koeficijent 1 / Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 2 boda Dobar - 3 boda Vrlo dobar - 4 boda Odlian - 5 bodova 7. Povlaka / koeficijent 2 / Nedovoljan -0 bodova Dovoljan -4 boda Dobar -6 bodova Vrlo dobar - 8 bodova Odlian - 10 bodova 8. Ponašanje kod mrtve divljai / koeficijent 1 / Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 2 boda Dobar - 3 boda Vrlo dobar - 4 boda Odlian - 5 bodova
lanak 41. Discipline se ocjenjuju slijedeim ocjenama: 5 - odlian, 4 – vrlo dobar, 3 – dobar, 2 – dovoljan, 1 – nedovoljan Mnoenjem ocjena s odreenim faktorom dobije se vrijednost rezultata u svakoj disciplini i najzad zbroj bodova, osim u disciplini gonjenja, gdje e broj minuta gonjenja odrediti broj bodova od najmanje 6 do najviše 60.
11
Najkrae trajanje gonjenja za pozitivnu ocjenu je 1 minuta na ispitu priroenih osobina do najmanje 6 minuta na ispitima rada. Meuocjene se mogu dodijeliti u svim disciplinama osim u disciplini gonjenja. Ukupan zbroj bodova proizlazi iz broja bodova u pojedinim ispitnim disciplinama. Ovisno o rangu natjecanja dodjeljuju se poasne nagrade, kandidature i posebne nagrade.
lanak 42. U sluaju jednakog zbroja bodova prednost se daje :
1. Psu sa najduim neprekinutim gonjenjem 2. Mlaem psu u odnosu na starijeg 3. enki u odnosu na mujaka
lanak 43.
U radnu knjiicu ili rodovnicu unosi se ocjena i broj bodova.
lanak 44. Temeljem zbroja postignutih bodova psi se ocjenjuju jednom od ocjena od nedovoljan do odlian. Rangiranje se vrši od prvog do treeg mjesta, dok se nakon toga kvalificirani psi samo evidentiraju s naznakom koju su ocjenu dobili.
V R S T E I S P I T A
ISPIT PRIROENIH
DOBAR 71 – 95 81 – 110 88-119
DOVOLJAN 49 - 70 56 - 80 61-87
NEDOVOLJAN 0 - 48 0 - 55 0-60
lanak 45. U ocjenjivanju para i grupe,posebno se kao specifinost ocjenjuje ujednaenost u radu. 1.Usklaenost u radu(koeficijent 2) Nedovoljan - 0 bodova Dovoljan - 4 boda Dobar - 6 bodova Vrlo dobar - 8 bodova Odlian - 10 bodova
12
Dobiveni bodovi dodaju se bodovima iz pojedinanog plasmana svakoga psa iz para odnosno grupe radi utvrivanja rang liste odnosno plasmana za svaki par i grupu.
lanak 46. Pas, par i grupa mogu dobiti jednu od pozitivnih ocjena samo ako su podigli divlja i gonili odreeno vrijeme prema ovom Pravilniku. Vaea divlja moe biti zec, lisica, agalj i divlja svinja. Koja je divlja vaea za pojedini ispit unaprijed svojim programom utvruje organizator uz suglasnost HKS.
lanak 47. Na proširenim ispitima rada polae se povlaka i ocjenjuje ponašanje kod mrtve divljai.
lanak 48. Na ispitima rada na kojima se dodjeljuje kandidatura CACT-HR odnosno CACIT, mora sudjelovati najmanje 6 pasa ili 3 para ili 2 grupe.
lanak 49. Ako se utakmica s dodjelom kandidature CACT-HR i CACIT odrava u dvije ili više baterija, na kraju natjecanja redoslijed pasa odreuje sudako povjerenstvo na osnovu postignutih bodova.
lanak 50. Rezultati koje pas postigne u ispitivanju odreuju njegov uspjeh i mjesto na ocjensko- bodovnoj listi.
lanak 51. Organizator moe predvidjeti dodjeljivanje poasnih zvanja i titula za postignuti uspjeh, a vodia za dobro voenje moe nagraditi prigodnim nagradama.
lanak 52. Suci mogu, ali nisu obvezni dodijeliti kandidaturu i poasne titule plasiranim psima. Kandidaturu mogu dobiti samo odlino ocijenjeni psi.
lanak 53. Ukoliko više sudaca ocjenjuje zajedno, za svakog se psa donosi zajedniki dogovorena ocjena, a ako se to ne moe, ocjena se utvruje na temelju srednje vrijednosti ocjena pojedinih sudaca.
13
lanak 54. Pri ocjenjivanju i rangiranju pasa suci vode rauna o stilu, nainu rada i standardu svake pasmine gonia. U ocjensku listu upisuje se postignuti broj bodova za svaku disciplinu, njihov ukupan zbroj i ocjena.
lanak 55. Predsjednik sudakog povjerenstva na kraju natjecanja javno priopuje dodijeljene ocjene, osvojene kandidature i poasne titule te ih obrazlae. Postignuti uspjeh upisuje se u rodovnicu odnosno u radnu knjiicu. Te podatke potpisuje sudac, odnosno suci.
V ELIMINACIJSKE POGREŠKE
lanak 56. Eliminacijske pogreške zbog kojih se pas iskljuuje iz daljnjeg natjecanja jesu: -traenje psa ne odgovara tipu rada pasmine -bezvoljnost u radu -štektanje na prazno esto i uestalo bez rezultata -prelazak i zanemarivanje gonjenja -hvatanje divljai bez glasnog gonjenja -odbijanje slijeenja divljai na svjeem tragu tri puta -nekontrolirano ponašanje nakon pucnja kao rezultat straha od pucnja -nekontrolirano ponašanje poslije pucnja -nekontrolirano kretanje psa po terenu, nesistematinost u radu -neodazivanje na poziv vodia dulje vrijeme tj. iznad 30 minuta -trganje ili zatrpavanje divljai -strah od divljai -tjeranje visoke divljai izuzev divlje svinje bez mogunosti opoziva iznad 5 minuta Osim navedenih eliminacijskih grešaka za rad u paru i grupi eliminacijsku grešku ini neusklaenost u radu u smislu odredbi i uputa iz ovog Pravilnika, a što ini temeljnu karakteristiku para, odnosno grupe i ini razliku od pojedinanog rada.
VI PRIGOVORI
lanak 57. Sudaka odluka je konana i na nju ne postoji mogunost albe. Vodi psa moe uloiti prigovor, uz novanu kauciju koja iznosi dvostruki iznos prijavnine na ispitu, samo na tehniku grešku. Isti treba predati voditelju ispita odmah nakon objavljivanja ispitnih rezultata koji zajedno s delegatom HKS-a i sucima razmatra prigovor, a delegat odnosno glavni sudac donosi rješenje. U sluaju neosnovanih prigovora kaucija pripada organizatoru. Kaucija se vraa ako se prigovor prihvati.
14
VII ZAVRŠNE ODREDBE
lanak 59. Uz ovaj pravilnik mogu se primjenjivati i drugi pravilnici za ispitivanje rada gonia koje priznaje FCI, uz prethodnu suglasnost mjerodavnog tijela HKS-a.
lanak 60. U cilju izjednaavanja kriterija ocjenjivanja uz ovaj Pravilnik donose se Upute za ocjenjivanje rada gonia na ispitima. Upute su njegov sastavni dio i obavezno se moraju primjenjivati.
lanak 61.
Pravilnik stupa na snagu 1.1.2020.
S danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vaiti do sada vaei Pravilnik.
Predsjednik HKS-a
Branko Šare
15
UPUTE ZA OCJENJIVANJE A) OBAVEZNI PREDMETI 1) Ponašanje na pucanj Nevezan pas koji je odloen uz nogu vodia, i koji nakon pucanja s 30 – 50 metara udaljenosti ostaje miran i s interesom prati pucanj, ocjenjuje se ocjenom odlian. Vezan pas za isti postupak ocjenjuje se ocjenom vrlo dobar. Svako odstupanje od gore navedenog idealnog ponašanja umanjit e ocjenu srazmjerno teini odstupanja. Pozornost treba obratiti na nevezanost odnosno vezanost psa, koja umanjuje ocjenu za jedan. Pse sumnjive na plahost treba na pucanj provjeriti nevezane. Pas koji nakon pucnja u bijegu cvili ili se drugaije ponaša, ocjenjuje se ocjenom 1 i eliminira se ( preporuka iskljuenje iz uzgoja). Ispitivanje se vrši s dva pucnja. 2) Traenje – pronalaenje U normalnim uvjetima pas treba pronai i dignuti divlja u vremenu od 45 minuta traenja ( ovisno o vremenskim uvjetima, i o brojnosti divljai na terenu). Nakon isteka datog vremena ako ne digne divlja, pas se opoziva. Psu se ponovo daje mogunost popravka, ako je zadovoljio traenjem u tipu rada pasmine i ako nije dignuo divlja, i to na kraju ispitivanja gonjenja prema redoslijedu koji odrede suci. Od gonia se zahtijeva da trai isto, temeljito i temperamentno po jutarnjim svjeim tragovima ili ostacima istih propuštajui none tragove, ako ih nema, onda mora sistematski, ne slijepo, pretraivati teren u koncentrinim krugovima, koristei konfiguraciju terena i vjetar, ostatke tragova i sve naznake koje bi ukazale pravac kretanja divljai do trenutka podizanja divljai. Mora traiti s voljom, njuškom prema zemlji bez uzaludnog tranja, besmislenog lajanja ili zavijanja, ne zadravanja na otvorenom polju i istinama gdje je divlja bila na paši, ve traiti po grmlju, šumarcima i šumi. Tijekom traenja dozvoljava se vodiu diskretno poticanje psa glasom ili zvidanjem. Na taj su nain vodi i pas u neprekidnom kontaktu, što psu daje sigurnost u radu. Pas se u tijeku rada moe udaljiti od vodia toliko da ga u svakom trenutku moe opozvati glasom ili zvidukom. Ako na jednom prostoru pas ne pronae divlja, vodi moe pratei psa pomicati ga prema nepretraenom terenu toliko koliko mu odobre suci. 3) Gonjenje divljai
Vrijeme gonjenja rauna se od trenutka kad pas podigne divlja, pa do posljednjeg glasa na tragu. Gonjenje mora biti glatko i neprekidno. Tijekom gonjenja manje pauze ( do 2 minute ), ako nisu este i due, uraunavaju se u gonjenje. Due pauze od dvije do pet minuta oduzimamo od konanog rezultata 1 min. = 1 bod. Pauze u gonjenju koje su due od pet minuta raunaju se kao da je pas divlja odnosno njen trag izgubio što umanjuje ocjenu u disciplini za ocjenu nosa, njuha i gonjenja.
16
Ako pas za vrijeme lova zamijeni zeca za drugu vrstu divljaci bit e diskvalificiran. Za vrijeme gonjenja utjeu i vremenski uvjeti kao i konfiguracija i sastav tla. Npr. što je vea vlanost zraka bez vjetra, miris divljai due se zadrava za razliku kad je suho vrijeme, vjetrovito itd. 4) Glas Kada goni goni, oglašava se zvonkim glasom. Goni treba goniti slijedoglasno. Kod gonia se posebno cijeni vriskanje u momentu podizanja divljai, ija duljina i intezitet u stanovitoj mjeri odaju i temperament psa. Najkvalitetniji je ist, visok i zvonak glas, zatim slijedi nešto dublji i puniji glas, a posebno se cijeni višetonska melodinost. Pas koji goni bez glasa, diskvalificira se i ISKLJUUJE IZ UZGOJA. 5) Nos – njuh (kvaliteta nosa) Nakon što smo vidjeli cjelokupan rad gonia, lako moemo donijeti pravilan sud o kvaliteti nosa. Dobar nos je priroena osobina. Kvalitetu nosa – njuha ocjenjujemo tako da uzmemo u obzir cjelokupan rad psa: kako je pronašao, koliko je vremena gonio, kako je riješavao petlje i zavoje, kako je radio na povlaki itd. Kod donošenja ocjene o kvaliteti nosa treba prosuditi cjelokupan rad psa i sve njegove radnje koje su u vezi s osjetilom njuha. Posebice treba voditi rauna o vremenskim uvjetima: suho vrijeme, posebna vruina, mraz ili led... 6) Poslušnost i vodljivost Poslušnost i vodljivost su discipline koje se prate tijekom itavog ispita rada. Ocjenom odlian iz poslušnosti i vodljivosti ocjenjuje se pas koji izvršava svaku zapovijed svojeg vodia, trai u onom smjeru u kojem ga vodi upuuje, na poziv se odmah vraa, prati vodia na povodcu ili bez povodca uz nogu bez zatezanja itd. Vrlo dobru ocjenu dobit e onaj pas koji sve ove radnje izvodi na zahtjev vodia, no ipak se stekne dojam samovolje psa, koja nije previše izraena. Ocjenom dobar ocijenit e se pas koji u tri-etiri navrata pokae da nema suradnje izmeu vodia i psa, te da ne izvršava sve zadane zapovijedi. Ocjenu dovoljan dobit e pas koji radi sam za sebe, ne izvršava zapovijedi vodia, ne prati ga uz nogu, itd. Ocjenu nedovoljan dobit e onaj pas koji je izvan svake kontrole vodia, koji se na poziv vodia ne vraa, ili ga je nemogue ponovno svezati. 7) Povlaka Povlaka se postavlja na nain da se divlja privee špagom na jedan dui štap i povlai po terenu u duini od 150 metara, s obavezno dva oštra zavoja od 10 – 20 metara . Od postavljanja traga do puštanja psa da izradi trag mora proi najmanje 10 do 15 minuta. Povlaka se radi uvijek s prirodnom divljai.
17
8) Ponašanje kod mrtve divljai Prilikom izrade vleke na kraju se postavlja divlja, koji ne smije biti ošteen. Kada pas izradi trag do tridesetak metara do divljai, puštamo ga s povodnika (ako je bio vezan) da ostatak traga radi nevezan kako bismo mogli iz te udaljenosti pratiti ponašanje psa kod mrtve divljai i kako vodi ne bi mogao utjecati na ponašanje svog psa. Ocjene dodijeljujemo razmjerno sigurnosti rada na vleki. Psima koji pokušavaju oštetiti divlja umanjuje se ocjena. 9) Izvješe suca-sudaca Po završetku manifestacije sudac - suci su duni uiniti izvješe, te ga dostaviti u HKS u roku od 15 (petnaest) dana. Izvješe mora sadrati sljedee: - koliko je pasa nastupilo, kojih pasmina i je li netko odustao, - kako je vršena provjera mikroipa, tetovir broja, - kakve su bile vremenske prilike, te smetnje i utjecaj na rad pasa, - kakav je bio teren, vegetacija, vrste kultura, odgovara li kvaliteta lovišta tipu ispita, - navesti brojnost i kvalitetu divljai ( prirodna ili ispuštena), - je li je bilo prigovora ili albi na rad sudaca, disciplinskih prijestupa vodia i kako su riješeni, - jesu li su na manifestaciji sudjelovali pripravnici s propisanom suglasnosti, njihovo ponašanje, pokazano znanje i opi utisak, - kakva je bila organizacija, nain odvijanja ispita, smetnja ili sugestije koje su mogle utjecati na rad, - ostala zapaanja sudaca koja mogu biti znaajna za ispite. Obrazac Izvješe suca-sudaca (popunjava se u tri primjerka) s priloenim obrascima IPO-a ili ispita rada dostavlja se HKS-u, jedan primjerak ostaje organizatoru i jedan primjerak uzima sudac-suci. Predsjednik H.K.S.-a Branko Šare.
18
1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1
2. USTRAJNOTRAENJE/PRONALAENJE 8
4. GLAS 6
5. NOS 8
UKUPNO BODOVA
19
Organizator: ……..........……………….. Mjesto:…...…………………………….. Datum:………………………………… Redni broj:……………………………… Ime psa/enke:………...........................................................................................……… Br. rodovnice:………........................….. Datum štenjenja:….............……………. Pasmina:………......................................................................…………….……………. Vlasnik:……………….........................................................................………………..... Adresa:……….....................................................................……………………………. Vodi:……..........................................................………………………………………..
1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1
2. USTRAJNOTRAENJE/PRONALAENJE 8
4. GLAS 6
5. NOS 8
UKUPNO BODOVA
OCJENA: .................................................................................................... TITULA: ……........................................................................…………………………
1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1
2. USTRAJNOTRAENJE/PRONALAENJE 8
4. GLAS 6
5. NOS 8
7. POVLAKA 2
UKUPNO BODOVA
OCJENA: .................................................................................................... TITULA: ……........................................................................…………………………
1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1
2. USTRAJNOTRAENJE/PRONALAENJE 8
4. GLAS 6
5. NOS 8
8. MORFOLOŠKA HOMOGENOST 1
1. PONAŠANJE NA PUCANJ 1
2. USTRAJNOTRAENJE/PRONALAENJE 8
4. GLAS 6
5. NOS 8
8. MORFOLOŠKA HOMOGENOST 1
__________________
__________________