Click here to load reader

PROPISI - Newsletter; kolovoz 2009

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novosti u računovodstveno-financijskim, poreznim, devizno-carinskim i drugim propisima...

Text of PROPISI - Newsletter; kolovoz 2009

 • www.propisi-czposijek.info

  2

  POREZIOdluka o prirezu poreza na dohodak Grada Sveta NedeljaPrirez porezu na dohodak plaa se po stopi od 6% i uplauje se na prolazni raun poreza i prireza na dohodak broj 1001005-1743612007.

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

  Zakon o troarinamaOvim se Zakonom ureuje troarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pia, duhanskih proizvoda, energenata i elektrine energije koji se putaju u potronju na podruju Republike Hrvatske.

  FINANCIJE

  Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru strunih znanja potrebnih za dobivanje ovlatenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju

  Pravilnik o nainu izrauna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) drutava za osiguranje i drutava za reosiguranje

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda

  Godinje izvjee o izvrenju Dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2008. godinu

  Izmjene i dopune Dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2009. godinu

  Odluka o roku za usklaenje ulaganja imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

  Odluka o roku za usklaenje ulaganja imovine mirovinskog fonda

  Eskontna stopa Hrvatske narodne bankeEskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2009. iznosi 9% godinje

  NARODNE NOVINE br. 90 od 25. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 86 od 18. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 82 od 13. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 76 od 01. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 89 od 24. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 92 od 29. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 87 od 21. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 83 od 15. srpnja 2009.

  DOPRINOSIPravilnik o obraunu, nainu i rokovima uplate redovitog doprinosa lanova Fonda za zatitu ulagatelja

  NARODNE NOVINE br. 81 od 10. srpnja 2009.

  OBRTNICIIzmjena izvatka iz odluka o plaanju doprinosa u paualnom iznosu udruenjima obrtnika, podrunim obrtnikim komorama i Hrvatskoj obrtnikoj komori za III i IV tromjeseje 2009. godinu

  Odluka o izmjenama Statuta Hrvatske obrtnike komore

  NARODNE NOVINE br. 87 od 21. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 82 od 13. srpnja 2009.

 • 3kolovoz 2009.

  OSTALOPravilnik o medu

  Pravilnik o uvjetima pod kojima se doputaju odstupanja od odreenih fitosanitarnih zahtjeva pri unoenju drva etinjaa suenog u komori, podrijetlom iz Sjedinjenih Amerikih Drava, i utvrivanju pojedinosti indikatorskog sustava koji se primjenjuje na drvo sueno u komori

  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini pristojbi i naknada za slubene kontrole hrane ivotinjskog podrijetla i hrane za ivotinje

  Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku i nainu voenja odobrenja za obavljanje domae radinosti ili sporednog zanimanja s listama proizvoda i usluga

  Pravilnik o radnom vremenu izvrnih radnika za iare

  Pravilnik o tehnikim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u stanici za tehniki pregled vozila

  Pravilnik o obliku, sadraju i pravilima naina voenja registara zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju

  NARODNE NOVINE br. 93 od 31. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 92 od 29. srpnja 2009.

  >>>>

  CIJENE I TRGOVINAUredba o odreivanju osoba ovlatenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zatite trgovaca od nedoputenog oglaavanjaOsobe za pokretanje postupka pred sudom iz lanka 8. Zakona o nedoputenom oglaavanju u svrhu kolektivne zatite trgovaca su: 1. Hrvatska gospodarska komora; 2. Hrvatska obrtnika komora; 3. Hrvatska udruga banaka; 4. Hrvatski ured za osiguranje.

  Indeks potroakih cijena u Republici Hrvatskoj u lipnju 2009. godineIndeks potroakih cijena u Republici Hrvatskoj u lipnju 2009. godine u odnosu na svibanj 2009. godine iznosi 100,1.

  Stopa promjene proizvoakih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2009. godineStopa promjene proizvoakih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 2009. godine u odnosu na svibanj 2009. godine iznosi 0,9.

  Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko podruja Republike Hrvatske domaih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih ivotinja iz Republike Italije - regija Sicilija

  NARODNE NOVINE br. 88 od 22. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 87 od 21. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 82 od 13. srpnja 2009.

  DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJERjeenje o poetku rada Carinske ispostave I Gorian (granina), Carinarnice Varadin

  Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju

  Rjeenje o poetku rada Carinske ispostave I Gorian (robna), Carinarnice Varadin

  Zakon o carinskoj slubi

  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona

  NARODNE NOVINE br. 93 od 31. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 91 od 27. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 83 od 15. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 76 od 01. srpnja 2009.

 • www.propisi-czposijek.info

  4

  Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turistike razrede

  Pravilnik o nainu naplate paualnog iznosa boravine pristojbe osoba koje pruaju usluge smjetaja u domainstvu i seljakom domainstvu

  Pravilnik o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvansezone u turistikim opinama i gradovima

  Pravilnik o stolnim vodama

  Pravilnik o uvjetima pod kojima se doputaju odstupanja od odreenih fitosanitarnih zahtjeva pri unoenju drva roda Thuja L., podrijetlom iz Kanade

  Pravila o dopunama Pravila uspostavljanja i provoenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

  Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provoenju zdravstvene zatite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

  Odluka o izmjenama Odluke o sadraju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nainu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

  Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kui osigurane osobe

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i nainu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolniko lijeenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kui

  Pravilnik o pregledu umskoga reprodukcijskog materijala koji se uvozi

  Pravilnik o zabrani stavljanja na trite odreenog umskog reprodukcijskog materijala

  Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti umskog reprodukcijskog materijala i popis drava iz kojih se moe uvoziti

  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada

  Drugi dodatak Kolektivnom ugovoru za vodno gospodrstvo

  Pravilnik o uvjetima, organizaciji i nainu obavljanja telemedicine

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada

  Pravilnik o ouvanju i odrivoj uporabi biljnih genetskih izvora

  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalno tehniko-tehnolokim uvjetima za proizvodnju vina i vonih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od groa i vina kao i vonih vina

  Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

  Odluka o visini naknada za tehniki pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehnike preglede vozila

  Pravilnik o jedinstvenim minimalnim izraunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autokoli

  Zakon o potanskim uslugama

  Izmjene i dopune tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlatenih kupaca, bez visine tarifnih stavki

  NARODNE NOVINE br. 91 od 27. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 92 od 29. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 89 od 24. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 88 od 22. srpnja 2009.

  NARODNE NOVINE br. 87 od 21. srpnja 2009.

  >>>>

 • Pravilnik o nainu izvoenja osnovnih geodetskih radova

  Pravilnik o nusproizvodima ivotinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

  Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljita

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu

  Zakon o igrama na sreu

  Zakon o djelatnostima u zdravstvu

  Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet i uvoz ivotinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podlijeu zahtjevima propisa iz Dodataka A dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehnikim pregledima odreenih ivotinja i proizvoda

  Pravilnik o uvjetima zdravlja ivotinja pri stavljanju u promet i uvozu iz treih zemalja peradi i jaja za valenje

  Pravilnik o stavljanju na trite sjemena itarica

  Odluka o utvrivanju plaa i drugih primanja predsjednika i lanova uprava trgovakih drutava

  Uredba o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tritu plina

  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brana na trite

  Zakon o dravnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

  Statut Hrvatske komore inenjera strojarstva

  Statut Hrvatske komore inenjera elektrotehnike

  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga"

  Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

  Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne slube

  Pravilnik o zahtjevima zdravlja ivotinja i javnog zdravlja za promet i uvoz odreenih proizvoda

  Pravilnik o operativnoj licenciji i zajednikim pravilima za obavljanje zranog prijevoza

  Popis davatelja potanskih i kur

Search related