of 63/63
1 OIIS -2013/14 OBLIKOVANJE I IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA Prof.dr.sc. Josip Mesarić Mag.oec. Dario Šebalj OIIS -2013/14 Napomena z Materijali u ovoj prezentaciji predstavljaju pomoćni radni materijal za svladavanje gradiva na predmetu Oblikovanje i implementacija IS-a. Sadrže dijelove koji se moraju revidirati i nadopuniti uz dozvole citiranih autora i izvora. OIIS -2013/14 Predmet z Nastava z 2 sata predavanja + 2 sata vježbe z Predavanja z Vježbe: Objektno orijentirano modeliranje - UML z Seminar: Opcionalno za višu ocjenu - projektna dokumentacija za realni/ zamišljeni poslovni sustav Teme Obrazac OIIS -2013/14 Sustav za ocjenjivanje z Aktivnosti koje će se bodovati: z Prisustvovanje predavanjima: max:15 x 2= 30 z Aktivnost na nastavi: max: 6 x5 = 50 z Obavljene vježbe i zadatci: min=60, max=120 z Pismeni ispit na računalu min=110, max=200 z Seminarski rad: max=100, min=60 z Ukupna ocjena: min=150,max=300 z Raspon ocjena: 160 - 190 = 2 >190 – 230 = 3 >230 – 270 = 4 >270 – 300 = 5 OIIS -2013/14 Kriteriji za ocjenjivanje projektne dokumentacije z Identifikacija i originalnost problema z Postavljanje cilja z Izbor analitičkog postupka i izvedba analize z Prikupljanje podataka i analiza zahtjeva z Model funkcija poslovnog procesa z Model procesa z Model podataka z Model događaja z Model organizacije z Model programa z Arhitektura z Prijedlog izvedbe OIIS -2013/14 Primjeri IS-a za seminar z Poslovna funkcija z Knjiženje ulaznih računa z Knjiženje izlaznih računa z Formiranje financijskih izvješća z Blagajničko poslovanje z Skladišno poslovanje z Isporuka robe z Call centar z Banka..... z Marketing IS z IS turističke agencije z CRM z SCM z Bolnički IS za zaprimanje pacijenata z IS kladionice.....

Napomena Predmet Sustav za ocjenjivanje Kriteriji za ocjenjivanje

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Napomena Predmet Sustav za ocjenjivanje Kriteriji za ocjenjivanje

 • 1

  OIIS -2013/14

  OBLIKOVANJE I IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

  Prof.dr.sc. Josip MesariMag.oec. Dario ebalj

  OIIS -2013/14

  Napomena

  Materijali u ovoj prezentaciji predstavljaju pomoni radni materijal za svladavanje gradiva na predmetu Oblikovanje i implementacija IS-a. Sadre dijelove koji se moraju revidirati i nadopuniti uz dozvole citiranih autora i izvora.

  OIIS -2013/14

  PredmetNastava2 sata predavanja + 2 sata vjebePredavanjaVjebe: Objektno orijentirano modeliranje - UMLSeminar: Opcionalno za viu ocjenu - projektna dokumentacija za realni/ zamiljeni poslovni sustavTemeObrazac

  OIIS -2013/14

  Sustav za ocjenjivanjeAktivnosti koje e se bodovati:Prisustvovanje predavanjima: max:15 x 2= 30Aktivnost na nastavi: max: 6 x5 = 50Obavljene vjebe i zadatci: min=60, max=120Pismeni ispit na raunalu min=110, max=200Seminarski rad: max=100, min=60Ukupna ocjena: min=150,max=300Raspon ocjena:

  160 - 190 = 2>190 230 = 3>230 270 = 4>270 300 = 5

  OIIS -2013/14

  Kriteriji za ocjenjivanje projektne dokumentacije

  Identifikacija i originalnost problemaPostavljanje ciljaIzbor analitikog postupka i izvedba analizePrikupljanje podataka i analiza zahtjevaModel funkcija poslovnog procesaModel procesaModel podatakaModel dogaajaModel organizacijeModel programaArhitektura Prijedlog izvedbe

  OIIS -2013/14

  Primjeri IS-a za seminarPoslovna funkcija

  Knjienje ulaznih raunaKnjienje izlaznih raunaFormiranje financijskih izvjeaBlagajniko poslovanjeSkladino poslovanjeIsporuka robeCall centar

  Banka.....Marketing ISIS turistike agencijeCRMSCMBolniki IS za zaprimanje pacijenataIS kladionice.....

 • 2

  OIIS -2013/14

  Materijali i informacijeMaterijaliLiteraturaMajdandi, Niko: Izgradnja informacijskih sustava proizvodnih poduzea, Slavonski Brod : Strojarski fakultet, 2004. ISBN 953-6048-25-6eri, Vlatko, Varga Mladen: Informacijska tehnologija u poslovanju, Element, Zagreb, 2004, ISBN 953-197-640-6Pavli, Mile: Razvoj informacijskih sustava, Zagreb : Znak, 1996. ISBN 953-180:004.6 Pavli, Mile: Informacijski sustavi, kolska knjiga, Zagreb, 2011, ISBN 978-953-0-30882-4Cassidy, Anita. A Practical Guide to Information Systems Strategic Planning, Second Edition, AUERBACH; 2 edition (October 14, 2005) ISBN-10: 0849350735 ISBN-13: 978-0849350733 Gupta, Uma: Inforamtion Systems, Succes in 21. century, Prentice Hall, London, 2000. ISBN 0-13-010857-XOstali izvori uz pojedina poglavljaKonzultacije

  e-mail: [email protected]

  OSNOVE SISTEMSKE TEORIJEOBLIKOVANJE I IMPLEMENTACIJA IS-A

  OIIS -2013/14

  OIIS -2013/14

  SUSTAV: definicije Neke definicije sustava:

  Sustav je skup razliitih stvari, (komponenata odnosno elemenata) koje zajedno mogu proizvesti rezultat koji ne moe postii njegov dio ili komponenta sama (Maier and Richtin)

  Naelno, sustav je skup ili tvorevina stvari (objekata, elemenata) ije se ponaanje iskazuje u zajednitvu tih stvari (Murray Cantor)

  vanoOIIS -2013/14

  SUSTAV: Ope karakteristike1. Sustav je skup; cjelina dijelova, komponenata odnosno elemenata2. U datom se kontekstu mogu definirati granice izmeu sustava i okoline3. Meu njegovim dijelovima uspostavljaju se razliite veze interakcije4. U njemu postoji kontinuirani i ciklian proces transformacije ulaza u izlaze5. Sustav ovisi o kontinuiranom prilivu materije, energije i informacija da bi

  opstao odnosno sveo stanje svoje entropije na minimum,6. Homeostatinost ili tenja k odreenim stabilnim stanjima,7. Svrhovitost odnosno definirane ciljeve (teleoloko naelo)8. Svojstvo ekvifinaliteta donosno sposobnosti da kombinacijom razliitih ulaza

  postigne svoje ciljeve9. Diferencijacija odnosno tendencija razvijanja strukture (elemenata i odnosa

  meu njima),10. Sinergija rezultat funkcioniranja sustava (objekta) je vie od rezultata

  sume funkcioniranja njegovih dijelova zasebno

  OIIS -2013/14

  SUSTAV - konceptualni prikaz

  Materijalni

  Energetski

  Informacijski

  U L

  A Z

  I

  Materijalni

  Energetski

  Informacijski

  I Z L

  A Z

  I

  Granica sustava i okoline

  PodsustavElementi

  filteri

  OIIS -2013/14

  SUSTAV: struktura i funkcijaStrukturu sustava ine komponente sustava, poloaj jedne komponente u odnosu na drugu i u odnosu na cjelinu te veze meu njima. Izmeu pojedinih komponenti sustava veze se mogu uspostaviti neposredno ili posredno preko drugih komponenata.

  Pod funkcijom sustava podrazumijevamo svrhu postojanja sustava, ulogu koju sustav ima u svojoj okolini i nain ostvarivanja svrhe. Funkcija sustava proizlazi iz stajalita promatranja. Iz jasno definirane funkcije sustava utvruju se njegove komponente i njihovi meuodnosi (struktura). (Pavli)

 • 3

  OIIS -2013/14

  SUSTAV: kontrola i upravljanje sustavom

  Proces 1

  Proces n

  Kontrola izlaza iz sustava

  ULAZ IZLAZProces 2

  Sustav

  Povratna veza (utjecaj na ulaz i u sustav, povratna informacija) je skup aktivnosti kojima se kontrolira i mijenjafunkcioniranje sustava kako bi se postigao eljeni cilj (izlazi) sustava.

  Povratna veza

  OIIS -2013/14

  Negativna povratna veza (povratna informacija) je utjecaj na sustav koji e korigirati faktore u procesima i podsustavima te kvaliteti ulaza koji uzrokuju greke. Negativna povratna veza ima za cilj da smanji fluktuaciju oko izlaza, tako da veliina izlaza zadovoljava postavljeni standard.

  Pozitivna povratna veza je utjecaj na sustav koji uzrokuje da se kod procesa koji su dali eljeni rezultat postigne daljnje poveanje tako da sustav bre ili jae ponavlja svoju funkciju. Izvor: Pavli, http://www.

  SUSTAV: kontrola i upravljanje sustavom

  SUSTAV: Arhitektura sustava

  Arhitektura predstavlja strukturu, dinamiku, funkcije i naine njihove izgradnje i realizacije. Mora obuhvatiti sve razine promatranja (kontekst, koncept, logiku, fiziku i potrebne razine detaljiziranosti) a istovremeno odgovoriti na pitanja: tko, to, zato, kako, kada i gdje

  OIIS -2013/14

  SUSTAV problem kompleksnosti

  Kompleksnost sustava proizlazi iz:Prirode, broja i odnosa meu elementimaRazina upravljanjaCiljeva i njihovih odnosaOrganizacije i dinamike sustavaSudionika Procesa i tehnolokih osnova

  OIIS -2013/14

  SUSTAV: okvir za razvoj (arhitekture)

  Dvo- i viedimenzijske matrine strukture u kojima dimenzije opisuju:Razinu promatranja (pogled)Sudionike (Tko), Sredstva (materijalna i informacijska) (to)Procese i funkcije (Kako)Ciljeve i motive (Zato)Gdje (prostornu rasporeenost i veze)Kada (vremenski raspored i tajming)

  OIIS -2013/14

  Okviri za razvoj (arhitektura) kompleksnih sustava

  Mnotvo okvira za razvoj arhitektura za razliite vrste sustava Primarno su razvijani za razvoj informacijskih sustavaMnotvo izvedenica postaju okviri za razvoj poslovnih sustava i drugih kompleksnih sustava openitoPreteito dvodimenzijske strukture koje u osnovi predstavljaju metamodele za razvoj sustavaMogu se ujedinjavati u viedimenzijske arhitektureNisu modelielije i podruja elija matrice odreuju izbor modela i metoda za njihovo oblikovanje

  OIIS -2013/14

 • 4

  Konceptualne dimezije arhitektura

  Okviri: daju logiku klasifikaciju i organizaciju kompleksnih informacijaArhitektura: identificira organizacijske strukture kao sistemske komponente i odnose, principe i upute kojima se treba voditi u oblikovanju i evoluciji kroz vrijemeivotni ciklus: serija stanja u procesima razvoja arhitekturePerspektiva: toka motrita pojedinih sudionikaMotrita: skup perspektiva s kojih se opisuje sustavApstrakcija: pojednostavljena reprezentacija ili opis motrita koje se uzima za modeliranje arhitekture

  OIIS -2013/14

  Izvor: Osvalds, G.: Enterprise Arcitecture Reference Cube, EACOE, 2008

  Tko, to, zato, kako, kada, gdje izgrauje i oblikuje IS

  Tko: uloga pojedinca, organizacijskih cjelina i njihovih odnosa u oblikovanju sustavato: informacijski entiteti i objekti, podatci i odnosi meu njimaZato: ciljevi i odnosi meu njima, pravila pod kojim sustav funkcionira; motivi sudionika na pojedinim razinamaKako: koji se procesi funkcije moraju ukljuitiKada: koji se dogaaji javljaju u oblikovanju sustavaGdje: na kojim prostornim i organizacijskim lokacijama e se sustav oblikovati i implementirati i kako e se ostvariti veze

  OIIS -2013/14

  Tko, to, zato, kako, kada, gdje oblikuje i izgrauje IS

  U kojem kontekstuNa kojim konceptualnim osnovamaNa kakvim logikim postavkamaNa kakvoj fizikoj osnoviDo koje razine detaljiziranosti

  OIIS -2013/14

  Primjeri okvira za arhitekturu sustava: Zachman architecture

  OIIS -2013/14

  Zato(Motivacija)

  Kako (Procesi)

  to(Sredstva)

  Tko (Uloge i

  odgovornosti)

  Gdje(Mjesta,

  komunikacija i distribucija)

  Kada(Tajming poetak trajanje zavretak)

  Kontekst(Poslovni model)

  ListaCiljeva

  Lista procesa

  Lista materijala

  Organizac. Cjelina i lista uloga

  Lista geograf. lokacija

  Lista dogaaja

  Koncept(Sistemskimodel)

  Odnosi meu ciljevima

  Model procesa

  Entitet odnos model

  Model organzacije i uloga

  Lokacijski model

  Model dogaaja

  Logika (Poslovnalogika)

  Dijagrami i pravila

  Dijagram procesa

  Modeldijagrama podataka

  Dijagram odnosa uloga

  Lokacijskidijagram

  Dijagram dogaaja

  FizikaOsnova (Tehnologija)

  Specifikacija pravila

  Specifikacija procesa funkcija

  Specifikac.Podatkov. entiteta

  Specifikacija uloga

  Specifikacija lokacije

  Specifikacija dogaja

  Detalji(Detaljnareprezentacija)

  Detalji pravila

  Procesni detalji

  Detalji podataka

  Detalji uloga Detalji lokacije

  Detalji dogaaja

  Primjeri okvira za arhitekturu sustava: Zachman architecture

  OIIS -2013/14

  Pravila za koritenje okviraPravila

  Kolone nemaju odreen redosljedSvaka kolona ima jednostavan temeljni modelSvaki redak predstavlja jedinstveni pogled perspektivu na sustav koji se razmatraKombinacija elija u jednom retku predstavlja kompletan opis perspektive tog retka Svaka je elija jedinstvena u pogledu modela i prikazaLogika je rekurzivna

  OIIS -2013/14

 • 5

  KORITENJE OKVIRA U OBLIKOVANJU I IZGRADNJI IS-A

  DODATAK

  OIIS -2013/14

  Konceptualna razrada -biblioteka

  Odnosi meu ciljevima detaljna analiza ciljeva sudionika: biblioteka: dovoljan broj bibliotenih jedinica; max. Prihoda od lanarine, minimiziranje trokova; korisnik: raspoloivost bibliot. Jedinica, dovoljan period posudbeRazrada procesa na sve aktivnosti i definiranje podatkovnih jedinica: zaprimanje zahtjeva za lanstvo, ulanjivanje, posudba, vraanje, obraun zakasnine, produivanje posudbe, naruivanje knjiga, obrada ponuda, pribavljanje knjiga, uvoenje u evidenciju, slaganje u police, posuivanje, rashodovanje. Podatci: korinsik lan, lanska iskaznica, djelatnik u biblioteci i njegovi podatci, knjige i njihovi podatci, posudbe i podatci, rezervacije i podatci Odnosi meu podatcima logiki model entiteta i odnosaIdentifikacija svih sudionika i njihovih aktivnosti s vremenskim ogranienjima i uvjetima: aktivnosti voditelja biblioteke, bibliotekara, potencijalnog korisnika, lana bibliotekeRaspored radnih mjesta, mjesta kontakta, ureaja i veza meu njimaAnaliza dogaaja koji pokreu procese i rezultati procesa koji pokreu nove dogaaje npr. zahtjev za ulanjenje, upit o raspoloivosti, rezervacija, posudba, povrat, naplata zakasnine

  OIIS -2013/14Koncept(Sistemskimodel)

  Odnosi meu ciljevima

  Model procesa

  Entitet odnos model

  Model organzacije i uloga

  Lokacijski model

  Model dogaaja

  Primjer koritenja okvira u izgradnji informacijskog sustava

  OIIS -2013/14

  Kontekst: BibliotekaLista ciljeva: Pribavljati i posuivati biblioteni materijalProcesi: Evidentirati lanove, Raditi posudbe, Pribavljati knjigeLista materijala: lanovi, bibliotene jedinice, posudbe, nabavkeOrganizaciske cjeline i lista uloga: odjel nabave, odjel posudbe, rezervacije Lokacije: biblioteka 1, biblioteka2Nabaviti knjigu, Evidentirati novu bibliotenu jedinicu, ulaniti lana, rezervirati knjigu, posuditi knjigu, evidentirati povratak

  Kontekst(Poslovni model)

  ListaCiljeva

  Lista procesa

  Lista materijala

  Organizac. Cjelina i lista uloga

  Lista geograf. lokacija

  Lista dogaaja

  Poslovna logika

  OIIS -2013/14

  Opis poslovnih pravila tko i pod kojim uvjetima moe postati lan, dokumentacija potrebna za lanstvo, naini rezerviranja grae, opis poslova bibiliotekara, pravila za posudbu (rokovi, produeci, kazne, pravila za obraun zakasnine, pravila za traenje ponuda, pravila za izbor dobavljaa.Detaljna analiza svih procesnih koraka i radnih tokva s opisom podataka koji se prikupljaju, uvaju, pretrauju, ispisuju na zaslonu, pisau, koriste za oznaavanjeOpis svih podatkovnih entiteta i njihovih atributa, kljueva i odnosa Detaljna analiza uloga pojedinih sudionika, opis alata i ureaja, opis programskih rjeenja za pojedine sudionikePrikaz detalja razmjetaja ureaja, opis mree i ureaja te protokolaDetaljan opis slijeda dogaaja i uvjeta grananja aktivnosti, prekida i tokova

  Logika (Poslovnalogika)

  Dijagrami i pravila

  Dijagram procesa

  Modeldijagrama podataka

  Dijagram odnosa uloga

  Lokacijskidijagram

  Dijagram dogaaja

  Fizika osnova specifikacija programskog rjeenja i baze

  Ralanjivanje programa na cjeline module i definiranje pravila i ogranienja na programske module i bazu podataka Nain povezivanja programskih modula Izrada kompletne sheme podataka, normalizacija, Mapiranje modela podataka na izabranu bazu podatakaDefiniranje suelja za unos, pohranu pretraivanje i izvjetavanjeOblikovanje programskih rjeenja za pojdeine sudionike i ureajeRazrada dogaaja na razini programskog rjeenja (automatizmi, upiti, pokretanje modula)

  OIIS -2013/14

  FizikaOsnova (Tehnologija)

  Specifikacija pravila

  Specifikacija procesa funkcija

  Specifikac.Podatkov. entiteta

  Specifikacija uloga

  Specifikacija lokacije

  Specifikacija dogaja

  Detaljna razrada implementacijsko rjeenje

  Specifikacija pravila u konkretnom programskom rjeenju s konkretnim programskim jezikom i bazom podatakaDetalji programskog rjeenja do razine programske naredbeDetaljna specifikacija podataka s pravilima za ouvanje integriteta, domene i tipovi podataka, implementacija na izabrani SQLUloga programskih modula do razrade aktivnosti na sueljima i automatizmima pojedinih programskih rjeenjaProgramski zadatci u konkretnom programskom rjeenju koji aktiviraju druge procese i njihova manifestiacija nad podatcima i programskim sueljima

  OIIS -2013/14Detalji(Detaljnareprezentacija)

  Detalji pravila

  Procesni detalji

  Detalji podataka

  Detalji uloga

  Detalji lokacije

  Detalji dogaaja

 • 6

  Modeli za razvoj sustava

  Svaka elija moe imati vlastiti model za razvoj arhitektureAspekt ima skup modelaModeli bliskih elija su meusobno povezani

  OIIS -2013/14

  to nedostaje u okvirima za izgradnju?

  Slijed aktivnostiPerformanse postignua ciljevaKriteriji izbora

  OIIS -2013/14

  OIIS -2013/14

  Informacijski sustav definicija ontoloko naelo

  Informacijski sustav je sustav koji ine ljudi, programska i raunalna oprema koja je napravljena, oblikovana i dovedena u operativno stanje te slui skupljanju, zapisivanju, spremanju i pronalaenju te prikazivanju informacija u odgovarajuem obliku (Ki, 2002).

  OIIS -2013/14

  Informacijski sustav teleoloko naelo

  Informacijski sustav se razmatra s aspekta svrhe kojoj slui u datom kontekstu. Tipini kontekst ukljuuje poslovne sustave, dravne ustanove, neprofitne organizacije (kole, biblioteke i druge) ili moe biti tehnoloki proces ili neki drugi ogranieni kontekst u organizaciji. (http://www.cs.kau.se/~gustas/student/em/paperonEMapproach.pdf)

  OIIS -2013/14

  Dijelovi ISIS predstavlja skup povezanih dijelova, i to:

  Ljudi (analitiari, dizajneri, programeri i poslovni korisnici, upravitelji),IT (hardver, strojevi, mrea, alati, softver ),Procedure (pravila, propisi, ogranienja, znanja, metodologija ),Podataka i informacija razliitih pojavnih oblika na razliitim nositeljima podataka podesnih za prihvat, obradu, pohranu, pretraivanje i distribucijuPrograma kojima se procedure mogu dovoljno dobro opisati i izvoditi nebrojeno mnogo puta (prvenstveno u svrhu automatizacije)Organizacija (hijerarhija, mjesta odluivanja, linije kontrole i izvjetavanja, odgovornost, raspodjela posla, timovi)

  Zahtjevi koji se postavljaju pred (informacijske) sustave

  Funkcionalnost spsobnsot sustava da osigura korisniku i ostalim sustavima postizanje poslovnih potrebaKorisnost : lakou pristupa svim sistemskim funkcijamaOdrivost: lakou dodavanja novih funkcionalnostiSkalabilnost: sposobnost da se koristi od strane poveanog broja korisnika, poveanog broja podataka i rastuih zahtjevaPouzdanost i raspoloivost: vjerojatnost da e sustav raditi ispravno ukljuujui i zahtjeve sigurnostiPerformance: oekivano vrijeme odgovora na zahtjev u sluaju odgovarajueg optereenja kapacitetaKapacitet: oekivani broj korisnika i broj podataka koji se moe obraditi u jeidnici vremenaOsiguranje potpore: lakoa dobivanja usluge u odreenom polju (proizvodnji, financijama i sl.)Minimiziranje trokova uvoenja sustavaSmanjenje operacionih trokova trokova funkcioniranja sustava

  OIIS -2013/14

 • 7

  OIIS -2013/14

  Nunost poravnavanja PS i IS

  POSLOVNI SUSTAV (PS)

  INFORMACIJSKI SUSTAV (IS)

  ICT IZVEDBA

  Zahtjevi

  Nain realizacije

  Nain realizacije

  Zahtjevi

  Dobro definiran PS ulaz je u IS. Cilj modeliranja IS-a jest nainiti projekt IS-a razraditi 3 cjeline: model informacijskih procesa, model podataka i model resursa. Poslovni i informacijski procesi nisu isti. Model IS-a nam pokazuje kako treba, organizirati informacijski sustav da on stvarno daje potporu PS-u. IS mora biti neovisan i neoptereen od bilo kakve konkretne ICT tehnologije. Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html

  OIIS -2013/14

  Koncepti i metode povezivanja PS-a i IS-a

  Uvoenje i primjena IS-a moe biti uspjeno samo onda ako je razvoj IS-a usklaen sa strategijom razvoja poslovnog sustava. Ovakav pristup naziva se stratekim planiranjem razvoja IS-a. za to postoji vie mogunosti kao to su:

  strateko poravnanje PS-a i IS-a,strateko planiranje IS-a imetoda CoBIT.

  OIIS -2013/14

  Strateko poravnanje PS-a i IS-aOsnovna ideja jest uskladiti potrebe PS-a s mogunostima IS-a.

  Tehnologijapodrava strategiju

  podrava

  PSPoslovna strategija

  Strateko poravnanje

  IS Strategija

  Strategija koristitehnologiju

  koristi

  strategijaIS ne uspjevapodrati PS(IS deficit)

  nedovoljnokoriten IS(IS suficit)

  IT

  IT

  strategija

  Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html

  OIIS -2013/14

  Strateko poravnanje PS-a i IS-aOrganizacijska zrelost PS-a

  tehnika razina,potpora poslovanju,strateko upravljanje iuenje i organizacijski razvoj

  Uloge IS-a baziranog na ICT-a u PS-u:potpora aktivnostima u vrijednosnom lancu,integracije vrijednosnog lanca,poboljanje poslovnih procesa promjena opsega poslovanja Izbor strategije

  Strategija operativne potpore strategiji operativne potpore odgovara uloga IS kao potpora aktivnostima lanca stvaranja vrijednosti. Strategija integracije poslovanja njoj odgovara uloga IS kao integratora lanca stvaranja vrijednosti. Strategija stvaranja organizacijske vrijednosti u organizacijama koje primjenjuju strategiju stvaranja organizacijske vrijednosti IS mora (s obzirom na zrelost svojih mogunosti) biti na razini stratekog upravljanja.

  OIIS -2013/14

  Strateko planiranje IS-a Metode i metodike stratekog planiranja IS-aNajstarije BSP metoda i Rockard-ova analiza, nakon kojih je nastao itav splet drugih metoda i modela kao to su: Earl model, End-Means, CSF analiza, 5F-metoda, SWOT, BCG itd. A. Cassidy nainila je praktini prirunik za strateko planiranje IS-a. Takoer, i pojedine metodike razvoja IS-a kao to su SPIS, SSADM, MIRIS, ARIS, CASE*Method i druge, omoguavaju izradu stratekog plana IS-a.

  OIIS -2013/14

  BSP- bussiness system planning

  Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/

  IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html

  CiljeviPS-a

  OrganizacijaPS-a

  Osnovnaarhitektura IS-a

  Baze podataka i aplikacije

  Izvedba IS-a putem ICT

  Informacijski procesi

  Klase podataka za potrebe PS-a

  Ciljevi IS-a i procjena uinaka

  Poslovni procesi u PS-u

  Top-

  dow

  n

  PS

  Boo

  tom

  -up

  IS

  Model strukture IS-a

  Dio kojipokriva BSP

  metoda

 • 8

  OIIS -2013/14

  Ostale metode stratekog planiranja IS-aSSADM (Structured Systems Analysis And Design

  Methodology) sastoji se iz sljedeih 7 faza:1. Studije izvedivosti,2. Ispitivanja postojeeg stanja,3. Mogue izvedbe poslovnog sustava,4. Definiranja zahtjeva,5. Mogue tehnike izvedbe sustava,6. Logikog oblikovanja sustava i7. Fizikog oblikovanja sustava.

  http://en.wikipedia.org/wiki/SSADMhttp://www.comp.glam.ac.uk/pages/staff/tdhutchings/chapter4.htmlhttp://www.ogcio.gov.hk/eng/prodev/es3.htm

  OIIS -2013/14

  Ostale metode stratekog planiranja IS-a

  Metodika MIRIS (Metodika za razvoj IS-a)sastoji se od dvije temeljne faze projektiranja: logikog i fizikog oblikovanja, koje se dalje dijele na po 3 koraka. Logiko oblikovanje ini strateko planiranje IS-a, glavni projekt i izvedbeni projekt, dok je fiziko oblikovanje izvedba programske potpore, uvoenje i primjena te odravanje.http://www.ris.hr/page.php?id=4

  OIIS -2013/14

  Ostale metode stratekog planiranja IS-a

  CASE*Method se sastoji od 6 faza: strategije, analize, oblikovanja, izgradnje + dokumentiranja, uvoenja i primjene IS-a

  http://www.sei.cmu.edu/legacy/case/case_whatis.htmlhttp://www.cs.queensu.ca/Software-Engineering/tools.html

  Literatura

  Mark W. Maier and Eberhardt Rechtin, The Art of Systems Architecting (second edition),CRC Press, 2000, p 8.Murray Cantor, Rational Unified Process for System Engineering, Part 1, http://www.therationaledge.com/content/aug_03/f_rupse_mc.jsp

  OIIS -2013/14

  MODELI I METODE ZA RAZVOJ INFORMACIJSKIH SUSTAVA

  OBLIKOVANJE I IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

  OIIS -2013/14 OIIS -2013/14

  Modeli i modeliranjeModeliranje se moe definirati kao in predstavljanja neega , obino u manjem obujmu ili sa manje detalja. Uz upotrebu alata za modeliranje (npr. poslovnih procesa) modeliranje se moe shvatiti kao in grafike reprezentacije poslovnih procesa ili softvera. Model tako kreiran moe se koristitit za odreene aspekte sustava koji se predstavlja modelom (podatci, dokumenti, komunikacija). Studija modela omoguava uvid u razumijevanje modeliranog sustava. (Enterprise Architect)Model pojednostavljena slika stvarnosti u kojoj se istiu najvanija svojstva te stvarnostiOpis stvarnosti (konstrukcija modela) moe se izvesti razliitim jezicima izraajnim sredstvimaU tom opisu trebala bi postojati izomorfija jednoznano preslikavanje svojstava iz modela u svojstva iz stvarnostiU tom opisu uvijek dolazi do gubitka informacija i podataka

 • 9

  OIIS -2013/14

  O emu treba voditi rauna kod modeliranja

  Vrijednost modela ovisi od konzistentnosti, obilja i tonosti podataka koji se koriste u konstrukciji modela,Izbor kljunih varijabli ovisi o osobnim procjenama, ciljevima, opsegu problema, ekonomiji modeliranja,Jake statistike veze meu varijablama ne znae i jaku uzrono posljedinu vezuRelevantnost modela za budunost sustava koji je modeliran je sutinski problem modeliranja; vrijednost modela odreena je inherentnim hipotezama,Model e predstavljati osnovu za akcijuPredvianja nisu nikad bezgrena i modelar mora prepoznavati i ocijeniti odstupanje od realnosti pri izboru alata za modeliranjeKada je jedanput izabran model, tada rjeavamo model a ne stvarnost; implementacija ubrzo pokazuje kvalitetu modela

  (Izvor: Godet, M: Scenarios and strategic management, Butterworths, London, 1987.)

  OIIS -2013/14

  O emu treba voditi rauna kod modeliranja

  Ulazno izlazna preslikavanja nemaju u toku dueg vremenskog perioda invarijantan karakterDinamika i struktura objekta kao i relacije s okruenjem mijenjaju se tijekom vremena a tako i granice sustava s okruenjemNe postoje objektivni kriteriji da se utvrdi koji atributi sustava su mjerljivi a koji nisu,Poslovni sustavi su sustavi s nedestruktivnom memorijom evolucijski sustavi, to znai da je prolost integralni dio objekta; oni sa svakim novim stanjem generiraju nove oblike ponaanja,Poslovni sustavi su anticipativni objekti, to znai da e akcije koje se predviaju za budunost snano utjecati na odluke u sadanjosti,Poslovni sustavi su sustavi u kojima se mogu identificirati brojne povratne sprege, to znai da ponaanje sustava ovisi od njegove vlastite dinamike.

  OIIS -2013/14

  Metode i metodologijaMetoda ukupnost procedura koje dovode do rjeenja modela

  Zahtjevi za metodom:Jednostavnost i lakoa koritenja,Koncepcijska osnova i matematiki aparat koji se primjenjuje za rjeavanje modela,Generalnost metode sposobnost metode da obuhvati razliite klase i strukture,Snaga metode sposobnost dolaenja do konanog rjeenja za dati tip zadatka,Viekriterijalnost sposobnost metode da rjeava model s razliitih aspekata,Bliskost pravila izbora ovjekovom misaonom procesu,Nain tretiranja neizvjesnosti i ukljuivanja vjerojatnosti u model

  Metoda mora zadovoljiti:Ope kriterije (originalnost, uopenost)Sintaktike kriterije (jasno formuliranje pojmova, unutranja neproturjenost, sklad nalaza izvedenih dedukcijom),Semantike (izdiferenciranost pojmova, mogunost emprijske interpretacije pojmova, homogenost)Ontoloke kriterije (znanstvena objektivnost i sklad s opim karakteristikama objektivne stvarnosti)Kriterije spoznajne vrijednosti (sklad informacija i hipoteza i mogunost emprijske verifikacije istinitosti informacija)(Izvor: Ackoff, L.R.: Scientific method, J.Willey&Sons, New York, 1965)

  OIIS -2013/14

  Uloga metodologijeCilj metodologija

  omoguiti sustavni postupak razvoja kojem e se moi pratiti napredakuspostaviti komunikaciju izmeu sudionika ukljuenih u izgradnju IS (poslovodstvo, korisnici, analitiari, programeri )osigurati skup tehnika koji e omoguiti da se zadaci izvravaju na standardne i provjerene naineosigurati uinkovit nadzor sa ciljem uoavanja pogreaka u ranim fazama omoguiti elastine promjene poslovanja i tehnologije (npr. Odvajanjem analize i oblikovanja)uokviriti razvojnu strategiju kojom e se ukloniti ad hoc rjeavanje problemaodrediti ili ukazati kada i u kojoj mjeri je potrebno ukljuivanje korisnika, te poticati i omoguiti ukljuivanje korisnika kada se za to ukae potrebaosigurati da se dovoljno panje posveti analizi poslovanja, ime e se osigurati izrada sustava koji odgovara poslovanju i zahtjevima korisnika(Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

  OIIS -2013/14

  Vrste modela u modeliranju IS-aModeli za pristup razvoju informacijskih sustava. Odreuju:

  Faze u izgradnji sustavaDinamiku izgradnje

  Modeli strukturnih elemenata i strukturne analize. Odreuju:Strukture sustava s razliitih aspekataStrukturalne odnose

  Konceptualni modeli. Odreuju:Domenu (kontekstni model, informacijski model, model ciljeva i funkcija, sistemski model, model sudionika i njihvoih uloga)Obuhvat

  Modeli aspekata s kojih se promatra IS. Odreuju:Model podatakaModel funkcija i procesaModel dogaajaModel resursaModel programa

  Integrativni modeli objedunjuju modele strukturnih elemenata i konceptualne modele (strukturalni modeli s osnovom na relacijskim bazama i objektno orijenirani modeli temeljeni na UML notifikaciji)Metamodeli navedenih modela i modelskih podsustava

  OIIS -2013/14

  Povjesni razvoj modela

  Pionirskiradovi

  Proiavanje iproirivanje

  modela

  Istraivanjazajednikih

  okvira

  Sudjelovanje i razumijevanje

  60-e

  70-e

  80-e

  90-e

  2005

  -Proirenje obujma

  -StandardizacijeModeli (baza)podataka

  Modeli informacijskihSustava

  Modeli poslovnih sustava

  Aspektvemena

  Obrazovanje korisnika i sudjelovanje u projektima

  Domenski specifiniOntoloki modeli

  i jezici

  Modeli poslovnihpravila

  Formalizacija vs neformalizacija

  Izvor: Janis A. Bubenko jr, A Historical Perspective on Conceptual Modelling: from Information Algebra to Enterprise Modelling and Ontologies, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, [email protected],

 • 10

  OIIS -2013/14

  Tehnike i alati za opis modela

  Jezine strukture prirodnog jezikaPseudojezici (pseudokod)Grafiki prikaz s dogovorenim (standardiziranim) skupom simbola i notacija za pojedine aspekte sustava

  MODELI FAZA RAZVOJA IVOTNI CIKLUS RAZVOJA

  Modeli za pristup razvoju informacijskih sustava. Faze u izgradnji sustavaDinamiku izgradnje

  OIIS -2013/14

  ivotni ciklus razvoja sustava (SDLC- systems development life cycle)

  SDLC je sistemski pristup rjeavanju problema kroz faze koje sadre vie koraka. Ovisno o konceptu (prirodi sustava) to moe biti:Software development life cycleISDLC- information system development life cyclePDLC project development life cycle

  Osigurava slijed logikih faza i njima pripadajuih koraka za razvoj (planiranje, izvrenje, nadzor) projektaSvaka faza rezultira nekim izlazima (deliverables) koji su vani za ili se isporuuju u slijedeu fazuMoraju postojati metrike i kontrole izvrenja u svakoj fazi radi donoenja odluka o daljnjim fazama

  OIIS -2013/14

  SDLC definicija U.S. Department of Justice (DOJ)

  Systems Development Life Cycle (SDLC) ili ponekad (SLC) definira se kao software development process, iako se moe shvatiti kao proces neovisan o softveru ili razmatranju IT-a. Koriste ga sistem analitiari za razvoj IS a ukljuuje analizu zahtjeva, vrednovanje, obuku, oblikovanje, implementaciju i odravanje sustava.

  OIIS -2013/14

  SDLC nekoliko metoda i izvedenica

  Klasini (izvorni) Royce modelPristup DOJ (Department of Justice USA)UK administration modelCIO.GOV (Glavni informacijski ured amerike vlade)

  OIIS -2013/14 OIIS -2013/14

  Modeli i metodologije za pristup izgradnji IS-a Izbor modela i metodologije ovisi o:

  Veliini i obujmu projekta IS-aPrirodi problema (ciljevima) koji se uvoenjem IS-a eli rijeitiVremenu raspoloivom za stvaranje IS-aZnanju raspoloivom o problemu za koji se IS razvijaRaspoloivim resursimaModalitetima izgradnje

 • 11

  OIIS -2013/14

  Modeli i metodologije za pristup izgradnji IS-a prepoznavanje faza izgradnje

  Vodopadni (klasini i modificirani) pristupV modelEvolucijski modelSpiralni modelPrototipiranjeBrzi razvoj aplikacija (Rapid Application Development)Agilno programiranje i ujedinjeni razvojni procesEkstremno programiranje (eXstreme Programming) Ogranieno programiranje (Constraint programming)

  OIIS -2013/14

  Vodopadni (waterfall) pristup

  Klasini vodopadni model

  slijedno napredovanje iz faze u fazunisu dozvoljene naknadne promjene rezultata prethodnih fazaprimjeren velikim projektima (investicijama)prikladan za dobro definirano okruenje, gdje postoje razraene procedurerune obrade ili raunalski sustav koji treba unaprijediti

  Analiza i specifikacija

  zahtjeva

  Oblikovanje

  Implementacija

  Provjera -vrednovanje

  Primjena i odravanje

  Izvorni Royce's waterfall model

  Vodopadni (waterfall) pristupPrednosti:

  Temeljitost bolje je pogrijeiti u inicijalnim fazama i ispraviti greku nego u kasnijim fazamaDokumentiranost svake fazeDisciplinirani pristup

  Nedostatci:Vremenski zahtjevno nemogue je do perfekcije dovesti svaku fazuNemogunost predvianja buduih dogaajaZahtjeve i oblikovanje kao i ostale faze moraju analizirati visokostruni ljudiTeko je predvidjeti trokove pojedinih fazaNe postoji procjena rizikaSustav je upotrebljiv kad je gotov u potpunosti

  OIIS -2013/14

  Vodopadni pristup - analiza zahtjeva

  strukturna sistemska analiza nalaenje skupa atomarnih temeljnih funkcija sustava, njihovih ulaza i izlazaopis ulaza, izlaza i spremita preko rjenika ssa.opis pojedinanih atomarnih funkcija preko pseudokoda

  OIIS -2013/14

  Vodopadni pristup oblikovanje sustava

  Logiko oblikovanje (projektiranje)Izgradnja odgovarajueg modela podataka (model objekti-veze)Transformacija modela objekti-veze u normalizirani relacijski model. Oblikovanje strukturnih programa (programskih struktura)

  Fiziko oblikovanjeFiziko oblikovanje baza podatakaOblikovanje korisnikih sueljaDodavanje fizikih elemenata strukturnim programima.

  OIIS -2013/14

  Vodopadni pristup implementacijaImplementacija

  Kodiranje u nekom strukturnom jeziku i testiranje ili Primjena generatora aplikacija (jezika etvrte generacije)Relacijske baze podataka i dvoslojna klijent-server arhitektura.

  OIIS -2013/14

 • 12

  Vodopadni pristup primjena i odravanje

  Testiranje na probnim podatcimaKonverzija podataka iz postojeeg sustavaPuna funkcionalnost i dokumentiranjeObuka korisnika

  OdravanjeKorektivnoAdaptivnoPreventivno

  OIIS -2013/14 OIIS -2013/14

  Modificirani vodopadni pristup

  Uvode se povratne veze i mogunost promjene rezultata prethodnih fazauvoenje prema dolje: moduli na viim, pa na niim razinamaprimjena tehnika strukturiranog programiranjaaktivnosti razliitih faza mogu se obavljati istovremenokoritenje rjenika podataka, 4GL i generatora aplikacijaprikladan kada se unaprijed ne zna konani izgled sustavamora nastati (papirnati) model sustava

  Analiza zahtjeva

  Oblikovanje

  Implementacija

  Provjera -vrednovanje

  Primjena i odravanje

  SDLC DOJ SHEMA

  Inicijalizacija

  Razvoj sistemskog koncepta

  Planiranje

  Analiza korisnikih zahtjeva

  Oblikovanje

  Razvoj

  Integracija i testiranje

  Implementacija

  Operabilni sustav i odravanjeDispozicija

  INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT, The Department of Justice Systems Development Life Cycle Guidance Document, January 2003 Izvor: http://www.usdoj.gov/jmd/irm/lifecycle/table.htmOIIS -2013/14

  SDLC- DOJ detaljna razrada

  The DOJ SDLC sadri 10 faza:Inicijalna faza

  Zapoinje identifikacijom poslovnih potreba ili poslovnih prilika. Imenuje se projektni manager. Izlaz: Dokument o konceptualnom oblikovanju. Management odobrava projekt.

  Faza razvoja sistemskog konceptaObuhvaa studije izvodljivosti i prikladnosti; definiraju se sistemske granice i ogranienja; obuhvat (SCOPE) projektnih zadataka; Izlazi: idejni projekt i odobrenje financiranja i obujma projekta.

  Faza planiranjaPregled i analiza postojeeg stanja. Usuglaavanje ciljeva PS-a i IS-a; planiranje aktivnosti, redosljeda i rasporeda financijskih resursa, kadrova i opreme, sigurnosti, upravljanje i nadzor nad izvrenjem pojedinih zadataka. Izlaz: glavni projekt

  OIIS -2013/14

  SDLC-DOJ detaljna razrada - nastavak 1

  Faza analize zahtjevaAnaliziraju se i definiraju svi funkcionalni zahtjevi u pojmovima potrebnih podataka, sistemskih karakteristika, sigurnosti i odravanja sustava; detaljna analiza postojeeg stanja (As is model sustava) i budueg stanja stanja (To be model sustava); svi zahtjevi moraju biti mjerljivi i provedivi i usuglaeni s poslovnim potrebama identificiranim u inicijalnoj fazi.

  Faza oblikovanjaSustav se promatra s aspekta projektanta; logiki fiziki dizajn; definiranje podsustava i operativne platforme; definiranje ulaza, izlaza, procesa i resursa; podsustavi se oblikuju u module. Prireuje se detaljna logika specifikacija pojedinih modula. Definiraju se fizike karakteristike sustava (pogled izvoaa). Izlaz: tehnoloka specifikacija sustava

  OIIS -2013/14

  SDLC-DOJ detaljna razrada nastavak2

  Faza ravoja Specifikacije iz prethodne faze prevode se na hardversku platformu i operacijski sustav, komunikacije i izvrni oblik softvera. Softverkski moduli se testiraju, Hardver se testira i podeava.

  Integracija i testiranjeRazliite komponente sustava se testiraju i i integriraju. Korisnici testiraju sustav; provjeravaju se funkcionalni zahtjevi i podeavaju prema korisnikim zahtjevima. Certificiranje softverskih rjeenja.

  Faza implementacijeSistemske komponenete se instaliraju na datoj platformi; faza se nastavlja sve dok se ne dobije oerativni sustav koji funkcionira prema korisnikim zahtjevima. Izlaz: specifikacija funkcionalnosti sustava

  OIIS -2013/14

 • 13

  SDLC-DOJ detaljna razrada nastavak3

  Faza operativne upotrebe i odravanjaOperativni sustav se promatra u svim fazama procesa; sustav se povremeno procjenjuje i prilagoava manjim novim i promjenjenim zahtjevima radi poveanja uinkovitosti i boljeg iskoritenja. Izlaz: plan odravanja sustava

  Faza dispozicijeOsigurava redovite i neplanirane prekide sustava i ouvanje vitalnih informacija o sustavu tako da se mogu reaktivirati u budunosti i/ili migrirati na drugi sustav

  INFORMATION RESOURCES MANAGEMENT, The Department of Justice Systems Development Life Cycle Guidance Document, January 2003 Izvor: http://www.usdoj.gov/jmd/irm/lifecycle/table.htm

  OIIS -2013/14

  Planiranje

  Studija izvodljivostiPlaniranje projektaPlan osiguranja kvalitetePlan upravljanja projektomStrukrirani pregledProcjena stanja fazaIzlazi iz faze planiranja

  Definiranje zahtjeva

  Matrica informacijskih zahtjevaPlan kontinuiteta operacijaNacrt rjenika podatakaSpecifikacija zahtjevaNacrt plana prihvaanjaRevidirani projektni planStrukturirani prikazProcjena fazeIzlazi iz faze definiranja zahjteva

  Funkcionalno oblikovanje

  Logiki modelRjenik podatakaSpecifikacija zahtjevaMatrica slijednosti zahtjevaDokument funkcionalnog planaRevidirani projektni planStrukturirani pregled fazeProcjena fazeIzlazi iz faze funkcionalnog oblikovanja

  Sistemskooblikovanje

  Proireni rjenik podatakaModel fizikog sustavaNacrt plana za testiranje integracijeProrena matrica slijednosti zahtjevaPlan prevoenjaDokument sistemskog oblikovanjaSpecifikacija programaProgramski standardiRevidirani projektni planStrukturirani pregled fazeProcjena fazeIzlazi iz faze sistemskog oblikovanja

  Izrada /konstrukcija

  Plan prihvaanjaPlan instalacije opremeProirena matrica slijednosti zahtjevaFinalni plan za testiranje integracije

  Prorena matrica slijednosti zahtjevaPlan prijelaza na novi sustavNacrt operativnih dokumenataPlan obuke Revidirani projektni planStrukturirani pregled fazeProcjena fazeIzlazi iz faze izrade

  Razvoj informacijske arhitekture poslovnog sustava

  Razvoj informacijske arhitekture; IS LC Stages and Deliverables, DOE Software development Methodology, http://cio.doe.gov/sqse

  OIIS -2013/14

  SDLC rekapitualcija

  Planiranje

  Analiza

  Oblikovanje Primjena i odravanje

  Pregled

  Izradba

  Plan sustava

  Specifikacija zahtjeva

  Specifikacija sustava Funkcionalni sustav

  Operabilni sustav

  Dorada, prerada, nadogradnja

  Izvor: Kalpi, PIS, predavanja

  Planiranje (zato)Zato graditi sustav?Analiza (tko, to, kada, gdje)Tko koristi sustav?to mora raditi?Gdje i kada e se sustav koristiti?Oblikovanje (kako)Kako e sustav raditi?Izrada (+isporuka)ugradnja rjeenjaPrimjenaodravanje i poboljavanje

  OIIS -2013/14

  SDLC faze u ovisnosti o kompleksnosti projekta

  1. Implementacija

  2. Testiranje 3.Vrednovanje

  1. Studija izvodljivosti

  2. Analiza 3. Oblikovanje 4. Razvitak sustava

  5. Uvoenje 6. Odravanje

  1. Studija izvodljivosti

  2. Analiza 3. Oblikovanje 4. Uvoenje 5. Odravanje

  1. Studija izvodljivosti

  2. Analiza 3. Oblikovanje 4. Razvitak sustava

  5. Testiranje 6. Uvoenje

  1. Analza ukljuivo i Studija izvodljivosti

  2. Oblikovanje

  3. Razvitak sustava

  4. Uvoenje 5. Vrednovanje

  1. Studija izvodljivosti

  2. Analiza 3. Oblikovanje 4. Uvoenje 5. Testiranje 6. Vrednovanje 7. Odravanje

  Kompleksnost sustava

  OIIS -2013/14

  IVOTNI CIKLUS RAZVOJA SUSTAVA OSTALI MODELI

  SDLC

  OIIS -2013/14 OIIS -2013/14

  V- modelNastao kao rezultat evolucije softverskog testiranjaNakon svake faze provodi se testiranje i ispravljaju greke

  Analiza zahtjeva

  Oblikovanje testa prihvatljivosti

  Test prihvatljivosti

  Sistemskooblikovanje

  Oblikovanjesistemskog

  testa

  Testiranjesustava

  Oblikovanje arhitekture

  OblikovanjeTesta

  integracije

  Test integrativnosti

  Oblikovanjemodula

  Oblikovanje testne

  jedinice

  Testna jedinica

  Kodiranje

 • 14

  Inkrementalni model

  OIIS -2013/14

  Prethodi mu podjelana podsustave polazna arhitektura je definirana

  OIIS -2013/14

  Spiralni modelSpiralni prikaz

  ordinata predstavlja kumulativni troaksvaka petlja spirale od osi X predstavlja jednu fazu razvojafaza moe biti realizirana slijedno, prototipski ili evolucijskiodluka o nastavku razvoja donosi se prolaskom kroz os X

  Faze:1. Analiza rizika, procjena alternativa2. Razvoj i verifikacija sljedeeg

  "produkta"3. Planiranje sljedee faze4. Pregled - Odreivanje ciljeva,

  alternativa i ogranienja

  kumulativni troak

  Integracija

  Izrada

  Oblikovanje

  Analiza1

  1

  1

  1

  2

  22

  2

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  OIIS -2013/14

  Spiralni (Boehm-ov) model

  OIIS -2013/14

  PrototipiranjePrototip se radi da bi se isprobale neke mogunostiIzvodi se da bi se testirale neke osobine sustava, prikupile potrebne informacije i provjerile ideje Prethodi mu definiranje arhitekture sustava skupa aplikacija i modela bezeIstraivaki model (research model)traenje razliitih naina na koje se sustav moe izraditiPogodan za razvoj manjih sustavaPrototip koji postupno, inkrementanlnom doradom -bistrenjem (stepwise refinement) postaje dio zavrnog IS (Fertalj, Kalpi)

  PrednostiUbrzana izgradnja i relativno niski trokoviMogu se procijeniti rizici projektaPodrava aktivno sudjelovanje zainteresiranih stranaRano uoavanje pogreaka...

  NedostaciBojazan da se sustav nee razviti do krajaTee upravljanje projektom; loa dokumentiranost iNemogunost implementacije u cjelosti.. Teko odravanje

  OIIS -2013/14

  Brzi razvoj aplikacija (Rapid application development - RAD

  Razvio se kao odgovor na spore i esto neefikasne metode kao to je vodopadni pristup.Starting with the ideas of Brian Gallagher, Barry Boehm and Scott Shultz, James Martin developed the Rapid Application Development approach during the 1980s at IBM and finally formalised it by publishing a book in 1991. Podatci o metodologiji: http://csweb.cs.bgsu.edu/maner/domains/RAD.htm

  OIIS -2013/14

  Agilno modeliranjeAgile Unified Process obuhvaa (Rational Unfied Process)

  slijedee fazePoinjanje

  Identificira se inicijalni obujam projekta, potencijalna arhitektura sustava i prihvaanje od zainteresiranih strana

  Elaboracija Pokazuje se arhitektura sustava

  KonstrukcijaRazvija se softver na postepenoj osnovi polazei od najviih prioriteta

  Prijelaz Vrednuje se i provjerava softver na operativnom okruenju

 • 15

  OIIS -2013/14

  Agilno modeliranjeDisciplineModel razvija se poslovni model organizacije, identificira se problemska domena i raspoloiva rjeenjaImplementacija transformira se model u izvrni oblik koda i izvodi temeljno testiranje na jedinici za testiranjeTestiranje pronalaenje greaka, testiranje sustava na realnom okruenju i provjera da li sustav udovoljava zahtjevimaUpravljanje konfiguracijom upravljanje projektnim smtenjama i prilagoavanje sustava za njihovo izbjegavanjeUpravljanje projektom usmjeravanje aktivnosti koje su vezane uz izvoenje projekta; upravljanje rizicima, usmjeravanje ljudi na zadatke i provjeravanje napretka, koordinacija aktivnostiOkruenje potpora radu u skupini uz osiguranje hardverskih softverskih alata, vodia kroz projekt i standarda kvalitete

  Filozofija Jednostavnost AgilnostFokusiranje na aktivnosti viih vrijednostiNeovisnost o alatuPrilagodba AUP-a potrebama korisnika http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html, http://www.agilealliance.org/,

  OIIS -2013/14

  Ekstremno programiranje (XP -eXtreme Programming)Jedna od metoda agilnog programiranja. Temelji se na 5 vrijednosnih grupa:

  Komunikativnost razvojni tim ima dijeljeni korisnikov. Favorizira se jednostavan dizajn, zajednike metafore, kolaboracija i verbalna komunikacija. Jednostavnost zapoinje se s najjednostavnijim rjeenjem; fokus je na rjeenjima potrebnim danasPovratna veza testiranje

  Povratna veza sa sustavom izabiru jedinice za testiranje i periodinu integraciju Povratna veza s klijentom radi se test prihvatljvosti Povratna veza s razvojnim timom nakon provjere zadovljnosti klijenta razvojni tim daje procjenu vremena za implementaciju

  Povjerenje lanovi tima imaju visoko meusobno povjerenje i ne zahtjeva se provjera ispravnosti jer se vjeruje u njihovu visoku profesionalnost (rad u parovima; kolktivno vlasnitvo nad softverom)Potovanje nitko u timu se ne zapostavlja; postoji visoka lojalnost timu

  OIIS -2013/14

  Ekstremno programiranje aktivnosti i prikladnost AKTIVNOSTI

  Kodiranje. Testiranje SluanjeOblikovanje

  Prikladnost XP-a:Za prototipski pristup gdje zahtjevi mijenjaju esto i gdje je nema provjerenih rjeenjaU istraivakim projektima gdje razvoj softvera nije glavni cilj ve razvoj domenskog znanja U manjim projektima gdje poeljno neformalno voenje projektaGdje se moe okupiti motivirani visoko profesionalni tim

  Neprikladnost XP i upotreba klasinih metoda:u projektima sa stabilnom tehnologijom i fiksnim zahtjevima te predvidljvim promjenama U projektima gdje se moraju potivati formalne metode i trai se visoka sigurnost U velikm projektima gdje mora postojati formalna komunikacija U kompleksnim sustavima gdje projektna dokumentacija predstavlja temelj za operativno djelovanje i odravanje sustava(Izvor: http://www.extremeprogramming.org/index.html)

  Modelom voena arhitektura (razvoj)

  Model Driven Architecture (MDA) koju je 2001 predloila Object Management Group je an approach to using models in software development.Pojam arhitektura se vezuje za injenicu da se preko asptraktnih modela (PIM) moe ostvariti inteoperabilnost heterogenih sustava

  Modelom voeni razvojomoguava:

  Specifikaciju sustava neovisnu od bilo kakve implementacije;Specifikaciju platforme;Izbor platforme za implementaciju specificiranog sustavaTransformaciju specifikacije sistema u izabranu platformu.

  OIIS -2013/14

  Modelom voena arhitektura (razvoj)

  OIIS -2013/14

  Platformskinezavisan model

  PIM

  Model za opisPlatforme

  PDM

  Transformacija

  Platformski zavisanmodelPSM

  Raunarskinezavisan model

  CIM

  Computation Independent Model CIM model odgovarajue domene, zajedniki rijenik za korisnika i projektanta

  Platform Independent Model PIM.Model IS nezavisan od implementacijske platforme. Specifikacija sustava

  Platform Description Model PDMModel implementacijske platforme

  Platform Specific Model- PSMModel IS implementiran u datomokruenju.

  TRENDOVI U RAZVOJU IVOTNOG CIKLUSA Razvoj sofvera kao usluge u Cloud Computing-u

  OPEN SOA SaaS SDLC moderni konceptSDLC se definira kao kombinacija vrata (dveri), uloga i odgovornosti; SDLC aktivnosti se dijele u procese kao grupe primjerenim im aktivnostima. Vrata (gate) toka odluke ili prijelaza na drugu aktivnost u projektuUloga pojedinca ili grupe koji sudjeluje u projektuOdgovornost - cilj (akcija, dokument ili drugo postignue za koje je uloga dodjeljena nositeljuProces/Procedura jedna ili vie aktivnosti usmjerena na pojedinanu ulogu i njezinu odgovornost za projekt

  OIIS -2013/14

 • 16

  OPEN SOA SaaS SDLC

  Izvor: http://www.saassdlc.com/OIIS -2013/14

  Kompleksnost faza u SaaS SDLC Primjer: Inicijalizacija... Poetno istraivanje (survey phase, initial study)

  prethodna istraivanja; prepoznavanje problema, potreba ili prilikato su pokretai promjena

  nezadovoljstvo aplikacijama i/ili podacima (nepouzdanost, nedostupnost,manjkavost)nestabilnost aplikacija, podaci koji nedostaju, potreba za novim funkcijamareorganizacija promjene organizacijske strukture, promjene poslovnih procesapokazatelji poslovanjanpr. pad prodaje, uska grla proizvodnje, neplanirano i nejasno poveanje trokovazastarjela tehnologija(problem odravanja), suelja (Internet), baze podataka

  Treba li pokrenuti projekt?Postavljanje svrhe

  OIIS -2013/14

  Kompleksnost faza u SaaS SDLC Primjer: Inicijalizacija... Generiranje projektne ideje (poslovnog sluaja)

  Reference - Naziv projekta/reference, Izvor/osnova/postojee stanje Kontekst poslovni ciljevi, poslovna strateka opredjeljenja, prioriteti Pretpostavljene vrijednosti Poeljni izlazi, Oekivane koristi, Kvantificirane vrijednosti izlaza, Finacijske procjene, Procjene rizikaFokus Obujam problema/rjeenja, pretpostavke/ogranienja, mogue opcije , procjena kompleksnosti Postignua - naelne koristi koje se oekuju, organizacijska podruja na koja se projekt odnosi, zainteresirane strane i njihvoe ovisnostiRadni uinci Pristup, faze, aktivnosti, raspored aktivnsoti, procijenjeni kritini putevi Phase/stage definitions (Project (change) activities, Technical delivery activities, Workload estimate/breakdown, Project plan and schedule, Critical path) Resursi Projektni tim i vodstvo, Upravljanje projektom, Financiranje Obveze projektna kontrola, izvjeivanje, raspored budetaPovjerenstvo za odobrenje projekta

  Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Business_case)

  OIIS -2013/14

  Kompleksnost faza u SaaS SDLC Primjer: Definicija...

  Snimka analiza postojeeg stanjaBrzo vrednovanje identificiranih problema, potreba ili prilika ili direktivaProcjena moguih rjeenjaSnimka postojeeg poslovnog sustavaSnimka postojeih informacijskih podsustava

  OIIS -2013/14

  Kompleksnost faza u SaaS SDLC Primjer: Definicija... Planiranje

  Izrada poetnog plana Podjela projekta u potprojekterazrada projekta u manje cjeline i odreivanje redoslijeda izradeza pojedini projekt izrauje se plan rada (work breakdown structure)obavlja se razrada i raspodjela poslova te izrada vremenskog rasporedamogui naini podjele posla na cjeline tako da:cjelinu moe obaviti jedna osoba ili ekipacjelina se moe obaviti jednom metodomposao zavri jednim proizvodom (dokumentom, aplikacijom ili podsustavom)

  Izrada poetnog plana razvoja ISpoetni glavni plan projekta (master plan, baseline plan)podprojekti, prioriteti, okvirni vremenski plan po fazamadorauje se i aurira sukladno napretku projekta

  Prezentacija projekta radi traenja suglasnosti o nastavku projektakonsolidirani prijedlog projekta (project charter) moe posluiti kao interniugovor projekta (Izvor: PIS, Kalpi,51)

  OIIS -2013/14

  Kompleksnost faza u SaaS SDLC Primjer: Definicija... Ciljevi

  Primjeri poslovnih ciljevaZaprimanje narudbe i rezervacije od klijenata putem internetaPrecizna evidencija materijalnih trokova po pogonimaMinimizacija zaliha materijala i trgovake robe na skladitu s dojavom o minimumima, vremenu stajanja i aktivnim mjerama prodajeOnline prodaja izbor iz kataloga i marketinke promidbe na internetu

  OgranienjaOsoblje

  Nunost obrazovanja postojeeg kadraDozvoljeni broj novih kadrova

  Materijalni troakUredski materijalPotroni materijalSoftver sistemski i opi

  Raunalna opremaRaunala (osobna i serveri)MreaPisai i ostala oprema

  Financijska sredstvaNeposredni trokovi uvoenja sustavaTrokovi odravanja sustava

  OIIS -2013/14

 • 17

  Kompleksnost faza u SaaS SDLC Primjer: Definicija...

  Modeliranje postojeeg sustava SvrhaPreciziranje dosega projektaVerifikacija razumijevanja problema i usaglaavanje percepcije sustava i stavova izmeu sudionika (korisnici, informatiari)

  Globalni, okvirni, grubi modeliModel organizacije i resursa

  kontekst, organizacijska struktura, prostorni raspored sredstavaGlobalni model procesa

  funkcionalna dekompozicijatok kljunih poslovnih procesakolanje dokumenata i protok informacija

  Globalni model entiteti-veze (enterprise data model)kategorije podataka klase podataka (ne razredi objekata!)

  (Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

  OIIS -2013/14

  Kompleksnost faza u SaaS SDLC Primjer: Definicija... Prijedlog idejnog rjeenja -dokument

  SaetakSaetak problema, mogunosti i direktivaKratki navod ciljeva unaprjeenja sustavaStrategijske odredniceKratki navod sadraja izvjeaPoznate informacijePopis odranih razgovora i koordiniranihgrupnih sastanakaPopis ostalih izvora informacijaOpis tehnika koritenih u analiziPregled postojeeg sustavaStrategijske odrednice Modeli postojeeg sustava

  Analiza postojeeg sustavaproblemi, mogunosti i analizauzroka i posljedica za pojedineelementePerformanceInformacijeEkonomijaKontrolaUinkovitostUsluge (servisi)

  Detaljni prijedloziCiljevi i prioriteti unaprjeenja sustavaPrepreke unaprjeenja sustavaPlan projekta

  Precizirani doseg projektaRevidirani glavni planDetaljni plan za slijedei korak

  Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis

  OIIS -2013/14

  Procesi razvoja Ujedinjeni razvojni proces

  OIIS -2013/14

  Danas: RATIONAL UNIFIED PROCESS

  Rational Unified ProcessPoinjanje (Inception)opravdanje razloga za pokretanje projektaprikupljanje najvanijih zahtjeva (10% detaljno)odreivanje dosega projektaElaboracija (Elaboration)prikupljanje detaljnih zahtjeva (80%)globalna (high-level) analiza i dizajnustanovljavanje osnovne arhitektureplaniranje konstrukcije

  Konstrukcija, gradnja (Construction)prikupljanje ostalih zahtjeva + promjene zahtjevarazrada arhitekture i izrada sustavakontinuirana integracijaPrijelaz (Transition)beta testiranje, podeavanje performansi, poduka korisnikaprovjera prihvatljivosti i zadovoljstva korisnikaPost-implementacija (Post-deployment)nastavak evolucijskog razvojauz ouvanje integriteta aplikacija

  OIIS -2013/14

  SDLC - situacijeTko i kako izgrauje

  sustavInsourcingSelfsourcingPrototypingOutsourcing

  Obujam projektaMinorna poboljanjaZnaajne promjeneNovi sustavMali sustavVeliki sustav

  OIIS -2013/14

  Tko i kako izrauje sustav -Insourcing

  Provodi se ako u poslovnom sustavu postoje IT strunjaci koji su u stanju kreirati novi sustav. Provodi se kroz slijedee faze:Planiranje utvrivanje plana za informacijskog sustava kroz:

  Definiranje sustava koji se namjerava razviti temeljem priroriteta i kritinih faktora uspjeha Obujam projekta (scope) identificiraju se zahtjevi i poeljni rezultati Razvoj projektnog plana detaljiziraju se i formaliziraju zaatci koji se moraju izvritiUpravljanje nadzorom nad projektnim planom

  Analiza korisnici i IT specijalisti surauju na prikupljanju, razumijevanju i objanjavanju korisnikih zahtjeva, prioritetima i sugestijama za poboljanjeOblikovanje stvara se tehniki opis sustava kroz:

  Oblikovanje tehnike arhitekture (softver, hardver, komunikacije....) Oblikovanje sistemskog modela grafiko kreiranje modela, prijedlog grafikih suelja, arhitekture baze podataka.Popis testnih uvjeta za pojedina rjeenja i zahtjeve

  OIIS -2013/14

 • 18

  Tko i kako izrauje sustav -Insourcing - nastavak

  Razvoj prevoenje oblikovanog logikog sustava u fiziki kroz: Izgradnju tehnike arhitekture kroz nabavku potrebne opreme Izgradnju baze i programa za pojedine zahtjeve

  Testiranje testiranje razvijenog sustava Provjera sustava prema planiranim (eljenim) izlazima i stvarnim izlazima; ako postoji razlika proces treba se vratiti na prethodnu fazu.;

  Upotreba (implementacija) sustav se stavlja u slubu korisnicima: Kreiraju se uputeProvodi se obuka korisnika

  Odravanje sustava se odrava up to date stanju respektirajui promjene u organizaciji i okruenju:

  Izgrauje se help desk kao potpora korisnicimaImplementiraju promjene kada su u sustavu potrebne.

  OIIS -2013/14

  Tko i kako izrauje sustav -Selfsourcing

  Provodi se u sluaju da postoje strunjaci koji su sposobni izraditi plan i koncipirati sustavUsuglaavanje sustava s ciljevima organizacije i snani naglasak na vremenu potrebnom za stvaranje sustava. Utvrivanje potrebnih vanjskih usluga od IT specijalista Dokumentiranje i formaliziranje sustava za konane korisnikeOsiguravanje potrebne potpore u sluaju promjena u poslovnom sustavu i okruenju.

  OIIS -2013/14

  Tko i kako izrauje sustav -Prototyping

  kreiranje modela koji prikazuje nune karakteristike predloenog sustavaPrikupljanje zahtjeva obavljaju ih kompetentni strunjaci u poslovnom sustavu usporeujui ih s postojeim sustavomKreiranje prototipa sustava tehniki profesionalna rjeenja s potrebnim sueljima i izvjeima. Pregled sustava od profesionalaca koji poznaju poslovne procese i poslovni sustav kreiranje modela sustava koji e se analizirati , pregled i vrednovanje rjeenja, davanje preporuka za postizanje potrebnih izlazaRevidiranje prototipa ako je potrebno Plasiranje ideja o novom sustavu na trite

  OIIS -2013/14

  Tko i kako izrauje sustav -Outsourcing

  Zapoljava se vanjska firma tako da se dobije sustav najbolje mogue kvlaitete:Outsourcing za razvoj softvera-

  Kupovina gotovog softvera i posebne nadoplate za modifikacije Outsourcing razovja cjelokupnog sustava za koji ne postoji softver

  Izbor ciljnog sustava - treba osigurati da ne postoje kritike informacije koje trea strana ne bi trebala vidjeti. Utvrditi logike zahtjeve IT specijalisti i strunjaci iz poslovnog sustava surauju na oblikovanju aplikacije i raspravljaju koji se zadatci moraju poduzeti da bi se dobila rjeenja koja u potpunosti pokrivaju zahtjeve korisnikaKreiranje zahtjeva za ponudu zahtjev mora sadravati sve specifikacije koje sustav mora imati da bi se temeljem toga napravio poslovni ugovor. Procjenjuju se ponude i vri izbor ponuaa. Testiranje i prihvaanje rjeenja i potpis ugovoraPromatranje, kontrola i ponovo vrednovanje sustav se mora odravati i prilagoavati promjenama relevantnim za poslovnu organizaciju.

  OIIS -2013/14

  OIIS -2013/14

  MODELI ASPEKATA IS-AModeli podataka / oblikovanje podataka (data modelling)

  model podataka TO su podaci, odnosno to opisuju podacikonceptualni model - opisuje podatke i veze izmeu podataka entiteti-veze (entity-relationship model)logiki model opisuje strukturu podataka i logikih datoteka, najee relacijskimodel podataka (relational data model)

  Modeli procesa/funkcija (process modelling, functional decomposition)model funkcija i procesa KAKO se prikupljaju, obrauju i distribuiraju podaci

  model funkcija - oblikuje se razlaganjem (dekompozicijom) funkcija, iterativno od vrha prema dolje (od globalnih funkcija do osnovnih procesa)model procesa opisuje obradu podataka promatranog sustava, najee dijagram toka podataka (data-flow diagram)

  OIIS -2013/14

  Modeli aspekata IS-a

  Modeli dogaajamodel dogaaja KADA se podaci obraujurazmatranje uinka koji dogaaji imaju na procese i podatke te opis stanja, npr.dijagram promjene stanja (state transition diagram)

  Modeli resursa/sredstavaizvritelji - TKO obrauje podatke, GDJE se nalaze podaci, GDJE se obrauju podaci

  Modeli programastruktura (programskih) modula IS, primjerice strukturnim kartama(http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

 • 19

  OIIS -2013/14

  Komercijalne metodologijeNeke strukturirane metodologije:

  AD/Cycle (Application Development Cycle)BSP (Business System Planning)CASE*MethodIEM (Information Engineering Methodology, Martin)JSD/JSP (Jackson System Development / Jackson System Programming)SA/SD (Structured Analysis / Structured Design)SASS (Structured Analysis and System Specification)SSM/M (Soft Systems Method / Multiview)SSA (Structured System Analysis)SSADM (Structured System Analysis and Design Method)Yourdon (Yourdon Structured Method) (http://www.yourdon.com/strucanalysis/wiki/

  Objektno usmjerene metodologije:Yourdon/OO (Yourdon / Object Oriented)OMT (Object Modelling Technique)BOOCH (Booch93)Schlaer-MellorUnified Modelling Process (Rational)

  Kljuni problemi s metodamaSTRUKTURNE

  Podesne za statiki prikaz dobro definiranih sustavaNisu rijeile problem dinamike sustava i nepodesne su za vremenski brzo promjenjive podatkeNefleksibilnostVremenski zahtjevne

  OBJEKTNEOpisuju sustav sa svih aspekata ukljuujui njegovu dinamikuZahtijevaju visoku razinu apstrakcijeFleksibilnost i adaptabilnost definiranih klasa na razliite tipove problema

  OIIS -2013/14

  OIIS -2013/14

  Integrativni alati za modeliranje

  Tendiraju sustav modelirati s razliitih aspekataPokuavaju prikazati statiku i dinamiku stranu sustavaInkorporirati ciljeve poslovnog sustavaEkonomiju izgradnje sustavaPraenje performanci sustavaOmoguiti ponovnu upotrebu modela u promjenjenim uvjetima funkcioniranja sustavaBiti razumljivi i korisnicima i kreatorima IS-aIntegriraju modele podataka, procesa, funkcija, resursa iorganizacije

  OIIS -2013/14

  Integrativni alati za modeliranjePrednosti:

  razumijevanje procesapomo pri odreivanju kljunih faktora koji utjeu na performanse procesaanaliza osjetljivosti procesa na promjeneizrada to-ako scenarija i razvoj alternativnih rjeenjapoboljanje procesastandardizacija procesa i proceduraprimjena modela procesa za razvoj IS

  OIIS -2013/14

  Integrativni alati za modeliranjeNedostaci:

  ispreplitanje modela postojeeg i eljenog stanjapogreno odabrani sudionici projektapuno ispravaka modelaproblemi pri prikupljanju podataka o procesimapostojanje iznimkimodel nikada nije gotovprikaz modela na jako niskom nivou (detaljizacija)problem prevoenja modela procesa u model ISproblem odravanja i koritenja modela procesa

  (Izvor: http://www.efzg.hr/default.aspx?id=4018)

  OIIS -2013/14

  Standardi za (konceptualno) modeliranje (i metamodeliranje) poslovnih procesa i IS-a

  OMG BOMSIG (OMG Business Object Management Special Interest Group springs form the mainstream of the Object Management Group)

  CORBAUML

  Lista principa ili kriterija za vrednovanje ciljeva:Obujam i granice onoga to e se modeliratiVrednovanje direktnosti modelaProiavanje primarne i sekundarne upotrebe modelaVrenovanje vjetina i znanja za kreiranje i koritenje modelaVrednovanje upotrebe modela od strane strojaIdentifikacija alata i jezika za modeliranje

  Projekti razvoja modelaIS TR 9007.

  ISO/IEC JTC1 project 21.63.1 Conceptual Schema Modelling Facility Work of the OMG Business Object Management Special Interest Group ISO/IEC 10746 Basic Reference Model of OpenDistributed Processing ISO/IEC 13249-1:2007ISO/IEC 19763-3:2007ISO/IEC 19763-1:2007

 • 20

  OIIS -2013/14

  Strukturni modeli SDAT - IDEF modeli i metodologijeIDEF metode

  IDEF0 funkcionalno modeliranjeIDEF1 informacijsko modeliranje temeljeno na relacijskom modeluIDEF2 simulacijsko modeliranje sistemska dinamikaIDEF1X modeliranje podataka temeljeno na relacijskom modeluIDEF3 obuhvat za opis tokova procesaIDEF4 objektno-orijentirani dizajnIDEF5 obuhvat za opis ontologijeIDEF6 Logika podloga za obuhvat oblikovanja

  IDEF7- metoda za reviziju IS-aIDEF8 modeliranje korisnikih sueljaIDEF9 specifikacija za oblikovanje IS-a voena scenarijemIDEF10 implementacija modelske arhitektureIDEF11 modeliranje informacijskih smetnjiIDEF12 modeliranje organizacijeIDEF13 oblikovanje i mapiranje sheme stablaIDEF14 oblikovanje mree

  Objektno orijentirani modeli -aspekti

  OIIS -2013/14

  Za svaki aspekt daje se statiki i dinamiki opis sustava

  Objektno orijentirani modeli dijagrami UML -a

  OIIS -2013/14

  Use CaseDiagramsUse CaseDiagrams

  Dijagramisluajeva korienja

  ScenarioDiagramsScenarioDiagramsDijagramikolaboracije

  StateDiagramsStateDiagramsDijagramikomponenti

  ComponentDiagramsComponentDiagramsDijagrami Rasporeda

  StateDiagramsStateDiagramsDijagramiobjekata

  ScenarioDiagramsScenarioDiagramsDijagrami prelaza stanja

  Use CaseDiagramsUse CaseDiagramsDijagramisekvenci

  StateDiagramsStateDiagramsDijagrami klasa

  Dijagramiaktivnosti

  ModeliDinamiki Statiki

  OIIS -2013/14

  OMG modeli i specifikacije (Object Management Group Initiative)

  http://www.omg.org/technology/documents/spec_catalog.htmBUSINESS MODELING SPECIFICATIONS

  Business Motivation ModelBusiness Process Definition MetamodelBusiness Process Maturity ModelBusiness Process Modeling NotationSemantics of Business Vocabulary and Business RulesWorkflow Management Facility

  MIDDLEWARE SPECIFICATIONSCORBA/IIOP SpecificationsData Distribution Service (DDS) SpecificationsSpecialized CORBA Specifications

  LANGUAGE MAPPING SPECIFICATIONSIDL / Language Mapping SpecificationsMODELING AND METADATA SPECIFICATIONSUML, MOF, CWM and XMI Specifications

  Literaturahttp://en.wikipedia.org/wiki/Systems_Development_Life_Cyclehttp://www.usdoj.gov/jmd/irm/lifecycle/table.htmhttp://www.house.gov/cao-opp/PDFSolicitations/SDLCPOL.pdfhttp://www.isaca.org/http://www.ambysoft.com/essays/agileLifecycle.htmlhttp://www.saassdlc.com/http://www.zpm.fer.hr/courses/pisBill Olivier, Development Director, JISC Domain Mapping & Modelling, http://www.jisc.ac.uk/http://www.via-nova-architectura.org/proceedings/emmsad-05/a-historical-perspective-on-conceptual-modelling-from-information-algebra-4.htmlhttp://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html, http://www.agilealliance.org/, http://www.agile.comhttp://www.extremeprogramming.org/index.html

  OIIS -2013/14 OIIS -2013/14

  Strateko planiranje, analiza sustava i korisnikih zahtjeva, studija izvodljivosti

  OBLIKOVANJE I IMPLEMENTACIJA INFORMACIJSKIH SUSTAVA

 • 21

  STRATEKO PLANIRANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

  POSLOVNI SUSTAV I INFORMACIJSKI SUSTAV

  OIIS -2013/14 OIIS -2013/14

  Strateko planiranje IS-a Metode i metodike stratekog planiranja IS-aNajstarije BSP metoda i Rockard-ova analiza, nakon kojih je nastao itav splet drugih metoda i modela kao to su: Earl model, End-Means, CSF analiza, 5F-metoda, SWOT, BCG itd. A. Cassidy nainila je praktini prirunik za strateko planiranje IS-a. Takoer, i pojedine metodike razvoja IS-a kao to su SPIS, SSADM, MIRIS, ARIS, CASE*Method i druge, omoguavaju izradu stratekog plana IS-a.

  OIIS -2013/14

  Earl-ov model

  Znaajke Faza 1 Faza 2 Faza 3 Faza 4 Faza 5

  Fokus Projektiranje aplikacijaDefiniranje potreba

  korisnikaDetaljno planiranje

  IS-aProcjena strateke

  prednosti

  Ukljuivanje IS-a u strategiju poslovanja

  Kljuni ciljevi Pridobivanje poslovodstva

  Usaglaavanje prioriteta razvoja aplikacija

  Usklaivanje funkcija aplikacija

  Postizanje poslovnih uinaka

  Povezivanje IS-a i poslovne strategije

  Inicijatorplaniranja

  Ponuda informacijskih tehnologija

  Vie poslovodstvoKorisnici i razvoj

  informacijskih tehnologija

  Poslovodstvo i korisnici

  Usuglaeno: poslovodstvo, korisnici i IT

  Pristupplaniranju

  Razvoj aplikacija odozdo prema gore

  Analiza potreba odozgo prema dolje

  Uravnoteeno: odozdo gore i odozgo dolje

  Poduzetniki korisnike inovacije

  Vie kombiniranih pristupa

  Opa znaajka Planiranje voeno tehnologijomPlaniranje voeno

  metodamaPlaniranje voeno

  trokovima

  Planiranje prema poslovnim ciljevima

  Planiranje prema stratekim ciljevima

  OIIS -2013/14

  Cassidy model

  Vizija poslovnog sustava

  IS misija i ciljevi

  IS strategija

  IT arhitektura

  Sadanji sustav

  OIIS -2013/14

  Cassidy model faze razvoja IS-aKonceptualna poslovna razina je prva faza

  A. Cassidy modela za koju u praksi treba 2-4 tjedna, a iji je rezultat dokumentacija sljedeeg sadraja:poslovni plan (misija, vizija, ciljevi, poslovni prioriteti),poslovne informacije,zahtjevi okoline,eksterni zahtjevi,operativna vizija.

  Detaljna poslovna analiza je druga faza koju fokusira poslovanje i za koju u praksi treba 3-6 tjedana. Njen rezultat je sljedea dokumentacija:poslovni procesi,informacijske potrebe,poslovni zahtjevi.

  Konceptualni plan i vizija IS-a je trea faza koja pozornost usmjerava na IS. U praksi traje 2-4 tjedna, a njen rezultat je sljedea dokumentacija:sadanji IS (razina izgraenosti, struktura, aplikacije, okolina, oekivanja),eksterni razvoj (industrijski trendovi, itd.)novi pravci razvoja IS-a (vizija, misija, strategija, Strateki ciljevi, IS arhitektura, IT arhitektura, politika i odgovornosti).

  Izrada detaljnih IS smjernica. U praksi obino traje 6-12 mjeseci, a daje sljedeu dokumentaciju:GAP analiza sadanje budue,preporuke (trokovi, vrijeme, resursi, prednosti, nedostatci, usporedba) iROI analiza.

  Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/

  IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html

  OIIS -2013/14

  SPIS dugorono planiranje korisnih uinaka informacijskog sustava (IS) i uporabe informacijske tehnologije (IT) u poslovanju

  Problemi/koraci kod modeliranja

  Metode i tehnike - strateke

  # - strukturne- objektne

  Ulazne/Izlazne vrijednosti metodeUlazi Izlazi

  Metoda

  Ocjena metodeV vrlo snanaS snanaK - korisna

  1.Usklaivanje budue strategije poslovnog sustava s raspoloivim informacijskim tehnologijama

  Balanced Scorecard BCG matrica 5F model Value chain model

  Poslovni sustav / Procjena performansi sustavaPoslovna strategija / Prioriteti razvoja IS-aPoslovna strategija / Informacije za ostvarenje poslovnih ciljevaPrimarni procesi / Doprinos IT profitabilnosti primarnih procesa

  KSKV

  2. Odreivanje osnovnih procesa postojeeg poslovnog sustava

  # BSP dekompozicija# BSP analiza ivotnog

  ciklusa resursa

  Poslovi / Poslovni procesiOsnovni resursi sustava / Poslovni procesi

  VS

  3. Preustroj (reinenjering) sustava u skladu s odabranom poslovnom strategijom

  BPR SWOT analiza

  # Funkcionalna shema

  Poslovni procesi / Korisniki usmjereni procesiNovi poslovni procesi / Ocjena provedivostiPoslovni procesi / Poslovna tehnologija

  SVK

 • 22

  OIIS -2013/14

  SPIS-4. Odreivanje optimalne arhitekture informacijskog sustava

  # Matrica poslovne tehnologije

  # Analiza afiniteta (adhezije)# Genetiki algoritmi

  Veze meu procesima / Podsustavi novog IS-aVeze meu procesima / Rojevi (Clusters)Veze meu procesima / Grupirani procesi

  VSK

  5. Odreivanje kritinih faktora uspjeha i informacija za upravljanje sustavom

  CSF analiza (Rockart)# Ends-Means analiza

  Poslovna tehnologija / Kritine informacijePoslovni procesi / Informacije za poveanje uinkovitosti i djelotvornosti poslovnih procesa

  SK

  6. Fiziko modeliranje poslovnih procesa novog sustava

  # Organizacijski dijagram toka podataka (OFD)

  # Tok aktivnosti (AFD)# Radni dijagram (WFD)

  Organizacijski ustroj / Hijerarhijske veze meu organizacijskim jedinicamaPoslovni procesi / Veze meu aktivnostimaPoslovni procesi / Radni koraci izvritelja

  VSS

  7. Logiko modeliranje procesa za informacijski sustav novog poslovnog sustava

  # Dijagram toka podataka (DFD)

  # Akcijski dijagram (AD)# Stabla i tablice odluivanja

  Poslovni procesi / Informacijski procesi s tokovima, spremitima i okolinomPoslovni procesi / Informacijski procesiPoslovni procesi / Unutranja logika informacijskih procesa

  VSK

  OIIS -2013/14

  SPIS8 .Procjena uinaka novog

  informacijskog sustava# Simulacijsko modeliranje

  (npr. ARIS)Poslovna tehnologija / Performanse

  nove poslovne tehnologijeK

  9. Osnovno oblikovanje programskih rjeenja (procedure, dogaaji, transakcije)

  # Objektno proireni HIPO dijagramTranzicijskidijagram

  Podsustavi novog IS-a / Osnovna struktura programskih rjeenja (SW-a)

  Transakcije / Dogaaji

  VS

  10. Modeliranje podataka sustava # ERA modelObjektni model

  Poslovni podaci / ERA modelPoslovni podaci / Objekti (podaci,

  operacije) i klase objekata

  VS

  11. Detaljno oblikovanje strukture i algoritama za programe i procedure

  # Akcijski dijagramObjektni scenarij

  Informacijski procesi / Logiki odnosi programskih procedura (podprocesa)

  Objekti / Ponaanje objekata

  V

  S

  OIIS -2013/14

  SPIS12. Izrada relacijskog modela podataka

  # Relacijski model# Normalizacija

  ERA model / Relacijski modelRelacijski model / Normalizirane relacije

  VV

  13. Izrada programske opreme (Aplication Softwre)

  # CASE alati i 4 GLOO-CASE alati

  Normalizirane relacije, HIPO / ProgramiPonaanje objekata /Klase procedura, nasljeivanje i OO-Programi

  VS

  14. Integracija i procjena sloenosti aplikacije

  # Function Point Analiza Programi i OO-Programi / Sloenost aplikacija S

  15. Uvoenje IS-a, njegovo vrednovanje i procjena uinaka na poslovni sustav

  # SPICE, TQM# Balanced Scorecard

  Informacijski sustav / Kvaliteta IS-aNovi poslovni sustav / Usklaena procjena performansi novog sustava

  KK

  Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/

  IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.htmlOIIS -2013/14

  Ostale metode stratekog planiranja IS-aSSADM (Structured Systems Analysis And Design

  Methodology) sastoji se iz sljedeih 7 faza:1. Studije izvedivosti,2. Ispitivanja postojeeg stanja,3. Mogue izvedbe poslovnog sustava,4. Definiranja zahtjeva,5. Mogue tehnike izvedbe sustava,6. Logikog oblikovanja sustava i7. Fizikog oblikovanja sustava.

  http://en.wikipedia.org/wiki/SSADMhttp://www.comp.glam.ac.uk/pages/staff/tdhutchings/chapter4.htmlhttp://www.ogcio.gov.hk/eng/prodev/es3.htm

  OIIS -2013/14

  Ostale metode stratekog planiranja IS-a

  Metodika MIRIS (Metodika za razvoj IS-a)sastoji se od dvije temeljne faze projektiranja: logikog i fizikog oblikovanja, koje se dalje dijele na po 3 koraka. Logiko oblikovanje ini strateko planiranje IS-a, glavni projekt i izvedbeni projekt, dok je fiziko oblikovanje izvedba programske potpore, uvoenje i primjena te odravanje.http://www.ris.hr/page.php?id=4

  OIIS -2013/14

  Ostale metode stratekog planiranja IS-a

  CASE*Method se sastoji od 6 faza: strategije, analize, oblikovanja, izgradnje + dokumentiranja, uvoenja i primjene IS-a

  http://www.sei.cmu.edu/legacy/case/case_whatis.htmlhttp://www.cs.queensu.ca/Software-Engineering/tools.html

 • 23

  OIIS -2013/14

  Metodika CoBIT (Control of Objectives of IT) kao osnova povezivanja PS-a i IS-a (http://www.isaca.org/ )

  Kako bi se osiguralo da je informacijska tehnologija usklaena s poslovanjem i poslovnim ciljevima, razvijeno je sljedee:modeli zrelosti za strateki izbor i usporedbu s drugima (benchmarking)kritini faktori uspjeha za dovoenje IS procesa pod nadzorkljuni indikatori ciljeva za nadzor ostvarenja ciljeva IS procesakljuni indikatori izvrenja za nadzor provedbe unutar svakog IT procesa.

  OIIS -2013/14

  Klasini poslovni procesi i nunost reininjerstva poslovnih procesa

  klasino strukturiranje poslovnih sustava temelji na uobiajenim organizacijskim oblicima, kao to su funkcionalni, predmetni, matrini, projektni i drugi oblici. Meutim, takve organizacije uspjene su samo do odreene razine kojom se postie ograniena uinkovitost poslovnog sustava. Razlog tome jest nejasno postavljena poslovna tehnologija, poslovni procesi najee nisu niti definirani, a ako i jesu, obino u njima ima puno neloginosti, uskih grla, ponavljanja i praznih hodova.(Krakar,str.149)Uobiajeno pitanje Kako bolje raditi ono to radimo? zamjenjuju se s pitanjem Zato radimo ono to radimo i moemo li raditi neto to daje vei uinak? To je bio poetak koncepta suvremenog BPI-a

  Izvor:http://www.foi.hr/studiji/dodiplomski/

  IS/kolegiji/uis/nastavni_materijali.html

  OIIS -2013/14

  (Re)ininjerstvo poslovnih procesa

  Rezultat inenjeringa i reinenjeringa poslovnih procesa je moderna poslovna organizacija. Koristi koji se dobivaju ovakovim pristupom su:jasna vidljivost procesa,mogunost njihovog preoblikovanja,mogunost otklanjanja neloginosti meu procesima,odreivanje vremena i trokova procesa,bolja integracija s dobavljaima i kupcima,bolja integracija dijelova poslovnog sustava, efikasnije upravljanje,kvalitetnija i bra proizvodnja/usluge,olakana informatizacija itd. (Krakar,str.149)

  OIIS -2013/14

  (Re)ininjerstvo poslovnih procesa

  Reinenjering je mogunost promjene industrijske organizacije i naina upravljanja. Hammer i Champy (M. Hammer-a (Reeingineering work: don't automate - obliterate, 1990. g.), a naroito knjigom M. Hammer-a i J. Champy-a (Reeingineering the Corporation, 1993. g.) zakljuili su da reinenjering zapoinje stratekim pitanjem kako bolje anticipirati stalne promjene elja kupaca i kako uspostaviti bolju poslovnu organizaciju da bi se postigla maksimalna poslovna uspjenost?Definicija reinenjeringa prema ovim autorima kae da je to temeljita promjena naina razmiljanja i radikalni redizajn organizacije putem poslovnih procesa na nain da se postignu dramatina poboljanja u bitnim znaajkama, kao to su trokovi, kvaliteta, usluge i brzina. Ova definicija dakle sadri 4 kljune rijei: temeljito, radikalno, dramatino i procesno.

  OIIS -2013/14

  Funkcionalni i procesni pristup

  Funkcionalni-organizacija struktura radi postizanja cilja

  Procesni: stvaranje lanca vrijednosti

  Porterov lanac vrijednosti

  nabava za proizvodnju

  skladitenje i distribucijaproizvodnja

  prodaja i marketing

  potpora nakon

  prodaje

  razvoj infrastrukture poslovnog sustava

  administracija, opi i pravni poslovi

  informacijski sustav

  upravljanje ljudskim resursima

  raunovodstvo i financije dodanavrijednost

  seku

  ndar

  ni p

  roce

  si

  primarni procesi

  OIIS -2013/14

  Suvremeni modeli i metodolgijeARIS (Architecture of Integrated Information Systems) razvija se od 1992. g. kao metodika za cjelovito povezivanje poslovnog i informacijskog sustava (http://www2.ids-scheer.com)Zachman-ov kocept http://www.zifa.com/

  Ostali koncepti:CIMOSA nastao u okviru ESPRIT programa Europske zajednice, nastojanja IBM-ovog AD/CYCLE-a koja su rezultirala proizvodom AIX/CASE, Microsoft-ov pristup vrlo slian AD/CYCLE-ovom, objektno orijentirani koncepti itd.

 • 24

  ANALIZA KORISNIKIH ZAHTJEVA

  OIIS -2013/14

  O emu treba voditi rauna

  Nemogue je izgraditi uinkoviti programski sustav za korisnika koji ne zna to treba; sve to mu napravite nije ono to on oekuje (Majdani)

  Ako imate raunalo pete generacije, softver etvrte, organizaciju tree a kadrove druge generacije sustav e raditi u drugoj generaciji (Sria)

  Ako napravite sustav koji i budala moe koristiti, samo budala e ga i koristiti (Shaw)

  OIIS -2013/14

  Analiza zahtjeva definicije

  U softverskom ininjerstvu obuhvaa zadatke kojima se odreuju potrebe ili uvjeti koje mora imati alternativni proizvod uzimajui u obzir mogue konfliktne zahtjeve razliitih strana (krajnjeg korisnika i kreatora sustava, na primjer.)

  OIIS -2013/14

  Odakle se polazi u analizi zahtjeva

  Intervjui, radne sjednice i promatranja korisnika u radu sustavaZdrueni zahtjevi kao rezultat analiza zahtjeva korisnika i radnih sjednica (Joint requirements development) managera (poslovnih analitiara), izvritelja i ICT strunjaka radi utvrivanja zahtjeva koji se preklapaju, ukrtavaju i/ili izvode paralelno i na slian nainListe zahtjeva koji su ugovorom definiraniMjerljivosti izvrenja ciljeva

  OIIS -2013/14

  Analiza zahtjevato je zahtjev:

  IEEE standard definira zahtjeve kao:Uvjet ili sposobnost koje korisnik treba da bi rijeio problem ili ostvario cilj.Uvjet ili sposobnost koji mora posjedovati sustav ili komponenta sustava da bi zadovoljila ugovor, standard, specifikacije ili neki drugi ugovoreni dokument. (3)Dokumentiranu reprezentaciju uvjeta ili mogunosti definiranih pod (1) ili (2). [IEEE Std 830-1998], [IEEE Std 610.12-1990]Zahtjev mora biti izvediv, mjerljiv, provjerljiv, vezan uz identificiranu poslovnu potrebu ili priliku i dovoljno jasno definiran da bude dostatan za oblikovanje novog sustava

  Zahtjevi ne sadre detalje dizajna, detalje implementacije ili informacije vezane uz planiranje projekta. Panja se usmjerava na ono TO se eli izgraditi, a ne ulazi se u detalje kako i kada to napraviti.Za 40-60% pogreaka u projektu uzrok lei u pogrekama napravljenim u fazi postavljanja zahtjeva. [Leffingwell, 1997]Tipina posljedica su "prazna oekivanja" (expectation gap): razlika izmeu onog to oekuje naruitelj i onoga to je izvoditelj mislio da treba napraviti.Naknadne prepravke mogu predstavljati do 40% trokova razvoja, od ega je 70-85% pripisivo pogrenim zahtjevima [Leffingwell, 1997].Nepotpuno definirani zahtjevi ine planiranje projekta i praenje promjena(Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

  OIIS -2013/14

  to sadri analiza zahtjevaTri tipa aktivnosti:

  Otkrivanje utvrivanje zahtjeva; opis svih zahtjeva nakon komunikacije s korisnicima zahtjeva- modeliranje zahtjeva. Analiza i komunikacija zahtjeva- odreivanje jasnoe, cjelovitosti, nedvosmislenosti, kontradiktornosti zahtjeva i njihovo potrebno razrjeenje i mogunost upravljanja zahtjevimaPostizanje dogovora oko zahtjeva i biljeenje zahtjeva u nekom dokumentiranom obliku (prirodnim jezikom- korisnike prie, sluaja upotrebe ili procesne specifikacije) http://en.wikipedia.org/wiki/Requirements_analysis

  Bashar Nuseibeh, Steve Easterbrook, Requirements Engineering: A Roadmap

  OIIS -2013/14

 • 25

  Primjer zahtjeva MZO sustav prehranePrimjeri zahtjeva vlasnika sustava

  Oekivana novana utedaSustav mora biti tako koncipiran da prava na subvencioniranu prehranu moe koristiti samo student koji ih je stekao i da ih moe koristiti samo usvrhu prehrane.

  Sustav mora onemoguiti:koritenje subvencije od strane osoba koje nemaju na to pravozaradu ilegalnih posrednikakoritenje subvencije za druge svrhe osim prehrane naplatu usluga koje nisu pruene

  U idealnom sluaju zahtjevi vlasnika podudaraju se s poslovnim ciljevima!

  (Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

  OIIS -2013/14

  Primjeri zahtjeva krajnjih korisnika

  Prehrana kod bilo kojeg pruatelja uslugaNovi sustav mora omoguiti da student ostvaruje svoje pravo kod bilo kojeg pruatelja usluge subvencionorane prehrane. Dosadanja praksa je bila da svaki pruatelj usluga izdaje svoje bonove koji se mogu koristiti samo u odreenim restoranima.Ukinuti plaanje unaprijed

  Treba izbjei bilo kakvo plaanje od strane studenata za potrebe ostvarivanja prava, a posebice unaprijed.

  Ukloniti nepotrebne postupke za ostvarivanje pravaSustav mora biti tako koncipiran da kad se studentu jednom zavedu prava na matinoj ustanovi nisu potrebna nikakva daljnja dokazivanja za ostvarivanje prava kod pruatelja usluga.

  Smanjiti rizik gubitka ostvarenih pravaSustav mora onemoguiti zloporabu steenih prava.

  Lake ostvarivanje ostalih prava iz studentskog standardaNpr. javni prijevoz po povlatenoj cijeni, kazalita, kina, smjetaj u studentskim domovima, student-servis, itd. (Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

  OIIS -2013/14

  Vrste zahtjevaPoslovni zahtjevi (zato)

  Naelni zahtjevi zbog kojih se projekt IS-a pokree i koi su definirani u stratekim opredjeljenjima tvrtke primjer: poslovni zahtjev, "Omoguiti Internet prodaju

  Korisniki zahtjevi (zahtjevi krajnjih korisnika)opisuju zadatke koje korisnik mora moi obaviti sluei se aplikacijamasadrani u opisima sluajeva koritenja, tj. opisima scenarija rada

  Funkcionalni zahtjevi (to)Funkciopnalni zahtjevi se mogu opisati kao skup ulaza, ponaanja, izlaza, manipulacije podatcima, vrste obrade itd.definiraju softversku funkcionalnost (oekivano ponaanje i operacije koje sustavmoe izvoditi) koju treba ugraditi u proizvod da bi omoguio korisnicima obavljanjenjihovih zadataka

  Nefunkcionalni zahtjevi (kako ili kako dobro)su zahtjevi koji se mogu smatrati ogranienjima ili zahtjevima za kvalitetom izvedbe; Tipini su takvi zahtjevi raspoloivost sustava, proirivost i trokovi,standardi, pravila i ugovori kojih se proizvod mora pridravati, opisi vanjskih suelja,zahtjevi na performance, ogranienja na dizajn i implementaciju, te svojstva kvalitete(preciziraju opis proizvoda navodei karakteristike proizvoda u razliitim dimenzijakoja su vane ili korisniku, ili graditelju)

  (Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

  OIIS -2013/14

  Vrste zahtjevaZahtjevi vanjskih sueljaOvaj razred zahtjeva opisuje veze izmeu sustava i vanjskog svijeta. Specifikacijasistemskih zahtjeva trebala bi ukljuivati odlomke za ove zahtjeve ukljuujui i sueljate mehanizme komunikacije za korisnike, hardver i druge softverske sustave.OgranienjaOgranienja su uvjeti koji ograniavanju izbor rjeenja raspoloivih dizajneru iliprogrameru. Spadaju u nefunkcionalne zahtjeve i trebaju biti dokumentirani. Neopravdana ogranienja treba pokuati odbaciti jer onemoguavaju postizanjenajboljeg rjeenja. Takoer mogu umanjiti primjenu komercijalnog softvera ikomponenti u rjeenju. Neka ogranienja mogu pomoi u zadovoljavaju atributa kvalitete. Primjer je poboljanje prenosivosti programa koritenjem samo standardnih naredbi nekog raunalnog jezika.Definicije podatakaDefinicija podataka je bilo koji opis formata, dozvoljenih vrijednosti, pretpostavljenih vrijednosti ili kompozicija sloenih podatkovnih struktura. Sve definicije bi trebalo pohraniti u rjenik podataka, kao glavno kazalo za sudionike na projektu.Ideje o rjeenjuAko korisnik opisuje specifian nain interakcije sa sustavom kojom bi mogao obaviti neku akciju, npr. Korisnik odabire podatak koji on eli iz padajue liste, on predlae rjeenje, a ne zahtjev. Predloeno rjeenje moe odvui panju od pravih zahtjeva.Kod postavljanja zahtjeva treba se usmjeriti na ono to je potrebno obaviti, a ne na nain realizacije. Treba istraiti zato korisnik predlae odreenu ugradnju jer to moe pomoi u razumijevanju stvarne potrebe i korisnikovih oekivanja o nainu kako bi sustav trebao raditi.

  (Izvor: http://www.zpm.fer.hr/courses/pis)

  OIIS -2013/14

  Analiza prioriteta zahtjevaNuno svojstvo - Da li vlasnik sustava neto stvarno mora imati?

  Postoji tendencija da se previe zahtjeva proglasi nunim!Po definiciji, ako sustav ne ukljuuje nune zahtjeve, taj sustav ne moe ispuniti svoju svrhu.Treba testirati svaki zahtjev koji se smatra nunim i probati ga rangirati.Ako se zahtjev moe rangirati onda nije obvezan!Potpuno obvezni zahtjevi se ne mogu rangirati jer su nuni za prvuverziju sustava!

  Poeljno svojstvo - Funkcije koje korisnik eli na kraju imatiRanije verzije sustava mogu pruiti (ne potpunu) funkcionalnost bez tihzahtjeva.Poeljni zahtjevi mogu i trebaju biti rangirani.

  Neobvezna svojstva - Proizvoljni zahtjeviSvojstva i mogunosti bez kojih se moe iako bi ih lijepo bilo imati, to nisu pravi zahtjevi. Ovi zahtjevi takoer mogu biti rangirani.

  OIIS -2013/14

  Dokumentiranje analize zahtjevaDefinicija zahtjeva (Requirements Definition)

  izjava o stanju i ogranienjima sustava te potrebama - narativni dokument namijenjen korisniku ili ga pie korisnikposlovni i korisniki zahtjevi te njihovi prioritetiuoeni problemi, kljune pretpostavke i preporuke rjeenja

  Specifikacija zahtjeva (Requirements Specification)esto se naziva i funkcionalnom specifikacijom - strukturirani dokument s detaljnim opisom oekivanog ponaanja sustava -namijenjen ugovarateljima i izvoditeljima razvojaugradbeno nezavisan pogled na sustavfunkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi te njihovi prioritetimodel organizacijske strukture (strukturni dijagrami)opis protoka dokumenata (dijagrami toka)model procesa (dijagram toka podataka)konceptualni model podataka (dijagram entiteti-veze)

  OIIS -2013/14

 • 26

  Rizici loeg planiranja zahtjevaNedovoljna ukljuenost korisnika

  bez korisnika ne moe se tono znati to korisnici ele neprihvatljivi proizvodiudni korisniki zahtjevi

  neopravdana promjena miljenja tijekom izvedbe prekoraenja rokova i degradacije kvalitete proizvoda

  Nejasni (dvosmisleni) zahtjevisituacija u kojoj itatelj(i) zahtjeva zahtjev tumae na vie naina

  Gubljenje vremena i prepravljanjePretjerano ukraavanjeelja izvoaa da dodaju novu funkcionalnost "koja bi se trebala svidjeti korisnima" i zahtjev korisnika za dodacima koji dobro izgledaju ali ne pridonose

  Funkcionalnostinepotrebni dodaci i gubljenje vremenaminimalistike specifikacije - tendencija postavljanja minimalnih zahtjeva ili skiciranja koncepta, uz elju da ih izvoai nadopune tijekom izv